Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve Muvazaa Sorunu İbrahim Aydınlı

Türk İş HukukundaAlt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve Muvazaa Sorunu


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
1103
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266140
Boyut
16x24
Baskı
5260,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 260 puan kazanacaksınız)
   260
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

 

Konu Başlıkları
- Sözleşme Hukukunda Muvazaa ve Benzer Kurumların Karşılaştırılması
- Türk Çalışma Hayatında Alt İşverenliğin İş Kanunlarındaki Gelişimi
- 3008, 931, 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunları Döneminde Alt İşverenliğe Doktrin ve Yargının Bakışı
- Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde (Fransa, İtalya, İsviçre ve Almanya Örneği) Alt İşverenlikte Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
- Alt İşverenlik İlişkisinin Hukuki Düzenlemelerden Doğan Sınırları ve Kanuni Muvazaa Kriterleri
- Alt İşverenlik İlişkisinin Yargı İçtihatlarında Getirilen Sınırları ve Yargısal Muvazaa Kriterleri
- İlgili Mevzuat (Anayasa, İş Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği, Borçlar Kanunu, İhale Mevzuatı ve Alt İşverenliğe Başvurma Yetkisi Veren Önemli Kurum Kanunları)
İlgili Yargıtay Kararları (2005–2020)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz 7
Dördüncü Baskıya Önsöz 9
Üçüncü Baskıya Önsöz 11
İkinci Baskıya Önsöz 13
Önsöz 17
Kısaltmalar 31
Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 35
Birinci Bölüm
MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ,
TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ VE
BENZER KAVRAMLARDAN AYRILMASI SORUNU
I. MUVAZAA KAVRAMININ ETİMOLOJİSİ 39
II. MUVAZAA KURUMUNUN TARİHÇESİ 40
III. MUVAZAA KAVRAMININ TANIMI 42
A. Doktrinde 42
B. Uygulamada 43
IV. MUVAZAANIN UNSURLARI 44
A. Görünürdeki İşlem (Scheingeschäft, Simuliertesgeschäft) 44
B. Muvazaa Anlaşması (Similationsabrede) 46
C. Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı (Täuschungsabsicht) 49
D. Gizli İşlem (Verdecktesgeschäft, Dissimuliertesgeschäft) 54
V. MUVAZAANIN TÜRLERİ 56
A. Adi Muvazaa (Reine Simulation) 57
1. Genel Olarak 57
2. Adi Muvazaanın Unsurları 58
B. Nitelikli Muvazaa 58
1. Genel Olarak 58
2. Nitelikli Muvazaanın Unsurları 60
3. Nitelikli Muvazaanın Türleri 60
a. Sözleşmenin Adına Yönelik Nitelikli Muvazaa 61
b. Sözleşmenin Konusunda (veya Şartlarında) Muvazaa 63
c. Sözleşmenin Tarafında Muvazaa (Şahısta Muvazaa) 65
VI. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 70
A. Görünürdeki Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü 70
1. Muvazaalı İşlemin Hükümsüzlüğünün Nitelendirilmesi ve Sonuçları 70
2. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi ve İspatı 77
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi 77
b. Muvazaa İddiasının İleri Sürülemeyeceği Haller 80
c. Muvazaa İddiasının İspatı 84
aa. Muvazaalı İşlemin Tarafları (ve Külli halefleri–Ardılları) Bakımından 84
bb. Üçüncü Kişiler Bakımından 87
B. Gizli İşlemin Hüküm ve Sonuçları 88
1. Genel Olarak 88
2. Gizli İşlemin Yokluk Nedeniyle Kurulmamış Sayılmaması 89
3. Gizli İşlemin Konusunun Baştan İtibaren İmkânsız Olmaması, İçeriğinin Hukuka, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmaması 90
4. Gizli İşlemin Şekil Kuralına Uygun Olması 91
5. Gizli İşlemin İptal Nedenleri ile Geçersiz Olmaması 95
VII. MUVAZAANIN ORTAYA ÇIKTIĞI TEK TARAFLI İŞLEMLER VE MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI HUKUKİ İŞLEMLER 96
A. Tek Taraflı Hukuki İşlemlerde Muvazaa 96
B. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hukuki İşlemler 98
1. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Tek Taraflı Hukuki İşlemler 98
2. Muvazaanın Mümkün Olmadığı İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler) 99
VIII. MUVAZAANIN BENZER İŞLEMLERDEN FARKI 101
A. İnançlı İşlem ve İnançlı İşlemin Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farklılıkları 101
1. Genel Olarak İnançlı İşlem (das Fiduziarisches Rechtgeschäft–Treuhandgeschäft) 101
2. İnançlı İşlemin Unsurları 103
a. İnanç Anlaşması (Pactum Fiduciae) 103
aa. İnanç Anlaşmasının Tanımı ve İçeriği 103
bb. İnanç Anlaşmasının Şekli 104
cc. İnanç Anlaşmasının Hukuki Niteliği 104
b. Temlik (Devir) İşlemi (Kazandırıcı İşlem) 105
3. İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları 106
4. İnançlı İşlemin Muvazaa ile Benzer Yönleri 107
a. Dış Görünüş Meydana Getirme Bakımından 107
b. Asıl Malik Olarak Risk Taşıması Bakımından 107
c. Dış ve İç İlişkinin Varlığı Bakımından 108
5. İnançlı İşlemle Muvazaalı İşlem Arasındaki Farklar 108
a. İrade ile Beyan Arasındaki Uyum Sorunu Bakımından 108
b. İnanılanın ve Görünen Kişinin Devir Konusu Üzerindeki İktidar Türü Bakımından 110
c. İşlemlerin Bütünlük ve Zıtlık İçermesi Bakımından 111
d. Dava Zamanaşımı Bakımından 111
e. Uygulama Alanı Bakımından 111
B. Namı Müstear (İğreti Ad (isim)) ve Namı Müstearın Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farklılıkları 112
1. Genel Olarak Namı Müstear (Takma Ad– İğreti Ad, Araya Sokulan Kişi–Kukla Adam (per interpositam personam– strohmann) (das angenommener Name–Deckname– Künstlername) 112
2. Namı Müstearın Hüküm ve Sonuçları 114
a. Muvazaa Görüşü 114
b. İnançlı İşlem Görüşü 115
c. Dolaylı Temsil –Vekalet Görüşü 116
3. Namı Müstearın İspatı 117
4. Namı Müstearın Muvazaa ve İnançlı İşlemle Benzerlik ve Farklılıkları 117
a. Muvazaa ile Karşılaştırılması 117
b. İnançlı İşlem ile Karşılaştırılması 119
C. Kanuna Karşı Hile ve Kanuna Karşı Hilenin Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farklılıkları 119
1. Genel Olarak Kanuna Karşı Hile Kavramı (“in Fraudem Legis Agere”– Gesetzesumgehung (Kanundan Kaçınmak –Kanunu Bertaraf Etmek) 120
a. Kanuna Karşı Hile ve Hile–i Şeriye 122
b. Kanuna Karşı Hile ve İrade Fesadı Hali Olan Aldatma (Hile) 122
2. Kanuna Karşı Hile Kavramının Tanımı 125
3. Kanuna Karşı Hile Kavramının Unsurları 132
a. Emredici Bir Hukuk Kuralı ile Doğrudan veya Dolaylı Olarak Ekonomik ya da Hukuki Bir Sonucun Yasaklanmış Olması 132
aa. Kanuna Karşı Hilede İhlal Edilen Hukuki Düzenlemenin Niteliği 132
bb. Kendisine Karşı Hile Yapılan Hukuki Düzenlemenin Niteliğine İlişkin Görüşler 137
aaa. Ahlaki Ödev Görüşü 137
bbb. Belirli Bir Amacı Yasaklama Görüşü 138
ccc. Amaçsal Yorum Görüşü 139
ddd. Emredici Hüküm Görüşü 139
eee. Kanunlar İhtilafı Görüşü 140
fff. Amaca Yönelik Yasak Görüşü 140
ggg. Görüşümüz 141
b. Yasaklanan Hukuki ya da Ekonomik Amaca Doğrudan veya Dolaylı Olarak Ulaştırmaya Elverişli Bir Hukuki İşlemin Yapılmış Olması 143
c. Kanuna Karşı Hile Yapan Kişi ya da Tarafların Hile Kasıtlarının Olup Olmaması 146
4. Kanuna Karşı Hilenin Hüküm ve Sonuçları 148
5. Kanuna Karşı Hilenin Muvazaa Kurumu ile Benzerlik ve Farklılıkları 151
a. Benzerlikleri 151
aa. Görünürde İşlem Yaratma Bakımından 151
bb. Genel Anlamda Yaptırım Bakımından 152
b. Farklılıkları 152
aa. Görünürdeki İşlemin Sonuçlarının Doğmasının Ciddi Anlamda İstenip İstenmediği Bakımından 152
bb. Görünürde İşlem Yaratma Metodundaki Farklılık Bakımından 152
cc. Amaç Bakımından 152
dd. Uygulama Alanı Bakımından 153
ee. Aldatma Kastının Olup Olmaması Bakımından 153
ff. İspat Bakımından 153
gg. Özel Durumlarda Yaptırım Bakımından 154
6. Kanuna Karşı Hilenin İnançlı İşlemle Olan Benzerlik ve Farklılıkları 154
a. Görünürdeki İşlemden Menfaat Elde Etme Bakımından Benzerlik 154
b. Görünürdeki İşlemin Geçerli Olup Olmaması ve Uygulama Alanı Bakımından Farklılıklar 154
7. Kanuna Karşı Hilenin Hakkın Kötüye Kullanılması ile Benzerlik ve Farklılıkları 155
a. Genel Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 155
b. Hakkın Kötüye Kullanma Yasağının Şartları 159
aa. Hukuk Düzenince Tanınmış Bir Hakkın Varlığı 159
bb. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Kullanılması 159
cc. Hakkın Kullanımından Başkalarının Zarar Görmesi veya Zarar Görme İhtimalinin Olması 160
c. Hakkın Kötüye Kullanım Halleri 160
d. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ile Kanuna Karşı Hile Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar 162
aa. Benzerlikler 162
aaa. Dış Görünüşün Öz İtibariyle Hukuka Uygun Olmaması Bakımından 162
bbb. Hüküm ve Sonuçlarının Ciddi Anlamda İstenildiği İşlem Bakımından 162
ccc. Yapılan Davranışın Altında Yatan Neden Bakımından 163
ddd. İspatın Delil Serbestisine Dayanması 163
eee. Yaptırımların Kanunda Düzenlenip Düzenlenmediği Bakımından 163
bb. Farklılıklar 163
aaa. Sosyal Amacı Dışında Kullanılan Konunun Farklılığı Bakımından 164
bbb. Failin Menfaat Elde Etme Farkı Bakımından 164
ccc. Yüklenilen Fonksiyon Farklılığı Bakımından 164
ddd. İspatlanacak Olgunun Farklılığı Bakımından 166
eee. Yaptırımların Farklılığı Bakımından 166
GENEL DEĞERLENDİRME 167
İkinci Bölüm
TÜRK İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN KURUMUNUN
ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI VE
DOĞURDUĞU SORUMLULUK
I. ALT İŞVEREN KAVRAMININ ETİMOLOJİSİ, KULLANILAN TERİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARİHİ GELİŞİMİ 171
A. Kavramın Etimolojisi ve Kullanılan Terimlerin Değerlendirilmesi 171
B. Tarihi Gelişimi 175
II. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TANIMI VE UNSURLARI 180
A. Genel Olarak 180
B. Alt İşverenin Tanımı 184
C. Unsurları 187
1. Alt İşveren İlişkisinin Taraflarının İşveren Olması ve İşin Bir Başka İşverenden Alınmış Olması 187
2. Alt İşverenin Aldığı İşin Asıl İşverenin Yürüttüğü Asıl İşin Bir Bölümü veya Yardımcı İşlerine İlişkin Olması 192
a. Alt İşverene Verilen Asıl İşin Bir Bölümünün İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Uzmanlık Gerektiren Bir İş Olma Şartı 195
aa. Ekonomik Görüş 198
bb. Uzmanlık Görüşü 201
cc. Görüşümüz 204
b. İşverenin Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Asıl İşe İlişkin Yardımcı İşler 208
3. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İşi Asıl İşverenin İşyerinde Yapması 215
4. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İşte Sadece Görevlendirdiği İşçileri Çalıştırması 218
III. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN DOĞURDUĞU MÜTESELSİL SORUMLULUK 221
A. Genel Olarak 221
B. Müteselsil Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı 224
1. Niteliği 224
2. Kapsamı 229
a. Ferdi İşçilik Hakları Bakımından Sorumluluğun Kapsamı 229
aa. Genel Olarak 229
bb. 6552 Sayılı Kanunla Ferdi İşçi Haklarında Yapılan Değişik Düzenlemeler 231
aaa. Asıl İşverenlerin Hakedişten Kesme Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Değişiklik 231
bbb. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve Uygulanmasına İlişkin Alt İşveren İşçilerine Getirilen İstisnai Düzenleme 233
ccc. Kamu İşyerlerinde Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesine İlişkin Yeni Düzenleme 234
aaaa. Genel Olarak 234
bbbb. Kamu Kurumlarınca Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gereken Alt İşveren İlişkilerinin Kapsamı 236
cccc. Kamu İdarelerinde Farklı Alt İşveren İlişkileri 239
aaaaa. Farklı ya da Aynı Alt İşverenin işçisi olarak Aynı Kamu İdaresinde Sürekli Olarak Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi 239
bbbbb. Aynı Alt İşverenle ve Aynı İş Sözleşmesi ile Farklı Kamu İdarelerinde Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi 240
ccccc. 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan İdarelere Ait İşyerleri Dışında Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi 240
dddd. Kıdem Tazminatını Ödeyen Kamu İdarelerinin Durumu 242
eeee. Kıdem Tazminatı Ödeme Usulü ve Ödemeye Esas Alınacak Olan Belgeler 243
aaaaa. İşçinin ya da Kanuni Mirasçılarının Başvurusu 243
bbbbb. Kıdem Tazminatının Hesaplanması 243
ccccc. Ödeme Usulü 244
ddddd. Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması 244
ddd. Kamu İdarelerinde Hizmet Satın Alma Süresinin En Az 3 Yıl Olmasına İlişkin Değişiklik 245
b. Toplu İş Hukuku Bakımından Sorumluluğun Kapsamı 246
aa. Sendikal Tazminat Açısından 246
bb. Toplu İş Sözleşmesi Açısından 247
aaa. 6552 Sayılı Kanun Öncesi Durum 247
cc. 6552 Sayılı Kanunla Alt İşveren İşçilerinin Sendikal Örgütlenme ve TİS Yapma Hakkına ilişkin Değişiklik 250
aaa. Genel Sorun 250
bbb. 6552 Sayılı Kanunla Getirilen Çözüm 251
aaaa. Toplu Sözleşme hakkı 251
bbbb. Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve yürütülmesi 254
c. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sorumluluğun Kapsamı 257
d. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bakımından Sorumluluğun Kapsamı 262
aa. Çalışanların/İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Bundan Doğan Sorumluluk 263
bb. Çalışanların/İşçilerin Eğitimi ve Bundan Doğan Sorumluluk 264
cc. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma ve Bundan Doğan Sorumluluk 264
dd. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu ve Bundan Doğan Sorumluluk 265
ee. Risk Değerlendirilmesinde Koordinasyonu Sağlama ve Bundan Doğan Sorumluluk 266
ff. İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki Sorumluluğun Hukuki Niteliği 267
C. Müteselsil Sorumluluğun Doğurduğu Rücu İlişkisi 269
1. Genel Olarak 269
2. Rücu Hakkının İki Yönden Değerlendirilmesi 269
a. Hukuka Uygun Alt İşveren İlişkisinde Rücu 270
b. Hukuka Aykırı Alt İşveren İlişkisinde Rücu 270
IV. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU 274
A. Fransız Hukukunda 274
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi 274
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu 275
B. İtalyan Hukukunda 276
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi 276
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu 277
C. İsviçre Hukukunda 277
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi 277
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu 277
D. Alman Hukukunda 278
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi 278
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu 278
Üçüncü Bölüm
ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI,
DOKTRİN VE UYGULAMADA MUVAZAA ÖLÇÜTLERİ VE
MUVAZAA NİTELEMESİNİN HUKUKİ YERİNDELİĞİ
I. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI 281
A. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması 281
B. Kanunda Getirilen Sınırlandırmalar 283
1. Genel Olarak 283
2. Kanuni Sınırlandırmaların Niteliğine İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 284
a. Görüşler 284
aa. Nisbi Yasak Görüşü 284
bb. Mutlak Yasak Görüşü 286
b. Görüşlerin Genel Değerlendirilmesi 288
c. Görüşümüz 289
3. Kanuni Sınırlandırmaların Türleri ve Sınırlandırmaların Değerlendirilmesine İlişkin Görüşler 293
a. Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Tarafından Çalıştırılmasının Sınırlandırılması 293
aa. Yasağın Genel Anlamda Dar Yorumlanması Görüşü 293
bb. Karşılaştırılan İşçilik Haklarına İlişkin Görüş 297
cc. Ferdi Değerlendirme Görüşü 297
dd. Alt İşveren ile İşyeri Devrine İlişkin Çelişme Görüşü 300
b. Asıl İşverenin Daha Önceki İşçisi ile Alt İşveren İlişkisi Kurmasının Sınırlandırılması 301
aa. Mutlak Yasak Görüşü 302
bb. Nisbi Yasak Görüşü 302
cc. “Çalışan” Kavramına Yönelik Görüşler 304
dd. İş Alınan İşyerinin Niteliğine İlişkin Görüş 305
ee. Sınırlamaların Nisbi Emrediciliği Üzerine Görüşümüz 305
aaa. Genel Olarak 305
bbb. Görüşümüz 306
C. Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Getirilen Sınırlandırmalar 308
1. Genel Olarak 308
2. Yönetmelikle Benimsenen Muvazaa Ölçütleri 309
a. İşe Uygun Personel Bulundurmama 309
b. İşe Uygun Yeterli Ekipman Olmaması 310
3. Alt İşveren Yönetmeliğine İlişkin Genel Değerlendirme 311
II. DOKTRİN VE UYGULAMADA MUVAZAA ÖLÇÜTLERİ 312
A. Doktrinde Kanunda Öngörülmeyen Muvazaa Ölçütleri 312
1. Genel Olarak 312
2. Muvazaa Ölçütleri 313
a. Alt İşverenin Aldığı İşte İşçi Çalıştırmadan İşi Bir Başka İşverene Vermesi 313
b. Asıl İşveren Sıfatının Bulunmaması 314
c. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İşte Sadece Görevlendirdiği İşçilerini Çalıştırmaması 316
d. Asıl İşverenin Alt İşveren İşçileri Üzerinde Yönetim Hakkını Doğrudan Kullanması 316
e. Asıl İşverenin İşçilerinin Sayısını Düşürmek İçin Alt İşverene İş Vermesi 318
f. İşyerinde Çalışan İşçilerin Görünürde Alt İşverenlere Bağlanmış Olması 320
g. Muvazaanın Tespitinde Yardımcı Kriterler 320
B. Yargı İçtihatlarında Kanunda Öngörülmeyen Muvazaa Ölçütleri 321
1. İşin Düzenlenmesine İlişkin Yönetim Hakkının Hangi İşverence Kullanıldığı, Alet ve Malzemelerin Kime Ait Olduğu, Bordro (Paravan) Şirketleri ve İşçi Temini 321
a. 1475 sayılı Kanun Döneminde Yargıtay’ın Önemli Kararları 321
b. 4857 Sayılı Kanun Döneminde Yargıtay’ın Önemli Kararları 325
2. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İş Bakımından Uzmanlık Alanı Ölçütü 331
a. 1475 Sayılı Kanun Döneminde Yargıtay Kararları 331
b. 4857 Sayılı Kanun Döneminde Yargıtay Kararları 332
3. Asıl İş – Yardımcı İş Ayrımı ve Muvazaa Ölçütü 333
4. Asıl İşverenin Kamu Kurumu Olup Olmadığı Ayrımına İlişkin Muvazaa Ölçütü 335
C. Doktrin Görüşleri ve Yargıtay Kararlarına İlişkin Genel Değerlendirme 340
III. HUKUKA AYKIRI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YAPTIRIMI 342
A. Genel Olarak 342
B. Kanuni Düzenlemede Kullanılan “Aksi halde ve genel olarak” İfadelerinin Anlamlandırılması 343
C. Yasal Düzenlemenin Sistematiğine İlişkin Değerlendirme 345
D. Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa İddiasının İspatı 346
1. İspat Yükü 346
2. İspat Şekli 348
3. Alt İşveren İlişkisinin Bildirimi ve Muvazaa Sonucunun İlgili Davalara Etkisi 349
a. 15.05.2008 tarihli 5763 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi ve Sonuçları 349
b. 16.9.2014 Tarihli 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi ve Sonuçları 351
E. Muvazaaya Uygulanan Yaptırım–Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 355
1. Genel Olarak 355
2. Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinde Kesin Hükümsüzlük (Butlan) Uygulanmasının Kapsamı 355
a. Genel Olarak 355
b. İşçi Sayısı 356
c. Ferdi ve Toplu İşçilik Hakları ile Sosyal Güvenlik ve Vergi Hukukundan Doğan Alacaklar 357
aa. Ferdi ve Toplu İşçi Alacakları 357
bb. Sosyal Güvenlik ve Vergi Hukukundan Doğan Alacaklar 360
d. Usul Hukuku Bakımından Husumet(davaya taraf olma) 360
aa. Genel Olarak 360
bb. İşe İade Davaları ve İlgili İşçilik Haklarına Yönelik Husumet 361
2. Alt İşveren İlişkisinde Geçersizliğin Etkisi 363
a. Genel Olarak 363
b. Geçersizliğin Etkisine İlişkin Görüşler 364
c. Geçersizliğin Etkisine İlişkin Görüşümüz 366
F. Alman İş Hukukunda Hukuka Aykırı Alt İşveren İlişkisinin Yaptırımı 367
IV. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA KURUMUNUN YERİNDELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 369
A. Genel Olarak 369
B. Alt İşveren İlişkisinin Geçersizlik Sebebinin Niteliğine İlişkin Görüşler ve Eleştirileri 372
1. Muvazaa Görüşü 372
a. Görüşün Açıklanması 372
b. Görüşün Eleştirisi 374
aa. Alt İşverenin Unsurlarının Ele Alınması Şekline Yönelik Eleştirilerimiz 374
bb. Muvazaa Anlaşmasının Amacı ile İşverenlerin Amacının Çatışmasına Yönelik Eleştirilerimiz 375
cc. Gizli İşlemin Varlığına İlişkin Eleştirilerimiz 376
dd. Yargıtay’ın Hukuk Daireleri Arasında Muvazaa Kurumuna Yaklaşım Farkına İlişkin Eleştirilerimiz 377
2. Kendine Özgü Muvazaa Görüşü 377
a. Görüşün Açıklanması 377
b. Görüşün Eleştirisi 378
aa. Genel Eleştirimiz 378
bb. Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Muvazaaya Yönelik Ayrımcılık Getiren Ek Fıkralar Bakımından Eleştirilerimiz 382
cc. 6552 Sayılı Kanunla Kamu İdarelerinde Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinin Yasaklanmasına İlişkin Hukuki ve Cezai Yaptırımlar 387
3. Kanuna Karşı Hile Görüşü 389
a. Görüşün Açıklanması 389
b. Görüşün Eleştirilmesi 391
4. Dolaylı Temsil Görüşü 391
a. Görüşün Açıklanması 391
b. Görüşün Eleştirilmesi 392
5. Görüşümüz 393
a. Genel Olarak 393
b. Muvazaa Bakımından 394
c. İnançlı İşleme Bakımından 396
d. Namı Müstear Bakımından 396
e. Hakkın Kötüye Kullanılması Bakımından 397
f. Kanuna Karşı Hile Bakımından 400
aa. Genel Olarak 400
bb. Kanuna Karşı Hilenin Tanımı ve Unsurları Bakımından Hukuka Aykırı Alt İşveren İlişkisine Yönelik Görüşümüz 401
cc. Alt İşveren İlişkisi Düzenlemesinin İhlalinin Kanuna Aykırılık Olarak Nitelendirilmesine Yönelik Görüşümüz 406
dd. Kanuna Karşı Hilenin Hüküm ve Sonuçlarının Uygunluğuna İlişkin Görüşümüz 408
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 409
İLGİLİ MEVZUAT KISMI 417
I. 94 NO.LU ILO SÖZLEŞMESİ 417
II. 1982 ANAYASASININ İLGİLİ MADDELERİ 423
III. MÜLGA 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ 424
IV. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA İLGİLİ MADDELERİ 425
V. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA İLGİLİ MADDELERİ 425
VI. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ 426
VII. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ 432
VIII. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ 443
IX. ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ 449
X. KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 454
XI. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 458
XI. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NDE İLGİLİ MADDELER 463
XI. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ 464
XII. 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ 474
XIII. BAZI KAMU KURUMLARINA DIŞARIDAN HİZMET SATIN ALMA YETKİSİ VEREN İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 478
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun İlgili Maddeleri 478
B. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun İlgili Maddeleri 478
D. 5584 Sayılı Posta Kanunu’nun İlgili Maddesi 482
E. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Ana Statüsünün İlgili Maddeleri 482
F. 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun İlgili Maddesi 484
H. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda İlgili Madde 486
İLGİLİ İÇTİHAT KISMI 489
I. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 489
II. YARGITAY KARARLARI 493
A. 2005 ve 2006 Yılı Kararları 493
B. 2007 Yılı Kararları 498
C. 2008 Yılı Kararları 505
D. 2009 Yılı Karaları 518
E. 2010 Yılı Kararları 529
F. 2011 Yılı Kararları 577
G. 2012 Yılı Kararları 609
Ğ. 2013 Yılı Kararları 672
H. 2014 Yılı Kararları 810
I. 2015 Yılı Kararları 960
İ. 2016 Yılı Kararları 981
J. 2017 Yılı Kararları 1008
K. 2018 Yılı Kararları 1026
L. 2019 Yılı Kararları 1053
M. 2020 Yılı Kararları 1068
Kaynakça 1083
Kavramlar Dizini 1101

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
   
   
Kapat