Şirket Satın Almaları Mehmet Eski

Şirket Satın Almaları


Basım Tarihi
2018-05
Sayfa Sayısı
263
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248474
Boyut
16x24
Baskı
1115,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 115 puan kazanacaksınız)
   115
KARGO BEDAVA

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ESKİ

 

Konu Başlıkları
- Sermaye Şirketlerinin Sınır Ötesine Devrine Yönelik Pay Satışı
- Due Diligence
Pay Satışı Suretiyle Teşebbüs Satış Sözleşmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 17
Giriş 21
Birinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SATIN ALINMASIYLA
İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE TEMEL KONULAR
§1. DEVRALMA KAVRAMI 25
§2. TEŞEBBÜS SATIŞI 26
I. Kavramsal Olarak Teşebbüs 26
II. Teşebbüs Satışı Türleri 30
A. Varlık Satışı Suretiyle Teşebbüs Satışı 30
B. Payların Satışı Suretiyle Teşebbüs Satışı 31
C. Teşebbüs Satışı Türlerinin Kombine Edilmesi: Carve–Out 39
III. Teşebbüs Satışlarının Değişik Açılardan Sınıflandırılması 39
A. Alıcılar Açısından 39
1. Stratejik Yatırımcılar 39
2. Finansal Yatırımcılar ve Private Equity 40
B. Satış Yöntemi Açısından 41
1. Geleneksel Satış Yöntemi 41
2. Açık Arttırma Suretiyle Satış Yöntemi 42
C. Devralma İşlemindeki Hususiyetler Açısından 43
1. Leveraged Buy–out (LBO) 43
2. Management Buy–out (MBO) 44
3. Aleni Pay Alım Teklifi 45
4. Sermaye Artırımı 45
§3. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 46
I. Anonim Şirkette Pay ve Payın Devri 46
A. Pay Kavramı ve Türleri 46
1. Genel Olarak 46
2. Pay Türleri 48
a. Adi Pay–İmtiyazlı Pay 48
b. Bedelli Pay–Bedelsiz (Gratis) Pay 48
B. Anonim Şirketlerde Payın Devri 49
1. Genel Olarak 49
2. Senede Bağlanmamış (Çıplak) Payın Devren İktisabı 49
a. Kaydi Sisteme Girmemiş Payların Devri 50
b. Kaydi Sisteme Girmiş Payların Devri 51
3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri 51
4. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 52
II. Limited Şirketlerde Pay 53
A. Genel Olarak 53
B. Esas Sermaye Payının Devri 54
İkinci Bölüm
PAY SATIŞI SURETİYLE TEŞEBBÜS SATIŞ
SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLIK AŞAMASI
§1. KONUYA GİRİŞ 57
§2. SÖZLEŞME ÖNCESİ YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ 59
I. Genel Olarak 59
II. Aktif Davranışla Sözleşme Öncesi Yükümlülük İhlali 63
A. Yanlış Bilgilendirme 63
B. Hukuka Aykırı Davranış 64
C. Sözleşme Akdetme Niyeti Bulunduğu Hususunda Yanıltma 65
Ç. Sözleşme Görüşmelerinin Sonlandırılması 65
III. Pasif Davranışla Sözleşme Öncesi Yükümlülük İhlali 66
§3. NİYET MEKTUBU (LETTER OF INTENT) 68
I. Genel Olarak 68
II. Teşebbüs Satışına Yönelik Niyet Mektuplarında Yer Alan Hususlar 70
§4. MAHREMİYETİN KORUNMASI VE GİZLİLİK 72
§5. MÜNHASIRLIK 73
§6. OPSİYON 74
§7. ÖN SÖZLEŞME 75
§8. DUE DİLİGENCE 76
I. Genel Olarak 76
II. Due Diligence Türleri 78
A. Finansal Due Diligence 79
B. Ticari Due Diligence 80
C. Hukuki Due Diligence 81
Ç. Vergisel Due Diligence 83
III. Due Diligence’ın Yürütülüşü 83
IV. Due Diligence’ın Hukuki Boyutu 84
A. Due Diligence Yaptırma Keyfiyeti 84
B. Due Diligence’ın Yürütülüşünde Özensizlik ve Eksiklik 88
C. Due Diligence’ın Satıcının Açıklama Yükümlülüğüne Etkisi 91
Ç. Teşebbüse Ait Bilgilerin Aktarılması 92
1. Yönetim Kurulu veya Müdürün Bilgileri Doğrudan Aktarması 92
2. Due Diligence Bağlamında Paydaşın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 93
Üçüncü Bölüm
PAY SATIŞI SURETİYLE
TEŞEBBÜS SATIŞ SÖZLEŞMESİ
§1. KONUYA GİRİŞ 97
§2. SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE İÇERİĞİ 98
§3. SÖZLEŞMEDE YER ALAN TARAFLAR 100
§4. GİRİŞ BÖLÜMÜ VE TANIMLAR 101
§5. SÖZLEŞMENİN KONUSU 102
§6. SATIŞ BEDELİ 103
I. Genel Olarak 103
II. Sabit Satış Fiyatı 106
III. Uyarlanabilir Satış Fiyatı 107
IV. Değişken Satış Fiyatı 109
V. Satış Bedelinin Finansmanının Sözleşmeye Etkileri 111
VI. Satış Bedeli Güvenceleri 112
VII. Satış Bedeli Uyuşmazlıkları 115
§7. İCRA KOŞULLARI 116
I. Genel Olarak 116
II. İcra Koşulu Olarak Belirlenen Hususlar 118
A. Rekabet Hukukuna İlişkin İzin 118
1. Genel Olarak 118
2. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Yönünden 119
B. Başkaca Resmi İzinler 124
1. Genel Olarak 124
2. Sermaye Piyasası Kanunu Yönünden 124
a. Aracı Kurumlara Yönelik 124
b. Portföy Yönetim Ortaklıklarına Yönelik 126
c. Yatırım Ortaklıklarına Yönelik 127
ç. Borsalar ve Merkezi Kayıt Kuruluşlarına Yönelik 127
3. Bankacılık Kanunu Yönünden 128
4. Elektrik Piyasası Kanunu Yönünden 129
5. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Yönünden 130
6. Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Yönünden 131
C. Ruhsatlar ve İmtiyazlar 131
Ç. Yabancı Sermaye Sınırlamaları 132
D. Önemli Sözleşmelerin Yürürlüğü 132
E. Teklife Muhatap Olma ve Önalım Hakkı 133
F. Yetkili Organların Onayı 133
G. Satışın Finansmanı 134
Ğ. Carve Out İşlemleri 134
H. Sözleşme Koşullarının Olumsuz Değişmemesi 135
1. Genel Olarak 135
2. Esaslı Menfi Değişim Klozu (MAC Klozu) 136
İ. Diğer Koşullar 138
III. İcra Koşullarının Yerine Getirilmesine Yönelik Yükümlülükler 138
IV. Koşulların Gerçekleşmesine Yönelik Tarafların İşbirliği 140
V. Zamansal Sınırlama ve Koşulların Gerçekleşmemesi 141
VI. İcra Koşulları Uyuşmazlıkları 142
§8. İMZA İLE İCRA ARASINDA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 142
I. Genel Olarak 142
II. İşlerin Yürütülmesi 143
III. Bilgi Alma ve İnceleme 144
IV. Kazanç Dağıtımı 144
§9. SÖZLEŞMENİN İCRASI 145
I. Genel Olarak 145
II. İcra Tarihi 145
III. İcra Yeri 146
IV. İcra İşlemleri 147
V. Temerrüt 148
§10. SATICININ TEKEFFÜL SORUMLULUĞU 149
I. Genel Olarak 149
II. Yasal Tekeffül Sorumluluğu 151
A. Yasal Ayıba Karşı Sorumluluk 151
1. Genel Olarak 151
2. Sorumluluk Şartları Yönünden Özellik Arz Eden Hususlar 152
a. Yarar ve Hasarın Geçişi 152
b. Lüzumlu Vasıflarda Eksikliğe Dayalı Oluşan Ayıp 153
c. Muayene ve İhbar Külfeti 156
3. Yasal Başvuru Yolları 159
a. Genel Olarak 159
b. Değiştirme 159
c. Ayıbı Giderme (Onarım) 160
ç. Sözleşmeden Dönme 160
d. İndirim 162
4. Ayıba Karşı Sorumluluğun İrade Fesadı Halleriyle Yarışması 164
a. Genel Olarak 164
b. Temel Yanılması 164
c. Aldatma 165
ç. Yanılma ve Aldatmanın Hukuki Sonuçları 166
B. Yasal Zapta Karşı Sorumluluk 167
III. Sözleşmesel Tekeffül Sorumluluğu 169
A. Genel Olarak 169
B. Satıcı Beyanlarının Hukuki Niteliği 171
C. Vaat veya Garanti Beyanlarının Yan Edim Yükümlülükleriyle İlişkisi 172
Ç. Vaat veya Garanti Edilen Hususların Bulunması Gereken An 174
D. Başlıca Vaat veya Garanti Edilen Haller 175
1. Devredenin Hukuki İşlem ve Tasarruf Ehliyeti 175
2. Hedef Teşebbüsün Şirketler Hukuku Açısından Konumu 175
3. Devrolunacak Paya İlişkin Zapt veya Hukuki Ayıplar 177
4. Mali Durum 177
5. Vergiler 178
6. Taşınır Eşyalar ve İlgili Haklar 179
7. Taşınmazlar ve İlgili Haklar 180
8. Fikri Mülkiyet Hakları, Know–How ve Enformasyon Teknolojisi 181
9. Önemli Sözleşmeler 183
10. Finansman Sözleşmeleri ve Finansal Yükümlülükler 185
11. Ruhsatlar ve Hukuk Düzenine Uyumluluk (Compliance) 186
12. Çalışanlar ve Emeklilik Hakları 187
13. Sigortalar 189
14. Ürünler 190
15. Hukuki Uyuşmazlıklar 190
16. Çevre 191
17. İşlerin Usulüne Uygun Yürütülmesi ve Esaslı Menfi Değişim 192
18. Bilgilerin Eksiksiz Oluşu 192
E. Muafiyet Tanıma 193
F. Hukuki Başvuru Yolları 194
1. Genel Olarak 194
2. Sözleşmeden Dönme 195
3. Ayıbın Giderimi (Onarım) 195
4. İndirim 196
5. Tazminat 197
G. Sorumluluğun Sınırlandırılması 198
1. Miktarsal Sınırlamalar 198
a. Alt Limit 198
b. Üst Limit 199
2. Mükerrerliğin Önlenmesi 199
3. Bilindiği Kadarıyla Sınırlaması (Best Knowledge) 200
Ğ. Aykırılığın Bildirimi 201
H. Zamanaşımı veya Hak Düşürücü Süre 202
İ. Birden Fazla Satıcı Olma Durumu 203
J. Alıcının Güvenceye Kavuşturulması 204
1. Genel Olarak 204
2. Ödemezli Def’i ve Takas 204
3. Banka Garantisi 204
4. Yediemin Hesabı 205
5. Diğer Güvence Yolları 206
§11. REKABET YASAĞI 206
I. Genel Olarak 206
II. Borçlar Hukuku Yönünden Rekabet Yasağı 207
III. Rekabet Hukuku Yönünden Rekabet Yasağı 209
§12. MAHREMİYETİN KORUNMASI VE GİZLİLİK 213
I. Sözleşmenin İcrasından Önceki Aşamaya İlişkin 213
II. Sözleşmenin İcrasından Sonraki Aşamaya İlişkin 214
III. İhlalin Sonuçları 214
§13. MASRAFLAR 215
§14. BİLDİRİMLER 215
§15. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 216
Dördüncü Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SINIR ÖTESİ DEVRİNE
YÖNELİK TEŞEBBÜS SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
§1. KONUYA GİRİŞ 219
§2. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN TEŞEBBÜS SATIŞ SÖZLEŞMELERİ 222
I. Genel Olarak 222
II. Akit Statüsü 224
A. Hukuk Seçimi 224
B. Objektif Kurala Göre Bağlama 226
1. Borsada İşlem Görmeyen Payların Satışı 227
2. Borsada İşlem Gören Payların Satışı 229
C. Akit Statüsünün Kapsamı 229
III. Ortaklık Statüsü 230
IV. Şekle Uygulanacak Hukuk 231
V. Ehliyete İlişkin Uygulanacak Hukuk 232
VI. Temsile İlişkin Uygulanacak Hukuk 233
VII. Niyet Mektubu ve Diğer Ön Uzlaşılara Uygulanacak Hukuk 234
VIII. Doğrudan Uygulanan Normların Nazara Alınması 235
IX. Kamu Düzeni 235
§3. MİLLETLERARASI USUL HUKUKU AÇISINDAN TEŞEBBÜS SATIŞ SÖZLEŞMELERİ 236
I. Yetkili Mahkeme Seçimi 236
II. Hakem Yargılaması Seçimi 237
A. Genel Olarak 237
B. Ad Hoc Tahkim–Kurumsal Tahkim 238
C. Milletlerarası Tahkim Kanunu 239
Ç. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 240
Sonuç 243
Yararlanılan Kaynaklar 249

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat