Türk Eşya Hukuku İle Sorulu - Cevaplı İbrahim Kaplan

Türk Eşya Hukuku İle Sorulu - CevaplıTMK. Madde 683-1030


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
373
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050508307
Boyut
16x24
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Prof. Dr. İbrahim KAPLAN

 

İÇİNDEKİLER 5

EŞYA HUKUKUNUN ÖNEMİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

AYNÎ HAKLAR HAKKINDA TEMEL BİLGİLER EŞYA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

§ 1 EŞYA HUKUKUNUN ÖNEMİ 22

§ 2 EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 22

Eşya Hukuku Kişilerin Eşyalar Üzerindeki Hakimiyet  

Haklarını Düzenler. 22

I.  Taşınır Eşya Hukuku-Taşınmaz Eşya Hukuku 22

II.  Eşya Hukuku Eşyalar Üzerinde Hakların Doğuşunu ve Sona Ermesini Düzenler 23

III. Eşya Hukuku Eşya  Üzerinde Kurulan Ayni Hakları Ve Bunların İçeriklerini Belirler 23

IV. Eşya Hukuku, Eşya Üzerinde Birden Çok Hak Sahibinin Yararlanma, Kullanma Ve yönetimi Düzenlemektedir. 24

1.  Birlikte mülkiyete tabi eşyadan yararlanma, kullanma ve onu yönetmenin düzenlenmesi 24

2.  Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Kurumuş Bulunan Eşyanın Kullanımına İlişkin Düzenlemeler 24

V.  Eşya Hukuku Malvarlığı Hukukunun Bir Bölümüdür. 25

VI. Malvarlığı Hukukunun Birer Bölümü Olarak Eşya 

Hukuku ile Borçlar Hukuku Arasındaki Bağlantılar 25

1.  Eşya Hukuku İle Borçlar Hukukunun Müşterek Olan Temel Görevleri Kişiler İle Maddi Mallar Arasındaki İlişkileri, Ticari Hayatın Güvenirliliği İçerisinde Düzenlemektedir. 25

