Avukatlık Hukuku Hüsnü Aldemir
Avukatlık Hukuku
Avukatlık Hukuku

UygulamadaAvukatlık Hukuku


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
1871
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004516
Boyut
17x25
Baskı
1285,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 285 puan kazanacaksınız)
   285
KARGO BEDAVA

Hüsnü ALDEMİR ( Yargıtay Cumhuriyet Savcısı )

 

- Avukatlık Mesleği ile İlgili Genel Bilgiler

- Avukatların Disiplin Hukuku

- Avukatların Cezai Sorumluluğu

- Avukatların Hukuki Sorumluluğu

- Ceza ve Hukuk Muhakemesinde Vekalet Görevi

- Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Vekalet Ücreti

- Yargılama Giderleri Olarak Kabul Edilen Vekalet Ücreti

- Avukat – Hakim (Savcı) İlişkilerine İlişkin Bilgiler

- Diğer Ülkelerdeki Avukatlık Mesleğinin Genel İlkeleri

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
AVUKATLIĞIN GEREKLERİ .IX
İÇİNDEKİLER .XIII
GİRİŞ .ϭ
§ ϭ. HUKUK MUHAKEMESİNDE
VEKALET GÖREVİ
A. AVUKATLAR ϯ
I. MEVZUAT.ϭϰ
II. AVUKATLIK MESLEĞİNE GİRİŞϭϲ
ϭ. Aǀukatlığa Kaďul Şartları .ϭϲ
Ϯ. Aǀukatlığa Kaďulde EŶgeller ;Aǀ. K. ŵ. ϱͿϭϴ
ϯ. Aǀukatlık StajıϯϮ
a. Staja Başǀurŵa ǀe İŶĐeleŵe ;Aǀ. K. ŵ. ϭϲ ǀe ϭϳ; YöŶ. ŵ. ϰ, ϱ ǀe ϲͿ .ϯϮ
ď. Staja kaďul değerleŶdirŵesi ;YöŶ. ŵ. ϰ/AͿϯϯ
Đ. İlaŶ ǀe İtiraz ;Aǀ. K. ŵ. ϭϴ; YöŶ. ŵ. ϳ ǀe ϴͿ ϯϰ
d. Karar ǀe TürkiLJe Barolar BirliğiŶe GöŶderŵe ;Aǀ. K. ŵ. ϮϬ; YöŶ. ŵ. ϵ ǀe ϭϬͿ ϯϰ
e. Mahkeŵelerde ǀe Adalet DaireleriŶde Staj ;YöŶ. ŵ. ϭϭ, ϭϮ ǀe ϭϯͿ ϯϱ
f. Aǀukat YaŶıŶda Staj ;Aǀ. K. ŵ. ϮϮ ǀe Ϯϯ; YöŶ. ŵ. ϭϰ ila ϮϭͿ ϯϲ
g. Staj Eğitiŵi ;YöŶ. ŵ. ϮϮ, Ϯϯ, Ϯϰ ǀe ϮϳͿ.ϯϴ
h. Meslek KurallarıŶa ULJŵa Yüküŵlülüğü ;Aǀ. K. ŵ. Ϯϯ, II; YöŶ. ŵ. ϮϱͿ ϯϵ
i. Kiŵlik Belgesi ;YöŶ. ŵ. ϮϲͿ ϯϵ
j. StajıŶ Uzaŵası ;Aǀ. K. ŵ. Ϯϱ; YöŶ. ŵ. ϮϴͿϯϵ
k. Staj EğitiŵiŶiŶ TaŵaŵlaŶŵası ϯϵ
l. Staj Bitiŵ BelgesiŶiŶ AlıŶŵası ;YöŶ. ŵ. ϯϬͿ.ϰϬ
ŵ. StajıŶ Nakli ;YöŶ. ŵ. ϯϭͿ ϰϬ
Ŷ. Staj ListesiŶdeŶ SiliŶŵe ;YöŶ. ŵ. ϯϮͿ ϰϬ
o. StajLJerlere BarolarĐa YapılaĐak Yardıŵ ǀe SosLJal Yardıŵ ǀe DaLJaŶışŵa
FoŶu – Baro PuluŶuŶ Bastırılŵası ǀe Tahsili ;Aǀ. K. ŵ. Ϯϳ ǀe Ϯϳ/AͿ .ϰϬ
ϰ. BaroLJa Yazılŵa, Aǀukatlık RuhsatŶaŵesi Verilŵesi ǀe YeŵiŶ ;Aǀ. K. ϲ ila ϭϬͿ ϰϭ
ϱ. AǀukatlarıŶ Birlikte ǀeLJa Aǀukatlık Ortaklığı ŞekliŶde Çalışŵaları.ϰϵ
III. BAROLAR .ϱϴ
IV. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ;Aǀ. K. ŵ. ϭϬϵ – ϭϯϯͿϲϵ
V. AVUKATLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YASAKLARIϳϭ
ϭ. Aǀukatlıkla BirleşeŵeLJeŶ İşler.ϳϭ
Ϯ. Hakiŵlik ǀeLJa SaǀĐılıktaŶ ALJrılaŶlar İçiŶ Aǀukatlık Yapŵa Yasağı .ϵϱ
ϯ. AǀukatıŶ Hakiŵ ile Hısıŵlık İlişkisi.ϭϬϬ
XIV İçindekiler
ϰ. MeŶfaati Zıt Diğer TarafıŶ VekaletiŶi Alŵa Yasağı ϭϬϯ
ϱ. Çekişŵeli Haklar EdiŶŵe Yasağı ϭϮϲ
ϲ. Reklaŵ Yasağı . ϭϯϰ
a. Aǀukatlık Büroları ǀe Reklaŵ Yasağı . ϭϰϰ
ď. Taďela KullaŶılŵası ǀe Reklaŵ Yasağı. ϭϰϱ
Đ. KullaŶılaŶ Basılı Eǀraklar ǀe Reklaŵ Yasağı. ϭϰϲ
d. KullaŶılaŶ TelefoŶ Rehďeri ǀe Reklaŵ Yasağı ϭϱϰ
e. MedLJa İlişkileri ǀe Reklaŵ Yasağı . ϭϱϰ
f. İŶterŶet KullaŶılŵası ǀe Reklaŵ Yasağı ϭϲϮ
g. Başka Aǀukatlarla İşďirliği ǀe Reklaŵ Yasağı . ϭϲϴ
h. Reklaŵ Yasağı SaLJılaŶ Hal ǀe Duruŵlar ϭϲϵ
ϳ. Aǀukata Çıkar KarşılığıŶda İş Getirŵe . ϭϳϬ
ϴ. AǀukatıŶ GöreǀiŶi ÖzeŶ ǀe Doğruluk İçiŶde YeriŶe Getirŵe Yüküŵlülüğü. ϭϳϮ
ϵ. Yolsuz ǀeLJa Haksız İş TeklifiŶi Ret ZoruŶluluğu . ϯϬϯ
ϭϬ. DüzeŶleŶeŶ Bir SeŶet ǀeLJa SözleşŵeŶiŶ HüküŵsüzlüğüŶüŶ İleri SürülŵesiŶi
GerektireŶ Duruŵlarda İş TeklifiŶi Ret ZoruŶluluğu . ϯϬϵ
ϭϭ. Meslek KurallarıŶa ALJkırı İşi Ret ZoruŶluluğu ϯϭϭ
ϭϮ. AǀukatıŶ Bilgi Verŵe Yüküŵlülüğü . ϯϭϭ
a. AǀukatıŶ BaroLJa Bilgi Verŵe Yüküŵlülüğü. ϯϭϮ
ď. AǀukatıŶ Müǀekkile Bilgi Verŵe Yüküŵlülüğü . ϯϮϴ
Đ. AǀukatıŶ MeslektaşıŶa Bilgi Verŵe Yüküŵlülüğü. ϯϯϱ
ϭϯ. DosLJa Tutŵa ǀe Belgeleri DosLJalaŵa Yüküŵlülüğü . ϯϰϮ
ϭϰ. Belgeleri Saklaŵa Yüküŵlülüğü ϯϰϯ
ϭϱ. AǀukatıŶ Hesap Verŵe Yüküŵlülüğü ϯϰϰ
ϭϲ. AǀukatıŶ Sır Saklaŵa Yüküŵlülüğü ϯϳϬ
ϭϳ. AǀukatıŶ Taliŵata ULJŵa Yüküŵlülüğü . ϯϴϯ
ϭϴ. AǀukatıŶ ALJdıŶlatŵa Yüküŵlülüğü . ϯϵϴ
ϭϵ. Büro EdiŶŵe ZoruŶluluğu . ϰϬϬ
ϮϬ. Aǀukat BürolarıŶda ÇalıştırılaĐak Kişiler BakıŵıŶdaŶ Yasaklar ϰϭϭ
Ϯϭ. Hukuki DaŶışŵa YapılŵasıŶıŶ Yasak Olduğu Yerler ϰϭϳ
ϮϮ. Görüşŵelere Ait TutaŶak Tutŵa Yüküŵlülüğü . ϰϭϵ
ϮϮ. AǀukatıŶ Diğer Yüküŵlülük ǀe Yasakları . ϰϮϮ
VI. AVUKATLARIN HAKLARI. ϰϮϯ
ϭ. YalŶız AǀukatlarıŶ YapaďileĐeği İşler . ϰϮϰ
a. AǀukatlarıŶ Tapu SiĐiliŶi İŶĐeleŵe Yetkileri ϰϯϬ
ď. Aǀukatlık Ortaklıkları. ϰϯϭ
Đ. Resŵi Kuruŵ ǀe Tüzel Kişi TeŵsilĐileri . ϰϯϭ
Ϯ. Vekalet ;AǀukatlıkͿ ÜĐreti . ϰϱϰ
ϯ. İddiada BuluŶŵa ǀe SaǀuŶŵa DokuŶulŵazlığı ϰϱϱ
ϰ. DosLJa İŶĐeleŵe Hakkı . ϱϭϱ
ϱ. ÖrŶek Çıkarŵa ǀe OŶaLJlaŵa Hakkı. ϱϭϳ
İçindekiler XV
ϲ. Teďligat YapŵaϱϮϮ
ϳ. Hapis Hakkı .ϱϮϯ
ϴ. RüçhaŶ ;ÖŶĐelikͿ HakkıϱϱϬ
ϵ. AǀaŶs Talep Etŵe Hakkı ϱϱϮ
ϭϬ. Teklif EdileŶ İşi Reddetŵe Hakkı .ϱϲϴ
B. DAVA VEKİLLERİ ϱϳϬ
C. DAVA TAKİPÇİLERİ. ϱϳϮ
§ Ϯ. HUKUK MUHAKEMESİNDE DAVAYA VEKALET
;HMK. M. ϳϭ-ϴϯͿ
A. GİRİŞ . ϱϳϱ
B. VEKİL TUTMAK ZORUNLU DEĞİLDİR ϱϳϴ
I. KURAL ϱϳϴ
II. İSTİSNALAR ϱϳϴ
C. DAVADA VEKİL OLABİLECEK KİŞİLER ϱϴϭ
D. DAVAYA VEKALET EHLİYETİ OLMAYAN KİŞİLERİN DAVA TAKİP ETMESİ ϱϵϴ
E. VEKALET’İN VERİLMESİ ϲϬϮ
I. GENEL BİLGİ.ϲϬϮ
II. VEKALETNAME.ϲϬϯ
III. VEKALETNAMENİN ŞEKLİ .ϲϭϬ
IV. VEKALETNAMEDE ŞEKİL NOKSANI BULUNMASI ϲϭϯ
V. VEKALET ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .ϲϭϱ
F. VEKALETNAMENİN MAHKEMEYE VERİLMESİ. ϲϭϳ
G. DAVAYA VEKALETİN KAPSAMI. ϲϮϳ
I. DAVAYA VEKALETİN KANUNİ KAPMASI .ϲϮϳ
II. VEKİLE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN İŞLEMLER ;HMK ŵ.ϳϰͿ ϲϯϭ
ϭ. Sulhϲϯϰ
Ϯ. HakiŵiŶ Reddi .ϲϯϱ
ϯ. DaǀaŶıŶ TaŵaŵeŶ Islah Edilŵesiϲϯϱ
ϰ. YeŵiŶ Teklif Etŵe, YeŵiŶi Kaďul ǀeLJa YeŵiŶiŶ Reddi ;iadeͿ ϲϯϲ
ϱ. BaşkasıŶı Teǀkil Etŵe ;BaşkasıŶa Vekalet VerŵeͿ.ϲϯϲ
a. İş sahiďiŶiŶ ďirdeŶ çok aǀukata aLJrı-aLJrı ǀekâlet ǀerŵesi haliŶde üĐret:ϲϰϮ
ď. İşi alaŶ aǀukatıŶ ikiŶĐi aǀukat göreǀleŶdirŵesi üĐretϲϰϯ
ϲ. HaĐzi Kaldırŵak .ϲϰϲ
ϳ. MüǀekkiliŶ İflasıŶı İsteŵeϲϰϲ
ϴ. Tahkiŵ ǀe Hakeŵ Sözleşŵesi Yapŵaϲϰϲ
ϵ. KoŶkordatoϲϰϳ
ϭϬ . SerŵaLJe Şirketleri ǀe kooperatifleriŶ Uzlaşŵa YoluLJla YeŶideŶ YapılaŶdırılŵası.ϲϰϳ
ϭϭ. AlterŶatif ULJuşŵazlık Çözüŵ YollarıŶa Başǀurŵa.ϲϰϳ
ϭϮ. İďra ϲϰϳ
ϭϯ. DaǀaLJı kaďul ϲϰϴ
XVI İçindekiler
ϭϰ. YargılaŵaŶıŶ İadesi . ϲϰϴ
ϭϱ. DaǀadaŶ ǀe KaŶuŶ YollarıŶdaŶ Feragat ϲϰϴ
a. DaǀadaŶ Feragat. ϲϰϴ
ď. KaŶuŶ YollarıŶdaŶ Fergat ϲϱϭ
ϭϲ. Hakiŵlere Karşı TazŵiŶat Daǀası Açŵak ϲϱϭ
ϭϳ. KişiLJe Bağlı Haklara İlişkiŶ Daǀa ǀe Talepler ϲϱϮ
III. VEKİLİN ÖZEL YETKİLERİNİ KULLANMASI . ϲϱϮ
IV. ÖZEL YETKİSİ OLMAYAN VEKİLİN YAPTIĞI İŞLEME ONAY ;İCAZETͿ VERİLMESİ . ϲϱϯ
V. KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN TEMSİLİ ;HAZİNE AVUKATLARIͿ ;KURUM AVUKATLIĞIͿ . ϲϱϰ
ϭ. BakaŶlıklarıŶ Daǀa EhliLJeti ǀe Teŵsili . ϲϱϳ
Ϯ. ALJrı Kaŵu Tüzel Kişiliği OlaŶ İdareleriŶ ǀe Kaŵu İktisadi TeşeďďüsleriŶ
Daǀalarda Teŵsili ϲϲϮ
ϯ. Özel İdareleriŶ Daǀalarda Teŵsili . ϲϲϯ
ϰ. BelediLJeleriŶ Daǀalarda Teŵsili ϲϲϯ
ϱ. KöLJüŶ Daǀalarda Teŵsili. ϲϲϰ
ϲ. VakıflarıŶ Daǀada Teŵsili ϲϲϰ
ϳ . Vekalet ÜĐretleriŶiŶ DağıtıŵıŶa Dair Usul ǀe Esaslar ϲϲϱ
ϴ . HaziŶe AleLJhiŶe HükŵedileŶ Karşı Taraf Vekalet ÜĐretiŶiŶ ÖdeŶŵesi ϲϲϲ
ϵ . Aǀukatlık Hizŵet BedelleriŶiŶ ÖdeŶŵesiŶe Esas AlıŶaŶ Belgeler . ϲϲϲ
H. DAVANIN BİRDEN FAZLA VEKİL İLE TAKİBİ ;ŵ.ϳϱͿ.ϲϲϳ
İ. DAVAYA VEKALETİN SONA ERMESİ ϲϲϴ
I. VEKİLİN İSTİFASI ;ÇEKİLMESİͿ ϲϲϴ
II. VEKİLİN AZLİ ϳϬϭ
III. VEKİLİN ÖLÜMÜ, MESLEKTEN AYRILMASI, İŞTEN YASAKLANMASI ϳϵϭ
IV. MÜVEKKİLİN ÖLMESİ. ϳϵϰ
V. MÜVEKKİLİN VEYA VEKİLİN İFLASI . ϳϵϳ
VI. VEKİLİN ǀeLJa MÜVEKKİLİN MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİNİ KAYBETMESİ ϳϵϳ
VII. MÜVEKİLİN BAŞKA BİR VEKİLE VEKALETNAME VERMESİ ϳϵϵ
VIII. VEKALETİ SONA ERDİREN HALLER . ϴϬϱ
ϭ. KüçüğüŶ ;ÇoĐuğuŶͿ Reşit Olŵası ϴϬϱ
Ϯ. Tüzel KişiŶiŶ OrgaŶıŶıŶ Değişŵesi. ϴϬϱ
ϯ. Kat MülkiLJetiŶde YöŶetiĐiŶiŶ Değişŵesi. ϴϬϱ
J. VEKİL İLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA MÜVEKKİLİNİN DURUMU .ϴϬϲ
K. UZLAŞMA SAĞLAMAϴϬϳ
L. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ.ϴϭϭ
I. GENEL OLARAK ϴϭϭ
II. AVUKATLIK ;ÜCRETͿ SÖZLEŞMESİ ϴϭϭ
ϭ. Yazılı Şekil Şartı ϴϮϰ
Ϯ. Belli Bir Miktar ;DeğerͿ Şartı . ϴϯϬ
III. VEKALET ÜCRETİNİN TARİFEYE GÖRE TESBİT ZORUNLULUĞU ϴϲϮ
IV. SULH HALİNDE AVUKATIN ÜCRET ALACAĞI ϴϴϲ
İçindekiler XVII
V. VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ.ϵϮϴ
M. YARGILAMA GİDERİ OLAN VEKALET ÜCRETİ ϵϳϱ
I. GENEL OLARAK .ϵϳϱ
II. YARGILAMA GİDERİ OLAN VEKALET ÜCRETİNİN ÖZELİKLERİ ϵϴϭ
ϭ. Yargılaŵa GiderleriŶe Dahil Olŵası.ϵϴϭ
Ϯ. Re’seŶ HükŵoluŶŵası.ϵϴϱ
ϯ. ALJrı Bir Daǀa Açılaŵaŵası.ϵϴϴ
ϰ. AǀukatıŶ Duruşŵalara KatılŵasıŶıŶ Şart Olŵaŵası ϵϴϵ
ϱ. ÜĐretiŶ TaŵaŵıŶa Hak KazaŶŵa ϵϵϰ
ϲ. ÜĐretiŶ DaǀaŶıŶ TaraflarıŶa Ait Olŵası .ϵϵϱ
ϳ. KesiŶ Hüküŵ Elde EdiliŶĐeLJe Kadar OlaŶ Daǀa, İş ǀe İşleŵleriŶ Karşılığı Olŵası ϭϬϬϯ
ϴ. Vekalet ÜĐreti Usuli KazaŶılŵış Hak Oluşturŵaŵası Kuralı.ϭϬϬϰ
ϵ. AleLJhe Bozŵa Yapılŵaŵası.ϭϬϬϱ
ϭϬ. Taǀzih Yolu ile Hükŵe Vekalet ÜĐreti EkleŶeŵeŵesi ǀe MiktarıŶıŶ
DeğiştirileŵeŵesiϭϬϬϱ
ϭϭ. Vekalet ÜĐretiŶdeŶ Kural Olarak Vazgeçileŵeŵesi ϭϬϬϵ
ϭϮ. Vekalet ÜĐretiŶiŶ Kusur EsasıŶa Göre Takdir Edileŵeŵesi.ϭϬϭϬ
ϭϯ. Bir Vekalet ÜĐretiŶdeŶ FazlasıŶıŶ Yükletilŵeŵesi ϭϬϭϬ
ϭϰ. Vekalet ÜĐretiŶiŶ Eksik ǀeLJa Fazla HesaplaŶaŵaŵası ϭϬϭϱ
ϭϱ. Vekalet ÜĐretiŶdeŶ İŶdiriŵ Yapılaŵaŵası Kuralı ϭϬϭϳ
ϭϲ. DaǀaLJa SoŶradaŶ Dahil EdileŶ Taraf LehiŶe Vekalet ÜĐreti Takdir Edilŵeŵesi
ǀe Soruŵlu Tutulaŵaŵası.ϭϬϭϳ
