Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları Kemal Şenocak

Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
1058
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050507829
Boyut
16x24
Baskı
1275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 275 puan kazanacaksınız)
   275
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

 

Konu Başlıkları
- Covid–19 Salgınının İfa Engelleri Bakımından Değerlendirilmesi, Zafer Kahraman
- Türk Hukuku ve Alman Hukukunda Covid–19 Salgınının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının ve Kiraya Verenin Borçlarına Etkisi, Nurten İnce Akman
- İnşaat Sözleşmelerinde Covid–19'a Bağlı Süre Uzatımı, Öz Seçer
- Covid–19 Küresel Salgınının Tüketici Kredisi İle Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kredi Taksiti Üzerindeki Etkisi ve Tüketicinin Korunması Bakımından Çözüm Arayışları, Bahar Öcal Apaydın
- Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Covid–19 Pandemisinin Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkiler, F. Burcu Savaş Kutsal – Yeliz Bozkurt Gümrükçü Oğlu
- Covid–19 Pandemisi Döneminde Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Uygulamaları, F. Burcu Savaş Kutsal – Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu – Hasan Kayırgan
- Kara Taşıma Hukuku Açısından Covid–19 Tedbirlerinin Değerlendirilmesi, Kemal Şenocak
- Covid–19 Salgınının Şirketler Hukukuna (Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflere) Etkisi, Murat Gürel
- Covid–19 Pandemisinin Etkisi Altında Hukuk Yargısında Elektronik (Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla) Duruşma (E–Duruşma), Barış Toraman
- Covid–19 Pandemisi Sebebiyle Türk İflas Hukukunda Alınan Tedbirlere İsviçre Hukuku İle Karşılaştırmalı Bir Bakış, İdil Tuncer Kazancı
- Telif Hukuku Boyutuyla Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim, Pelin Karaaslan
- Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunun Covid–19 Salgını İle İmtihanı, İlke Göçmen
- AB'nin Salgın Hastalıkla Mücadele Kapsamındaki Yetkilerine İlişkin Bir Değerlendirme: Covid–19 Örneği, Emriye Özlem Şeker
- Schengen Sisteminin Covid–19 Salgını İle İmtihanı, Merve Ağzıtemiz
- Covid 19 Salgını Sürecinin 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi'ndeki "Ciddi Risk" İstisnasının Uygulanmasına Etkisi, Kazım Sedat Sirmen
- Türk Yabancılar Hukuku ve Uluslararası Mülteci Hukuku Ekseninde Covid 19 Küresel Salgınının Uluslararası Korumaya Erişim Üzerindeki Etkileri, Neva Övünç Öztürk
- İnsan Haklarının Sınır ve Sınırlılıklarını Pandemi ile Düşünmek: Avrupa Konseyi Koruma Mekanizmaları Örneği, Elif Çelik
- Covid–19 Salgını Sürecinde Gündeme Gelen Etik Çatışmalar ve Felsefeyle Temellendirilmiş İnsan Hakları Kuramının Olanakları, Furkan Kararmaz
- Covid–19 Pandemisi Döneminde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının Kullanımı ve Sınırlandırılması: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Akasya Kansu Karadağ
- Covid–19 ve Neoliberalizm Kıskacında Sağlık Hakkı ve Kamu Sağlığı: Toplumsal Eşitsizlikler Bakımından Bir Değerlendirme, Ulaş Karadağ
- Covid 19 Gelişmeleri Karşısında Zorunlu Aşı Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler, Unsal Dönmez – Gözdenur Güllü
- İdari Kolluk Yetkisi Kapsamında Filyasyon Uygulaması, Cemal Başar
- Covid–19 Salgınının Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Volkan Maviş
Covid–19 Sürecinde Motorlu Araçlarda 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan ÖTV Oranları Artışının "Ölçülülük" ve "Mülkiyet Hakkı" İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Murat Batı

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

COVID-19 SALGINININ İFA ENGELLERİ BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ 11

Zafer KAHRAMAN

TÜRK HUKUKU VE ALMAN HUKUKUNDA COVID 19 SALGINININ

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ VE KİRAYA

VERENİN BORÇLARINA ETKİSİ 39

Nurten İNCE AKMAN

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE COVID-19’A BAĞLI SÜRE UZATIMI 163

Öz SEÇER

COVID-19 KÜRESEL SALGINININ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE KONUT

FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE KREDİ TAKSİTİ ÜZERİNDEKİ

ETKİSİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI BAKIMINDAN ÇÖZÜM

ARAYIŞLARI 195

Bahar ÖCAL APAYDIN

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK IŞIĞINDA COVID-19 PANDEMİSİNİN

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA ETKİLER 249

F. Burcu SAVAŞ KUTSAL

Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZ İZİN VE KISA

ÇALIŞMA UYGULAMALARI 307

F. Burcu SAVAŞ KUTSAL

Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU

Hasan KAYIRGAN

KARA TAŞIMA HUKUKU AÇISINDAN COVID-19 TEDBİRLERİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ 395

Kemal ŞENOCAK

COVID-19 SALGINININ ŞİRKETLER HUKUKUNA (ANONİM VE

LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERE) ETKİSİ 423

Murat GÜREL

COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ ALTINDA HUKUK YARGISINDA

ELEKTRONİK (SES VE GÖRÜNTÜ NAKLİ YOLUYLA) DURUŞMA

(E-DURUŞMA) 459

Barış TORAMAN

COVID-19 PANDEMİSİ SEBEBİYLE TÜRK İFLAS HUKUKUNDA

ALINAN TEDBİRLERE İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI

BİR BAKIŞ 525

İdil TUNCER KAZANCI

TELİF HUKUKU BOYUTUYLA PANDEMİ SÜRECİNDE

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM 555

Pelin KARAASLAN

AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZAR HUKUKUNUN COVID-19 SALGINI

İLE İMTİHANI 573

İlke GÖÇMEN

AB’NİN SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE KAPSAMINDAKİ

YETKİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: COVID-19

ÖRNEĞİ 603

Emriye Özlem ŞEKER

SCHENGEN SİSTEMİNİN COVID-19 SALGINI İLE İMTİHANI 635

Merve AĞZITEMİZ

COVID 19 SALGINI SÜRECİNİN 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI

ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY

SÖZLEŞMESİ’NDEKİ “CİDDİ RİSK” İSTİSNASININ

UYGULANMASINA ETKİSİ 667

Kazım Sedat SİRMEN

TÜRK YABANCILAR HUKUKU VE ULUSLARARASI MÜLTECİ

HUKUKU EKSENİNDE COVID 19 KÜRESEL SALGINININ

ULUSLARARASI KORUMAYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 687

Neva Övünç ÖZTÜRK

İNSAN HAKLARININ SINIR VE SINIRLILIKLARINI PANDEMİ

İLE DÜŞÜNMEK: AVRUPA KONSEYİ KORUMA MEKANİZMALARI

ÖRNEĞİ 785

Elif ÇELİK

KOVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE GÜNDEME GELEN ETİK

ÇATIŞMALAR VE FELSEFEYLE TEMELLENDİRİLMİŞ İNSAN

HAKLARI KURAMININ OLANAKLARI 813

Furkan KARARMAZ

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TOPLANTI VE GÖSTERİ

YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKININ KULLANIMI VE

SINIRLANDIRILMASI: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME 863

Akasya KANSU KARADAĞ

COVID-19 VE NEOLİBERALİZM KISKACINDA SAĞLIK HAKKI

VE KAMU SAĞLIĞI: TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER BAKIMINDAN

BİR DEĞERLENDİRME 893

Ulaş KARADAĞ

COVID 19 GELİŞMELERİ KARŞISINDAZORUNLU AŞI

UYGULAMASI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER 953

Ünsal DÖNMEZ

Gözdenur GÜLLÜ

İDARİ KOLLUK YETKİSİ KAPSAMINDA FİLYASYON

UYGULAMASI 979

Cemal BAŞAR

COVID-19 SALGINININ CEZA HUKUKU BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ 1001

Volkan MAVİŞ

COVID-19 SÜRECİNDE MOTORLU ARAÇLARDA 2912 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YAPILAN ÖTV ORANLARI

ARTIŞININ “ÖLÇÜLÜLÜK” VE “MÜLKİYET HAKKI” İLKELERİ

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 1031

Murat BATI

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
   
   
Kapat