Mobbing Hukuku Hasan Tutar

Mobbing Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
464
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005797
Boyut
16x24
Baskı
193,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 93 puan kazanacaksınız)
   93

Prof. Dr. Hasan TUTAR

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat USLU

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ϳ
İÇİNDEKİLER ϵ
GİRİŞ .ϭϱ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HATLARIYLA MOBBİNG
A. MOBBİNG KAVRAMI.Ϯϭ
ϭ. MoďďiŶg AŶalizi . Ϯϰ
Ϯ. MoďďiŶg AraştırŵalarıŶıŶ Kısa Tarihi Ϯϳ
ϯ. İşLJerleriŶde MoďďiŶgiŶ YaLJgıŶlığı ϯϬ
ϰ. MoďďiŶg: Kaǀraŵsal Tespit ǀe TaŶıŵ ϯϯ
ϰ.ϭ. Hukuksal MetiŶlerde MoďďiŶg TaŶıŵları ϰϬ
ϱ. MoďďiŶg ǀe BullLJiŶg ALJrıŵı . ϰϰ
ϲ. MoďďiŶgiŶ NedeŶleri ǀe KaLJŶakları. ϰϱ
ϳ. MoďďiŶgiŶ UŶsurları ϱϭ
ϴ. MoďďiŶg ELJleŵleriŶiŶ ǀe İşleŵleriŶiŶ Özellikleri. ϱϰ
ϵ. MoďďiŶgiŶ Mağdur ÜzeriŶdeki Etkileri ϱϲ
ϵ.ϭ. MoďďiŶgiŶ MağduruŶ PsikolojisiŶe Etkisi . ϱϵ
ϵ.Ϯ. MoďďiŶgiŶ MağduruŶ ZihiŶsel YapısıŶa Etkisi. ϲϮ
ϵ.ϯ. MoďďiŶgiŶ MağduruŶ Fiziksel YapısıŶa Etkisi ϲϮ
ϵ.ϰ. MoďďiŶgiŶ Örgütsel Etkileri. ϲϯ
ϭϬ. MoďďiŶg DüzeLJleri. ϲϱ
ϭϭ. YaLJgıŶ MoďďiŶg ÖrŶekleri . ϲϲ
ϭϮ. İşLJeriŶde MoďďiŶg BeŶzeri Diğer DaǀraŶış ÖrŶekleri ϲϵ
ϭϬ İçiŶdekiler
İKİNCİ BÖLÜM
MOBBİNG HUKUKU
A. HUKUKSAL AÇIDAN MOBBİNG ϴϳ
ϭ. Hukuki OlaLJ, ELJleŵ ;FiilͿ ǀe İşleŵler.ϴϵ
a. Fail ǀe Mağdurϵϭ
ď. Hareket/ELJleŵ/Fiil .ϵϭ
Đ. NetiĐe ǀe Zarar .ϵϭ
Ϯ. MoďďiŶgte Hukuki OlaLJ, ELJleŵ ǀe İşleŵ İlişkisiϵϮ
ϯ. MoďďiŶg MağduruŶuŶ Yasal Hakları ϵϲ
ϰ. MoďďiŶgle Hukuksal MüĐadele Yolları .ϵϵ
ϰ.ϭ. İdareLJe ŞikâLJet .ϭϬϭ
ϰ.Ϯ. TürkiLJe İŶsaŶ Hakları Kuruŵu’Ŷa Başǀuru .ϭϬϮ
ϰ.ϯ. Kaŵu DeŶetçiliği Kuruŵu’Ŷa BaşǀuruϭϬϮ
ϰ.ϰ. Kaŵu Göreǀlileri Etik Kurulu’Ŷa BaşǀuruϭϬϯ
ϰ.ϱ. Alo ϭϳϬ, CİMER ǀe İş Teftiş KuruluŶa BaşǀuruϭϬϰ
ϰ.ϲ. CuŵhuriLJet BaşsaǀĐılığıŶa ŞikâLJette BuluŶŵa.ϭϬϱ
ϱ. Siďer MoďďiŶg ǀe Hukuksal SoŶuçları ϭϬϳ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK SİSTEMLERİNDE MOBBİNG
A. ULUSAL HUKUK SİSTEMİMİZDE MOBBİNG.ϭϭϯ
ϭ. MoďďiŶgle İlgili Yasal SoruŶlarϭϭϱ
Ϯ. Türk Hukuk SisteŵiŶde MoďďiŶgϭϭϲ
Ϯ.ϭ. AŶaLJasa AçısıŶdaŶ MoďďiŶg ϭϭϴ
Ϯ.Ϯ. Türk Ceza KaŶuŶu’Ŷda MoďďiŶg ϭϮϲ
Ϯ.Ϯ.ϭ. CiŶsel Saldırı Suçu .ϭϰϬ
Ϯ.Ϯ.Ϯ. TCK’da CiŶsel TaĐiz Suçu .ϭϰϮ
Ϯ.ϯ. Türk MedeŶi KaŶuŶu AçısıŶdaŶ MoďďiŶg ϭϰϱ
Ϯ.ϯ.ϭ. Kişilik HaklarıŶıŶ KoruŶŵası Daǀalarıϭϰϴ
a. Saldırı TehlikesiŶiŶ ÖŶleŶŵesi Daǀası .ϭϱϬ
ď. Sürŵekte OlaŶ SaldırıLJa SoŶ Verilŵesi Daǀası ϭϱϭ
Đ. SaldırıŶıŶ Hukuka ALJkırılığıŶıŶ Tespiti DaǀasıϭϱϮ
İçiŶdekiler ϭϭ
Ϯ.ϯ.Ϯ. Maddi ǀe MaŶeǀi TazŵiŶat Daǀaları ϭϱϯ
a. MoďďiŶgte Maddi TazŵiŶat Daǀası ϭϱϱ
ď. MoďďiŶgte MaŶeǀi TazŵiŶat Daǀası ϭϱϲ
Ϯ.ϯ.ϯ. Vekaletsiz İş Görŵe Daǀası. ϭϱϵ
Ϯ.ϰ. TürkiLJe İŶsaŶ Haklar ǀe Eşitlik Kuruŵu KaŶuŶuŶda MoďďiŶg. ϭϲϬ
Ϯ.ϱ. Deǀlet Meŵurları KaŶuŶuŶda MoďďiŶg ϭϲϯ
Ϯ.ϲ. Kaŵu Göreǀlileri Etik Kurulu KaŶuŶu ǀe MoďďiŶg ϭϲϵ
Ϯ.ϳ. Kaŵu Göreǀlileri Etik DaǀraŶış İlkeleri ile Başǀuru Usul ǀe
Esasları HakkıŶda YöŶetŵelik ǀe MoďďiŶg ϭϲϵ
Ϯ.ϴ. Borçlar KaŶuŶu AçısıŶdaŶ MoďďiŶg ϭϳϬ
Ϯ.ϵ. İş KaŶuŶu AçısıŶdaŶ MoďďiŶg . ϭϳϰ
Ϯ.ϵ.ϭ. YöŶetŵe Hakkı Kaǀraŵı . ϭϴϭ
Ϯ.ϵ.Ϯ. YöŶetŵe HakkıŶıŶ KötüLJe KullaŶılŵası ϭϴϯ
Ϯ.ϵ.ϯ. İşǀereŶiŶ YöŶetiŵ HakkıŶıŶ SıŶırlaŶdırılŵası. ϭϴϱ
a. YöŶetiŵ HakkıŶı YasaLJla SıŶırlaŵa . ϭϴϱ
ď. YöŶetiŵ HakkıŶı Çalışŵa KoşullarıŶĐa SıŶırlaŵa ϭϴϳ
Đ. YöŶetŵe HakkıŶıŶ ͞Etik͟le SıŶırlaŶdırılŵası. ϭϴϳ
Ϯ.ϵ.ϰ. HaklarıŶ ǀe GöreǀleriŶ KötüLJe KullaŶılŵası . ϭϴϵ
Ϯ.ϵ.ϱ. MoďďiŶg ǀe Göreǀi KötüLJe KullaŶŵa. ϭϵϲ
Ϯ.ϭϬ.İş Sağlığı ǀe GüǀeŶliği KaŶuŶu AçısıŶdaŶ MoďďiŶg ϭϵϳ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MOBBİNGİN İSPATI SORUNU
A. İSPAT KAVRAMI VE TÜRLERİ . ϮϬϵ
ϭ. İspat Türleri ϮϭϬ
ϭ.ϭ. Asıl İspat-Karşı İspat-AksiŶi İspat . ϮϭϬ
ϭ.Ϯ. Taŵ İspat ǀe Yaklaşık İspat Ϯϭϭ
Ϯ. İspat KolaLJlığı Kaǀraŵı ǀe Türleri . Ϯϭϰ
Ϯ.ϭ. İlk GörüŶüş İspatı. Ϯϭϲ
Ϯ.Ϯ. Eŵare İspatı. Ϯϭϳ
Ϯ.ϯ. Fiili KariŶeler YoluLJla İspat. Ϯϭϴ
Ϯ.ϰ. HaLJatıŶ OlağaŶ AkışıLJla İspat ϮϮϬ
ϯ. İspat Yükü Kaǀraŵı. ϮϮϭ
ϯ.ϭ. İspat YüküŶüŶ Yer Değiştirŵesi. ϮϮϲ
ϭϮ İçiŶdekiler
B. MOBBİNGİN İSPATI SORUNU ϮϮϴ
ϭ. MoďďiŶgiŶ İspatı.ϮϯϬ
Ϯ. MoďďiŶgde İspat YüküϮϯϭ
ϯ. DaŶıştaLJ ǀe YargıtaLJ KararlarıŶda MoďďiŶgiŶ İspatı.Ϯϯϲ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMLERİNDE MOBBİNG
A. ULUSLARARASI MEVZUAT AÇISINDAN MOBBİNGϮϱϯ
ϭ. İŶsaŶ Hakları EǀreŶsel BeLJaŶŶaŵesi Ϯϱϰ
Ϯ. Aǀrupa Birliği Politikası .Ϯϱϱ
ϯ. Aǀrupa Birliği Teŵel Haklar Şartı Ϯϱϲ
ϰ. ILO SözleşŵeleriŶde MoďďiŶg Ϯϱϳ
ϰ.ϭ. AB SosLJal TaraflarıŶĐa İŵzalaŶaŶ ͞İşLJerleriŶde TaĐiz ǀe Şiddetle
MüĐadele Çerçeǀe AŶlaşŵası͟ .ϮϲϬ
ϱ. Aǀrupa SosLJal Şartı .Ϯϲϭ
ϲ. Çalışŵa YaşaŵıLJla İlgili BaşlıĐa Aǀrupa Birliği YöŶergeleriϮϲϰ
ϳ. Çeşitli Ülkelerde MoďďiŶg Ϯϲϱ
ϳ.ϭ. FraŶsa YasalarıŶda MoďďiŶgϮϲϳ
ϳ.Ϯ. Belçika YasalarıŶda MoďďiŶg .Ϯϲϵ
ϳ.ϯ. DaŶiŵarka YasalarıŶda MoďďiŶg .ϮϳϬ
ϳ.ϰ. FiŶlaŶdiLJa YasalarıŶda MoďďiŶg ϮϳϬ
ϳ.ϱ. HollaŶda YasalarıŶda MoďďiŶg Ϯϳϭ
ϳ.ϲ. İsǀiçre YasalarıŶda MoďďiŶg Ϯϳϭ
ϳ.ϳ. İŶgiltere YasalarıŶda MoďďiŶg .ϮϳϮ
ϳ.ϴ. İrlaŶda YasalarıŶda MoďďiŶg .Ϯϳϯ
ϳ.ϵ. İsǀeç YasalarıŶda MoďďiŶg.Ϯϳϯ
ϳ.ϭϬ. AlŵaŶLJa YasalarıŶda MoďďiŶg.Ϯϳϰ
ϳ.ϭϭ. İspaŶLJa YasalarıŶda MoďďiŶg Ϯϳϳ
ϳ.ϭϮ. İtalLJa YasalarıŶda MoďďiŶgϮϳϳ
ϳ.ϭϯ. AǀusturLJa YasalarıŶda MoďďiŶg Ϯϳϴ
ϳ.ϭϰ. YuŶaŶistaŶ YasalarıŶda MoďďiŶg.Ϯϳϴ
ϳ.ϭϱ. Norǀeç YasalarıŶda MoďďiŶg .Ϯϳϵ
ϳ.ϭϲ. Aŵerika Birleşik Deǀletleri YasalarıŶda MoďďiŶg ϮϴϬ
ϳ.ϭϳ. JapoŶLJa YasalarıŶda MoďďiŶg .ϮϴϮ
İçiŶdekiler ϭϯ
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ϯϴϳ
EKLER Ϯϵϯ
EK ϭ: ϮϬϭϭ/Ϯ SaLJılı BaşďakaŶlık GeŶelgesi Ϯϵϱ
EK Ϯ: TürkiLJe İŶsaŶ Hakları ǀe Eşitlik Kuruŵu KaŶuŶu Ϯϵϳ
EK ϯ: AB SosLJal TaraflarıŶĐa İŵzalaŶaŶ İşLJerleriŶde TaĐiz ǀe Şiddetle
MüĐadele Çerçeǀe AŶlaşŵası. ϯϬϯ
EK ϰ: İşte ÇalışaŶlarıŶ Sağlık ǀe GüǀeŶlikleriŶi İLJileştirŵeLJe YöŶelik
Tedďirler AlıŶŵasıŶa İlişkiŶ ϭϮ HaziraŶ ϭϵϴϵ Tarih ǀe ϴϵ/ϯϵϭ/EEC
SaLJılı KoŶseLJ Direktifi . ϯϬϳ
EK ϱ: Irk ǀe EtŶik KökeŶe BakılŵaksızıŶ Kişilere Eşit Muaŵele Edilŵesi
İlkesiŶiŶ ULJgulaŵaLJa KoŶŵasıŶa İlişkiŶ Ϯϵ Teŵŵuz ϮϬϬϬ Tarih ǀe
ϮϬϬϬ/ϰϯ/EC SaLJılı KoŶseLJ Direktifi . ϯϭϱ
EK ϲ: İstihdaŵda, Mesleki Eğitiŵde, Meslekte Yükselŵede ǀe Çalışŵa
KoşullarıŶda KadıŶ ǀe Erkeğe Eşit Muaŵele İlkesiŶiŶ ULJgulaŶŵasıŶa
İlişkiŶ ϳϲ/ϮϬϳ/EEC saLJılı KoŶseLJ DirektifiŶi DeğiştireŶ Ϯϯ ELJlül ϮϬϬϮ
Tarih ǀe ϮϬϬϮ/ϳϯ/EEC SaLJılı Aǀrupa ParlaŵeŶtosu ǀe KoŶseLJ Direktifi . ϯϮϱ
EK ϳ: İşe Alŵa ǀe Mesleki AçıdaŶ Eşit MuaŵeleŶiŶ SağlaŶŵası İçiŶ GeŶel
Bir Çerçeǀe OluşturaŶ Ϯϳ Kasıŵ ϮϬϬϭ Tarih ǀe ϮϬϬϬ/ϳϴ/EC SaLJılı
KoŶseLJ Direktifi ϯϯϱ
EK ϴ: İstihdaŵda, Mesleki Eğitiŵde, Meslekte Yükselŵede ǀe Çalışŵa
KoşullarıŶda KadıŶ ǀe Erkeğe Eşit Muaŵele İlkesiŶiŶ ULJgulaŶŵasıŶa
İlişkiŶ ϳϲ/ϮϬϳ/EEC SaLJılı KoŶseLJ DirektifiŶi DeğiştireŶ Ϯϯ EYLÜL ϮϬϬϮ
Tarih ǀe ϮϬϬϮ/ϳϯ/EEC SaLJılı Aǀrupa ParlaŵeŶtosu ǀe KoŶseLJ Direktifi . ϯϰϵ
EK ϵ: MoďďiŶgle İlgili Ulusal Yargı Kararları. ϯϱϵ
EK ϵ.ϭ: MoďďiŶg İle İlgili AŶaLJasa Mahkeŵesi Kararları . ϯϱϵ
EK ϵ.Ϯ: MoďďiŶg İle İlgili YargıtaLJ Kararları . ϯϴϬ
EK ϵ.ϯ: MoďďiŶg İle İlgili DaŶıştaLJ Kararları ϰϬϲ
EK ϵ.ϰ: MoďďiŶg İle İlgili İdari Yargı Kararları ϰϭϮ
EK ϭϬ: Kaŵu Göreǀlileri Etik Kurulu Kararları ϰϮϯ
EK ϭϭ: MoďďiŶgle İlgili YaďaŶĐı Mahkeŵe Kararları ϰϮϳ
EK ϭϮ: Dokuz ELJlül ÜŶiǀersitesi MoďďiŶg Biriŵi İşleLJiş Usul ǀe Esasları . ϰϮϵ
EK ϭϯ: Boğaziçi ÜŶiǀersitesi, TaĐizdeŶ Koruŵa ǀe KoruŶŵa Kılaǀuzu ϰϯϯ
KAYNAKLAR. ϰϯϵ
KAVRAM DİZİNİ . ϰϲϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
18,60   
93,00   
6
15,50   
93,00   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
18,60   
93,00   
6
15,50   
93,00   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Kapat