LMD İş Kanunu Mutlu Dinç

LMD İş Kanunu


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
328
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257315
Boyut
12.5x21
Baskı
6Av. Mutlu DİNÇ

Av. Çilem BAHADIR

 

Konu Başlıkları
- İş Kanunu
- İş Kanunu–1475
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
- Deniz İş Kanunu
- Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
- Uluslararası İşgücü Kanunu
- İş Mahkemeleri Kanunu
- Mesleki Eğitim Kanunu
- Öğle Dinlenmesi Kanunu
- Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
- Özel Öğretim Kurumları Kanunu
- Türkiye İş Kurumu Kanunu
- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken 5
İŞ KANUNU 23
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam 23
Tanımlar 23
İşyerini bildirme 25
İstisnalar 26
Eşit davranma ilkesi 26
İşyerinin veya bir bölümünün devri 28
Geçici iş ilişkisi 29
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Tanım ve şekil 32
Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 32
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları 34
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 34
Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma 36
Deneme süreli iş sözleşmesi 37
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 37
Süreli fesih 37
Feshin geçerli sebebe dayandırılması 38
Sözleşmenin feshinde usul 41
Fesih bildirimine itiraz ve usulü 41
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 42
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 43
Yeni işverenin sorumluluğu 43
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 43
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 45
Derhal fesih hakkını kullanma süresi 46
Yeni iş arama izni 46
Çalışma belgesi 47
Toplu işçi çıkarma 47
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 48
Askerlik ve kanundan doğan çalışma 50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Ücret ve ücretin ödenmesi 51
İşverenin ödeme aczine düşmesi 51
Ücretin gününde ödenmemesi 52
Ücretin saklı kısmı 52
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü 52
Ücret hesap pusulası 53
Ücret kesme cezası 53
Asgari ücret 53
Yarım ücret 54
Fazla çalışma ücreti 54
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 55
Olağanüstü hallerde fazla çalışma 55
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 55
Saklı haklar 56
Hafta tatili ücreti 56
Genel tatil ücreti 56
Geçici iş göremezlik 56
Ücret şekillerine göre tatil ücreti 57
Tatil ücretine girmeyen kısımlar 57
Yüzdelerin ödenmesi 57
Yüzdelerin belgelenmesi 57
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 58
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 58
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 59
Yıllık ücretli iznin uygulanması 59
Yıllık izin ücreti 60
İzinde çalışma yasağı 60
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 61
İzinlere ilişkin düzenlemeler 61
Sigorta primleri 61
Ücretten indirim yapılamayacak haller 61
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Çalışma süresi 62
Telafi çalışması 62
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 62
Çalışma süresinden sayılan haller 62
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 63
Ara dinlenmesi 63
Gece süresi ve gece çalışmaları 64
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 64
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 64
Yer ve su altında çalıştırma yasağı 65
Gece çalıştırma yasağı 66
Analık halinde çalışma ve süt izni 66
İşçi özlük dosyası 67
Yönetmelikler 67
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 68
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 68
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 68
İş sağlığı ve güvenliği kurulması 68
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 68
İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 68
İşçilerin hakları 68
İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 68
Ağır ve tehlikeli işler 68
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 69
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 69
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 69
Çeşitli yönetmelikler 69
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
İş ve işçi bulmaya aracılık 70
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Devletin yetkisi 71
Yetkili makam ve memurlar 71
Yetkili memurların ödevi 72
Muafiyet 72
Diğer merciler tarafından yapılan teftişler 72
İşçi ve işverenin sorumluluğu 72
Zabıtanın yardımı 72
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 73
Genel hükümlere aykırılık 73
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 73
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 74
Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 74
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 74
İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 75
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 75
İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 75
İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 76
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 76
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Yazılı bildirim 77
Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 77
Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 77
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı 78
Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 80
Üçlü Danışma Kurulu 80
Kantin açılması 80
Yönetmelikler 80
Yürürlükten kaldırılan hükümler 80
Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri 80
Mazeret İzni 81
Zamanaşımı süresi 81
Yürürlük 82
Yürütme 82
İŞ KANUNU–1475 83
Kıdem tazminatı 83
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 87
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç 87
Kapsam ve istisnalar 87
Tanımlar 87
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü 90
Risklerden korunma ilkeleri 90
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 91
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 92
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 92
Tehlike sınıfının belirlenmesi 94
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 94
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 94
Tahliye 95
Çalışmaktan kaçınma hakkı 95
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 96
Sağlık gözetimi 96
Çalışanların bilgilendirilmesi 97
Çalışanların eğitimi 97
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 98
Çalışanların yükümlülükleri 99
Çalışan temsilcisi 199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey, Kurul ve Koordinasyon
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 101
İş sağlığı ve güvenliği kurulu 101
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 102
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 103
İşin durdurulması 103
Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama 104
İdari para cezaları ve uygulanması 104
Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet 107
Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 108
Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 108
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 108
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Belgelendirme, ihtar ve iptaller 110
Değiştirilen hükümler 110
Yürürlükten kaldırılan hükümler 111
Atıflar 111
Mevcut yönetmelikler 112
Sağlık raporları 112
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 112
Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları 112
İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri 113
Yürürlük 114
Yürütme 114
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 115
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç 115
Tanımlar 115
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları ve Organlar
Kuruluş serbestisi 117
İşkolları 117
İşkolunun tespiti 117
Kuruculuk şartları 117
Kuruluş usulü 118
Kuruluşların tüzüğü 118
Organlara dair ortak hükümler 119
Genel kurulun oluşması 120
Genel kurulun görev ve yetkileri 120
Genel kurulun toplantı zamanı 120
Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları 121
Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar 121
Seçimlere itiraz 122
Genel kurul dışında yapılan delege seçimi 123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması 124
Üyelik aidatı 124
Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması 124
Üst kuruluşlara üyelik 125
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik 126
Kuruluşların katılması veya birleşmesi 126
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvenceler
İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi 127
İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi 127
Sendika özgürlüğünün güvencesi 128
BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler
Kuruluşların faaliyetleri 129
İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri 129
ALTINCI BÖLÜM
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması
Kuruluşların gelirleri ve giderleri 131
Kuruluşların denetimi ve şeffaflık 132
Tutulacak defter ve kayıtlar 132
Kapatma 133
Kuruluşun sona ermesi hâlinde malların devri 133
YEDİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları
Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği 134
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi 134
Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi 134
Toplu iş sözleşmesinin hükmü 135
Tarafların durumunda değişiklik 135
İşyerinin veya bir bölümünün devri 135
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma 135
Teşmil 136
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Yetki 138
Yetki tespiti için başvuru 137
Yetki itirazı 138
Yetki belgesi 138
Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi 139
Toplu görüşmeye çağrı 139
Toplu görüşmenin başlaması ve süresi 139
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması, tevdi edilmesi ve işyerinde ilanı 139
DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Uyuşmazlığın tespiti 140
Arabuluculuk 140
Yüksek Hakem Kuruluna başvurma 140
Özel hakeme başvurma 141
Yorum davası ve eda davasında faiz 141
ONUNCU BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları
Kuruluşu 142
Yönetim yapısı 142
Çalışma esasları 143
Hakeme ve arabulucuya başvurma yönetmeliği 143
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Grev ve Lokavt
Grevin tanımı 144
Lokavtın tanımı 144
Kanuni grev ve lokavt kararının alınması ve uygulamaya konulması 144
Grev oylaması 145
Grev ve lokavt yasakları 145
Grev ve lokavtın ertelenmesi 146
Grev ve lokavtın uygulanması 146
Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler 147
Grev hakkının ve lokavtın güvencesi 147
Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi 148
İşçi alma ve başka işe girme yasağı 148
Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi 148
Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 149
Tespit davası 149
Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması 149
Grev ve lokavt gözcüleri 149
Grev ve lokavt hâlinde mülkî amirin yetkileri 150
Grev ve lokavtı sona erdirme kararı 150
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sendikanın faaliyetinin durdurulması 151
Tutanaklar ve sicil 151
Ceza hükümleri 151
Görevli ve yetkili mahkeme 152
Diğer kanunların uygulanması 152
Yürürlükten kaldırılan hükümler 153
Yürürlük 155
Yürütme 155
(1) SIRALI CETVEL 156
DENİZ İŞ KANUNU 157
Kanun kapsamı 157
İşveren, gemiadamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi 157
Saklı hükümler 158
Yabancı gemiadamları 158
Yazılı akit 158
Yazılı aktin şekli 158
Belirli süre veya sefer için akit 159
Akit süresinin uzaması 159
Resim ve harçtan muafiyet 159
Deneme süresi 159
Çalışma ve kimlik karnesi 159
Çalışma belgesi 159
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma 160
Önelsiz fesih ve infisah 160
Fesih hakkını kullanma öneli 161
Aktin çözülmesinde bildirim 161
Fesih hükmünün başlangıcı 162
Feshin bildirilmesi 162
Feshi kapsamayan hal 162
Kıdem tazminatı 162
Yurda iade 164
Yabancı gemiadamının iadesi 164
Yurt içinde iade zorunluğu 165
İade zorunluluğuna uymamak 165
İade hakkında yoksunluk 165
İş süresi 165
İstisnalar 165
Fazla saatlerle çalışma 166
Ücret 166
Avans 167
Ücret defteri 167
Ücretin saklı kısmı 167
İşveren hesabına iaşe 168
İkamet yeri sağlanması 168
İkamet yerleri ve iaşe hakkında 168
İstisna 169
Asgari ücret 169
Ücret kesintisi 169
Zarar karşılığı kesinti 169
Yıllık ücretli izin 170
Hafta tatili 170
Hafta tatili ücreti 170
Genel tatil ücreti 171
Tatil ücretlerine girmeyen kısımlar 171
Geçici iş göremezlik 171
Görevli ve yetkili mahkeme 171
Bildirimler 171
Saklı hükümler 171
Denetim ve teftiş 172
Ceza hükümleri 172
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 174
Tüzük 174
20/4/1967 TARİHLİ VE 854 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER: 175
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ
MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN 179
Kanunun şümulü 177
İstisnalar 177
Bildirilmesi lazımgelen hususlar 177
Yazılı mukavele ve terfi esası 178
Feshin ihbarı 178
Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı 178
Akdin gazeteci tarafından feshi 179
Müddetlerin artırılması 179
Mülkiye amirine bildirilecek hususlar 179
Tecrübe müddeti 180
İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat 180
Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih 180
Rekabet memnuiyeti 180
Ücret 181
Mukavele dışı yazılar 181
Askerlikte ve gebelikte ücret 181
Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret 182
Ölüm tazminatı 183
Haftalık izin 183
Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler 183
Yıllık ücretli izin 183
Sendika 183
Sosyal sigorta 184
Teftiş ve murakabe 184
Kazançların azaltılamıyacağı 184
Ceza hükümleri 184
Çalışma Müddeti ve fazla mesai 185
13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 186
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 187
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç 187
Kapsam 187
Tanımlar 187
İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve İzlenmesi
Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi 189
Uluslararası işgücünün izlenmesi ve değerlendirilmesi 189
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İzni ve Muafiyet
Çalışma izninde yetki ve yükümlülük 190
Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi 190
Ön izin 191
Çalışma izni başvurusunun reddi 191
Çalışma izni türleri 192
Turkuaz Kart 193
Çalışma izninin mahiyeti 193
Çalışma izni muafiyeti 194
Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular 194
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali 195
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstisnalar
Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar 196
Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar 196
Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar 197
Yabancı öğrenciler 197
Yabancı mühendis ve mimarlar 198
BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar
İdari itiraz ve yargı yolu 199
Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü 199
Denetleme yetkisi 199
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin düzenlenmesi ve şekli 201
Yönetmelik 201
Atıf yapılan hükümler 202
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 202
Geçiş hükümleri 203
Yürürlük 203
Yürütme 203
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 205
Amaç 205
İş mahkemelerinin kuruluşu 205
Dava şartı olarak arabuluculuk 205
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu 208
Görev 208
Yetki 208
Yargılama usulü ve kanun yolları 209
Temyiz edilemeyen kararlar 209
Hüküm bulunmayan hâller 210
Yürürlükten kaldırılan hükümler 210
Geçiş hükümleri 211
Yürürlük 211
Yürütme 211
MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 213
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç 213
Kapsam 213
Tanımlar 213
İKİNCİ KISIM
Kurullar
BİRİNCİ BÖLÜM
Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul 216
Görevleri 216
İKİNCİ BÖLÜM
İl Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul 217
Görevleri 218
Kapsama alma 218
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde Mesleki Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi
Aday çırak 219
Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları 219
Aday çırak ve çırakların statüleri 219
Eğitim ve çalışma 219
Sözleşme yapılması 220
Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi 220
Usta öğretici bulundurma şartı 221
Kalfalık imtihanı 221
Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme 221
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmelerde Meslek Eğitimi
Eğitim programları 223
Teorik eğitim 223
İşyeri şartlarına uyma 223
Eğitimin devamı 223
Beceri eğitimi yaptırabilecek diğer işletmeler 223
Mesleki eğitime katılma payı 223
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin
Ücret ve Sosyal Güvenlik 225
İzin 225
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ustalık
Ustalık eğitimi 226
Ustalık sınavı 226
Meslek lisesi mezunları için ustalık 226
İşyeri açma 227
Usta öğreticilik 227
BEŞİNCİ KISIM
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Kuruluş 228
Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi teşvik 229
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumları 230
Denklik 230
Eğitim giderleri 230
Meslek kursları 230
Geliştirme ve uyum kursları 230
Özel eğitim kursları 231
Yolluk ve huzur hakkı 231
Denetleme ve ceza 231
Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 232
Kaldırılan hükümler 232
Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu 232
Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi 233
Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi 233
Yapılan uygulamaların geçerliliği 233
Sigorta primlerinin ödenmeye başlanması 233
Yürürlük 235
Yürütme 235
5/6/1986 TARİHLİ VE 3308 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 235
ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU 237
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN 239
17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 240
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU 241
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam 241
Tanımlar 241
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma, Kurucu, Kurum Binaları,
Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları, Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları
Kurum açma izni 243
Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları 244
Milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları 245
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim–Öğretim, Yönetim, Kurumun Kapatılması ve Personel İşlemleri
Eğitim–öğretim ve kurumların yönetimi 247
Kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli 247
Kurumlarda çalıştırılacak personel 249
Özlük hakları ve sorumluluklar 250
Çalışma izninin iptali ve geçici görevlendirme 251
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Reklâm, Malî Hükümler ve Ücretler
Denetim, reklâm ve ilânlar 252
Malî hükümler 252
Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler 253
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan kanun, yönetmelikler ve hüküm bulunmayan haller 254
Yürürlük 256
Yürütme 256
TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER
HAKKINDA KANUN 257
BİRİNCİ KISIM
Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri
Amaç ve kapsam 257
Tanımlar 258
Kurumun görevleri 258
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları
Organlar 259
Genel Kurul ve görevleri 259
Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri 259
Genel Müdürlük 260
Merkez teşkilatı 260
Hizmet birimlerinin görevleri 260
Danışma ve denetim birimleri 260
Yardımcı hizmet birimleri 260
Taşra teşkilatı 260
İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları 260
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetki Devri
Sorumluluk ve yetki devri 262
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri
Personel statüsü 263
Kurum gelirleri 263
İKİNCİ KISIM
Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel İstihdam Büroları
Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi ve denetimi 264
Özel istihdam bürosu kurma izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali 266
Özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri 268
İdari para cezaları 269
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bilgi verme ve gizlilik 271
Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi 271
Muafiyetler 271
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik yapan hükümler 272
Yönetmelik 272
Proje karşılığında aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar 273
Geçici hükümler 273
DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Atıflar 273
İş ve meslek danışmanları 273
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 274
Yürürlük 274
Yürütme 274
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 275
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç 275
Kapsam 275
Özel güvenlik izni 275
Özel güvenlik komisyonu 276
Faaliyet İzni 276
Ek önlemler 277
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Görevlileri
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 278
Silah bulundurma ve taşıma yetkisi 278
Görev alanı 279
Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar 279
Çalışma izni 280
Kimlik 280
Kıyafet 280
Eğitim 281
Tazminat 281
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar ve Ceza Hükümleri
Görev dışında çalıştırma yasağı 282
Grev yasağı 282
Görevden uzaklaştırma yasağı 282
Suçlar ve cezalar 282
İdarî para cezasını gerektiren fiiller 283
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası 284
Denetim 284
Ceza uygulaması 284
Ruhsat harcı 284
Yeniden değerleme oranının uygulanması 285
Yönetmelik 285
Yürürlükten kaldırılan kanun 285
Yürürlük 285
Yürütme 285
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU 287
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç 287
Kapsam 287
Tanımlar 288
İKİNCİ KISIM
Kuruluş Esasları ve Organlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
Kuruluş 289
Hizmet kolları 289
Kuruluş işlemleri 289
Tüzük 290
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar ve Seçimler
Zorunlu organlar 292
Genel kurulların oluşması 292
Genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı 292
Seçimlerde uygulanacak esaslar 293
Genel kurulların görevleri 293
Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşması, görevleri ve toplantıları 294
ÜÇÜNCÜ KISIM
Üyelik ve Güvenceler
BİRİNCİ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliğinin kazanılması 295
Sendika üyesi olamayacaklar 295
Üyeliğin sona ermesi 296
Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği 297
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenceler
Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi 298
DÖRDÜNCÜ KISIM
Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime Katılma
BİRİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler ve Yasaklar
Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri 300
Yasaklar 301
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetime Katılma
Kamu Personeli Danışma Kurulu 302
Kurum idarî kurulları 302
İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri 302
BEŞİNCİ KISIM
Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Gelir ve Giderler
Gelirler 304
Üyelik ödentisi 304
Giderler 305
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
İdarî ve malî denetim 306
ALTINCI KISIM
Toplu Sözleşme
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Toplu sözleşmenin kapsamı 307
Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi 307
İKİNCİ BÖLÜM
Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Üye sayılarının tespiti 309
Toplu sözleşme görüşmeleri 310
Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması 311
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri
Uyuşmazlık hali 312
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 312
Uyuşmazlığın tespiti, çözümü ve Uzlaştırma Kurulu 313
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi 314
Kapatma 314
Ceza hükümleri 314
Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini 314
Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri 315
Yönetmelikler 315
Uygulamanın izlenmesi 315
Diğer kanunların uygulanması 316
Değiştirilen kanun hükmü 316
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Ödenek tahsisi 317
Yürürlük 320
Yürütme 320
4688 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 320
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI
SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA
İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN 321
Amaç 321
Kapsam 321
Çalışma izni verilmesi 321
Meslek kuruluşlarına girme 322
Tabi olacakları mevzuat 322
Kişisel hal durumları ve kayıtları 322
Haklarında uygulanmayacak hükümler 322
Yönetmelik 322
Yürürlük 322
Yürütme 322
Kavramlar Dizini 323

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat