Hukuk Muhakameleri Kanunu ve İlgili Mevzuat İbrahim Özbay

Hukuk Muhakameleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
848
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002659
Boyut
13,5x19,5
Baskı
156,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 56 puan kazanacaksınız)
   56

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Taner Emre YARDIMCI

 

Konu Başlıkları
- Genel Hükümler
- Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
- Yazılı Yargılama Usulü
- İspat ve Deliller
- Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
- Basit Yargılama Usulü
- Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
- Kanun Yolları
- Çekişmesiz Yargı
- Geçici Hukuki Korumalar
- Tahkim
Son Hükümler

 

 

İçindekiler

Önsözıv

İçindekiler.Vıı

Kısaltmalar Cetveli.Xxııı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Birinci Kısım

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

Görev, Yetki Ve Yargı Yeri Belirlenmesi

Birinci Ayırım

Görev

Görevin Belirlenmesi Ve Niteliği.1

Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi1

Ölüm Veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev.1

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi.1

İkinci Ayırım

Yetki

Genel Kural.2

Genel Yetkili Mahkeme2

Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki.2

Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki.2

Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki.2

Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki.2

Mirastan Doğan Davalarda Yetki3

Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki.3

Karşı Davada Yetki3

Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki.3

Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki3

Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki.4

Yetki Sözleşmesi.4

Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları4

Yetki İtirazının İleri Sürülmesi.4

Üçüncü Ayırım

Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler Ve

Yargı Yeri Belirlenmesi

Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler5

Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler5

İnceleme Yeri.5

İnceleme Usulü Ve Sonucu.6

İkinci Bölüm

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

Tasarruf İlkesi.6

Taraflarca Getirilme İlkesi.6

Taleple Bağlılık İlkesi6

Hukuki Dinlenilme Hakkı6

Aleniyet İlkesi.7

Dürüst Davranma Ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü.7

Usul Ekonomisi İlkesi.7

Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi7

Yargılamanın Sevk Ve İdaresi7

Hukukun Uygulanması.8

Üçüncü Bölüm

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi Ve Hukuki Sorumluluğu

Birinci Ayırım

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı Ve Reddi

Yasaklılık Sebepleri.8

Çekinme Kararının Sonuçları8

Ret Sebepleri8

Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli9

Ret Usulü9

Çekilme Kararının İncelenmesi.9

Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci10

Ret Talebinin Geri Çevrilmesi10

Ret Talebinin İncelenmesi10

Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf.11

Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi11

Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı Ve Reddi11

İkinci Ayırım

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

Devletin Sorumluluğu Ve Rücu12

Davaların Açılacağı Mahkeme12

Vııı

Dava Dilekçesi Ve Davanın İhbarı13

Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza13

Dördüncü Bölüm

Taraflar Ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

Birinci Ayırım

Tarafların Ehliyetleri

Taraf Ehliyeti13

Dava Ehliyeti13

Davada Kanuni Temsil13

Dava Takip Yetkisi.13

Temsil Veya İzin Belgelerinin Verilmesi13

Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü14

Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi14

İkinci Ayırım

Dava Arkadaşlığı

İhtiyari Dava Arkadaşlığı.14

İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu14

Mecburi Dava Arkadaşlığı.14

Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu15

Üçüncü Ayırım

Davanın İhbarı Ve Davaya Müdahale

İhbar Ve Şartları15

İhbarın Şekli15

İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu15

İhbarın Etkisi15

Asli Müdahale15

Fer’î Müdahale.15

Fer’î Müdahale Talebi Ve İncelenmesi16

Fer’î Müdahilin Durumu.16

Fer’î Müdahalenin Etkisi16

Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması16

Dördüncü Ayırım

Davaya Vekâlet

Genel Olarak.16

Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler17

Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı.17

Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller.17

Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi.17

Vekâletnamenin İbrazı.17

Vekâletnamesiz Dava Açılması Ve İşlem Yapılması.17

Ix

Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı.18

Vekilin Veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum Ve Davranışı18

Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması19

Vekilin Azli Ve İstifasının Şekli.19

Vekilin İstifası.19

Vekilin Azli19

Beşinci Bölüm

Teminat

Teminat Gösterilecek Hâller.19

Teminat Gerektirmeyen Hâller.20

Teminat Kararı20

Teminatın Tutarı Ve Şekli20

Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları.20

Teminatın İadesi20

Altıncı Bölüm

Süreler, Eski Hâle Getirme Ve Adli Tatil

Birinci Ayırım

Süreler

Sürelerin Belirlenmesi20

Sürelerin Başlaması21

Sürelerin Bitimi21

Tatil Günlerinin Etkisi.21

Kesin Süre.21

İkinci Ayırım

Eski Hâle Getirme

Talep21

Süre22

Talebin Şekli Ve Kapsamı22

Talep Ve İnceleme Mercii.22

Talebin Yargılamaya Ve Hükmün İcrasına Etkisi.22

İnceleme Ve Karar22

Giderler22

Üçüncü Ayırım

Adli Tatil

Adli Tatil Süresi.23

X

Adli Tatilde Görülecek Dava Ve İşler23

Adli Tatilin Sürelere Etkisi.23

İkinci Kısım

Dava Çeşitleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar

Birinci Bölüm

Dava Çeşitleri

Eda Davası24

Tespit Davası24

Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası.24

İnşaî Dava.24

Kısmi Dava25

Davaların Yığılması.25

Terditli Dava.25

Seçimlik Dava.25

Topluluk Davası25

İkinci Bölüm

Dava Şartları Ve İlk İtirazlar

Birinci Ayırım

Dava Şartları

Dava Şartları.26

Dava Şartlarının İncelenmesi.26

İkinci Ayırım

İlk İtirazlar

Konusu.27

İleri Sürülmesi Ve İncelenmesi.27

Üçüncü Kısım

Yazılı Yargılama Usulü

Birinci Bölüm

Davanın Açılması

Davanın Açılma Zamanı27

Dava Dilekçesinin İçeriği.27

Harç Ve Avans Ödenmesi28

Belgelerin Birlikte Verilmesi.28

Dava Dilekçesinin Tebliği28

Davanın Geri Alınması.28

Tarafta İradî Değişiklik29

Dava Konusunun Devri.29

İkinci Bölüm

Cevap Dilekçesi

Cevap Dilekçesinin Verilmesi29

Cevap Dilekçesini Verme Süresi30

Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu30

Cevap Dilekçesinin İçeriği.30

Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması30

Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu.31

Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları.31

Karşı Davanın Açılması Ve Süresi.31

Asıl Davanın Sona Ermesi.31

Uygulanacak Hükümler31

Üçüncü Bölüm

Cevaba Cevap Ve İkinci Cevap Dilekçesi

Tarafların İkinci Dilekçeleri.31

Dördüncü Bölüm

Ön İnceleme

Ön İncelemenin Kapsamı.32

Dava Şartları Ve İlk İtirazlar Hakkında Karar.32

Ön İnceleme Duruşmasına Davet.32

Ön İnceleme Duruşması.32

İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi34

Süreler Hakkında Karar.34

Beşinci Bölüm

Tahkikat Ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

Birinci Ayırım

Tahkikat

Tahkikatın Konusu34

Tarafların Dinlenilmesi.34

Sonradan Delil Gösterilmesi.35

Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması35

İkinci Ayırım

Duruşma

Tarafların Duruşmaya Daveti35

Mahkemenin Çalışma Zamanı35

Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası.35

Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları Ve Davanın Açılmamış Sayılması36

Duruşma Düzeni.36

Soru Yöneltme.37

Kayıt Ve Yayın Yasağı37

Tutanak37

Tutanağın İmzalanması Ve İmza Atamayanların Durumu.38

Xıı

Tutanağın İspat Gücü38

Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu.38

Tutanak Örneği Verilmesi.38

Dosyaya Belge Konulması Ve Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi39

Dizi Listesi.39

Dosyanın Taraflar Ve İlgililerce İncelenmesi.39

Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması.39

Üçüncü Ayırım

Ön Sorun Ve Bekletici Sorun

Ön Sorunun İleri Sürülmesi39

Ön Sorunun İncelenmesi39

Bekletici Sorun.39

Dördüncü Ayırım

Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması

Davaların Birleştirilmesi.40

Davaların Ayrılması40

Kanun Yolları40

Beşinci Ayırım

İsticvap

Konusu.41

İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi.41

İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi.41

Bizzat İsticvap Olunma.41

İsticvabın Yapılması41

Tutanak Düzenlenmesi.42

Kıyasen Uygulanacak Hükümler.42

Altıncı Ayırım

Islah Ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

Kapsamı Ve Sayısı.42

Islahın Zamanı Ve Şekli.42

Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri Ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi.42

Islahın Etkisi.43

Davanın Tamamen Islahı43

Kısmen Islah.43

Kötüniyetli Islah.43

Maddi Hataların Düzeltilmesi.43

Altıncı Bölüm

Tahkikatın Sona Ermesi Ve Sözlü Yargılama

Xııı

Tahkikatın Sona Ermesi43

Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi.44

Sözlü Yargılama44

Dördüncü Kısım

İspat Ve Deliller

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

İspatın Konusu45

İkrar45

İspat Hakkı45

İspat Yükü.45

Karşı İspat.45

Kanunda Düzenlenmemiş Deliller45

Delil Sözleşmesi46

Somutlaştırma Yükü Ve Delillerin Gösterilmesi46

Başka Yerden Getirtilecek Deliller46

Delilden Vazgeçme.46

Delillerin İncelenmesi Ve İstinabe46

Delillerin Değerlendirilmesi.46

İkinci Bölüm

Belge Ve Senet

Belge47

Senetle İspat Zorunluluğu47

Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı.47

Delil Başlangıcı.47

Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları.48

İlamların Ve Resmî Senetlerin İspat Gücü48

Adi Senetlerin İspat Gücü.48

İmza Atamayanların Durumu.48

Senette Çıkıntı, Kazıntı Ve Silinti.49

Yazı Veya İmza İnkârı49

Yazı Veya İmza İnkârının Sonucu49

Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı50

Sahtelik İncelemesi50

Sahte Senedin İptali.50

Haksız Yere Sahtelik İddiası50

Sahtelik Hakkında Hukuk Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi.50

Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması.51

Mahkemece Belge Aslının İstenmesi Ve Geri Verilmesi51

Belge Aslının İbrazı Usulü51

Belgenin Yerinde İncelenmesi51

Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu.52

Xıv

Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi.52

Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi.52

Ticari Defterlerin İbrazı Ve Delil Olması53

Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler53

Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu54

Üçüncü Bölüm

Yemin

Yeminin Konusu.54

Yemine Konu Olamayacak Vakıalar54

Yemin Teklifi.54

Yemine Davet.54

Yemin Etmemenin Sonuçları54

Yeminin İade Olunamayacağı Hâller.55

Ölüm Veya Fiil Ehliyetinin Kaybı55

Yemini Yerine Getirecek Kimseler55

Yeminin Şekli55

Sağır Ve Dilsizlerin Yemini.55

Hasta Veya Engellilerin Mahkeme Dışında Yemini.56

Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması56

Yemin Konusunun Açıklattırılması56

Yemin Tutanağının Düzenlenmesi56

Yalan Yere Yemin İddiası56

Dördüncü Bölüm

Tanık

Tanık Gösterme Şekli56

Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi.56

Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Hâller.57

Tanığın Davet Edilmesi.57

Davetiyenin İçeriği.57

Çağrıya Uyma Zorunluluğu.57

Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi58

Tanıklıktan Çekinme Hakkı.58

Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme58

Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme58

Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme.58

Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları59

Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi Ve İncelenmesi59

Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu.59

Tanığın Kimliğinin Tespiti59

Tanıklara İtiraz.59

Tanığa Görevinin Önemini Anlatma60

Xv

Yeminsiz Dinlenecekler60

Yeminin Zamanı Ve Şekli.60

Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi60

Tanığın Bilgilendirilmesi.60

Tanığın Dinlenilme Şekli.61

Yasak Davranışlar.61

Tercüman Ve Bilirkişi Kullanılması61

Yalan Yere Veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi Ve Sonuçları61

Tanığa Ödenecek Ücret Ve Giderler61

Beşinci Bölüm

Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller.62

Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi62

Bilirkişilerin Görevlendirilmesi.62

Bilirkişilik Görevinin Kapsamı62

Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar63

Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi.63

Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması Ve Reddi63

Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi64

Bilirkişinin Görev Süresi64

Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü.64

Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü64

Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü65

Bilirkişinin Yetkileri.65

Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti Ve Rapor.65

Bilirkişi Raporunun Verilmesi65

Bilirkişi Raporuna İtiraz.66

Bilirkişinin Oy Ve Görüşünün Değerlendirilmesi.66

Bilirkişi Gider Ve Ücreti.66

Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu66

Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu66

Davaların Açılacağı Mahkeme67

Rücu Davasında Zamanaşımı67

Altıncı Bölüm

Keşif

Keşif Kararı.67

Keşfe Yetkili Mahkeme.67

Keşfin Yapılması.67

Keşfe Katlanma Zorunluluğu68

Xvı

Soybağı Tespiti İçin İnceleme.68

Yedinci Bölüm

Uzman Görüşü

Uzman Görüşü68

Beşinci Kısım

Hüküm Ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

Birinci Bölüm

Hüküm

Hüküm, Hükmün Verilmesi Ve Tefhimi.69

Hükmün Müzakeresi69

Hükmün Oylanması Ve Yeter Sayı.69

Hükmün Kapsamı.69

Hükmün Yazılması70

Hükmün İmza Edilememesi.70

Hükmün Korunması.70

Hüküm Nüshası71

İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı Ve Harçlar71

Kesin Hüküm71

İkinci Bölüm

Hükmün Tashihi Ve Tavzihi

Hükmün Tashihi72

Hükmün Tavzihi72

Tavzih Talebi Ve Usulü72

Üçüncü Bölüm

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

Davadan Feragat73

Davayı Kabul.73

Feragat Ve Kabulün Şekli73

Feragat Ve Kabulün Zamanı73

Feragat Ve Kabulün Sonuçları.73

Feragat Ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri73

Sulh74

Sulhun Zamanı74

Sulhun Etkisi.74

Altıncı Kısım

Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava Ve İşler.74

Dilekçelerin Verilmesi.75

Delillerin İkamesi.75

Xvıı

İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı.75

Ön İnceleme Ve Tahkikat75

Hüküm76

Uygulanacak Hükümler76

Yedinci Kısım

Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım

Birinci Bölüm

Yargılama Giderleri

Yargılama Giderlerinin Kapsamı.76

Delil İkamesi İçin Avans77

Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler77

Yargılama Giderlerinden Sorumluluk.77

Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk.78

Fer’î Müdahale Gideri.78

Kötüniyetle Veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları78

Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi78

Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri.78

Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi.79

Avansın İadesi79

İkinci Bölüm

Adli Yardım

Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler.79

Adli Yardımın Kapsamı.80

Adli Yardım Talebi.80

Adli Yardım Talebinin İncelenmesi.80

Adli Yardım Kararının Kaldırılması81

Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili81

Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi81

Sekizinci Kısım

Kanun Yolları

Birinci Bölüm

İstinaf

İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar.82

İstinaf Dilekçesi82

İstinaf Dilekçesinin Verilmesi83

Harç Ve Giderlerin Yatırılması.83

Başvuru Süresi83

İstinaf Dilekçesinin Reddi84

İstinaf Dilekçesine Cevap84

Katılma Yolu İle Başvurma.84

Xvııı

Başvurma Hakkından Feragat.84

Başvurunun İcraya Etkisi85

Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma.85

Ön İnceleme.85

Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar85

İnceleme86

İncelemenin Kapsamı.86

Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi.86

Yapılamayacak İşlemler.87

Duruşmaya Gelinmemesi Ve Giderlerin Ödenmemesi87

Karar Ve Tebliği.87

Uygulanacak Diğer Hükümler.88

İkinci Bölüm

Temyiz

Temyiz Edilebilen Kararlar.88

Temyiz Edilemeyen Kararlar88

Kanun Yararına Temyiz.89

Temyiz Dilekçesi.89

Temyiz Dilekçesinin Verilmesi90

Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler.90

Temyizin İcraya Etkisi.90

Kötüniyetle Temyiz.90

Temyiz İncelemesi Ve Duruşma90

Onama Kararları.92

Bozma Sebepleri92

Yargıtay Kararlarının Tebliği.92

Bozmaya Uyma Veya Direnme92

Üçüncü Bölüm

Yargılamanın İadesi

Konu.93

Yargılamanın İadesi Sebepleri93

Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi94

Süre94

İnceleyecek Mahkeme Ve Teminat.95

Talebin Ön İncelemesi95

Yeniden Yargılama Veya Hükmün İptali95

İcranın Durdurulması.95

Dokuzuncu Kısım

Çekişmesiz Yargı

Çekişmesiz Yargı İşleri96

Xıx

Görevli Mahkeme99

Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki.99

Yargılama Usulü99

Mühürleme, Deftere Geçirme Ve Yemin Tutanağı Düzenlenmesi Usulü.100

Kararlara Karşı Başvuru Yolları.100

Kararların Niteliği.100

Onuncu Kısım

Geçici Hukuki Korumalar

Birinci Bölüm

İhtiyati Tedbir

İhtiyati Tedbirin Şartları100

İhtiyati Tedbir Talebi.100

İhtiyati Tedbir Kararı.101

İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi.101

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması102

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz.102

Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması103

Durum Ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması.103

İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler.103

Tedbire Muhalefetin Cezası.104

Tazminat104

İkinci Bölüm

Delil Tespiti Ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller105

Görev Ve Yetki105

Delil Tespiti Talebi Ve Karar.105

Acele Hâllerde Tespit106

Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler.106

Tutanak Ve Diğer Belgeler106

Diğer Geçici Hukuki Korumalar.106

Onbirinci Kısım

Tahkim

Uygulanma Alanı107

Tahkime Elverişlilik107

İtiraz Hakkından Feragat.107

Tahkimde Görevli Ve Yetkili Mahkeme.107

Mahkemenin Yardımı107

Tahkim Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekli107

Tahkim İtirazı.108

İhtiyati Tedbir Ve Delil Tespiti108

Xx

Hakem Sayısı109

Hakemlerin Seçimi.109

Ret Sebepleri110

Hakemin Reddi Usulü110

Hakemlerin Sorumluluğu.111

Görevin Yerine Getirilememesi111

Yeni Hakem Seçilmesi.112

Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi.112

Tarafların Eşitliği Ve Hukuki Dinlenilme Hakkı112

Yargılama Usulünün Belirlenmesi112

Tahkim Yeri113

Dava Tarihi113

Tahkim Süresi.113

Dava Ve Cevap Dilekçesi.113

Duruşma Yapılması Veya Dosya Üzerinden İnceleme.114

Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması114

Hakem Veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi.114

Delillerin Toplanması115

Hakem Kurulunun Karar Vermesi.115

Sulh115

Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi115

Hakem Kararının Şekli, İçeriği Ve Saklanması.115

Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi Ve Tamamlanması116

Tebligat117

İptal Davası.117

Hakem Ücreti.119

Yargılama Giderleri.119

Avans Yatırılması Ve Giderlerin Ödenmesi120

Yargılamanın İadesi120

Uygulanmayacak Hükümler.120

Onikinci Kısım

Son Hükümler

Elektronik İşlemler.121

Disiplin Para Cezası121

Diğer Kanunlardaki Yargılama Usulü İle İlgili Hükümler121

Zaman Bakımından Uygulanma.121

Yönetmelik.122

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler122

Parasal Sınırların Artırılması.122

Geçici Hükümler.122

Yürürlük.123

Xxı

Yürütme.123

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İlgili Hükümler125

İlgili Mevzuat

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,

Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun.135

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun.153

İş Mahkemeleri Kanunu157

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun161

Kadastro Kanunu201

Harçlar Kanunu225

Hâkimler Ve Savcılar Kanunu.293

Yargıtay Kanunu.343

Avukatlık Kanunu.375

Bilirkişilik Kanunu.445

Noterlik Kanunu467

Tebligat Kanunu535

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu.551

Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun.563

Milletlerarası Tahkim Kanunu.577

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu.593

Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları

İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik599

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği693

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği717

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği.739

Yargıtay İç Yönetmeliği753

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik793

Elektronik Tebligat Yönetmeliği813

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi821

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi833

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi835

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi839

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi841

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi.843

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
3
18,67   
56,00   
4
14,00   
56,00   
5
11,76   
58,80   
6
9,89   
59,36   
7
8,56   
59,92   
8
7,56   
60,48   
9
6,78   
61,04   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
3
18,67   
56,00   
4
14,00   
56,00   
5
11,20   
56,00   
6
9,33   
56,00   
7
8,56   
59,92   
8
7,56   
60,48   
9
6,78   
61,04   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
3
18,67   
56,00   
4
14,00   
56,00   
5
11,76   
58,80   
6
9,89   
59,36   
7
8,56   
59,92   
8
7,56   
60,48   
9
6,78   
61,04   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
3
18,67   
56,00   
4
14,00   
56,00   
5
11,20   
56,00   
6
9,33   
56,00   
7
8,56   
59,92   
8
7,56   
60,48   
9
6,78   
61,04   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
3
18,67   
56,00   
4
14,00   
56,00   
5
11,76   
58,80   
6
9,89   
59,36   
7
8,56   
59,92   
8
7,56   
60,48   
9
6,78   
61,04   
Kapat