Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler Mustafa Avcı
Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler
Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler

Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2018-12
Sayfa Sayısı
636
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006350
Boyut
16x24
Baskı
3



95,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95

Prof. Dr. Mustafa AVCI

 

İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR CETVELİ 23
GİRİŞ 25
BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR BİRİNCİ KISIM
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN İNSAN ÖLDÜRME 31
A. Tanım 32
B. Korunan Hukuki Yarar 32
C. Unsurlar Dışında Kalan Hususlar 33
1. Şahsi Cezasızlık Hali 33
2. Objektif Cezalandırılabilme Şartı 33
3. Kısas talebi 34
D. Suçun Unsurları 35
1. Kanunî Unsur 35
2. Maddî Unsurlar 37
a. Fiil 37
b. Netice 46
c. Nedensellik bağı 46
d. Fail 48
e. Mağdur 50
f. Suçun maddi konusu 52
3. Manevi Unsur 53
4. Hukuka Aykırılık 58
5. Osmanlı Uygulaması 79
E. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Haller 88
1. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı 88
2. Sarhoşluk 89
3. İkrah ve Tehdit 90
4. Zorunluluk Hali 94

5. Beklenebilirlik 95
6. Yanılma ve Sapma 95
7. Haksız Tahrik 96
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 97
1. Teşebbüs 97
2. İştirak 99
3. İçtima 105
G. Nitelikli Haller 106
1. Suçun Daha Ağır Cezalandırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 106
2. Hafifletici Sebepler 110
H. Soruşturma ve Kovuşturma 110
1. İspat 111
2. Kasame 113
3. Zamanaşımı 116
İ. Yaptırımlar 116
1. Ceza (Kısas) 116
2. Cezanın İnfazı 118
3. Tazir Cezası 123
4. Fail Mağdur Uzlaşması 131
II. TAKSİRLE ÖLDÜRME 133
A. Taksir (hata) Kavramı 133
B. Hataen katl (taksirle öldürme) kavramı 136
C. Suçun Unsurları 138
1. Kanunî Unsur 138
2. Maddî Unsurlar 139
3. Manevi Unsur 141
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 142
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 145
1. Teşebbüs 145
2. İştirak 145
3. İçtima 147
E. Soruşturma ve Kovuşturma 147
F. Yaptırım 148
1. Tazir Cezası 148
2. Diyet 149
3. Kefaret 160
III. KAST/TAKSİR KOMBİNASYONUYLA (YARALAMA SONUCU) ÖLDÜRME 162
A. Kast / Taksir Kombinasyonu (Şibhü’l-amd) Kavramı 162
B. Suçun Unsurları 164

1. Kanunî Unsur 164
2. Maddî Unsur 166
3. Manevî Unsur 167
4. Hukuka Uygunluk Sebepleri 168
C. Nitelikli Haller 170
D. Yaptırım 170
1. Diyet-i Muğallaza 170
2. Tazir 172
İKİNCİ KISIM
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR GİRİŞ 173
I. KASTEN YARALAMA SUÇU 174
A. Tanım 174
B. Korunan Hukuki Yarar 174
C. Unsurlar Dışında Kalan Hususlar 175
1. Objektif Cezalandırılabilme Şartı 175
2. Şahsi Cezasızlık Hali 175
D. Suçun Unsurları 175
1. Kanunî Unsur 175
2. Maddî Unsurlar 176
3. Manevi Unsur 180
4. Hukuka Aykırılık 180
E. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller 184
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 186
1. Teşebbüs 186
2. İştirak 186
3. İçtima 187
G. Suçun Daha Ağır Cezalandırılmasını Gerektiren Sebepler 188
H. Soruşturma ve Kovuşturma 190
1. İspat 191
2. Zamanaşımı 191
İ. Yaptırım 192
1. Asli Ceza (Kısas) 192
2. Tazir 193
3. Tazminat (Erş) 196
4. Hükûmet (hükumet-i adl / elem, erş-i gayri mukadder) 199

II. TAKSİRLE YARALAMA 202
A. Tanım 202
B. Suçun Unsurları 202
1. Kanuni Unsur 202
2. Maddi Unsur 202
3. Manevi Unsur 203
4. Hukuka Aykırılık 203
C. Soruşturma ve Kovuşturma 203
D. Yaptırım 204
III. KAST/TAKSİR KOMBİNASYONUYLA (NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ) YARALAMA 206
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇOCUK DÜŞÜRME VE DÜŞÜRTME SUÇLARI
A. Genel Olarak 209
B. Kavramlar 210
1. Cenin 210
2. Çocuk Düşürme 211
C. Korunan Hukuki Yarar 212
D. Suçun Unsurları 213
1. Kanuni Unsur 213
2. Maddi Unsurlar 214
3. Manevi Unsur 221
E. Kusurluluğu Kaldıran Sebepler 222
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 225
1. Teşebbüs 225
2. İştirak 225
3. İçtima 225
G. Soruşturma ve Kovuşturma 226
H. Yaptırım 227
1. Tazir 227
2. Gurre 228
3. Kefaret 229

İKİNCİ BÖLÜM TOPLUMA KARŞI SUÇLAR HAD SUÇLARI
BİRİNCİ KISIM
GENEL AHLÂK, AİLE DÜZENİ VE İNSAN ONURUNA KARŞI SUÇLAR
I. ZİNA 233
A. Kavram, Tanım ve Tarihçe 233

1. Kavram 233
2. Tanım 234
3. Tarihçe 235
B. Korunan Hukuki Yarar 237
C. Unsurlar Dışında Kalan Hususlar 237
D. Suçun Unsurları 238
1. Kanuni Unsur 238
2. Maddi Unsur 240
3. Manevi Unsur 251
4. Hukuka Aykırılık 258
E. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 260
1. Teşebbüs 260
2. İştirak 262
3. İçtima 262
F. Nitelikli Haller 263
1. Kişisel Statü 263
2. Cebir 264
3. Fücur (Incest) 265
4. Komşuluk İlişkisi 266
5. Yaşlılık 266
6. Zinanın Netice Sebebiyle Ağırlaşması Hali 267
7. Tekerrür 268
8. İhsan (Muhsanlık) 270
G. Soruşturma ve Kovuşturma 277
H. Yaptırım 287
1. Muhsan Olmayan Zaninin Cezası 288
2. Muhsan Zaninin Cezası 289
3. Ölüm cezası 294
4. Tazir Cezası 294
5. Şer’i Cezadan Sapmalar 300
İ. İnfaz 301
II. KAZİF (NİTELİKLİ HAKARET) 302
A. Kavramlar 302
1. Namus Kavramı 302
2. Kazif Kavramı 305
B. Tanım 307
C. Korunan Hukuki Yarar 309
D. Unsurlar Dışında Kalan Hususlar 310
1. Şikayet 310
2. Cezalandırılabilme Şartı 310

3. Şahsi cezasızlık sebebi. 311
E. Suçun Unsurları 311
1. Kanunî Unsur 311
2. Maddi Unsurlar 312
3. Manevi Unsur 320
4. Hukuka Uygunluk Sebepleri 320
5. Aleniyet 322
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 323
1. Teşebbüs 323
2. İştirak 324
3. İçtima 324
G. Suçun Nitelikli Halleri 326
1. Daha Ağır Ceza Gerektiren Sebepler 326
2. Daha Hafif Ceza Gerektiren Sebepler 328
H. Soruşturma ve Kovuşturma 329
İ. Yaptırım 332
1. Asli Ceza 332
2. Tazir Cezası 333
3. İnfaz 334
4. Güvenlik Tedbiri 334
İKİNCİ KISIM MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
GENEL OLARAK 335
HIRSIZLIK 337
A. Tanım 337
B. Korunan Hukuki Yarar 337
C. Cezalandırılabilme Şartı 338
D. Suçun Unsurları 338
1. Kanunî Unsur 338
2. Maddî Unsurlar 339
a. Fiil 339
b. Fail 344
c. Suçun maddi konusu 344
3. Manevi Unsur 352
a. İsnat yeteneği 352
b. Kusurluluk 353
c. Kusurluluğu Kaldıran Haller 354

4. Hukuka Uygunluk Sebepleri 355
E. Şahsi Cezasızlık Hali 357
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 358
1. Teşebbüs 358
2. İştirak 362
3. İçtima 364
G. Suçun Nitelikli Halleri 365
1. Daha Ağır Ceza Verilmesini Gerektiren Sebepler 365
2. Suçun nitelikli hali bakımından saik ve suçu ikrar 372
H. Soruşturma ve Kovuşturma 372
1. Hırsızlık Suçunu İhbar Yükümlülüğü 373
2. İspat 374
3. Hırsızlık Suçunun İspatı Bakımından İşkence 376
4. Atf-ı Cürüm (Suç Ortağının Açıklaması) 379
İ. Yaptırım 380
1. Asli Ceza (El Kesme) 380
2. Tazir Cezası 384
3. Güvenlik Tedbirleri 386
J. Ceza İlişkisinin Sona Ermesi 389
1. Zamanaşımı 389
2. İkrardan rücu 389
3. Suçun konusunun failin mülkiyetine geçmesi 389
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMUN SAĞLIĞINA VE ESENLİĞİNE KARŞI SUÇ ŞÜRB 391
A. Tanım 391
B. Korunan Hukuki Yarar 391
C. Suçun Unsurları 392
1. Kanunî Unsur 392
2. Maddî Unsurlar 392
3. Manevi Unsur 395
D. Kusurluluğu Kaldıran Haller 395
1. Zorunluluk Hali 395
2. Tehdit 397
E. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 397
1. Teşebbüs 397
2. İştirak 397

3. İçtima (Tedahül) 398
F. Nitelikli Haller 399
1. Suçun İşlendiği Zaman 399
2. Tekerrür 399
G. Soruşturma ve Kovuşturma 401
H. Yaptırım 404
1. Tedbir 404
2. Ceza 405
3. İnfaz 408
4. Cezayı Düşüren Sebepler 408
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BİRİNCİ KISIM
ÖRGÜTLÜ SUÇ KAVRAMI
I. TARİHÇE 409
II. KAVRAMLAR 411
A. Tek Failli Suç ve Suça İştirak Kavramları 411
B. Çok Failli Suç Kavramı 411
C. Suç İçin Anlaşma (Komplo) 412
D. Örgütlü Suç Kavramı 415
E. Terör ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kavramı 416
F. Soruşturma ve kovuşturma 423
İKİNCİ KISIM ÖRGÜTLÜ SUÇLAR
I. KAMU DÜZENİNE KARŞI SUÇ (HIRABE, NİTELİKLİ YAĞMA, EŞKIYALIK,
HAYDUTLUK, HARAMİLİK, YOL KESME) 425
A. Genel Olarak 425
B. Tanım 427
C. Korunan Hukuki Yarar 428
D. Suçun Unsurları 432
1. Kanunî Unsur 432
2. Maddi Unsurlar 433
3. Manevi Unsur 442
4. Kusurluluğu Kaldıran Hâl Olarak Cebir ve Tehdit 443
E. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 443
1. Teşebbüs 443
2. İştirak 448

3. İçtima 453
F. Objektif Cezalandırılabilme Şartı 457
G. Nitelikli Haller 459
1. Tekerrür 460
2. İtiyat 462
3. Örgüt Lideri veya Yönetici Kadrodan Olmak 462
H. Soruşturma ve Kovuşturma 463
1. İhbar/Şikayet 463
2. Gizli Soruşturma Tedbirleri 464
3. Koruma Tedbirleri 465
4. Deliller ve Yargılama Usulü 466
5. Şikayetten Vazgeçme 467
İ. Yaptırım 468
1. Ceza 468
2. Güvenlik Tedbirleri 475
3. Kolluk Tedbirleri 475
J. Osmanlı Uygulaması 476
II. SİYASİ İKTİDAR DÜZENİNE KARŞI SUÇ (BAĞY) 480
A. Genel Olarak 480
B. Tanım 482
C. Korunan Hukukî Yarar 483
D. Önşart 483
E. Suçun Unsurları 484
1. Kanuni Unsur 484
2. Maddi Unsurlar 485
3. Manevi Unsur 491
4. Hukuka Aykırılık 492
F. Nitelikli Hal 494
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 495
1. Teşebbüs 495
2. İştirak 498
3. İçtima 499
H. Bağilerin Ele Geçirilmesi, Soruşturma ve Kovuşturma 500
1. Osmanlı Hukukunda Bağy Suçu 500
2. Kanunnamelerde Bağy Suçu 501
İ. Yargılama Usulü 502
J. Yaptırım 503
1. Önleme amaçlı özgürlük kısıtlaması 503
2. Bastırma/Çatışma 503

3. Ceza 504
4. Güvenlik Tedbirleri 505
III. ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ (ANAYASAYI İHLAL: RİDDE) 506
A. Kavram 506
B. Din ve Vicdan Özgürlüğü ile Ridde Suçunun İlişkisi: 507
C. Korunan Hukuki Yarar 508
D. Suçun Unsurları 510
1. Kanunî Unsur 510
2. Maddi Unsur 516
3. Manevi Unsur 523
E. Kusurluluğu Kaldıran Haller 523
1. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı 523
2. Tehdit 523
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 524
1. İçtima 524
2. Teşebbüs 525
3. İştirak 526
G. Nitelikli Haller 526
1. Tekerrür 526
2. İtiyat 530
H. Yaptırım 531
İ. Osmanlı Uygulamasında Ridde Suçu ve Cezası 534
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAZİR SUÇLARI
I. KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR 539
A. Hakaret 539
B. İnsan ticareti 543
II. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 544
A. Dolandırıcılık 544
B. Güveni Kötüye Kullanma 545
C. Mala Zarar Verme 546
D. Gasp (Basit Yağma) 550
E. Hakkı olmayan yeri sahiplenme 553
F. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 554
G. Kaybolmuş Malı Usulsüz Sahiplenme 554
III. DEVLETE KARŞI SUÇLAR 555
A. Komplo 555
B. Casusluk 555

C. Savaştan Kaçma 558
IV. KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR 559
A. Kalpazanlık 559
B. Mühürde, Resmi Damgada ve Belgede Sahtecilik 561
V. KAMU İDARESİNE KARŞI SUÇLAR 563
A. Zimmet (Ğulûl) 563
B. Rüşvet 565
C. Görevi İhmal Suçları 568
1. Vatandaş Tarafından İşlenebilen İhmali Suçlar 568
2. Memurun Görevi İhmal Suçu 571
3. Hakimin Görevi İhmali 574
4. Kolluğun Görevi İhmali 583
D. Devlet sırrını ifşa 584
E. Resmi ihalelere ve edimin ifasına fesat karıştırma 584
VI. ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR 584
A. Yalan Tanıklık 584
B. Tanıklıktan Kaçınma 588
C. Yeminden kaçınma 590
D. İftira 591
E. Emre Aykırı Davranış 594
F. İhkak-ı hak 595
G. Ceza veya tutukevinden firar 595
VII. KAMU SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR 595
A. Alkollü İçki Kullanma 595
B. Uyuşturucu Madde Kullanma 598
C. Alkollü İçecek ve Uyluşturucu Madde Ticareti 600
D. Kumar ve Şans Oyunları 601
VIII. EKONOMİK HAYATA KARŞI SUÇLAR 601
A. Tefecilik 601
B. Karaborsacılık 604
C. Narhtan Fazlaya Mal Satmak 607
D. Yasak Eşya Ticareti 609
E. Ölçü ve Tartıda Hile 610
IX. KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLERE KARŞI SUÇLAR. 612
A. Konut Dokunulmazlığını ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 612
B. Hürriyeti Tahdit 614
C. Tehdit 616
D. Şantaj 617

X. DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI SUÇLAR 617
A. İbadetin Engellenmesi 617
B. Mabetlerin Tahribi 618
XI. KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇ (HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK) 619
XII. GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 621
A. Yangın Çıkarma 621
B. Suya ve Yiyeceklere Zehir Katma 622
XII. HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANMA 622
XIV. TAZİR TÜRÜ CİNSEL SUÇLAR 623
A. Ağır Cinsel Saldırı (Irza Geçme) 623
B. Evlilik vadiyle kızlık bozma 624
C. Livata 624
D. Lezbiyenlik 625
E. Levirat 626
F. Fuhuş, Fuhşa Zorlama/Aracılık 626
G. Alenen hayasızca davranış 628
H. Hafif Cinsel Saldırı 628
İ. Cinsel Taciz 630
J. Na-mahremlerin Halveti 630
K. İddet Bekleyen Kadının Nikahlanması 630
L. Karısını Bir Mecliste Üç Talakla Boşama 631
XV. DİĞER TAZİR SUÇLARI 631
KAYNAKLAR 633
İNDEKS 649

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat