Anayasa Hukuku Dergisi ( 2014 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı ) Legal Yayıne

Anayasa Hukuku Dergisi ( 2014 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı )


Basım Tarihi
2014-01
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
97721471060032
Baskı
1120,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 120 puan kazanacaksınız)
   120
KARGO BEDAVA

Anayasa Hukuku Dergisi ( 2014 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı )

 

Yıl: 2014 Sayı: 5

İÇİNDEKİLER / INDEX / SOMMAIRE

SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL

İktidar ve Özgürlük İkilemindeki  Anayasa Mahkemesi

Constitutional Court Before the Dilemma of  Power and Fredoom

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

BÖLÜM 1 / SECTION 1

Ad ve Soyada İlişkin Kararlar Bireyin  Kimlik Hakkı

Jurisprudance on Forename and Surname Right to Individual Identity

Sultan Tahmazoğlu-Üzeltürk

Anayasa Mahkemesi’nin Soyadına İlişkin Kararları Üzerine Düşünceler

Reflections on the Constitutional Court’s Decisions  Reagarding the Surname

Erkan Duymaz

 

BÖLÜM 2 / SECTION 2

4+4+4 Yasası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı: Sunuş

Summary of the Decision on the 4+4+4 Statute of the Constitutional Court

Emrah Kırıt

Seçmeli Din Dersleri Meselesi ve Anayasa Mahkemesi

The Issue of Electıve Relıgıous Courses  and the Constıtutıonal Court

O. Serkan Gülfidan

 

BÖLÜM 3 / SECTION 3

Dumansız Kamusal Yarar ve Dumanaltı Bireysellik Çatışması -Anayasa Mahkemesi’nin 2011 Tütün Yasağı İçtihadı Hakkında Karşılaştırmalı Gözlemler-

Clash of Smoke Free Public Good and Smoking Individuality -Comparative Observations on 2011 Tobacco Ban Case-Law of Constitutional Court

Bertil Emrah Oder

Alkol ve Sigaraya İlişkin Yasal Düzenlemelerin ‘İçkin’ ve ‘Normatif’ Analizinin Kıstasları ve Bu Tarz Düzenlemelerin Siyasi ve Toplumsal Sonuçlarına Dair Sorular

The Immanent and Normative Criteria of Assessing the Laws that Regulate Alcohol and Tobacco Consumption, and the Emerging Questions that are Pertinent to the Political and Social Consequences of Such Regulations

Ayşen Candaş

 

BÖLÜM 4 / SECTION 4

Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi

Individual Application Before the Turkish Constitutional Court: An Analysis of the Cases in Its First Year

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

Yorum: Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının

Analizi

Comment: Individual Application before the Turkish Constitutional Court:

An Analysis of the Cases in Its First Year

Oya Boyar

 

BÖLÜM 5 / SECTION 5

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan

Değerlendirmesi

A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions of the

Turkish Constitutional Court

Tolga Şirin

Yorum: Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi

Comment: A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions

of the Turkish Constitutional Court

Gözde Atasayan

 

BÖLÜM 6 / SECTION 6

MİT Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Anayasallığı

Constutionality of the Amendment in Code of "MİT’’

Korkut Kanadoğlu

 

BÖLÜM 7 / SECTION 7

Sağlık Bakanlığı Örgütlenmesi ve Sağlık Hizmetleri Anlayışını Yeniden

Düzenleyen 663 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi Karar Tahlili  (K. 2013/30)

Understanding the Ministry of Health and Health Services to

Re-Organisation Governing the Constitutional Court Decision Analysis

Decree No. 663 (K. 2013/30)

Nurhan Demirhan

Anayasa Mahkemesi ve Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi

The Constitutional Court and Governmental Decrees Having Force of Law

Nihan Yancı Özalp

 

BÖLÜM 8 / SECTION 8

12. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşırken...  Anayasa Mahkemesi'nin K. 2012/96 Kararının Analizi: 7 Yıl Yerine, 12 Yıl (mı?)

Approaching the Next Presidential Election… Analysis of the Constitutional

Court Decision (2012/96): 12 Years Instead of 7 Years?

Abdullah Sezer

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Kararı Üzerine

Gözlemler

Observations on the Judgement of the Turkish Constitutional Court on the

Law on Presidential Elections

Olgun Akbulut

 

BÖLÜM 9 / SECTION 9

Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması

Escaping from Judicial Review Via International Agreements: The Case of

Akkuyu Nuclear Power Plant Agreement

Serkan Köybaşı

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Bir Nükleer Güç

Santralinin Yapımına İlişkin Antlaşmanın Hukuki Niteliğinden Hareketle 1982 Anayasası Madde 90’ın İncelenmesi

A Study of Article 90 of the 1982 Constitution within the Ambit of the Legal

Status of The Agreement Between the Republic of Turkey and the Russian

Federation Relating to the Construction of a Nuclear Power Plant

Ömer Gedik

 

BÖLÜM 10 / SECTION 10

1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu ve Anayasa Mahkemesi Kararları

The Issue of the Limitation of Fundamental Rigts with no Specific Limitation

Grounds Under 1982 Constitution and the Constitutional Court Decisions

Tijen Dündar Sezer

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası’nda Sınırlama Kaydı İçermeyen Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması

Constitutional Court’s Approach on the Restriction of Fundamental Rights with no Explicit Limitation Clause in 1982 Constitution

Y. Metin Özdemir

 

BÖLÜM 11 / SECTION 11

6360 Sayılı Kanun Hakkında Bir Yorum

A Commentary on Law No.6360

Zülfiye Yılmaz

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yıl: 2014 Sayı: 6

MAKALELER/ARTICLES

Güçlü ve ZayıfYönleriyle 27 Ocak 2014 Tarihli Yeni Tunus Anayasası

La NouvelleConstitution Tunisienne du  27 Janvier2014: Forces et Faiblesses

The New TunisianConstitution of 27 January 2014: Strentghs and Weaknesses

Ferhat Horchani 11

Siyasal Bağlamında Türkiye’nin Yeni AnayasaYazımı Girişimi

Turkey’s Attempt ata New Constitution in Political Context

Murat Akan. 37

Sacrifierl’individu à l’unité de la Nation et de la Famille: Quelques 
Réflexions Sur LesDécisions Récentes de la Cour Constitutionnelle 
Turque en Matièrede Nom Patronymique

Sacrificing theIndividual to the Unity of the Nation and Family: 
Reflections on theConstitutional Court’s Recent Decisions 
Regarding theSurname

Erkan Duymaz. 81

Çoğunluk vs.Azınlık: Demokratik  Hukuk DevletininGerçekleşme 
Koşulu Olarak Sivilİtaatsizlik

Majority vs.Minority: The Civil Disobedience as a Condition to 
FullfillmentDemocratic Rule of Law

F. Ceren Akçabay. 105

Toplantı ve GösteriYürüyüşü Hakkınının Kullanılmasında Bir Bilinmeyen: 
Spontane ve AceleEylemler

A Mystery in theUse of the Right to Meetings and Demonstrations: 
Spontaneous andImmediate Actions

Ahmet Mert Duygun. 133

Bir MahkemeKararının Analiz (Çözümleme) Metoduna Dair Birkaç Söz:  
Mousseron Yöntemiile Bir Kuralın Yargısal Anlamını Ortaya Koymak

A Few Words on theMethodological Analysis of a Court Decision: Putting 
Forward TheJudicial Meaning of a Rule by Using the Mousseron Method

Nesrin Yılmaz Sales. 163

 

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEWS OFDECISIONS-JUDGEMENTS/NOTES DE JURISPRUDENCE

Sermaye Piyasasına“Anayasal” Grev Yasağı Güvencesi

A Constitutional Safeguard for Capital Markets: ‘Ban on Strikes’

Mesut Gülmez. 199

İHAM’ın İşaretEttiği Yapısal Sorun:  Zorunlu DinEğitimi

The Structural Problem Pointed by ECHR: Compulsory Religious Education

F. Ceren Akçabay. 221

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS/INFORMATIONSCONSTITUTIONNELLES

Sempozyum:Uluslararası Anayasa Hukuku Derneğinin (IACL) 
 “Global ve Yerel Düzeydeki Anayasal Sorunlar”aİlişkin 9. Dünya Kongresi

Symposium: IXth World Congress of the International Association of 
Constitutional Law(IACL) on “Constitutional Challenges: Global and Local”

Giammaria Milani - TaniaAbbiate. 239

 

Cumhurbaşkanı: Seçim veGöreve Başlama Süreci/ Presidential Election and His Investiture  251

 

Presidential Election and HisInvestiture to the Press and Public Opinion. 255

 

İki Cumhurbaşkanlıve İki Başbakanlı Türkiye

La Turquie Nantie de Deux Présidents et Deux Premiers Ministres

Turkey with Two Presidents and Two Prime Ministers

Jean Marcou. 259

Türkiye, BaşkanlıkRejimi Yolunda

Turquie: La République Se Présidentialise

Turkey: On Her Way to Presidential System

Jean Marcou. 263

Romanya’nınAnayasal Gündemi

Actualité Constitutionnelle Roumaine

Constitutional Agenda of Romania

Elena Simina Tanesescu. 271

Orta Avrupa’da YeniBir Anayasa: Macaristan Temel Yasası’nın Kabulü

Une Nouvelle Constitution en Europe Centrale: l’adoption Récente de la LoiFondamentale de Hongrie

A New Constitution in Central Europe: Hungary  Establishes Its Constitution

Peter Kruzslicz. 279

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW/BIBLIOGRAPHIE

ÖzgürlüklerHukuku'na Giriş veya Hem Bahçe Hem De Bir Kule Olarak Babil

Introduction to the Freedom’s Law or Babylon as a Garden and Also as aTower

Zeynep Turhallı 287

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİSİPARİŞ FORMU.. 298

ORDERING FORM FOR THE LEGALLAW JOURNALS. 298

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU.. 299

SUBSCRIPTION FORM FOR THELEGALBANK LAW DATABASE.. 299

 

 

YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD


Profesör İbrahim Ö. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi

Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu, Galatasaray Üniversitesi

Profesör Sibel İnceoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Üniversitesi

Profesör Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi

Profesör Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi

Doçent Eric Sales, Galatasaray ve Montpellier Ünivesiteleri

Doçent Sultan Üzeltürk, Yeditepe Üniversitesi

Doçent Selin Esen, Ankara Üniversitesi

Doçent Ece Göztepe, Bilkent Üniversitesi

Doçent Şule Özsoy, Galatasaray Üniversitesi


DANIŞMA KURULU /ADVISORY BOARD


Professor Rainer Arnold, University of Regensbourg

Profesor César Landa Arroyo, Ponticia Universidad Catolica del Peru

Professeur Yadh Ben Achour, Université de Cartage

Professor Eva Brems, Ghent University 

Profesör Meltem Dikmen Caniklioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Profesör Osman Doğru, Marmara Üniversitesi

Profesor Marcelo Figueiredo, Pontifica Universidade Catolica de Sao Paulo

Professeur Thomas Fleiner, Université de Fribourg

Professeur Lauréline Fontaine, Sorbonne nouvelle-Paris 3

Professor Lech Garlicki, European Court of Human Rights

Professeur Tania Groppi, Université de Siena

Professor Vicki Jackson, Harward School of Law

Professor Mo Jihong, Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences

Profesör İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi

Professeur Jean Marcou, Université de Grenoble

Professeur Bertrand Mathieu, Université Paris-Sorbonne

Professor Jean Morange, Université de Limoges

Professor Christina Murray, University of Cape Town

Profesör Erdal Onar, Bilkent Üniversitesi

Profesör Merih Öden, Ankara Üniversitesi

Professor Raul Pangalangan, University of Philippines

Professor Michel Rosenfeld, Cardozo School of Law

Professor Martin Scheinin, European University Institute

Professor Eivind Smith, University of Oslo

Professor Adrienne Stone, University of Melburne

Professor Elena-Simina Tanasescu, University of Bucarest

Profesör Turan Yıldırım, Marmara Üniversitesi

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat