İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Boyutuyla Psikososyal Riskler Mura

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Boyutuyla Psikososyal Riskler


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
260
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053152088
Boyut
16x24
Baskı
177,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 77 puan kazanacaksınız)
   77

Doç. Dr. Murat KANDEMİR

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  III

KISALTMALAR                V

GİRİŞ    1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞE BAĞLI PSİKOSOSYAL RİSKLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 

  • 1.ÇALIŞMA VE SAĞLIK İLİŞKİSİ: SANAYİ TOPLUMUNDAN SANAYİ ÖTESİ TOPLUMA ÇALIŞMA KOŞULLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM VE İŞ(ÇİNİN) SAĞLIĞI AÇISINDAN YENİ RİSKLER 5

I-Genel Olarak     5

II-Çalışma ve Sağlık İlişkisinde Geleneksel Yaklaşım: İşçinin Bedensel Sağlığı                6

III-Sanayi Toplumundan Sanayi Ötesi Topluma Çalışma İlişkilerinde Değişim ve 

     Dönüşüm ve Yeni Risk Faktörleri              9

1-Genel Olarak    9

2- Değişim ve Dönüşümün Temel Dinamikleri ve İş Organizasyonu ve Çalışma 

    Koşullarında Değişim    10

a-Temel Dinamikler           10

aa-Teknolojide Yaşanan Gelişmeler              10

bb-Ekonomik Kriz ve Rekabetin Küreselleşmesi        11

b- İş Organizasyonu ve Çalışma Koşullarında Değişim ve Dönüşüm    12

3-Değişim ve Dönüşümden Kaynaklanan Yeni Risk Faktörleri ve İş Sağlığına 

   Etkileri                15

a-Yeni Risk Faktörleri        15

b-Yeni Risk Faktörlerinin Etkisi: İş(çinin) Sağlığı  Açısından Tehditler ve

   Yeni Riskler       18

 

  • 2. PSİKOSOSYAL RİSK KAVRAMI 21

I-Genel Olarak     21

II-Psikososyal Risklerin Kapsamı   21

1-Terminoloji       21

2-Tanım Sorunu 24

III- Değişken Boyutlu Bir Kavram Olarak Özellikleri                28

1-Genel Olarak    28

2- İş Yerindeki Sosyal İlişkilerden Kaynaklı Değişik Görünüm Şekilleri Açısından            30

a-Şiddet 31

aa-Genel Olarak  31

bb-İşyeri Şiddeti  32

b-İşe Bağlı Stres  36

c- Taciz 39

aa-Cinsel Taciz   39

bb-Psikolojik Taciz            43

d- Tükenmişlik    46

3-İşçinin Sağlığına Etkileri Açısından           47

4-İşletmeler ve Toplumsal Açıdan 51

5- Bileşenleri Arasındaki Karşılıklı Etkileşim               52

6-Hukuksal Açıdan Ölçülebilirliği: Sübjektif Nitelikleri             53

 

  • 3.PSİKOSOSYAL RİSKLERE YÖNELİK BİR HUKUKSAL KABULÜN TEMEL DİNAMİKLERİ 55

I-Genel Olarak     53

II-İş İlişkisinin İşçinin Kişiliğine Bağlı Niteliği              55

1-Genel Olarak Kişi ve Kişilik Hakkı             55

2-İş Hukukunda Kişilik Haklarının Yeri ve Anlamı   57

a-İşçinin Korunması          57

b-İşçinin Kişiliğinin Tanınması ve İşçinin Kişilik Haklarının Anlamı    58

III-İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yeni Yaklaşımlar: İş Sağlığı ve Güvenliği 

      Kavramında Genişleme              63

1-Genel Olarak    63

2-Uluslararası Alandaki Düzenlemelerin Etkisi           66

a-Birleşmiş Milletler Belgeleri           66

b- Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri               68

c-Avrupa Hukukunda       73

aa- Avrupa Konseyi Hukukunda   73

bb-  Avrupa Birliği Hukukunda       77

aaa-Anlaşmalar  77

bbb-  Direktifler   80

cc-Psikososyal Riskler ve Birlik Hukukunun Konuya Yaklaşımı           84

aaa- Çerçeve Anlaşmalar 85

aaaa- İşe Bağlı Stres Konusundaki Çerçeve Anlaşma              85

bbbb-İşyerinde Taciz ve Şiddet Konusunda Çerçeve Anlaşma              87

bbb- İşyerindeki Risklerle Mücadele Hakkındaki Komisyon Stratejisi 88

d-Uluslararası ve Bölgesel Örgüt ve Kuruluşların Etkisi            90

3-Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Hukuki Düzenlemeler ve Yaklaşımlar       93

a-Genel Olarak    93

b- Belçika             93

c-Fransa                96

d-Almanya           97

e-Diğer Bazı Ülkelerde       100

4-Türk Hukukunda            102

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA İŞE BAĞLI PSİKOSOSYAL RİSKLER

  • 4. İŞ HUKUKU AÇISINDAN 109

I- Genel Olarak İşe Bağlı Psikososyal Risklerin Hukukumuzdaki Yeri  109

II- İşverenin Gözetme Borcu           110

1-Genel Olarak    110

2-İşçiyi Gözetme Borcunun Kapsamı           112

a-İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu   112

aa-Tacize Karşı Koruma  117

aaa-Psikolojik Tacize Karşı Koruma             118

bbb- Cinsel Tacize Karşı Koruma   123

bb- Kişisel Verilerin Korunması       127

cc-Ev Düzeni İçinde Çalışmada     132

b-İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümü             132

aa-Genel Olarak  132

bb-Yükümlülüğün Genel Çerçevesi                135

aaa-Gerekli Her Türlü Önlemi Almak            135

bbb-Alınan Önlemleri İzleme ve Denetleme                136

ccc-  Bilgilendirmek ve Eğitmek      137

ddd-Risk Değerlendirmesini Gerçekleştirmek               139

aaaa-Genel Olarak             139

bbbb-Risk Değerlendirmesi Yapılma Süreci 141

cccc-Değerlendirmede Dikkate Alınacak Hususlar    142

aaaaa-Belirli Risklerden Etkilenecek Çalışanların Durumu     143

bbbbb-Kullanılacak İş Ekipmanı ve Kimyasal Maddelerin Seçimi

          ve İşyerinin Tertip ve Düzeni 143

ccccc- Özel Olarak Korunması Gereken Çalışanların Durumu               144

dddd- Kontrol, Ölçüm, İnceleme ve Araştırma Yapılması       144

eeee- Değerlendirme Sonucu            144

ffff-Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi       145

eee- Çalışanın İşe Uygunluğunu Dikkate Alma ve Sağlık Gözetimine

        Tabi Tutma  145

fff- Özel Tehlike Bulunan Yerlere Girilmesini Önleme               146

ggg-Diğer Bazı Yükümlülükler        147

cc-Yükümlülüğe Uygulanacak Genel Esaslar              147

aaa-Risklerden Kaçınma ve Kaçınılması Mümkün Olmayan Riskleri

       Analiz Etmek               148

bbb- Risklerle Kaynağında Mücadele           148

ccc- İşin Kişiye Uygun Hale Getirilmesi         149

ddd- Teknik Gelişmelere Uyum Sağlama     149

eee- Daha Az Tehlikeli Olanla Değiştirme     150

fff- Genel Bir Önleme Politikası Geliştirme   150

dd-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Yerine Getirme ve Organizasyon 

     Oluşturma Yükümlülüğü             151

aaa-Genel Olarak               151

bbb- İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümü           152

aaaa-Genel Olarak             152

bbbb-Görev ve Yetkilerinin Psikososyal Riskler Açısından  Değerlendirilmesi     153

ccc-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Ortak Sağlık ve Güvenlik 

      Birimleri veya Toplum Sağlık Merkezinden Hizmet Alınarak 

     Sağlanması     159

ddd-İşyeri Sağlık  ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümü             160

eee-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma Yükümü   161

fff-Çalışan Temsilcilerinin Belirlenmesi ve Çalışanların Görüşlerinin 

    Alınarak Katılımlarının Sağlanması         164

3-Gözetme Borcuna Aykırılık         166

a-İşveren Açısından          166

aa-İşverenin Hukuki Sorumluluğu 166

bb-İdari ve Cezai Yaptırımlar         170

b-İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar      171

aa-Genel Olarak  171

bb-Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  172

cc- İş Sözleşmesini Feshetme Hakkı: Haklı Nedenle Fesih      174

aaa- Genel Olarak              174

bbb-Sağlık Nedenleriyle Fesih         176

ccc-Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller  ve Benzerleri 

      Sebebiyle Fesih             181

III-Dürüstlük Kuralı Açısından       187

1-Genel Olarak    187

2-İşverenin Yönetim Yetkisinin Kullanılmasında       188

3-İşçinin İş Görme Borcu Açısından             196

4-İşçinin İtaat Borcu Açısından     198

IV-Eşitlik İlkesi Açısından               199

V-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kurumsal Yapısı ve Denetim Organlarının Rolü    208

VI-Sendikaların Rolü        212

VII- İspat ve Deliller          214

 

  • 5. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN 219

I-Genel Olarak     219

II- İş Kazası Açısından     222

III-Meslek Hastalığı Açısından      229

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ    235

YARARLANILAN KAYNAKLAR 241

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
15,40   
77,00   
6
12,83   
77,00   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
15,40   
77,00   
6
12,83   
77,00   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat