Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları Hüsnü Aldemir

Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları


Basım Tarihi
2019-04
Sayfa Sayısı
912
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007234
Boyut
16x24
Baskı
2175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 175 puan kazanacaksınız)
   175
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER
2. BASIYA ÖNSÖZ 5
SUNUŞ 7
İÇİNDEKİLER 9
TÜRK YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ 29
ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NA AÇIK MEKTUP 35
BİRİNCİ BÖLÜM MAHKEMELER
I. MAHKEMELER TEŞKİLATI 41
A. Adli Yargı Mahkemelerinin Teşkilat Yapısı 42
1. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri (Hukuk - Ceza Mahkemeleri) 42
a. Genel Mahkemeler 42
aa. Hukuk Mahkemeleri 43
aaa. Sulh Hukuk Mahkemeleri 43
aab. Asliye Hukuk Mahkemeleri 45
ab. Ceza Mahkemeleri 48
aba. Asliye Ceza Mahkemesi 49
abb. Ağır Ceza Mahkemesi 50
b. Özel Mahkemeler 51
ba. Özel Hukuk Mahkemeleri 52
baa. Asliye Ticaret Mahkemeleri 52
bab. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri 60
bac. İş Mahkemeleri 64
bad. Kadastro Mahkemeleri 68
bae. Tüketici Mahkemeleri 70
baf. Aile Mahkemeleri 72
bag. İcra (Tetkik Mercii) Mahkemeleri 73
bah. Denizcilik İhtisas Mahkemesi 74
bb. Özel Ceza Mahkemeleri 77
bba. Sulh Ceza Hakimlikleri 77
bbb. Çocuk Mahkemeleri 78

bbc. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri 80
bbd. Kaçakçılık Suçlarına Bakmakla Görevli Mahkemeler 82
bbe. Basın Suçlarına Bakmakla Görevli Mahkemeler 82
bbf. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunundan Doğan Davalara Bakmakla Yetkili Mahkemeler (Döviz
Mahkemeleri) 83
bbg. Bankacılık Kanunundan Doğan Davalara Bakmakla Görevli Mahkemeler 84
bbh. İnfaz Hâkimlikleri 85
bbi. Sosyal Güvenlik Mahkemeleri 88
2. Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 89
B. İdari Yargı Mahkemelerinin Teşkilat Yapısı 97
1. Bölge İdare Mahkemeleri 98
2. İdare Mahkemeleri 102
3. Vergi Mahkemeleri 103
İKİNCİ BÖLÜM SAVCILIK TEŞKİLATI
I. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KURULUŞU 105
II. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVLERİ 106
III. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ 106
IV. CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNİN GÖREVLERİ 108
V. CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVLERİ 108
VI. CUMHURİYET SAVCILARININ YETKİSİ 109
VII. DURUŞMALARDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINI TEMSİL 110
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
I. GENEL OLARAK 111
II. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NUN KURULUŞU 111
III. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NUN GÖREVLERİ 113
IV. HAKİM VE SAVCILAR KURULU’NUN TEŞKİLÂTI 115
A. Başkanlık, Görev ve Yetkiler 115
B. Genel Kurulun Oluşumu ve Görevleri 115
C. Daireler 116
1. Dairelerin Oluşumu. 116
2. Daire Başkanlarının Seçimi ve Görevleri 117

3. Dairelerin Görevleri 117
D. Genel Sekreterlik 118
1. Genel Sekterliğin Oluşumu ve Görevleri 118
2. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Atanması, Görev ve Yetkileri 119
a. Genel Sekreter 119
b. Genel Sekreter Yardımcısı 119
c. Tetkik Hakimleri 120
E. Teftiş Kurulu 120
1. Oluşumu 120
2. Görev ve Yetkileri 120
3. Atanma Usulleri 121
4. Teftiş Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri 122
5. Kurul Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri 122
6. Mali Hakları 123
F. Kurul Üyelerinin Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi 123
1. Üyelerin Seçimi 123
2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurula Üye Seçimi 124
3. Üyelikte Boşalma Hâlinde Seçim 125
4. Üyeliğin Sona Ermesi 125
5. Üyelerin İşe Bakamaması, Çekilmesi ve Reddi (6087 Sayılı K. m. 40 ve 41) 126
6. Üyelerin Disiplin Soruşturma ve Kovuşturması İşlemleri 127
7. Üyelerin Adlî Suçlarıyla İlgili Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 129
8. Üyelerin Hukukî Durumları ve Özlük İşleri 130
9. Hakimler ve Savcılar Kurulu Çalışma, Usul ve Esasları 131
a. Genel Kurulun Çalışma, Usul ve Esasları 132
aa. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 132
ab. Gündem 133
ac. Görüşme Usulü 133
ad. Oylama. 134
ae. Görüşme Tutanakları ve Kayıt 134
af. Kararlar ile Tebliği 135
ag. Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu 136
b. Dairelerin Çalışma, Usul ve Esasları 137
ba. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 137
bb. Gündem 137

bc. Görüşme Usulü 138
bd. Oylama 138
be. Görüşme Tutanakları ve Kayıt 139
bf. Kararlar ile Tebliği 139
bg. Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu 140
c. Yargıtay ve Danıştay Üyeliği Seçiminde İzlenecek Usul ve Yöntem
(m. 9-10) 141
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER
I. MAHKEMELERİN (YARGININ) BAĞIMSIZLIĞI 143
A. Genel Olarak 143
B. Mahkemelerin (Yargının) Bağımsızlığı Kavramı 152
1. Yargıya Müdahalenin Kaynağına Göre Ayrımı 154
a. Mahkemelerin Diğer Devlet Organlarına Karşı Bağımsızlığı (Dış
Bağımsızlık Kuralı). 154
b. Hakimlerin Aynı veya Üst Düzeydeki Meslektaşlarına Karşı Bağımsızlığı 155
c. Dış ve İç Yargı Bağımsızlığının Temini İçin Uyulması Gereken
Standartlar 159
2. Yargıya Müdahalenin Hedefine Göre Ayrımı 161
a. Bireysel Bağımsızlık İlkesi 161
b. Kurumsal Bağımsızlık İlkesi 162
II. MAHKEMELERİN (YARGININ) TARAFSIZLIĞI 163
A. Genel Olarak 163
B. Yargının Tarafsızlığının Önemi 164
C. Yargının Bağımsızlığı ve Yargının Tarafsızlığı Arasındaki İlişki 165
D. Mahkemelerin Tarafsızlığının Sağlanması 167
E. Hakimin Davaya Bakamaması veya Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı
ve Reddi 171
1. Ceza Hakimlerinin Davaya Bakamaması ve Reddi (5271 sayılı CMK'nın 22 ilâ
32. maddeleri) 172
a. Genel Olarak. 172
b. Hakimin Davaya Bakamaması 175
ba. Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller 175
bb. Hakimin Yargılamaya Katılamaması Halleri 177
c. Hakimin Reddi 178
ca. Ret Sebepleri (m. 24/1) 179

cb. Hakimin Reddi Usulü 180
cba. Taraflardan Birinin Hâkimi Reddetmesi 180
cbaa. Hâkimin Reddi Zamanı (süresi) 180
cbab. Ret Talebinin Yapılması 182
cbac. Ret Talebinin İncelenmesi 184
cbaca. Ret Talebinin İnceleyecek Hâkim (mahkeme) 184
cbacb. Ret Talebinin İncelenmesi Usulü 186
cbacc. Ret Talebinin Reddi 186
cbacd. Ret Talebinin Kabulü 187
cbad. Hâkimin Reddedilmesinin Sonuçları (etkisi) 188
cbb. Hâkimin Kendini Reddetmesi 189
cbba. Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Reddi 191
cbbb. Adliye Bölge Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin
Reddi 192
2. Hukuk Hakimlerinin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi (6100 Sayılı
HMK'nın 34 ilâ 45. Maddeleri) 193
a. Genel Olarak 193
b. Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı 194
ba. Yasaklılık Sebepleri 194
c. Davadan Çekinme Usulü 195
d. Çekinme Kararının Sonuçları 196
e. Hakimin Reddi 196
ea. Ret sebepleri 197
eb. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci 198
ec. Ret Talebinin Yapılma Usulü (6100 Sayılı K. m. 38 ve 39) 198
ed. Red Talebinin Geri Çevrilmesi (6100 Sayılı K. m. 41) 199
ee. Ret Talebinin İncelenmesi. 200
ef. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yolu 200
efa. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 200
efb. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 201
f. Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi 201
3. İdari Yargı Hakimlerinin Davadan Çekilmesi ve Reddi 201
a. Genel Olarak 201
b. Danıştay’da Çekinme ve Ret 202
c. Mahkemelerde Çekinme ve Ret 203

III. HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI 203
IV. DOĞAL YARGIÇ İLKESİ 208
V. DOĞRULUK VE TUTARLILIK İLKESİ 211
VI. DÜRÜSTLÜK İLKESİ 211
VII. EŞİTLİK İLKESİ 213
VIII. GÖZETİM VE DENETİM HAKKI 215
A. Genel Olarak 215
B. Adalet Bakanının Gözetim ve Denetim Hakkı 216
C. Yargıtay ve Danıştay’ın Gözetim ve Denetim Hakkı 217
D. Yargıtay ve Danıştay Cumhuriyet Başsavcısının Gözetim ve Denetim Hakkı 218
E. Ağır veya Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısının Gözetim ve Denetim Hakkı 218
F. Mahkeme Başkanlarının Gözetim ve Denetim Hakkı 225
IX. CUMHURİYET BAŞSAVCILARI İLE CUMHURİYET SAVCILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 225
A. Genel Olarak 225
B. Cumhuriyet Başsavcılığı Kurumu Yapısı ve Özellikleri 226
C. Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuki Niteliği 231
D. Cumhuriyet Başsavcıları ile Cumhuriyet Savcıları Arasındaki İlişki 232
1. Soruşturmaların Yürütülmesi Sırasında Savcıların Yetkilerinin Değiştirilmesi 235
2. İş Bölümü Çizelgelerinin Hazırlanmasının Objektif Prensiplere Bağlanması 236
3. Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcılarının Hukukî Durumlarının ve
Fonksiyonlarının Netleştirilmesi 236
4. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılarının Komisyon Yetki Alanı İçerisinde Savcı Görevlendirebilmesi 237
5. Gizliliğin Sağlanması Noktasında Uyap’ın Kullanılmasından Kaynaklanan
Zafiyetlerin Gözden Geçirilmesi 237
6. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılarına Savcılık ve İnfaz Kurumu Personeli
Üzerinde Daha Geniş Tasarruf İmkanı Tanınması 237
7. Sicil Fişlerinin Yeniden Düzenlenmesi 237
8. Adli Kollukla İlişkiler 238
a. Yazışma Usulü 238
b. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısının Mülakat Adliyesi Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Evrakını Hukuki Bakımdan İnceleyebilip İnceleyememesi Meselesi 242
c. Cumhuriyet Başsavcılarının, Cumhuriyet Savcılarınca Tanzim Edilen Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararını veya İddianamesini
İade Edip Edemeyeceğine Dair Mesele 244
d. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen Takipsizlik Kararının Cumhuriyet Başsavcısı Tarafından Kaldırılıp, Kaldırılamayacağı
Meselesi 247

e. Cumhuriyet Başsavcısının Görüldü Yapma Yetkisi 248
f. Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığı Görüldü İşlemleri 252
g. Cumhuriyet Başsavcısının Sicil Verme Yetkisi 253
h. Cumhuriyet Başsavcısının İşbölümü Yapma Yetkisi 254
i. Cumhuriyet Başsavcısının Fezlekeyi İade Etme Yetkisi 254
j. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısının Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarında Soruşturma ile İlgili Yetkileri Sorunu 255
k. Cumhuriyet Savcılığı Tevzi İşlemleri 257
l. Denetim Görevinin Cumhuriyet Savcısına verilmesi ve Cumhuriyet Başsavcıvekiline Bu Görevi Yerine Soruşturma Evrakı Verilmesi
Sorunu 258
X. CUMHURİYET SAVCILARININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI SORUNU 262

BEŞİNCİ BÖLÜM
ADAYLIK DÖNEMİ VE MESLEĞE KABUL
I. HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ NİTELİKLERİ, ATANMASI, GÖREVİNE SON
VERME İLE ÖZLÜK HAKLARI 266
A. Genel Olarak 266
B. Hakim ve Savcı Adaylarının Nitelikleri (2802 Sayılı Kanunun 8. Maddesi) 266
C. Yazılı Yarışma ve Mülakatın Yapılış Şekli (2802 Sayılı Kanunun 9/A Maddesi) 273
1. Yazılı Yarışma Sınavı ve Yapılış Şekli 273
2. Mülakat ve Yapılış Şekli 274
3. Yazılı Sınav ve Mülakatın Değerlendirme Usulü 275
D. Hakim ve Savcılık Adaylığa Atanma (2802 Sayılı Kanunun 9. maddesi) 276
E. Adaylığa Ataması Yapılanların İşe Başlama Süresi ve İşe Başlamamanın
Hukuki Sonucu 277
F. Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme 278
G. Hakim ve Savcı Adaylarının Statüsü 279
H. İzin, Meslek Öncesi Eğitimden Sayılmayan Süreler ile Tamamlattırılması 279
İ. Mecburi Hizmet 280
J. Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi 280
K. Meslek Öncesi Eğitim Sonunda Sınav Yapılması 281
II. HAKİM VE SAVCI ADAYLARI HAKKINDA DÜZENLENECEK BELGELER 281
III. HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE ATAMA 283
A. Hakim ve Savcı Adaylığından Mesleğe Atanma 283
B. Diğer Hizmetlerden Mesleğe Atanma 284
C. Avukatlık Mesleğinden Mesleğe Kabul Edilen Adayların İntibak İşlemleri 285
D. Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi 289

ALTINCI BÖLÜM
HAKİMLİĞİN VE SAVCILIĞIN SINIF VE DERECELERİ
I. GENEL OLARAK 291
II. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİNİN SINIFLARI 291
A. Adli Yargı Hâkimliği ile Savcılığının Sınıf, Derece ve Görev Unvanları (2802
Sayılı K. m. 16) 292
B. İdari Yargı Hâkimliği ile Savcılığının Sınıf, Derece ve Görev Unvanları (2802
Sayılı K. m. 17) 294
III. HAKİM VE SAVCILARIN KIDEMLERİNİN TESBİT EDİLMESİ 296
YEDİNCİ BÖLÜM İLERLEME VE YÜKSELME
I. GENEL OLARAK 299
II. KADEME İLERLEMESİNİN USUL VE ESASLARI 299
III. DERECE İLERLEMESİNİN USUL VE ESASLARI 300
IV. YÜKSELME ÇEŞİTLERİ, USUL VE ESASLARI 305
A. Genel Olarak 305
B. Adli Yargı Hakim ve Savcıların Yükselmeye Layık Olabilmesi veya A
Defterinde Yükselebilmesi (Adiyen Terfi) İçin 307
1. Adlî Yargı Hâkimleri. 307
2. Adlî Yargı Cumhuriyet Savcıları. 308
3. İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları 309
C. Adli Yargı Hakim ve Savcıların Tercihli Yükselmeye Layık Olabilmesi veya B Defterinde Yükselebilmesi (Tercihli Terfi) İçin 309
1. Adlî Yargı Hâkimleri. 309
2. Adlî Yargı Cumhuriyet Savcıları. 310
3. İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları 311
D. Adli Yargı Hakim ve Savcıların Mümtazen Yükselmeye Layık Olabilmesi veya
C Defterinde Yükselebilmesi (Mümtaz Terfi) İçin 311
1. Adlî Yargı Hâkimleri. 311
2. Adlî Yargı Cumhuriyet Savcıları. 312
3. İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları 313
E. İş Yüzdelerinin Hesaplanması 318
1. Yetki Değişikliği veya Görev Yeri Değişikliği Hallerinde İş Yüzdesinin Hesaplanması. 318
2. Kısa Süreli Çalışma Hallerinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 319
3. Görev Süresinin Bir Yılın Altına Düşmesi Halinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 319

4. Uzlaşmaya Tabi Suçlara Ait Soruşturmaların İş Miktarında Düşülmesi 319
5. İlamat İş Yüzdelerinin Belirlenmesi 320
6. Yakalama Emri Çıkarılan İlamlar ve Daimi Arama Kararı Verilen Hallerinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 320
7. İdari Yargıda Tekemmül Eden Dosyaların Çıkarılması 320
8. Haklı Nedenlerin Varlığı Halinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 320
9. Puan İlâvesi ve Kesirler 321
10. İnceleme Dönemine Ait İşler 321
11. Disiplin Cezalarının Yükselmeye Etkisi 321
12. İki Yıllık Yükselme Süresini Doldurmadan Derece Yükselme İncelemesine
Girenlerin Durumu 321
13. Fişle Yükseltilenler 321
14. Kademe İlerlemesi Yapamayanların Durumu 322
F. Listelerin Yayımı. 322
G. Listelere Giremeyecek Olanlar 322
H. İnceleme Usulü ve Zamanı 323
V. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ VE UZMANLIK EĞİTİMİ İLE İLERLEME VE YÜKSELMEYE ETKİSİ 324
VI. HÂKİM VE SAVCILARIN YÜKSELME İNCELEMELERİNE ESAS OLAN İŞ CETVELLERİ İLE SİCİL FİŞLERİ VE BAŞARI BİLDİRİM FORMLARININ DÜZENLENMESİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 324
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ SINIFA AYRILMA KOŞUL VE YÖNTEMLERİ İLE BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
I. BİRİNCİ SINIF OLMA İNCELEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI 329
II. BİRİNCİ SINIFA AYRILMA NİTELİKLERİNİN YİTİRİLMESİ 330
A. Hükümlülük ve Kovuşturma Bakımından 331
B. Disiplin Bakımından 331
III. BİRİNCİ SINIF İNCELEMESİ USUL VE ŞARTLARI 331
IV. BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRMEYE TÂBİ TUTULMASI 332
DOKUZUNCU BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILARIN ATAMA VE NAKİLLERİ
I. GENEL OLARAK 347
II. ADALET BAKANLIĞI MERKEZ KURULUŞUNA ATAMA ŞARTLARI VE ŞEKLİ 348

III. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA 352
A. Adli Yargı Hakim ve Savcılarının Atanması 353
1. Genel Olarak 353
2. Atama Esasları (Yön. m. 4) 355
3. Birinci Bölgeye Atanma 357
4. Bölgelerdeki Hizmet Sırasının Atlanması (Yön. m. 6) 357
5. Özel Durumlarda Atama 358
6. Mazeret Nedenine Dayanan Atamalar 359
a. Sağlık Durumu Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 9) 359
b. Eş Durumu Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 10) 361
c. Öğrenim Durumu Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 11) 361
d. Doğal Afetler Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 12) 362
7. Kadronun veya Mahkemenin Kaldırılması Nedeniyle Atama 362
8. Raporlu veya Yetkili Geçen Süreler 363
9. Bölgelerdeki Süre Fazlalıkları 363
10. Hâkim Adaylığından Atanma ve Hizmet Süresi (Yön. m. 18 ve 19) 364
11. Adli Yargı Ataması İle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular 365
12. Unvanlı Atamalara İlişkin Olarak Öneri 372
a. Puanlamada Gözetilecek Kriterler 373
b. Sınav. 374
B. İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Atanması 374
1. Genel Olarak 374
2. Atama Esasları 376
3. Birinci Bölgeye Atanma 378
4. Bölgedeki Hizmet Sırasının Atlanması 378
5. Hâkim Adaylığından Atanma (Yön. m. 18 - 19) 378
IV. GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATAMA 379
V. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİNE YENİDEN ATANMA (2802 SAYILI K. M. 40) 380
VI. TERHİS EDİLEN HAKİM VE SAVCILARIN GÖREVLERİNE DÖNMESİ (2802 SAYILI K.
M. 41 VE YÖN. M. 20) 380
VII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET, İŞE BAŞLAMA SÜRESİ VE İŞE
BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM (2802 SAYILI K. M. 42 VE 43) 381
ONUNCU BÖLÜM GEÇİCİ YETKİ VE GÖREVLER
I. HAKİM VE SAVCILARIN GEÇİCİ YETKİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ
(2802 SAYILI K. M. 47) 383
II. HAKİM VE SAVCILARIN BAŞKA İŞ VE GÖREV YAPMASI (2802 SAYILI K. M. 48) 386

III. HAKİM VE SAVCININ YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ VE MALÎ HAKLARI: (2802
SAYILI K. M. 49-50) 388
A. Yurt Dışına Gönderileceklerde Aranacak Şartlar 390
B. Yurt Dışı Programlarına Başvuru ve Adayların Belirlenme Kriterleri 391
C. Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilme Esasları 391
Ç. Birinci Daire Tarafından Yapılacak İşlemler 392
D. Geri Çağırma 393
E. Diğer Hususlar 393
ONBİRİNCİ BÖLÜM HAKİMLİK VE SAVCILIK GÖREVLERİNİN
SONA ERMESİ
I. MESLEKTEN ÇEKİLME VE ÇEKİLMİŞ SAYILMA (2802 SAYILI K. M. 51 VE 52) 395
II. HAKİMLİK VE SAVCILIK GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ 396
ONİKİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER
I. ÇALIŞMA SAATLERİ VE NÖBET HİZMETLERİ 397
II. YILLIK ARA VERMEDEN YARARLANMA 404
III. İZİNLER 407
A. Genel Olarak 407
B. Yıllık İzin 409
C. Mazeret İzni 411
D. Hastalık ve Refakat İzni 413
1. Hastalık İzni 413
2. Refakat İzni 414
E. Aylıksız (Ücretsiz) İzin 418
F. Hâkim ve Savcıların Görevden Her Türlü Ayrılış ve Başlayış İşlemleri 420
G. İdari izin 421
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİCİLLER 423
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU,
I. GENEL OLARAK 426
II. DİSİPLİN CEZALARI 432
A. Uyarma Cezası (2802 Sayılı K. m. 63) 434
1. Görevde Kayıtsızlık ve Düzensizlik 435

2. Meslektaşlarına, Emrindeki Personele, Görevi Nedeniyle Muhatap Olduğu
Kişilere veya İş Sahiplerine Karşı Kırıcı Davranmak 441
3. Mazeretsiz Olarak Göreve Geç Gelmek ve Görevden Erken Ayrılmak 441
4. Kanun, diğer Mevzuat ile Karar ve Talimatlarda Açık Olarak Belirtilen Konularda, İşi Uzatacak Şekilde Davranışlarda Bulunmak, Yazı ve Tekitleri
Zamanında Cevaplandırmamak 442
5. Bilirkişi seçimi ve görevlendirmesi sırasında kanunlarla belirlenen kurallara uymamak 442
6. Nitelik ve Ağırlıkları İtibariyle Yukarıda Belirtilen Benzeri Eylemlerde Bulunmak 442
B. Aylıktan Kesme Cezası (2802 Sayılı K. m. 64) 444
C. Kınama (2802 Sayılı K. m. 65) 444
1. Hizmet İçinde ve Dışında, Resmi Sıfatının Gerektirdiği Saygınlık ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunmak 445
2. Kılık ve Kıyafetinde Mesleğin Gerektirdiği Saygınlığı Gözetmemek 446
3. Devlete Ait Araç ve Gereçleri Özel İşlerde Kullanmak 446
4. Meslektaşlarına, Emrindeki Personele, Görevi Nedeniyle Muhatap Olduğu
Kişilere veya İş Sahiplerine Kötü Muamelede Bulunmak 447
5. Eşlerinin, Reşit Olmayan veya Kısıtlanmış Çocuklarının Kazanç Getiren Sürekli Faaliyetlerini Onbeş Gün İçinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna
Bildirmemek 450
6. Adalet Bakanlığının veya Hakimler ve Savcılar Kurulunun Mevzuat Uyarınca Verdiği Talimatı Yerine Getirmemek, Büro ve Kalemlerin Denetimini İhmal
Etmek 450
7. Görevin İşbirliği ve Uyum İçerisinde Yapılmasını Engelleyici Tutum ve
Davranışlarda Bulunmak 450
8. İzinsiz veya Kabul Edilir Mazereti Olmaksızın Kesintisiz Üç Gün Göreve
Gelmemek 450
9. Nitelik ve Ağırlıkları İtibariyle Yukarıda Belirtilen Benzeri Eylemlerde Bulunmak 451
D. Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası (2802 Sayılı K. m. 66) 460
1. Mazeretsiz Olarak Göreve Geç Gelmeyi veya Erken Ayrılmayı Alışkanlık
Haline Getirmek 460
2. Ödeme Gücünün Üstünde Borçlanmak Suretiyle Borçlarını Ödeyemez Duruma Düşmek veya Kesinleşmiş Borcunu Kasden Ödemeyerek
Hakkında Yasal Yollara Başvurulmasına Neden Olmak 462
3. Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Beyanında Bulunmamak 463
4. İzinsiz veya Kabul Edilir Mazereti Olmaksızın Kesintisiz 4-9 Gün Göreve
Gelmemek 463
5. Nitelik ve Ağırlıkları İtibariyle Yukarıda Belirtilen Benzeri Eylemlerde Bulunmak 463

E. Derece Yükselmesini Durdurma Cezası (2802 Sayılı K. m. 67) 464
1. İzinsiz veya Kabul Edilir Mazereti Olmaksızın, Bir Takvim Yılı İçinde, Toplam
Onbeş Gün Göreve Gelmemek 464
2. Meslek Mensuplarına Yasaklanmış veya Mesleğin Gerekleriyle
Bağdaşmayan Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak 464
F. Yer Değiştirme Cezası (2802 Sayılı K. m. 68) 468
1. Kusurlu veya Uygunsuz Hareket ve İlişkileriyle Mesleğin Şeref ve Nüfuzunu
veya Şahsi Onur ve Saygınlığını Yitirmek 468
2. Yaptıkları İşler veya Davranışlarıyla Görevini Doğru ve Tarafsız
Yapamayacağı Kanısını Uyandırmak 474
3. Hatır ve Gönüle Bakarak veya Kişisel Duygulara Kapılarak Görev Yaptığı
Kanısını Uyandırmak 476
4. Göreve Dokunacak Surette ve Kendi Kusurlarından Dolayı Meslektaşlarıyla Geçimsiz ve Dirliksiz Olmak 476
5. Madde Tayin ve Deliller Elde Edilmemiş Olsa Bile, Rüşvet Aldığı veya
İrtikapta Bulunduğu Kanısını Uyandırmak 476
6. Doğrudan Doğruya veya Aracı Eliyle Hediye İstemek ve Görev Sırasında Olmasa Dahi Çıkar Sağlamak Amacı İle Verilen Hediyeyi Kabul Etmek veya İş
Sahiplerinden Borç İstemek veya Almak 477
G. Meslekten Çıkarma Cezası (2802 Sayılı K. m. 69) 479
III. BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI
(2802 SAYILI K. M. 70) 482
IV. DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ (2802 SAYILI K. M. 75) 489
V. CEZA SORUŞTURMASI VEYA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ
BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ (2802 SAYILI K. M. 72, I) 490
VI. DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI (2802 SAYILI K. M. 72, I - II) 492
VII. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI 492
A. Disiplin Soruşturmasının Genel Yapısı 492
B. Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının Yürütülmesi 517
C. Disiplin Cezalarına Dair Genel Kurul Kararlarının Tebliğ Usulü 526
VIII. YENİDEN İNCELEME, İTİRAZ VE YARGI YOLU 526
IX. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 532
X. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 533
XI. ADALET REFORUM TASALAĞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER: 537
A. Kişisel Verilerin Korunması Çerçevesinde HSYK'nın Disipline İlişkin
Kararlarının Tamamına Ulaşılabilmesi 538
1. Yararları 538
2. Zararları 539
B. Yargı Mensupları İle İlgili Disiplin Hükümlerinin Yeniden Ele Alınarak Nesnel Ölçütler Getirilmesi ve Değişik Kademelerdeki Yargı Mensupları İçin Paralel Düzenlemeler Yapılması Sorunu 542

1. Hâkim ve Savcılar Hakkındaki Disiplin Hükümleri Bakımından 542
2. Yüksek Yargı Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri Hakkındaki Disiplin Hükümleri Bakımından 547
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
GÖREV SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
I. GENEL OLARAK 549
II. GÖREV SUÇU KAVRAMI 554
III. GÖREV SUÇLARINDAN DOLAYI YAPILAN İHBAR VE ŞİKAYETLER İLE İLGİLİ HAKİM VEYA SAVCI HAKKINDA ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE İNCELEME
BAŞLATILMASI USULÜ VE İŞLEME KONULMAMA KARARI 556
IV. HAKİM VEYA SAVCILAR HAKKINDA ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE İNCELEME YAPILMASI 563
A. Araştırma ve İnceleme İşlemi (İhzari Soruşturma) 564
B. Soruşturma İşlemleri 573
V. KOVUŞTURMA USUL VE ESASI 584
ONALTINCI BÖLÜM
KİŞİSEL SUÇLAR İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
I. GENEL OLARAK 591
II. KİŞİSEL SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN İHBAR VE ŞİKAYETLER 595
III. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 596
IV. KOVUŞTURMA USUL VE ESASI 601
V. KABAHAT SUÇLARINDAN DOLAYI SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 602
ONYEDİNCİ BÖLÜM
HAKİM VE SAVCININ HUKUKİ SORUMLULUĞU (TAZMİNAT DAVALARI)
I. GENEL OLARAK 617
II. HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 619
A. Hakim ve Yargısal Faaliyetler Kavramı 620
B. Devlete Karşı Dava Açılması 622
C. Tazminatı Gerektiren Haller 624
1. Kayırma veya Taraf Tutma Yahut Taraflardan Birine Olan Kin veya
Düşmanlık Sebebiyle Hukuka Aykırı Bir Hüküm veya Karar Verilmiş Olması 624
2. Sağlanan veya Vaat Edilen Bir Menfaat Sebebiyle Kanuna Aykırı Bir Hüküm
veya Karar Verilmiş Olması 625

3. Farklı Bir Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne
Aykırı Karar veya Hüküm Verilmiş Olması 626
4. Duruşma Tutanağında Mevcut Olmayan Bir Sebebe Dayanılarak Hüküm
Verilmiş Olması. 627
5. Duruşma Tutanakları ile Hüküm veya Kararların Değiştirilmiş Yahut Tahrif Edilmiş veya Söylenmeyen Bir Sözün Hüküm ya da Karara Etkili Olacak Şekilde Söylenmiş Gibi Gösterilmiş ve Buna Dayanılarak Hüküm Verilmiş
Olması 627
6. Hakkın Yerine Getirilmesinden Kaçınılmış Olması 628
D. Tazminat Davasının Açılacağı Mahkeme 630
E. Dava Açma Süresi 632
F. Yargılama Usulü 632
G. Rücu Davası 634
III. CEZA HAKİMLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU 635
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILARIN ADLİ VE İDARİ GÖREVLERİNİN DENETİMİ
I. GENEL OLARAK 655
II. HAKİM VE SAVCILARIN İDARİ GÖREVLERİ İLE ADALET HİZMETLERİNİN
DENETİMİ 656
A. Genel Olarak 656
B. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu 658
1. Kuruluş ve Bağlılık 658
2. Çalışma Merkezleri ve Teftiş Programı 658
3. Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri 659
4. Teftiş Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın Atanma 660
5. Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri ile Başkana
Vekillik ve Yardım 660
C. Adalet Müfettişleri 661
1. Adalet Müfettişlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi 661
2. Adalet Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri 663
3. Adalet Müfettişlerinin Çalışma Esasları 667
4. Adalet Müfettişlerinin Özlük Hakları 668
a. Kıdem 668
b. Aylık, Yolluk ve Diğer Hak Edişlerin Alınması 668
c. İzinler ve Tatiller 668
d. Kimlik belgesi, Mühür, Araç ve Gereçler 669
5. İdari Görevlerin ve Adalet Hizmetlerin Denetimi 669

a. Denetimde Genel İlkeler 669
b. Tespit 670
c. Tespit ve Sayıma İlişkin İlk İşlemler 670
d. Noter Tespiti 673
e. İş ve Mahiyet Cetvelleri ile Kadroya İlişkin Diğer Cetvellerin
Alınması (Yön. m. 44) 674
f. Hesap ve Kalem İşlemlerinin İncelenmesi 675
fa. Kasa Hesaplarının İncelenmesi 675
fb. Harç ve Yargılama Giderleri ile İlgili İşlemlerin İncelenmesi 677
fc. Diğer Kalem İşlemlerinin İncelenmesi (Yön. m. 49) 678
g. Birimlerin İdari Yönden Denetimi 679
ga. Cumhuriyet Başsavcılıklarının İdari Denetimi (Yön. m. 57 ve 58) 679
gb. Adalet Komisyonlarının Denetimi (Yön. m. 65) 681
gc. İcra ve İflâs Dairelerinin Denetimi (Yön. m. 66) 681
gd. Suç Eşyası Emanet Memurluklarının Denetimi (Yön. m. 68) 683
ge. Ayniyat Memurluklarının Denetimi 684
gf. Arşivlerin Denetimi 684
gg. Adlî Tıp Kurumu, Grup Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinin
Denetimi (Yön. m. 72) 684
gh. Adlî Tabipliklerin Denetimi 685
gi. Türkiye Noterler Birliğinin Denetimi (Yön. m. 74) 685
gj. Noter Odalarının Denetimi (Yön. m. 75) 686
gk. Noterliklerin Denetimi 686
gl. Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi (Yön. m. 77) 689
gm. Baroların Denetimi 690
gn. Ceza İnfaz Kurumlarının Denetimi (Yön. m. 79) 691
go. İl Seçim ve İlçe Seçmen Kütük Bürolarının Denetimi 695
gö. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ve Büroları İle Koruma Kurullarının İşlemlerinin Denetlenmesi
(Yön. m. 81) 697
gp. Diğer Birimlerin Denetlenmesi (Yön. m. 83) 699
6. Denetim Raporu (Yön. m. 86) 699
7. Öneriler Listesi 700
8. Hâl Kâğıtları, Fişler ve Gizli Raporlar 702
a. Genel Olarak. 702
b. Hâl Kağıtları Hakkındaki Genel İlkeler (Yön. m. 89) 703
c. Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Hâl Kağıtları 704

d. Noter Hâl Kağıtları (Yön. m. 91) 705
e. Atamaları Bakanlığa Ait Olan Memurların Hâl Kağıtları (Yön. m. 92) 706
f. Hâkim ve Savcı Adayları, Adalet Komisyonu ile Adalet Bakanlığı
Bağlı Kuruluşları Personeline Ait Fiş ve Gizli Raporlar (Yön. m. 96) 706
9. Hakim ve Savcı Dışında Kalan Personel Hakkında İnceleme ve
Soruşturma Usulü 707
a. Atamaları Bakanlığa Ait Olan Personel Hakkında İnceleme ve
Soruşturma (Yön. m. 104) 707
b. Atamaları Adalet Komisyonlarına Ait Personel Hakkında İnceleme
ve Soruşturma (Yön. m. 105). 707
c. Noterler Hakkında Soruşturma (Yön. m. 107). 708
d. Zabıta Amirleri Hakkında Soruşturma (Yön. m. 108). 708
e. 4483 Sayılı Kanuna Tabi Görevliler Hakkında Soruşturma (Yön. m.
109) ...................................................................................................... 709
III. HAKİM VE SAVCILARIN ADLİ GÖREVLERİ BAKIMINDAN DENETLENMESİ 710
A. Genel Olarak 710
B. Denetimde Genel İlkeler 714
C. Kalem, Hesabat, Kıymetli Evrak ve Eşya İşlemlerinin Denetimi (Yön. m. 23) 715
D. Tespit İşlemi. 716
E. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarının Denetimi
(Yön. m. 25 ve 26) 716
F. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarının Denetimi
(Yön. m. 27) 717
G. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerinin Denetimi (Yön. m. 28) 717
H. Bölge Adliye Mahkemelerinin Denetimi (Yön. m. 29) 718
İ. Bölge İdare, idare ve Vergi Mahkemelerinin Denetimi 718
J. Tavsiyeler Listesi 719
K. Denetim Raporu ve Dosyasının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
(Yön. m. 36) 720
L. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Hal Kağıtları 721
M. Hâl Kağıtları Hakkındaki Genel İlkeler (Yön. m. 33) 721
N. Hâl kâğıdının Düzenlenmesi (Yön. m. 34) 723
O. Olur ve Kapsamı (Yön. m. 38) 724
Ö. Araştırma 725
P. İnceleme ve Soruşturma (Yön. m. 40- 41) 725
R. Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları (Yön. m. 42) 727
S. En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkında Araştırma, İnceleme ve
Soruşturma (Yön. m. 44) 729
Ş. Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak İşlemler (Yön. m. 45) 729
T. Raportörlük (Yön. m. 46) 730

ONDOKUZUNCU BÖLÜM
MALİ VE SOSYAL HAKLAR İLE YARDIMLAR
I. GENEL OLARAK 731
II. AYLIK TABLOSU 731
III. YARGI ÖDENEĞİ VE EK ÖDEME 733
IV. DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ 734
V. MESLEKİ KİMLİK KARTI 734
VI. MESLEKİ KIYAFET, KİTAP VE BİLGİSAYAR YARDIMI 734
A. Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafetleri 734
B. Kitap Gönderilmesi 739
C. Bilgisayar Verilmesi 739
VII. SİLAH EDİNME 741
YİRMİNCİ BÖLÜM
ADALET KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
I. GENEL OLARAK 743
II. ADALET KOMİSYONLARININ KURULUŞU 745
A. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları 745
B. İdari Yargı Adalet Komisyonları 745
III. ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 746
IV. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI 752
V. ADALET PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 753
VI. YARGININ ETKİNLİĞİ VE VERİMLİĞİNİN ARTIRILMASI 753
YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILARIN DENETİM SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 759
II. DENETİM KAPSAMINDA BULUNAN BİRİMLER 761
A. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mahkeme Kalemleri 761
1. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü 761
2. Mahkeme Kalemleri 765
B. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
İdari İşleri İle Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi 766
C. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı veya İdari İşler Müdürlüğü ile Cumhuriyet
Başsavcılığı Kalemi 766
1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü 766

2. Cumhuriyet Başsavcılığı Kalemi 767
Ç. İcra ve İflas Müdürlükleri 769
D. Noterlikler 770
III. BİRİMLERİN DENETLENMESİ 772
A. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Kalem Denetimi 772
B. İcra Müdürlüklerinin Denetimi 775
C. Noterliklerin Denetimi 780
1. Noterlerin Atanma ve Atanmadan Vazgeçme Talepleri İle İlgili Olarak 781
2. Noterlerin Göreve Başlamaları ve Görevlerinden Ayrılmaları İle İlgili Olarak 781
3. Noterlerin İzin ve Rapor İşlemleri ile Mesaiye Devamlarıyla İlgili Olarak 782
4. Noterlerin Mühür Talepleri İle İlgili Olarak 783
5. Noterlik Dairelerinin Nakli ve Noterlik Dairelerinin Taşıması Gereken
Nitelikler İle İlgili Olarak 783
6. Disiplin İşlemleri İle İlgili Olarak 784
7. Noterliklerin Yıllık Denetimleri İle İlgili Olarak 784
8. Noterliklerin Yıllık Denetimleri Dışındaki Denetimleri 785

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR
I. HAKİMLER VE SAVCILARDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER VE YETENEKLER
İLE TUTUM VE DAVRANIŞLAR 787
II. YAZIŞMALARDA ARZ-RİCA KONUSU 796
III. HAKİM (SAVCI) VE AVUKAT İLİŞKİLERİ 797
IV. İLİŞKİLER 813
A. Görev İlişkileri 813
B. Özel İlişkiler 815
C. Geniş Açıdan İlişkiler 816
V. YARGILAMANIN ŞEKLİ UNSURLARI BAKIMINDAN HAKİM VE SAVCILARIN
TUTUM VE DAVRANIŞLARI 827
VI. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER 831
VII. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ VE PROTOKOL KURALLARI 839
A. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve
Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar 839
B. Bayrak Konulacak Makam Odaları 844
C. Hakim ve Savcıların Cenazelerinin Türk Bayrağına Sarılması 844
VIII. HAVALANINDAKİ ÖNLEME ARAMALARI 854
IX. HAKİM VE SAVCILARIN LOJMANLARDAN YARARLANMASI 854

A. Özel Tahsisli Konutlar 856
B. Görev Tahsisli Konutlar 856
C. Sıra Tahsisli Konutlar 857
X. HAKİM VE SAVCILARIN RESMİ ARAÇLARI KULLANMASI 870
XI. HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ 872
A. Türkiye Geneli Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kadro Durumu 872
B. Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kadro Durumu 872
C. Bölge Adliye Mahkemeleri Kadro Durumu 873
D. İdari Yargı Hakimi Kadro Durumu 873
E. Bölge İdare Mahkemeleri Kadro Durumu 873
F. Danıştay Hakim ve Savcı Kadro Durumu 873
G. Yargıtay Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kadro Durumu 873
H. Anayasa Mahkemesi Raportörü (Hakim Sınıfında) Kadro Durumu 873
İ. Bakanlık Merkez (Hakim Sınıfında) Kadro Durumu 873
J. HSK Hakim Kadro Durumu 874
KAVRAMLAR DİZİNİ 903

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat