Uluslararası Hukukta Vatandaşlık Kerem Batır
Uluslararası Hukukta Vatandaşlık
Uluslararası Hukukta Vatandaşlık

Uluslararası Hukukta Vatandaşlık


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
304
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004424
Boyut
16x24
Baskı
258,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 58 puan kazanacaksınız)
   58

Prof. Dr. Kerem BATIR

 

Konu Başlıkları
- Vatandaşlık Kavramı Ve Hukuk Dalları İle İlişkisi
- Bir İnsan Hakkı Olarak Vatandaşlık
- Vatandaşlığın Kazanılması
- Vatandaşlığın Kaybedilmesi
- Çok Katmanlı Yönetimler Ve Vatandaşlık
- Çifte Vatandaşlık
Vatansızlar

 

İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR .V 
İÇİNDEKİLER.IX 
KISALTMALAR.XV 
GİRİŞ .ϭ
BİRİNCİ BÖLÜM 
VATANDAŞLIK KAVRAMI VE HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ
A.  VATANDAŞLIK KAVRAMI ϲ 
ϭ.  VataŶdaşlık, MilliLJet Ve TaďiiLJet ;ULJruklukͿ Kaǀraŵları ϲ 
Ϯ.  VataŶdaşlık İle İlgili Diğer Kaǀraŵlar ϭϭ 
a.  RessortissaŶt.ϭϭ 
ď.  KoruŶaŶ Kişiler ϭϮ 
Đ.  ProtégésϭϮ 
d.  DeŶizeŶ .ϭϯ 
e.  IŶdigeŶat.ϭϰ 
f.  HeiŵatreĐht ϭϰ 
g.  VeĐiŶdad . ϭϱ
h.  UŶtertaŶ . ϭϱ
B.  VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ ϭϲ 
ϭ.  İç Hukuk AçısıŶdaŶ VataŶdaşlık ϭϲ 
a.  VataŶdaşlık ve Özel Hukuk ϭϴ 
ď.  VataŶdaşlık ve Kaŵu Hukuku ϭϵ 
i.  AŶaLJasa Hukuku . ϭϵ 
ii.  Ceza Hukuku. ϮϬ 
iii.  İdare Hukuku Ϯϭ 
Ϯ.  Uluslararası Hukuk AçısıŶdaŶ VataŶdaşlık . ϮϮ 
a.  Pasaport Ϯϱ 
ď.  Diploŵatik Koruŵa . Ϯϲ 
Đ.  Talepte ďuluŶŵaLJa uLJguŶluk ϯϬ 

d.  VataŶdaşlarıŶ eLJleŵleriŶdeŶ dolaLJı devletiŶ diğer devletlere
karşı soruŵlulukları ϯϬ 
e.  VataŶdaşlarıŶı ülkeLJe kaďul ödevi ve ikaŵetleriŶe iziŶ verŵe ϯϭ 
f.  VataŶdaşlıktaŶ çıkarŵa ϯϮ 
g.  DevletiŶ LJargı LJetkisi ϯϯ 
h.  VataŶdaşlarıŶ KoruŶŵası ve Kuvvet KullaŶŵa ϯϴ 
i.  Uluslararası Örgüt ÇalışaŶlarıŶıŶ VataŶdaşlığı ϰϬ 
İKİNCİ BÖLÜM 
BİR İNSAN HAKKI OLARAK VATANDAŞLIK
A.  VATANDAŞLIK HAKKININ DÜZENLENDİĞİ KÜRESEL SÖZLEŞMELER ϰϱ 
ϭ.  İŶsaŶ Hakları EǀreŶsel BeLJaŶŶaŵesi . ϰϱ 
Ϯ.  VataŶsızlığıŶ AzaltılŵasıŶa Dair Sözleşŵe ;ϭϵϲϭͿ ϰϴ 
ϯ.  Uluslararası MedeŶi ǀe SiLJasi Haklar Sözleşŵesi ;ϭϵϲϲͿ . ϱϭ 
ϰ.  Eǀli KadıŶıŶ VataŶdaşlığı HakkıŶdaki Sözleşŵe ;ϭϵϱϳͿ ϱϮ 
ϱ.  KadıŶlara Karşı Her Türlü ALJrıŵĐılığıŶ ÖŶleŶŵesi Uluslararası 
Sözleşŵesi ;ϭϵϳϵͿ ϱϮ 
ϲ.  Her BiçiŵiLJle Irksal ALJrıŵĐılığıŶıŶ OrtadaŶ Kaldırılŵası Uluslararası 
Sözleşŵesi ;ϭϵϲϱͿ ϱϯ 
ϳ.  ÇoĐuk Hakları Sözleşŵesi ;ϭϵϴϵͿ . ϱϯ 
B.  VATANDAŞLIK HAKKININ DÜZENLENDİĞİ BÖLGESEL SÖZLEŞMELER . ϱϱ 
ϭ.  AŵerikaŶ İŶsaŶ Hakları ǀe Ödeǀleri Bildirisi ;ϭϵϰϴͿ. ϱϱ 
Ϯ.  AŵerikaŶ İŶsaŶ Hakları Sözleşŵesi ;ϭϵϲϵͿ ϱϲ 
ϯ.  ÇoĐuk Hakları ǀe EseŶliği HakkıŶda Afrika Şartı ;ϭϵϵϵͿ ϱϵ 
ϰ.  Aǀrupa İŶsaŶ Hakları Sözleşŵesi ;ϭϵϱϬͿ ϱϵ 
a.  Avrupa İŶsaŶ Hakları MahkeŵesiŶiŶ VataŶdaşlık koŶusuŶdaki 
İçtihatları ϲϮ 
i.  VataŶdaşlarıŶ SıŶır Dışı Edilŵesi Yasağı . ϲϮ 
ii.  İşkeŶĐe, İŶsaŶlık dışı LJahut AşağılaLJıĐı Muaŵele Yasağı 
;MaddeϯͿ . ϲϯ 
iii.  Özel Yaşaŵa ǀe Aile YaşaŵıŶa SaLJgı ;Madde ϴͿ ϲϲ 
ϱ.  Çok VataŶdaşlık HalleriŶiŶ Azaltılŵası ǀe Çok VataŶdaşlık HaliŶde 
Askerlik YüküŵlülüğüŶe Dair Sözleşŵe ;ϭϵϲϯͿ ϲϴ 
ϲ.  Aǀrupa VataŶdaşlık Sözleşŵesi ;ϭϵϵϳͿ ϲϵ 
XI 
ϳ.  DeǀletiŶ HalefiLJetiŶe İlişkiŶ VataŶsızlıktaŶ KaçıŶŵaLJa Dair Aǀrupa 
KoŶseLJi Sözleşŵesi ;ϮϬϬϲͿ . ϳϲ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI
A.  DOĞUMLA VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI. ϴϮ 
ϭ.  SoLJ ďağı Esası ;Jus SaŶguiŶisͿ. ϴϯ 
Ϯ.  Toprak Esası ;Jus SoliͿ. ϴϳ 
B.  VATANDAŞLIĞIN SONRADAN KAZANILMASI ϵϮ 
ϭ.  İkaŵet Esaslı olarak SoŶradaŶ VataŶdaşlığıŶ KazaŶılŵası . ϵϯ 
Ϯ.  EǀleŶŵe ile SoŶradaŶ VataŶdaşlığıŶ KazaŶılŵası ϵϵ 
ϯ.  Eǀlat EdiŶŵe ile SoŶradaŶ VataŶdaşlığıŶ KazaŶılŵası . ϭϬϮ 
ϰ.  Seçŵe HakkıŶıŶ KullaŶılŵası ile VataŶdaşlığıŶ SoŶr
XII 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇOK KATMANLI YÖNETİMLER VE VATANDAŞLIK
A.  AVUSTURYA‐MACARİSTAN İMPARATORLUĞU ϭϱϭ 
B.  FİNLANDİYA VE AALAND ADALARI. ϭϱϰ 
C.  SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ. ϭϱϲ 
D.  YUGOSLAVYA FEDERAL SOSYALİST CUMHURİYETİ ϭϱϴ 
E.  AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI ϭϲϭ 
ϭ.  Aǀrupa Birliği VataŶdaşlığı KaǀraŵıŶıŶ Gelişiŵi ϭϲϭ 
a.  Roŵa AŶdlaşŵası ve Dört Teŵel Özgürlük . ϭϲϮ 
ď.  MaastriĐht AŶdlaşŵası. ϭϲϱ 
Đ.  LizďoŶ AŶdlaşŵası ϭϲϴ 
Ϯ.  Aǀrupa Birliği Teŵel Haklar Şartı . ϭϳϭ 
ϯ.  Aǀrupa Birliği ǀe Bölgesel VataŶdaşlık . ϭϳϮ 
ϰ.  AB VataŶdaşlığıŶa İlişkiŶ HüküŵleriŶ ULJgulaŶŵası. ϭϳϱ 
F.  ÇOK KATMANLI VATANDAŞLIK VE TÜRKİYE . ϭϳϳ 
ALTINCI BÖLÜM 
ÇİFTE VATANDAŞLIK
A.  ÇİFTE VATANDAŞLIK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ. ϭϳϵ 
B.  ÇİFTE VATANDAŞLIK KAVRAMI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR. ϭϴϯ 
ϭ.  BaŶĐroft AŶdlaşŵaları . ϭϴϯ 
Ϯ.  Çok VataŶdaşlık HalleriŶiŶ Azaltılŵası Ve Çok VataŶdaşlık HaliŶde 
Askerlik YüküŵlülüğüŶe Dair Sözleşŵe . ϭϴϱ 
ϯ.  Aǀrupa VataŶdaşlık Sözleşŵesi ϭϴϳ 
C.  ÇİFTE VATANDAŞLIK TÜRLERİ ϭϴϵ 
D.  ÇİFTE VATANDAŞLIK VE DİPLOMATİK KORUMA ϭϵϬ 
ϭ.  BaskıŶ LJa da EtkiŶ VataŶdaşlık DoktriŶi. ϭϵϬ 
Ϯ.  Soruŵsuzluk DoktriŶi. ϭϵϮ 
ϯ.  Notteďohŵ Kararı ǀe Gerçek Bağ PreŶsiďi ϭϵϰ 
ϰ.  Uluslararası Hukuk KoŵisLJoŶu’ŶuŶ Taslak Maddeleri. ϮϬϭ 
E.  ÇİFTE VATANDAŞLARIN SINIR DIŞI EDİLMELERİ . ϮϬϮ 
F.  ÇİFTE VATANDAŞLIK VE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ . ϮϬϲ 
G.  ÇİFTE VATANDAŞLIK VE ADLİ İŞBİRLİĞİ Ϯϭϭ 
H.  TÜRK HUKUKUNDA ÇİFTE VATANDAŞLIK. Ϯϭϰ 
XIII 
YEDİNCİ BÖLÜM 
VATANSIZLAR
A.  VATANSIZ VE MÜLTECİ KAVRAMLARI Ϯϭϵ 
B.  VATANSIZLIK HALLERİ ϮϮϰ 
ϭ.  DoğuştaŶ VataŶsızlar .ϮϮϱ 
Ϯ.  DoğuŵdaŶ SoŶra VataŶsız OlaŶlar. ϮϮϱ 
C.  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VATANSIZLIK SÖZLEŞMELERİ ϮϮϳ 
ϭ.  VataŶsız KişileriŶ StatüsüŶe İlişkiŶ Sözleşŵe ;ϭϵϱϰͿ ϮϯϬ 
Ϯ.  VataŶsızlığıŶ AzaltılŵasıŶa Dair Sözleşŵe ;ϭϵϲϭͿ Ϯϯϳ 
a.  Doğuŵla VataŶsızlık Ϯϯϳ 
ď.  DoğuŵdaŶ SoŶraki Bir DöŶeŵde VataŶsızlık. Ϯϯϵ 
D.  DEVLETLERİN HALEFİYETİ VE VATANSIZLIK Ϯϰϰ 
ϭ.  HalifiLJet Türleri. Ϯϰϱ 
a.  DevletiŶ ÜlkesiŶiŶ Bir ParçasıŶıŶ Başka Bir Devlete 
Devredilŵesi . Ϯϰϱ 
ď.  DevletleriŶ Birleşŵesi Ϯϰϲ 
Đ.  DevletleriŶ Dağılŵası Ϯϰϳ 
d.  ÜlkeŶiŶ Bir ParçasıŶıŶ ALJrılŵası Ϯϰϴ 
Ϯ.  Soğuk Saǀaş SoŶrasıŶda Deǀlet HalefiLJeti ǀe VataŶsızlar Ϯϰϵ 
a.  RoŵaŶlar Ϯϰϵ 
ď.  SloveŶLJa ve ͞SiliŶŵişler͟ . Ϯϱϯ 
Đ.  Baltık CuŵhuriLJetleri ve VataŶdaşlık Hakkı TaŶıŶŵaLJaŶlar 
;ŶoŶ‐ĐitizeŶsͿ. Ϯϱϲ 
i.  LitǀaŶLJa Ϯϱϵ 
ii.  LetoŶLJa. ϮϲϬ 
iii.  EstoŶLJa. Ϯϲϭ 
E.  AVRUPA KONSEYİ VE VATANSIZLAR. Ϯϲϯ 
ϭ.  Aǀrupa VataŶdaşlık Sözleşŵesi ;ϭϵϵϳͿ. Ϯϲϯ 
Ϯ.  DeǀletiŶ HalefiLJetiŶe İlişkiŶ VataŶsızlıktaŶ KaçıŶŵaLJa Dair Aǀrupa 
KoŶseLJi Sözleşŵesi ;ϮϬϬϲͿ . Ϯϲϰ 
XIV 
SONUÇ Ϯϲ9
KAYNAKÇA . Ϯϳϳ
A.  KİTAPLAR, MAKALELER Ϯϳϳ 
B.  ANDLAŞMALAR VE KANUNLAR Ϯϵϰ 
ϭ.  AŶdlaşŵalar . Ϯϵϰ 
Ϯ.  KaŶuŶlar, DüzeŶleŵeler Ϯϵϴ 
C.  MAHKEME KARARLARI ϯϬϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat