Borçlar Hukuku Özel Hükümler Mehmet Remzi

Borçlar Hukuku Özel HükümlerKonu Anlatımı-Çıkmış Sorular ve Çözümleri-Çözümleri Deneme Sınavları


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
493
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008682
Boyut
16x24
Baskı
949,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 49 puan kazanacaksınız)
   49

Konu Başlıkları
- Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerine İlişkin Genel Esaslar
- Mülkiyeti Devir (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler
- Bağışlama Sözleşmesi
Kullandırma ve Yararlandırma Amacı Güden Sözleşmeler

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR 25
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
§1. BORÇLAR KANUNU SİSTEMİ AÇISINDAN SÖZLEŞMELER 27
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞME KAVRAMI 27
II. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ 28
III. BORÇLAR HUKUKUNDA YER ALAN SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN TEMEL
PRENSİPLER 30
A. Sözleşme Özgürlüğü Prensibi 30
B. Sözleşmenin Tipini Seçme Serbestîsi Prensibi 32
§2. BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMEYEN SÖZLEŞMELER 32
I. BİRLEŞİK SÖZLEŞMELER 32
A. Tanım 32
B. Birleşik Sözleşmelerde Hukuki Sorunun Çözümü 33
II. KARMA SÖZLEŞMELER 33
A. Tanım 33
B. Karma Sözleşmenin Çeşitleri 33
C. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler 34
III. KENDİNE ÖZGÜ YAPISI OLAN SÖZLEŞMELER 35
A. Genel Olarak 35
B. Hakem Sözleşmesi 36
C. Sulh Sözleşmesi 37
D. Satış İçin Bırakma Sözleşmesi 38
E. Tek Satıcılık Sözleşmesi 40
1. Genel Olarak 40
2. Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hükümler 41
3. Tarafların Borçları 42
a. Tek Satıcının Borçları 42
b. Yapımcının Borçları 43
4. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi 44

§3. BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN SÖZLEŞMELER 44
I. MÜLKİYETİ GEÇİRİM (TEMLİK) BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 44
II. KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER 44
III. İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 45
IV. SAKLAMA (MUHAFAZA) BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 45
V. TEMİNAT BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 46
VI. SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI SÖZLEŞMELER 46
VII. ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ 46

İKİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİ GEÇİRİM (TEMLİK) BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ KISIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ
§1. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 47
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 47
II. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ESASLI UNSURLARI 48
A. Satılan (Mebi) 48
B. Satış Bedeli (Semen) 49
C. Anlaşma 50
III. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASAR ve YARARIN GEÇMESİ 51
A. Genel Olarak 51
B. Hasar ve Yarar Kavramlarının Önemi 52
C. TBK m. 208 Çerçevesinde Satış Sözleşmesinde Hasar ve Yararın
Geçmesine İlişkin Esaslar 52
D. Koşula Bağlı Satış Sözleşmelerinde Hasar ve Yararın Geçmesi 56
§2. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 58
I. SATIŞIN KONUSU BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 58
A. Taşınır Satışı 58
B. Taşınmaz Satışı 60
II. SÖZLEŞMENİN KOŞULLARI BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 63
A. Örnek (Numune) Üzerine Satış 63
B. Beğenme Koşuluyla Satış 64
C. Kısmi Ödemeli Satışlar 66
1. Taksitle Satış 66
a. Taksitle Satışın Tanımı ve Unsurları 66
b. Taksitle Satışta Taksitlerin Ödenmemesinin Hükümleri 71

2. Ön Ödemeli Taksitle Satış 76
a. Ön Ödemeli Taksitle Satışın Tanımı ve Unsurları 76
b. Ön Ödemeli Taksitle Satışın Sona Ermesi 79
D. Ard Arda Teslimli Satış 81
E. Açık Artırma (Müzayede) Yoluyla Satış 82
1. Genel Olarak 82
2. Cebri (Zorla) Artırma 83
3. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Artırma 84
§3. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICI ve ALICININ BORÇLARI 85
I. SATICININ BORÇLARI 85
A. Satılan Malı Teslim ve Mülkiyeti Alıcıya Geçirme Borcu 85
B. Ayıptan Dolayı Sorumluluk 88
1. Maddi Şartları 88
a. Bildirilen (Zikir ve Vaad Edilen) Niteliklerin Bulunmaması 88
b. Lüzumlu Vasıfların Bulunmaması 88
2. Şekli Şartları (Gözden Geçirme ve Bildirim Yükümlülüğü) 91
3. Ayıp Halinde Alıcının Hakları 93
4. Dava Zamanaşımı Süreleri 97
C. Zapttan Dolayı Sorumluluk 99
1. Genel Olarak 99
2. Maddi Şartları 100
3. Şekli Şartları 102
4. Tamamen Zapt Halinde Alıcının Hakları 103
5. Kısmen Zapt Halinde Alıcının Hakları 104
6. Zamanaşımı 105
D. Satıcının Diğer Borçları 105
1. Satılanı Saklama ve Koruma Borcu 105
2. Satılanı Gönderme Borcu 105
II. ALICININ BORÇLARI 106
A. Satılan Malı Teslim Alma Borcu 106
B. Satış Bedelini Ödeme Borcu 107
C. Alıcının Diğer Borçları 107
III. SATICI VE ALICININ TEMERRÜDÜ 107
A. Satıcının Temerrüdü 107
1. Adi Satış Sözleşmelerinde Satıcının Temerrüdü 108
2. Ticari Satış Sözleşmelerinde Satıcının Temerrüdü 109

B. Alıcının Temerrüdü 113
1. Satış bedelinin peşin ödenmesi gereken hallerde alıcının
temerrüdü 113
2. Veresiye satışlarda alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü 114
İKİNCİ KISIM
MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ
§ 1. TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 117
§ 2. UNSURLARI 117
§ 3. HÜKÜMLERİ 118
ÜÇÜNCÜ KISIM BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
§ 1. GENEL OLARAK BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 121
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve UNSURLARI 121
II. BAĞIŞLAMADA EHLİYET ve TASARRUF YETKİSİ 123
A. Bağışlama Yapma Ehliyeti 123
1. Tam ehliyetliler bakımından 123
2. Sınırlı ehliyetsizler - tam ehliyetsizler bakımından 123
3. Sınırlı ehliyetliler bakımından 124
B. Bağışlamayı Kabul Ehliyeti 124
§ 2. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 125
I. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME 125
II. ELDEN BAĞIŞLAMA 126
III. KOŞULLU BAĞIŞLAMALAR 127
IV. YÜKLEMELİ BAĞIŞLAMA 128
§ 3. BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ 129
I. BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ 129
II. BAĞIŞLAMANIN SONA ERMESİ 130
A. Bağışlayanın Ölümü 130
B. Bağışlamanın Geri Alınması 130
1. Yerine Getirilmiş Bağışlamanın Geri Alınması. 131
2. Yerine Getirilmemiş Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması 132
C. Bağışlayanın Mirasçılarının Bağışlamayı Geri Alma Hakkı 132
D. Bağışlama Sözünün Kendiliğinden Sona Ermesi 133

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ KISIM KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ
§ 1. GENEL OLARAK KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ 135
I. TANIM ve HUKUKÎ NİTELİĞİ. 135
A. Tanımı 135
B. Hukukî Niteliği 136
II. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 136
A. Ödünç Konusu Bir Şey veya Hakkın Bulunması 136
B. Ödünç Konusunun Karşılıksız Olarak Kullandırılması 137
C. Tarafların Anlaşması 138
§ 2. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 138
I. ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI 138
A. Ödünç Konusunu Ödünç Alana Teslim Borcu 138
B. Ödünç Alanın Ödünç Konusuna Yaptığı Olağanüstü Masrafları Ödeme
Borcu 139
II. ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI 140
A. Ödünç Konusunu Sözleşmeye ya da Niteliğine Uygun Kullanma Borcu 140
B. Ödünç Konusunu Başkasına Kullandırmama Borcu 140
C. Ödünç Konusunun Olağan Giderlerini Ödeme Borcu 141
D. Ödünç Konusunu Geri Verme Borcu 141
III. BİRLİKTE ÖDÜNÇ ALANLARIN SORUMLULUĞU 142
IV. ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 142
A. Sözleşmede Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesi 142
B. Sözleşmede Bir Süre Kararlaştırılmamış Olması Halinde Sona Erme 142
C. Ödünç Verenin Sözleşmeyi Fesih Hakkı 143
D. Ödünç Alanın Ölümü 143

İKİNCİ KISIM TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ
§ 1. GENEL OLARAK TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ 145
I. TANIM ve HUKUKİ NİTELİĞİ. 145
A. Tanımı 145
B. Hukukî Niteliği 145

II. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI. 147
A. Ödünç Konusu Bir Miktar Para veya Tüketilebilen Bir Şeyin Bulunması 147
B. Ödünç Konusu Şeyin Mülkiyetinin Ödünç Alana Geçirilmesi. 147
C. Ödünç Alanın Eşit Miktar ve Nitelikte Benzer Başka Bir Şeyi Geri
Vermeyi Taahhüt Etmesi 148
D. Ödünç Sözleşmesinde Ödünç Alanın Faiz Ödeme Borcunun Kararlaştırılabilmesi 148
1. Ticari Olmayan Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz 148
2. Ticari Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz 149
E. Tarafların Anlaşması 150
§ 2. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 151
I. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI 151
A. Ödünç Verenin Ödünç Konusu Şeyin Mülkiyetini Geçirme ve Teslim
Borcu 151
B. Ödünç Verenin Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Borcu 152
II. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI 152
A. Faizli Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Ödünç Konusu Şeyi Kabul Etme
Borcu 152
B. Faizli Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz Ödeme Borcu 153
C. Ödünç Alınan Şeyin Eşit Miktar ve Nitelikteki Benzerini Geri Verme
Borcu 154
III. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 154
ÜÇÜNCÜ KISIM KİRA SÖZLEŞMESİ
§ 1. ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ 157
I. TANIM VE UNSURLARI 157
II. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRALAYANIN BORÇLARI 158
A. Kiralananı Sözleşmede Öngörülen Şekilde Kullanmaya Elverişli
Durumda Teslim Etme Borcu 158
B. Kiralananı Sözleşme Süresince Sözleşmede Öngörülen Kullanmaya
Elverişli Halde Bulundurma Borcu 159
C. Kiraya Verenin Ayıplardan Sorumluluğu 159
1. Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğunun Gerçekleşmesinin Şartları 159
2. Kiraya Verenin Kiralananın Ayıptan Sorumluluğunun Hükümleri 162
a. Kiraya Verenin Kiralananın Kiracıya Teslimi Anındaki
Ayıplardan Sorumluluğu 162
b. Kiraya Verenin Kiralananın Sonradan Ayıplı Hale Gelmesinden Sorumluluğu 163

D. Kiraya Verenin Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle
Sorumluluğu 166
1. Kiraya Verenin Zapttan Dolayı Sorumluluğu 166
2. Kiraya Verenin Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra
Üstün Hak Sahibi Olmasından Dolayı Sorumluluğu 167
E. Kiraya Verenin Kiralananın Vergi ve Benzeri Yükümlülüklerine
Katlanma Borcu 168
F. Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu 168
III. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ BORÇLARI 168
A. Kiracının Kiralanana İlişkin Zilyetlik ve Kullanma Haklarına Bağlı Olan
Borçları 168
1. Kiralananı Özenle ve Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanma
Borcu 168
2. Kiracının Aynı Bina İçinde Oturanlara Saygı Gösterme Borcu 169
3. Kiralananın İyi Bir Durumda Muhafazası İçin Özen Gösterme ve
Gereken Bildirimleri Yapma Borcu 169
4. Kiralanandaki Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın
Gösterilmesine Katlanma Borcu 169
5. Kiracının Kiralananın Kullanılmasının Gerektirdiği Olağan Giderleri
Yapma Borcu 170
B. Kiracının Kiralananı Başkasına Kiraya Vermesi ve Kiralananı Kullanma Alacağını Başkasına Devretme Hakları ile İlgili Borçları 171
1. Kiralananın Başkasına Kiralaması 171
2. Kiralananı Kullanma Alacağını Başkasına Devretmesi 171
3. Kira Sözleşmesinin Devri 172
C. Kira Bedelini Ödeme Borcu 173
1. Kira Bedelini Ödenme Yeri ve Zamanı 173
2. Kiracının Kira Bedelinin Ödememesi ve Sonuçları 173
3. Kira Bedelinin Ödenmesinin Teminatı (Kiraya Verenin Hapis Hakkı) 174
D. Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu 175
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL DURUMLAR 176
A. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 176
1. Kiraya Verenin Yenilik ve Değişiklik Yapması 176
2. Kiracının Yenilik ve Değişiklik Yapması 178
B. Takastan Feragat Yasağı 178
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 179
A. Kira Sözleşmesinin Sözleşme Taraflarının Sözleşme Hükümlerine
Aykırı Hareket Etmesi Sebebiyle Sona Ermesi 179
B. Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Sürenin Geçmesiyle Sona Ermesi 180

C. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Fesih İhbarı ile Sona Ermesi 180
D. Olağanüstü Fesih 181
1. Kira Sözleşmesinin Önemli Sebeplerden Dolayı Feshi 181
2. Kiracının Ölümü 182
3. Kiracının İflası 183
E. Kiralananın Mülkiyetinin Üçüncü Kişiye Devri veya Üçüncü Kişinin
Kiralanan Üzerinde Sınırla Ayni Hak Sahibi Olması 183
§ 2. KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 184
I. GENEL OLARAK 184
A. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Kavramı 184
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı 184
C. Kiracı Aleyhine Düzenleme ve Sözleşmede Değişiklik Yapma Yasağı 185
D. Kira Sözleşmesiyle Bağlantılı İşlem (Sözleşme) 186
II. KİRACININ GÜVENCE VERMESİ 187
III. KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE TESPİTİ DAVASI 188
A. Kira Bedelinin Belirlenmesi 188
B. Tespit Davası 189
IV. AİLE KONUTU 190
V. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 191
A. Genel Hükümler Uyarınca 191
B. Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi 191
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 191
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinde Fesih Bildirimi ile Sona Erme 192
3. Bildirimin Şekli 193
4. Kira Sözleşmesinin Tahliye Davası Yoluyla Sona Ermesi 193
VI. TAHLİYE SEBEPLERİ 194
A. Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Sebepleri 194
1. Kiraya Verenin Konut İhtiyacı Sebebiyle Tahliye 194
2. Kiraya Verenin İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye 194
3. Yeni Malikin Konut ve İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye 195
4. Kiralananın Yeniden İnşa ve İmarı Sebebiyle Tahliye 196
B. Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri 197
1. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye 197
2. İki Haklı İhbar Sebebiyle Tahliye 197
3. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli
Konutunun Varlığı Sebebiyle Tahliye 198

DÖRDÜNCÜ KISIM ÜRÜN (HÂSILAT) KİRASI
§ 1. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve UNSURLARI 199
§ 2. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNDE KİRAYA VERENİN BORÇLARI 200
I. KİRAYA VERENİN KİRALANANI SÖZLEŞMENİN AMACINA UYGUN
KULLANMAYA VE İŞLETMEYE ELVERİŞLİ DURUMDA TESLİM BORCU 200
II. KİRAYA VERENİN KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİNCE SÖZLEŞMENİN AMACINA UYGUN KULLANILMAYA VE İŞLETMEYE ELVERİŞLİ HALDE
BULUNDURMA BORCU 200
III. KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOLAYI SORUMLULUĞU 201
IV. KİRAYA VERENİN ZAPTTAN DOLAYI SORUMLULUĞU 201
A. Kiralananda Sözleşmenin Kurulması Anında Mevcut Olan Üçüncü
Kişilerin Hakları Dolayısıyla Sorumluluk 201
B. Kiralananın Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Devri 201
V. KİRAYA VERENİN KİRALANANIN VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ÖDEME BORCU 202
§ 3. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ BORÇLARI. 202
I. KİRACININ KİRALANANI KULLANMA VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ BORÇLARI 202
II. KİRACININ KİRALANANI BAŞKASINA KİRAYA VERMESİ VE KİRA ALACAĞINI BAŞKASINA DEVRETMESİ YASAĞI VE İSTİSNASI. 203
III. KİRACININ KİRA BEDELİNİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEME BORCU 203
IV. KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU 204
§ 4. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 205
I. TARAFLARIN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET ETMESİ
SEBEBİYLE SONA ERMESİ 205
II. BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE SÜRENİN GEÇMESİYLE SONA ERME 206
III. BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ BİLDİRME İLE SONA
ERMESİ 206
IV. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ SEBEPLERDEN DOLAYI FESHİNİ
BİLDİRME İLE SONA ERMESİ 206
V. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN KİRACININ ÖLÜMÜ SEBEBİYLE FESHİNİ
BİLDİRME İLE SONA ERMESİ 206
VI. KİRACININ İFLASI 207
§ 5. HAYVAN KİRASI SÖZLEŞMESİ 207

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ KISIM HİZMET SÖZLEŞMELERİ
§ 1. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 209
I. TANIMI 209
II. UNSURLARI 209
A. İşçinin Bir Süre İşverene Bağımlılık İlişkisi İçinde Bir Hizmet Görmesi
veya Görmeyi Vaad Etmesi 209
B. Hizmet Görülmesinin veya Hizmet Edemi Vaadinde Bulunulmasının
Bir Ücret Karşılığında Olması 210
C. Tarafların Anlaşması 211
III. HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ ve ÖZELLİKLERİ 212
IV. HİZMET SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN BORÇLARI 212
A. Bizzat Çalışma Borcu 212
B. Özen Borcu 213
C. İşçinin Sadakat Borcu 214
D. Teslim ve Hesap Verme Borcu 214
E. Düzenlemelere ve Talimata Uyma Borcu ile İşverenin Denetimine
Katlanma 215
F. Fazla Çalışma Borcu 215
G. İşçinin İşverene Ait Eşyayı Usulüne Uygun Kullanma Borcu 216
F. Rekabet Etmeme Borcu (Rekabet Yasağı Sözleşmesi) 217
V. HİZMET SÖZLEŞMESİNDE İŞVERENİN BORÇLARI 219
A. Ücret Ödeme Borcu 219
1. Genel Olarak 219
2. Ücretin Belirlenmesi ve Ödenmesi Şekilleri 219
3. Ücretin Ödenme Zamanı ve İşverenin Avans Verme Borcu 221
4. Ücretin Ödeme Yeri 222
5. İşin Yapılmadığı Hallerde İşverenin Ücret Ödeme Borcu 223
6. İşçinin Ücret Alacağının Teminat Altına Alınması 224
7. Ücret Alacağının Tabi Olduğu Zamanaşımı 225
B. İşçiye Araç ve Malzemeleri Verme Borcu 226
C. İşçinin Giderlerini Karşılama Borcu 227
D. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu 228
E. İşverenin İşçinin Tatil ve İzin Hakkını Kullanması ile İlgili Borçları 229

F. İşçiye Hizmet Belgesi Verme Borcu 230
G. İşverenin İşçinin Hizmet Buluşlarına İlişkin Borcu 230
V. HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL DURUMLAR 230
A. Ceza Koşulu ve İbra 230
B. Hizmet İlişkisinin Devri 231
C. İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devri 232
VI. HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 232
A. Hizmet Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri. 232
1. Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi 232
a. Sözleşmenin Sürenin Bitimiyle Sona Ermesi 232
b. Fesih Bildirimiyle Sözleşmenin Sona Ermesi 233
2. Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi 233
3. Hizmet Sözleşmesinin Haklı Sebeplerle Fesih Yoluyla Sona
Erdirilmesi 234
4. İş Sözleşmesinin Haklı Bir Sebep Olmaksızın Sona Erdirilmesi 235
a. İşveren Tarafından 235
b. İşçi Tarafından 235
4. Hizmet Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölümüyle Sona Ermesi 236
a. İşçinin Ölümü 236
b. İşverenin Ölümü 236
B. Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 236
1. Borçların Muaccel Olması 236
2. Geri Verme Yükümlülüğü 237
§ 2. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ 237
I. TANIMI 237
II. UNSURLARI 238
A. Taraflar Arasında Bir Hizmet Sözleşmesinin Mevcut Olması 238
B. Ticari İşletme Sahibi İşveren Hesabına Her Türlü İşlemin Yapılmasına
Aracılık Etme veya Belirli İşlemleri Yapma 238
C. Pazarlamacılık Faaliyetinin İşletme Dışında Yürütülmesi 239
D. Pazarlamacıya Ücret Ödenmesi. 239
III. KURULMASI 239
IV. HÜKÜMLERİ 240
A. Pazarlamacının Yükümlülükleri 240
1. İşletmenin Müşterilerini Ziyaret Etme Borcu ve İşverenin
Talimatlarına Uyma Borcu 240
2. Rekabet Etmeme Borcu 240

3. Bilgi Verme Borcu 241
5. Garanti Borcu 241
6. Araç ve Taşıma Belgelerini, Müşteri Bilgilerini İade Etme Borcu 242
7. Sır Saklama Borcu 242
B. İşverenin Yükümlülükleri 242
1. İşverenin Pazarlamacının Faaliyet Alanı ile İlgili Borçları 242
2. Ücret Ödeme Borcu 243
3. Pazarlamacının Harcamalarını Karşılama Borcu 244
4. Pazarlamacının Hapis Hakkı 244
V. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 244
§ 3. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ 245
I. TANIMI ve HUKUKÎ NİTELİĞİ 245
II. HÜKÜMLERİ 246
A. İşçinin Borçları 246
1. İşe Zamanında Başlama, İşi Kararlaştırılan Zamanda Bitirme ve
Çalışmanın Sonucunu İşverene Teslim Etme Borcu 246
2. Ayıpları Giderim Borcu 247
3. İşçinin Özen Gösterme Borcu 247
4. İşçinin Hesap Verme ve Teslim Borcu 248
B. İşverenin Borçları. 248
1. İşverenin Ürünün Kabulü ile İlgili Borçları 248
2. Ücret Ödeme Borcu 249
a. Genel Olarak 249
b. Çalışmanın Engellenmesi Halinde Ücret 249
III. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 250
İKİNCİ KISIM
ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
§ 1. ESER SÖZLEŞMESİ 251
I. GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ 251
A. Tanım ve Tâbi Olduğu Hükümler 251
B. Eser Sözleşmesinin Esaslı Unsurları 252
1. Bir Eser Meydana Getirmek 252
2. Meydana Getirme 253
3. Ücret Vaadi 253
4. Anlaşma 255

II. ESER SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 255
A. Yüklenicinin Borç ve Yükümlülükleri 255
1. Yüklenicinin İşi Sadakat ve Özenle Yapma Borcu 255
a. Sadakat Borcu 255
b. Özen Borcu 256
c. Sadakat ve Özen Borcunun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 257
2. Yüklenicinin İşi Bizzat Yapması veya Kendi Yönetimi Altında
Yaptırması Borcu 258
a. Kural ve İstisnaları 258
b. İşi Bizzat Yapma Borcunun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 259
3. Yüklenicinin Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borçları 260
a. Araç Gereç ve Malzeme Sağlanması 260
b. Malzemeyi Kendisi Sağlayan Yüklenicinin Sorumluluğu 261
c. Malzemenin İş Sahibince Sağlanmasında Yüklenicinin
Sorumluluğu 261
4. Yüklenicinin Genel Bildirim Yükümlülüğü 262
5. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 262
a. Teslim Süresi Belli Olan İşlerde Yüklenicinin Sorumluluğu 262
b. Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde Yüklenicinin Sorumluluğu 263
6. Yüklenicinin Eseri Teslim Borcu 264
7. Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 265
a. Yüklenicinin Ayıptan Dolayı Sorumluluğunun Şartları 265
aa. Eser Tamamlanarak İş Sahibine Teslim Edilmiş Olmalıdır 265
bb. Teslim Edilen Eser Ayıplı Olmalıdır 266
cc. Teslim Edilen Eser Gözden Geçirilmiş ve Ayıplar
Yükleniciye Bildirilmiş Olmalıdır 267
b. İş Sahibinin Eserin Ayıplı Olması Nedeniyle Sahip Olduğu
Haklar 269
aa. Sözleşmeden Dönme Hakkı 269
bb. Ücretten İndirim Hakkı 270
cc. Onarım Hakkı 270
dd. Ayıp Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmin Edilmesini
İsteme Hakkı 272
c. Yüklenicinin Ayıptan Dolayı Sorumluluğunun Sona Ermesi 273
aa. Ayıbın İş Sahibinin Kusurundan Kaynaklanması 273
bb. Ayıplı Eserin Herhangi Bir Çekince (İhtirazı Kayıt) İleri Sürülmeksizin İş Sahibince Kabul Edilmiş Olması 274
cc. Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması 275

B. İş Sahibinin Borç ve Yükümlülükleri 276
1. Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Genel Olarak Borçları 276
2. Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu 276
a. Ücret Miktarının Belirlenmesi Usulleri 276
aa. Tarafların Ücret Miktarını Sözleşmede Belirlememiş
Olmaları 276
bb. Tarafların Ücret Miktarını Götürü Olarak Belirlemeleri 277
cc. Tarafların Ücret Miktarını Yaklaşık (Takribi) Olarak Belirlemeleri 280
b. Ücretin Ödenme Zamanı ve Tâbi Olduğu Zamanaşımı 280
c. Yüklenicinin Ücret Alacağının Teminatı 280
d. İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcunu İfada Temerrüdü ve Sonuçları 281
C. Eserde Meydana Gelen Hasarın Geçişi Sorunu 282
1. Kural 282
2. İstisnalar 282
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 284
§ 2. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 286
I. TANIM 286
II. UNSURLARI 287
A. Arsa Sahibinin Arsa Payını Devir Borcu Altına Girmesi 287
B. Yüklenicinin Yapı Yapma Borcu Altına Girmesi 287
C. Arsa Sahibi ile Yüklenici Arasında Anlaşma 288
III. HUKUKÎ NİTELİĞİ 288
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Çifte Tipli Karma Sözleşme
Olması 288
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Ani Edimli Sözleşme Olması 288
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Karşılıklı (Tam İki Tarafa Borç Yükleyen) Sözleşme Olması 289
IV. ŞEKLİ 289
V. HÜKÜMLERİ 290
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesi 290
B. Tarafların Borçları 291
C. Yüklenicinin Yapıyı Tamamlamada Temerrüde Düşmesi 291
VI. SONA ERMESİ 292

ÜÇÜNCÜ KISIM VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
§ 1. GENEL OLARAK VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 295
I. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve UNSURLARI 295
A. Tanımı 295
B. Unsurları 295
1. Vekalet Sözleşmesinde Bir İşin Görülmesine İlişkin Zorunlu Unsurlar 295
2. Vekâlet Sözleşmesinde Ücret 298
3. Anlaşma 299
4. Vekâlet sözleşmesinde şekil 300
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI ve HÜKÜMLERİ 300
A. Vekâletin Kapsamı 300
1. Genel Vekalet ve Kapsamının Belirlenmesi 300
2. Özel Vekalet Verilmesinin Gerekli Olduğu Haller ve Kapsamı 301
3. Vekilin Vekaletin Kapsamını Aşmasının Sonuçları 302
B. Vekâletin Hükümleri 304
1. Vekilin Borçları ve Sorumluluğu 304
a. Vekilin Borçları 304
b. Vekilin Sorumluluğu 308
2. Vekalet Verenin Borçları 308
§ 2. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 309
I. TEK TARAFLI SONA ERDİRME (AZİL ve İSTİFA) 309
II. ÖLÜM, EHLİYETSİZLİK ve İFLAS 310
DÖRDÜNCÜ KISIM
KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ
§ 1. KREDİ MEKTUBU 313
§ 2. KREDİ EMRİ 314
BEŞİNCİ KISIM SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ
§ 1. GENEL OLARAK SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ 317
I. TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARAFLARI 317
II. UNSURLARI 318
III. ŞEKİL 319

§ 2. TARAFLARIN BORÇLARI 319
I. SİMSARIN BORÇLARI 319
II. VEKÂLET VERENİN BORÇLARI 320
§ 3. SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 323
ALTINCI KISIM VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
§ 1. GENEL OLARAK VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 325
I. TANIM 325
II. UNSURLARI 325
§ 2. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN ÇEŞİTLERİ 326
I. GERÇEK VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 326
II. GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 327
YEDİNCİ KISIM HAVALE
§ 1. TANIMI, HUKUKÎ NİTELİĞİ ve ÖZELLİKLERİ 329
§ 2. HAVALENİN HÜKÜMLERİ 330
I. KARŞILIK İLİŞKİSİ 330
II. BEDEL İLİŞKİSİ 331
III. HAVALE İLİŞKİSİ 331
§ 3. HAVALENİN GERİ ALINMASI 332
BEŞİNCİ BÖLÜM SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
§ 1. GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 333
I. TANIM ve UNSURLARI 333
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ 334
III. SAKLAYANIN BORÇLARI 334
A. Özenle Saklama Borcu 334
B. Saklayan Saklama Borcunu Bizzat Yerine Getirmeli 335
C. Saklananı Kullanmama Borcu 335
D. Geri Verme Borcu 335
IV. SAKLATANIN BORÇLARI 336
A. Teslim Borcu 336
B. Saklayanın Yaptığı Masrafları Ödeme Borcu 336

C. Saklayanın Zararları Tazmin Borcu 337
D. Karşılıklı Saklamada Ücret Ödeme Borcu 337
V. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 338
A. Saklatanın Saklananın İadesini İstemesi 338
B. Saklayanın Saklananı Geri Verme Hakkı 338
§ 2. GÜVENİLİR KİŞİYE BIRAKMA SÖZLEŞMESİ 339
§ 3. MİSLİ ŞEYLERİN SAKLANMASI (USULSÜZ TEVDİ) 340
§ 4. ARDİYECİYE BIRAKMA SÖZLEŞMESİ 341
§ 5. KONAKLAMA YERİ, GARAJ, OTOPARK VE BENZERİ YERLERİ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU 342
I. KONAKLAMA YERİ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU 342
II. GARAJ, OTOPARK ve BENZERİ YERLERİ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU 343
III. HAPİS HAKKI 344
ALTINCI BÖLÜM
TEMİNAT BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER KEFALET SÖZLEŞMESİ
§ 1. GENEL OLARAK KEFALET SÖZLEŞMESİ 345
I. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve ÖZELLİKLERİ 345
A. Tanımı 345
B. Özellikleri 345
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 351
A. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması 351
B. Esas Bakımından Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Yapılması 353
C. Kefaletin Şekle ilişkin Geçerlilik Şartlarına Uygun Olarak Yapılması 355
§ 2. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 359
I. ADİ KEFALET 359
II. MÜTESELSİL KEFALET 361
III. TOPLU KEFALET 362
A. Kısmi Kefalet 362
B. Bağımsız Toplu Kefalet (Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet) 362
C. Gerçek Birlikte Kefalet 363
1. Adi Birlikte Kefalet 363
2. Müteselsil Birlikte Kefalet 365
IV. KEFİLE KEFALET 366
V. RÜCUA KEFALET 366
VI. ZARARA (AÇIĞIN KAPATILMASINA) KEFALET 367

§ 3. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 367
I. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 367
II. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN BAŞLANGICI ve KEFİLİN TAKİBİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER 369
III. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ 369
A. Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Def’iler 369
B. Alacaklının Kefile Karşı Olan Yükümlülükleri 370
IV. KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 372
§ 4. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 374
I. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ASIL BORCA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ 374
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN KENDİNE ÖZGÜ SONA ERME HALLERİ 375
A. Asıl Borçlunun Değişmesiyle Sona Erme 375
B. Belirli Süreli Kefalet Sözleşmesinde Sona Erme 375
C. Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmesinde Sona Erme 375
D. Çalışanlara Kefalette Feshi Bildirme İle Sona Erme 376
E. Yasanın Öngördüğü Azami Sorumluluk Süresinin Dolması 376
F. Kefaletten Dönme 377
G. Diğer Sona Erme Halleri. 378
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER ADLİ YARGI HÂKİMLİĞİ SINAVLARINDA
ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 379
I. DENEME SINAVI 405
I. DENEME SINAVININ ÇÖZÜMLERİ 415
II. DENEME SINAVI 423
II. DENEME SINAVININ ÇÖZÜMLERİ 436
III. DENEME SINAVI 443
III. DENEME SINAVININ ÇÖZÜMLERİ 452
IV. DENEME SINAVI 463
IV. DENEME SINAVININ ÇÖZÜMLERİ 474
V. DENEME SINAVI 481
V. DENEME SINAVININ ÇÖZÜMLERİ 490
KAYNAKÇA 495

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
   
   
Kapat