İcra ve İflas Hukukunda Tazminatlar Hasan Durul

İcra ve İflas Hukukunda Tazminatlar


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
192
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Stok Kodu
9786257603096
Boyut
16x24
Baskı
169,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 69 puan kazanacaksınız)
   69

Hasan Durul

 

İÇİNDEKİLER

Özet    3
Abstract    5
İçindekiler    7
Kısaltmalar    15
Giriş    17
BİRİNCİ BÖLÜM
İcra İnkar Tazminatı    21
1-    İcra İnkar Tazminatının Kanunumuza Girişi ve Tarihçesi    21
2-    İcra İnkâr Tazminatının Tanımı    32
3-    İcra İnkâr Tazminatının Hukuki Niteliği    34
4-    İcra İnkâr Tazminatının Amacı    39
5-    İcra İnkâr Tazminatının Şartları    43
5.1-    Alacaklının İlamsız İcra Takibi Yapması    43
5.2-    Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmiş Olması    45
5.3-    İtirazın İptali ya da İtirazın Kaldırılması Davasının
Süresi İçinde Açılmış Olması    47
5.4-    Alacaklı Tarafından İcra İnkâr Tazminatı Talebinde
Bulunulması    50
5.5-    Borçlunun İtirazının Haksızlığına Karar Verilmesi    53
5.5.1-    Genel Olarak    53
5.5.2-    Borçlunun İtirazının Haksız Olduğunun Tespiti    57
5.5.2.1-    Likit Alacak - Likit Olmayan Alacak Kavramı ve Açıklamaları    57
5.5.2.2-    Likit Alacak Kavramının Yargıtay Kararlarına
Yansıması    67
5.5.2.3-    TMK m.2 Dürüstlük Kuralı Uygulaması    73
6-    İcra İnkâr Tazminatının Oranı ve Hükme Bağlanması    77
İKİNCİ BÖLÜM
Kötü Niyet Tazminatı    85
1-    Kötü Niyet Tazminatının Kanunumuza Girişi ve Tarihçesi    85
2-    Kötü Niyet Tazminatının Tanımı    87
3-    Kötü Niyet Tazminatının Hukuki Niteliği    89
4-    Kötü Niyet Tazminatının Amacı    90
5-    Kötü Niyet Tazminatının Şartları    92
5.1-    Borçlunun İlamsız Takibe Maruz Kalması    92
5.2-    Borçlunun İtirazıyla Durmuş Takibin Olması    94
5.3-    Borçluya Karşı Açılmış İtirazın İptali veya İtirazın
Geçici Kaldırılması ya da Kesin Kaldırılması Davasının Olması      94
5.4-    Mahkeme Kararının Borçlu Lehine Hükme Bağlanması.... 95
5.5-    Davalı Borçlunun Kötü Niyet Tazminatı Talebinde
Bulunması Şartı    96
5.6-    Alacaklının Takibinde Haksız ve Kötü Niyetli Olması    98
6-    Kötü Niyet Tazminatının Oranı ve Hükme Bağlanması    101
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İcra İflas Kanununda m. 67 Dışında Düzenlenen Diğer Tazminatlar    103
1-    İİK m.68’de İtirazın Kaldırılması Davalarında Hükmedilen
Tazminatlar    103
1.1-    Genel Olarak İİK m.68 ve İtirazın Kaldırılması    103
1.2-    İİK m. 68’de İtirazın Kaldırılmasında Düzenlenen
Tazminatın Şartları    108
1.2.1-    Alacaklı Tarafından Açılmış İlamsız Takibin
Olması    108
1.2.2-    Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmiş Olması    109
1.2.3-    İtirazın Kaldırılması Davasının Süresi İçinde
Açılmış Olması    110
1.2.4-    Alacaklının İcra İnkar Tazminatına/Borçlunun Kötü
Niyet Tazminatına İlişkin Talepte Bulunması    111
1.2.5-    Davada Haklı Çıkma Şartı    112
2-    İİK m.69 Gereği Borçtan Kurtulma Davasında Hükmedilen
Tazminat    115
2.1-    İİK m. 69 ve Borçtan Kurtulma Davası    115
2.1.1-    Genel Olarak    115
2.1.2-    Borçtan Kurtulma Davasının Hukuki Niteliği ve
Şartları    117
2.2-    İİK m.69’da Düzenlenen Tazminatın Şartları    120
2.2.1-    İlamsız Takip, İmzaya İtiraz ve İtirazın Geçici
Kaldırılması Kararının Varlığı    120
2.2.2-    Borçtan Kurtulma Davasının Açılmış Olması    120
2.2.3-    Borçtan Kurtulma Davası Nedeniyle İcra Takibinin
Durması    122
2.2.4-    Tazminata Res’en Karar Verilmesi, Talep Şartı
Durumu    123
2.2.5-    Davada Haklı    Çıkma    Şartı    125
2.2.5.1-    Borçtan Kurtulma Davasının Borçlu Lehine
Sonuçlanması    125
2.2.5.2-    Borçtan Kurtulma Davasının Reddi    126
2.3-    İİK m.69’da Borçlu Lehine Düzenlenen Tazminatın
Kötü Niyet Tazminatı Olup Olmadığına Dair Değerlendirme . 128
2.4-    İİK m.69’da Alacaklı Lehine Düzenlenen Tazminatın
İcra İnkar Tazminatı Olup Olmadığına Dair Değerlendirme ... 129
3-    İİK m.72’ye İlişkin Menfi Tespit Davasında Hükmedilen
Zararın Tahsili    130
3.1-    Genel Olarak Menfi Tespit Davası    130
3.2-    Menfi Tespit Davasında Hükmedilen Zararın Tahsilinin
Şartları      134
3.2.1-    Alacaklı Tarafından Açılmış İlamsız İcra Takibinin
Olması    134
3.2.2-    İcra Takibi Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı
Verilmesi    135
3.2.3-    Zararın Tahsiline Res’en Karar Verilmesi, Talep
Şartı Durumu    136
3.3-    İİK m. 72 Gereği Hükmedilen Zararın Tahsilinin İcra
İnkar Tazminatı veya Kötü Niyet Tazminatı Olup Olmadığına Dair Değerlendirme    137
4-    İİK m.89’da Hükmedilen Tazminatlar    138
4.1-    Genel Olarak İİK m. 89    138
4.2-    İİK m. 89/3’te Düzenlenen Tazminatın Şartları    143
4.2.1-    Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması
Durumu    143
4.2.2-    Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açmasının
Sonuçları    146
4.2.2.1-    Davanın Üçüncü Kişi Lehine Sonuçlanması    146
4.2.2.2-    Davanın Alacaklı Lehine Sonuçlanması    146
4.2.3-    Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması Sonucu Hükmedilen Tazminatın İcra İnkar Tazminatı
Olup Olmadığına Dair Değerlendirme    148
4.3-    İİK m. 89/4’te Düzenlenen Tazminat    149
5-    İİK m. 97 Gereği İstihkak Davasında Hükmedilen Tazminat .151
5.1-    Genel Olarak İstihkak Davası    152
5.2-    İİK m. 97’de Düzenlenen İstihkak Davası ve Davanın
Açılış Süreci    153
5.3-    İİK m. 97’de Düzenlenen İstihkak Davasının Sonuçları...159
5.3.1-    İstihkak Davasının Alacaklı Lehine Sonuçlanması - Davanın Reddi    160
5.3.1.1-    Genel Olarak    160
5.3.1.2-    Alacaklı Lehine Tazminata Hükmedilmesi    160
5.3.1.2.1-    Tazminatın Şartları    161
5.3.1.2.1.1-    Üçüncü Kişinin Açtığı Davanın
Reddedilmiş Olması    161
5.3.1.2.1.2-    Takibin Durdurulmuş Olması    162
5.3.1.2.1.3-    Talep Şartı    162
5.3.1.2.2-    Tazminatın Miktarı    163
5.3.1.2.3-    Alacaklı Lehine Hükmedilen Tazminatın İcra İnkar Tazminatı Olup Olmadığına Dair Değerlendirme    164
5.3.2-    İstihkak Davasının Üçüncü Kişi Lehine Sonuçlanması - Davanın Kabulü    165
5.3.2.1-    Genel Olarak    165
5.3.2.2-    Üçüncü Kişi Lehine Tazminata Hükmedilmesi... 166
5.3.2.2.1-    Tazminatın Şartları    166
5.3.2.2.2-    Tazminatın Miktarı    167
5.3.2.2.3-    Üçüncü Kişi Lehine Tazminat Hükmedilen
Tazminatın Kötü Niyet Tazminatı Olup Olmadığına Dair Değerlendirme    168
6-    İİK m. 169 ve m.170’e İlişkin Davalarda Hükmedilen Tazminatlar    169
6.1-    Genel Olarak Kambiyo Senedine Özgü Takipler ve
İtirazlar    169
6.2-    İİK m. 169 ve m.170’e İlişkin Davalarda Hükmedilen
Tazminatların Şartları    171
6.2.1-    Kambiyo Senedine Mahsus Takip    Yapılmış    Olması . 171
6.2.2-    Kambiyo Senedine Mahsus Takibe İtiraz Edilmiş
Olması    171
6.2.3-    Kambiyo Senedine Mahsus Takibin Durdurulması ... 172
6.2.4-    Kötü Niyet ve Ağır Kusur Bulunması    Durumu    173
6.2.5-    İİK m. 169 ve m.170 Gereği Tazminata
Hükmedilmesi İçin Talep Şartı    177
6.3-    İİK m. 169 ve m.170 Gereği Hükmedilen Tazminatın
İcra İnkar Tazminatı veya Kötü Niyet Tazminatı Olup Olmadığına Dair Değerlendirme    179
Sonuç    181
Kaynakça    185

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
   
   
Kapat