2.  Malların Tedavülünde Borçlar Hukukunun ‘’Hukuki Sebep’’ Görevi ile Eşya Hukukunun ‘’Hak Sahipliğini’’ 

Devretme veya Katılma Görevi 26

§ 3 EŞYA HUKUKU VE AYNÎ HAK KAVRAMI 27

I.  Eşya Hukukunun Medeni Hukuktaki Yeri 27

II.  Eşya Hukuku Kurallarının İçeriği ve Görevi 27

III. Eşya hukukunun konusu ve kapsamı 28

IV. Hukukî anlamda eşya kavramı ve unsurları 29

1.  Maddi olma: 29

2.  Üzerinde hâkimiyet kurulabilme: 29

3.  Kişisel olmama unsuru: 30

4.  Belli sınırlara sahip olma: 30

V.  Eşyanın türleri 31

1.  Taşınır (Menkul) ve Taşınmaz (Gayrimenkul) Eşya: 32

a.  Taşınır (Menkul) Eşya: 32

b.  Taşınmaz (Gayrimenkul) Eşya: 32

c.  Üst Hakkı: 32

d.  Kat Mülkiyeti: 32

e.  Gemiler ve Sivil Hava Taşıt Araçları: 33

2.  Misli ve Misli Olmayan Eşya 33

a.  Misli Eşya: 33

b.  Misli Olmayan Eşya: 33

3.  Tüketilen ve Tüketilmeyen Eşya 34

a.  Tüketilen Eşya: 34

b.  Tüketilmeyen Eşya: 34

4.  Bölünebilir Eşya-Bölünemeyen Eşya: 35

5.  Tedavülü Caiz Eşya ve Tedavülü Caiz Olmayan Eşya: 35

6.  Sahipli Eşya ve Sahipsiz Eşya: 36

a.  Sahipli Eşya: 36

b.  “Sahipsiz Eşya: 36

7.  Basit ve Birleşik Eşya 37

a.  Basit Eşya: 37

b.  Birleşik Eşya: 37

c.  Toplu Eşya- Eşya Yığını: 37

d.  Hukuki Mal Topluluğu: 37

8. Kamu Malları ve Özel Mallar 37

a.  Kamu Malları: 37

aa.  İdari Hizmet malları. 38

bb.  Ortak mallar. 38

cc.  Mali malvarlığı 38

§ 4 Kamu Malları ile Özel Malların  Tanımı ve Ayrımı 39

I.  Kamu Malları 39

II.  Özel Mallar ile Kamu Malları Uygulanan Hukuk Kuralları 41

III. Özel Mülkiyet ve Kamu Mülkiyeti 41

IV. EŞYA TÜRLERİNİN  ÖZELİKLERİ 42

§ 5 AYNÎ HAK KAVRAMI VE  UNSURLARI 43

I.  Aynî hak kavramı 43

II.  Aynî hak – alacak hakkı (nisbî hak) ayrımı 43

§ 6 GENEL OLARAK AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 45

I.  AYNÎ HAKKIN HAK SAHİBİNE SAĞLADIĞI YETKİ BAKIMINDAN 45

1.  Mülkiyet Hakkı: 46

a.  Toplu (kolektif) Mülkiyet: 47

b.  Özel Mülkiyet: 47

c.  Paylı (Müşterek) Mülkiyet: 47

d.  Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet): 48

2.  Sınırlı Aynî Haklar: 49

a.  İrtifak Hakkı: 49

aa.  Aynî irtifak hakları(TMK 779- 793): 49

bb.  Şahsi irtifak hakları(TMK 794- 838): 50

cc.  Karma irtifak hakları: 50

b.  Taşınmaz Yükü (Gayrimenkul Mükellefiyeti)  

(TMK 839-849): 50

c.  Rehin Hakkı(850-972): 51

aa.  Taşınır (Menkul Rehni): 51

bb.  Taşınmaz (Gayrimenkul Rehni): 52

II.  HAKKIN KONUSU OLAN EŞYAYA GÖRE AYNÎ HAKLARIN AYRIMI 53

III. HAK SAHİBİNE GÖRE YAPILAN AYRIM 53

IV. İÇERİĞİNİ OLUŞTURAN KULLANMA VE DEĞERLENDİRME HAKLARINA GÖRE 

YAPILAN AYRIM 54

V.  EŞYA TÜRLERİNİN ÖZELİKLERİ 54

§ 7 AYNÎ HAKLARA HAKİM İLKELER 55

I.  Açıklık (Aleniyet) İlkesi (Publizitatsprinzip): 55

II.  Güvenin Korunması İlkesi (Vertrauensschutzprinzip): 56

III. Sebebe Bağlılık (İllilik) İlkesi (Kausalitatsprinzip): 57

IV.  Bütünleyici Parçaların Asıl Eşyaya Bağlılığı İlkesi (Akzessionsprinzip): 57

V.  Belirlilik İlkesi(Spezialitatsprinzip) : 57

1.  Bütünleyici parça (mütemmim cüz) TMK 684. 58

2.  Eklenti (Teferruat) 58

VI. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi(Numerus Clausus und Typenfixierungsprinzip): 59

VII. Aynî Hakların Zamanaşımına Uğramaması İlkesi: 59

VIII. KURULUŞ TARİHİNE ÖNCELİK     (Alterspriotaetsprinzipt) Prensibi 60

İKİNCİ BÖLÜM  

GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKI

§ 1 MÜLKİYET KAVRAMI ve İÇERİĞİ 61

I.  Mülkiyet Hakkı Garantisi ve Tanımı 61

II.  Tam Ayni Hak Olarak Mülkiyetin Unsurları 61

1.  Mülkiyetin Sağladığı Aktif Yetki- Mülkiyetin Müspet 

Unsurları 62

2.  Mülkiyetin Sağladığı Koruyucu Yetkiler- Mülkiyetin Menfi Unsurları 63

a.  İstihkak Davası (rei vindicatio) 66

b.  Elatmanın Önlenmesi Davası (actio negatoria) 67

c.  Mülkiyet Hakkını Koruyan Diğer Davalar 68

§ 2 MÜLKİYETİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRLERİ 71

I.  Genel Olarak 71

II.  Taşınmaz Mülkiyeti ve Taşınır Mülkiyeti 72

III. Tek Kişi Mülkiyeti ve Toplu Mülkiyeti 72

IV.  Kişiye Bağlı Mülkiyet-Ayni Hak ve Eşyaya Bağlı Mülkiyet - Ayni Hak 72

V.  Şahsa Bağlı veya Süreyle Sınırlı Mülkiyet 73

VI.  İnançlı Mülkiyet 73

VII. Özel Mülkiyet ve Kamu Mülkiyeti 74

§ 3 BİRLİKTE MÜLKİYETİN TEMEL ESASLARI 75

I.  Birlikte mülkiyetin tanımı unsurları 75

II.  Birlikte Mülkiyetin Tipleri Müşterek (Paylı) Mülkiyet  ve  İştirak Halinde Mülkiyet 75

III. Paylı Müşterek Mülkiyet İle Elbirliği Mülkiyeti-İştirak Halinde Mülkiyet Arasındaki Farklılıklar 76

IV. Birlikte Mülkiyetteki Maliklerin Arasındaki Hukuki İlişkilerin Farklılığı 76

V.  Birliğe Ait Eşya Üzerinde Yaratılan Farklı Hukuki Pozisyonlar 77

§ 4 Birlikte Mülkiyet Halinde Paylı (Müşterek)  Mülkiyet Karinesi 79

I.  Paylı Mülkiyet Karinesi 79

II.  Eşler Arasında Mal Rejimlerinde Paylı Mülkiyet Karinesi 79

III. Birlikte Maliklerin oluşturduğu Hukuki Topluluk 79

§ 5 Paylı mülkiyet –müşterek mülkiyet 81

I.  Tanım, Görünüş Biçimleri ve Hukuki Önemi 81

1.  Tanım 81

2.  Paylı Mülkiyetin Görünüş Biçimleri 81

a.  Alışılmış Sade ve Nitelikli Paylı Mülkiyet Türleri 82

aa.  Alışılmış Sade Paylı Mülkiyet 82

bb.  Nitelikli Paylı Mülkiyet 82

b.  Bağımsız ve Bağımlı (Nisbi Ayni – Eşyaya Bağlı Borç) 

Paylı Mülkiyet Ayrımı 82

c.  Belli Amaçlı ve Esnek Paylı Mülkiyet 85

II.  Paylı Mülkiyette Yönetim ve Tasarruf 85

1.  Olağan Yönetim İşleri 86

2.  Önemli Yönetim İşleri 86

3.  Olağanüstü  Yönetim İşleri 86

4.  Paylardan  Yararlanma, kullanma ve koruma 87

5.  Paydaşların payın giderleri ve  yükümlülüklerini üstlenmesi 87

6.  Kararların bağlayıcılığı 87

7.  Paydaşlıktan çıkarma 88

a.  Pay Sahibinin Paydaşlıktan çıkarılması 88

b.  Sınırlı aynı hak sahipleri ile şerhli kişisel hak sahiplerinin pay üzerindeki  haklarının sona erdirilmesi 88

8.  Paylı mülkiyetin sona ermesi 89

a.  Paylaşma istemi 89

b.  Paylaşma biçimi 89

c.  Pay üzerinde intifa hakkı sahibinin paylaştırmadaki hukuki durumu 89

 

§ 6 Elbirliği Mülkiyeti 90

I.  Kaynakları , Tanımı ve Hukuki niteliği 90

1.  Elbirliği 90

2.  Ortaklar Arasındaki ilişkiler 90

3.  Kanun Hükmü  ve Hukuki işlemden İştirak halinde mülkiyet halleri 91

4.  Sona ermesi 91

§ 7 TAŞINMAZ MÜLKİYETİ 92

I.  Konusu ve Kapsamı 92

II.  Kanuni ve Akdi Sınırlamalar 93

1.  Genel Olarak 93

2.  Kanuni Sınırlamalar 93

a.  Kamu Hukukuna Dayanan Sınırlamalar 93

b.  Özel Hukuka Dayanan Sınırlamalar 94

3.  Akdi Sınırlamalar 95

III. Kazanılması ve Kaybedilmesi 95

1.  Kazanılması 95

a  Devren-Tescille Kazanılması- Mutlak Tescil İlkesi 96

b.  Aslen-Tescilden Önce Kazanılması- Nisbi Tescil İlkesi 97

c.  Mülkiyetin Olağan ve Olağanüstü Kazandırıcı 

Zamanaşımı Süresi ile Kazanılması 97

aa.  Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı ve Şartları 98

bb.  Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ve Şartları 98

2.  Kaybedilmesi 99

a.  Nisbi Kayıp- Malikin Değişmesi İle 99

b.  Mutlak Kayıp 99

§ 8 KAT MÜLKİYETİ 100

I.  Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kavramları 100

1.  Kat İrtifakı Kavramı 100

2.  Kurulması 100

II-  Kat mülkiyeti kavramı ve kurulması 101

1.  Kavram 101

2.  İçeriği 101

3.  Kuruluşu 102

§ 9 TAŞINIR MÜLKİYETİ 104

I.  Konusu 104

II.  Kazanılması ve Kaybedilmesi 104

1.  Kazanılması 104

a.  Devren Kazanılması 104

b.  Aslen Kazanılması 105

2.  Kaybedilmesi 105

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

SINIRLI AYNİ HAKLAR

§ 1 GENEL OLARAK İRTİFAK HAKLARI 113

I.  Kavram 113

II.  Türleri 113

1.  Ayni İrtifak Hakları- Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları 113

2.  Kişisel İrtifak Hakları 114

3.  Karma (Karışık) İrtifak Hakları 114

III. Kurulması ve Sona Ermeleri 115

1.  Kurulması 115

2.  Sona Ermeleri 115

§ 2 Sınırlı Ayni Hak Kavramı  ve Hukuki Niteliği 116

I.  Kavram 117

II.  Sınırlı Ayni Hakların Hukuki Niteliği 117

III. Sınırlı Ayni Hakların Mülkiyet Karşısında Durumu 117

IV.  Sınırlı Ayni Hakların Konusu 117

V.  Taşınmazlarda Sınırlı Ayni Hakların Sırası 118

VI.  Türleri 118

§ 3 GENEL OLARAK İRTİFAK HAKLARININ TÜRLERİ 119

I.  Kavram: 119

II . Türleri: 119

1.  Hak Sahipleri Açısından 119

2.  Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Açısından 119

3.  Yararlanma Yetkisinin Etkileri Açısından 120

§ 4 İRTİFAKLARA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER 121

I.  Genel Olarak 121

II.  Kazanılması ve Kurulması Açısından 121

III. İrtifak Hakkı Sahibinin Korunması Açısından 121

§ 5. TAŞINMAZA BAĞLI  İRTİFAKLARIN  KAZANILMASI 123

I.  TESCİLLE KAZANMA 123

II.  TESCİLSİZ KAZANMA HALLERİ 124

1.  İşgal: 125

2.  Miras: 125

3.  Kamulaştırma: 125

4.  Cebri İcra: 125

5.  Mahkeme Kararı: 125

III. ZAMANAŞIMI İLE KAZANMA 126

1.  Olağan Zamanaşımı Yolu İle Kazanma: 126

2.  Olağanüstü Zamanaşımı Yolu İle Kazanma: 126

IV. TAŞINMAZA BAĞLI  İRTİFAKLARIN SONA 

ERMESİ 127

1.  Terkin İle Sona Erme 127

2.  Terkinsiz Sona Erme 127

V.  TAŞINMAZA BAĞLI BAĞLI İRTİFAK HAKKININ TARAFLARINA  İLİŞKİN HÜKÜMLER 128

1.  İrtifak Hakkı Sahibinin Yetki ve Yükümlülükleri 129

2.  Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetki Ve Yükümlülükleri 129

3.  İrtifak Hakkının Değişen Koşullara Uyarlanması 130

4.  İrtifak Haklarının Korunması 130

§ 6 KİŞİSEL İRTİFAKLARINDAN İNTİFA HAKKI 131

I.  Kavram ve Tanımı 131

II.  Genel Olarak İntifa hakkının Kapsamı (TMK 803) 131

1.  Doğal Ürünler (TMK 804) 131

2.  Faizler (TMK 805) 131

3.  Hakların Devredilmesi (TMK 806) 131

III. Malikin Hakları 132

1.  Malikin Mal Üzerinde tasarruf Hakkı 132

a.  Gözetim Hakkı: 132

b.  Güvence İsteme Hakkı: 132

c.  Bağışlamada Güvence: 132

3.  Güvence Verilmesinin Sonuçları: 132

4.  Defter Tutma (TMK 811) : 133

IV.  İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri 133

1.  Malın Korunması Borcu (TMK 812) 133

2.  Bakım ve işletme Giderlerini Karşılama Borcu (TMK 813) 133

3.  Malvarlığı İntifasında Malvarlığındaki Borçların Faizlerini Ödeme  Borcu (TMK 814): 133

4.  Sigorta Ettirme  Borcu (TMK 815): 134

V.  Özel haller 134

1.  Taşınmazlarda : 134

2.  Ormanlar:  (TMK 818) 134

3.  Tüketilebilen ve Değeri Biçilen Şeyler (TMK 819) 134

4.  Alacaklar Açısından 134

5.  Devir isteme hakkı: (TMK 822) 135

VI. İntifa Hakkının Sona Erme Sebepleri 135

1.  Tasınmaz Mallarla İlgili İntifa Hakkının Sona Erme 

Sebepleri 136

a.  Taşınmazın Yok Olması 136

b.  Kamulaştırma 136

c.  Mahkeme Kararı 136

d.  Cebri  İcra 136

e.  Ölüm / Kişiliğin Sona Ermesi 136

2.  Taşınırlar ve Alacaklarla İlgili İntifa Hakkının Sona Erme Sebepleri 137

VII. İntifa Hakkının Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları 138

1.  Geri Verme Borcu (TMK 799) 138

a.  Yükümlülük 138

b.  Sorumluluk (TMK 800) 138

c.  Giderler (TMK 801) 138

d.  Zamanaşımı (TMK 802) 138

§ 7 .SÜKNA HAKKI (OTURMA HAKKI) 139

I.  Kavram 139

II.  Oturma Hakkının Kapsamı: 139

III. Giderlerin Karşılanması : 139

§ 8 HEM KİŞİ LEHİNE HEM TAŞINMAZ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAKLAR 140

I.  ÜST HAKKI 140

1.  KAVRAM (TMK 826) 140

2.  ÇEŞİTLERİ 140

3.  İÇERİK VE KAPSAM (TMK 827) 140

II.  KAZANILMASI 140

III. SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI 141

IV. ÜST HAKKI IRADININ GÜVENCESI 141

1.  İpotek kurulmasını isteme hakkı (TMK 834) 141

2.  Tescil (TMK 835) 142

V.  SÜRENİN ÜST SINIRI 142

 

§ 9 KAYNAK HAKKI 143

§ 10 DİĞER İRTİFAKLAR 143

§ 11 TAŞINMAZ (YÜKÜ) YÜKÜMLÜLÜĞÜ 143

I.  Kavram 143

II.  Türleri 144

III. Kurulması ve Sona Ermesi 144

1.  Kurulması 144

2.  Sona Ermesi 144

3.  Zaman Aşımı 144

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

REHİN HAKLARI

§ 1 Genel Olarak Rehin Hakkı ve Türleri 145

§ 2. TAŞINMAZ REHNİ 146

I.  Konusu ve Türleri 146

II.  Taşınmaz Rehninin Tabi Olduğu İlkeler 146

1.  Açıklık (Aleniyet) İlkesi 146

2.  Alacakta Belirlilik İlkesi 147

3.  Rehin Konusu Taşınmazda Belirlilik İlkesi 147

4.  Teminat İlkesi 148

5.  Sabit Dereceler İlkesi 148

6.  Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın Zamanaşımına 

Tabi Olmaması İlkesi 150

III. Taşınmaz Rehninin Kurulması ve Sona Ermesi 151

1.  Kurulması 151

2.  Sona Ermesi 151

IV.  İpotek ve Türleri 151

1.  Ana Para İpoteği ve Azami Meblağ( Tutar) İpoteği 151

2.  Kanuni ipotek ve Kanuni İpotek Halleri 152

V.  İpotekli Borç Senedi 153

VI. İrat Senedi 153

§ 3. TAŞINIR REHNİ VE TÜRLERİ 154

I.  Konusu ve Türleri 154

II.  Teslime Bağlı Rehin 154

1.  Kavram ve Rehnin Kurulmasının Şartları 154

2.  Teslime Bağlı Rehnin Tabi Olduğu İlkeler 155

3.  Rehnin Sona Ermesi 155

III. Hapis Hakkı 155

IV. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 156

1.  Alacakların Rehni 156

a.  Borçlandırıcı Sözleşme 156

b.  Tasarruf Sözleşmesi 156

2.  Hakların Rehni 157

3.  Kıymetli Evrakın Rehni 157

4.  Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Rehni 158

BEŞİNCİ BÖLÜM  

ZİLYETLİK

§ 1 ZİLYETLİK KAVRAMI 159

§ 2 ZİLYETLİĞİN ÖNEMİ 160

§ 3 ZİLYETLİĞİN GÖREVLERİ 161

I.  Zilyetliğin Tanıtım Görevi- Maliklik Karinesi 161

II.  Taşınırlarda Aynı Hakların Devrinde –Teslim- 

Tasarrufi İşlem Görevi 162

III. Zilyetliğin Savunma Görevi 162

IV. Zilyedliğin Saldırı Görevi 162

V.  Zilyetliğin İhraz (Sahiplenme) ,İşgal  ve Kazandırıcı Zamanaşımında Aranmasında Bulunma Görevi 162

§ 4 ZİLYETLİĞİN UNSURLARI 163

I.  Fiili Hakimiyet Unsuru: 163

II.  Zilyetlik İradesi Unsuru: 163

§ 5 ZİLYETLİĞİN TÜRLERİ 165

I.  Asli - Fer’i Zilyetlik: 165

II.  Dolaylı (Vasıtalı) – Dolaysız (Vasıtasız) Zilyetlik: 166

III. Tek Zilyetlik – Toplu Zilyetlik: 167

IV. Hakka Dayanan – Dayanmayan Zilyetlik: 169

V.  İyi – Kötü Niyetli Zilyetlik: 169

VI. Malik Sıfatıyla Zilyetlik – Başka Sıfatla Zilyetlik: 170

§ 6 ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYDEBİLMESİ 172

I.  Zilyetliğin Aslen Kazanılması: 172

II.  Zilyetliğin Devren Kazanılması: 172

1.  Zilyetliğin Teslim İle İktisabı 173

a.  Hazır olan kimseler arasında: 173

b.  Hazır olmayan kimseler arasında: 174

2.  Zilyetliğin Teslimsiz İktisabı 174

a.  Kısa elden teslim: 175

b.  Hükmen teslim: 175

c.  Zilyetliğin havalesi: 175

III. Zilyetliğin Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle 

İktisabı 176

IV. Zilyetliğin Miras Yoluyla Kazanılması 178

V.  Zilyetliğin Tesisen Kazanılması 178

§ 7 ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ 180

I.  ZİLYETLİĞİN RIZA İLE KAYBEDİLMESİ 180

1.  Terk: 180

2.  Zilyetliğin devri: 180

II.  ZİLYETLİĞİN İRADE DIŞI (RIZA OLMADAN) KAYBEDİLMESİ 181

§ 8 ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 182

I.  ZİLYETLİĞİN KORUNMASININ AMACI 182

II.  ZİLYETLİĞİN KORUNMASININ YOLLARI 182

1.  Zilyetliğin Fiili Durum Olarak Korunması 182

a.  Zilyedin kendi kendini savunma hakkı: 182

b.  Tecavüzün def’i hakkının kullanılması: 183

2.  Zilyetliğin Hak Olarak Korunması 183

III. ZİLYETLİĞİN FİİLİ DURUM OLARAK KORUNMASI 183

1.  Kendi Kendini Savunma 183

2.  Tecavüzün Def’i Hakkının Kullanılması (TMK 981/I): 184

3.  Gasp Halinde Kuvvet Kullanarak Şeyi Geri Alma Hakkının Kullanılması (TMK 981/II): 184

IV. Gayrimenkul Zilyetliğinin İdari Yoldan Korunması: 185

V.  Zilyetlik Davaları 186

1.  Yeddin İadesi Davası (TMK 982): 186

2.  Tecavüzün Önlenmesi (Men’i) Davası: 187

3.  Yeddin İadesi ve Tecavüzün Durdurulması 

Davalarında Süre: 187

VI. ZİLYETLİĞİN HAK OLARAK KORUNMASI 187

1.  Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri 188

2.  Taşınır (Menkul) Davası 190

a.  Taşınır (Menkul) Davasının Şartları 191

b.  Dava hakkı şu iki halde sınırlanmıştır: 191

c.  Taşınır Davası İle Mülkiyete Dayanan İstihkak Davasının Mukayesesi 191

§ 9 İADE İLE YÜKÜMLÜ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU VE İADE BORCUNUN KAPSAMI 193

I.  İyi Niyetli Zilyedin Sorumluluğu ve İade Borcunun 

Kapsamı 193

II.  Kötü Niyetli Zilyedin Sorumluluğu ve İade Borcunun Kapsamı 194

ALTINCI BÖLÜM  

TAPU SİCİLİ

§ 1 TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE UNSURLARI 203

I.  TAPU SİCİLİ KAVRAMI 203

II.  TAPU SİCİLİ HUKUKU VE KAPSAMI 203

1.  Şekli Tapu Sicili 203

2.  TMK Hükümleri 204

3.  Maddi Tapu Sicili Hukuku 204

§ 2 TAPU SİCİLİNİNİ  OLUŞTURAN KÜTÜK VE DEFTERLER 205

1.  Asli Siciller: 205

a.  Tapu Kütüğü: 205

b.  Kat Mülkiyeti Kütüğü 205

c.  Yevmiye Defteri: 206

d.  Plânlar ve Diğer Tamamlayıcı Belgeler: 206

2. Fer’i Siciller: 206

§ 3 TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN İLKELER 207

I.  Tescil İlkesi: 207

II.  Açıklık (Aleniyet) İlkesi: 207

III. İlliyet İlkesi: 207

IV. Tapu Siciline Güven İlkesi: 208

V.  Devletin Sorumluluğu İlkesi (TMK 1007): 209

§ 4 TAPU SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEMLER 210

I.  Kayıt: 210

II.  Tescil: 211

1.  Tescil Talebi (TMK 1013 ve 1015) 211

2.  Tescil Talebinde Bulunmanın Şartı ( TMK 1015/1-2) 212

3.  Malikin Talebinin Hukuken Geçerli Bir Sebebe 

Dayanması Şartı (TMK 213

III. Şerh: 213

1.  Şahsî Hakların Şerhi: 213

2.  Malikin Tasarruf Yetkisini Sınırlayan Şerhler: 214

3.  Geçici (Muvakkat) Tescilin Şerhi: 214

IV.  Beyan: 214

MEDENİ HUKUK TEST SORULARI 217

MEDENİ HUKUK SORU VE CEVAPLARI 227

MEDENİ HUKUK TEST SORULARI 247

MEDENİ HUKUK TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARI 256

MEDENİ HUKUK SORU VE CEVAPLARI 257

 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat