Mobbing Hukuku Hasan Tutar
Mobbing Hukuku
Mobbing Hukuku

Mobbing Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
464
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005797
Boyut
16x24
Baskı
193,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 93 puan kazanacaksınız)
   93

Prof. Dr. Hasan TUTAR

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat USLU

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HATLARIYLA MOBBİNG
A. MOBBİNG KAVRAMI 21
1. Mobbing Analizi 24
2. Mobbing Araştırmalarının Kısa Tarihi 27
3. İşyerlerinde Mobbingin Yaygınlığı 30
4. Mobbing: Kavramsal Tespit ve Tanım 33
4.1. Hukuksal Metinlerde Mobbing Tanımları 40
5. Mobbing ve Bullying Ayrımı 44
6. Mobbingin Nedenleri ve Kaynakları 45
7. Mobbingin Unsurları 51
8. Mobbing Eylemlerinin ve İşlemlerinin Özellikleri 54
9. Mobbingin Mağdur Üzerindeki Etkileri 56
9.1. Mobbingin Mağdurun Psikolojisine Etkisi 59
9.2. Mobbingin Mağdurun Zihinsel Yapısına Etkisi 62
9.3. Mobbingin Mağdurun Fiziksel Yapısına Etkisi 62
9.4. Mobbingin Örgütsel Etkileri 63
10. Mobbing Düzeyleri 65
11. Yaygın Mobbing Örnekleri 66
12. İşyerinde Mobbing Benzeri Diğer Davranış Örnekleri 69

İKİNCİ BÖLÜM MOBBİNG HUKUKU
A. HUKUKSAL AÇIDAN MOBBİNG 87
1. Hukuki Olay, Eylem (Fiil) ve İşlemler 89
a. Fail ve Mağdur 91
b. Hareket/Eylem/Fiil 91
c. Netice ve Zarar 91
2. Mobbingte Hukuki Olay, Eylem ve İşlem İlişkisi 92
3. Mobbing Mağdurunun Yasal Hakları 96
4. Mobbingle Hukuksal Mücadele Yolları 99
4.1. İdareye Şikâyet 101
4.2. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na Başvuru 102
4.3. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru 102
4.4. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na Başvuru. 103
4.5. Alo 170, CİMER ve İş Teftiş Kuruluna Başvuru 104
4.6. Cumhuriyet Başsavcılığına Şikâyette Bulunma 105
5. Siber Mobbing ve Hukuksal Sonuçları 107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK SİSTEMLERİNDE MOBBİNG
A. ULUSAL HUKUK SİSTEMİMİZDE MOBBİNG. 113
1. Mobbingle İlgili Yasal Sorunlar 115
2. Türk Hukuk Sisteminde Mobbing 116
2.1. Anayasa Açısından Mobbing 118
2.2. Türk Ceza Kanunu’nda Mobbing 126
2.2.1. Cinsel Saldırı Suçu 140
2.2.2. TCK’da Cinsel Taciz Suçu 142
2.3. Türk Medeni Kanunu Açısından Mobbing 145
2.3.1. Kişilik Haklarının Korunması Davaları 148
a. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 150
b. Sürmekte Olan Saldırıya Son Verilmesi Davası 151
c. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 152

2.3.2. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 153
a. Mobbingte Maddi Tazminat Davası 155
b. Mobbingte Manevi Tazminat Davası 156
2.3.3. Vekaletsiz İş Görme Davası. 159
2.4. Türkiye İnsan Haklar ve Eşitlik Kurumu Kanununda Mobbing 160
2.5. Devlet Memurları Kanununda Mobbing 163
2.6. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve Mobbing 169
2.7. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ve Mobbing 169
2.8. Borçlar Kanunu Açısından Mobbing 170
2.9. İş Kanunu Açısından Mobbing 174
2.9.1. Yönetme Hakkı Kavramı 181
2.9.2. Yönetme Hakkının Kötüye Kullanılması 183
2.9.3. İşverenin Yönetim Hakkının Sınırlandırılması 185
a. Yönetim Hakkını Yasayla Sınırlama 185
b. Yönetim Hakkını Çalışma Koşullarınca Sınırlama 187
c. Yönetme Hakkının “Etik”le Sınırlandırılması 187
2.9.4. Hakların ve Görevlerin Kötüye Kullanılması 189
2.9.5. Mobbing ve Görevi Kötüye Kullanma 196
2.10. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açısından Mobbing 197
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MOBBİNGİN İSPATI SORUNU
A. İSPAT KAVRAMI VE TÜRLERİ 209
1. İspat Türleri 210
1.1. Asıl İspat-Karşı İspat-Aksini İspat 210
1.2. Tam İspat ve Yaklaşık İspat 211
2. İspat Kolaylığı Kavramı ve Türleri 214
2.1. İlk Görünüş İspatı 216
2.2. Emare İspatı 217
2.3. Fiili Karineler Yoluyla İspat 218
2.4. Hayatın Olağan Akışıyla İspat 220
3. İspat Yükü Kavramı 221
3.1. İspat Yükünün Yer Değiştirmesi 226

B. MOBBİNGİN İSPATI SORUNU 228
1. Mobbingin İspatı 230
2. Mobbingde İspat Yükü 231
3. Danıştay ve Yargıtay Kararlarında Mobbingin İspatı 236
BEŞİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMLERİNDE MOBBİNG
A. ULUSLARARASI MEVZUAT AÇISINDAN MOBBİNG 253
1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 254
2. Avrupa Birliği Politikası 255
3. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 256
4. ILO Sözleşmelerinde Mobbing 257
4.1. AB Sosyal Taraflarınca İmzalanan “İşyerlerinde Taciz ve Şiddetle Mücadele Çerçeve Anlaşması” 260
5. Avrupa Sosyal Şartı 261
6. Çalışma Yaşamıyla İlgili Başlıca Avrupa Birliği Yönergeleri 264
7. Çeşitli Ülkelerde Mobbing 265
7.1. Fransa Yasalarında Mobbing 267
7.2. Belçika Yasalarında Mobbing 269
7.3. Danimarka Yasalarında Mobbing 270
7.4. Finlandiya Yasalarında Mobbing 270
7.5. Hollanda Yasalarında Mobbing 271
7.6. İsviçre Yasalarında Mobbing 271
7.7. İngiltere Yasalarında Mobbing 272
7.8. İrlanda Yasalarında Mobbing 273
7.9. İsveç Yasalarında Mobbing 273
7.10. Almanya Yasalarında Mobbing. 274
7.11. İspanya Yasalarında Mobbing 277
7.12. İtalya Yasalarında Mobbing 277
7.13. Avusturya Yasalarında Mobbing 278
7.14. Yunanistan Yasalarında Mobbing 278
7.15. Norveç Yasalarında Mobbing 279
7.16. Amerika Birleşik Devletleri Yasalarında Mobbing 280
7.17. Japonya Yasalarında Mobbing 282

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 287
EKLER 293
EK 1: 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 295
EK 2: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 297
EK 3: AB Sosyal Taraflarınca İmzalanan İşyerlerinde Taciz ve Şiddetle
Mücadele Çerçeve Anlaşması 303
EK 4: İşte Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih ve 89/391/EEC
Sayılı Konsey Direktifi 307
EK 5: Irk ve Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele Edilmesi İlkesinin Uygulamaya Konmasına İlişkin 29 Temmuz 2000 Tarih ve
2000/43/EC Sayılı Konsey Direktifi 315
EK 6: İstihdamda, Mesleki Eğitimde, Meslekte Yükselmede ve Çalışma Koşullarında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 76/207/EEC sayılı Konsey Direktifini Değiştiren 23 Eylül 2002
Tarih ve 2002/73/EEC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 325
EK 7: İşe Alma ve Mesleki Açıdan Eşit Muamelenin Sağlanması İçin Genel Bir Çerçeve Oluşturan 27 Kasım 2001 Tarih ve 2000/78/EC Sayılı
Konsey Direktifi 335
EK 8: İstihdamda, Mesleki Eğitimde, Meslekte Yükselmede ve Çalışma Koşullarında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 76/207/EEC Sayılı Konsey Direktifini Değiştiren 23 EYLÜL 2002
Tarih ve 2002/73/EEC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 349
EK 9: Mobbingle İlgili Ulusal Yargı Kararları 359
EK 9.1: Mobbing İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları 359
EK 9.2: Mobbing İle İlgili Yargıtay Kararları 380
EK 9.3: Mobbing İle İlgili Danıştay Kararları 406
EK 9.4: Mobbing İle İlgili İdari Yargı Kararları 412
EK 10: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararları 423
EK 11: Mobbingle İlgili Yabancı Mahkeme Kararları 427
EK 12: Dokuz Eylül Üniversitesi Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları 429
EK 13: Boğaziçi Üniversitesi, Tacizden Koruma ve Korunma Kılavuzu 433
KAYNAKLAR. 439
KAVRAM DİZİNİ 461

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
3
31,00   
93,00   
4
23,25   
93,00   
5
19,53   
97,65   
6
16,43   
98,58   
7
14,22   
99,51   
8
12,56   
100,44   
9
11,26   
101,37   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat