Soruşturma Evresi Namık Kemal Topçu

İngiliz Ceza Muhakemesi HukukundaSoruşturma Evresi


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
264
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006084
Boyut
16x24
Baskı
164,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 64 puan kazanacaksınız)
   64

Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal TOPÇU

 

Konu Başlıkları
- Ceza Adaleti Sistemi
- Soruşturma Evresinde Polisin Yetkileri
- Kovuşturma Başlatmaya Yetkili Kurumlardan Polis ve Kraliyet Savcılık
- Kovuşturma Servisi'nin ; The Crown Prosecutıon Servıce – CpsͿ Gelişimleri, Yapıları ve İşlevleri
- Kovuşturma Başlatma Usulleri Polis ve Cps'nin Soruşturmadan Sonuç Çıkarması Kovuşturmaya İlişkin Kararların Denetimi
- Soruşturma Süreci ve Sanığın Magıstrates' Court'taki İlk Duruşmasına Çıkması
- Ayırma ; DıversıonͿ
- Kovuşturma Şartları
- Şahsi Dava Yolu; Şikâyet ve Celpname Gönderme Usulü – Informatıon And SummonͿ
Kovuşturma Başlatma Yetkisine Sahip Düzenleyici Kurumlar ;Regulatory AgencıesͿ

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ϵ
KISALTMALAR. ϭϱ
GİRİŞ .ϭ7
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA ADALETİ SİSTEMİ
I- GENEL OLARAK Ϯϭ
II- CEZA ADALETİ SİSTEMİ. Ϯϭ
III- CEZA ADALETİ SÜRECİ MODELLERİ VE İŞLETMECİLİK ;MANAGERIALISMͿ
YAKLAŞIMI . Ϯϰ
IV- ANA HATLARIYLA SORUŞTURMA EVRESİ ;INVESTIGATIONͿ. Ϯϴ
V- MEVZUAT. ϯϭ
A- KaLJŶaklaƌ ϯϭ
B- PACE’i ǀe Kodlaƌı ULJgulaŵa ZoƌuŶluluğu . ϯϰ
İKİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA EVRESİNDE POLİSİN YETKİLERİ
I- GENEL OLARAK ϯϳ
II- YAKALAMA. ϯϳ
A- PolisiŶ Biƌ Mahkeŵe KaƌaƌıŶa DaLJalı OlŵaksızıŶ Yakalaŵa Yetkisi ϯϳ
B- Özel KişileƌiŶ Yakalaŵa Yetkisi ϰϭ
C- Yakalaŵa İşleŵi ǀe SoŶƌası. ϰϮ
D- Polis KaƌakoluŶdaki İlk İşleŵleƌ ϰϰ
E- KaŶıtlaƌıŶ DeğeƌleŶdiƌilŵesi . ϰϳ
III- GÖZALTINA ALMA ϰϴ
A- GözaltıŶa AlŵaŶıŶ Koşullaƌı ǀe Gözaltı Süƌeleƌi ϰϵ
B- GözaltıŶdaki KişiŶiŶ İşďiƌliği Yapŵaŵası. ϱϮ
İçindekiler
10
C- Polise AƌaştıƌŵalaƌıŶda YaƌdıŵĐı Olŵak İçiŶ Polis KaƌakoluŶa
GöŶüllü Olaƌak Gelŵe ϱϯ
IV- GÖRÜŞME/SORGULAMA ;INTERVIEW/QUESTIONINGͿ. ϱϱ
A- Soƌgulaŵa SüƌeĐi ϱϲ
ϭ- Bilgi Toplaŵa Eǀƌesi. ϱϲ
Ϯ- ULJaƌı Eǀƌesi ϱϳ
ϯ- Polis KaƌakoluŶuŶ DışıŶda Soƌgulaŵa . ϱϵ
ϰ- Polis KaƌakoluŶda Soƌgulaŵa ϲϬ
ϱ- GöƌüşŵeŶiŶ SoŶa Eƌŵesi ǀe Suçlaŵa Eǀƌesi . ϲϮ
ϲ- Suçlaