Anonim Ortaklığın Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Konkordat

Anonim Ortaklığın Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Konkordato Yoluyla Önlenmesi(7327 Sayılı Kanundaki Değişiklikler ile)


Basım Tarihi
2022-07
Sayfa Sayısı
314
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750278624
Boyut
16x24
Baskı
1153,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 153 puan kazanacaksınız)
   153

Arş. Gr. Munise Seray GÖNCÜ DÖNER


İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Teşekkür 9
Kısaltmalar 17
Giriş 19
Birinci Bölüm
ANONİM ORTAKLIĞIN BORCA BATIKLIK NEDENİYLE İFLÂSI
I. BORCA BATIKLIK KAVRAMI 23
A. Tanımı 23
B. Borca Batıklık Hâlinin Benzer Kavramlardan Farklılığı 25
1. Aciz Hâlinden Farklılığı 25
2. Ödemelerin Tatilinden Farklı Olması 27
3. Sermaye Kaybından Farklı Olması 28
C. Borca Batıklık Hâlinin Tespiti 30
1. Genel Olarak 30
2. Yönetim Kurulunun Ara Bilanço Düzenleme Yükümlülüğü 30
3. Borca Batıklık Şüphesi 33
4. Borca Batıklık Tarihi 33
5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Geçici 1. Madde 34
II. BORCA BATIKLIĞI MAHKEMEYE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 36
A. Borca Batıklığın Mahkemeye Bildirilmesi Yükümlülüğü 36
1. Bildirimin Şartları 36
2. Bildirimin Amacı ve Yöntemi 39
3. Bildirimin Ne Zaman Yapılacağı 39
4. Borca Batıklık Bildiriminin Hukuki Niteliği 40
5. Bildirimin Geri Alınamayacağı 42
6. Bildirimde Bulunacak Organ ve Kişiler 43
a. Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu 43
b. Tasfiye Memurları 46
c. Alacaklılar 46
d. Diğer Kişiler 48
7. Yetkili ve Görevli Mahkeme 50
8. Bildirimin Mahkeme Tarafından İncelenmesi 53
a. Genel Olarak 53
b. Yargılama Usulü 54
c. İlanın Zorunlu Olup Olmadığı 55
d. Muhafaza Tedbirleri 57
e. Yargılama Giderleri 58
B. Mahkemeye Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk 59
1. Hukuksal Sorumluluk 59
2. Cezai Sorumluluk 62
III. BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 63
A. İflâs Kararı 63
1. İflâs Kavramı 63
2. İflâs Nedenleri 65
3. İflâs Yolları 66
a. Takipli İflâs Yolu 66
b. Doğrudan Doğruya (Takipsiz) İflâs Yolu 67
aa. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 68
aaa. Borçlunun Yerleşim Yerinin Belli Olmaması 68
bbb. Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Kaçması 69
ccc. Borçlunun Alacaklıların Haklarını İhlal Eden Hileli Muamelelerde Bulunması veya Bunlara Teşebbüs Etmesi 69
ddd. Borçlunun Haciz Yoluyla Yapılan Takip Sırasında Mallarını Saklaması 69
eee. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Olması 70
fff. İcra ve İflâs Kanunu’nun 308’inci Maddesinde Öngörülen Doğrudan Doğruya İflâs Hâli 70
ggg. İlama Dayalı Alacağın İcra Emriyle İstenildiği Hâlde Ödenmemesi 70
bb. Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 71
c. Borca Batıklık Nedeniyle Doğrudan Doğruya İflâs 71
B. İflâsın Açılmasına Yer Olmadığı Kararı 76
IV. GENEL OLARAK BORCA BATIKLIK NEDENİYLE İFLÂS KARARI VERİLMESİ ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN HÂLLER 76
A. Sıradan Çekilme (Son Sıraya Geçme) 76
B. Mülga İflâsın Ertelenmesi 79
C. Konkordato 87
V. KONKORDATO VE MÜLGA İFLÂSIN ERTELENMESİ KURUMLARININ TANIMLARI, HUKUKİ NİTELİKLERİ, AMAÇLARI VE TÜRLERİ 89
A. Tanımları 89
B. Hukuki Nitelikleri 90
C. Amaçları 96
D. Türleri 98
İkinci Bölüm
BORCA BATIKLIK NEDENİYLE
İFLÂSIN KONKORDATO YOLUYLA ÖNLENMESİ
I. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 101
A. Konkordato Talep Edebilecekler 101
1. Borçlu (Anonim Ortaklıklar Yönünden Yönetim Kurulu) 101
2. Alacaklı 106
B. Konkordatoya Başvurulabilecek Hâller 109
1. Aciz Hâlindeki Ortaklığın Tenzilat Konkordatosu Talep Edip Edemeyeceği Sorunu 112
2. Borca Batık Hâldeki Ortaklığın Vade Konkordatosu Talep Edip Edemeyeceği Sorunu 113
3. Konkordato Talebinden Sonra Konkordato Türünün Değiştirilmesi 114
C. Konkordato Talebinin Ne Zaman Yapılabileceği 114
D. Konkordato Başvurusunda Yetkili ve Görevli Mahkeme 116
E. Gerekli Masrafların Yatırılması 118
F. Konkordato Başvurusu Yapılırken Eklenecek Belgeler 122
1. Konkordato Ön Projesi 125
2. Borçlunun Malvarlığını Gösteren Belgeler 128
3. Alacaklıları, Alacak Miktarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo 130
4. Alacaklıların Eline Konkordato ve Borçlunun İflâsı Hâlinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösterir Tablo 131
5. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Denetim Raporları 132
II. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ 136
A. Konkordato Başvurunun Değerlendirilmesi 136
B. Geçici Mühlet Kararı 138
1. Geçici Mühlet Süresinin Uzatılması 140
2. Geçici Mühlet Kararının İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi 141
3. Geçici Mühlet İçinde Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağının Anlaşılması 144
4. Kanun Yolu 148
C. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar 152
1. Genel Olarak 152
2. Borçlunun Malvarlığının Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması 152
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması 157
4. Geçici Konkordato Komiseri 160
III. KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİ 163
A. Genel Olarak 163
B. Kesin Mühlet Kararının Verilebileceği Zaman 164
C. Kesin Mühlet Verilirken Uygulanacak Yargılama Usulü 165
D. Kesin Mühlet Verilmesinin Şartları ve Kesin Mühlet Süresi 167
E. Kesin Mühletin İlanı ve Alacaklıların Kaydedilmesi 174
F. Kesin Mühletin Uzatılması 175
G. Kesin Mühletin Kaldırılması 178
1. Genel Olarak 178
2. İyileşme Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 178
3. Kesin Mühletin Kaldırılması ve İflâsın Açılması 180
a. İflâsa Tabi Olmayan Borçlu Açısından 191
H. Kanun Yolu 192
1. Kesin Mühletin Kabulü ve Mühletin Kaldırılması Talebinin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Kanun Yolunun Kapalı Olması 192
2. Kesin Mühletin Uzatılması Kararlarına Karşı Kanun Yolu 192
3. Kesin Mühletin Reddi Kararına Karşı Kanun Yolu 193
5. Konkordato Talebinin Reddi ve İflâs Kararına Karşı Kanun Yolu 193
6. Kesin Mühletin Değerlendirilmesi Sonucunda, Hakkında İflâs Kararı Verilemeyen Borçlunun Konkordato Talebinin Reddi Kararına Karşı Kanun Yolu 193
I. Borçluya Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları 196
1. Konkordato Komiseri Atanması 196
a. Konkordato Komiserinin Nitelikleri 196
b. Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler 199
c. Görevi Kabulden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri 199
d. Yükümlülükleri 199
e. Sicili 200
f. Görevi 201
g. Sorumluluğu 207
2. Alacaklılar Kurulunun Teşekkül Etmesi 208
3. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 210
a. Mühlet Kararının Borçlu Aleyhine Başlatılmış veya Başlatılacak Takipler Bakımından Sonuçları 210
b. Mühlet Kararının Borçlu Aleyhine Tesis Edilen İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararlarının Uygulanması Üzerindeki Sonuçları 220
c. Konkordato Mühletinin Hacizli Mallar Açısından Sonuçları 221
d. Konkordato Mühletinin Faiz Açısından Sonuçları 225
e. Konkordato Mühletinin Takas Açısından Sonuçları 226
f. Konkordato Mühletinin Müstakbel Alacakların Devri Üzerindeki Etkisi 228
g. Konkordato Mühletinin Konusu Para Olmayan Alacaklar Üzerindeki Etkisi 229
h. Konkordato Mühletinin Davalara Etkisi 230
4. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 231
5. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 235
a. Kesin Mühletin Kefalet Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi 243
b. Kesin Mühletin Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi 244
J. Alacaklılar Toplantısı 246
1. Genel Olarak 246
2. Borçlunun Konkordato Teklifinin Alacaklılar Tarafından Oylanması 248
3. Oy Hakkı Olan Alacaklılar 249
4. Komiserin Toplantıya İlişkin Tutanakları ve Raporunu Mahkemeye Sunması 253
IV. KONKORDATONUN TASDİKİ 254
A. Konkordatonun Tasdikine İlişkin Yargılama 254
B. Konkordatonun Tasdiki Şartları 259
C. Tasdik Yargılamasına İlişkin Tüm İşlemlerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Mahkemenin Konkordato Projesini Revize Etme Yetkisi 269
D. Konkordatonun Tasdiki Hakkında Verilecek Kararlar 270
1. Konkordatonun Tasdiki Kararı 270
a. Kayyım Tayin Edilmesi 272
b. Tasdik Kararın İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 273
c. Alacaklılar Bakımından Sonuçları 275
d. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlar Açısından Sonuçları 276
2. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi Kararı 276
3. Tasdik Talebi Hakkında Verilen Karara Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 279
4. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 280
V. KONKORDATONUN FESHİ 283
A. Konkordatonun Kısmen Feshi 283
B. Konkordatonun Tamamen Feshi 289
Sonuç 295
Kaynakça 305
Kavramlar Dizini 313

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
   
   
Kapat