Kıdem Tazminatı Fonu İsmail Kök

Kıdem Tazminatı Fonu


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
199
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262807
Boyut
16x24
Baskı
156,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 56 puan kazanacaksınız)
   56

Konu Başlıkları
- Kıdem Tazminatı
- Uluslararası Hukuk, Kara Avrupası ve Anglosakson Hukuku İle Bazı Ülkelerde Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fon Uygulamaları
Türkiye'de Kıdem Tazminatı Fonu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
GİRİŞ 19
BİRİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI
1.1. GENEL OLARAK 23
1.2. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 24
1.3. KIDEM TAZMİNATININ TÜRK İŞ HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 27
1.3.1. 3008 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI 28
1.3.1.1. 5518 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 30
1.3.1.2. 5868 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 30
1.3.2. 931 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI 30
1.3.3. 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI 32
1.3.3.1. 1927 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 33
1.3.3.2. 2320 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 34
1.3.3.3. 2457 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 35
1.3.3.4. 2762 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 35
1.3.3.5. 2869 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 35
1.3.4. 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI 36
1.3.5. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI 39
1.3.6. 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI 40
1.3.7. 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI 43
1.4. KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ KANUNDAKİ DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ 46
1.5. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN KOŞULLARI 47
1.5.1. 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışan İşçi Olması 47
1.5.2. Bir Tam Yıl Kıdeme Sahip Olması 49
1.5.3. İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Şekilde Sona Ermiş Olması 51
1.5.4. İşveren Tarafından İş Kanunu 25/II Haricinde İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmiş olması 51
1.5.5. İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshetmesi 52
1.5.5.1. Erkek İşçinin Askere Gitmesi 53
1.5.5.2. Kadın İşçinin Evlenmesi 54
1.5.5.3. İşçinin Ölümü 56
1.5.5.4. Emeklilik, Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin Feshi 57
1.6. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI 58
1.6.1. Kıdem Tazminatının Miktarı 58
1.6.2. İşçinin Çalışma Süresi 59
1.6.3. Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Ücret 60
1.6.4. Kıdem Tazminatı Tavanı 60
1.7. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ VE İBRANAME DÜZENLENMESİ 62
1.7.1. İbraname ve İbra Sözleşmesi Yapılması 62
1.7.2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 420. Maddesinde Düzenlenen İbra Sözleşmesinin Geçerli Olmasının Şartları 64
1.7.2.1. İbra Sözleşmesinin Yazılı Olması 64
1.7.2.2. İbra Tarihi İtibariyle Sözleşmenin Sona Ermesinden Başlayarak En Az Bir Aylık Sürenin Geçmiş Olması 65
1.7.2.3. İbra Konusu Alacağın Türünün ve Miktarının Açıkça Belirtilmesi 67
1.7.2.4. Ödemenin Hak Tutarına Nazaran Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılmış Olması 68
1.8. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI 69
1.8.1. Kıdem Tazminatında Faiz 69
1.8.2. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı 71
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUK, KARA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUKU İLE BAZI ÜLKELERDE
KIDEM TAZMİNATI VE
KIDEM TAZMİNATI FON UYGULAMALARI
2.1. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMELERİNDE KIDEM TAZMİNATI VE FON UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 73
2.1.1. Genel Olarak 73
2.1.2. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri 76
2.1.2.1. 158 No.lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 76
2.1.2.2. 173 Sayılı İşçi Taleplerinin Korunması Sözleşmesi 77
2.1.3. Uluslararası Çalışma Örgütü Tavsiye Kararları 78
2.1.3.1. 119 Sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesine İlişkin 1963 Tarihli Tavsiye Kararı 78
2.1.3.2. 166 Sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesine İlişkin 1982 Tarihli Tavsiye Kararı 79
2.2. AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİNDE KIDEM TAZMİNATI VE FON UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 80
2.2.1. Genel olarak 80
2.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 81
2.2.3. Avrupa Sosyal Şartı ve 1996 Tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 82
2.2.4. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi 86
2.2.5. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 87
2.3. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA KIDEM TAZMİNATI VE FON UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 88
2.3.1.Genel olarak 88
2.3.2. Avrupa Birliği Direktifleri 90
2.3.2.1. Genel olarak 90
2.3.2.2. İşverenlerinin İflası Durumunda Çalışanların Korunması ile Bağlantılı Olarak Üye Ülke Kanunlarının Yaklaştırılmasına İlişkin 80/987/EEC Sayılı Konsey Direktifini Tadil Eden 23 Eylül, 2002 Tarih ve 2002/74/EEC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi. 91
2.3.2.3. İşverenin İflası Durumunda Çalışanların Korunmasına İlişkin 22 Ekim 2008 Tarih ve 2008/94/EEC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi. 93
2.3.2.4. Üye Devletlerin, Teşebbüslerin, İşyerlerinin Veya Teşebbüs Veya İşletmelerin Bir Kısmının Devri Halinde, Çalışanların haklarının Korunması ile İlgili kanunların Yaklaştırılması Hakkında Avrupa Konseyi Direktifi. 94
2.3.3. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Kıdem Tazminatı ve Fon Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler 96
2.3.3.1. Almanya 96
2.3.3.2. Fransa 99
2.3.3.3. Avusturya 100
2.3.3.4. İtalya 106
2.3.3.5. İspanya 108
2.3.3.6. Hollanda 109
2.4. ANGLOSAKSON HUKUKUNDA KIDEM TAZMİNATI VE FON UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 109
2.4.1. İngiltere 109
2.4.2. Amerika Birleşik Devletleri 111
2.4.3. Kanada 113
2.5. BAZI ÜLKELERDE KIDEM TAZMİNATI VE FON UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 115
2.5.1. Brezilya 115
2.5.2. Şili 117
2.5.3. Arjantin 120
2.5.4. Hindistan 122
2.5.5. Sri Lanka 123
2.5.6. Çin Halk Cumhuriyeti 125
2.5.7. Güney Kore 126
2.5.8. Japonya 129
2.5.9. Rusya Federasyonu 132
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KIDEM TAZMİNATI FONU
3.1. KIDEM TAZMİNATI FONU TARTIŞMALARININ HUKUKUMUZDA BAŞLAMASI 135
3.2. KIDEM TAZMİNATI FONUNA İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 137
3.3. KIDEM TAZMİNATININ FON SİSTEMİNE GEÇİLECEĞİ BAHANESİ İLE KALDIRILACAĞI İDDİASI 152
3.4. KIDEM TAZMİNATI FONU KONUSUNDA YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 153
3.4.1. MÜSİAD Tarafından Hazırlatılan Kıdem Tazminatı Fonu Bir Model Önerisi 154
3.4.2. Pamukkale Üniversitesinde Bir Grup Akademisyen Tarafından Hazırlanan Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Sorunu ve Çözüm Önerileri Adlı Çalışma 155
3.4.3. Kıdem Tazminatı ve Oluşturulacak Fon Konusunda Bir Görüş 156
3.4.4. Bahçeşehir Üniversitesi Betam Araştırma Raporu(BETAM), Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler 157
3.4.5. Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı 159
3.5. KIDEM TAZMİNATI FONU HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 161
3.5.1. Kıdem Tazminatı Fonu Lehinde İleri Sürülen Görüşler 161
3.5.1.1. Fonun İşçiler Bakımından Faydaları 161
3.5.1.2. Fonun İşveren Bakımından Faydaları 162
3.5.1.3. Fonun Ülke Ekonomisi ve İstihdam Açısından Faydaları 163
3.5.2. Kıdem Tazminatı Fonu Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 163
3.5.2.1. Fonun İşçiler Bakımından Zararları 163
3.5.2.2. Fonun İşveren Bakımından Zararları 164
3.6. KIDEM TAZMİNATI FONU İLE İLGİLİ SENDİKALARIN GÖRÜŞLERİ 164
3.6.1. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu 164
3.6.2. Hak–İşçi Sendikaları Konfederasyonu 165
3.6.3. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 165
3.6.4. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 166
SONUÇ 169
Kaynakça 179
Kavram Dizini 197
Özgeçmiş 200

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
   
   
Kapat