ϭϳ. Vekalet ÜĐretiŶiŶ Belli Bir MiktardaŶ Az ǀe Üç KatıŶdaŶ Fazla Olaŵaŵası.ϭϬϭϳ
ϭϴ. MüteselsileŶ Soruŵlu OlaŶlar AleLJhiŶe AçılaŶ DaǀalarıŶ TakiďiŶde Vekalet
ÜĐreti.ϭϬϭϴ
ϭϵ. Aǀukatlık ÜĐretiŶiŶ Asgari ÜĐret TarifesiŶe Göre HesaplaŶŵası.ϭϬϭϵ
ϮϬ. Vekalet ÜĐretiŶiŶ Re’seŶ Takas ǀe Mahsup Edilŵeŵesi .
XVIII İçindekiler
Ϯϵ. DaǀasıŶıŶ Esası HakkıŶda VerileŶ Kararlarda Vekalet ÜĐreti. ϭϬϳϮ
a. DaǀaŶıŶ TaŵaŵeŶ KazaŶılŵası HaliŶde Vekalet ÜĐreti . ϭϬϳϮ
ď. DaǀaŶıŶ TaŵaŵeŶ Reddedilŵesi HaliŶde Vekalet ÜĐreti. ϭϬϳϰ
Đ. DaǀaŶıŶ KısŵeŶ Red ǀe KısŵeŶ Kaďulü HaliŶde Vekalet ÜĐreti . ϭϬϳϵ
ϯϬ. Özellik ArzedeŶ Bazı Duruŵlarda Vekalet ÜĐreti ϭϬϴϵ
a. Göreǀsizlik ǀeLJa Yetkisizlik KararlarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϬϴϵ
ď. DaǀaŶıŶ KoŶusuz Kalŵası HaliŶde Vekalet ÜĐreti ϭϬϵϴ
Đ. DaǀaŶıŶ Geri AlıŶŵası HaliŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϬϳ
d. DaǀaŶıŶ YeŶileŶŵeŵesi Seďeďi ile DaǀaŶıŶ Açılŵaŵış SaLJılŵası KararıŶda
Vekalet ÜĐreti . ϭϭϬϳ
e. AǀukatıŶ İstifası ǀeLJa AzliŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϭϯ
f. Daǀa ŞartlarıŶıŶ BuluŶŵaŵası Seďeďi ile DaǀaŶıŶ UsuldeŶ Reddi HaliŶde
Vekalet ÜĐreti . ϭϭϭϴ
g. DaǀalarıŶ BirleştirilŵesiŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϮϭ
h. DaǀalarıŶ ALJrılŵasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϭϮϱ
ı. DaǀaLJı SoŶlaŶdıraŶ Usul İşleŵleriŶde Vekalet ÜĐreti. ϭϭϮϱ
aa. DaǀaLJı Kaďulde Vekalet ÜĐreti ϭϭϮϱ
ďď. DaǀadaŶ Feragat’ta Vekalet ÜĐreti ϭϭϯϭ
ĐĐ. Sulh HaliŶde Vekalet ÜĐreti. ϭϭϯϵ
i DaǀaŶıŶ Husuŵet NedeŶiLJle Reddi HaliŶde Vekalet ÜĐreti . ϭϭϰϱ
j Daǀa ArkadaşlığıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϰϵ
aa. MeĐďuri Daǀa ArkadaşlığıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϰϵ
ďď. İhtiLJari Daǀa ArkadaşlığıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϱϭ
k. DaǀaLJa Müdahalede Vekalet ÜĐreti . ϭϭϱϲ
aa. Fer’i Müdahalede Vekalet ÜĐreti. ϭϭϱϲ
ďď. Asli Müdahalede Vekalet ÜĐreti ϭϭϱϲ
l Karşılık Daǀada Vekalet ÜĐreti ϭϭϱϴ
ŵ Derdestlikte Vekalet ÜĐreti. ϭϭϲϯ
Ŷ DaǀaŶıŶ IslahıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϲϯ
o. VekaletŶaŵesiŶiŶ İďraz Edilŵeŵesi HaliŶde DaǀaŶıŶ Açılŵaŵış SaLJılŵası
HaliŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϲϲ
ö. Delil TespitiŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϲϲ
p. İhtiLJati Tedďirde Vekalet ÜĐreti ϭϭϲϴ
r. Tespit DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti. ϭϭϲϴ
s. TeŵLJizde ǀe İstiŶafda Vekalet ÜĐreti ϭϭϲϵ
aa. TeŵLJizde Vekalet ÜĐreti ϭϭϲϵ
ďď. İstiŶafda Vekalet ÜĐreti . ϭϭϳϭ
ş. YargılaŵaŶıŶ İadesiŶde Vekalet ÜĐreti . ϭϭϳϭ
t. Adli Yardıŵda Vekalet ÜĐreti ϭϭϳϮ
u. Oďjektif Daǀa BirleştirŵesiŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϳϮ
ü. DaǀaŶıŶ NakliŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϳϮ
ǀ. Seri Daǀalarda Vekalet ÜĐreti . ϭϭϳϯ
LJ. Kötü ŶiLJetli ǀeLJa haksız daǀa açılŵasıŶda üĐret . ϭϭϳϯ
İçindekiler XIX
ϯϭ. İĐra ǀe İflas Müdürlükleri İle İĐra MahkeŵeleriŶde ÜĐret.ϭϭϳϰ
ϯϮ. TüketiĐi Mahkeŵeleri ǀe TüketiĐi Hakeŵ HeLJetleriŶde ÜĐretϭϭϳϱ
ϯϯ. Daǀa ÇeşitleriŶe Göre Vekalet ÜĐreti ϭϭϳϱ
;ϭͿ Adi Ortaklık SözleşŵesiŶiŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϳϱ
;ϮͿ Aile KoŶutu Şerhi KoŶulŵası ;Aile KoŶutuŶuŶ ÖzgüleŶŵesiͿ DaǀalarıŶda
Vekalet ÜĐreti .ϭϭϳϱ
;ϯͿ AktiŶ Feshi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϭϳϲ
;ϰͿ AlaĐak DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϳϲ
;ϱͿ AŶoŶiŵ Ortaklık PaLJ SeŶediŶiŶ İptali ǀe İhdası DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϭϳϳ
;ϲͿ Arsa PaLJıŶıŶ Düzeltilŵesi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϳϳ
;ϳͿ ALJrı İkaŵetgah İttihazı HakkıŶda AçılaŶ Daǀada Vekalet ÜĐreti.ϭϭϳϳ
;ϴͿ ALJrılık DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϳϳ
;ϵͿ Baďalık DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϭϳϴ
;ϭϬͿ BoşaŶŵa DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϳϴ
;ϭϭͿ Ceďri TesĐil DaǀasıŶda ;Ferağa İĐďar DaǀasıŶdaͿ Vekalet ÜĐreti ϭϭϴϰ
;ϭϮͿ ÇalıŶaŶ TahǀilleriŶ İadesi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϭϴϱ
;ϭϯͿ Çek İstirdadı DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϴϱ
;ϭϰͿ ÇoĐukla Şahsi İlişkiŶiŶ YeŶideŶ DüzeŶleŶŵesi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϴϲ
;ϭϱͿ DerŶek Feshi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϴϲ
;ϭϲͿ DerŶek ÜLJeliğiŶdeŶ İhraç KararıŶıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϴϲ
;ϭϳͿ EĐriŵisil DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϴϲ
;ϭϴͿ EǀleŶŵeLJe İziŶ DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϴϳ
;ϭϵͿ Eǀlat EdiŶŵeLJe İziŶ DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϴϳ
;ϮϬͿ EǀliliğiŶ ButlaŶı DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϴϳ
;ϮϭͿ Gaiplik İsteŵiŶde Vekalet ÜĐreti ϭϭϴϳ
;ϮϮͿ GeŶel Kurulu ToplaŶtıLJa Çağrı İçiŶ İziŶ TaleďiŶde Vekalet ÜĐreti.ϭϭϴϴ
;ϮϯͿ Haksız RekaďetiŶ ÖŶleŶŵesi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϭϴϴ
;ϮϰͿ Hizŵet Tesďit DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϴϴ
;ϮϱͿ İflas DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϴϵ
;ϮϲͿ İhaleŶiŶ Feshi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϴϵ
;ϮϳͿ İhďar Kıdeŵ ǀe KötüŶiLJet TazŵiŶat DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϴϵ
;ϮϴͿ İhtiLJati HaĐiz KararıŶa İtiraz HaliŶde Vekalet ÜĐreti .ϭϭϴϵ
;ϮϵͿ İpoteğiŶ Fekki DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϭϵϬ
;ϯϬͿ İptal DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϵϬ
;ϯϭͿ İrtifak Hakkı Tesisi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϵϭ
;ϯϮͿ İsteği Bağlı Sigortalılık KararıŶıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϵϭ
;ϯϯͿ İstihkak DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϵϭ
;ϯϰͿ İstirdat DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϭϵϱ
;ϯϱͿ İş Güçlüğü TazŵiŶatı DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϵϱ
;ϯϲͿ İtirazıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϭϵϱ
;ϯϳͿ İtirazıŶ KaldırılŵasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϭϵϵ
XX İçindekiler
;ϯϴͿ İzaleLJi ŞüLJu ;OrtaklığıŶ GiderilŵesiͿ DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϭϵϵ
;ϯϵͿ Kadastro DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϬϭ
;ϰϬͿ Kaŵulaştırŵa ile İlgili Olarak AçılaŶ Daǀalarda Vekalet ÜĐreti. ϭϮϬϱ
;ϰϭͿ Kaŵulaştırŵasız Elatŵa DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϭϭ
;ϰϮͿ Kat MülkiLJeti KaŶuŶuŶuŶ ULJgulaŵasıŶdaŶ DoğaŶ Daǀalarda Vekalet
ÜĐreti ϭϮϭϯ
;ϰϯͿ KaLJıp Hisse SeŶetleriŶiŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϭϯ
;ϰϰͿ KaLJıt – Kaďul DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϭϯ
;ϰϱͿ KıLJŵetli EǀrakıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϭϰ
;ϰϲͿ Kira Tespit DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϭϰ
;ϰϳͿ Kooperatif OrtaklığıŶdaŶ Çıkarılŵa KararıŶıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet
ÜĐreti ϭϮϭϳ
;ϰϴͿ Maddi ǀe MaŶeǀi TazŵiŶat DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϭϳ
aa. Maddi TazŵiŶat DaǀlarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϭϴ
ďď. MaŶeǀi TazŵiŶat DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϮϯ
;ϰϵͿ MeŶfi Tespit DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϯϬ
;ϱϬͿ Mer’aLJa Haksız Olarak El Atılŵası NedeŶiLJle Eski Hale Getirŵe
MasraflarıŶıŶ ÖdetilŵesiŶe Dair Daǀalarda ǀekalet üĐreti. ϭϮϯϮ
;ϱϭͿ Miras Taksiŵ Sözleşŵesi Gereği Tapu İptal ǀe TesĐil DaǀasıŶda Vekalet
ÜĐreti ϭϮϯϮ
;ϱϮͿ Miras Taksiŵ SözleşŵesiŶdeŶ DoğaŶ AlaĐak DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϯϮ
;ϱϯͿ Miras Taksiŵ SözleşŵesiŶiŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti. ϭϮϯϮ
;ϱϰͿ Mirasçılık Belgesi ;Veraset İlaŵıͿ Verilŵesi TalepleriŶde Vekalet ÜĐreti . ϭϮϯϯ
;ϱϱͿ MirasıŶ HükŵeŶ Reddi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϯϯ
;ϱϲͿ MirasıŶ Reddi NedeŶiLJle AlaĐak DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϯϯ
;ϱϳͿ Mirasta İstihkak DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϯϯ
;ϱϴͿ Mirasta İade DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϯϰ
;ϱϵͿ MirastaŶ IskatıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϯϱ
;ϲϬͿ MuarazaŶıŶ MeŶ’i DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϯϱ
;ϲϭͿ MuhtesatıŶ Tesďiti DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϯϱ
;ϲϮͿ Muris Muǀazaası Hukuksal NedeŶiŶe DaLJalı Daǀalarda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϯϲ
;ϲϯͿ MüdahaleŶiŶ ÖŶleŶŵesi ǀe Kal ;YıkıŵͿ DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti. ϭϮϯϲ
;ϲϰͿ Nafaka DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti. ϭϮϯϵ
;ϲϱͿ Nafaka Artırıŵ ǀe Eksiltiŵ DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϰϮ
;ϲϲͿ NişaŶ HediLJeleriŶiŶ İadesi DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϰϯ
;ϲϳͿ Nüfus DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϰϰ
;ϲϴͿ Ortak Yerlere YapılaŶ TeĐaǀüzleriŶ ÖŶleŶŵesi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϰϰ
;ϲϵͿ Ölçüŵleŵe YoluLJla Tahakkuk EttirileŶ Priŵ BorçlarıŶıŶ İptali ǀeLJa Tahsili
DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti . ϭϮϰϰ
;ϳϬͿ Priŵ AlaĐağı DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti. ϭϮϰϲ
;ϳϭͿ Projede ALJkırı Şekilde YapılaŶ TesisleriŶ Yıkılŵası DaǀasıŶda Vekalet
ÜĐreti ϭϮϰϲ
İçindekiler XXI
;ϳϮͿ RüĐuaŶ AlaĐak DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϮϰϲ
;ϳϯͿ RüĐuaŶ TazŵiŶat DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϮϰϲ
;ϳϰͿ Satışa İziŶ TalepleriŶde Vekalet ÜĐreti .ϭϮϰϴ
;ϳϱͿ SeŶet İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϰϴ
;ϳϲͿ Seďepsiz ZeŶgiŶleşŵe DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϰϴ
;ϳϳͿ Sıra CetǀeliŶe İtiraz DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϰϴ
;ϳϴͿ SuLJa Vaki ElatŵaŶıŶ ÖŶleŶŵesi DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϰϵ
;ϳϵͿ ŞirketiŶ Fesih ǀe TasfiLJe DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϰϵ
;ϴϬͿ Şuf’a DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϰϵ
;ϴϭͿ TahliLJe DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϱϯ
;ϴϮͿ Tapu İptali ǀe/ǀeLJa TesĐil DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϱϰ
;ϴϯͿ Tapu KaLJdıŶıŶ Düzeltilŵesi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϱϲ
;ϴϰͿ TasarrufuŶ İptali DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϱϵ
;ϴϱͿ TasarrufuŶ SıŶırlaŶdırılŵası DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϮ
;ϴϲͿ TasfiLJe Meŵuru TaLJiŶi TaleďiŶde Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϮ
;ϴϳͿ TeŵiŶat MektuďuŶuŶ İadesi ;ǀe TespitͿ DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϲϮ
;ϴϴͿ TeŶkis DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϮ
;ϴϵͿ TerekeŶiŶ BorĐa Batıklık DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϲϰ
;ϵϬͿ Teǀdi YeriŶiŶ BelirleŶŵesi DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϰ
;ϵϭͿ TiĐaret SiĐil Meŵurluğu KararıŶıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϲϰ
;ϵϮͿ Toplu İş Sözleşŵesi Yapŵa YetkisiŶiŶ Tespiti KararıŶıŶ İptali DaǀasıŶda
Vekalet ÜĐreti .ϭϮϲϱ
;ϵϯͿ Toplu İş SözleşŵesiŶiŶ Yoruŵu DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϮϲϱ
;ϵϰͿ ULJarlaŵa DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϱ
;ϵϱͿ ÜĐret AlaĐağı ǀe Kıdeŵ TazŵiŶatı DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϱ
;ϵϲͿ VakfıŶ TesĐili TaleďiŶde Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϲ
;ϵϳͿ Vakıf SeŶedi DeğişikliğiŶiŶ TesĐili TaleďiŶde Vekalet ÜĐreti .ϭϮϲϲ
;ϵϴͿ Vakıf ŞerhiŶiŶ TerkiŶi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϲ
;ϵϵͿ VasiLJet EdileŶ MallarıŶ Tesliŵi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϲϲ
;ϭϬϬͿ VasiLJetŶaŵeŶiŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϲϲ
;ϭϬϭͿ VasiLJetŶaŵeŶiŶ TeŶfizi DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϳ
;ϭϬϮͿ VelaLJetiŶ DüzeŶleŶŵesi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϲϳ
;ϭϬϯͿ VelaLJetiŶ Kaldırılŵası DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϲϴ
;ϭϬϰͿ Veraset İlaŵıŶıŶ İptali DaǀasıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϲϴ
;ϭϬϱͿ YaďaŶĐı Mahkeŵe İlaŵıŶıŶ TeŶfizi DaǀasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϮϲϴ
;ϭϬϲͿ Yaşlılık ALJlığıŶıŶ İptali İşleŵiŶiŶ OrtadaŶ Kaldırılası DaǀasıŶda Vekalet
ÜĐreti ϭϮϲϵ
;ϭϬϳͿ ZaLJi Belgesi Verilŵesi TalepleriŶde Vekalet ÜĐreti.ϭϮϲϵ
;ϭϬϴͿ ZilLJetlik DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐretiϭϮϲϵ
;ϭϬϵͿ ZilLJetliğe DaLJalı TesĐil DaǀalarıŶda Vekalet ÜĐreti .ϭϮϲϵ
;ϭϭϬͿ ZiLJŶet AlaĐağıŶa ;ÇeLJiz EşLJalarıŶaͿ İlişkiŶ Daǀalarda Vekalet ÜĐreti ϭϮϳϬ
XXII İçindekiler
§ ϯ. ADLİ YARDIM ;MÜZAHARETͿ KAPSAMINDA AVUKATLIK GÖREVİ
;HMK M. ϯϯϰ- ϯϰϬ VE AV. K. M. ϭϳϲ-ϭϴϭͿ
A. GENEL OLARAK ϭϮϳϯ
B. ADLİ YARDIMDAN YARARLANACAK KİŞİLER .ϭϮϳϰ
C. ADLİ YARDIMDAN YARARLANMA KOŞULLARI ;HMK. ϯϯϰͿϭϮϳϲ
I. YOKSULLUK ;FakirlikͿ KOŞULU. ϭϮϳϲ
II. TALEPLERİNİN AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMAMASI KOŞULU ϭϮϳϴ
D. ADLİ YARDIM USULÜ .ϭϮϳϵ
E. ADLİ YARDIMIN KAPSAMI ;HMK. ŵ. ϯϯϱͿ.ϭϮϴϳ
F. ADLİ YARDIM KAPSAMINDA AVUKAT GÖREVLENDİRİLMESİ.ϭϮϴϵ
§ ϰ. CEZA MUHAKEME HUKUKUNDA MÜDAFİİ – VEKİL
;M.ϭϰϵ-ϭϱϲ; Ϯϯϯ-ϮϯϲͿ
A. GENEL BİLGİ.ϭϮϵϯ
B. MÜDAFİLER .ϭϮϵϰ
I. GELEN OLARAK ϭϮ
İçindekiler XXIII
a. ÖzdeşleşŵedeŶ KişiselleştiriŶ .ϭϯϱϭ
ď. Oďjektif OluŶ.ϭϯϱϭ
Đ. GüǀeŶilir OluŶ .ϭϯϱϭ
d. Hata YapaďilirsiŶiz.ϭϯϱϮ
e. TaŶıkları TaŶıLJıŶ ϭϯϱϮ
ϯ. Aǀukat, Müǀekkil ile OlaŶ İlişkilerde Etik AçıdaŶ Nelere Dikkat Etŵeli? .ϭϯϱϮ
a. AǀukatıŶ ÖzeŶ Yüküŵlülüğü .ϭϯϱϮ
ď. AǀukatıŶ Meǀzuatı Bilŵe ǀe Değişiklikleri Takip Etŵe Yüküŵlülüğü ϭϯϱϯ
Đ. YaďaŶĐı Hukuka İlişkiŶ ÖzeŶ Yüküŵlülüğüϭϯϱϯ
d. Yargısal Kararlara İlişkiŶ ÖzeŶ Yüküŵlülüğü .ϭϯϱϯ
e. ÖğretiLJi Takip Etŵe Yüküŵlülüğü.ϭϯϱϰ
f. Adli Yardıŵa İlişkiŶ ÖzeŶ Yüküŵlülüğü .ϭϯϱϰ
g. AǀukatıŶ Bir BaşkasıŶı Teǀkil Etŵesi DuruŵuŶda ÖzeŶ Yüküŵlülüğü ϭϯϱϰ
h. Taliŵatları ZaŵaŶıŶda YeriŶe Getirŵe ǀe Taliŵat AlŵadaŶ İş Yapŵaŵa
Yüküŵlülüğü .ϭϯϱϲ
i. KaŶuŶi Yollara ZaŵaŶıŶda Başǀurŵa ǀe Gereksiz Başǀuru Yapŵaŵa
Yüküŵlülüğü .ϭϯϱϲ
j. DosLJa Tutŵa ǀe Belgeleri DosLJalaŵa Yüküŵlülüğü .ϭϯϱϳ
k. ÖzeŶ YüküŵlülüğüŶü İhlaliŶ SoŶuçlarıϭϯϱϳ
aa. Hukuki Soruŵluluk.ϭϯϱϳ
ďď. Cezai Soruŵluluk .ϭϯϱϴ
ϰ. İş Sahiďi ile ÖzdeşleşŵeLJiŶϭϯϱϴ
ϱ. MüǀekkiliŶizi TaŶıLJıŶ .ϭϯϱϵ
ϲ. Teŵsil GöreǀiŶizi Gereği giďi YapıŶ .ϭϯϱϵ
ϳ. Çıkar ÇatışŵasıŶa GirŵeLJiŶ.ϭϯϲϬ
ϴ. İLJi NiLJetli OluŶ .ϭϯϲϭ
ϵ. DaǀaLJı HızlaŶdırıŶϭϯϲϭ
ϭϬ. Karŵaşık Daǀalarda da PlaŶ Yaparak DaǀaŶıŶ UzaŵasıŶı ÖŶleŵeLJe GaLJret EdiŶ ϭϯϲϮ
ϭϭ. Gizlilik İlkesiŶe ULJuŶ ;AǀukatıŶ Sır Saklaŵa YüküŵlülüğüͿ .ϭϯϲϮ
a. Sır Nedir?.ϭϯϲϯ
ď. AǀukatıŶ Meslek SırrıLJla BağlılıktaŶ Kurtulaďilŵesi OlaŶaklı ŵıdır? .ϭϯϲϯ
Đ. İş SahiďiŶiŶ OŶaŵı.ϭϯϲϯ
aa. Iztırar ;ZoruŶlulukͿ Haliϭϯϲϰ
ďď. AǀukatıŶ Özel Hukuka DaLJaŶaŶ TazŵiŶat İsteŵi, Ceza HukukuŶa
DaLJaŶaŶ Yaptırıŵ ǀeLJa Meslek HukukuŶa Özgü DisipliŶ Cezası Tehdidi
AltıŶda BuluŶŵasıϭϯϲϰ
ĐĐ. DosLJa EǀrakıŶı Gizli Tutŵa HakkıŶız OlduğuŶu UŶutŵaLJıŶ .ϭϯϲϰ
ϭϮ. Aǀukat Mahkeŵe ile OlaŶ İlişkileriŶde Nerelere Dikkat Etŵelidir?.ϭϯϲϱ
a. MahkeŵeLJe Tesir Etŵek içiŶ Çaďa GösterŵeLJiŶϭϯϲϱ
ď. HakiŵiŶ Reddi .ϭϯϲϲ
Đ. TaŶıkları EtkileŵeLJiŶ.ϭϯϲϲ
d. DuruşŵaLJı Terk EtŵeLJiŶ .ϭϯϲϲ
XXIV İçindekiler
ϭϯ. Aǀukat Meslektaşları ile İlişkilerde NeLJe Dikkat Etŵelidir? ϭϯϲϲ
IX. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN MÜDAFİİ ϭϯϲϴ
ϭ. ͞ÇoĐuk͟ kiŵdir? ϭϯϲϴ
Ϯ Suça sürükleŶeŶ çoĐuklarla ilgili Đeza soruşturŵasıŶda teŵel ilkeler Ŷelerdir?. ϭϯϲϴ
ϯ. Suça sürükleŶeŶ çoĐuğa özgü soruşturŵa işleŵleri Ŷelerdir? ϭϯϲϵ
ϰ. Müdafi – çoĐuk görüşŵesiŶiŶ özellikleri Ŷelerdir? ϭϯϳϮ
ϱ. SaǀĐılık aşaŵasıŶda LJapılaŶ işleŵler Ŷelerdir? . ϭϯϳϮ
ϲ. ÇoĐuk ŵüdafiŶiŶ LJararlaŶŵası gerekeŶ ŵeǀzuat haŶgileridir? . ϭϯϳϯ
a. Uluslararası Meǀzuat Birleşŵiş Milletler ÇoĐuk Hakları Sözleşŵesi . ϭϯϳϯ
ď. Ulusal Meǀzuat . ϭϯϳϯ
X. MÜDAFİİN ͞KONTROL LİSTELERİ͟ ;CHECK LISTͿ ϭϯϳϯ
ϭ. Kolluk ďiriŵiŶe gitŵedeŶ öŶĐe LJapŵaŶız gerekeŶ hazırlık. ϭϯϳϯ
Ϯ. Kolluk ďiriŵiŶe geldikteŶ soŶra LJapaĐağıŶız işleŵler. ϭϯϳϰ
ϯ. Şüpheli ile LJapaĐağıŶız CMK ϭϱϰ görüşŵesi ϭϯϳϱ
ϰ. İfade alŵa sırasıŶda dikkat edeĐeğiŶiz hususlar . ϭϯϳϲ
C. VEKİLLİK.ϭϯϳϳ
I. GENEL OLARAK ϭϯϳϳ
II. VEKİL SEÇİMİ . ϭϯϳϵ
III. VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİ VE USULÜ ϭϯϳϵ
IV. VEKİLİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ϭϯϴϭ
D. MÜDAFİ VE VEKİLLERİN ALMAYI HAK ETTİKLERİ ÜCRETLER ϭϯϴϰ
I. VEKALET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SAYILMASI ϭϯϴϴ
II. TARİFEYE GÖRE ÖDEME YAPILMASI ϭϯϴϴ
III. İSTİNAF MAHKEMELERİNDE GÖREVLENDİRİLEN ZORUNLU MÜDAFİ VAYE
VEKİLLERE YAPILACAK ÜCRET ÖDEMELERİ ϭϯϵϭ
IV. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİNDE MÜDAFİİ ÜCRETİ ϭϯϵϮ
V. DURUŞMAYA GİRMEYEN MÜDAFİ VEYA VEKİL VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? .ϭϯϵϯ
VI. BİRDEN FAZLA SUÇ İŞLEYEN VEYA BİRDEN FAZLA SANIĞA ;KATILANAͿ TEK MÜDAFİ
GÖREVLENDİRİLMESİNDE ÜCRET ϭϯϵϳ
VII. BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMEYEN MÜDAFİ VEYA VEKİLE ÜCRET ÖDENİR Mİ? . ϭϰϬϬ
VIII. BAŞKA YER BAROSUNA NAKİLLE GİDEN AVUKATIN ZORUNLU MÜDAFİLİK VE
VEKİLLİK GÖREVİ ϭϰϬϬ
IX. VEFAT NEDENİYLE YENİ GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİYE ;VEKİLEͿ ÜCRET ÖDENEBİLİR Mİ? ϭϰϬϭ
X. ZORUNLU MÜDAFİLİK ÜCRETİ HACZEDİLEBİLİR Mİ? . ϭϰϬϮ
XI. CMK ÜCRET LİSTESİ VE HESAPLAMA TABLOSU . ϭϰϬϮ
XII. ÖDEME USUL VE ESASLARI ϭϰϬϯ
ϭ. ÖdeŵeLJe İlişkiŶ Esaslar. ϭϰϬϯ
Ϯ. ÜĐretiŶ ÖdeŶŵe Usulü ϭϰϬϰ
XIII. TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN İFASINDAN
DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN
ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ USUL VE ESASLARI ϭϰϬϱ
ϭ. Aǀukatlık ÜĐretiŶiŶ ÖdeŶŵesiŶde Esas AlıŶaĐak Hususlar ϭϰϬϲ
a. Aǀukatlık ÜĐreti Ödeŵe Şartları . ϭϰϬϲ
İçindekiler XXV
ď. Aǀukat SaLJısı .ϭϰϬϲ
Đ. Aǀukatlık ÜĐretiŶiŶ Miktarı .ϭϰϬϲ
Ϯ. MüraĐaat Usulü.ϭϰϬϳ
ϯ. Aǀukatlık SözleşŵesiϭϰϬϳ
ϰ. KoŵisLJoŶ ǀe Çalışŵa DüzeŶi.ϭϰϬϴ
XIV. MALİYE BAKANLIĞINCA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HESABINA AKTARILAN
ÖDENEĞİN KULLANIMI İLE BAROLAR ARASINDA DAĞITIMI VE ORTAK
UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI .ϭϰϬϴ
XV. ZORUNLU MÜDAFİLİK VEYA VEKİLLİK ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.ϭϰϭϭ
XVI. ÜCRET YAZILMASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ VEYA HÜKME BAĞLANMAMASIϭϰϭϯ
XVII. MÜDAFİ VEYA VEKİLE ÖDENEN ÜCRETTEN SORUMLULUKϭϰϭϵ
XVIII. VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ .ϭϰϮϯ
ϭ. MahkuŵiLJet Kararı VerildiğiŶde Vekalet ÜĐretiϭϰϮϯ
Ϯ. Beraat Kararı VerildiğiŶde Vekalet ÜĐretiϭϰϮϱ
ϯ. DaǀaŶıŶ ReddiŶe Vekalet ÜĐretiϭϰϯϬ
ϰ. HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri BırakılŵasıŶa Karar VerilŵesiŶde Vekalet ÜĐreti.ϭϰϯϭ
ϱ. DüşŵesiŶe Karar VerilŵesiŶde Vekalet ÜĐretiϭϰϯϯ
ϲ. Ceza VerilŵesiŶe Yer OlŵadığıŶa Dair Karar VerilŵesiŶde Vekalet ÜĐreti .ϭϰϯϱ
ϳ. ULJarlaŵa YargılaŵasıŶda Vekalet ÜĐreti ϭϰϯϱ
ϴ. Haksız Gözaltı ǀe TutuklaŵadaŶ DolaLJı AçılaŶ Daǀalarda ÜĐret .ϭϰϯϲ
ϵ. Ceza MahkeŵeleriŶde GörüleŶ İş ǀeLJa İşleŵlerde ÜĐret .ϭϰϯϳ
ϭϬ. YalŶız Para CezasıŶa HükŵoluŶaŶ Daǀalarda ÜĐret ϭϰϯϳ
E. CMK GÖREVLERİNİN İFASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. ϭϰϯϳ
§ ϱ. AVUKATIN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
§ ϲ. AVUKATLIK
MESLEK KURALLARI
A. KANUN İLE DÜZENLENEN MESLEK KURALLARI . ϭϰϳϵ
B. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNCE KABUL EDİLEN MESLEK KURALLARI . ϭϰϴϭ
I. GENEL KURALLAR ϭϰϴϭ
II. YARGI ORGANLARIYLA VE ADLİ MERCİLERLE İLİŞKİLERϭϰϴϮ
III. MESLEKTAŞLAR ARASI DAYANIŞMA VE İLİŞKİLER ϭϰϴϯ
IV. İŞ SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER ϭϰϴϰ
V. AVUKATLARIN BAROLARLA VE TBB İLE İLİŞKİLERİϭϰϴϲ
VI. YÜRÜRLÜK, UYGULAMA ALANIϭϰϴϲ
§ ϳ. AVUKATLARIN
DİSİPLİN SORUMLULUĞU
A. GENEL OLARAK ϭϰϴϴ
B. DİSİPLİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASINA TABİ OLANLAR. ϭϰϵϭ
XXVI İçindekiler
C. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER ϭϰϵϰ
D. DİSİPLİN CEZALARI .ϭϰϵϲ
E. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMA ŞEKLİ ϭϰϵϴ
I. EN AZ KINAMA CEZASI VERİLMESİ GEREKEN HALLER ϭϰϵϴ
II. PARA CEZASI VEYA İŞTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ GEREKEN HALLER ϭϱϬϭ
III. MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ GEREKEN HAL ϭϱϬϮ
IV. DAHA AĞIR DİSİPLİN CEZASININ UYGULANMASINI GEREKTİREN HAL. ϭϱϬϴ
V. AVUKATLIK ORTAKLIĞI SİCİLİNDEN SİLİNME CEZASININ UYGULANMASINI
GEREKTİREN HAL . ϭϱϭϯ
VI. DİSİPLİN CEZALARININ İNFAZI . ϭϱϭϯ
VII. DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ ϭϱϭϰ
F. İŞTEN YASAKLAMA ϭϱϮϬ
G. AVUKATIN ÖZEL YAŞANTISINDAN KAYNAKLANAN OLAY NEDENİYLE DİSİPLİN
SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLMESİ .ϭϱϯϭ
H. CEZA SORUŞTURMASININ DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ETKİSİ ϭϱϰϳ
I. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI . ϭϱϱϰ
II. SORUŞTURMA İZNİ VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ İSTENİLMESİ ϭϱϱϲ
IIİ. AYNI EYLEMDEN DOLAYI ADALET BAKANLIĞI’NA ŞİKAYETTE BULUNULMASI . ϭϱϱϲ
IV. SORŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE DAİR KARAR VERİLMESİ ϭϱϱϲ
V. CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARINA
BAŞVURULMASI. ϭϱϱϳ
VI. MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ. ϭϱϱϳ
VII. BERAAT KARARI VERİLMESİ . ϭϱϱϴ
VIII. KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ ϭϱϲϱ
IX. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ. ϭϱϲϱ
İ. DİSİPLİN SORUŞTURMASI ZAMANAŞIMI ϭϱϲϴ
J. DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ .ϭϱϳϲ
I. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ ϭϱϳϳ
ϭ. DisipliŶ SoruşturulŵasıŶıŶ Açılŵası ϭϱϳϳ
Ϯ. İlk İŶĐeleŵe. ϭϱϴϬ
ϯ. Soruşturŵa Yapılŵası Göreǀi ϭϱϴϬ
ϰ. AǀukatıŶ SaǀuŶŵasıŶıŶ AlıŶŵası ϭϱϴϱ
ϱ. DisipliŶ KoǀuşturŵasıŶıŶ Açılŵaŵası Kararı . ϭϱϴϳ
ϲ. DisipliŶ Koǀuşturŵası AçılŵasıŶa Dair Kararı ϭϱϵϮ
II. DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ . ϭϱϵϲ
ϭ. DisipliŶ KurullarıŶıŶ Yapısı ile ÜLJleriŶiŶ Reddi ǀeLJa Çekilŵesi ϭϱϵϲ
a. Baro DisipliŶ KuruluŶuŶ Yapısı ϭϱϵϳ
ď. TürkiLJe Barolar Birliği DisipliŶ KuruluŶuŶ Yapısı . ϭϱϵϳ
Đ. DisipliŶ Kurulu ÜLJeleriŶiŶ Reddi ǀeLJa Çekilŵesi. ϭϱϵϴ
Ϯ. DisipliŶ KoǀuşturŵasıŶıŶ Başlaŵası ϭϲϬϮ
ϯ. ŞikaLJetli AǀukatıŶ SaǀuŶŵasıŶıŶ AlıŶŵası ϭϲϬϳ
İçindekiler XXVII
ϰ. MüştekiŶiŶ İfadesiŶe Başǀurulŵası.ϭϲϭϬ
ϱ. TaŶık ǀe BilirkişileriŶ İfadesiŶe Başǀurulŵası ϭϲϭϮ
a. TaŶıklarıŶ DiŶleŶŵesiϭϲϭϮ
ď. BilirkişiŶiŶ DiŶleŶŵesi.ϭϲϭϱ
ϲ. AǀukatıŶ SiĐil ÖzetiŶiŶ DosLJaLJa KoŶulŵası .ϭϲϭϳ
ϳ. DisipliŶ KuruluŶda Duruşŵaϭϲϭϳ
ϴ. DelilleriŶ Gösterilŵesi ǀe İŶĐeleŶŵesi ϭϲϮϯ
ϵ. DelilleriŶ Serďestçe Takdir Edilŵesi ϭϲϮϯ
ϭϬ. DisipliŶ KuruluŶĐa Karar Verilŵesi ϭϲϮϴ
a. AǀukatıŶ DisipliŶ Cezası İle CezalaŶdırılŵası Kararı.ϭϲϮϵ
ď. DisipliŶ CezasıŶıŶ VerilŵesiŶe Yer Olŵadığı Kararı.ϭϲϯϬ
Đ. DisipliŶ KoǀuşturŵasıŶıŶ Düşürülŵesi Kararı .ϭϲϰϬ
d. DisipliŶ KoǀuşturŵasıŶıŶ Reddi Kararı ϭϲϰϬ
ϭϭ. DisipliŶ Koǀuşturŵası ZaŵaŶaşıŵıϭϲϰϰ
ϭϮ. Kararları Teďliğ ǀe İtiraz.ϭϲϰϱ
a. DisipliŶ Kurulu KararlarıŶıŶ Teďliğiϭϲϰϱ
ď. Baro DisipliŶ Kurulu KararlarıŶa İtiraz .ϭϲϱϬ
Đ. İtirazlarıŶ ;DisipliŶ DaǀalarıŶıŶͿ İŶĐeleŶŵesi Usulü.ϭϲϱϱ
d. İtiraz ÜzeriŶe VerileŶ Kararlar.ϭϲϱϳ
aa. İtiraz DilekçesiŶiŶ Reddi Kararı ϭϲϱϳ
ďď. OŶaŵa Kararı.ϭϲϱϴ
ĐĐ. Düzelterek OŶaŵa Kararı ǀeLJa İşiŶ Esası HakkıŶda Karar Verilŵesi ϭϲϱϵ
dd. Bozŵa Kararıϭϲϲϭ
ee. Düşŵe Kararı .ϭϲϲϱ
ff. DisipliŶ Cezası VerilŵesiŶe Yer Olŵadığı Kararı.ϭϲϲϱ
e. İtiraz ÜzeriŶe VerileŶ KararlarıŶ Adalet BakaŶlığıŶa GöŶderilŵesi .ϭϲϲϳ
§ ϴ. AVUKATLARIN
CEZAİ SORUMLULUĞU
A. GENEL OLARAK ϭϲϳϳ
B. AVUKATIN KAMU GÖREVLİSİ SAYILMASI. ϭϲϳϳ
C. AVUKATIN YARGI GÖREVİ YAPANLAR ARASINDA SAYILMASI ϭϲϴϭ
D. AVUKATIN GÖREV SUÇLARI. ϭϲϴϮ
I. AVUKAT OLMANIN BİR UNSUR OLARAK DÜZENLENEN ;AVUKATLARA ÖZGÜͿ
SUÇLAR ϭϲϴϮ
ϭ. Aǀukata Çıkar KarşılığıŶda İş GetirŵeϭϲϴϮ
Ϯ. Aslı OlŵaLJaŶ BelgeLJi OŶaLJlaŵa ǀeLJa AslıŶa ALJkırı Suret Çıkarŵaϭϲϴϯ
ϯ. Aǀukatlık YetkileriŶi KullaŶŵa Suçu ϭϲϴϱ
II. AVUKATIN KAMU GÖREVLİSİ SIFATIYLA FAİLİ OLABİLECEK SUÇLAR ϭϲϴϲ
ϭ. Göreǀi kötüLJe kullaŶŵak.ϭϲϴϲ
Ϯ. Ziŵŵet ϭϳϬϬ
XXVIII İçindekiler
ϯ. Rüşǀet Suçu. ϭϳϬϭ
ϰ. Göreǀe ilişkiŶ sırrıŶ açıklaŶŵası ϭϳϬϮ
ϱ. Kaŵu göreǀlisiŶiŶ suçu ďildirŵeŵesi ϭϳϬϮ
III. AVUKATLARIN KONUMLARI VE İŞLERİ GEREĞİ İŞLEDİĞİ SUÇLAR ϭϳϬϯ
ϭ. Hizŵet NedeŶiLJle GüǀeŶi KötüLJe KullaŶŵa ϭϳϬϯ
Ϯ. Resŵi Belgede SahteĐilik. ϭϳϬϱ
ϯ. İŶfaz KuruŵuŶa Yasak EşLJa Sokŵa Suçu. ϭϳϬϲ
ϰ. Hakaret . ϭϳϭϬ
ϱ. Yargı GöreǀiŶi YapaŶı Etkileŵe . ϭϳϭϰ
ϲ. Suç DelilleriŶi Yok Etŵe, Gizleŵe ǀeLJa Değiştirŵe Suçu. ϭϳϭϲ
ϳ. SuçluLJu KaLJırŵa ϭϳϭϳ
ϴ. Tutuklu, hüküŵlü ǀeLJa suç delilleriŶi ďildirŵeŵe ϭϳϭϳ
ϵ. GizliliğiŶ ihlali ϭϳϭϵ
ϭϬ. DolaŶdırıĐılık . ϭϳϭϵ
ϭϭ. ϮϵϰϮ saLJılı Kaŵulaştırŵa KaŶuŶuŶa ALJkırılık ϭϳϮϮ
E. İDDİA VE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI ϭϳϮϯ
F. AVUKATLAR HAKKINDA UYGULANACAK SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ ϭϳϮϯ
I. ÖZEL SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ. ϭϳϮϯ
ϭ. Soruşturŵa ÖŶĐesi ÖŶ İŶĐeleŵe Aşaŵası. ϭϳϮϳ
Ϯ. Soruşturŵa İzŶi . ϭϳϯϰ
ϯ. Koǀuşturŵa İzŶi ǀe SoŶ SoruşturŵaŶıŶ Açılŵası Kararı ϭϳϯϴ
a. Koǀuşturŵa İzŶi ǀe İddiaŶaŵeŶiŶ DüzeŶleŶŵesi . ϭϳϯϴ
ď. SoŶ SoruşturŵaŶıŶ AçılŵasıŶa ǀeLJa AçılŵasıŶa Yer OlŵadığıŶa Karar
Verilŵesi . ϭϳϰϬ
ϰ. SoŶ SoruşturŵaŶıŶ YapılaĐağı Mahkeŵe ϭϳϰϵ
ϱ. Tutuklaŵa Kararı VereĐek Mahkeŵeler ǀe İtiraz MerĐii. ϭϳϱϬ
ϲ. AǀukatlarıŶ ÜzeriŶde ǀe BürolarıŶda Araŵa. ϭϳϱϬ
a. Adli Araŵa ϭϳϱϬ
ď. ÖŶleŵe Araŵa ϭϳϱϱ
aa. Ceza İŶfaz KuruŵuŶda ÖŶleŵe Araŵa ϭϳϱϱ
ďď. HaǀaalaŶlarıŶda ÖŶleŵe Araŵası . ϭϳϱϴ
ϳ. ZaŵaŶaşıŵı SüresiŶiŶ Durŵası ǀe Kesilŵesi. ϭϳϱϴ
ϴ. Ceza Mahkeŵesi KararlarıŶıŶ BağlaLJıĐılığı ϭϳϲϬ
II. GENEL SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ ϭϳϲϮ
ϭ. Kişisel ;ŞahsiͿ Suçlar ϭϳϲϯ
Ϯ. Ağır Ceza MahkeŵesiŶiŶ GöreǀiŶe GireŶ ǀe SuçüstüŶde İşleŶeŶ Suçlar ;Aǀ. K.
ŵ. ϲϭͿ ϭϳϲϲ
ϯ. Kaďahat NeǀideŶ ELJleŵlerdeŶ DolaLJı Aǀukat HakkıŶda İşleŵ Yapılŵası ϭϳϲϳ
a. Aǀ. K. ŵ. ϲϰ ŵaddesiŶe aLJkırılık . ϭϳϲϳ
ď. Aǀ. K. ŵ. ϴϲ ŵaddesiŶe aLJkırılık . ϭϳϲϴ
İçindekiler XXIX
§ ϵ. HAKİM ;SAVCIͿ VE
AVUKAT İLİŞKİLERİ
A. GÖREV İLİŞKİLERİ ϭϳϵϯ
B. ÖZEL İLİŞKİLER. ϭϳϵϰ
C. GENİŞ AÇIDAN İLİŞKİLER ϭϳϵϱ
§ ϭϬ. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERDE
AVUKATLIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
 ALMANYA ϭϴϬϯ
 AVUSTURYA.ϭϴϬϰ
 BELÇİKA .ϭϴϬϰ
 ÇEK CUMHURİYETİ.ϭϴϬϱ
 DANİMARKA ϭϴϬϲ
 ESTONYA .ϭϴϬϳ
 FİNLANDİYA.ϭϴϬϴ
 FRANSAϭϴϬϵ
 HOLLANDA ϭϴϭϭ
 İNGİLTEREϭϴϭϮ
 İRLANDA ϭϴϭϯ
 İSPANYA.ϭϴϭϰ
 İSVEÇ .ϭϴϭϱ
 İTALYA .ϭϴϭϲ
 LETONYAϭϴϭϲ
 LİTVANYA.ϭϴϭϳ
 LÜKSEMBURGϭϴϭϴ
 MACARİSTAN.ϭϴϭϴ
 POLONYA.ϭϴϭϵ
 PORTEKİZ.ϭϴϮϬ
 ROMANYA .ϭϴϮϬ
 SLOVAKYAϭϴϮϭ
 SLOVENYA .ϭϴϮϮ
 YUNANİSTAN .ϭϴϮϰ
KAVRAM DİZİNİ. ϭϴϮϱ
KAYNAKÇA ϭϴϮϱ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
285,00   
285,00   
2
142,50   
285,00   
3
95,00   
285,00   
4
71,25   
285,00   
5
59,85   
299,25   
6
50,35   
302,10   
7
43,56   
304,95   
8
38,48   
307,80   
9
34,52   
310,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
285,00   
285,00   
2
142,50   
285,00   
3
95,00   
285,00   
4
71,25   
285,00   
5
59,85   
299,25   
6
50,35   
302,10   
7
43,56   
304,95   
8
38,48   
307,80   
9
34,52   
310,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
285,00   
285,00   
2
142,50   
285,00   
3
95,00   
285,00   
4
71,25   
285,00   
5
59,85   
299,25   
6
50,35   
302,10   
7
43,56   
304,95   
8
38,48   
307,80   
9
34,52   
310,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
285,00   
285,00   
2
142,50   
285,00   
3
95,00   
285,00   
4
71,25   
285,00   
5
59,85   
299,25   
6
50,35   
302,10   
7
43,56   
304,95   
8
38,48   
307,80   
9
34,52   
310,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
285,00   
285,00   
2
142,50   
285,00   
3
95,00   
285,00   
4
71,25   
285,00   
5
59,85   
299,25   
6
50,35   
302,10   
7
43,56   
304,95   
8
38,48   
307,80   
9
34,52   
310,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
285,00   
285,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat