İş Kanunu Şerhi Cilt 1-2 (2. Baskı) Kemal Şenocak

İş Kanunu Şerhi Cilt 1-2 (2. Baskı)


Basım Tarihi
2008-07
Sayfa Sayısı
2933
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
0001
Baskı
2"İŞ KANUNU ŞERHİ CİLT 1-2 , GÜNCELLENMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKIKemal ŞENOCAK, Mustafa KILIÇOĞLU...İŞ KANUNU ŞERHİ CİLT 1-2

15.05.2008 TARİH VE 5763 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ İÇTİHATLARLA GÜNCELLENMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKI2. BASIYA ÖNSÖZEserimizin İlk Baskısının Kısa Sürede Tükenmesi Bizi Mutlu Etmiştir. Bu Baskıda 5763 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler İle Yeni İçtihatlar Eklenmiştir. Daire Kararlarının İlkelere Bağlanmaz Çalışmaları Bu Basıda Kararlara Yansımıştır. Bu Yolla Hukuk Güvenliği İş Dünyasında Sağlanmaya Çalışılmıştır. Eserin İlk Baskısının Gerek Öğretide Gerek Uygulamada Benimsenmesi Bizim İçin Sevindirici Olmuştur.Okuyucuya Gönlümüzce Teşekkürlerimizle

Cebeci – Haziran 2008

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Doç. Dr. Kemal ŞenocakÖNSÖZ

Çalışma Kavram, Kurum Ve Kuram Üzerine Yapılandırılmıştır. Teorik Tar¬Tışmalara Girilmemiştir.

Türk, Alman, İsviçre Doktrini Ve Yüksek Mahkemeler İçtihatlarına Yer Ve¬Rilmiştir. Özellikle Yabancı Hukuklarda Yer Almış; İş Hukukumuza Yerleştirilmeye Çalışılan “Şüphe Feshi”, “Baskı Feshi”, “Tahmin İlkesi” (Prognoseprinzip), “Mobbing” (Psikolojik Taciz), “Tahvil” “İkale” Gibi Hukuki Kavram Ve Kurum¬Lar Ayrıntılı Olarak Düzenlenmiştir.

İş Güvencesi Hukukuna Egemen Olan “Ölçülülük İlkesi” Ve Bu Bağlamda “Elverişlilik”, “Gereklilik”, “Ölçülülük” Ve Utima-Ratio İlkesi Ele Alınmıştır.

Maddeler Şerhlendirilmiş, Gerekçelerine Yer Verilmiştir. Özel Kavramlar Kısmında “Kıdem Tazminatı”, “Cezai Şart”, “İcra İnkar Tazminatı”, “İbra¬Name” Ve “Usul”E İlişkin Anlatımlarda Bulunulmuştur.

Hukuk Genel Kurulu Kararları Ve Özel Daire Kararları Seçilerek Yer¬Leştirilmiştir.

Öte Yandan Yeri Geldikçe Anayasa Mahkemesi Kararlarına Ve İnsan Mah¬Kemesi Kararlarına Değinilmiştir.

Okuyucunun Teorik Anlatımları Okuduktan Sonra İçtihatları Değerlendirmesi Hukukun Yaratılması Açısından Uygun Olacağı Düşüncesindeyiz.

Kitabın Yayımında Özenli Çalışmalarından Dolayı Legal Yayınevi Yönetici¬Lerine Teşekkür Ederiz.Cebeci – Aralık 2007

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Doç. Dr. Kemal ŞenocakİÇİNDEKİLER

2. BASIYA ÖNSÖZ III

ÖNSÖZ IVBİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç Ve Kapsam 1

MADDE 1 1

I. GEREKÇE 1

II. MADDENİN ŞERHİ 1

YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI 2

Tanımlar 41

MADDE 2 41

I. GEREKÇE 42

II. MADDENİN ŞERHİ 45

A- İşçi Kavramı 45

1. Bir İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışma 45

A) İş Görme Unsuru 45

B) Bağımlılık Unsuru 46

C) Ücret Unsuru 49

2. Gerçek Kişi 49

B- İşveren Kavramı 50

C- İş İlişkisi 52

D- İşyeri Kavramı 55

1. Genel Olarak 55

2. İşyeri Kavramının Unsurları 57

A) Maddi Veya Manevi Araçlar - İşgücü 57

B) Örgütlenme (Organizasyon) 57

C) Teknik Amaç 58

3. İşyerinden Sayılan Yerler 58

A) İşyerine Bağlı Yerler 59

B) Eklentiler 60

C) Araçlar 61

E- İşveren Vekili Kavramı 62

1. İşveren Vekilliğinin Kavramsal Unsurları 62

A) İşveren Adına Hareket Etmek 62

B) İşin Ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak 63

2. Özellikleri 63

F- Alt İşveren Kavramı 66

1. İş Kanunu’nda Alt İşverenlik İle İlgili Düzenlemeler 66

2. Tanım 67

3. Alt İşverenliğin Gerçekleşme Koşulları 67

A) Asıl İşverenin Varlığı 67

B) İşin Asıl İşverenin İşyerinde Yapılması 69

C) İşçilerin Sadece Asıl İşverenin İşyerinde Çalıştırılması 69

D) Asıl İşverenin İşyerinde Yürütülen Bir İşin Alınması 70

E) İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir İş Olması 70

Aa) Yardımcı İşlerin Alt İşverene Verilmesi 71

Bb) Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi 71

4. Asıl İşveren Alt İşven Kurulmasının Sınırları 72

A) Genel Sınırlama: Alt İşverene Devrin Muvazaalı Bir İşleme Dayanması 72

B) Özel Sınırlama: İş Kanununda Özel Olarak Zikredilen Sınırlamalar 73

Aa) Asıl İşverenden Devralınan İşçilerin Haklarının Kısıtlanamaması 74

Bb) Daha Önce İşyerinde Çalışan Kişi İle Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulamaması 75

Cc) Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilememesi 76

5. Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinin Yaptırımı 77

6. Usulüne Uygun Alt İşverenlik İlişkisinde Alt İşverenin İşçilerine Karşı Asıl İşverenin Müteselsil Sorumluluğu 78

YARGITAY KARARLARI 79

İşyerini Bildirme 130

MADDE 3 130

I. GEREKÇE 130

II. MADDENİN ŞERHİ 131

İstisnalar 134

MADDE 4 134

I. GEREKÇE 134

II. MADDENİN ŞERHİ 135

A- Deniz Ve Hava İşleri 135

B- 50 Ve Daha Az İşçi Çalıştıran Orman Ve Tarım İşleri Veya İşletmeleri 137

C- Aile Ekonomisi Sınırları İçerisinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri 140

D- Aile Üyeleri Ve Hısımlar Arasında Evlerde El Sanatlarının Yapıldığı İşler 140

E- Ev Hizmetleri 141

F- Çıraklar 142

G- Sporcular 142

H- Rehabilitasyon Edilenler 143

I- 5362 Sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanuna Göre Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri 144

YARGITAY KARARLARI 162

Eşit Davranma İlkesi 166

MADDE 5 166

I. GEREKÇE 166

II. MADDENİN ŞERHİ 167

A- Genel Olarak 167

B- Eşit Davranma İlkesinin Uygulanma Koşulları 169

1. Aynı İşyerinin İşçileri Olma 169

2. İşyerinde Topluluk Bulunması 170

3. Kollektif Uygulamada Bulunulması 171

4. Zamanda Birlik 171

5. İş Sözleşmesiyle Çalışmak 171

C- Eşit Davranma Borcuna Aykırılığın Yaptırımı 173

YARGITAY KARARLARI 174

İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri 180

MADDE 6 180

I. GEREKÇE 180

II. MADDENİN ŞERHİ 181

A- Genel Olarak 181

B- İş Kanunu’nun 6’ncı Maddesi Anlamında İşyeri Devrinin Şartları 183

1. Ekonomik Bütünlüğün Devri 183

A) İşyeri Veya İşletmenin Türü 185

B) Maddi Unsurların Devredilip Devredilmediği 186

C) Gayrimaddi Unsurların Devredilip Devredilmediği 189

D) İşgücünün Devralınması 190

E) Müşteri Çevresinin Devri 191

F) Yürütülen Faaliyetin Devirden Önce Ve Sonra Aynı Ya Da Benzer Olması 191

H) Faaliyete Ara Verilme Süresi 192

2. İşyerden Sorumlu Olanın Değişmesi 193

3. Devrin Hukuki İşleme Dayalı Olarak Gerçekleşmesi 194

C- İşyeri Devrinin Hukuki Sonuçları 196

YARGITAY KARARLARI 202

Geçici İş İlişkisi 208

MADDE 7 208

I. GEREKÇE 210

II. MADDENİN ŞERHİ 211

A- Genel Olarak 211

B- Geçici İş İlişkisinin Gerçekleşme Koşulları 213

1. İşçinin Holding Bünyesi İçinde Veya Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir İşyerinde Veya Yapmakta Olduğu İşe Benzer İşlerde Çalıştırılması 213

2. İşçinin Yazılı Onayı 213

3. Kurulan İlişkinin Geçici Olması 214

C- Geçici İş İlişkisinin Hüküm Ve Sonuçları 215

1. Bireysel İş Hukuku Açısından 215

A) İşveren İle İşçi Arasındaki Hukuki İlişki 215

Aa) Ücret Ödeme Borcu 216

Bb) Sosyal Sigorta Primlerini Ödeme Yükümlülüğü 218

Cc) Yıllık Ücretli İzin Hakkı 218

Dd) Sadakat Borcu 219

2. Geçici İşveren İle İşçi Arasındaki Hukuki İlişki 220

Aa) İş Görme Borcu 220

Bb) İşverenin Talimatlarına Uyma Borcu 222

Cc) Sadakat Borcu 223

Dd) İşçiyi Gözetme Borcu 224

Ee) Eşit Davranma Borcu 225

3. Toplu İş Hukuku Açısından 226

A) Sendika Üyeliği Açısından 226

B) Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi Ve Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Açısından 227

C) İş Mücadelesi (Grev/Lokavt) Bakımından 228

YARGITAY KARARLARI 229

İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri Ve Feshi

Tanım Ve Şekil 233

MADDE 8 233

I. GEREKÇE 233

II. MADDENİN ŞERHİ 233

A- İş Sözleşmesi 233

A) İş Görme Unsuru 234

B) Bağımlılık Unsuru 234

C) Ücret Unsuru 237

B- İş Sözleşmesinin Şekli 238

C- İşverenin Belge Verme Yükümlülüğü 239

YARGITAY KARARLARI 241

Türü Ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi 251

MADDE 9 251

I. GEREKÇE 251

II. MADDENİN ŞERHİ 251

YARGITAY KARARLARI 255

Sürekli Ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri 257

MADDE 10 257

I. GEREKÇE 257

II. MADDENİN ŞERHİ 257

A- Sürekli – Süreksiz İş Ayrımı 257

B- İş Kanunu’nun Süreksiz İşlere Uygulanmayacak Hükümleri 258

Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 260

MADDE 11 260

I. GEREKÇE 260

II. MADDENİN ŞERHİ 261

A- Genel Olarak 261

C- Zincirleme Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmeleri 279

D- Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şekli 281

YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI 282

Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları 317

MADDE 12 317

I. GEREKÇE 317

II. MADDENİN ŞERHİ 318

A- Genel Olarak 318

B- Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışan İşçiler Arasında Ayrım Yasağı 318

C- Yasağa Aykırı Davranışın Sonuçları 320

YARGITAY KARARLARI 320

Kısmî Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 323

MADDE 13 323

I. GEREKÇE 323

II. MADDENİN ŞERHİ 324

A- Genel Olarak 324

B- Kısmi Süreli Çalışmanın Gerçekleşme Koşulları 325

1. Normalden Önemli Ölçüde Daha Az Süreyle Çalışma 325

2. Kısa Süreli Çalışmaya Dayanan İş İlişkisinin Serbestçe Kurulması 326

3. Kısa Süreli Çalışma Sürekli Olmalıdır. 326

C- Farklı İşlem Yasağı 327

D- Tam Veya Kısmi Süreli Sözleşmeye Geçirilme İmkanı 330

YARGITAY KARARLARI 332

Çağrı Üzerine Çalışma 334

MADDE 14 334

I. GEREKÇE 335

II. MADDENİN ŞERHİ 335

A- Genel Olarak 335

B- Çağrı Üzerine Çalışmanın Gerçekleşme Koşulları 336

C- Çağrı Üzerine Çalışmanın Hükmü 338

YARGITAY KARARLARI 340

Deneme Süreli İş Sözleşmesi 342

MADDE 15 342

I. GEREKÇE 342

II. MADDENİN ŞERHİ 342

A- Genel Olarak 342

B- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Kurulması Ve Sona Ermesi 342

1. Kurulması 342

2. Sona Ermesi 343

C- Deneme Süresinin Uzunluğu; Başlangıcı Ve Hesabı 344

D- Hükümleri 345

Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri 346

MADDE 16 346

I. GEREKÇE 346

II. MADDENİN ŞERHİ 346

A- Genel Olarak 346

B- Takım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Ve İş Sözleşmesinin İnikadı 347

C- Takım Sözleşmesinin Hüküm Ve Sonuçları 347

YARGITAY KARARLARI 348

Süreli Fesih 349

MADDE 17 349

I. GEREKÇE 349

II. MADDENİN ŞERHİ 350

A- Genel Olarak Fesih Bildirimi Ve Özellikleri 350

B- Fesih Bildirimi Süreleri 352

C- Beyan Edilen Feshin Bildirim Süreleri İçerisindeki Hükümleri 355

D- Bildirim Süresine İlişkin Ücretin Peşin Ödenmesi Yoluyla Fesih 357

E- Fesih Bildirimine İlişkin Koşullara Uyulmamasının Hukuki Sonuçları 358

1. İhbar Tazminatı 358

2. Maddi Ve Manevi Tazminat 361

F- Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasının Hukuki Sonuçları 362

1. Talep Edilebilme Koşulları 362

2. Hukuki Niteliği 368

3. Kötüniyet Tazminatının Miktarı Ve Hesaplanması 368

YARGITAY KARARLARI 368

Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 404

MADDE 18 404

I. GEREKÇE 404

II. MADDENİN ŞERHİ 407

§ 1. ÖN ŞARTLAR 407

I. İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması 407

II. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmiş Olması 425

III. İşverenin İşyerlerinde En Az 30 İşçi Çalıştırma Zorunluluğu 426

IV. İşçinin İşverene Ait İşyerlerinde En Az Altı Aylık Kıdeminin Bulunma Zorunluluğu 430

V. İşveren Vekili Olmamak 436

§ 2. GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 438

I. İşletmenin, İşyerinin Ve İşin Gerekleri Nedeniyle Fesih 438

A- Genel Olarak 438

B- İşletme Gereklerine Dayalı Feshin Geçerli Sebep Teşkil Etmesinin Şartları 447

A) Genel Olarak 447

B) İşletmesel Karar 449

Aa) İşletmesel Kararın Tasnif Edilmek Suretiyle İçeriğinin Açıklanması 449

Aaa) İşletmesel Kararların, İşletme İçi Ve İşletme Dışı Sebeplerden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığına Göre Türleri 449

Aaaa) İşletme Dışı Sebepler 450

Aaaaa) Doğrudan Doğruya Etkileme 451

Bbbbb) Dolaylı Etkileme 454

Bbbb) İşletme İçi Sebepler 455

Cccc) İşletme İçi-Dışı Sebepler Ayrımı Aleyhine-Lehine Doktrinde İleri Sürülen Görüşler 458

Bbb) İşletme İçi Veya İşletme Dışı Sebebin Ortaya Çıkması Durumunda İşverenin Göstereceği Tepkiye Göre İşletmesel Kararların Türleri 460

Aaaa) İşverenin Ekonomik Takdir Hakkının Kullanımına Dayanmayan İşletme Dışı Sebeplerin Dikte Ettirdiği İşletmesel Kararlar 460

Bbbb) İşverenin, İşletmenin Organizasyon Yapısı Ve Üretimle İlgili Düzenleme Yapma Hakkını Kullandığı Yönetsel Kararlar 463

Cccc) Gizli, Örtülü İşletme Kararı 465

Dddd) Mevcut Durumu Muhafaza Eden İşletmesel Kararlar 466

Eeee) Hatalı İşletmesel Kararlar 467

Bb) “İşletmesel Karar” Kavramının Kapsamı Ve İçeriğinin Belirlenmesi 467

- Kötü Hava Şartları Nedeniyle İşletmenin Geçici Olarak Kapatılması: 475

- Tam Süreli Veya Kısmi Süreli Çalışma 476

- İşletmenin Gördüğü İşlerin Başka Bir İşverene Devri (Alt İşveren Uygulaması) (Outsourcing; Dış Kaynak Kullanımı) 485

- İşyerinin Kapatılması 500

C) İşyerinden Kaynaklanan Nedenlerin Fesih İşlemini Zorunlu Kılması 507

Aa) İşçinin İşyerinde Çalıştırılma İmkânının Fiilen Ortadan Kalkması 508

Bb) Sözleşmesel Ve İşletmesel Faktörlerin Dikkate Alınması 512

Aaa) Sözleşmesel Faktörler 512

Bbb) İşletmesel Faktörler 513

Cc) İlliyet Bağı 513

Dd) İş Sözleşmesinin Feshinin Zorunlu Ve Kaçınılmaz Olması 513

C- İşletme Gereklerine Dayalı Feshin Denetimi 515

II. İşçinin Kendisinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri 519

A- Genel Olarak 519

B- İşçinin Yetersizliği Nedeniyle Geçerli Fesih 522

A) Genel Olarak 522

B) İşçinin Yetersizliğine İlişkin Nedenlerin Geçerli Neden Oluşturma Koşulları 524

Aa) İşverenin İşyeri Ve İş Sözleşmesi İle İlgili Menfaatlerinin Önemli Ölçüde İhlal Edilmesi 525

Bb) İşçinin Fiziki Ve Mesleki Yetersizliğinin Kısa Sürede Ortadan Kaldırılamaz Olması 526

Cc) Menfaatlerin Tartılması 526

Dd) İşçinin Savunmasının Alınması 527

C) Geçerli Feshe Neden Olan İşçinin Yetersizlik Halleri 528

Aa) İşçinin Mesleki Açıdan Yetersizliği 528

Bb) İşçinin Fiziki Açıdan Yetersizliği 535

Aaa) İşçinin Yaşlılığı Ve Emekliliği 535

Bbb) İşçinin Hastalığı 538

Aaaa) Sık Sık Kısa Süreli Hastalanma 540

Bbbb) Uzun Süreli Hastalık 544

Cc) İşçinin Yetersizliğine İlişkin Diğer Münferit Sebepler 546

Aaa) Evlilik Ve Boşanma 546

Bbb) İş Yeri Dışında Suç İşlemek, Tutuklanma 547

Ccc) İşletme Sırlarının İfşa Edilmesi Ve Güvenlik Şüphesi 549

Ddd) AIDS 549

C- İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri 552

A) Genel Olarak 552

B) İşçinin Davranışlarına Dayanan Feshin Geçerli Olabilmesinin Şartları 554

Aa) Sözleşme İhlali 555

Aaa) Genel Olarak 555

Bbb) İşverenin Yönetim Hakkı Ve İşçinin İşverenin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü 557

Ccc) Eksik, Hatalı Ve Yetersiz Çalışma 560

Ddd) Yan Yükümler 561

Bb) İş İlişkisinin Somut Olarak Zedelenmesi 562

Cc) Kusur 563

Dd) İhtar 564

Aaa) Genel Olarak 564

Bbb) Fonksiyonları 568

Ccc) Gereklilik 569

Ddd) Şartları 573

Eee) Fesihle İlişkisi 577

Ee) İşçinin Gelecekte, İş İlişkisinin Sürdürülmesine Engel Olacak Davranışlarda Bulunacağının Beklenmesi (Mümkün Ve Muhtemel Kabul Edilmesi) 580

Ff) İşçinin Savunmasının Alınması 584

Gg) Ölçülülük İlkesi 587

Hh) Menfaatlerin Tartılması 590

C) İşçinin Davranışlarına Dayanan Fesih Açısından Önem Arzeden Durumlar 592

Aa) İşçinin İşten Ayrılma Niyetinin Olması 592

Bb) Alkol Kullanma 593

Cc) İşyerinde İnternet Ve E-Mail’in Özel Amaçlı Kullanımı 597

Dd) İşçinin İşe Devamsızlığı Ve Geç Gelmesi 600

Ee) İşverenin Malına Zarar Verme 602

Ff) İşveren Aleyhine Sözler Sarfetme 602

Gg) Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) 604

Hh) Ücret Haczi 606

İi) Yan İşte Çalışma 608

YARGITAY KARARLARI 609

A- KARMA KARARLAR 609

B- İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 804

C- İŞLETME GEREKLERİNE DAYALI FESİH 916

D- İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI 1101

E- İŞÇİNİN YETERLİLİĞİ 1222

Sözleşmenin Feshinde Usul 1264

MADDE 19 1264

I. GEREKÇE 1264

II. MADDENİN ŞERHİ 1264

§ 1. GENEL OLARAK FESİH KAVRAMI VE HUKUKİ ÖZELLİKLERİ 1264

§ 2. FESİH BEYANININ HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRME ÂNI 1269

§ 3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN ÖN AŞAMASI OLARAK İHTAR 1275

§ 4. FESİH BEYANININ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 1280

I. Fesih Beyanının Şekli 1280

A- Genel Olarak 1280

B- Yazılı Şekil Şartına İlişkin Özellikler 1283

C- Şekil Şartına Aykırılığın Hukuki Sonucu 1288

II. Fesih Beyanının İçeriği 1290

§ 5. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE YETKİ VE TEMSİL 1296

I. İş Sözleşmesinin Feshinde Yetkili 1297

A- İşverenin Gerçek Kişi Olması Hâlinde 1297

B- İşverenin Tüzel Kişiliği Olmayan Adi Ortaklık Olması Halinde 1298

C- İşverenin Tüzel Kişi Olması Hâlinde 1298

II. İş Sözleşmesinin Feshinde Temsil 1299

A- Akdi Temsil Yetkisine Dayanarak Fesih 1299

B- Kanuni Temsil Yetkisine Dayanarak Fesih 1302

§ 6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN ZAMANI VE YERİ 1304

§ 7. FESİH BİLDİRİMİNİN İŞÇİYE VARMASI Ve “BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN” BAŞLANGICI 1305

§ 8. FESİH BİLDİRİMİNİN GERİ ALINMASI (İŞÇİNİN İŞE ALINMASI) 1314

§ 9. İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKINDAN FERAGAT VE FESHİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİYLE SINIRLANDIRILMASI 1319

I. İş Sözleşmesini Fesih Hakkından Feragat 1319

II. Feshin Sözleşme Hükümleriyle Sınırlandırılması 1321

§ 10. GEÇERSİZ FESHİN BAŞKA BİR HUKUKİ İŞLEME DÖNÜŞMESİ (TAHVİL) 1324

I. Genel Olarak 1324

II. İkale (Ortadan Kaldırma) Sözleşmesine İlişkin İcap Beyanına Dönüşme (Tahvil) 1326

III. Fesih Beyanının Sözleşmenin İptali Beyanına Dönüşmesi (Tahvil) 1327

IV. Haksız Feshin, Süreli Feshe Dönüşmesi (Tahvil) 1327

V. Geçersiz Süreli Feshin Derhal Feshe Dönüşmesi 1331

§ 11. ŞÜPHE VE BASKI FESHİ 1331

I. Şüphe Feshi 1331

1. Güçlü Şüphe: 1334

2. İşverenin Somut Olayın Aydınlatılması İçin Kendisinden Beklenen Çabaları Göstermesi 1336

II. Baskı Feshi 1337

§ 12. İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 1340

YARGITAY KARARLARI 1343

Fesih Bildirimine İtiraz Ve Usulü 1400

MADDE 20 1400

I. GEREKÇE 1400

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL TALEBİNE İLİŞKİN KARARININ GEREKÇESİ 1400

III. MADDENİN ŞERHİ 1402

§ 1. İşe İade Davalarında Usul 1402

A- Genel Olarak 1402

B- Fesih Bildirimine İtiraz Ve Usulü 1403

A) İşçinin İşverence İş Sözleşmesinin Feshinde İtiraz Sebepleri 1403

B) İşçinin İşe İade Davasını Açma Süresi 1403

C) İspat Yükü 1404

D) Yargılama Usulü 1405

E) Yargılama Süresi 1405

F) Yargıtay’ın Verdiği Kararın Hukuki Niteliği 1405

§ 2. Feshin Sonuçları 1406

A- Genel Olarak 1406

B- İşe İade Davası 1406

A) Hukuki Niteliği 1406

B) İşe İade Davasının Diğer Davalarla Birlikte Açılıp Açılamama Sorunu 1408

C- Feshin Geçersizliği Kararı 1409

YARGITAY KARARLARI 1409CİLT 2Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 1

MADDE 21 1

I. GEREKÇE 1

II. MADDENİN ŞERHİ 2

§ 1. İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMASI VE BUNA BAĞLI SONUÇLAR 2

A- İşçinin İşverene Başvurusu 2

B- İşverenin İşçiyi Dava Devam Ederken İşe Başlatması 3

C- İşçinin Hangi İşe Başlatılacağı Sorunu 4

§ 2. İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAMASI VE BUNA BAĞLI SONUÇLAR 4

A- Genel Olarak 4

B- İşe Başlatmama Tazminatı 5

C- Sendika Üyeliği Veya Sendikal Faaliyetlerden Dolayı İş Sözleşmesinin Feshi Hâlinde Ödenecek Tazminat 6

D- Boşta Kalan Süreye İlişkin Ücret Ve Diğer Hakları 7

§3. İŞE İADE DAVALARINDA DİREK TAZMİNATLAR VE İŞTİRAK ALACAKLARINA ETKİSİ 8

A- Kıdem Ve İhbar Tazminatına Etkisi 8

B- Yıllık Ücretli İznine Etkisi 8

Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi 200

MADDE 22 200

I. GEREKÇE 200

II. MADDENİN ŞERHİ 200

A- Genel Olarak Değişiklik Feshi 200

B- Uygulama Alanı 201

C- Değişiklik Feshinin Unsurları 203

1. Genel Olarak 203

2. Değişikliğin Esaslı Olması 204

A) Genel Olarak 204

B) Esaslı Değişiklik Halleri 205

Aa) İşin Niteliğinde Değişiklik 206

Bb) İşyeri Değişikliği 208

Cc) Ücret Değişikliği 208

Dd) Ücretsiz İzin 209

Ee) Çalışma Sürelerinde Değişiklik 209

3. Değişiklik Önerisi 210

4. Altı İş Günlük Düşünme Süresi 213

D- Hukuki Sonuçları 214

1. İşverenin Esaslı Değişiklik Önerisinin Kabul Edilmesi: Değişiklik Sözleşmesi 214

2. İşverenin Esaslı Değişiklik Önerisinin Kabul Edilmemesi (Reddi): Değişiklik Feshi 216

E- Değişiklik Feshinde Geçerli Neden 219

Yeni İşverenin Sorumluluğu 264

MADDE 23 264

I. GEREKÇE 264

II. MADDENİN ŞERHİ 264

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 266

MADDE 24 266

I. GEREKÇE 266

II. MADDENİN ŞERHİ 267

A- Genel Olarak 267

B- Özel Olarak 272

1. Sağlık Sebepleri Sonucu İşçinin Derhal Fesih Hakkı (M 24/1) 273

A) İş Sözleşmesinin Konusu Olan İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Sağlığı Veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Olursa (24/1.A) 273

B) İşçinin Sürekli Olarak Yakından Ve Doğrudan Buluşup Görüştüğü İşveren Yahut Başka Bir İşçi Bulaşıcı Veya İşçinin İşi İle Bağdaşmayan Bir Hastalığa Tutulması (M 24/1.B) 274

2. Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri (M 23/II) 275

A) İşveren İş Sözleşmesi Yapıldığı Sırada Bu Sözleşmenin Esaslı Noktalarından Biri Hakkında Yanlış Vasıflar Veya Şartlar Göstermek Yahut Gerçeğe Uygun Olmayan Bilgiler Vermek Veya Sözler Söylemek Suretiyle İşçiyi Yanıltması (M 24/II.A) 275

B) İşveren İşçinin Veya Ailesi Üyelerinden Birinin Şeref Ve Namusuna Dokunacak Şekilde Sözler Söyler, Davranışlarda Bulunursa Veya İşçiye Cinsel Tacizde Bulunursa (M 24/II,B) 276

C) İşveren İşçiye Veya Ailesi Üyelerinden Birine Karşı Sataşmada Bulunur Veya Gözdağı Verirse, Yahut İşçiyi Veya Ailesi Üyelerinden Birini Kanuna Karşı Davranışa Özendirir, Kışkırtır, Sürükler, Yahut İşçiye Ve Ailesi Üyelerinden Birine Karşı Hapsi Gerektiren Bir Suç İşlerse Yahut İşçi Hakkında Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Asılsız Ağır İsnad Veya İthamlarda Bulunursa (M 24/II.C) 276

D) İşçinin Diğer Bir İşçi Veya Üçüncü Kişiler Tarafından İşyerinde Cinsel Tacize Uğraması Ve İşverene Bildirmesine Rağmen Gerekli Önlemler Alınmazsa 277

E) İşveren Tarafından İşçinin Ücreti Kanun Hükümleri Veya Sözleşme Koşullarına Uygun Olarak Hesap Edilmez Veya Ödenmesi 278

F) Ücretin Parça Başına Veya İş Tutarı Üzerinden Ödenmesi Kararlaştırılıp Da İşveren Tarafından İşçiye Yapabileceği Sayı Ve Tutardan Az İş Verildiği Durumlarda, Aradaki Ücret Farkı Zaman Esasına Göre Ödenerek İşçinin Eksik Aldığı Ücret Karşılanmazsa, Yahut Çalışma Şartları Uygulanmazsa (M 24/II.F) 279

3. Zorlayıcı Sebepler (M 24/III) 279

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 305

MADDE 25 305

I. GEREKÇE 306

II. MADDENİN ŞERHİ 307

A- Genel Olarak 307

B- Özel Olarak 317

1. Sağlık Sebepleri (M 25/I) 317

A. İşçinin Kendi Kastından Veya Derli Toplu Olmayan Yaşayışından Yahut İçkiye Düşkünlüğünden Doğacak Bir Hastalığa Veya Sakatlığa Uğraması Halinde, Bu Sebeple Doğacak Devamsızlığın Ardı Ardına Üç İş Günü Veya Bir Ayda Beş İş Gününden Fazla Sürmesi (M 25 / I. A). 317

B/1. İşçinin Tutulduğu Hastalığın Tedavi Edilmeyecek Nitelikte Olduğu Ve İşyerinde Çalışmasında Sakınca Bulunduğunun Sağlık Kurulunca Saptanması Durumu 318

B/2. (A) Alt Bendinde Sayılan Sebepler Dışında İşçinin Hastalık, Kaza, Doğum Ve Gebelik Gibi Hallerde İşveren İçin İş Sözleşmesini Bildirimsiz Fesih Hakkı(M 25 / I. B. 2) 318

2. Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri 319A. İş Sözleşmesinin Yapıldığı Sırada Bu Sözleşmenin Esaslı Noktalarından Biri İçin Gerekli Vasıflar Veya Koşullar Kendisinde Bulunmadığı Halde Bunların Kendisinde Bulunduğunu İleri Sürerek, Yahut Gerçeğe Uygun Olmayan Bilgiler Veya Sözler Söyleyerek İşçinin İşvereni Yanıltması (M 25/II. A) 319

B. İşçinin, İşveren Yahut Bunların Aile Üyelerinden Birinin Şeref Ve Namusuna Dokunacak Sözler Sarfetmesi Veya Davranışlarda Bulunması, Yahut İşveren Hakkında Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar Ve İsnadlarda Bulunması (M 25 / II. B) 320

C. İşçinin İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunması (M 25/II.C) 320

D. İşçinin İşverene Yahut Onun Ailesi Üyelerinden Birine Yahut İşverenin Başka İşçisine Sataşma Veya 84. Maddeye Aykırı Hareket Etmesi (M25/II.D) 320

E. İşçinin, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanmak, Hırsızlık Yapmak, İşverenin Meslek Sırlarını Ortaya Atmak Gibi Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunmak (M 25/II.E) 322

F. İşçinin İşyerinde Yedi Günden Fazla Hapisle Cezalandırılan Ve Cezası Ertelenmeyen Bir Suç İşlemesi (M 25 / II.F) 324

G. İşçinin İşverenden İzin Almaksızın Veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünü Veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününde Sonraki İş Günü, Yahut Bir Ayda Üç İş Günü İşine Devam Etmemesi (M 25/II.G) 325

H. İşçinin Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi (M 25 / II.H) 326

I. İşçinin Kendi İsteği Veya Savunması Yüzünden İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi, İşyerinin Malı Olan Veya Malı Olmayıp Da Eli Altında Bulunan Makineleri, Tesisatı Veya Başka Eşya Ve Modelleri Otuz Günlük Ücretinin Tutarıyla Ödeyemeyecek Derecede Hasara Ve Kayba Uğraması (M 25/II.I) 326

3. Zorlayıcı Sebepler (M 25/III) 329

4. İşçinin Gözaltına Alınması Veya Tutuklanması Halinde Devamsızlığın Bu Kanunun 17. Maddedeki Bildirim Süresini Aşması (M 25/IV) 330

5. Feshin M 25’in I, II, III, B Bentlerinde Öngörülen Sebeplere Uygun Olmadığı İddiasındaki İşçinin Bu Kanunun 18, 20, 21. Madde Hükümleri Çerçevesinde Yargı Yoluna Başvurma Hakkı (M 25/F, Son) 331

Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 429

MADDE 26 429

I. GEREKÇE 429

II. MADDENİN ŞERHİ 429

A- Genel Olarak 429

B- Uygulanma Koşulları 429

Yeni İş Arama İzni 445

MADDE 27 445

I. GEREKÇE 445

II. MADDENİN ŞERHİ 445

Çalışma Belgesi 449

MADDE 28 449

I. GEREKÇE 449

II. MADDENİN ŞERHİ 449

Toplu İşçi Çıkarma 451

MADDE 29 451

I. GEREKÇE 451

II. MADDENİN ŞERHİ 452

Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 468

MADDE 30 468

I. GEREKÇE 469

II. MADDENİN ŞERHİ 470

Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma 472

MADDE 31 472

I. GEREKÇE 472

II. MADDENİN ŞERHİ 472

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret

Ücret Ve Ücretin Ödenmesi 477

MADDE 32 477

I. GEREKÇE 478

II. MADDENİN ŞERHİ 478

İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi 539

MADDE 33 539

I- GEREKÇE 539

Ücretin Gününde Ödenmemesi 540

MADDE 34 540

I. MADDENİN ŞERHİ 540

Ücretin Saklı Kısmı 568

MADDE 35 568

I. GEREKÇE 568

II. MADDENİN ŞERHİ 568

Kamu Makamlarının Ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü 570

MADDE 36 570

I. GEREKÇE 570

II. MADDENİN ŞERHİ 570

Ücret Hesap Pusulası 573

MADDE 37 573

I. GEREKÇE 573

II. MADDENİN ŞERHİ 573

Ücret Kesme Cezası 576

MADDE 38 576

I. GEREKÇE 576

II. MADDENİN ŞERHİ 576

Asgari Ücret 578

MADDE 39 578

I. GEREKÇE 578

II. MADDENİN ŞERHİ 578

Yarım Ücret 583

MADDE 40 583

I. GEREKÇE 583

II. MADDENİN ŞERHİ 583

Fazla Çalışma Ücreti 585

MADDE 41 585

I. GEREKÇE 585

II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 587

III. MADDENİN ŞERHİ 589

Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 635

MADDE 42 635

I. GEREKÇE 635

II. MADDENİN ŞERHİ 635

Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma 637

MADDE 43 637

I. GEREKÇE 637

II. MADDENİN ŞERHİ 637

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 640

MADDE 44 640

I. GEREKÇE 640

II. MADDENİN ŞERHİ 640

Saklı Haklar 644

MADDE 45 644

I. GEREKÇE 644

II. MADDENİN ŞERHİ 644

Hafta Tatili Ücreti 646

MADDE 46 646

I. GEREKÇE 646

II. MADDENİN ŞERHİ 647

Genel Tatil Ücreti 654

MADDE 47 654

I. GEREKÇE 654

II. MADDENİN ŞERHİ 654

Geçici İş Göremezlik 656

MADDE 48 656

I. GEREKÇE 656

II. MADDENİN ŞERHİ 656

Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti 658

MADDE 49 658

I. GEREKÇE 658

II. MADDENİN ŞERHİ 658

Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar 662

MADDE 50 662

I. GEREKÇE 662

II. MADDENİN ŞERHİ 662

Yüzdelerin Ödenmesi 663

MADDE 51 663

I. GEREKÇE 663

II. MADDENİN ŞERHİ 663

Yüzdelerin Belgelenmesi 665

MADDE 52 665

I. GEREKÇE 665

II. MADDENİN ŞERHİ 665

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri 666

MADDE 53 666

I. GEREKÇE 666

II. MADDENİN ŞERHİ 666

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Ve İzni Kullanma Dönemi 673

MADDE 54 673

I. GEREKÇE 673

II. MADDENİN ŞERHİ 673

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller 678

MADDE 55 678

I. GEREKÇE 678

II. MADDENİN ŞERHİ 679

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 681

MADDE 56 681

I. GEREKÇE 681

II. MADDENİN ŞERHİ 681

Yıllık İzin Ücreti 686

MADDE 57 686

I. GEREKÇE 686

II. MADDENİN ŞERHİ 686

İzinde Çalışma Yasağı 691

MADDE 58 691

I. GEREKÇE 691

II. MADDENİN ŞERHİ 691

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 692

MADDE 59 692

I. GEREKÇE 692

II. MADDENİN ŞERHİ 692

İzinlere İlişkin Düzenlemeler 695

MADDE 60 695

I. GEREKÇE 695

II. MADDENİN ŞERHİ 695

Sigorta Primleri 696

MADDE 61 696

I. GEREKÇE 696

II. MADDENİN ŞERHİ 696

Ücretten İndirim Yapılmayacak Haller 696

MADDE 62 696

I. GEREKÇE 696

II. MADDENİN ŞERHİ 696

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi

Çalışma Süresi 699

MADDE 63 699

I. GEREKÇE 699

II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 700

III. MADDENİN ŞERHİ 701

Telafi Çalışması 718

MADDE 64 718

I. GEREKÇE 718

II. MADDENİN ŞERHİ 718

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 721

MADDE 65 721

I. GEREKÇE 721

Çalışma Süresinden Sayılan Haller 722

MADDE 66 722

I. GEREKÇE 722

II. MADDENİN ŞERHİ 722

Günlük Çalışmanın Başlama Ve Bitiş Saatleri 726

MADDE 67 726

I. GEREKÇE 726

II. MADDENİN ŞERHİ 726

Ara Dinlenmesi 728

MADDE 68 728

I. GEREKÇE 728

II. MADDENİN ŞERHİ 728

Gece Süresi Ve Gece Çalışmaları 735

MADDE 69 735

I. GEREKÇE 735

II. MADDENİN ŞERHİ 736

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri 740

MADDE 70 740

I. GEREKÇE 740

II. MADDENİN ŞERHİ 740

Çalıştırma Yaşı Ve Çocukları Çalıştırma Yasağı 743

MADDE 71 743

I. GEREKÇE 743

II. MADDENİN ŞERHİ 743

Yer Ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 747

MADDE 72 747

I. GEREKÇE 747

II. MADDENİN ŞERHİ 747

Gece Çalıştırma Yasağı 748

MADDE 73 748

I. GEREKÇE 748

II. MADDENİN ŞERHİ 748

Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni 749

MADDE 74 749

I. GEREKÇE 749

II. MADDENİN ŞERHİ 749

İşçi Özlük Dosyası 752

MADDE 75 752

I. GEREKÇE 752

II. MADDENİN ŞERHİ 752

Yönetmelikler 753

MADDE 76 753

I. GEREKÇE 753

II. MADDENİN ŞERHİ 753

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İşverenlerin Ve İşçilerin Yükümlülükleri 755

MADDE 77 755

I. GEREKÇE 755

II. MADDENİN ŞERHİ 756

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmelikleri 888

MADDE 78 888

I. GEREKÇE 888

İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması 889

MADDE 79 889

I. GEREKÇE 889

II. MADDENİN ŞERHİ 890

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu 892

MADDE 80 892

I. GEREKÇE 892

II. MADDENİN ŞERHİ 892

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 894

MADDE 81 894

GEREKÇE 894

II. MADDENİN ŞERHİ 895

İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanlar 896

MADDE 82 896

I. GEREKÇE 896

İşçilerin Hakları 897

MADDE 83 897

I. GEREKÇE 897

II. MADDENİN ŞERHİ 897

İçki Veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı 901

MADDE 84 901

GEREKÇE 901

Ağır Ve Tehlikeli İşler 901

MADDE 85 901

GEREKÇE 901

Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Rapor 902

MADDE 86 902

GEREKÇE 902

On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor 902

MADDE 87 902

GEREKÇE 902

Gebe Veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik 903

MADDE 88 903

GEREKÇE 903

Çeşitli Yönetmelikler 903

MADDE 89 903

GEREKÇE 903

ALTINCI BÖLÜM

İş Ve İşçi Bulma

İş Ve İşçi Bulmaya Aracılık 904

MADDE 90 904

I. GEREKÇE 904

II. MADDENİN ŞERHİ 904

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Hayatının Denetimi Ve Teftişi

Devletin Yetkisi 905

MADDE 91 905

GEREKÇE 905

Yetkili Makam Ve Memurlar 905

MADDE 92 905

GEREKÇE 906

Yetkili Memurların Ödevi 906

MADDE 93 906

GEREKÇE 906

Muafiyet 906

MADDE 94 906

GEREKÇE 906

Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler 907

MADDE 95 907

GEREKÇE 907

İşçi Ve İşverenin Sorumluluğu 907

MADDE 96 907

GEREKÇE 907

Zabıtanın Yardımı 908

MADDE 97 908

GEREKÇE 908SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık 908

MADDE 98 908

GEREKÇE 908

Genel Hükümlere Aykırılık 908

MADDE 99 908

GEREKÇE 909

Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık 909

MADDE 100 909

GEREKÇE 909

Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık 909

MADDE 101 909

GEREKÇE 909

Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık 909

MADDE 102 909

GEREKÇE 910

Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık 910

MADDE 103 910

GEREKÇE 910

İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık 910

MADDE 104 910

GEREKÇE 911

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık 911

MADDE 105 911

GEREKÇE 912

İş Ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık 912

MADDE 106 912

GEREKÇE 912

İş Hayatının Denetim Ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık 912

MADDE 107 912

GEREKÇE 912

İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar 913

MADDE 108 913

GEREKÇE 913DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli, Geçici Ve Son Hükümler

Yazılı Bildirim 913

MADDE 109 913

GEREKÇE 913

Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları 913

MADDE 110 913

GEREKÇE 914

Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşleri 914

MADDE 111 914

GEREKÇE 915

Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı 915

MADDE 112 915

GEREKÇE 916

Bazı İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi 916

MADDE 113 916

GEREKÇE 916

Üçlü Danışma Kurulu 916

MADDE 114 916

Kantin Açılması 916

MADDE 115 916

MADDE 116 916

MADDE 117 917

MADDE 118 917

Yönetmelikler 917

MADDE 119 917

GEREKÇE 917

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 917

MADDE 120 917

GEREKÇE 917

GEÇİCİ MADDE 1 917

GEREKÇE 918

GEÇİCİ MADDE 2 918

GEREKÇE 918

GEÇİCİ MADDE 3 918

GEREKÇE 918

GEÇİCİ MADDE 4 918

GEREKÇE 918

GEÇİCİ MADDE 5 918

GEREKÇE 919

GEÇİCİ MADDE 6 919

GEREKÇE 919

YÜRÜRLÜK 919

MADDE 121 919

YÜRÜTME 919

MADDE 122 919İKİNCİ KISIM

ÖZEL KAVRAMLAR

BİRİNCİ KESİM

KIDEM TAZMİNATI-CEZAİ ŞART-İCRA İNKÂR TAZMİNATI-İBRANAME - USÛL

BİRİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATI

Madde 14 920

I. ÖN BİLGİLER 921

II. KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 921

III. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI 923

1. İş Sözleşmesiyle Çalışmak 923

2. İşçi Olmak 928

3. Hizmet Sözleşmesinin Kanunda Öngörülen Biçimde Son Bulması 932

A. İş Kanunu Madde 17’ye Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi. 934

B. İş Kanunun 25/I Ve III. Bentleri Gereğince Hizmet Sözleşmesinin Feshi 934

C. İşçi Tarafından Hizmet Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshi (İş K.M 24). 935

D. Geçerli Sebebe Dayanan Fesihlerde Kıdem Tazminat 935

E. Hizmet Sözleşmesinin Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Feshi (İş K.M 14/I-3) 935

F. İşçinin Bağlı Bulunduğu Kanunla Kurulu Kurum Veya Sandıklardan Yaşlılık, Emeklilik Veya Malullük Aylığı Yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla Feshedilmesi (İş K.M 14 / I – 4). 506 Sayılı Kanun’un 60’ncı Maddesin 1. Fıkrasının (A) Bendinin (A) (B) Alt Bentlerinde Öngörülen Yaşlar Dışında Kalan Diğer Şartları Veya Aynı Kanun’un Geçici 81’inci Maddesine Göre Yaşılık Aylığı Bağlanmaıs İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini Ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleriyle İşten Ayrılmaları Nedeniyle (İş K.M 14 / I – 5). 938

G. Kadın İşçinin Evlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçerisinde Kendi İsteği İle Hizmet Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İş K.M 14 / 2). 942

H. İşçinin Ölümü Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Son Bulması (İş K.M 14/I-5). 945

4. Kıdem Süresi 946

A. Kıdem Süresinin Başlangıcı 946

B. Kıdem Süresinin Sonu 963

C. Kıdem Süresinin Kapsamı 963

A- Askı Teorisi Bağlamında Kıdem 963

B- Özel Sektörde Aralıklı Çalışma Halinde Kıdem Süresi 966

C- İşverenin Değişmesi Veya İşverenin Taşınması Halinde Kıdem Süresi (İş K.M 14 / 11 - C. 2) 973

D- Mevsimlik Çalışmalarda Kıdem Süresi 979

E- Kısmi Süreli Çalışmalarda Kıdem Süresi 982

F- Kamuda Çalışanlarla Kıdem 983

G- Muvazzaf Askerlikte Geçen Süre 1005

5. Kıdem Tazminatının Belirlenmesi 1007

A. Ön Bilgiler 1007

B. Statü Değişikliği 1020

6. Gecikme Faizi 1026

7. Kıdem Tazminatı Ödeme Sorumluluğu 1036

8. Kıdem Tazminatının İstirdatı 1036

9. Zamanaşımı 1038

10. İspat Yükü 1042

IV. GAZETECİNİN KIDEMİ 1042

1. Ön Bilgiler 1042

2. Kıdem Tazminatı 1047

A. Hak Etme Koşulları 1047

A) Sebebe İlişkin 1047

B) Süreye İlişkin 1051

C) Hesaba İlişkin 1053

B. Faiz 1054

3. İşe İade 1054İKİNCİ BÖLÜM

CEZAİ ŞART

I. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİĞİ 1122

II. İNDİRİM 1124

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İCRA TAKİBİ-İPTAL DAVASI VE İCRA İNKAR TAZMİNATI

I. İCRA TAKİBİ VE İPTAL DAVASI 1148

II. İCRA İNKÂR TAZMİNATI 1149DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İBRANAME

I. ÖN BİLGİLER 1169

II. KAVRAM - HUKUKİ NİTELİĞİ - HÜKÜMLERİ 1169

1. Genel Olarak 1169

2. İş Hukuku Merkezli Yaklaşım 1170

III. UYGULAMA 1173

1. Ehliyet 1173

2. Yorumu 1173

3. Düzenleme Zamanı 1173

4. İçeriği Ve Geçerliliği 1173

IV. ÖNERİLER 1173USÛL

I. KURULUŞU 1188

II. GÖREV 1188

III. YETKİ 1270

IV. YARGILAMA USULÜ 1277

1. İş Mahkemeleri Kanunu Kapsamında Yargılama Usulü 1277

2. İşe İade Davalarında Yargılama Usulü 1301

KAVRAM İNDEKSİ (CİLT 1) 1369

KAVRAM İNDEKSİ (CİLT 2) 1371

"

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat