Türk Ceza Kanunu Hasan Gerçeker

Yorumlu & UygulamalıTürk Ceza Kanunu2 Cilt


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
2888
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750280337
Boyut
16x24
Baskı
61.290,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1290 puan kazanacaksınız)
   1290
KARGO BEDAVA

Hasan GERÇEKER ( Yargıtay Onursal Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
45
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 
 
47
I. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI 
 
47
II. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU 
 
50
III. CEZA KANUNUNUN AMACI 
 
50
IV. CEZA HUKUKUNUN BİLİM DALI OLARAK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 
 
51
A. Maddi Ceza Hukuku 
 
51
B. Ceza Muhakemesi (Usul) Hukuku (Şekli Ceza Hukuku) 
 
52
C. İnfaz Hukuku 
 
54
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
 
54
A. İnsancıllık İlkesi (Hümanite) 
 
54
B. Yasallık (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) İlkesi (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) 
 
56
1. İlkenin Tarihçesi 
 
57
2. Yasallık İlkesinin Unsurları 
 
59
3. Türk Hukukundaki Durum 
 
61
C. Kusur (Kusursuz suç ve ceza olmaz) İlkesi; (nullum crimen sine culpa) 
 
62
VI. CEZA HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ 
 
64
A. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku ile İlişkisi 
 
64
B. Ceza Hukukunun Devletler Hukuku ile İlişkisi 
 
65
C. Ceza Hukukunun İdare Hukuku ile İlişkisi 
 
65
D. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk– Borçlar Hukuku ile İlişkisi 
 
66
E. Ceza Hukukunun Kriminoloji (Suç Bilimi) ile İlişkisi 
 
66
F. Ceza Hukukunun Adli ilimler (adli tıp) ile İlişkisi 
 
67
VII. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
67
A. Ceza Hukukunun Temel Kaynakları 
 
67
1. Anayasa 
 
67
2. Yasa 
 
68
B. Tamamlayıcı (Dolaylı) Kaynaklar 
 
68
1. Örf ve adet kuralları (gelenekler); 
 
68
2. Ahlak Kuralları 
 
69
3. Yüksek Mahkeme içtihatları (Kesinleşmiş, Kararlılık Kazanmış, Emsal Oluşturabilecek Nitelikteki Kararlar) 
 
70
4. Öğreti (Doktrin) 
 
70
5. Yorum 
 
71
VIII. TÜRK CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
75
A. Doğrudan kaynaklar 
 
75
a. Anayasa 
 
75
b. Türk Ceza Kanunu ve Diğer Özel Ceza Kanunları 
 
76
c. Uluslararası Sözleşmeler 
 
76
B. Dolaylı Kaynaklar 
 
77
IX. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİ 
 
77
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi (Kişisel Öç, İlahi ve Kamusal Öç Dönemi) 
 
77
B. Roma – Cermen Hukuku Dönemi 
 
78
C. İslam Ceza Hukuku (Ukubat); 
 
78
D. Ortaçağ Ceza Hukuku (Kanonik Hukuk– Katolik Kilisesi Hukuku) 
 
79
F. Aydınlanma Dönemi Ceza Hukuku (İnsancıllık Dönemi– Çağdaş Dönem) 
 
79
X. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 
 
81
A. Zaman Bakımından Uygulama 
 
81
B. Yer Bakımından Uygulama (Uluslararası Ceza Hukuku) 
 
82
XI. SUÇ GENEL TEORİSİ 
 
82
A. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller 
 
83
1. Haksız Fiiller 
 
83
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller 
 
90
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller 
 
90
a. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiiller 
 
90
b. Kabahatler 
 
91
B. Suçun Unsurları 
 
94
1. Sistemler 
 
94
a. Klasik Sistem 
 
94
b. Neo–Klasik Sistem 
 
94
c. Finalist Sistem 
 
94
d. Teleolojik Sistem 
 
94
2. Cezalandırmaya Etkili Diğer Koşullar 
 
95
a. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları 
 
95
b. Kişisel Cezasızlık Nedenleri 
 
95
3. Tipiklik 
 
96
a. Tipikliğin Unsurları 
 
97
aa. Objektif Unsurlar (Maddi Unsurlar) 
 
98
aaa. Fiil (Hareket) 
 
98
bbb. Netice 
 
99
ccc. Nedensellik (İlliyet) Bağı 
 
99
ddd. Fail 
 
99
eee. Mağdur 
 
99
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI 
 
102
A. Kusurluluk (Manevi Unsur) 
 
102
1. Klasik Teori 
 
102
2. Pozitivist Teori 
 
103
3. Karma Teori 
 
104
4. Toplumsal Savunma Akımı 
 
105
XIII. ASKERİ YARGININ KALDIRILMASI 
 
108
XIV. İSTİNAF KANUN YOLU 
 
108
TÜRK CEZA KANUNU
 
 
BİRİNCİ KİTAP
 
 
GENEL HÜKÜMLER
 
 
BİRİNCİ KISIM
 
 
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Temel İlkeler ve Tanımlar
 
 
MADDE 1: Ceza Kanununun Amacı 
 
127
AÇIKLAMALAR 
 
128
MADDE 2: Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi 
 
129
AÇIKLAMALAR 
 
130
1. Maddi Unsurlar 
 
132
a. Fiil 
 
133
b. Netice 
 
133
c. Nedensellik Bağı 
 
133
d. Fail 
 
134
e. Mağdur 
 
134
f. Suçun Konusu 
 
134
2. Manevi Unsurlar 
 
135
a. Kast 
 
135
b. Taksir 
 
135
c. Amaç 
 
135
d. Saik 
 
136
3. Hukuka Aykırılık 
 
136
YARGITAY KARARLARI 
 
137
MADDE 3: Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 
 
137
AÇIKLAMALAR 
 
138
Cezada Adalet (Orantılılık) İlkesi 
 
139
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (Ayrımcılık Yasağı) 
 
139
YARGITAY KARARLARI 
 
140
MADDE 4: Kanunun Bağlayıcılığı 
 
143
AÇIKLAMALAR 
 
144
MADDE 5: Özel Kanunlarla İlişki 
 
146
AÇIKLAMALAR 
 
146
MADDE 6: Tanımlar 
 
148
AÇIKLAMALAR 
 
151
1. Vatandaşlık 
 
151
2. Çocuk 
 
152
a. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Çocuk”la İlgili Hükümleri 
 
152
b. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun “Çocuk” la ilgili hükümleri 
 
153
c. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin “Çocuk” ile İlgili 19’uncu Maddesi 
 
154
d. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda “Çocuk” ile İlgili Hükümler 
 
155
3. Kamu Görevlisi 
 
156
4. Yargı Görevi Yapan 
 
159
5. Gece Vakti 
 
160
6. Silah 
 
160
7. Basın ve Yayın Yolu İle 
 
161
8. İtiyadı Suçlu 
 
162
9. Suçu Meslek Edinen Kişi 
 
162
10. Örgüt Mensubu Suçlu 
 
163
YARGITAY KARARLARI 
 
164
MADDE 7: Zaman Bakımından Uygulama 
 
174
AÇIKLAMALAR 
 
176
YARGITAY KARARLARI 
 
183
MADDE 8: Yer Bakımından Uygulama 
 
189
AÇIKLAMALAR 
 
190
YARGITAY KARARI 
 
193
MADDE 9: Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi 
 
194
AÇIKLAMALAR 
 
195
MADDE 10: Görev Suçları 
 
196
AÇIKLAMALAR 
 
196
MADDE 11: Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 
 
198
AÇIKLAMALAR 
 
200
YARGITAY KARARLARI 
 
201
MADDE 12: Yabancı Tarafından İşlenen Suç 
 
204
AÇIKLAMALAR 
 
208
YARGITAY KARARLARI 
 
210
MADDE 13: Diğer Suçlar 
 
211
AÇIKLAMALAR 
 
214
YARGITAY KARARI 
 
215
MADDE 14: Seçimlik Cezalarda Soruşturma 
 
215
AÇIKLAMALAR 
 
216
MADDE 15: Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması 
 
216
AÇIKLAMALAR 
 
217
MADDE 16: Cezadan Mahsup 
 
217
AÇIKLAMALAR 
 
218
YARGITAY KARARI 
 
218
MADDE 17: Hak Yoksunlukları 
 
220
AÇIKLAMALAR 
 
221
MADDE 18: Geri Verme 
 
221
AÇIKLAMALAR 
 
240
YARGITAY KARARLARI 
 
248
MADDE 19: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 
 
255
AÇIKLAMALAR 
 
256
İKİNCİ KISIM
 
 
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
 
 
MADDE 20: Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği 
 
257
AÇIKLAMALAR 
 
258
1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 
 
259
a. Genel Olarak 
 
259
b. Cezanın Şahsiliği İlkesi 
 
260
c. Kusurluluk İlkesi 
 
261
2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
262
a. Genel Olarak 
 
262
b. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesinin Koşulları 
 
264
aa. Orantılılık İlkesi 
 
264
bb. Güvenlik Tedbirinin Sadece Kanunda Ayrıca Belirtilmiş Olan Suçlarda Uygulanması 
 
264
c. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 
 
265
aa. Faaliyet İzninin İptali 
 
265
bb. Müsadere 
 
266
MADDE 21: Kast 
 
266
AÇIKLAMALAR 
 
268
Kast Teorileri 
 
270
Tasavvur Teorisi 
 
270
İrade Teorisi 
 
270
Bilinç ve İrade Teorisi 
 
270
Kast ve Diğer Bazı Kavramlar 
 
270
Kastın Unsurları 
 
271
1. Bilme Unsuru 
 
271
2. İsteme Unsuru 
 
272
Kastın Türleri 
 
276
a. Başlangıçta Kast–Eklenen Kast–Sonradan Oluşan Kast 
 
276
b. Ani Kast–Düşünce Kastı (Tasarlama) 
 
277
c. Tasarlama (Taammüt) 
 
278
d. Zarar Kastı–Tehlike Kastı 
 
278
e. Genel Kast–Özel Kast 
 
278
f. Alternatifli (Seçimlik) Kast 
 
279
g. Doğrudan Kast 
 
279
h. Olası Kast 
 
279
Kastın Belirlenmesi 
 
281
YARGITAY KARARLARI 
 
282
“Olası Kast”a İlişkin Yargıtay Kararları 
 
292
MADDE 22: Taksir 
 
295
AÇIKLAMALAR 
 
298
Taksirin Unsurları 
 
300
a. Eylemin Taksirli Bir Suçu Oluşturması 
 
301
b. Neticenin Öngörülebilir Olması 
 
302
c. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 
 
302
d. Hareketin İradi Olması 
 
302
e. Neticenin İstenilmemesi 
 
303
f. Hareketle Netice Arasında İlliyet (Nedensellik) Bağının Varlığı 
 
303
Bilinçsiz/Normal/Basit Taksir – Bilinçli Taksir 
 
303
Bilinçli Taksir – Olası Kast 
 
304
Taksirli Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler 
 
305
Taksirli Suçlarda Sorumluluğun Belirlenmesi ve Cezanın Tayini 
 
306
Şahsi Cezasızlık ya da Cezada İndirim Nedeni 
 
306
Aile Kavramı 
 
307
YARGITAY KARARLARI 
 
310
MADDE 23: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
 
319
AÇIKLAMALAR 
 
320
YARGITAY KARARLARI 
 
324
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
MADDE 24: Kanunun Hükmü ve Amirin Emri 
 
331
AÇIKLAMALAR 
 
332
Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
332
Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
333
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme 
 
333
b. Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi 
 
342
YARGITAY KARARLARI 
 
346
MADDE 25: Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli 
 
347
AÇIKLAMALAR 
 
349
Meşru Savunma 
 
349
a. Sübjektif Teoriler 
 
349
b. Objektif Teoriler 
 
350
Zorunluluk Hali (Zaruret, Istırar) 
 
353
YARGITAY KARARLARI 
 
355
MADDE 26: Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası 
 
357
AÇIKLAMALAR 
 
357
Hakkın Kullanılması 
 
357
İlgilinin Rızası 
 
369
YARGITAY KARARLARI 
 
370
MADDE 27: Sınırın Aşılması 
 
372
AÇIKLAMALAR 
 
373
Hukuka Uygunluk Nedenlerinde (TCK’ya Göre Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde) Sınırın Aşılması Koşulları 
 
374
YARGITAY KARARLARI 
 
376
MADDE 28: Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 
 
379
AÇIKLAMALAR 
 
379
MADDE 29: Haksız Tahrik 
 
380
AÇIKLAMALAR 
 
382
YARGITAY KARARLARI 
 
385
MADDE 30: Hata 
 
400
AÇIKLAMALAR 
 
402
Hata Halleri 
 
402
a. Fiili Hata 
 
402
b. Hukuki Hata 
 
404
c. Şahısta Hata 
 
404
Hedefte/İsabette Sapma 
 
404
YARGITAY KARARLARI 
 
405
MADDE 31: Yaş Küçüklüğü 
 
407
AÇIKLAMALAR 
 
411
Çocuklar Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma 
 
416
Çocuklar Hakkında Ceza Hukukumuzdaki Diğer Düzenlemeler 
 
418
YARGITAY KARARLARI 
 
420
MADDE 32: Akıl Hastalığı 
 
421
AÇIKLAMALAR 
 
423
Kusur Yeteneğini Etkileyen Akıl Hastalıkları 
 
423
Kusur Yeteneğinin İncelenmesi 
 
424
YARGITAY KARARLARI 
 
426
MADDE 33: Sağır ve Dilsizlik 
 
427
AÇIKLAMALAR 
 
428
YARGITAY KARARLARI 
 
429
MADDE 34: Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
430
AÇIKLAMALAR 
 
431
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Suça Teşebbüs
 
 
MADDE 35: Suça Teşebbüs 
 
433
AÇIKLAMALAR 
 
435
Teşebbüsün Cezalandırılması Gerektiğine İlişkin Görüşler 
 
436
Teşebbüsün Koşulları 
 
438
Teşebbüs Halinde Ceza Tayini 
 
439
Teşebbüs ve Farklı Suç Tipleri 
 
440
YARGITAY KARARLARI 
 
442
MADDE 36: Gönüllü Vazgeçme 
 
449
AÇIKLAMALAR 
 
450
Gönüllü Vazgeçme/ Etkin Pişmanlık 
 
451
YARGITAY KARARLARI 
 
452
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Suça İştirak
 
 
MADDE 37: Faillik 
 
455
AÇIKLAMALAR 
 
457
Müşterek Faillik 
 
457
Dolaylı Faillik 
 
458
Suç Ortaklığı 
 
459
Müşterek Failliğin Unsurları 
 
459
YARGITAY KARARLARI 
 
460
MADDE 38: Azmettirme 
 
464
AÇIKLAMALAR 
 
465
Azmettirmenin Koşulları 
 
465
YARGITAY KARARLARI 
 
466
MADDE 39: Yardım Etme 
 
466
AÇIKLAMALAR 
 
467
Yardım Etmenin Türleri 
 
468
Yardım Etmenin Koşulları 
 
468
YARGITAY KARARLARI 
 
469
MADDE 40: Bağlılık Kuralı 
 
472
AÇIKLAMALAR 
 
473
Bağlılık Kuralının Koşulları 
 
473
YARGITAY KARARI 
 
474
MADDE 41: İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
 
475
AÇIKLAMALAR 
 
475
MADDE 42: Bileşik Suç 
 
476
AÇIKLAMALAR 
 
477
YARGITAY KARARLARI 
 
481
MADDE 43: Zincirleme Suç 
 
481
AÇIKLAMALAR 
 
483
a. Birden Fazla Suç İşlenmiş Olması 
 
485
b. Zincirleme Suçun Söz Konusu Olabilmesi İçin Fail Aynı Suç İşleme Kararını Yerine Getirmek Amacıyla Hareket Etmelidir 
 
485
c. Kanunun Aynı Hükmü İhlal Edilmelidir 
 
486
d. Failin Eylemi, Aynı Mağdura Karşı İse Farklı Zamanlarda Olmalı, Farklı Mağdurlara Karşı İse Aynı Zamanda Gerçekleştirilmelidir 
 
487
Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar 
 
487
Zincirleme Suçun Sonuçları 
 
487
Zincirleme Suçta Cezanın Belirlenmesi 
 
487
Zincirleme Suçta Zamanaşımının ve Yetkili Mahkemenin Saptanması 
 
488
YARGITAY KARARLARI 
 
489
MADDE 44: Fikrî İçtima 
 
499
AÇIKLAMALAR 
 
500
Fikri İçtimaın Koşulları 
 
500
Fikri İçtimaın Sonuçları 
 
503
YARGITAY KARARLARI 
 
504
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
 
YAPTIRIMLAR
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Cezalar
 
 
MADDE 45: Cezalar 
 
509
AÇIKLAMALAR 
 
510
MADDE 46: Hapis Cezaları 
 
510
AÇIKLAMALAR 
 
511
MADDE 47: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 
 
511
AÇIKLAMALAR 
 
512
MADDE 48: Müebbet Hapis Cezası 
 
516
AÇIKLAMALAR 
 
517
MADDE 49: Süreli Hapis Cezası 
 
517
AÇIKLAMALAR 
 
519
YARGITAY KARARLARI 
 
522
MADDE 50: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
522
AÇIKLAMALAR 
 
526
Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları 
 
526
Tedbire Çevirmede Takdir Yetkisinin Sınırları 
 
528
Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar 
 
529
Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı 
 
530
YARGITAY KARARLARI 
 
532
Madde 51: Hapis Cezasının Ertelenmesi 
 
538
AÇIKLAMALAR 
 
541
Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları 
 
544
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması) 
 
547
YARGITAY KARARLARI 
 
550
MADDE 52: Adli Para Cezası 
 
554
AÇIKLAMALAR 
 
556
Adli Para Cezasının İnfazı 
 
560
YARGITAY KARARLARI 
 
564
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Güvenlik Tedbirleri
 
 
MADDE 53: Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
567
AÇIKLAMALAR 
 
584
Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği 
 
584
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Koşulları 
 
588
Mahkûmiyetin Yasal Sonucu Olarak Uygulanacak Yasaklılıklar 
 
590
Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu 
 
593
Memuriyete/Kamu Görevine Etkisi 
 
594
YARGITAY KARARLARI 
 
596
MADDE 54: Eşya Müsaderesi 
 
600
AÇIKLAMALAR 
 
603
Eşya Müsaderesinin Koşulları 
 
604
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir 
 
604
b. Eşyanın Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılması, Suçun İşlenmesine Tahsis Edilmesi Veya Suçtan Meydana Gelmesi Ya Da Suç İçin Hazırlanması Gerekir 
 
605
c. Eşyanın İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerekir 
 
605
d. Ele Geçirilemeyen Eşya Müsadere Edilemeyecektir 
 
606
e. Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin, Bu Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olmaması Gerekir 
 
606
f. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşya 
 
606
g. Kısmen Müsadere 
 
606
Müsadere Usulü 
 
607
YARGITAY KARARLARI 
 
608
MADDE 55: Kazanç Müsaderesi 
 
609
AÇIKLAMALAR 
 
611
Kazanç Müsaderesinin Koşulları 
 
611
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir 
 
611
b. Kazanç Suçla Bağlantılı Olarak Elde Edilmiş Olmalıdır 
 
611
c. Elde Edilen Maddi Menfaatler ve Ekonomik Kazançların İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Veya Mağduruna İade Edilememesi Gerekir 
 
612
YARGITAY KARARLARI 
 
612
MADDE 56: Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
613
AÇIKLAMALAR 
 
613
YARGITAY KARARLARI 
 
617
MADDE 57: Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
618
AÇIKLAMALAR 
 
620
YARGITAY KARARLARI 
 
622
MADDE 58: Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
 
626
AÇIKLAMALAR 
 
629
Tekerrürün Koşulları 
 
630
a. Sanığın Önceden İşlediği Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkûmiyetinin Bulunması 
 
630
b. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması 
 
637
c. Yeni Suçun Tekerrür Süresi Geçmeden İşlenmiş Olması 
 
637
Tekerrürün Sonuçları 
 
638
a. Tekerrür Halinde, Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası ile Adli Para Cezası Öngörülmüş İse Hapis Cezasına Hükmolunur 
 
638
b. Tekerrür Halinde Hükmolunan Ceza Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilir 
 
638
c. Tekerrür Halinde Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacaktır 
 
640
Tekerrürürün Çeşitleri 
 
645
a. Genel Tekerrür– Özel Tekerrür 
 
645
b. Ulusal Tekerrür–Uluslararası Tekerrür 
 
646
YARGITAY KARARLARI 
 
648
MADDE 59: Sınır Dışı Edilme 
 
653
AÇIKLAMALAR 
 
654
TCK’nın 59’uncu Maddesinin Uygulanma Koşulları 
 
654
a. Mahkûm Yabancı Olmalıdır 
 
654
b. Yabancı Kişi, Türkiye’de Hapis Cezasına Mahkûm Olmalıdır 
 
655
c. Yabancıya Verilen Hapis Cezasının Tamamen İnfaz Edilmiş Olması, Denetmli Serbestlik Tedbirinden veya Koşullu Salıverilmeden Yararlanmış Olması Gerekmektedir 
 
655
MADDE 60: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
 
656
AÇIKLAMALAR 
 
657
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Koşulları 
 
657
a. Tüzel Kişinin Bir Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Gerekir 
 
657
b. Bir Suçla İlgili Olarak Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesi İçin Kanunda Bu Konuda Açık Hüküm Olması Zorunludur 
 
657
Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 
 
659
a. Faaliyet İzninin İptali 
 
659
b. Müsadere 
 
661
Güvenlik Tedbirleri Konusunda Hâkimin Takdir Hakkı 
 
661
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
 
 
MADDE 61: Cezanın Belirlenmesi 
 
663
AÇIKLAMALAR 
 
666
a. Soyut Aşama 
 
668
b. Cezanın Çeşidinin Belirlenmesi Aşaması 
 
668
c. Temel Cezanın Belirlenmesi Aşaması 
 
668
d. Temel Cezanın Belirlenmesinden Sonraki Aşamalar 
 
670
YARGITAY KARARLARI 
 
674
MADDE 62: Takdiri İndirim Nedenleri 
 
680
AÇIKLAMALAR 
 
683
YARGITAY KARARLARI 
 
685
MADDE 63: Mahsup 
 
689
AÇIKLAMALAR 
 
690
YARGITAY KARARLARI 
 
691
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
 
 
MADDE 64: Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 
 
693
AÇIKLAMALAR 
 
693
YARGITAY KARARLARI 
 
695
MADDE 65: Af 
 
697
AÇIKLAMALAR 
 
697
a. Bir Dönemi Kapatan Af 
 
700
b. Yatıştırma ve Toplumsal Barış Affı 
 
701
c. Hükmü Düzeltici Af 
 
701
Affın Çeşitleri 
 
701
a. Genel Af 
 
701
b. Özel Af 
 
702
MADDE 66: Dava Zamanaşımı 
 
703
AÇIKLAMALAR 
 
705
Dava Zamanaşımı 
 
706
a. Zamanaşımı Süreleri 
 
707
b. Zamanaşımı Sürelerinin Nasıl Tespit Edileceği Sorunu 
 
707
c. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 
 
708
YARGITAY KARARLARI 
 
710
MADDE 67: Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi 
 
719
AÇIKLAMALAR 
 
720
Dava Zamanaşımının Durması 
 
720
a. İzin Alma 
 
721
b. Karar Alma 
 
721
c. Ön Mesele 
 
722
d. Kaçaklık Durumu 
 
723
e. Diğer Durma Sebepleri 
 
726
Zamanaşımının Kesilmesi 
 
729
a. Şüpheli Veya Sanıklardan Birinin, C.Savcısı Huzurunda İfadesinin Alınması Veya Mahkemece Sorguya Çekilmesi 
 
730
b. Şüpheli veya Sanıklardan Birisi Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi 
 
730
c. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi 
 
731
d. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında Da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi 
 
731
Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Durumunda Verilecek Karar 
 
732
YARGITAY KARARLARI 
 
732
MADDE 68: Ceza Zamanaşımı 
 
735
AÇIKLAMALAR 
 
736
Ceza Zamanaşımını Durduran ve Kesen Nedenler 
 
738
MADDE 69: Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 
 
739
AÇIKLAMALAR 
 
739
MADDE 70: Müsaderede Zamanaşımı 
 
740
AÇIKLAMALAR 
 
740
MADDE 71: Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 
 
741
AÇIKLAMALAR 
 
742
Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler 
 
742
a. Mahkûmiyet Hükmünün İnfazı İçin Yapılan Tebligat 
 
742
b. Mahkûmun (Hükümlünün) Yakalanması 
 
743
c. Hükümlünün İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Başka Bir Kasıtlı Suç İşlemesi 
 
744
Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 
 
744
MADDE 72: Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 
 
745
AÇIKLAMALAR 
 
745
MADDE 73: Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar 
 
746
AÇIKLAMALAR 
 
748
a. Şikâyet Fiile İlişkindir 
 
751
b. Şikâyet Bölünemez 
 
751
c. Şikâyet Edenin Eylemi Nitelendiriş Şekli Önemsizdir 
 
751
d. Şikâyete Yetkili Olanlar 
 
751
e. Şikâyet Süresi 
 
752
f. Şikâyetten Vazgeçme 
 
753
YARGITAY KARARLARI 
 
759
MADDE 74: Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 
 
761
AÇIKLAMALAR 
 
761
MADDE 75: Önödeme 
 
762
AÇIKLAMALAR 
 
767
Önödeme Miktarının Belirlenmesi 
 
769
Memnu Hakların İadesi Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi 
 
770
Adli Sicil Bilgilerinin Kayda Alınması ve Silinmesi 
 
770
YARGITAY KARARLARI 
 
777
İKİNCİ KİTAP
 
 
ÖZEL HÜKÜMLER
 
 
BİRİNCİ KISIM
 
 
ULUSLARARASI SUÇLAR
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 
 
MADDE 76: Soykırım 
 
779
AÇIKLAMALAR 
 
781
Soykırım Suçunun Maddi Unsuru 
 
782
a. Kasten Öldürme 
 
783
b. Kişilerin Bedensel Veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme 
 
783
c. Grubun Tamamen Veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması 
 
783
d. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması 
 
784
Soykırım Suçunun Manevi Unsuru 
 
784
Soykırım ve Teşebbüs 
 
784
Soykırım Suçuna İştirak 
 
785
Soykırım ve İçtima 
 
785
MADDE 77: İnsanlığa karşı suçlar 
 
785
AÇIKLAMALAR 
 
786
İnsanlığa Karşı Suçların Maddi Unsuru 
 
789
Suçun Manevi Unsuru 
 
790
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Teşebbüs 
 
790
İnsanlığa Karşı Suçlara İştirak 
 
790
İnsanlığa Karşı Suçlarda İçtima 
 
790
MADDE 78: Örgüt 
 
791
AÇIKLAMALAR 
 
791
Suçun Maddi Unsuru 
 
792
Suçun Manevi Unsuru 
 
793
Örgüt Suçu ve İçtima, Teşebbüs, İştirak 
 
793
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
 
 
Madde 79: Göçmen Kaçakçılığı 
 
795
AÇIKLAMALAR 
 
798
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Maddi Unsuru 
 
798
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Manevi Unsuru 
 
801
Göçmen Kaçakçılığı ve Teşebbüs, İştirak, İçtima 
 
801
YARGITAY KARARLARI 
 
802
MADDE 80: İnsan Ticareti 
 
803
AÇIKLAMALAR 
 
805
İnsan Ticareti Suçunun Maddi Unsuru 
 
806
İnsan Ticareti Suçunun Manevi Unsuru 
 
808
İnsan Ticareti Suçuna Teşebbüs, İştirak, İçtima 
 
809
YARGITAY KARARLARI 
 
810
İKİNCİ KISIM
 
 
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Hayata Karşı Suçlar
 
 
MADDE 81: Kasten Öldürme 
 
813
AÇIKLAMALAR 
 
813
Kasten Öldürme Suçunun Maddi Unsuru 
 
814
Teşebbüs 
 
815
İştirak 
 
815
İçtima 
 
815
Suçun Manevi Unsuru 
 
816
YARGITAY KARARLARI 
 
817
MADDE 82: Nitelikli Hâller 
 
848
AÇIKLAMALAR 
 
852
Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri 
 
852
YARGITAY KARARLARI 
 
863
MADDE 83: Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 
 
878
AÇIKLAMALAR 
 
879
Suçun Maddi Unsurları 
 
880
Suçun Manevi Unsuru 
 
881
YARGITAY KARARI 
 
882
MADDE 84: İntihara Yönlendirme 
 
882
AÇIKLAMALAR 
 
884
Suçun Maddi Unsuru 
 
884
Suçun Manevi Unsuru 
 
886
İtihara Yönlendirme ve Teşebbüs 
 
886
Suçun Yaptırımı 
 
887
YARGITAY KARARLARI 
 
887
MADDE 85: Taksirle Öldürme 
 
888
AÇIKLAMALAR 
 
888
Suçun Maddi Unsuru 
 
889
Suçun Manevi Unsuru 
 
889
YARGITAY KARARLARI 
 
892
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 
 
MADDE 86: Kasten Yaralama 
 
915
AÇIKLAMALAR 
 
919
Yaralama Suçunun Maddi Unsuru 
 
919
a. Suçun, Üstsoya, Altsoya, Eşe, Boşandığı Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 
 
922
b. Suçun, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 
 
923
c. Suçun, Kamu Görevlisine Karşı Görevi Nedeniyle İşlenmesi 
 
923
d. Suçun, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 
 
924
e. Suçun Silahla İşlenmesi 
 
924
f. Suçun Canavarca His Saiki İle İşlenmesi (Ek:14/4/2020–7242/11 md.) 
 
924
Suçun Manevi Unsuru 
 
925
Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
925
Teşebbüs 
 
926
Suça İştirak 
 
926
Suçların İçtimaı 
 
926
Kasten Yaralama Suçunun Yaptırımı 
 
927
YARGITAY KARARLARI 
 
927
MADDE 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 
 
941
AÇIKLAMALAR 
 
944
(4) üncü Fıkranın Uygulama Koşulları 
 
946
Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 
 
947
a. 87’nci maddenin (1)’inci Fıkrası Hükmüne Göre 
 
947
b. 87’nci maddenin (2)’nci fıkrası hükmüne göre 
 
950
YARGITAY KARARLARI 
 
953
MADDE 88: Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi 
 
963
AÇIKLAMALAR 
 
963
MADDE 89: Taksirle Yaralama 
 
964
AÇIKLAMALAR 
 
966
Suçun Maddi Unsuru 
 
966
Suçun Manevi Unsuru 
 
966
YARGITAY KARARLARI 
 
969
MADDE 90: İnsan Üzerinde Deney 
 
974
AÇIKLAMALAR 
 
977
Suçun Maddi Unsurları 
 
977
Suçun Manevi Unsuru 
 
980
MADDE 91: Organ veya Doku Ticareti 
 
981
AÇIKLAMALAR 
 
982
Suçun Maddi Unsurları 
 
983
Suçların Manevi Unsuru 
 
989
MADDE 92: Zorunluluk hali 
 
990
AÇIKLAMALAR 
 
990
MADDE 93: Etkin Pişmanlık 
 
991
AÇIKLAMALAR 
 
991
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
İşkence ve Eziyet
 
 
MADDE 94: İşkence 
 
993
AÇIKLAMALAR 
 
998
Suçun Maddi Unsurları 
 
999
İnsan Onuru ve İnsan Hakları İlişkisi 
 
1001
Suçun Manevi Unsuru 
 
1004
YARGITAY KARARLARI 
 
1005
MADDE 95: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 
 
1005
AÇIKLAMALAR 
 
1006
YARGITAY KARARI 
 
1007
MADDE 96: Eziyet 
 
1007
AÇIKLAMALAR 
 
1009
Suçun Maddi Unsurları 
 
1009
Suçun Manevi Unsuru 
 
1010
Eziyet Suçunun İşkence Suçundan Ayrımı 
 
1010
YARGITAY KARARLARI 
 
1011
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Koruma, Gözetim, Yardım veya
 
 
Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
 
 
MADDE 97: Terk 
 
1013
AÇIKLAMALAR 
 
1014
Suçun Maddi Unsurları 
 
1014
Suçun Manevi Unsuru 
 
1016
YARGITAY KARARLARI 
 
1016
MADDE 98: Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 
 
1017
AÇIKLAMALAR 
 
1018
Suçun Maddi Unsurları 
 
1019
Suçun Manevi Unsuru 
 
1020
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
 
 
MADDE 99: Çocuk Düşürtme 
 
1021
AÇIKLAMALAR 
 
1023
Suçun Maddi Unsurları 
 
1023
Suçun Manevi Unsuru 
 
1028
YARGITAY KARARLARI 
 
1028
MADDE 100: Çocuk Düşürme 
 
1030
AÇIKLAMALAR 
 
1030
Suçun Maddi Unsurları 
 
1030
Suçun Manevi Unsuru 
 
1031
MADDE 101: Kısırlaştırma 
 
1032
AÇIKLAMALAR 
 
1032
Suçun Maddi Unsurları 
 
1033
Suçun Manevi Unsuru 
 
1034
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 
 
MADDE 102: Cinsel Saldırı 
 
1037
AÇIKLAMALAR 
 
1042
Basit Cinsel Saldırı Suçu 
 
1043
Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu 
 
1044
Suçun Basit Veya Nitelikli Haline Teşebbüs 
 
1049
Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs 
 
1050
İçtima ve Başka Suçlardan Ayrımı 
 
1050
YARGITAY KARARLARI 
 
1051
MADDE 103: Çocukların cinsel istismarı 
 
1056
AÇIKLAMALAR 
 
1073
Suçun Maddi Unsurları 
 
1075
a. On Beş Yaşını Tamamlamamış Çocuklar 
 
1076
b. Oniki Yaşını Tamamlamamış Çocuklar 
 
1076
c. Onbeş Yaşını Tamamlamış Çocuklar 
 
1077
d. Onbeş Yaşını Tamamlamış Ancak, Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Bulunmayan Çocuklar 
 
1077
Suçun Manevi Unsuru 
 
1085
YARGITAY KARARLARI 
 
1086
MADDE 104: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 
 
1107
AÇIKLAMALAR 
 
1109
Suçun Maddi Unsurları 
 
1109
Suçun Manevi Unsuru 
 
1112
YARGITAY KARARLARI 
 
1113
MADDE 105: Cinsel Taciz 
 
1118
AÇIKLAMALAR 
 
1120
Suçun Maddi Unsurları 
 
1120
Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri 
 
1123
Suçun Manevi Unsuru 
 
1125
YARGITAY KARARLARI 
 
1126
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
Hürriyete Karşı Suçlar
 
 
MADDE 106: Tehdit 
 
1133
AÇIKLAMALAR 
 
1137
Tehdit Suçunun Özellikleri 
 
1138
Tehdit Suçunun Maddi Unsurları 
 
1139
Tehdit Suçunun Manevi Unsuru 
 
1144
YARGITAY KARARLARI 
 
1145
MADDE 107: Şantaj 
 
1152
AÇIKLAMALAR 
 
1154
Suçun Maddi Unsurları 
 
1155
Şantaj Suçunun Manevi Unsuru 
 
1157
YARGITAY KARARLARI 
 
1158
MADDE 108: Cebir 
 
1158
AÇIKLAMALAR 
 
1160
Suçun Maddi Unsurları 
 
1160
Suçun Manevi Unsuru 
 
1162
YARGITAY KARARI 
 
1163
MADDE 109: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 
 
1163
AÇIKLAMALAR 
 
1168
Suçun Maddi Unsurları 
 
1169
Suçun Nitelikli Halleri 
 
1170
a. Suçun silahla işlenmesi 
 
1171
b. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 
 
1171
c. Hürriyetten yoksun kılma suçunun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi 
 
1171
d. Hürriyetten yoksun kılma suçunun kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi 
 
1172
e. Suçun üstsoy, altsoy veya eşe ya da boşanılan eşe karşı işlenmesi 
 
1172
f. Suçun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi 
 
1172
Suçun Manevi Unsuru 
 
1173
YARGITAY KARARLARI 
 
1176
MADDE 110: Etkin Pişmanlık 
 
1185
AÇIKLAMALAR 
 
1186
YARGITAY KARARLARI 
 
1186
MADDE 111: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
 
1187
AÇIKLAMALAR 
 
1188
MADDE 112: Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi 
 
1188
AÇIKLAMALAR 
 
1191
Suçun Maddi Unsurları 
 
1192
Suçun Manevi Unsuru 
 
1194
YARGITAY KARARLARI 
 
1194
MADDE 113: Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi 
 
1195
AÇIKLAMALAR 
 
1197
Suçun Maddi Unsurları 
 
1198
Suçun Manevi Unsuru 
 
1199
MADDE 114: Siyasî Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 
 
1200
AÇIKLAMALAR 
 
1201
Suçun Maddi Unsurları 
 
1203
Suçun Manevi Unsuru 
 
1204
MADDE 115: İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme 
 
1206
AÇIKLAMALAR 
 
1208
Suçun Maddi Unsurları 
 
1209
Suçun Manevi Unsuru 
 
1211
YARGITAY KARARI 
 
1211
MADDE 116: Konut Dokunulmazlığının İhlâli 
 
1213
AÇIKLAMALAR 
 
1216
Suçun Maddi Unsurları 
 
1217
Suçun Manevi Unsuru 
 
1223
YARGITAY KARARLARI 
 
1223
MADDE 117: İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli 
 
1230
AÇIKLAMALAR 
 
1232
Suçun Maddi Unsurları 
 
1233
Suçun Manevi Unsuru 
 
1236
YARGITAY KARARLARI 
 
1238
MADDE 118: Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 
 
1240
AÇIKLAMALAR 
 
1241
Suçun Maddi Unsuru 
 
1242
Suçun Manevi Unsuru 
 
1246
MADDE 119: Ortak Hüküm 
 
1248
AÇIKLAMALAR 
 
1251
1. Suçun Silahla İşlenmesi 
 
1251
2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
 
1252
3. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi 
 
1252
4. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 
 
1253
5. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi 
 
1253
6. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi 
 
1253
7. Suçun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 
 
1253
YARGITAY KARARLARI 
 
1254
MADDE 120: Haksız Arama 
 
1255
AÇIKLAMALAR 
 
1255
Suçun Maddi Unsurları 
 
1257
Suçun Manevi Unsuru 
 
1260
MADDE 121: Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi 
 
1278
AÇIKLAMALAR 
 
1279
Suçun Maddi Unsurları 
 
1279
Suçun Manevi Unsuru 
 
1281
MADDE 122: Nefret ve Ayırımcılık 
 
1282
AÇIKLAMALAR 
 
1284
Suçun Maddi Unsurları 
 
1285
Suçun Manevi Unsuru 
 
1286
MADDE 123: Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma 
 
1287
AÇIKLAMALAR 
 
1288
Suçun Maddi Unsurları 
 
1288
Suçun Manevi Unsuru 
 
1290
YARGITAY KARARLARI 
 
1290
MADDE 123/A: Israrlı Takip 
 
1292
MADDE 124: Haberleşmenin Engellenmesi 
 
1295
AÇIKLAMALAR 
 
1297
Suçun Maddi Unsurları 
 
1298
Suçun Manevi Unsuru 
 
1299
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
 
Şerefe Karşı Suçlar
 
 
MADDE 125: Hakaret 
 
1301
AÇIKLAMALAR 
 
1307
Suçun Maddi Unsuru 
 
1309
Suçun Manevi Unsuru 
 
1314
YARGITAY KARARLARI 
 
1316
MADDE 126: Mağdurun Belirlenmesi 
 
1329
AÇIKLAMALAR 
 
1330
MADDE 127: İsnadın İspatı 
 
1330
AÇIKLAMALAR 
 
1333
1. İsnada Konu Fiilin Suç Olması ve Mağdurun Mahkûmiyeti 
 
1333
2. İsnat Olunan Fiilin Doğru Olup Olmadığının Anlaşılmasında Kamu Yararı Bulunması Gerekliliği 
 
1334
3. Şikâyetçinin İspata Razı Olması 
 
1335
MADDE 128: İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 
 
1336
AÇIKLAMALAR 
 
1337
YARGITAY KARARLARI 
 
1338
MADDE 129: Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 
 
1338
AÇIKLAMALAR 
 
1339
YARGITAY KARARLARI 
 
1341
MADDE 130: Kişinin Hatırasına Hakaret 
 
1344
AÇIKLAMALAR 
 
1344
Suçun Maddi Unsurları 
 
1345
Suçun Manevi Unsuru 
 
1347
MADDE 131: Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 
 
1348
AÇIKLAMALAR 
 
1349
YARGITAY KARARLARI 
 
1349
DOKUZUNCU BÖLÜM
 
 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 
 
Madde 132: Haberleşmenin gizliliğini ihlal 
 
1351
AÇIKLAMALAR 
 
1354
Suçun Maddi Unsurları 
 
1355
Suçun Manevi Unsuru 
 
1357
MADDE 133: Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 
 
1358
AÇIKLAMALAR 
 
1361
Suçun Maddi Unsurları 
 
1361
Suçun Manevi Unsuru 
 
1363
MADDE 134: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 
 
1364
AÇIKLAMALAR 
 
1366
Suçun Maddi Unsurları 
 
1367
Suçun Manevi Unsuru 
 
1369
YARGITAY KARARLARI 
 
1370
MADDE 135: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 
 
1375
AÇIKLAMALAR 
 
1377
Suçun Maddi Unsurları 
 
1377
Suçun Manevi Unsuru 
 
1379
MADDE 136: Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 
 
1398
AÇIKLAMALAR 
 
1398
Suçun Maddi Unsurları 
 
1399
Suçun Manevi Unsuru 
 
1400
YARGITAY KARARLARI 
 
1401
MADDE 137: Nitelikli hâller 
 
1402
AÇIKLAMALAR 
 
1402
a. Suçun, kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi 
 
1402
b. Suçun, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi 
 
1403
MADDE 138: Verileri Yok Etmeme 
 
1403
AÇIKLAMALAR 
 
1404
Suçun Maddi Unsurları 
 
1404
Suçun Manevi Unsuru 
 
1406
YARGITAY KARARLARI 
 
1406
MADDE 139: Şikâyet 
 
1407
AÇIKLAMALAR 
 
1407
MADDE 140: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
 
1408
AÇIKLAMALAR 
 
1408
ONUNCU BÖLÜM
 
 
Malvarlığına Karşı Suçlar
 
 
MADDE 141: Hırsızlık 
 
1445
AÇIKLAMALAR 
 
1446
Suçun Maddi Unsurları 
 
1447
Suçun Manevi Unsuru 
 
1450
YARGITAY KARARLARI 
 
1452
MADDE 142: Nitelikli Hırsızlık 
 
1462
AÇIKLAMALAR 
 
1470
YARGITAY KARARLARI 
 
1478
MADDE 143: Suçun Gece Vakti İşlenmesi 
 
1493
AÇIKLAMALAR 
 
1493
YARGITAY KARARLARI 
 
1494
MADDE 144: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâller 
 
1495
AÇIKLAMALAR 
 
1497
YARGITAY KARARLARI 
 
1498
MADDE 145: Malın Değerinin Az Olması 
 
1499
AÇIKLAMALAR 
 
1499
YARGITAY KARARLARI 
 
1500
MADDE 146: Kullanma Hırsızlığı 
 
1502
AÇIKLAMALAR 
 
1502
MADDE 147: Zorunluluk Hâli 
 
1504
AÇIKLAMALAR 
 
1505
YARGITAY KARARLARI 
 
1505
MADDE 148: Yağma 
 
1506
AÇIKLAMALAR 
 
1508
Suçun Maddi Unsurları 
 
1508
Suçun Manevi Unsuru 
 
1512
YARGITAY KARARLARI 
 
1514
MADDE 149: Nitelikli Yağma 
 
1519
AÇIKLAMALAR 
 
1521
a. Yağma Suçunun Silahla İşlenmiş Olması 
 
1521
b. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 
 
1521
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
 
1522
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut Veya İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 
 
1522
e. Yağma Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 
 
1522
f. Yağma Suçunun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 
 
1523
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İşlenmesi 
 
1523
h. Yağma Suçunun Geceleyin İşlenmesi 
 
1523
YARGITAY KARARLARI 
 
1524
MADDE 150: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 
 
1538
AÇIKLAMALAR 
 
1539
YARGITAY KARARLARI 
 
1543
MADDE 151: Mala Zarar Verme 
 
1547
AÇIKLAMALAR 
 
1549
Suçun Maddi Unsurları 
 
1550
Suçun Manevi Unsuru 
 
1554
YARGITAY KARARLARI 
 
1559
MADDE 152: Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hâlleri 
 
1564
AÇIKLAMALAR 
 
1567
(1)’inci Fıkrada Belirlenen Nitelikli Haller Şunlardır; 
 
1568
a. Mala Zarar Verme Suçunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis Veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi 
 
1568
b. Mala Zarar Verme Suçunun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya Veya Tesis Hakkında İşlenmesi 
 
1568
c. Mala Zarar Verme Suçunun Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi 
 
1568
d. Mala Zarar Verme Suçunun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına Veya Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi 
 
1568
e. Mala Zarar Verme Suçunun Grev Veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin Veya İşçilerin Veya İşveren Veya İşçi Sendika Veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi 
 
1568
g. Mala Zarar Verme Suçunun Sona Ermiş Olsa Bile Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi 
 
1569
Maddenin (2)’nci Fıkrasında 
 
1569
a. Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak, Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi 
 
1569
b. Mala Zarar Verme Suçunun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 
 
1569
c. Mala Zarar Verme Suçunun Radyasyona Maruz Bırakarak Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi 
 
1570
YARGITAY KARARLARI 
 
1570
MADDE 153: İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme 
 
1571
AÇIKLAMALAR 
 
1573
Suçun Maddi Unsuru 
 
1573
Suçun Manevi Unsuru 
 
1574
MADDE 154: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 
 
1574
AÇIKLAMALAR 
 
1576
Suçun Maddi Unsurları 
 
1577
Suçun Manevi Unsuru 
 
1579
YARGITAY KARARLARI 
 
1580
MADDE 155: Güveni Kötüye Kullanma 
 
1581
AÇIKLAMALAR 
 
1583
Suçun Maddi Unsurları 
 
1583
Suçun Manevi Unsuru 
 
1585
YARGITAY KARARLARI 
 
1585
MADDE 156: Bedelsiz Senedi Kullanma 
 
1590
AÇIKLAMALAR 
 
1591
Suçun Maddi Unsurları 
 
1591
Suçun Manevi Unsuru 
 
1592
YARGITAY KARARLARI 
 
1593
MADDE 157: Dolandırıcılık 
 
1593
AÇIKLAMALAR 
 
1595
Suçun Maddi Unsurları 
 
1595
Suçun Manevi Unsuru 
 
1599
YARGITAY KARARLARI 
 
1600
MADDE 158: Nitelikli Dolandırıcılık 
 
1607
AÇIKLAMALAR 
 
1613
a. Dolandırıcılık Suçunun, Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi 
 
1614
b. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 
 
1614
c. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 
 
1614
d. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf Veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 
 
1615
e. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi 
 
1615
f. Dolandırıcılık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 
 
1615
g. Dolandırıcılık Suçunun, Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 
 
1616
h. Dolandırıcılık Suçunun, Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi 
 
1616
i. Dolandırıcılık Suçunun, Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 
 
1617
j. Dolandırıcılık Suçunun, Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 
 
1617
k. Dolandırıcılık Suçunun, Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi 
 
1618
l. (6763 sayılı Kanunla ek.) Dolandırıcılık Suçunun Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi 
 
1618
YARGITAY KARARLARI 
 
1619
MADDE 159: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 
 
1624
AÇIKLAMALAR 
 
1625
YARGITAY KARARI 
 
1626
MADDE 160: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 
 
1627
AÇIKLAMALAR 
 
1627
Suçun Maddi Unsurları 
 
1628
Suçun Manevi Unsuru 
 
1629
YARGITAY KARARLARI 
 
1629
MADDE 161: Hileli İflâs 
 
1630
AÇIKLAMALAR 
 
1631
Suçun Maddi Unsurları 
 
1632
a. Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması 
 
1633
b. Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi 
 
1633
c. Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi 
 
1634
d. Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilânço tanzimi ile aktifin olduğundan az gösterilmesi 
 
1634
Suçun Manevi Unsuru 
 
1634
YARGITAY KARARLARI 
 
1635
MADDE 162: Taksirli İflâs 
 
1637
AÇIKLAMALAR 
 
1638
MADDE 163: Karşılıksız Yararlanma 
 
1640
AÇIKLAMALAR 
 
1641
Suçun Maddi Unsurları 
 
1642
YARGITAY KARARLARI 
 
1644
MADDE 164: Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi 
 
1646
AÇIKLAMALAR 
 
1647
Suçun Maddi Unsurları 
 
1647
Suçun Manevi Unsuru 
 
1648
MADDE 165: Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 
 
1648
AÇIKLAMALAR 
 
1651
Suçun Maddi Unsurları 
 
1651
Suçun Manevi Unsuru 
 
1652
YARGITAY KARARLARI 
 
1653
MADDE 166: Bilgi Vermeme 
 
1653
AÇIKLAMALAR 
 
1654
Suçun Maddi Unsuru 
 
1654
Suçun Manevi Unsuru 
 
1655
MADDE 167: Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep 
 
1656
AÇIKLAMALAR 
 
1657
a. Suçun haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin zararına olarak işlenmesi 
 
1657
b. Suçun üstsoy veya altsoy veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın zararına olarak işlenmesi 
 
1658
c. Suçun aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri zararına olarak işlenmesi 
 
1658
YARGITAY KARARLARI 
 
1659
MADDE 168: Etkin pişmanlık 
 
1659
AÇIKLAMALAR 
 
1662
YARGITAY KARARLARI 
 
1665
MADDE 169: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
 
1672
AÇIKLAMALAR 
 
1673
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
 
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 
 
MADDE 170: Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 
 
1675
AÇIKLAMALAR 
 
1678
Suçun Maddi Unsurları 
 
1680
a. Suçun Yangın Çıkarılması Suretiyle İşlenmesi 
 
1681
b. Suçun Bina Çökmesine Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi 
 
1681
c. Suçun Toprak Kaymasına Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi 
 
1681
d. Suçun Çığ Düşmesine Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 
 
1681
e. Suçun Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 
 
1681
f. Suçun Silahla Ateş Etmek Suretiyle İşlenmesi 
 
1682
g. Suçun Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 
 
1682
Suçun Manevi Unsuru 
 
1683
YARGITAY KARARLARI 
 
1684
MADDE 171: Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 
 
1686
AÇIKLAMALAR 
 
1686
Suçun Maddi Unsurları 
 
1687
Suçun Manevi Unsuru 
 
1688
YARGITAY KARARLARI 
 
1688
MADDE 172: Radyasyon Yayma 
 
1691
AÇIKLAMALAR 
 
1692
Suçun Maddi Unsurları 
 
1692
Suçun Manevi Unsuru 
 
1694
MADDE 173: Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme 
 
1695
AÇIKLAMALAR 
 
1695
Suçun Maddi Unsurları 
 
1696
Suçun Manevi Unsuru 
 
1696
MADDE 174: Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi 
 
1697
AÇIKLAMALAR 
 
1700
Suçun Maddi Unsurları 
 
1700
Suçun Manevi Unsuru 
 
1703
YARGITAY KARARLARI 
 
1703
AÇIKLAMALAR 
 
1705
Suçun Maddi Unsurları 
 
1705
Suçun Manevi Unsuru 
 
1707
MADDE 176: İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama 
 
1707
AÇIKLAMALAR 
 
1708
Suçun Maddi Unsurları 
 
1708
Suçun Manevi Unsuru 
 
1711
MADDE 177: Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 
 
1711
AÇIKLAMALAR 
 
1712
Suçun Maddi Unsurları 
 
1712
Suçun Manevi Unsuru 
 
1713
YARGITAY KARARLARI 
 
1714
MADDE 178: İşaret ve Engel Koymama 
 
1715
AÇIKLAMALAR 
 
1716
Suçun Maddi Unsurları 
 
1716
Suçun Manevi Unsuru 
 
1717
MADDE 179: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 
 
1717
AÇIKLAMALAR 
 
1720
Suçun Maddi Unsurları 
 
1720
Suçun Manevi Unsuru 
 
1725
YARGITAY KARARLARI 
 
1727
MADDE 180: Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 
 
1728
AÇIKLAMALAR 
 
1728
Suçun Maddi Unsurları 
 
1729
Suçun Manevi Unsuru 
 
1729
YARGITAY KARARLARI 
 
1730
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Çevreye Karşı Suçlar
 
 
MADDE 181: Çevrenin Kasten Kirletilmesi 
 
1731
AÇIKLAMALAR 
 
1732
Suçun Maddi Unsurları 
 
1733
Suçun Manevi Unsuru 
 
1737
MADDE 182: Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 
 
1764
AÇIKLAMALAR 
 
1764
Suçun Maddi Unsurları 
 
1764
Suçun Manevi Unsuru 
 
1765
MADDE 183: Gürültüye Neden Olma 
 
1765
AÇIKLAMALAR 
 
1766
Suçun Maddi Unsurları 
 
1768
Suçun Manevi Unsuru 
 
1769
YARGITAY KARARLARI 
 
1770
MADDE 184: İmar Kirliliğine Neden Olma 
 
1770
AÇIKLAMALAR 
 
1772
Suçun Maddi Unsurları 
 
1772
Suçun Manevi Unsuru 
 
1776
YARGITAY KARARLARI 
 
1777
Anayasa Mahkemesi Kararı 
 
1780
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 
 
MADDE 185: Zehirli Madde Katma 
 
1781
AÇIKLAMALAR 
 
1782
Suçun Maddi Unsurları 
 
1782
Suçun Manevi Unsuru 
 
1783
MADDE 186: Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti 
 
1784
AÇIKLAMALAR 
 
1786
Suçun Maddi Unsurları 
 
1786
Suçun Manevi Unsuru 
 
1787
YARGITAY KARARLARI 
 
1788
MADDE 187: Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma 
 
1788
AÇIKLAMALAR 
 
1789
Suçun Maddi Unsurları 
 
1789
Suçun Manevi Unsuru 
 
1790
MADDE 188: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 
 
1791
AÇIKLAMALAR 
 
1796
Suçun Maddi Unsurları 
 
1797
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek 
 
1806
b. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek 
 
1807
c. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etmek 
 
1808
Ağırlaştırıcı Nedenler 
 
1811
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoit ve türevleri veya Baz Morfin Olması 
 
1811
b. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 
 
1812
c. Suçun Sağlık Mesleğinde Çalışanlar Tarafından İşlenmesi 
 
1813
d. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Uyuşturucu Madde Sokmak 
 
1814
e. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmesi 
 
1815
Suçun Manevi Unsuru 
 
1817
YARGITAY KARARLARI 
 
1819
MADDE 189: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
 
1838
AÇIKLAMALAR 
 
1838
MADDE 190: Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 
 
1838
AÇIKLAMALAR 
 
1840
Suçun Maddi Unsurları 
 
1840
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlama 
 
1841
b. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların Yakalanmasını Zorlaştıracak Önlemler Alma 
 
1842
c. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi Hakkında Başkalarına Bilgi Verme 
 
1842
Maddenin (2)’nci Fıkrasındaki Hareket Unsurları İse Şunlardır 
 
1842
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirme 
 
1842
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak 
 
1843
Suçun Manevi Unsuru 
 
1843
MADDE 191: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 
 
1844
AÇIKLAMALAR 
 
1849
Suçun Maddi Unsurları 
 
1850
Suçun Manevi Unsuru 
 
1855
YARGITAY KARARLARI 
 
1856
MADDE 192: Etkin Pişmanlık 
 
1860
AÇIKLAMALAR 
 
1863
a. Failin, Etkin Pişmanlığı Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Göstermesi Gerekir 
 
1864
b. Failin, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi Gerekir 
 
1864
c. Fail Tarafından Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını Veya Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış Olması Gerekir 
 
1864
YARGITAY KARARLARI 
 
1869
MADDE 193: Zehirli Madde İmal ve Ticareti 
 
1874
AÇIKLAMALAR 
 
1874
Suçun Maddi Unsurları 
 
1874
Suçun Manevi Unsuru 
 
1875
MADDE 194: Sağlık için tehlikeli madde temini 
 
1876
AÇIKLAMALAR 
 
1877
Suçun Maddi Unsurları 
 
1877
Suçun Manevi Unsuru 
 
1878
MADDE 195: Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 
 
1879
AÇIKLAMALAR 
 
1879
Suçun Maddi Unsurları 
 
1879
Suçun Manevi Unsuru 
 
1881
MADDE 196: Usulsüz Ölü Gömülmesi 
 
1881
AÇIKLAMALAR 
 
1881
Suçun Maddi Unsurları 
 
1882
Sucun Manevi Unsuru 
 
1883
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 
 
MADDE 197: Parada Sahtecilik 
 
1885
AÇIKLAMALAR 
 
1886
Suçun Maddi Unsurları 
 
1887
Suçun Manevi Unsuru 
 
1890
YARGITAY KARARLARI 
 
1891
MADDE 198: Paraya Eşit Sayılan Değerler 
 
1891
AÇIKLAMALAR 
 
1893
YARGITAY KARARLARI 
 
1893
MADDE 199: Kıymetli Damgada Sahtecilik 
 
1894
AÇIKLAMALAR 
 
1896
Suçun Maddi Unsurları 
 
1897
Suçun Manevi Unsuru 
 
1898
YARGITAY KARARLARI 
 
1898
MADDE 200: Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar 
 
1900
AÇIKLAMALAR 
 
1900
Suçun Maddi Unsurları 
 
1901
Suçun Manevi Unsuru 
 
1901
MADDE 201: Etkin Pişmanlık 
 
1901
AÇIKLAMALAR 
 
1902
YARGITAY KARARI 
 
1904
MADDE 202: Mühürde Sahtecilik 
 
1904
AÇIKLAMALAR 
 
1905
Suçun Maddi Unsurları 
 
1906
Suçun Manevi Unsuru 
 
1907
YARGITAY KARARLARI 
 
1907
MADDE 203: Mühür Bozma 
 
1908
AÇIKLAMALAR 
 
1908
Suçun Maddi Unsurları 
 
1909
Suçun Manevi Unsuru 
 
1910
YARGITAY KARARLARI 
 
1912
MADDE 204: Resmî Belgede Sahtecilik 
 
1916
AÇIKLAMALAR 
 
1919
Suçun Maddi Unsurları 
 
1920
Suçun Manevi Unsuru 
 
1926
YARGITAY KARARLARI 
 
1927
MADDE 205: Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 
 
1939
AÇIKLAMALAR 
 
1940
Suçun Maddi Unsurları 
 
1940
Suçun Manevi Unsuru 
 
1941
ASKERİ YARGITAY KARARLARI 
 
1941
MADDE 206: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 
 
1942
AÇIKLAMALAR 
 
1943
Suçun Maddi Unsurları 
 
1943
Suçun Manevi Unsuru 
 
1944
YARGITAY KARARLARI 
 
1944
MADDE 207: Özel Belgede Sahtecilik 
 
1947
AÇIKLAMALAR 
 
1948
Suçun Maddi Unsurları 
 
1948
Suçun Manevi Unsuru 
 
1951
YARGITAY KARARLARI 
 
1952
MADDE 208: Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 
 
1954
AÇIKLAMALAR 
 
1955
Suçun Maddi Unsurları 
 
1955
Suçun Manevi Unsuru 
 
1956
YARGITAY KARARLARI 
 
1956
MADDE 209: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 
 
1957
AÇIKLAMALAR 
 
1958
Suçun Maddi Unsurları 
 
1958
Suçun Manevi Unsuru 
 
1959
YARGITAY KARARLARI 
 
1960
MADDE 210: Resmi Belge Hükmünde Belgeler 
 
1960
AÇIKLAMALAR 
 
1962
A. Emre Veya Hamiline Yazılı Kambiyo Senetleri 
 
1962
B. Hisse Senedi, Tahvil Veya Vasiyetnameler 
 
1963
YARGITAY KARARLARI 
 
1965
MADDE 211: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 
 
1968
AÇIKLAMALAR 
 
1969
YARGITAY KARARLARI 
 
1969
MADDE 212: İçtima 
 
1970
AÇIKLAMALAR 
 
1971
YARGITAY KARARLARI 
 
1971
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Kamu Barışına Karşı Suçlar
 
 
MADDE 213: Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit 
 
1975
AÇIKLAMALAR 
 
1976
Suçun Maddi Unsurları 
 
1976
Suçun Manevi Unsuru 
 
1977
MADDE 214: Suç İşlemeye Tahrik 
 
1977
AÇIKLAMALAR 
 
1978
Suçun Maddi Unsurları 
 
1979
Suçun Manevi Unsuru 
 
1980
YARGITAY KARARLARI 
 
1980
MADDE 215: Suçu ve Suçluyu Övme 
 
1981
AÇIKLAMALAR 
 
1982
Suçun Maddi Unsurları 
 
1982
Suçun Manevi Unsuru 
 
1983
YARGITAY KARARLARI 
 
1983
MADDE 216: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 
 
1985
AÇIKLAMALAR 
 
1987
Suçun Maddi Unsurları 
 
1987
Suçun Manevi Unsuru 
 
1991
YARGITAY KARARLARI 
 
1991
MADDE 217: Kanunlara Uymamaya Tahrik 
 
1996
AÇIKLAMALAR 
 
1996
Suçun Maddi Unsurları 
 
1997
Suçun Manevi Unsurları 
 
1997
MADDE 218: Ortak Hüküm 
 
1998
AÇIKLAMALAR 
 
1999
MADDE 219: Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma 
 
2000
AÇIKLAMALAR 
 
2001
Suçun Maddi Unsurları 
 
2001
Suçun Manevi Unsuru 
 
2003
MADDE 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 
 
2003
AÇIKLAMALAR 
 
2009
YARGITAY KARARLARI 
 
2022
MADDE 221: Etkin Pişmanlık 
 
2039
AÇIKLAMALAR 
 
2041
YARGITAY KARARLARI 
 
2046
MADDE 222: Şapka ve Türk Harfleri 
 
2048
AÇIKLAMALAR 
 
2048
Suçun Maddi Unsuru 
 
2050
Suçun Manevi Unsuru 
 
2051
YARGITAY KARARI 
 
2052
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 
 
MADDE 223: Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması 
 
2053
AÇIKLAMALAR 
 
2055
Suçun Maddi Unsurları 
 
2055
Suçun Manevi Unsuru 
 
2056
MADDE 224: Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali 
 
2057
AÇIKLAMALAR 
 
2058
Suçun Maddi Unsuru 
 
2058
Suçun Maddi Unsuru 
 
2059
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 
 
MADDE 225: Hayâsızca Hareketler 
 
2061
AÇIKLAMALAR 
 
2062
Suçun Maddi Unsuru 
 
2062
Suçun Manevi Unsuru 
 
2063
YARGITAY KARARLARI 
 
2064
MADDE 226: Müstehcenlik 
 
2064
AÇIKLAMALAR 
 
2068
Suçun Maddi Unsurları 
 
2068
YARGITAY KARARLARI 
 
2084
MADDE 227: Fuhuş 
 
2085
AÇIKLAMALAR 
 
2089
Suçun Maddi Unsurları 
 
2090
YARGITAY KARARLARI 
 
2097
MADDE 228: Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama 
 
2100
AÇIKLAMALAR 
 
2102
Suçun Maddi Unsurları 
 
2102
Suçun Manevi Unsuru 
 
2105
YARGITAY KARARLARI 
 
2106
MADDE 229: Dilencilik 
 
2107
AÇIKLAMALAR 
 
2108
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
 
Aile Düzenine Karşı Suçlar
 
 
MADDE 230: Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören 
 
2111
AÇIKLAMALAR 
 
2118
Suçun Maddi Unsurları 
 
2118
Suçun Manevi Unsuru 
 
2121
MADDE 231: Çocuğun Soybağını Değiştirme 
 
2123
AÇIKLAMALAR 
 
2124
Suçun Maddi Unsurları 
 
2124
Suçun Manevi Unsurları 
 
2126
YARGITAY KARARLARI 
 
2127
MADDE 232: Kötü Muamele 
 
2127
AÇIKLAMALAR 
 
2129
Suçun Maddi Unsurları 
 
2129
Suçun Manevi Unsuru 
 
2131
YARGITAY KARARLARI 
 
2132
MADDE 233: Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli 
 
2133
AÇIKLAMALAR 
 
2134
Suçun Maddi Unsurları 
 
2134
Suçun Manevi Unsuru 
 
2135
MADDE 234: Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 
 
2136
AÇIKLAMALAR 
 
2138
Suçun Maddi Unsurları 
 
2138
Suçun Manevi Unsuru 
 
2139
YARGITAY KARARLARI 
 
2139
DOKUZUNCU BÖLÜM
 
 
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 
 
MADDE 235: İhaleye Fesat Karıştırma 
 
2141
AÇIKLAMALAR 
 
2145
Suçun Maddi Unsurları 
 
2145
A. Hileli Davranışlarla 
 
2158
2. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak 
 
2159
3. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak 
 
2159
4. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak 
 
2160
B. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak 
 
2160
D. İhaleye Katılmak İsteyen Veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları 
 
2162
Suçun Manevi Unsuru 
 
2165
YARGITAY KARARLARI 
 
2166
MADDE 236: Edimin İfasına Fesat Karıştırma 
 
2168
AÇIKLAMALAR 
 
2169
Suçun Maddi Unsurları 
 
2170
a. İhale Kararında Veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 
 
2171
b. İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 
 
2171
c. Edimin İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 
 
2172
d. Yapım İhalelerinde Eserin Veya Kullanılan Malzemenin Şartname Veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar Veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 
 
2172
Suçun Manevi Unsuru 
 
2173
MADDE 237: Fiyatları Etkileme 
 
2174
AÇIKLAMALAR 
 
2176
Suçun Maddi Unsurları 
 
2176
Suçun Manevi Unsuru 
 
2178
MADDE 238: Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma 
 
2178
AÇIKLAMALAR 
 
2179
Suçun Maddi Unsurları 
 
2179
Suçun Manevi Unsuru 
 
2180
AÇIKLAMALAR 
 
2182
Suçun Maddi Unsurları 
 
2182
Suçun Manevi Unsuru 
 
2184
AÇIKLAMALAR 
 
2186
Suçun Maddi Unsurları 
 
2187
Suçun Manevi Unsuru 
 
2188
MADDE 241: Tefecilik 
 
2188
AÇIKLAMALAR 
 
2195
Suçun Maddi Unsurları 
 
2195
Suçun Manevi Unsuru 
 
2196
YARGITAY KARARLARI 
 
2197
MADDE 242: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
 
2198
AÇIKLAMALAR 
 
2199
ONUNCU BÖLÜM
 
 
Bilişim Alanında Suçlar
 
 
MADDE 243: Bilişim Sistemine Girme 
 
2201
AÇIKLAMALAR 
 
2202
Suçun Maddi Unsurları 
 
2202
Suçun Manevi Unsuru 
 
2205
MADDE 244: Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme 
 
2205
AÇIKLAMALAR 
 
2207
Suçun Maddi Unsurları 
 
2207
Suçun Manevi Unsuru 
 
2210
YARGITAY KARARLARI 
 
2210
MADDE 245: Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 
 
2213
AÇIKLAMALAR 
 
2215
Suçun Maddi Unsurları 
 
2215
Suçun Manevi Unsuru 
 
2220
YARGITAY KARARLARI 
 
2237
MADDE 246: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
 
2239
AÇIKLAMALAR 
 
2240
DÖRDÜNCÜ KISIM
 
 
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 
 
MADDE 247: Zimmet Suçu 
 
2241
AÇIKLAMALAR 
 
2242
Suçun Maddi Unsurları 
 
2243
Suçun Manevi Unsuru 
 
2246
YARGITAY KARARLARI 
 
2247
MADDE 248: Etkin Pişmanlık 
 
2251
AÇIKLAMALAR 
 
2252
YARGITAY KARARLARI 
 
2254
MADDE 249: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 
 
2255
AÇIKLAMALAR 
 
2255
MADDE 250: İrtikap 
 
2256
AÇIKLAMALAR 
 
2258
Suçun Maddi Unsurları 
 
2259
Maddenin 6352 Sayılı Kananla Değişik (1) İnci Fıkrasında İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir 
 
2260
Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması 
 
2261
İcbar Öğesi 
 
2261
Maddenin (2)’nci Fıkrasında İkna Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir 
 
2262
Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması 
 
2262
İkna Öğesi 
 
2262
Maddenin (3) Üncü Fıkrasında Hatadan Yararlanılarak İşlenen İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir 
 
2262
Suçun Manevi Unsuru 
 
2263
YARGITAY KARARLARI 
 
2264
MADDE 251: Denetim Görevinin İhmali 
 
2268
AÇIKLAMALAR 
 
2269
YARGITAY KARARLARI 
 
2271
MADDE 252: Rüşvet 
 
2274
AÇIKLAMALAR 
 
2281
Suçun Maddi Unsurları 
 
2281
Suçun Manevi Unsuru 
 
2289
YARGITAY KARARLARI 
 
2291
MADDE 253: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
 
2293
AÇIKLAMALAR 
 
2294
MADDE 254: Etkin Pişmanlık 
 
2294
AÇIKLAMALAR 
 
2296
YARGITAY KARARLARI 
 
2298
MADDE 255: Nüfuz Ticareti 
 
2299
AÇIKLAMALAR 
 
2301
Suçun Maddi Unsuru 
 
2301
Suçun Manevi Unsuru 
 
2302
YARGITAY KARARLARI 
 
2303
MADDE 256: Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
 
2305
AÇIKLAMALAR 
 
2305
YARGITAY KARARLARI 
 
2307
MADDE 257: Görevi kötüye kullanma 
 
2309
AÇIKLAMALAR 
 
2313
Suçun Maddi Unsurları 
 
2314
Suçun Manevi Unsuru 
 
2316
YARGITAY KARARLAR 
 
2328
A. Suç Öğeleriyle İlgili Kararlar 
 
2345
1. Genel Olarak Suç Öğelerini Açıklayan Kararlar 
 
2345
2. Kamu Zararına Neden Olan Fiiller ile İlgili Kararlar 
 
2347
3. Kişilere Haksız Kazanç Sağlayan Fiiller 
 
2351
4. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiiller 
 
2352
a. Yargı Kararına Uymama Fiili ile İlgili Kararlar 
 
2352
b. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olabilecek Diğer Fiiller 
 
2359
5. Eylemin İcrai Niteliğini Vurgulayan Kararlar (257/1) 
 
2359
6. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma ile İlgili Kararlar (257/2) 
 
2360
7. Çıkar Sağlayarak Görevi Kötüye Kullanma Suçu (M.257/3) ile İlgili Kararlar 
 
2365
8. İçtima, İştirak ve Teşebbüs ile İlgili Kararlar 
 
2367
MADDE 258: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 
 
2368
AÇIKLAMALAR 
 
2368
Suçun Maddi Unsurları 
 
2369
Suçun Manevi Unsuru 
 
2370
YARGITAY KARARI 
 
2370
MADDE 259: Kamu Görevlisinin Ticareti 
 
2371
AÇIKLAMALAR 
 
2372
YARGITAY KARARI 
 
2372
MADDE 260: Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması 
 
2373
AÇIKLAMALAR 
 
2374
Suçun Maddi Unsuru 
 
2374
YARGITAY KARARLARI 
 
2375
MADDE 261: Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf 
 
2376
AÇIKLAMALAR 
 
2377
YARGITAY KARARLARI 
 
2377
MADDE 262: Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi 
 
2378
AÇIKLAMALAR 
 
2379
YARGITAY KARARLARI 
 
2380
MADDE 263: Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma ve İşletme 
 
2380
AÇIKLAMALAR 
 
2381
YARGITAY KARARLARI 
 
2382
MADDE 264: Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma 
 
2383
AÇIKLAMALAR 
 
2385
MADDE 265: Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 
 
2385
AÇIKLAMALAR 
 
2387
Suçun Maddi Unsurları 
 
2388
YARGITAY KARARLARI 
 
2399
MADDE 266: Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma 
 
2412
AÇIKLAMALAR 
 
2412
YARGITAY KARARLARI 
 
2413
İKİNCİBÖLÜM
 
 
Adliyeye Karşı Suçlar
 
 
MADDE 267: İftira 
 
2415
AÇIKLAMALAR 
 
2424
Suçun Maddi Unsurları 
 
2425
Suçun Manevi Unsuru 
 
2430
YARGITAY KARARLARI 
 
2431
MADDE 268: Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 
 
2451
AÇIKLAMALAR 
 
2451
Suçun Maddi Unsurları 
 
2451
Suçun Manevi Unsuru 
 
2454
Yaptırım 
 
2456
Etkin Pişmanlık 
 
2456
YARGITAY KARARLARI 
 
2457
MADDE 269: Etkin Pişmanlık 
 
2460
AÇIKLAMALAR 
 
2462
Etkin Pişmanlığın Zamanı ve Hükümleri 
 
2462
a. Suçlar Hakkında Etkin Pişmanlığın Hükümleri 
 
2462
b. İdari Yaptırım Gerektiren Fiiller Hakkında Etkin Pişmanlık 
 
2464
c. Basın ve yayın yoluyla iftirada etkin pişmanlık 
 
2464
YARGITAY KARARLARI 
 
2464
MADDE 270: Suç Üstlenme 
 
2469
AÇIKLAMALAR 
 
2469
Suçun Maddi Unsurları 
 
2470
Suçun Manevi Unsuru 
 
2472
YARGITAY KARARLARI 
 
2475
MADDE 271: Suç Uydurma 
 
2477
AÇIKLAMALAR 
 
2478
Suçun Maddi Unsurları 
 
2478
Suçun Manevi Unsuru 
 
2482
İçtima 
 
2483
YARGITAY KARARLARI 
 
2485
MADDE 272: Yalan Tanıklık 
 
2488
AÇIKLAMALAR 
 
2496
Suçun Maddi Unsurları 
 
2496
Suçun Manevi Unsuru 
 
2504
İçtima 
 
2504
YARGITAY KARARLARI 
 
2506
MADDE 273: Şahsî Cezasızlık veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler 
 
2508
AÇIKLAMALAR 
 
2509
MADDE 274: Etkin Pişmanlık 
 
2510
AÇIKLAMALAR 
 
2511
YARGITAY KARARLARI 
 
2513
MADDE 275: Yalan Yere Yemin 
 
2514
AÇIKLAMALAR 
 
2515
Suçun Maddi Unsurları 
 
2517
YARGITAY KARARLARI 
 
2519
MADDE 276: Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık 
 
2520
AÇIKLAMALAR 
 
2521
Suçun Maddi Unsurları 
 
2521
Suçun Manevi Unsuru 
 
2523
YARGITAY KARARLARI 
 
2523
MADDE 277: Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 
 
2524
AÇIKLAMALAR 
 
2527
Suçun Maddi Unsurları 
 
2528
Suçun Manevi Unsuru 
 
2531
YARGITAY KARARLARI 
 
2532
MADDE 278: Suçu Bildirmeme 
 
2537
AÇIKLAMALAR 
 
2539
Suçun Maddi Unsurları 
 
2540
Suçun Manevi Unsuru 
 
2545
MADDE 279: Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 
 
2548
AÇIKLAMALAR 
 
2549
Suçun Maddi Unsurları 
 
2549
Suçun Manevi Unsuru 
 
2551
YARGITAY KARARLARI 
 
2552
MADDE 280: Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 
 
2554
AÇIKLAMALAR 
 
2555
Suçun Maddi Unsurları 
 
2555
YARGITAY KARARLARI 
 
2556
MADDE 281: Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme 
 
2556
AÇIKLAMALAR 
 
2558
Suçun Maddi Unsurları 
 
2558
Suçun Manevi Unsuru 
 
2560
YARGITAY KARARLARI 
 
2560
MADDE 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 
 
2561
AÇIKLAMALAR 
 
2565
Suçun Maddi Unsurları 
 
2565
Suçun Manevi Unsuru 
 
2569
MADDE 283: Suçluyu Kayırma 
 
2581
AÇIKLAMALAR 
 
2583
Suçun Maddi Unsurları 
 
2583
Manevi Unsur 
 
2585
YARGITAY KARARLARI 
 
2585
MADDE 284: Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme 
 
2587
AÇIKLAMALAR 
 
2588
Suçun Maddi Unsurları 
 
2588
Suçun Manevi Unsuru 
 
2590
YARGITAY KARARI 
 
2590
MADDE 285: Gizliliğin İhlali 
 
2590
AÇIKLAMALAR 
 
2595
Suçun Maddi Unsurları 
 
2596
Suçun Manevi Unsuru 
 
2600
MADDE 286: Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması 
 
2601
AÇIKLAMALAR 
 
2601
Suçun Maddi Unsurları 
 
2601
Suçun Manevi Unsuru 
 
2602
MADDE 287: Genital Muayene 
 
2602
AÇIKLAMALAR 
 
2603
Suçun Maddi Unsurları 
 
2603
Suçun Manevi Unsuru 
 
2605
YARGITAY KARARI 
 
2606
MADDE 288: Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 
 
2606
AÇIKLAMALAR 
 
2608
Suçun Maddi Unsurları 
 
2609
Suçun Manevi Unsuru 
 
2610
YARGITAY KARARI 
 
2611
MADDE 289: Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 
 
2611
AÇIKLAMALAR 
 
2613
Suçun Maddi Unsurları 
 
2614
Suçun Manevi Unsuru 
 
2616
YARGITAY KARARLARI 
 
2617
MADDE 290: Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması 
 
2625
AÇIKLAMALAR 
 
2626
Suçun Maddi Unsurları 
 
2626
Suçun Manevi Unsuru 
 
2627
YARGITAY KARARLARI 
 
2628
MADDE 291: Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme 
 
2629
AÇIKLAMALAR 
 
2629
Suçun Maddi Unsurları 
 
2630
Suçun Manevi Unsuru 
 
2630
MADDE 292: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 
 
2630
AÇIKLAMALAR 
 
2632
Suçun Maddi Unsuru 
 
2632
Suçun Manevi Unsuru 
 
2634
YARGITAY KARARLARI 
 
2635
MADDE 293: Etkin Pişmanlık 
 
2635
AÇIKLAMALAR 
 
2636
MADDE 294: Kaçmaya İmkân Sağlama 
 
2636
AÇIKLAMALAR 
 
2639
Suçun Maddi Unsurları 
 
2639
Suçun Manevi Unsuru 
 
2642
YARGITAY KARARLARI 
 
2642
MADDE 295: Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması 
 
2643
AÇIKLAMALAR 
 
2644
Suçun Maddi Unsurları 
 
2644
Suçun Manevi Unsuru 
 
2645
YARGITAY KARARI 
 
2645
MADDE 296: Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 
 
2645
AÇIKLAMALAR 
 
2646
Suçun Maddi Unsurları 
 
2646
Suçun Manevi Unsuru 
 
2647
YARGITAY KARARLARI 
 
2648
MADDE 297: İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak 
 
2648
AÇIKLAMALAR 
 
2650
Suçun Maddi Unsurları 
 
2650
Suçun Manevi Unsuru 
 
2655
YARGITAY KARARLARI 
 
2656
MADDE 298: Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme 
 
2661
AÇIKLAMALAR 
 
2662
Suçun Maddi Unsurları 
 
2662
Suçun Manevi Unsuru 
 
2664
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
 
 
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 
 
MADDE 299: Cumhurbaşkanına Hakaret 
 
2665
AÇIKLAMALAR 
 
2666
Suçun Maddi Unsurları 
 
2666
Suçun Manevi Unsuru 
 
2668
YARGITAY KARARLARI 
 
2669
MADDE 300: Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama 
 
2670
AÇIKLAMALAR 
 
2671
Suçun Maddi Unsurları 
 
2671
Suçun Manevi Unsuru 
 
2676
YARGITAY KARARLARI 
 
2676
MADDE 301: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını 
 
2677
AÇIKLAMALAR 
 
2678
Suçun Maddi Unsurları 
 
2680
Suçun Manevi Unsuru 
 
2683
YARGITAY KARARLARI 
 
2684
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 
 
MADDE 302: Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak 
 
2689
AÇIKLAMALAR 
 
2691
Suçun Maddi Unsurları 
 
2691
Suçun Manevi Unsuru 
 
2697
YARGITAY KARARLARI 
 
2699
MADDE 303: Düşmanla İşbirliği Yapmak: Düşmanla İşbirliği Yapmak 
 
2702
AÇIKLAMALAR 
 
2703
Suçun Maddi Unsurları 
 
2703
MADDE 304: Devlete Karşı Savaşa Tahrik 
 
2705
AÇIKLAMALAR 
 
2707
Suçun Maddi Unsurları 
 
2707
Suçun Manevi Unsuru 
 
2707
MADDE 305: Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama 
 
2708
AÇIKLAMALAR 
 
2710
Suçun Manevi Unsuru 
 
2711
MADDE 306: Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama 
 
2712
AÇIKLAMALAR 
 
2713
Suçun Maddi Unsurları 
 
2713
Suçun Manevi Unsuru 
 
2715
YARGITAY KARARLARI 
 
2715
MADDE 307: Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma 
 
2715
AÇIKLAMALAR 
 
2718
Suçun Maddi Unsurları 
 
2718
Suçun Manevi Unsuru 
 
2720
YARGITAY KARARI 
 
2720
MADDE 308: Düşman Devlete Maddî ve Malî Yardım 
 
2721
AÇIKLAMALAR 
 
2723
Suçun Maddi Unsurları 
 
2723
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 
 
MADDE 309: Anayasayı İhlâl 
 
2725
AÇIKLAMALAR 
 
2727
Suçun Maddi Unsurları 
 
2727
Suçun Manevi Unsuru 
 
2732
YARGITAY KARARLARI 
 
2733
MADDE 310: Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı 
 
2742
AÇIKLAMALAR 
 
2742
Suçun Maddi Unsurları 
 
2742
Suçun Manevi Unsuru 
 
2744
MADDE 311: Yasama Organına Karşı Suç 
 
2744
AÇIKLAMALAR 
 
2745
Suçun Maddi Unsurları 
 
2746
Suçun Manevi Unsuru 
 
2747
MADDE 312: Hükümete Karşı Suç 
 
2748
AÇIKLAMALAR 
 
2748
Suçun Maddi Unsurları 
 
2749
Suçun Manevi Unsuru 
 
2750
YARGITAY KARARLARI 
 
2750
MADDE 313: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silâhlı İsyan 
 
2754
AÇIKLAMALAR 
 
2756
Suçun Maddi Unsurları 
 
2756
Suçun Manevi Unsuru 
 
2757
Madde 314: Silâhlı Örgüt 
 
2757
AÇIKLAMALAR 
 
2758
Suçun Maddi Unsurları 
 
2759
Suçun Manevi Unsuru 
 
2804
YARGITAY KARARLARI 
 
2806
Madde 315: Silah Sağlama 
 
2820
AÇIKLAMALAR 
 
2821
Suçun Manevi Unsuru 
 
2825
YARGITAY KARARLARI 
 
2826
MADDE 316: Suç İçin Anlaşma 
 
2828
AÇIKLAMALAR 
 
2829
Suçun Maddi Unsurları 
 
2830
Suçun Manevi Unsuru 
 
2831
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
 
 
MADDE 317: Askerî Komutanlıkların Gasbı 
 
2833
MADDE 318: Halkı Askerlikten Soğutma 
 
2833
MADDE 319: Askerleri İtaatsizliğe Teşvik 
 
2834
MADDE 320: Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma 
 
2836
MADDE 321: Savaş Zamanında Emirlere Uymama 
 
2837
MADDE 322: Savaş Zamanında Yükümlülükler 
 
2838
MADDE 323: Savaşta Yalan Haber Yayma 
 
2839
MADDE 324: Seferberlikle İlgili Görevin İhmali 
 
2841
MADDE 325: Düşmandan Unvan ve Benzerî Payeler Kabulü 
 
2842
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 
 
MADDE 326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler 
 
2843
İLGİLİ YARGI KARARI 
 
2844
MADDE 327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme 
 
2845
MADDE 328: Siyasal veya Askerî Casusluk 
 
2846
MADDE 329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 
 
2848
MADDE 330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 
 
2850
MADDE 331: Uluslararası Casusluk 
 
2850
MADDE 332: Askerî Yasak Bölgelere Girme 
 
2851
MADDE 333: Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik 
 
2852
MADDE 334: Yasaklanan Bilgileri Temin 
 
2854
MADDE 335: Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini 
 
2855
MADDE 336: Yasaklanan Bilgileri Açıklama 
 
2855
MADDE 337: Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama 
 
2856
MADDE 338: Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi 
 
2857
MADDE 339: Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma 
 
2858
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
 
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
 
 
MADDE 340: Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç 
 
2859
MADDE 341: Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret 
 
2859
MADDE 342: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç 
 
2860
MADDE 343: Karşılıklılık Koşulu 
 
2861
DOKUZUNCU BÖLÜM
 
 
MADDE 344: Yürürlük 
 
2863
MADDE 345: Yürütme 
 
2863
5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 
 
2865
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 
 
2869
Kaynakça 
 
2873
Kavram Dizini 
 
2881
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.290,00   
1.290,00   
2
645,00   
1.290,00   
3
430,00   
1.290,00   
4
322,50   
1.290,00   
5
258,00   
1.290,00   
6
215,00   
1.290,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.290,00   
1.290,00   
2
645,00   
1.290,00   
3
430,00   
1.290,00   
4
322,50   
1.290,00   
5
258,00   
1.290,00   
6
215,00   
1.290,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.290,00   
1.290,00   
2
645,00   
1.290,00   
3
430,00   
1.290,00   
4
322,50   
1.290,00   
5
258,00   
1.290,00   
6
215,00   
1.290,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.290,00   
1.290,00   
2
645,00   
1.290,00   
3
430,00   
1.290,00   
4
322,50   
1.290,00   
5
258,00   
1.290,00   
6
215,00   
1.290,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.290,00   
1.290,00   
2
645,00   
1.290,00   
3
430,00   
1.290,00   
4
322,50   
1.290,00   
5
258,00   
1.290,00   
6
215,00   
1.290,00   
Kapat