İcra ve İflas Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2021 Murat

İcra ve İflas Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2021


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
795
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385366
Boyut
16x24
Baskı
1400,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 400 puan kazanacaksınız)
   400

Prof. Dr. Murat ATALI

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.i

ÖZETLİ İNDEKS 1

BORCA İTİRAZ DAVALARI

KARAR NO 1 : Senedin Teminat Senedi Olup Olmadığının Ne Şekilde

Belirleneceği.22

KARAR NO 2 : Müdürlük Yetkisi Bulunmayan Ortak Tarafından

Düzenlenen Kambiyo Senedi, Temsil Yetkisinin

Bulunması Gerektiği.28

TAKİBİN İPTALİ DAVALARI

KARAR NO 3 : Davanın BK m.18'e mi Yoksa İİK m.277'ye mi Dayandırıldığının Tespiti Gerektiği, Hak Düşürücü Sürenin

Geçip Geçmediği.36

KARAR NO 4 : Menfi Tespit-İstirdat Davasına İlişkin İlamın Kesinleşmeden İlamlı İcra Takibine Konu Edilip

Edilemeyeceği42

KARAR NO 5 : "Bono, Kredi Borcunun Geri Ödemesinde Kullanılmak

İçin Verilmiştir" İbaresinin Bonoyu Teminat Senedine

Dönüştürüp Dönüştürmediği48

KARAR NO 6 : Kuruma Başvuru Yapılmadan SGK Aleyhine Yapılan

Takibin İptali Talebi, İptal İçin Yapılan Başvurunun

Şikayet mi İtiraz mı Olduğu.56

KARAR NO 7 : Kambiyo Takibi, Keşideciye Protesto Gönderilmeden

Ciranta Aleyhine Takip Yapılamayacağı, Takibin İptali

Gerektiği.61

İTİRAZIN İPTALİ ve KALDIRILMASI DAVALARI

KARAR NO 8 : Davacı Tarafından Verilen Bilgilerle Yapılan Havale

İşleminin Alıcısına Ulaşmaması Halinde Bankanın

Sorumlu Olup Olamayacağı.70

KARAR NO 9 : Satım Sözleşmesi, Mahkemece Eksik İnceleme Yapılmış Olması, Asılları Sunulmayan Sevk İrsaliyelerinin

Delil Sayılamayacağı.74

KARAR NO 10 : Ödünç Sözleşmesi, Dosyada Mübrez Delillerin Ödünç

İlişkisini İspatlamaya Yetip Yetmediği.80

KARAR NO 11 : Eser Sözleşmesi, Sözleşme Nüshalarından Kaynaklı

Vergileri Hangi Tarafın Ödemesi Gerektiği.84

KARAR NO 12 : Zamanaşımına Uğramış Bonoya Dayalı Takibe İtirazın

İptali Davasında İspat Yükünün Hangi Tarafta

Olduğu.91

KARAR NO 13 : Ayıplı Araç, Gerçek Zararın Ne Şekilde Belirlenmesi

Gerektiği.97

KARAR NO 14 : Fatura Alacağı, Alacak Miktarının Tespitinde Sadece

Takibe Konu Edilen Belgelerle mi Yetinileceği Yoksa

Dava Konusu Edilmeyen Belgelerin de Dikkate Alınıp

Alınmayacağı.101

KARAR NO 15 : Kira Artırım Şartından Kaynaklı Fark Talebi, Borçluluğun Tespitinin Ne Şekilde Yapılması Gerektiği107

KARAR NO 16 : Eser Sözleşmesi, Eksik ve Geç İfa Nedeniyle Kararlaştırılan Cezai Şartın Ahlaka Aykırı Olup Olmadığı.115

KARAR NO 17 : Navlun Sözleşmesi, Sınırlı Sorumluluk Hükümlerinin

Uygulanıp Uygulanamayacağı126

KARAR NO 18 : Eser Sözleşmesi, Ajanda Sayfasına Yazılı Olup İmza

İsim ve Tarih İçermeyen İmalat ve Tutarların Hesaplamada Esas Alınıp Alınmayacağı.133

KARAR NO 19 : Ücret Alacağı Talebi, Alacağın Likit Olup Olmadığı,

İnkar Tazminatı, Çalışmanın Şeklinin İspat Edilmesi

Gerektiği, Emsal Ücret Araştırmasının Gerekip

Gerekmediği.139

KARAR NO 20 : Bonoya Dayalı Takip, Takip Talebinin TL Cinsinden

mi ABD Doları Cinsinden mi Olduğunun

Anlaşılamaması147

KARAR NO 21 : İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin

Şartları154

KARAR NO 22 : Eser Sözleşmesi, Temlik Yasağına Rağmen Yapılan

Temlik, Zamanaşımı, Yanlış Hasımla Açılan Davada

Zamanaşımına Ek Süre Verilmeyeceği.162

KARAR NO 23 : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası, Ödeme Emri

Tebliğ Edilmeyen Borçlunun İtirazı Halinde Aleyhine

Tahliye Davası Açılıp Açılamayacağı.171

İçindekiler

v

KARAR NO 24 : Davacı Şirketin Defterlerini Sunmadığı Yargılamada

İddianın Ne Şekilde İspat Edileceği.177

KARAR NO 25 : İtirazın İptali ve Tahliye Davası, Birden Fazla Kira

Sözleşmesinin Bulunması, İtibar Edilecek Sözleşmenin

Tespiti.188

KARAR NO 26 : Asansör Bakım ve Tamir İşi, Eksik İşlerin İspat

Yükünün Hangi Tarafta Olduğu, Alacağın Likit Olup

Olmadığı193

KARAR NO 27 : Kambiyo Vasfını Yitirmiş Çeke Dayalı İlamsız İcra

Takibi, İhtilafın Hangi İlişki Esas Alınarak Çözümlenmesi Gerektiği.202

KARAR NO 28 : Kasko Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat Talebi, Şahsi

Aracın Uzun Süredir Kirada İken Kaza Yapması, İşleten

Sıfatı208

KARAR NO 29 : Ticari Satış Nedeniyle Fatura Alacağı, Sadece Ticari

Defterlere Dayanılarak Karar Verilemeyeceği214

KARAR NO 30 : Çek Yapraklarının Kaybedildiği İddiası, Bankanın

İade Edilmeyen Çek Yaprakları Nedeniyle Asgari

Ödeme Tutatırının Depo Edilmesini İsteyip

İsteyemeyeceği.220

KARAR NO 31 : Sözleşmedeki Cezai Şartın İstenebilmesi İçin İfa Sırasında Cezai Şarta İlişkin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesinin Gerekip Gerekmediği.225

KARAR NO 32 : Cari Hesap Alacağına Dayalı Takibe İtirazın İptali,

İspat Yükü.231

KARAR NO 33 : Çatıdan Kopan Kiremitin Araca Verdiği Zararın

Rücuen Tazminine Yönelik İcra Takibi, Zararın

Tespitine Yönelik BK Raporuna İtibar Edilmesi

Gerektiği236

KARAR NO 34 : Tekne Alımı İçin Olduğu Öne Sürülen ve Açıklama

İçermeyen Banka Havalesine Dayalı Takibe İtirazın

İptali Davasında İspat Yükünün Hangi Tarafta Olduğu,

İddianın Nasıl İspatlanacağı.241

KARAR NO 35 : Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağa

Dayalı İcra Takibine İtirazın İptali, Bilirkişinin Sahip

Olması Gereken Niteliğin Ne Olduğu250

KARAR NO 36 : Mal Satış Sözleşmesi, Faturaya Dayalı Takibe İtirazın

İptali, Malların Teslim Edilmediği İddiası, İmza İncelemesi Gerektiği.256

İçindekiler

vi

KARAR NO 37 : Kredi Kartı Borcuna Dayalı İcra Takibine İtiraz, Uygulanması Gereken Faiz Oranı260

KARAR NO 38 : İcra Müdürlüğüne İtiraz Sırasında İleri Sürülmeyen

Teminat Senedi İddiasının İtirazın Kaldırılması

Aşamasında İcra Mahkemesinde İleri Sürülüp

Sürülemeyeceği265

KARAR NO 39 : Elektrik Faturalarını Ödemeyen Borçlunun Elektriğini

Kesmeyen Kurumun Müterafik Kusurlu Sayılıp

Sayılamayacağı.269

KARAR NO 40 : Kiralananın Tahliyesine İlişkin İcra Takibine İtirazın

İptali Davasında Alacağın Ecrimisil Olduğu İddiası,

Yargılamaya Nasıl Devam Edileceği275

KARAR NO 41 : Aracın Boşaltım Yaparken Hasarlanması Sonucu 3.

Kişiye Verdiği Zarar, Taraflar Arasındaki Sorumsuzluk

Klozunun Sigortalıya Karşı İleri Sürülemeyeceği280

KARAR NO 42 : Kötüniyet Tazminatına Hükmetme Koşulları.284

KARAR NO 43 : 4 Yıl Boyunca Kira Bedeli İstenmemesinin Hayatın

Olağan Akışına Aykırı Olduğu, Bir Kira İlişkisinin

Varlığından Bahsedilemeyeceği289

KARAR NO 44 : Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı, Gümrük

İşlemleri Nedeniyle Yaşanan Gecikmeden Sorumluluğun Kime Ait Olduğu, İspat Yükü295

HACİZ

KARAR NO 45 : Sehven Fekkedildiği Belirtilerek Yeniden Tesis Edilen

Hacizlerin Yeni Haciz Olarak Kabul Edilip

Edilmeyeceği.306

KARAR NO 46 : Adi Ortaklığın Hak ve Alacaklarının Haczedilip

Edilemeyeceği.314

KARAR NO 47 : İşçi Alacağını Güvence Altına Almak İçin Talep Edilen

Haczin İhtiyati Tedbir mi Yoksa İhtiyati Haciz mi

Olduğu320

TAHLİYE DAVALARI

KARAR NO 48 : Takip Talebinde Bulunmayan Tahliye İradesinin

Ödeme Emrinde Yer Alması, Tahliye Talep Edilip

Edilemeyeceği.334

İçindekiler

vii

KARAR NO 49 : 1 Aylık Süre Geçtikten Sonra Kira Sözleşmesinin Kefiline İcra Takibi Yapılmasının Haksızlığı, Kötüniyet

Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği.338

İHALENİN FESHİ DAVALARI

KARAR NO 50 : İhalenin Feshi, Kesinleşen Kıymet Takdir Raporunun

Üzerinden 2 Yıl Geçtikten Sonra Yapılan İhalenin

Geçersizliği.346

KARAR NO 51 : Satış İlanı ve KT Raporu Tebliğinin Usulsüz Olup

Olmadığı, Buna Dayanarak İhalenin Feshinin Gerekip

Gerekmediği.352

KARAR NO 52 : Satış İlanı Tebligatında Usulsüzlük İddiası, Dosyaya

Vekaletname Gönderilmesinin İhaleden Haberdar

Olunduğu Anlamına Gelip Gelmeyeceği362

KARAR NO 53 : İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip,

Alacaklı Çıkmaması Nedeniyle İhalenin Sonuçsuz

Kalması, Tekrar Ne Zaman Satış İstenebileceği.370

SIRA CETVELİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR

KARAR NO 54 : Araç Üzerinde Birden Fazla Takyidat Olması, Yeddiemin ve Vergi Alacağının Rüçhanlı Alacak Olması, Sıra

Cetveli Yapılması Gerektiği.380

KARAR NO 55 : Sıra Cetveline İtiraz Eden Alacaklının Haczinin Ayakta

Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği, Borcun Taksitlendirilmiş Olmasının Etkisi386

ŞİKÂYET

KARAR NO 56 : İcranın Geri Bırakılması Talebi, İcra Kefili Hakkında

Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı.400

KARAR NO 57 : Şikayet, İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir

Kararının İlamsız Tahliye Takibini Durdurup

Durdurmayacağı405

KARAR NO 58 : Kambiyo Takibi, Yazıda Sahtecilik İddiası, Takibin

Durdurulmasının Mümkün Olup Olmadığı411

KARAR NO 59 : Satış Şartnamesinde Belirtilen KDV Oranına Sonradan

Yapılan Şikayetin Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil

Edip Etmeyeceği417

İçindekiler

viii

KARAR NO 60 : Yabancı Paraya Uygulanacak Faiz Oranının Ne Şekilde

Tespit Edilmesi Gerektiği.421

KARAR NO 61 : Usulsüz Tebligat Şikayeti, TK m.21'e Göre

Tebligat426

KARAR NO 62 : Ziynet Eşyasına İlişkin İlamda Eşya Değerinin Gösterilmemiş Olması Halinde Haciz Miktarının Neye Göre

Tespit Edilmesi Gerektiği.435

KARAR NO 63 : İlamlı İcra Takibine Dayanak İlamın Bozulması,

Ödenen Paranın İadesi İstemi, İadede Uygulanması

Gereken Faiz Türü.445

KARAR NO 64 : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İlamlarının Tahsilinde İYUK m.25'in Uygulanıp Uygulanmayacağı455

KARAR NO 65 : Kambiyo Takibi, İmzaya İtirazın Süresinde Yapılıp

Yapılmadığı461

KARAR NO 66 : Borçlunun Usulsüz Tebligat Şikayetinin Süresi İçinde

Olup Olmadığı, İncelemenin Nasıl Yapılması

Gerektiği465

KARAR NO 67 : Takibin Durmasına Yönelik Memur İşlemini Şikayet,

Farklı Tüzel Kişiliği Haiz Şirket Tarafından Yapılan

İtiraz Üzerine Takibin Durmayacağı.470

KARAR NO 68 : "Değişen Oranlarda Faiz" Talebinde Bulunulması ve

Faiz Oranının Düşmesi Halinde Takipteki Faizin Nasıl

Hesaplanacağı.475

KARAR NO 69 : İtirazın Kaldırılması Sırasında Hükmedilen Vekalet

Ücreti ve İnkar Tazminatının Tahsili İçin İcra Emri

Gönderilmemiş Olan Takipte Tahsil Harcının Ne

Şekilde Hesaplanacağı.480

KARAR NO 70 : Meskeniyet Şikayeti, Şikayetin Süresinde Olup

Olmadığı487

MENFİ TESPİT DAVALARI

KARAR NO 71 : Mal Alım Sözleşmesinde Uygulanacak Gecikme Cezasının Malın Tamamı Üzerinden mi Yoksa Gecikilen

Kısım Üzerinden mi Uygulanacağı.496

KARAR NO 72 : İtirazın İptali Davasında Verilen Takibin Devamı Kararının Faiz Oranına İlişkin Olarak Açılan Menfi Tespit

Davasında Kesin Hüküm Teşkil Edip Etmeyeceği.503

KARAR NO 73 : Menfi Tespit ve İstirdat, Bedelsizlik ve Muvazaa İddiasının Tanıkla İspat Edilip Edilemeyeceği509

İçindekiler

ix

KARAR NO 74 : Çeklerin Borçlu Elinde Bulunmasının Borcun Ödendiğine Karine Teşkil Edip Etmediği, İspat Yükünün

Kimde Olduğu.515

KARAR NO 75 : Kooperatife Borçlu Olunmadığının Tespiti Davası,

Ortaklık Statüsünün Belirlenmesi Gerektiği525

KARAR NO 76 : Kaçak Elektrik Tüketim Bedeli Talebi, Menfi Tespit

Davasında İncelemenin Nasıl Yapılması Gerektiği.535

KARAR NO 77 : Teminat Senedi İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası,

Mahkemece Yapılması Gereken İnceleme541

KARAR NO 78 : Kredi Kartı ve Kredili Mevduat Hesabı Alacağına Dayalı İcra Takibi, Borcun Kaynağının Ne Olduğunun Tespiti Gerektiği547

KARAR NO 79 : Kambiyo Takibi, Çeklerin Çalındığı İddiası, İmza İncelemesi Yapılması Gerektiği553

KARAR NO 80 : Oto Kiralama Sözleşmesinin Eki Olarak Verilen Bononun Teminat Senedi Vasfında Olup Olmadığı.558

KARAR NO 81 : Aval Verenin Bononun Teminat Senedi Olduğu

İddiasına Dayanarak Menfi Tespit İsteyip

İsteyemeyeceği.564

KARAR NO 82 : Eser Sözleşmesi, Eksik ve Ayıplı İşlerin Tanıkla İspat

Edilip Edilemeyeceği569

KARAR NO 83 : KKDF ve BSMV'den Muaf Olarak Kullanılan Konut

Kredisi ile Satın Alınan Taşınmazın Kredi Borcu

Bitmeden Satılması Halinde Bankanın KKDF ve

BSMV İsteyip İsteyemeyeceği576

KARAR NO 84 : Ciro Edilen Teminat Senedi, Teminat Kaydının Niteliği,

Hamilin İyiniyetli Sayılıp Sayılamayacağı.582

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

KARAR NO 85 : Tasarrufun İptali İçin Gereken Acz Halinin İspatı İçin

Aciz Belgesinin Şart Olup Olmadığı.592

KARAR NO 86 : Tasarrufun İptali Koşullarının Oluşup Oluşmadığı,

Izrar Kastının Tespiti.598

KARAR NO 87 : Tapu Malikinin Davacının Alacağının Muvazaalı Olduğu Yönündeki İddiasının Araştırılması Gerektiği, Araştırmanın Nasıl Yapılacağı.605

İçindekiler

x

YARGILAMA USULÜ

KARAR NO 88 : Menfi Tespit Davası, Dava Dayanağının Islahla

Değiştirilip Değiştirilemeyeceği616

KARAR NO 89 :

İhalenin Feshi, Direnme Adı Altında Verilen Kararın

Yeni Hüküm Niteliğinde Olup Olmadığı.622

KARAR NO 90 :

İtirazın İptali, Direnme Kararının Gerekçesi ile

Hüküm Fıkrası Arasında Çelişki Bulunması,

Mahkemece Yapılması Gereken İşlem627

KARAR NO 91 : Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanılarak Açılan

İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme.634

KARAR NO 92 : Takibe Konu Bononun İş İlişkisi Çerçevesinde Verildiği İddiası, İtirazın İptali Davasında Görevli

Mahkemenin Tespiti642

KARAR NO 93 :

İtirazın İptali Davası, Borçlunun İkinci Yetki İtirazının Hakkın Kötüye Kullanımı Olup Olmadığı647

KARAR NO 94 :

İtirazın İptali Davası, Direnme Kararının Yetki

Belgesi Bulunan Avukata Tebliğinin Usule Uygun

Olup Olmadığı.654

KARAR NO 95 : Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi İçin Başlatılan

İcra Takibine İtirazın İptali Davasında Görevli

Mahkeme.656

KARAR NO 96 : Takibin İptali Talebi, Kararın Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Kalıp Kalmadığı665

KARAR NO 97 : Takip Talebinde ve İcra Emrinde Adı Yer Almayan

Şikayetçiye İcra Emri Gönderilmesi Halinde Tebliğin

İptalini İsteyip İsteyemeyeceği.667

KARAR NO 98 : Menfi Tespit ve İstirdat Davası, Sıfat Yokluğu Nedeniyle Ret Kararının Hukuki Mahiyeti672

KARAR NO 99 : Menfi Tespit Davası, Davanın Maktu Harca Tabi

Olmasının Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği

Anlamına Gelmediği.677

KARAR NO 100 :

İtirazın İptali, Şifahi Eser Sözleşmesinin Bulunması

ve Sözleşmenin Varlığının Reddedilmesi Halinde

İspat İçin Yemin Teklif Edilip Edilemeyeceği683

KARAR NO 101 :

İhalenin Feshi, Karar Düzeltme Talebinin Süresinde

Olup Olmadığı, Elektronik Tebligat.693

KARAR NO 102 : Para Alacağına İlişkin Takiplerde Yetkili İcra Dairesinin Tespiti, Hadise Şeklinde İnceleme695

İçindekiler

xi

KARAR NO 103 : Kaçak Su Tahakkukuna Dayalı İcra Takibine İtirazın

İptali, Husumet.701

KARAR NO 104 : Hizmet İlişkisinden Doğan Alacağa Dayalı İcra Takibine İtirazın İptali, Okul Müdürlüğünün Taraf

Ehliyeti.705

KARAR NO 105 :

İtirazın İptali Davası, Feragat ve Kabulün Hüküm

Verilmesinden Sonra Yapılması Halinde Yapılacak

İşlem709

KARAR NO 106 : Menfi Tespit, Çekteki İmzanın Sahte Olduğuna Dair

Mevcut Delillere Rağmen BK İncelemesi Talep

Etmenin Usul Ekonomisine Uygun Olmadığı711

KARAR NO 107 : Apartman Aidat Gideri Alacağı İçin Açılan İcra Takibi, İtirazın İptali Davası, Sıfat.718

KARAR NO 108 : Hasılat Kirası Alacağına Dayalı Takibe İtirazın İptali

Davası, Görevli Mahkeme724

KARAR NO 109 : Hizmet Alımı Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Talebine Dayalı İcra Takibine İtirazın İptali Davası,

Görevli Mahkeme731

KARAR NO 110 :

İşçilik Alacağı ve İtirazın İptali Davası, Süre Tutum

Dilekçesinden Sonra Gerekçeli Temyiz Dilekçesi

Verilmemesi, Temyiz İncelemesinin Neye Göre

Yapılacağı738

KARAR NO 111 :

İstirdat Davası, Duruşmanın Ertelenmesi Talepli

Mazeret Dilekçesi, Mesleki Mazeretin Belgelendirilmemesinin Sonuçları.744

KARAR NO 112 :

İcra Takibine İtiraz Dilekçesinde İleri Sürülen

Zamanaşımı İtirazının, İtirazın İptali Davasında

İleri Sürülmemesinin Sonuca Etkisi751

KARAR NO 113 : Tasarrufun İptali Davası, Dava Dilekçesinin Açıklattırılması Gerektiği.757

KARAR NO 114 : Menfi Tespit Davası, BK Raporuna İtiraz Üzerine

Yeniden BK Raporu Alınmasına Karar Verilip Sonra

Bu Ara Karardan Dönülmesinin Savunma Hakkını

Kısıtlayıp Kısıtlamadığı.765

KARAR NO 115 : Site Yönetimi Tarafından Kömür Alımı İçin Verilen

Bonoya Dayalı Takipte İtirazın İptali, Görevli

Mahkeme.771

KARAR NO 116 :

İstirdat Davası, Bozma Sonrası Yapılan Islaha Göre

Hüküm Verilip Verilemeyeceği.775

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Kapat