Ortaklıklar Hukuku Mustafa Yasan

Ortaklıklar Hukuku


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
296
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264887
Boyut
13,5x19,5
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Doç. Dr. Mustafa YASAN

 

Konu Başlıkları
- Ortaklık Kavramı, Tanım ve Unsurlar
- Adi Ortaklık
- Ticaret Ortaklıkları Genel Hükümler
- Kollektif Ortaklık
- Adi Komandit Ortaklık
- Anonim Ortaklık
- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık
- Limited Ortaklık
- Kooperatif
Soru Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
§ 1. ORTAKLIKLAR HUKUKUNA GİRİŞ 21
I. Ortaklıklar Hukukunun Konusu 21
II. Ortaklık Kavramının Tanımı ve Unsurları 21
A. Tanımı 22
B. Unsurları 22
1. Kişi Unsuru (Ortak) 23
a. Ortak Sayısı Açısından 23
b. Ortakların Kişiliği Açısından 24
c. Ticaret Yasakları Açısından 24
2. Malvarlığı Unsuru (Sermaye) 25
3. Ortak Amaç Unsuru 26
4. Sözleşme Unsuru 27
5. Ortak Amaç İçin Aktif Gayret Unsuru (Affectio Societatis) 28
III. Ortaklıkların Sınıflandırılması (Türlere Ayrılması) 29
A. Tüzel Kişiliği Bulunup Bulunmamasına Göre Ortaklıklar 29
B. Düzenlendikleri Kanunlara Göre Ortaklıklar 30
C. Tabi Olunan Sorumluluk Rejimine Göre Ortaklıklar 31
D. Baskın Karakter Unsuruna Göre Ortaklıklar 33
§ 2. ADİ ORTAKLIK 34
I. Unsurları ve Özellikleri 34
II. Kuruluşu 37
III. İşleyişi 37
A. İç İlişkiler 37
1. İç İlişkilere İlişkin Hukuki Rejimin Ortaklık Sözleşmesi ile Belirlenebilmesi 37
2. Ortaklar Arasında İştirak Halinde Mülkiyet Rejiminin Geçerlik Kazanması 38
3. Ortaklık Kararlarının Alınması 39
4. Ortakların Sermaye Koyma Borcu 39
5. Ortakların Kazanca ve Zarara Katılımı ve Faiz ve Ücret Talep Etmesi 41
6. Ortakların Tabi Olduğu Rekabet Etmeme Borcu 42
7. Ortakların Denetleme ve İnceleme Hakkı 43
8. Ortaklığın Yönetimi 44
a. Yöneticilerin Belirlenmesi 44
b. Yöneticilerin Yetkilerinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması 44
c. Yöneticilerin Yetkileri 45
d. Yöneticilerin Ücret Hakkı 46
e. Yöneticilerin Borçları 46
B. Dış İlişkiler (Adi Ortaklığın Temsili) 47
IV. Ortaklık Yapısının Değişmesi 48
A. Olağanüstü İş Niteliği 48
B. Katılım 48
C. Ayrılma (Çıkma ve Çıkarılma) 49
1. Ayrılma Sebepleri 49
2. Ayrılmanın Sonuçları 50
V. Ortaklığın Sona Ermesi 51
A. Sona Erme Sebepleri 51
1. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri 51
2. İradi Sona Erme Sebepleri 51
B. Tasfiye 52
C. Sona Erme Anı 52
VI. Zamanaşımı 53
§ 3. TİCARET ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 54
I. Ticaret Ortaklıklarının Sınırlı Sayıda Tespiti ve Sınıflandırılması 54
II. Ticaret Ortaklıklarında Ehliyet 55
III. Ticaret Ortaklıklarına Uygulanacak Hükümler 56
IV. Sermaye Koyma Borcu 57
A. Getirilebilecek Sermaye Türleri 57
B. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 57
1. Sermaye Koyma Borcunun Asli Borç Niteliği 57
2. Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 58
a. Taşınmazlar İçin Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 59
b. Taşınırlar ve Diğer Hak ve Değerler İçin Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 61
c. Alacak Niteliğindeki Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 62
C. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları 63
D. İhtiyati Tedbire Başvurulması 65
V. Ortakların Kişisel Alacaklılarının Durumu 65
VI. Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklikler 67
A. Birleşme 67
1. Birleşmenin Mahiyeti 67
2. Birleşmenin Türleri 67
3. Birleşmenin Koşulları 68
4. Birleşmenin Aşamaları 69
a. Birleşme Sözleşmesi 69
b. Birleşme Raporu 70
c. İnceleme Hakkı 71
d. Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Bildirilmesi 71
e. Birleşmenin Onaylanması (Karara Bağlanması) 72
f. Tescil ve İlan 72
B. Tür Değiştirme 73
1. Tür Değiştirmenin Mahiyeti 73
2. Tür Değiştirmenin Koşulları 74
3. Tür Değiştirmenin Aşamaları 74
a. Yeni Türde Kuruluş İşlemleri 74
b. Tür Değiştirme Raporu ve Bilanço 75
c. Tür Değiştirme Planı 75
d. Bilgilendirme ve İnceleme Hakkı 76
e. Tür Değiştirmenin Onaylanması (Genel Kurulun Onay Kararı) 76
f. Tescil ve İlan 77
C. Bölünme 77
D. Ortak Hükümler 78
1. Ortaklık Pay ve Haklarının İncelenmesi Davası 78
2. Genel Kurulun (Birleşme, Tür Değiştirme ve Bölünme) Kararının İptali Davası 79
3. Sorumluluk Davası 80
§ 4. KOLLEKTİF ORTAKLIKLAR 81
I. Unsurları 81
II. Kuruluşu 82
III. İşleyişi 83
A. Ortaklığın Yönetimi 83
B. Ortaklığın Temsili 85
C. Ortaklığın Denetimi 86
D. Ortakların Kazanca ve Zarara Katılımı 87
1. Kural 87
2. İstisna 88
E. Ortak ile Ortaklık Arasındaki İlişki 88
IV. Ortak Yapısının Değişmesi 89
A. Ortaklığa Katılım 89
B. Ortaklıktan Ayrılma 90
1. Çıkma 90
2. Çıkarılma 91
V. Ortaklığın Sona Ermesi 92
§ 5. ADİ KOMANDİT ORTAKLIKLAR 94
I. Unsurları 94
II. Ortaklar Arasındaki İlişkiler 95
III. Ortak Sıfatının Geçişi 96
IV. Üçüncü Kişilerle Olan İlişkiler 96
V. Sona Ermesi 98
§ 6. ANONİM ORTAKLIKLAR 99
I. Nitelikleri 99
II. Unsurları 101
A. Kişi Unsuru (Pay Sahibi) 101
B. Sermaye Unsuru 102
C. Amaç ve Konu Unsuru 105
D. Sözleşme Unsuru 105
E. Affectio Societatis Unsuru 106
F. Sınırlı Sorumluluk Unsuru 107
G. Tüzel Kişilik Unsuru 108
H. Devletin Anonim Ortaklıkları Gözetimi ve Denetimi 108
III. Kuruluşu 111
A. Ön Anonim Ortaklık Kavramı 111
B. Kurucu Sıfatı 112
C. Kuruluş Türleri 113
D. Kuruluş Aşamaları 114
1. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 114
2. Ayni Sermaye Unsurlarının Değerlerinin Tespit Edilmesi 115
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi 115
4. Bakanlıktan İzin Alınması 116
5. Ticaret Sicilinde Tescil ve TTSG’de İlan 116
E. Kuruluş İşlemlerinden Dolayı Sorumluluk 117
F. Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Dolayısıyla Fesih Davası 118
IV. Organları 119
A. Yönetim Kurulu 120
1. Fonksiyonu 120
2. Yönetim Kurulu Üyeliği 121
a. Üye Sayısı 121
b. Üyelik Sıfatının Kazanılması 121
aa. Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Olabilmeleri 121
bb. Pay Sahipliği Koşulunun Bulunmaması 122
cc. Üye Olarak Seçilebilme / Atanabilme Koşulları 122
dd. Üye Seçme / Atama Yetkisi 123
c. Üyelik Sıfatının Sona Ermesi 124
aa. Görev Süresinin Sona Ermesi 124
bb. İstifa ve Azil 125
cc. Diğer Sebepler (Seçilme Engellerinin Ortaya Çıkması, Ölüm, Olumsuz Denetim Raporu) 126
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları 126
aa. İdari Karakterdeki Haklar 126
aaa. Ortaklığın Yönetimine Katılmak 126
bbb. Ortaklığın Temsiline Katılmak 127
bb. Mali Karakterdeki Haklar 129
cc. İdari Karakterdeki Borçları 131
dd. Mali Karakterdeki Borçları (Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuki Sorumluluğu) 132
ee. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 134
3. Yönetim Kurulunun Çalışması 134
4. Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü 137
B. Genel Kurul 138
1. Fonksiyonu 138
2. Karar Alma Yetkisi 139
a. Genel Çerçeve 139
b. Karar Alma Yetkisinin Sınırları 140
aa. Kanuni Sınır 140
bb. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Hakları 140
cc. Azlık Pay Sahiplerinin Hakları 141
dd. Bireysel Haklar 141
ee. 3. Kişinin Hakları 141
3. Genel Kurul Toplantıları 142
a. Toplantı Çeşitleri 142
aa. Olağan Genel Kurul Toplantısı 142
bb. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 143
b. Gündeme Bağlılık İlkesi 144
e. Toplantıya Çağrının Yapılması 144
aa. Çağrı Yapmaya Yetkili Olanlar 144
aaa. Yönetim Kurulu 144
bbb. Tasfiye Memurları, İflas İdaresi 145
ccc. Pay Sahipleri 145
ddd. Azlık Pay Sahipleri ve Gerektiği Takdirde Kayyum 146
bb. Çağrının Şekli ve Zamanı 147
d. Toplantıya Kimler Katılır? 148
aa. Pay Sahipleri 148
bb. Diğerleri 149
e. Genel Kurulda Toplantı ve Karar Yeter Sayı Oranları 149
f. Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi 150
4. Genel Kurul Kararlarının Yokluğu, Butlanı ve İptali 151
a. Yokluk 151
b. Butlan 152
c. İptal 153
V. Denetim 155
A. Denetim Türleri 155
B. Bağımsız Denetim 155
1. Bağımsız Denetimin Kural Niteliği 155
2. Bağımsız Denetimin Özellikleri 157
3. Bağımsız Denetimin İçeriği (Bağımsız denetçiler neyi, neye göre denetler?) 158
4. Denetçinin Seçilmesi 158
5. Bağımsız Denetçi Olabilecekler (Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir?) 160
6. Denetimin Yürütülmesi 161
a. Genel Esaslar 161
b. Denetimin Sonucu: Denetçinin Görüşü 162
7. Denetçinin Görevinin Sona Ermesi 163
C. Özel Denetim 164
VI. Pay ve Pay Senetleri 166
A. Pay Türleri 166
B. Pay Sahipliğinden Doğan Haklar ve Borçlar 167
1. Haklar 167
2. Borçlar – (Tek Borç İlkesi) 168
C. Pay Senetleri 169
1. Özellikleri 169
2. Türleri 169
3. Çıkartılması 170
4. İçeriği 171
5. Devri 171
D. Azlık Payları 171
VII. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 172
A. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği 173
1. Esas Sözleşmeyi Değiştirme Yetkisi ve Bu Yetkinin Sınırları 173
2. Esas Sözleşme Değişikliği Prosedürü 173
a. Değişiklik Taslağının Hazırlanması ve İlanı 173
b. Genel Kurulda Karar Alınması 173
c. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayı 174
d. Tescil ve İlan 175
B. Esas Sözleşme Değişikliklerinin Özel Görünümleri 175
1. Sermayenin Artırılması 175
a. Ortak Esaslar 175
b. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 177
aa. Esas Sermaye Sisteminde 177
bb. Kayıtlı Sermaye Sisteminde 177
cc. Rüçhan Hakkı 179
aaa. Kullanılması 179
bbb. Kaldırılması veya Sınırlandırılması 179
c. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 180
d. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 181
aa. Mahiyeti 181
bb. Artırımın Gerçekleşebilmesi İçin Koşullar 181
cc. İlgililerin Hakların Korunması 182
dd. İzlenecek Prosedür 182
2. Sermayenin Azaltılması 183
a. Mahiyeti 183
b. İzlenecek Prosedür 183
aa. Genel Kurulda Karar Alınması 183
bb. Alacaklılara Çağrı Yapılması 184
cc. Kararların Uygulanması 185
VIII. Sona Erme 185
A. Sona Erme Sebepleri 185
B. Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesine Bağlanan Sonuçlar 187
§ 7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORTAKLIKLAR 189
§ 8. LİMİTED ORTAKLIKLAR 191
I. Nitelikleri 191
II. Unsurları 192
A. Kişi Unsuru (Ortak) 192
B. Sermaye Unsuru 194
1. Limited Ortaklıkların Sermaye Yapısı 194
2. Limited Ortaklıklarda Sermaye Payları ve Tabi Olunan Esaslar 195
C. Amaç ve Konu Unsuru 198
D. Sözleşme Unsuru 198
E. Affectio Societatis 200
F. Sınırlı Sorumluluk Unsuru 200
1. Sınırlı Sorumluluk Kuralı 200
2. Sınırlı Sorumluluk Kuralının İstisnaları 201
a. Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri 201
b. Limited Ortaklığın Kamu Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu 203
c. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 204
G. Tüzel Kişilik 205
III. Kuruluşu 205
IV. Organları 208
A. Müdür(ler) 208
1. Genel Özellikleri 208
2. Seçimi / Atanması 209
3. Görevinin Sona Ermesi, Yetkilerinin Sınırlandırılması 210
4. Görev ve Yetkileri 211
5. Borç ve Yükümlülükleri 212
6. Çalışma Usulü 213
7. Ticari Temsilciler ve Ticari Vekiller 213
B. Genel Kurul 214
1. Özellikleri 214
2. Çalışma Usulü 215
3. Oy Hakkı 215
4. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 217
V. Denetim 218
VI. Pay Sahipliği ve Ortak Sıfatı 219
A. Pay Sahipliği ve Ortak Sıfatı İlişkisi 219
B. Ortakların Hakları ve Borçları 219
1. Hakları 219
2. Borçları 220
C. Payın El Değiştirmesi 221
1. Payın Sözleşme ile El Değiştirmesi (Payın Devri) 221
2. Payın Kanuni Geçiş Halleri (İntikali) 223
D. Ortak Yapısının Çıkma ve Çıkar(ıl)ma ile Değişmesi 225
1. Çıkma 225
2. Çıkmaya Katılma 225
3. Çıkar(ıl)ma 226
4. Çıkma ve Çıkar(ıl)manın Sonucu: Ayrılma Akçesi 227
VII. Sona Erme 227
§ 9. KOOPERATİFLER 230
I. Nitelikleri ve Unsurları 230
II. Kuruluş 232
III. Bakanlığın Denetimi ve Gözetimi 232
IV. Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi 233
A. Kazanılması 233
B. Kaybedilmesi 233
1. Çıkma 233
2. Çıkarılma 234
V. Ortakların Hakları ve Ödevleri 235
A. Ortaklık Senedi 235
B. Ortaklık Payları 236
C. Ortaklık Hakları 236
D. Ortakların Ödevleri 237
VI. Kooperatiflerdeki Sorumluluk Rejimi 237
VII. Organları 239
A. Genel Kurul 239
1. Çağrılması 239
2. Genel Kurul Toplantılarında İzlenecek Usul 240
3. Kararların Alınması 240
4. Kararların Bozulması (İptali) 241
B. Yönetim Kurulu 241
1. Yönetim Kurulu Üyeliği 241
a. Üyelik İçin Gerekli Koşullar 241
b. Üye Seçimi 242
c. Üyelere Tanınabilecek Mali Karakterdeki Haklar 243
2. Kooperatifin Yönetim Kurulu Tarafından Yönetimi ve Temsili 243
C. Denetçiler 244
VIII. Sona Ermesi (Dağılması) 245
A. Sona Erme Sebepleri 245
B. Sona Erme Sebeplerine Bağlanan Sonuçlar 246
ÖRNEK SORULAR 247
TEST SORULARI 255
Kaynakça 289

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat