Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlamlı İcranın Etkinliği Mustafa Serd

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlamlı İcranın Etkinliği


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
1058
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050511307
Boyut
16x24
Baskı
4350,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

BİBLİYOGRAFYA 29

KISALTMALAR CETVELİ 95

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİNDE CEBRÎ İCRA HUKUKUNUN 

GÜNCEL SORUNLARI

§ 1.  MEDENÎ USÛL VE İCRA HUKUKUNUN UYUMLAŞMASI 111

A)  Avrupa Yargı Bölgesinde Medenî Usûl Hukukunun Bütünleştirici Etkisi ve Uyumlaştırılması 111

B)  Avrupa Birliğine Üyelik ve Avrupa Medenî Usûl Hukuku 117

C)  Medenî Usûl Hukukunun Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Güçlükler 121

D)  Medenî Usûl Hukukunun Uyumlaşma Sürecinin Dayanağı 

Olarak Adalete Erişim Doktrini 122

E)  Avrupa Birliğinde Tampere Zirvesi ve Medenî Usûl Hukukunda Karşılıklı Tanıma İlkesi 127

F)  Avrupa Medenî Usûl Hukuku Önerisi 133

I-  Avrupa Medenî Usûl Model Kanunu Taslağında İlâmlı 

İcranın Uyumlaştırılmasına Yönelik Öneriler 133

II-  Avrupa Medenî Usûl Hukukunun Oluşturulmasının 

Önündeki Engeller 137

G)  Avrupa Yargı Bölgesinde Yeni Adlî İşbirliği Türleri 142

I-  Milletlerarası Evrak Tebliğine İlişkin 2000/1348/EC Sayılı Tüzük 143

II-  Delil Toplanmasında Üye Devletler Arasında İşbirliğine 

İlişkin 1206/2001/EC Sayılı Tüzük 144

 

 

 

§ 2.  MEDENÎ USÛL HUKUKUNDAKİ UYUMLAŞMANIN İCRA HUKUKUNA YANSIMASI 147

A)  Millî İcra Sistemleri Arasında Teşkilâtlanma Yönünden 

Farklılıklar 147

B)  İcra Takiplerine Yönelik Mukayeseli Araştırmalar 149

C)  Cebrî İcra Hukukunda Mülkilik İlkesi 149

D)  Avrupa İcra Takip Usûllerinde Uyumlaşma Eğilimleri 153

 

§ 3.  CEBRÎ İCRA SİSTEMLERİNDEKİ SORUNLARIN ÖNEMİ 157

A)  Millî İcra Sistemlerinin Avrupa Standartlarına Kavuşturulması 157

B)  Cebrî İcra İle İlgili Topluluk Faaliyetleri 158

C)  Millî Cebrî İcra Sistemlerini Dolaylı Olarak Etkileyen Topluluk Mevzuatı 160

İKİNCİ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA ETKİNLİK SORUNU

§ 4.  ADALETE ERİŞİM HAKKI GEREĞİNCE İLÂMLI İCRANIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 163

A)  İcra ve İflâs Hukukunun Hukuk Devleti İlkesiyle İlişkisi 163

B)  İcra ve İflâs Hukukunun Sosyal Devlet İlkesiyle İlişkisi 173

C)  Avrupa Birliği Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 175

D)  Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 180

 

§ 5.  AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN İLÂMLI İCRA HAKKINDAKİ REC (2003)17 SAYILI TAVSİYE KARARI 185

A)  Tavsiye Kararının İçeriği 185

I-  Tanımlar 186

II-  Kapsam 187

III- İcra Takip Usûlleri 187

IV- İcra Daireleri 188

B)  Tavsiye Kararının İncelenmesi 189

I-  Tavsiye Kararının Geçmişi ve İlâmlı İcranın Etkinliğine 

İlişkin İHAM Kararları 189

II-  Tavsiye Kararında Yer Alan İlkelerin Değerlendirilmesi 191

1)  Tanımların Değerlendirilmesi 192

2)  Kapsamın Değerlendirilmesi 192

3)  İcra Takip Usûllerinin Değerlendirilmesi 192

4)  İcra Organlarının Değerlendirilmesi 198

C)  Tavsiye Kararının Uygulanmasına Yönelik İlkeler 200

I-  Cebrî İcra Sistemlerinin Erişilebilirliği 202

1)  Cebrî İcra Hizmetlerinin Yaygınlaşması 202

2)  İcra Giderleri 202

a)  İcra Giderlerinin Düzenlenmesi 202

b)  İcra Giderlerinin Şeffaflığı 203

c)  İcra Harçlarının Şeffaflığı 203

d)  İcra Giderlerinin Takip Konusu Alacakla Orantılı Olması 204

e)  İcra Giderlerinin Öngörülebilirliği 204

f)  Borçlunun Malvarlığı Hakkındaki Bilgilere Erişim 204

g)  İcra Giderlerinin Paylaştırılması 204

II-  Cebrî İcra Sistemlerinin Etkinliği 204

1)  İcra Hizmetlerinin Etkinliği 204

a)  Liyakat Gereklilikleri 204

b)  Mesleğin Örgütlenmesi 205

c)  Kalite Standartları 205

d)  İcra Memurlarının Denetimi ve İzlenmesi 206

e)  Disiplin Soruşturmaları ve Yaptırımları 207

2)  İcra İşlemlerinin Etkinliği 207

a)  İcra Takibinin Süresi 207

b)  İcra Takiplerinin Süresinin Öngörülebilirliği 207

c)  İcra Takiplerindeki Kesin Sürelere Uyma 

Güvenceleri 208

d)  Cebrî İcranın Düzgün ve Hızlı Olması 209

e)  Bildirim 209

f)  Ceza Uyuşmazlıklarında İcra Oranı 209

g)  Hukuk Uyuşmazlıklarında İcra Oranı 209

h)  Milletlerarası İcra Takipleri 209

 

§ 6.  ALACAKLI İLE BORÇLU ARASINDAKİ MENFAAT ÇATIŞMASI İKİLEMİNDE İLÂMLI İCRANIN 

ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 211

A)  Cebrî İcra Hukukunda Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Menfaat Çatışmaları 211

I-  Menfaat Çatışmasında Borçlunun Yeniden Yapılandırılması, Alacaklının Güveni ve Kapitalin Korunması 211

II-  Menfaat Çatışmasında Borçlunun Hakları: İnsan Onuru ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması 219

III- Menfaat Çatışmasında Alacaklının Hakkı: Alacağın Etkin 

Bir İcra Takibiyle Tahsili 225

B)  Cebrî İcra Hukukunda Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Menfaat Çatışmalarının Dengelenmesi 237

I-  İnsan Onurunun Korunmasıyla Alacağın Tahsili Arasındaki Çatışmada İnsan Onuruna Üstünlük Tanınması 237

II-  Özel Hayatın Gizliliği ile Alacağın Tahsili Arasındaki Çatışmada Alacağın Tahsiline Üstünlük Tanınması 239

III- Menfaat Çatışmalarının Ölçülülük İlkesi Çerçevesinde Dengelenmesi 243

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA İCRA ORGANLARI 

VE İCRA EDİLEBİLİR BELGELER

§ 7.  CEBRÎ İCRA TEŞKİLÂTININ ESÂSLARI 249

A)  Medenî Usûl Hukukunda Mukayeseli İncelemeler 249

B)  Cebrî İcraya İlişkin Tasnifler 252

I-  Cebrî İcradaki Tasnif Kıstasları 252

II-  Cebrî İcra Hukukundaki Kanûnî Düzenlemelerin Genel Özellikleri 255

1)  Kanunda Tüm İcra Yolları İçin Geçerli Olan Genel Hükümlere Yer Verilmesi 256

2)  Kanunda Belirli Talepler İçin Özel Kurallara Yer 

Verilmesi 257

 

§ 8.  CEBRÎ İCRA ORGANLARI 259

A)  İcra Organlarına İlişkin Farklılıklar 259

B)  Yargılama Yetkisi ve Cebir 260

C)  İcra Sürecinde Mahkemenin Önleyici ve Denetleyici İşlevi 262

D)  İcra Organının Cebrî İcra Faaliyetinin Adlî veya İdarî Niteliği 265

I-  İcra Memuru Esaslı Sistemler 266

II-  Mahkeme Esaslı Sistemler 267

III- Karma Sistemler 268

IV- İdarî Sistemler 271

V-  Cebrî İcra Faaliyetine İlişkin Türk Doktrinindeki Görüşler 271

 

§ 9.  İCRA TEŞKİLÂTI VE İCRA MEMURLARININ 

NİTELİKLERİ 275

A)  Alman Hukukunda İcra Teşkilâtı 275

B)  Fransız Hukukunda İcra Teşkilâtı 278

C)  İngiliz Hukukunda İcra Teşkilâtı 281

D)  İspanyol Hukukunda İcra Teşkilâtı 284

E)  İsveç Hukukunda İcra Teşkilâtı 286

F)  Türk Hukukunda İcra Teşkilâtı 287

 

§ 10. İCRA DAİRELERİNİN TEŞKİLÂTLANMA ŞEKİLLERİ 293

A)  İcra Dairelerinin Teşkilâtlanma Şeklindeki Farklılıklar 293

B)  İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi 295

I-  İcra Memurlarının Bağımsız Meslek Mensupları Şeklinde Örgütlenmesi 295

II-  Cebrî İcranın Etkinliğini Sağlamak İçin İcra Memurlarının Statüsü Hakkında Öneriler 296

III- Türk İcra Teşkilâtında İcra ve İflâs Komserliği Kurulması Önerisi 299

1)  Lisanslı İcra ve İflâs Komiserliği 299

2)  İcra Komiserlerinin Yetki Çevresi ve İstinabe 300

3)  İcra ve İflâs Komiserliği İçin Lisans Verme Ölçütleri 300

4)  İcra ve İflâs Komiserliği Lisansının Verilme Şartları 300

5)  İcra ve İflâs Komiserliği Lisansı Verilecek Kişiler 300

6)  Yardımcı Personel 300

7)  İcra ve İflâs Komiserliğinin Görev Tanımı 301

8)  İcra ve İflâs Komiserlerinin Yükümlülükleri 302

9)  İcra ve İflâs Komiserlerinin Eğitimi ve Stajı 303

10) İcra ve İflâs Komiserlerinin Hukukî Sorumlulukları 304

11) İcra ve İflâs Komiserliği Teşkilât Yapısı 304

 

§ 11. CEBRÎ İCRAYA İLİŞKİN ANAYASAL ZORUNLULUKLAR 305

A)  Cebrî İcra Hukukunun Anayasa Hukuku ile Olan Bağlantısı 305

B)  Cebrî İcra Hakkının Anayasal Korumaya Sahip Kılınması 307

C)  Cebrî İcra Üzerindeki Anayasal Sınırlamalar 308

I-  Kıta Avrupası Hukukunda Anayasal Sınırlamalar 308

II-  Anglo-Amerikan Hukukunda Anayasal Sınırlamalar 313

 

§ 12. İCRA DAİRESİNİN İCRA TAKİBİ ÜZERİNDEKİ KONTROL YETKİSİ 317

A)  Borçlunun Malvarlığının Belirlenmesi 317

B)  Alacaklının İcra Edilebilir Bir Belgeye Sahip Olduğunun 

Tespiti 319

C)  Malvarlığının Fiilen Haczi 322

D)  Taraflar veya Taraflarla Üçüncü Kişiler Arasında Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözülmesi 323

E)  Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi 324

F)  Satım Bedelinin Alacaklılara Paylaştırılması 325

 

§ 13. İLÂMLI İCRADA İCRA EDİLEBİLİR BELGELER 327

A)  İcra Edilebilir Belgenin Anlamı ve Kapsamı 327

I-  İcra Edilebilir Belgelerin Türleri 327

II-  Kıta Avrupası Sisteminde İcra Edilebilir Belgeler 334

III- Anglo-Sakson Hukuku Sisteminde İcra Edilebilir Belgeler 341

B)  İcra Edilebilir Belgelerin İcrası 342

C)  İlâmda İcra Edilebilirlik Şerhine Yer Verilmesi 346

D)  Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 348

 

§ 14. İLÂMLI İCRADA ÖN KOŞULLAR 351

A)  Cebrî İcranın Başlamasıyla İlgili Meseleler 351

B)  Romanist Hukuk Sistemleri 351

C)  Orta Avrupa Hukuk Sistemleri 353

D)  Anglo-Sakson Hukuku Sistemleri 355

E)  Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 356

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI

§ 15. BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞINI SAĞLAMANIN ÖNEMİ 359

A)  İcra ve İflâs Hukukunda Malvarlığı 359

I-  Malvarlığının Tanımı ve Unsurları 359

II-  İcra ve İflâs Hukuku Açısından Malvarlığının Önemi 364

B)  Borçtan Sorumluluk ve Borçlunun Malvarlığının Alacaklılarının Müşterek Rehni Olması 367

C)  Alacaklının Elinde İlâm veya İlâmlı İcraya Dayanak  Belge Olmadığında Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığı 374

I-  Sicillerden Bilgi Alınması 376

II-  Üçüncü Kişilerden Bilgi Alınması 378

III- Nafaka Taleplerinde Bilgi Edinilmesi 380

IV- Milletlerarası Çerçeve 381

D)  İlâmlı İcrada Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığının Sağlanması 384

I-  Borçlunun Malvarlığı Bilgilerine Erişimin Kolaylaştırılması 384

II-  Borçlu Hakkındaki Bilgilere Erişim Yolları 386

 

§ 16. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI 391

A)  Genel Olarak Borçlunun Malvarlığı Hakkında Bilgi Edinme 391

B)  Millî Cebrî İcra Hukuku Sistemleri ve Uygulamalarına İlişkin 

Bir Rehber Hazırlanması 392

C)  Resmî Sicillerdeki Bilgilerin Artırılması ve Sicillere Erişimin Kolaylaştırılması 393

I-  Ticaret Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 395

II-  Nüfus Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 397

III- Sosyal Güvenlik ve Vergi Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 399

IV- Diğer Sicillerden Bilgi Edinilmesi 402

V-  Sicillere Sınır Aşırı Erişim 404

D)  İcra Organları Arasında Bilgi Aktarımının Sağlanması 405

I-  İcra Organları Arasında İşbirliği Modelleri 406

1)  Adlî Yardımlaşma 407

2)  İcra Daireleri Arasında Bilgi Değişimi 408

3)  Yetkili Merciler Arasında Bilgi Değişimi 409

II-  Üye Devletlerdeki Durum 412

III- Alınabilecek Tedbirler ve Teknolojik Gelişmelerden Yararlanılması 414

E)  Borçlunun Mal Beyanıyla İlgili Tedbiriler Alınması 416

I-  Mal Beyanının Tanımı ve İçeriği 416

II-  Üye Devletlerde Mal Beyanının Yapılma Şekli 418

III- Mal Beyanının Borçlunun Yemini veya Yeminle Temin Edilmiş İfâdesiyle Şahsen Yapılması 429

IV- Mal Beyanının Etkinliği Konusunda Avrupa Birliğinde Alınabilecek Tedbirler 434

V-  Mal Beyanının Alacaklı ve Borçlu Arasındaki Menfaat Dengesi 

ve Ölçülülük İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi 436

1)  Borçlunun Mal Beyanının Kapsamı 436

2)  Borçlunun Mal Beyanının İcra Organlarının Erişimine Açık Bir Sicile Kaydı 438

VI- Avrupa Malvarlığı Deklarasyonu 442

F)  Üçüncü Kişilerden Bilgi Alınması 446

I-  Banka ve Finans Kurumlarından Bilgi Alınması 446

II-  Üçüncü Kişi Bildirimi (Üçüncü Kişideki Alacak Haczi) ile Bilgi Alınması 450

G)  Sınır Aşırı Alacakların Tahsilinde Malvarlığının Şeffaflığı 455

H)  Avrupa’da Malvarlığının Şeffaflığına İlişkin Esaslar 459

I-  Her Çeşit Bilgi Kaynağına Erişim İmkânı 459

II-  İcra Takibinde Kişisel Bilgilerin Korunması 460

III- Avrupa Yargı Bölgesinde Şeffaflık 461

IV- Kamu Alacakları ile Özel Alacakların Tahsilinde Eşitliğin Sağlanması 462

I)  Avrupa Birliğinde İlâmlı İcranın Etkinliğini Artırma Konusunda Yapılan Öneriler 463

I-  Avrupa İcra Hukuku Sistemleri Hakkında Bilgi Veren Bir Rehber Kitap Hazırlanması 463

II-  Resmî Sicillerdeki Bilgilere Erişimin Kolaylaştırılması 464

III- Nüfus Sicillerine Erişimin Kolaylaştırılması 464

IV- Tüketici Sicillerine Erişimin Kolaylaştırılması 465

 

§ 17. TÜRK HUKUKUNDA BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI 467

A)  İcra Takibine Başlanmadan Önce Müstakbel Borçluların Ödeme Gücü ve Alışkanlığı Hakkında Bilgi Toplanması ve Paylaşımı 467

I-  Borçluların Malî Durumu Hakkında İstihbarat Yapılması 

ve Risk Santralizasyonu 468

1)  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun Mülga 44. Maddesinde Düzenlenen Risk Santralizasyonu 470

2)  Bankacılık Kanununda Düzenlenen Risk Merkezi 473

II-  Alacaklılar Arasında Eşitlik Sağlanarak Risk Merkezi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 476

III- Borçlular Hakkında İstihbarat Amaçlı Siciller Oluşturulması 481

B)  İcra Takibine Başlandıktan Sonra Borçlunun Yerleşim Yeri ve Malvarlığı Bilgilerine Erişim 486

I-  Elektronik Veri Tabanlarından Yararlanılarak Borçlunun Yerleşim Yerinin Tespiti 486

II-  Borçlunun Malvarlığı Hakkındaki Bilgilere Erişim Yolları 490

1)  İcra Dairelerinin Borçlunun Yerleşim Yeri ve Malvarlığı Hakkında Bilgi Edinme Yetkisi 490

2)  Borçlunun Malvarlığı Hakkında Sicillerden Elektronik Ortamda Bilgi Alınması 497

C)  İhtiyatî Hacizde Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığının 

Sağlanması 503

D)  Borçlunun Mal Beyanının Etkinleştirilmesi ve İcra Organları Arasında Bilgi Paylaşımı 511

I-  İcra ve İflâs Hukukunda Mal Beyanının Önemi ve Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü 511

1)  İcra ve İflâs Kanunudaki Mal Beyanında Bulunma  Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler 511

2)  Diğer Kanunlardaki Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler 521

II-  Mal Beyanının Etkinliğinin Sağlanması İçin Alınabilecek Önlemler 526

1)  Borçlunun Mal Beyanında Bütün Malvarlığı Değerlerini Bildirmesi 527

2)  Borçlunun Mal Beyanının Merkezî Kayıt Sistemine Geçirilmesi ve İcra Dairelerinin Erişimine Açık Olması 532

3)  Mal Beyanının, Mahkeme veya İcra Organları Önünde Yemin Ederek Verilmesi 532

III- Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğünün İhlâli Hâlinde Yaptırım Olarak Kanunda Hapis Cezası Öngörülmesinin Anayasaya Uygunluğu 539

1)  Mal Beyanında Bulunmayan Borçlu Hakkında Tazyik Hapsi Uygulanması 539

2)  Mal Beyanında Bulunmayan Borçlu Hakkında Disiplin Hapsi Uygulanması 544

3)  Borçlunun Hapis Cezasıyla Mal Beyanında Bulunmaya Zorlanmasının Anayasaya Aykırı Olduğuna Dair Görüşler 544

4)  Hapis Cezası Yaptırımının Anayasanın “Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler Nedeniyle Hapis Yasağı” İlkesine Uygunluğu 546

5)  Hapis Cezası Yaptırımının Anayasanın “Hukuk Devleti” İlkesine Uygunluğu 552

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SINIR AŞIRI İLÂMLI İCRA

§ 18. İLÂMLI İCRANIN İÇ HUKUKTA DÜZENLENMESİ 563

 

§ 19. MUKAYESELİ HUKUKTA BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARININ HACZİ 567

A)  Üçüncü Kişilerdeki Alacak Haczinin Konusu 567

I-  Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi 567

II-  Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Ücret ve Diğer Para Alacaklarının Haczi 569

III- Üçüncü Kişilerde Haczedilen Alacakların Niteliği 570

1)  Kambiyo Senetlerinin Haczedilme Koşulları 571

2)  Üçüncü Kişilerdeki Müstakbel Alacakların Haczi 572

IV- Üçüncü Kişilerdeki Alacak Haczinin Alacaklının Talebiyle Sınırlanması 573

B)  Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Tarafları 574

I-  Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Borçluyla Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki 574

II-  Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu 575

1)  Romanist Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu 575

2)  İngiliz Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin Hukukî 

Durumu 576

3)  Orta Avrupa Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu 577

III- Borçlunun Bankada Bulunan Alacağının Haczi 579

IV- Alacaklı ve Üçüncü Kişinin Tespiti 580

V-  Üçüncü Kişideki Alacağın Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haczi 581

VI- Üçüncü Kişideki Alacak Haczine İlişkin Genel 

Değerlendirme 581

 

§ 20. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA BANKA MEVDUAT HACZİ 583

A)  Üye Devletlerde Banka Mevduat Haczinin Usûlü 583

I-  Üye Devletlerin Cebrî İcra Sistemlerindeki Benzerlik ve Farklılıklar 585

II-  Üye Devletlerde Üçüncü Kişi Haciz Emrinin Verilme 

Usûlü 587

1)  Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Yapılabilmesi İçin Bulunması Gereken Ön Koşullar 587

2)  Alacaklının Haczedilecek Banka Mevduatını Belirtmesi 590

3)  Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Tamamlanması ve Ödeme Yasağı 592

4)  Borçlu veya Üçüncü Kişinin Üçüncü Kişi Haciz Emrine İtiraz Etme İmkânı 594

B)  Türk Hukukunda Banka Mevduat Haczinin Üye Devletlerle Mukayesesi 595

C)  Banka Mevduat Haczinin Esasları 607

I-  Banka Mevduat Haczinin Konusu 607

1)  Borçlunun Mevcut ve Müstakbel Banka Mevduatlarının Haczi 607

2)  Borçlunun Doğmuş ve Doğacak Mevduat Bakiyeleri ile Şarta Bağlı Alacaklarının Haczi 611

3)  Birden Fazla Banka Mevduatının Haczi 621

II-  Banka Mevduat Haczinde Borçlunun Korunması 621

1)  Borçlunun Mahkemenin Müdahalesiyle Korunması 622

2)  Banka Mevduat Haczinin Takip Konusu Miktarla Sınırlanması 625

3)  Müşterek Mevduatın Haczinde Borçlunun Korunması 626

III- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Haczedilen Alacağın 

Tahsili 631

1)  Haczedilen Mal veya Alacağın İlâm Alacaklısı veya İcra Dairesi Tarafından Paraya Çevrilmesi veya Tahsili 631

2)  Üçüncü Kişinin Haciz Emrine Yaptığı İtirazın 

İncelenmesi 638

3)  Mevduat Üzerine Birden Fazla Alacaklının Haciz Koydurması 638

IV- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Değerlendirilmesi 643

 

§ 21. SINIR AŞIRI ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAK HACZİ 645

A)  Sınır Aşırı Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Mülkilik İlkesi 645

B)  Sınır Aşırı Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Yetkili İcra 

Organı 646

I-  Borçlunun Yerleşim Yerindeki İcra Organının Yetkisi 646

II-  Üçüncü Kişinin Yerleşim Yerindeki İcra Organının Yetkisi 647

III- Üçüncü Kişinin Teminatının Bulunduğu Yerdeki İcra Organının Yetkisi 649

IV- Borçluya Karşı Dava Açılan Yer Mahkemesinin Yetkisi 650

V-  Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açabilecek Yer 655

C)  Alacağın Tahsilinde Tekerrür Tehlikesi 656

D)  Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emrinin Sınır Aşırı Tebliği 658

E)  Yabancı Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emirlerinin Tanınması 666

F)  Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emrinin Sınır Aşırı Tebliğinin Değerlendirilmesi 673

 

§ 22. SINIR AŞIRI BANKA MEVDUAT HACZİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 677

A)  Sınır Aşırı Banka Mevduat Haczine İlişkin Bir Avrupa Sistemi Oluşturulması 677

I-  Banka Mevduatlarının Haczine İlişkin Topluluk Belgesi Oluşturma İhtiyacı 677

II-  Hazırlanacak Topluluk Belgesinin İçeriği 681

III- Önerilen Avrupa Belgesinin Uygulamada Sağlayacağı İyileşmeler 683

B)  Oluşturulacak Avrupa Sisteminde Haciz Kararının Alınma 

Usûlü 684

I-  Alacaklının Haciz Kararı Alabileceği Aşamalar 684

II-  Haciz Kararının Verilme Koşulları 684

III- Borçlunun Dinlenmesi 685

IV- Borçluya Ait Banka Mevduat Bilgilerinin Öğrenilmesi 685

C)  Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Konular 686

D)  Avrupa Sisteminde Haciz Kararının Miktarı ve Sınırları 686

I-  Hacizle Teminat Altına Alınacak Miktar 686

II-  Bankanın Masraflarının Karşılanması 686

III- Birden Fazla, Müşterek ve Temsilci Sıfatıyla Açılan 

Mevduatın Haczi 687

IV- Haczedilemeyecek Miktar 687

E)  Mevduat Haczi Kararının Etkileri 688

I-  Mevduat Haczinin Uygulanması 688

II-  Borçlunun Korunması 689

III- Yarışan Alacaklıların Sırası 689

IV- Haczin İcraî Tedbire Dönüşmesi 689

F)  Sınır Aşırı Mevduat Haczine İlişkin Diğer Öneriler 690

I-  Avrupa Genelinde Tutulan Banka Mevduatlarının Sınır 

Aşırı Haczi 690

II-  Avrupa Genelinde Millî İcra Organları Arasında Doğrudan İşbirliği Yapılması 691

 

§ 23. PARA ALACAĞI DIŞINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI 693

A)  Genel Olarak Para Alacağı Dışındaki İlâmların İcrası ve 

Aynen İfa Talebi 693

B)  Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası 701

I-  Bir İşin Yapılmasına İlişkin İlâmlar 702

1)  Üçüncü Kişi Tarafından Yapılabilen İşler 702

2)  Üçüncü Kişi Tarafından Yapılamayan İşler 705

II-  Bir İşin Yapılmamasına İlişkin İlâmlar 708

1)  Yapmama (Kaçınma) Borçları 709

2)  Katlanma Borçları 709

3)  Yapmama ve Katlanma Borçlarının İcrası 709

C)  Şahsî Olmayan Borçlara İlişkin İlâmların İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 712

I-  İkame İfa 713

II-  Tazyik Para Cezası 714

1)  Romanist Hukuk Sistemlerinde Para Cezaları 714

2)  Sosyalist ve Latin Amerikan Hukuk Sistemlerinde Para Cezaları 720

3)  Türk Hukuk Sisteminde Para Cezaları 722

a)  Adlî Para Cezası 722

b)  İdarî Para Cezası 723

c)  Disiplin Para Cezası 726

d)  Tazyik Para Cezası 727

III- İkame İfa ve Tazyik Para Cezasına Alternatif İcra 

Yöntemleri 734

D)  Şahsî Borçlara İlişkin İlâmların İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 735

I- Tazyik Para Cezası 736

II-  Mahkemeye İtaatsizlik 737

1)  İngiliz Hukuk Sisteminde Mahkemeye İtaatsizlik 737

2)  Amerikan Hukuk Sisteminde Mahkemeye İtaatsizlik 741

III- Malvarlığına El Koyulması 741

IV- Hapis Cezası Verilmesi 743

E)  Yapmama ve Katlanma Borçlarına İlişkin İlâmların İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 744

F)  Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 749

I-  Para Alacağı Dışındaki İlâmların İcrasında Borçlunun 

Tazyiki 749

II-  Cebrî İcranın Yapısında Bulunan Sınırlamalar 753

 

§ 24. BİR İŞİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN SINIR AŞIRI İCRASI 755

ALTINCI BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA GEÇİCİ İCRA EDİLEBİLİRLİK

§ 25. MUKAYESELİ HUKUKTA İLÂMLARIN GEÇİCİ İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ 759

A)  Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasına Etkisi 759

B)  Geçici İcra Edilebilirliğe İlişkin Sistematik Düşünceler 760

I-  Orta Avrupa Hukuk Sistemleri 763

1)  Geçici İcra Edilebilirlikte Genel Kural ve Kuralın Uygulama Alanı 763

2)  Geçici İcra Edilebilirliğe İlişkin Genel Kuralın İstisnası 766

II-  Romanist Hukuk Sistemleri 768

1)  Fransız Hukuk Sistemi 768

2)  Diğer Romanist Hukuk Sistemleri 769

III- İskandinav Hukuk Sistemleri 770

IV- Doğu Avrupa Hukuk Sistemleri 771

V-  Anglo-Amerikan Hukuk Sistemleri 772

VI- Doğu Asya Hukuk Sistemleri 773

C)  Geçici İcra Edilebilirlik Konusunda Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 774

 

§ 26. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İLÂMLARIN GEÇİCİ 

İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ 779

A)  Brüksel Tüzüğü Kapsamında Geçici İcra Edilebilirlik 779

B)  Brüksel Tüzüğü Kapsamında Sınır Aşırı Geçici İcra 

Edilebilirlik 781

I-  Brüksel Tüzüğünün Düzenleme Çerçevesi 781

II-  Brüksel Tüzüğü m. 47, 1’in Uygulamadaki Etkileri 783

C)  Avrupa Birliği Hukukunda Yapılması Önerilen Değişiklikler 786

I-  Brüksel Tüzüğü m. 47, 2-3’ün İçeriğine İlişkin 

Değişiklikler 786

II-  Brüksel Tüzüğü m. 47, 1’de Yapılması Önerilen 

Değişiklikler 788

III- Geçici İcra Edilebilirlik ve Avrupa Sınır Aşırı Alacak 

Haczi 788

D)  Kanun Yolu İncelemesinin Geçici İcra Edilebilirliğe Etkisi 789

I-  Geçici İcra Edilebilirliğin Durdurulması 789

II-  Hükmün Bozulması Hâlinde Borçlunun Zararının Tazmini Konusunda Alacaklının Sorumluluğu 791

III- Temyiz İncelemesi Sırasında İcranın Durdurulması 793

 

§ 27. TÜRK HUKUKUNDA İLÂMLARIN KESİNLEŞMEDEN 

İCRA EDİLEBİLMESİ 795

A)  Hükme Karşı Kanun Yoluna Başvurunun Hükmün İcrasını Ertelememesi 795

I-  Kanun Yoluna Başvurunun Alacaklı İle Borçlu Arasındaki Menfaat Dengesi Çerçevesinde Hükmün İcrasına Etkisi 795

II-  Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlar 804

1)  Genel Olarak Medenî Yargıda Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlar 804

2)  İş Yargısında Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek 

İlâmlar 843

a)  Yorum, Hizmet Tespit ve İşe İade Davaları 843

b)  İşe İade Hükmünün Hukukî Niteliği 844

c)  İşe İade Hükmünün İcrası 854

3)  İdarî Yargıda Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek 

İlâmlar 866

a)  İdareye Karşı İlâmlı İcra Takibi Yapmadan Önce 

Yazılı Olarak Ön Bildirimde Bulunma Zorunluluğu 867

b)  Tam Yargı Davası Sonucu Verilen İlâmların Genel Hükümlere Göre İcra Edilmesi 872

c)  Olması Gereken Hukuk Bakımından Tam Yargı Davası Sonunda Verilen İlâmların Kesinleşmeden İcra Edilememesi 877

III- Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden İcraya Konulamaması 878

1)  İcrası İçin Kesinleşmesi Zorunlu Olan İlâmlarda İcra Müdürünün Borçluya İcra Emri Tebliğ Etmeden Önce Kesinleşme Şerhinin Varlığını Araştırması 878

2)  Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden  İcraya Konulması Hâlinde Süresiz Şikâyete Başvurulabilmesi 881

3)  Takibin Dayanağı Olan İlâmın Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlardan Olup Olmadığı ve Böyleyse Kesinleşip Kesinleşmediğinin Şikâyet Yoluyla İcra Mahkemesince Re’sen Nazara Alınabilmesi 884

IV- İstinaf veya Temyiz Edilen Hükmün İcraya Konulması 

Hâlinde İcranın Geri Bırakılması 887

V-  İstinaf Yoluna Başvurunun İlâmlı İcraya Etkisi 896

B)  Olması Gereken Hukuk Bakımından Öneri 902

I-  Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasını Durdurmamasının Yol Açabileceği Sorunlar 902

II-  Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasını Durdurması 911

1)  İlk Derece Mahkemesi Hükümlerinin Kesinleşmeden 

İcra Edilememesi 911

2)  Hakem Kararlarının Kesinleşmeden İcra Edilememesi 918

C)  Geçici Koruma Tedbirlerinin Esas Hakkındaki Hükmün 

Verilmesi Üzerine Kesinleşmesi Beklenmeden Kalkması 924

I-  HUMK Uyarınca Esas Hakkındaki Hükmün Verilmesiyle İhtiyatî Tedbirin Kendiliğinden Kalkması 924

II-  HMK Uyarınca İhtiyatî Tedbirin Hükmün Kesinleşmesine Kadar Devam Etmesi 926

YEDİNCİ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA KORUMA TEDBİRLERİ

§ 28. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ 931

A)  Milletlerarası Unsurlu Davalarda Geçici Koruma Tedbirleri 931

B)  Avrupa Birliği Hukukunda Geçici Koruma Tedbirlerinin 

Tanımı 933

I-  Geçici Koruma Tedbirlerine İlişkin Yeknesak Bir Tanım İhtiyacı 933

II-  Geçici Koruma Tedbirlerine İlişkin ATAD’ın Tanımı ve 

Van Uden Kararı 935

 

§ 29. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN GENEL ESASLARI 941

A)  Geçici Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 941

B)  Amaçları Bakımından Geçici Koruma Tedbirleri 946

I-  Teminat Amaçlı Tedbirler 946

II-  Eda Amaçlı Tedbirler 947

III- Düzenleme Amaçlı Tedbirler 965

C)  Avrupa Birliğinde Çoğunlukla Uygulanan Geçici Koruma Tedbirleri 966

 

§ 30. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN TÜRLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNDE UYUMLAŞTIRILMASI 969

A)  Ön Hacizler veya Malvarlığının Dondurulması Emirleri 969

I-  Genel Olarak Malvarlığının Dondurulması Tedbiri 969

II-  Türk Hukukunda Malvarlığının Dondurulması Tedbiri 971

B)  Para Alacağı Dışındaki Alacaklar İçin Geçici Koruma 

Tedbirleri 974

C)  Geçici Ödemeler 975

I-  Genel Olarak Geçici Ödemeler 975

II-  Türk Hukukunda Geçici Ödemenin Koşulları 976

III- Geçici Ödeme Kararı ve Kararın İcrası 978

IV- Geçici Ödemenin Tazminattan Mahsubu veya İadesi 981

V-  Geçici Ödemeye İlişkin Eleştirilerin Değerlendirilmesi 982

VI- Geçici Ödemelerin Sınır Aşırı Uygulanması 984

D)  Geçici Bilgi Verilmesi 987

E)  Delilin Muhafazası 988

F)  Yargılama Giderlerinin Güvence Altına Alınması 989

 

§ 31. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN VERİLME USÛLÜ 991

A)  Geçici Koruma Tedbirlerine Karar Verilebilmesi İçin Gereken Koşullar 991

I-  Talebin Haklılığı İhtimalinin Ortaya Koyulması 991

II-  Alacaklının Hakkının İhlâl Edilme Tehlikesinin Varlığı 997

III- Hâkimde Talebin Uygunluğuna Dair Kanaat 

Uyandırılması 1000

B)  Geçici Koruma Tedbirlerinin Çekişmeli Bir Usûlde Verilmesi 1001

C)  Geçici Koruma Tedbirlerinde Teminat Gösterilmesi 1003

 

§ 32. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI 1007

 

§ 33. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ MALVARLIĞI DEĞERLERİ 1013

 

§ 34. GEÇİCİ TEDBİR YARGILAMASI İLE ESAS HAKKINDAKİ DAVA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1017

A)  Geçici Koruma Tedbiri Alınmasından Sonra Esas Hakkındaki Davanın Açılması 1017

B)  Geçici Tedbir Yargılamasının Esas Hakkındaki Davayı Etkilememesi 1019

 

§ 35. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNE KARŞI İTİRAZ VE KANUN YOLLARI 1021

A)  Avrupa Birliğine Üye Devletlerde Geçici Koruma Tedbirlerine Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 1021

B)  Türk Hukukunda Geçici Koruma Tedbirlerine Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 1022

 

§ 36. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIR AŞIRI UYGULANMASI 1025

A)  Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Konular 1025

B)  Geçici Koruma Tedbirlerinin Tanınması 1028

C)  Geçici Koruma Tedbirine İlişkin Hukuk Politikası Konusunda Doktrinde Yapılan Öneriler 1030

I-  Brüksel Tüzüğünün 31. Maddesine Açıklık Kazandırılması İhtiyacı 1030

II-  Sınır Aşırı Alacak Haczi Hakkında Avrupa Koruma Emri Oluşturulması 1032

1)  Milletlerarası Yargıda Geçici Koruma Tedbirlerine 

İlişkin Helsinki İlkeleri 1032

2)  Helsinki İlkeleri Çerçevesinde Geçici Koruma 

Tedbirlerine İlişkin Esaslar 1034

 

SONUÇ 1039

A)  Avrupa Birliği Medenî Usûl Hukukunda Uyumlaşma Çabaları 1039

B)  Millî İcra Kültürlerindeki Farklılığın Uyumlaşmayı 

Zorlaştırması 1041

I-  İç Lobilerin Gücü 1042

II-  İcra Organlarına Duyulan Güven 1042

III- Devletin İcra Organlarına Verdiği Önem 1043

IV- İcra Hukukundaki Sorunların Çözülmesindeki Zorluklar 1044

C)  Avrupa Birliğinde Topluluk Belgesi Oluşturma İhtiyacı 1045

D)  Avrupa Birliğinde İlâmlı İcranın Etkinliği Konusunda Öneriler 1046

I-  Avrupa Malvarlığı Deklarasyonu 1047

II-  Banka Mevduatlarına Yönelik Avrupa Üçüncü Kişi 

Haciz Emri 1048

III- Avrupa Üçüncü Kişi Deklarasyonu 1050

IV- Sınır Aşırı Üçüncü Kişi Alacak Haczine Yönelik Avrupa Koruma Emri 1050

E)  Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği Konusunda Öneriler 1051

 

KİTABIN TÜRKÇE ÖZETİ 1055

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 1055

 

ENGLISH SUMMARY OF THE BOOK 1057

Efficiency of the Enforcement of Judgments in the European Union 

and Turkish Law 1057

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
   
   
Kapat