Yapım İşlerinde Hakediş Düzenleme Esasları Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yoll

Yapım İşlerinde Hakediş Düzenleme Esasları Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
914
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052455234
Boyut
16x24
Baskı
1275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 275 puan kazanacaksınız)
   275
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER5

l. BÖLÜM27

1. SÖZLEŞMELER27

1.1. İhalenin sözleşmeye bağlanması27

1.2. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili yasak fiil ve davranışlar27

1.3. Sözleşmelerde eşitlik ilkesi28

1.4. Sözleşmenin devri;30

1.4.1.  Sözleşmenin devredilmesi halinde “EKAP” üzerinden yapılacak işlemler;34

1.5. Sözleşme ve ihale dokümanı bağlantısı34

1.6. İhale dokümanının içeriği37

1.7. İhale dokümanında değişiklik yapılması;37

2. BÖLÜM39

2. İŞ YERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA39

2.1. İşyerinin yükleniciye teslimi39

2.2. İş yerindeki engeller42

2.2.1. İşyerindeki engellerden idarenin sorumluluğu;44

2.3.  Projenin uygulanacağı arsanın imara uygunluğu45

2.4. İşyerinin değiştirilmesi47

2.4.1. İşyeri değişikliğinin getireceği mali külfetin karşılanması:51

2.5. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler53

2.6. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya;54

2.6.1. Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzemenin değerlendirilmesi;54

III. BÖLÜM57

3. MALZEME OCAKLARI57

3.1.Genel olarak malzeme ocakları57

3.2. Malzeme ocaklarının kullanma şartları57

3.3. Ocak değişikliği;58

3.4. Ocak seçiminin önemi;59

IV. BÖLÜM67

4. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI VE KORUNMASI67

4.1. İş ve işyerinin sigortalanması67

4.1.1. All risk sigorta;72

4. 2.  Sigorta poliçesi üzerinde yapılması gereken incelemeler;73

4.3. İş ve işyerlerinin korunması74

4.3.1. İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması;76

4.4. Mevcut yapıların yıkılması;77

V. BÖLÜM79

5. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL79

5.1. Çalışanların hakları ve çalışma şartları79

5.1.1. Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler83

5.1.2. Çalışanların kazaya uğramaları;83

5.1.3. Çalışanların yiyeceği ve içeceği;83

5.1.4. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları84

VI. BÖLÜM85

6. İŞ PROGRAMI VE ÖDENEK DİLİMLERİ85

6.1. İş programı:85

6.1.1. Ödenek dilimleri ve imalat iş programı tablosunun düzenlenmesi90

6.1.2. Birim fiyatlı işlerde yıllık ve aylık ödenek dilimleri tablosu;91

6.1.3. Anahtar teslimi işlerde yıllık ve aylık ödenek dilimleri tablosu;94

6.2. İhzarat uygulaması:95

6.2.1. İhzarat bedelinin mahsubu;98

6.3. Yükleniciye avans verilmesi ve avansın mahsubu;98

VII. BÖLÜM101

7. İŞİN SÜRESİ:101

7.1. İş süresinin tespiti101

7.2. Çalışılmayacak günlerin belirlenmesi103

7.3. İşin sürenin uzatılması;104

7.3.1. Mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı verilmesi106

7.3.2. Olağanüstü hallerin idareye bildirim süresi:110

7.4. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş olan mücbir sebep halleri;111

7.4.1. Mücbir sebep hallerine ilişkin Kamu İhale Kurulu Kararları;113

7.5.  İdareden kaynaklanan sebeplerden dolayı süre uzatımı verilmesi117

7.5.1. İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması halinde süre uzatımı verilmesi:118

7.5.2. İşyerlerinde değişiklik yapılması halinde süre uzatımı verilmesi:118

7.5.3. Projelerin tesliminde gecikme olması halinde süre uzatımı verilmesi:118

7.5.4. İş artışından dolayı süre uzatımı verilmesi:119

7.5.4.1. İş artışına ilişkin sürenin hesabı:120

7.5.5. Hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı süre uzatımı verilmesi121

7.5.6. Ödenek yetersizliği halinde süre uzatımı123

7.6. Süre uzatım hesabında çalışılamayacak günlerin dikkate alınması;126

7.7. Revize iş programı;127

VIII. BÖLÜM129

8. GECİKME CEZALARI129

8.1. İşin tamamının bitirilememesi halinde gecikme cezası129

8.2. Uygulanacak gecikme cezasının oranı129

8.3. Kesilecek cezaların toplam tutarının üst sınırı131

8.4. Gecikme cezasının tahsili132

8.5. Gecikme cezası uygulanacak sürenin tespiti;132

8.6. Gecikme cezası uygulanacak sözleşme bedelinin tespiti;133

IX. BÖLÜM137

9. ALT YÜKLENİCİLER137

9.1. Alt yüklenicilik sektörü137

9.1.1.  Alt yüklenicilik konusunun genel hükümler açısından değerlendirilmesi139

9.2. Alt yüklenici çalıştırılması ve sorumlulukları;140

9.3. Alt yüklenici olamayacaklar143

9.4. Alt yüklenicilere yaptırılacak işin sınırları146

9.5. Alt yüklenicilere doğrudan ödeme yapılması147

9.6. Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin özellikleri147

9.7. Alt yüklenicilerin idareye bildirilmesi;148

9.7.1.  İdareye bildirilmeyen alt yüklenicilerin sorumluluğu;149

9.7.2. Yüklenicilerin ve alt yüklenicinin birlikte sorumluluğu:149

9.8. Alt yüklenici (taşeron) sözleşmeleri;152

9.8.1. Alt yüklenici (taşeron) sözleşmelerinin hukuki niteliği;152

9.9. Alt yüklenicilere “iş deneyim belgesi” verilmesi;154

X. BÖLÜM159

10. PROJELER159

10.1. İhale sisteminde projenin yeri159

10.2. Projelerin yükleniciye teslimi;159

10.2.1. Projelerin tesliminde gecikme olması;161

10.3. Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hatalar;162

10.3.1. Proje hatalarından kaynaklanan olası uyuşmazlık konuları:164

10.4. Uygulama projesinin özellikleri;165

10.5. Uygulama projesi ile ihale dokümanını oluşturan diğer belgeler arasındaki çelişkiler170

10.5.1.Uygulama projesi ile ihale dokümanını oluşturan diğer belgeler arasındaki çelişkilerin yaklaşık maliyet hesap cetveli üzerinden değerlendirilmesi;172

10.6. Onarım işlerinde teklif kapsamı dışında ihtiyaç duyulan imalatlar;179

XI. BÖLÜM181

11. HUKUKİ VE MALİ AÇIDAN PROJE YÖNETİMİ181

11.1. Proje yönetiminde maliyet ve süre unsuru181

11.2. Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler181

11.3. Yapı denetimi;183

11.3.1. Yapı denetim görevlilerinin (Kontrol teşkilatının) yetkileri184

11.3.2. Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu185

11.4. Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması;189

11.5. Yüklenicinin iş başında bulunması190

11.6. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar;190

11.6.1. Teknik personelin iş yerinde bulunması zorunluluğu;193

11.7. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartı;195

11.8. Makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın yerli malı olması şartı196

11.8.1. Yerli malı zorunluluğu bulunan; makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın kontrolü196

XII. BÖLÜM199

12. REVİZE FİYAT199

12.1. Revize fiyat hesabı199

12.1.1. İlanı veya duyurusu 19 Ağustos 2019 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelere ilişkin sözleşme uygulamaları için Revize fiyat hesabı:200

12.1.2. İş kalemi miktarındaki artışın devam etmesi halinde ilave revize fiyat yapılması;206

XIII. BÖLÜM209

13. İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ209

13.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi209

13.1.1.  Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması hali:210

13.1.2.  İlave işin sözleşmeye esas proje içinde kalması hali:212

13.1.3. İlave işin, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması hali;214

13.1.4. İlave işlerin sözleşme kapsamında olup olmadığının belirlenmesi;215

13.2. Teklif fiyatların kapsamı;216

13.3. Anahtar teslimi işlerde artan ve eksilen imalat bedellerinin hesabı224

13.3.1. Anahtar teslimi işlerde eksilen imalat bedellerinin tespiti225

13.3.2. Anahtar teslimi işlerde İş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı228

13.4. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde imalat miktarının yaklaşık maliyette belirlenen miktarın altında gerçekleşmesi229

XIV. BÖLÜM231

14. YENİ BİRİM FİYAT (YBF)231

14.1. Yeni birim fiyatın hukuki niteliği231

14.2. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti233

14.3. İLANI VEYA DUYURUSU 18 AĞUSTOS 2019 TARİHİ VE ÖNCESİNDE YAPILMIŞ OLAN İHALELER İÇİN YENİ BİRİM FİYAT (YBF)  HESABI;235

14.3.1. Yeni fiyatın tespitinde, yüklenicinin teklifi ekinde idareye sunduğu analizlerin kullanılması;236

14.3.2. Aşırı düşük açıklaması kapsamında idareye verilmiş olan analizlerin kullanılması237

14.3.3. Yeni fiyatın tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut olan analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizlerin kullanılması239

14.3.4. Yeni fiyatın tespitinde, ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği benzer nitelikteki analizlerin kullanılması;239

14.3.5. Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla oluşturulacak analizlerin kullanılması;239

14.3.6. Yeni fiyatların belirlenmesinde uygulanacak olan analizin,  Şartnamedeki sıralamaya göre seçilmesi;240

14.3.7. Yeni fiyat tespitinde uygulanacak rayiçler:242

14.3.8. Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçlerin kullanılması;242

14.3.9. İdarede veya diğer idarelerdeki mevcut rayiçlerin kullanılması;242

14.3.10. İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar;243

14.3.11. Ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçler.243

14.3.12. Yeni fiyat yapımında itibari ihale tenzilatı uygulanması244

14.4. İLANI VEYA DUYURUSU 19 AĞUSTOS 2019 TARİHİ VE SONRASINDA YAPILMIŞ OLAN İHALELER İÇİN YENİ BİRİM FİYAT (YBF)  HESABI;247

14.5. Yeni birim fiyat tutanağının düzenlenmesi251

14.6. Yeni fiyat tespitinde anlaşmazlıklar ve çözüm yolları253

14.7. Yeni birim fiyatların sonradan değiştirilmesi254

14.7.1. Usulüne uygun olarak tespit edilmiş olan yeni fiyatın sonradan değiştirilmesi;255

14.7.2. Hatalı tespit edilmiş olan yeni fiyatın sonradan değiştirilmesi;256

XV. BÖLÜM257

15. BİRİM FİYAT ANALİZLERİ257

15.1. Birim fiyat analizlerinin içeriği ve şekli:258

15.2. Birim maliyet tespit yöntemleri261

XVI. BÖLÜM265

16. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER265

16.1. Hatalı, kusurlu ve eksik işler;266

16.2. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları;269

16.3. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar;271

16.4. Yükleniciye ait giderler;271

XVII. BÖLÜM275

17. YAPI ZEMİNİNDE BEKLENMEYEN GİDERLERİN ÇIKMASI HALİNDE TARAFLARIN SORUMLULUĞU275

17.1. Zemin etüdü275

17.2. Arazi ve zemin yapısından kaynaklanan sorunlar276

17.3. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde yapı zemininde beklenmeyen giderlerin çıkması halinde tarafların sorumluluğu277

17.4. Birim fiyat üzerinden ihale edilen işlerde yapı zemininde beklenmeyen giderlerin çıkması halinde tarafların sorumluluğu281

17.5. Kazı klas tespiti282

XVIII. BÖLÜM287

18. DENETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN TUTULMASI GEREKEN ATAŞMANLAR VE DEFTERLER287

18.1. Tutanaklar288

18.2. Şantiye günlük defteri289

18.3. Röleve defteri289

18.4. Ataşman defteri290

18.4.1. Ataşman defteri hakkında genel açıklamalar291

18.5. Metraj icmal cetveli (Yeşil defter)292

18.6. Sürveyan günlük defteri295

18.7. Puantaj defteri295

18.8. İhzarat tespit tutanağı295

XIX. BÖLÜM297

19. FİYAT FARKLARI297

19.1. İhale kanunları ve fiyat farkı kararnamelerinin tarihçesi297

19.2. Fiyat farkının hukuki dayanağı299

19.3. Fiyat farkı uygulama esasları302

19.3.1. Fiyat farkı hesabı304

19.4. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)309

19.4.1. Fiyat farkı uygulanacak dönemin tespiti315

19.4.2. Fiyat farkı formülünde yer alan (pn) değerinin hesabı316

19.4.3.  Fiyat farkı formülünde yer alan ( An ) değerinin tespiti321

19.4.4. Sabit katsayılar ile endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabı322

19.4.5. Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işlerde süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı hesaplanması323

19.5. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLI AKARYAKIT FİYAT FARKI329

19.5.1.  ÖTV değişikliğinden kaynaklı akaryakıt fiyat farkının 2015/DK.D-86 Sayılı Kamu İhale Kurul Kararı’na göre hesap şekli331

19.5.2. ÖTV’de meydana gelen artışın bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki artıştan daha düşük tutarda bir arıtış meydana getirmesi durumunda fiyat farkı hesabı336

19.5.3. Bayi satış fiyatlarında, Ötv’deki artıştan daha yüksek bir artış meydana gelmesi durumunda fiyat farkı hesabı:337

19.5.4. ÖTV’de meydana gelen azalışın, bayi satış fiyatlarında ÖTV' deki azalıştan daha düşük tutarda bir azalış meydana getirmesi durumunda fiyat farkı hesabı338

19.5.5. ÖTV’de meydana gelen azalışın, bayi satış fiyatlarında Ötv’deki azalıştan daha yüksek tutarda bir azalış meydana getirmesi durumunda fiyat farkı hesabı338

19.5.6. 20.6.2018/11818 Sayılı bakanlar kurulu kararı çerçevesinde özel tüketim vergisindeki değişikliklere bağlı fiyat farkı uygulaması339

XX. BÖLÜM345

20. HAKEDİŞLER345

20.1. Geçici hakediş raporları346

XXI. BÖLÜM351

21. METRAJ HATALARI351

XXII. BÖLÜM357

22. HAKEDİŞ CETVELLERİ357

22.1. Hakediş raporu ön kapağı357

22.2. Dizi pusulasının düzenlenmesi;361

22.3. Yapılan işler listesinin düzenlenmesi;361

22.4. Teklif birim fiyatlı işler için “yapılan işler listesi” nın düzenlenmesi363

22.5.  Hakediş özeti cetvelinin düzenlenmesi.367

22.6. Hakediş icmali cetvelinin düzenlenmesi;368

22.7. Hakediş raporu (arka kapak) cetvelinin düzenlenmesi369

XXIII. BÖLÜM371

23. ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLERDE BAŞTAN SONA  HAKEDİŞ DÜZENLEME ÖRNEĞİ371

23.1. Geçici kabul noksanları için %3 tutulması işlemi ve hukuki gerekçesi420

23.2.  Sözleşmenin feshi veya tasfiye edilmesi halinde  geçici kabul noksanları için tutulan bedelin iadesi;423

XXIV. BÖLÜM425

24. METRAJLAR425

24.1. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde imalat miktarlarının tespiti425

24.2. Birim fiyat işlerde imalat metrajları426

24.2.1. Metraj çalışmalarında ölçü birimleri;426

24.2.2. Metraj çalışmalarında ölçümleme şekli;427

24.3. Birim fiyat sözleşmeli işlerde yapımından vazgeçilen iş kalemleri;429

XXV. BÖLÜM431

25. BİRİM FİYAT İŞLERDE BAŞTAN SONA HAKEDİŞ DÜZENLEME ÖRNEĞİ:431

XXVI. BÖLÜM471

26. BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELİ İŞLERDE KESİN HESABI İDAREYE VERİLMEMİŞ İMALAT TUTARLARINDAN % 5 KESİNTİ YAPILMASI471

26.1. Kesin hesap karşılığı olarak %5’i  tutulacak olan iş kalemlerinin tespiti471

26.2. Kesin hesabı İdareye verilmemiş imalat tutarlarından %5 oranında kesinti şekli474

XXVII. BÖLÜM477

27. KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ477

27.1. Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesapların tamamlanması477

27.2. Yüklenicinin kesin hesap çalışmalarının yapıldığı yerde bulunması  zorunluluğu477

27.3. Kesin metraj ve hesapların hazırlanma süresi478

27.4. Kesin hesapların onay süresi478

27.5. Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenicinin bulunmaması halinde yapılacak işlemler478

27.6. Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı479

27.7. Kesin hakediş raporunun düzenleme süresi480

27.8. Hesap kesme işlemi480

XXVIII. BÖLÜM481

28. FESİH VE TASFİYE HALİNDE KESİN HESAPLARIN ÇIKARILMASI481

28.1. Fesih ve tasfiye halinde kesin hesapların çıkarılması;482

28.2. Fesih ve tasfiye halinde kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi işlemleri;482

28.3. Fesih ve tasfiye halinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde hesap kesme hakedişi483

28.4. Feshedilen işe ait gerçekleşme oranının belirlenmesi483

XXIX. BÖLÜM489

29. YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ (KONTROL TEŞKİLATI)489

29.1. Denetim görevlilerinin (kontrol teşkilatının) çalışma usul ve esasları489

29.2. Hakedişlere itiraz şekli:490

29.3. Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümü;493

29.4.  Yüksek fen kurulu;494

29.5. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevleri;495

XXX. BÖLÜM497

30.  KONTROL MÜHENDİSLERİNİN UYGULAMADA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;497

XXXI. BÖLÜM501

31. HAKEDİŞLERİN ÖDENME SÜRESİ501

XXXII. BÖLÜM505

32.  KABUL İŞLEMLERİ505

32.1. Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu505

32.1.1. Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri;505

32.1.2. Geçici kabul teklif belgesinin düzenlenmesi;506

32.2. Geçici kabul işlemleri508

32.2.1. Nefaset kesintisi513

32.2.2. Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi514

32.2.3. Geçici kabul itibar tarihi;515

XXXIII. BÖLÜM517

33. KESİN KABUL517

33.1. Kesin kabul başvurusu519

33.1.1. Kesin kabul tutanağının düzenlenmesi521

33.1.2. Kesin kabulde görülecek kusur ve noksanlar523

33.1.3.  Kesin kabul tutanağının onayı;523

33.2. Kısmi kabul;523

33.3. Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyelerinin sorumluluğu524

33.4. Kurul, komisyon veya benzeri bir organca düzenlenen gerçekleştirme belgelerinde sorumluluk;529

XXXIV. BÖLÜM531

34. HAKEDİŞLERDE VERGİ KESİNTİLERİ531

34.1.  Damga vergisi kesintisi;531

34.1.1. Damga vergisinin matrahı;531

34.1.2. Damga vergisinin mükellefi;532

34.1.3. Nüshalarda damga vergisi uygulaması;532

34.1.4. Bir kâğıtta birden fazla akit ve işlem bulunması;534

34.1.5. Birden fazla imzalı kâğıtlar;535

34.1.6. Damga vergisi nispeti ve azami tutarı;536

34.1.7. İhale kararlarında uygulanacak damga vergisi;537

34.1.8. Sözleşmelerde uygulanacak damga vergisi;540

34.1.9. İşin sözleşme bedelinde artış yapılması halinde uygulanacak damga vergisi;541

34.1.10. Makbuz karşılığı ödemelerde ödemenin zamanı;543

34.1.11. Fiyat farklarından doğan miktarı içeren tutanakla ödenen meblağ sözleşmeden doğan damga vergisi;543

34.1.12. Sözleşmenin devri halinde uygulanacak damga vergisi;544

34.1.13. Süre uzatımı kararlarında uygulanacak damga vergisi;546

34.1.14.  Yeni fiyat tutanaklarında damga vergisi;547

34.1.15.  Hakediş ödemelerinde uygulanacak damga vergisi;547

34.1.16.  Damga vergisi kesintisinin hakediş arka kapağında gösterilmesi;548

34.1.17.  Avans ödemelerinde damga vergisi;548

34.1.18.  Muafiyet ve istisnalar:549

34.2.  Katma değer vergisi;550

34.2.1.  KDV matrahı;551

34.2.2. Hakedişlerde KDV tevkifatı uygulaması;553

34.2.3. Yapım işlerinde uygulanacak tevkifat oranı;553

34.2.4. Yapı denetim hizmetlerinde KDV tevkifatı;554

34.2.5. Belediyelerde KDV tevkifatı;554

34.3. Gelir vergisi (stopajı) tevkifatı;560

34.3.1.  Yapılan işin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi hali;562

34.3.2.  İşin başlangıç tarihinin belirlenmesi;563

34.3.3.  İş bitim tarihinin belirlenmesi;566

34.3.4. Sözleşmenin devri halinde işin bitim tarihi;567

34.3.5. Gelecek yıllara sâri olmayan bir işin sonradan sâri hale gelmesi;568

34.3.6. Gelir vergisi (stopaj) tevkifatının hakediş üzerinde yapılması;568

XXXV. BÖLÜM575

35. HAKEDİŞLERİN TAHAKKUKU575

35.1. Harcama talimatı;576

35.1.2. Ödeme emrine bağlanacak belgeler;577

35.1.2.1. Taahhüt dosyası578

35.1.2.2. Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler579

35.1.2.3. Fatura;580

35.1.3. Dış finansman ile yaptırılacak olan yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesi;582

35.2. Hakediş raporlarının ödeme şartları;582

35.3. Ödemenin yapılacağı kişiler585

XXXVI. BÖLÜM594

36. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM YOLU594

XXXVII. BÖLÜM601

37. TEMİNATLAR601

37.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler602

37.2. Teminat mektuplarının şekli603

37.3. Kesin teminat;603

37.4. Ek kesin teminat;606

37.5. Avans teminat mektubu;607

37.6.  Teminat süresi;611

37.6.1.  Teminat süresindeki bakım ve giderleri;611

37.7. Kesin kabul ve teminat süresi;612

37.7.1. Kesin kabul612

37.8.  Kesin teminatın iadesine ait şartlar;614

37.9.  Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi;614

37.10.  İade edilemeyen teminatlar;616

37.11. Teminatın nakde çevrilmesi;617

37.12. Teminat mektuplarıyla ilgili idarece yapılması gereken işlemler;619

XXXVIII. BÖLÜM621

38. SÖZLEŞMENİN FESHİ621

38.1. Genel olarak sözleşmenin feshi621

38.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi;622

38.3. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi;622

38.4. Sözleşmenin feshi ve tasfiye şartları;624

38.5. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti;631

38.6. Yüklenicinin iflas etmesi halinde sözleşmenin feshi;633

38.7. Ortak girişimlerde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkûmiyet hali;634

38.8.  Fesih işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar;636

38.9. Yüklenicinin sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlarından sorumluluğu;637

38.10. Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının idarece satın alınması;641

38.11. Sözleşmenin feshine bağlı uyuşmazlık konuları;641

38.12. Sözleşmenin feshine ilişkin dava konuları;642

38.13. Haksız fesih sebebiyle manevi tazminat talebi;643

38.14.İMALAT GİRDİLERİNİN FİYATLARINDA BEKLENMEYEN ARTIŞLAR MEYDANA GELMESİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ VEYA DEVRİ:657

38.14.1. Geçici 4’üncü madde hükümleri gereğince sözleşmelerin tasfiye ve devir şartları658

38.14.2. Ortak girişimlerde ortaklar arasında devir veya hisse devri659

38.14.3. Geçici 4’üncü madde kapsamında devredilen veya devredilmeyen sözleşmelerde süre uzatımı661

XXXIX. BÖLÜM665

39. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI665

39.1. Ortak girişimlerde sorumluluk666

39.2. Konsorsiyumlarda sorumluluk;669

39.3.  Yüklenicinin cezai sorumluluğu671

39.4. Sözleşmenin uygulanması sürecinde, Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlar;672

39.5. İhale sürecinde suç teşkil eden fiil veya davranışlar673

XL BÖLÜM677

40. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI677

XLI. BÖLÜM685

41. İDARE GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU685

41.1. Mali sorumluluk;685

41.1.1 Hesap verme sorumluluğu;685

41.1.2. Program ödeneği;685

41.1.3. Harcama yetkilisi;686

41.1.4. Harcama talimatı ve sorumluluk;687

41.2. İdare görevlilerinin cezai sorumluluğu690

41.3.  Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı;692

41.4. Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu;694

41.4.1.Danışmanın alt yükleniciye yaptırdığı işlerden sorumluluğu;695

41.4.2. Danışmanlık işlerinin denetimi;696

41.4.3. Danışmanın görev ve sorumluluklarının devam etmesi;696

41.4.4. Fikri ve sınaî mülkiyet konusu haklar;696

41.4.5. Danışmanın genel yükümlülükleri;696

41.4.6. Danışmanın mevzuata uygun davranma sorumluluğu:697

41.4.7. Danışmanın komisyon, indirim ve benzeri yollarla çıkar sağlaması:697

41.4.8. Danışmanın çelişen faaliyetlerde bulunma yasağı:698

41.4.9. Danışmanın Gizlilik sorumluluğu:698

41.4.10. Danışmanın, İdare tarafından temin edilen ekipman ve malzemeleri teslim etme sorumluluğu:698

41.4.11. Danışmanın meydana gelen zarar ve ziyandan tazmin sorumluluğu:698

XLII. BÖLÜM700

İLGİLİ MEVZUAT700

42.1. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU700

42.2. YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ719

42.3.  4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE  İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR775

43.4.  BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ785

42.5.  HAVANIN FEN NOKTASINDAN ÇALIŞILMAYA UYGUN OLMAYAN DEVRESİNE AİT LİSTE803

42.6.KAMU ALIMLARINDA 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPIM İŞİ İHALELERİNDE YERLİ MALI KULLANIMI ZORUNLU OLAN MAKİNE-EKİPMAN VE YAPI MALZEMELERİ LİSTESİ832

42.7.  YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ837

42.8. PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASI843

42.8.1. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığının 30.10.2008Tarih ve 2008 -88 sayılı genelgesi843

42.9.YASAKLAMA KARARI VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR VE İDARELERCE UYULMASI ZORUNLU HUSUSLAR;858

42.9.1. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı vermeye yetkili makamlar ve idarelerce uyulması greken zorunlu hususlar konusunda Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği;858

42.10. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU873

42.11.İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI891

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
   
   
Kapat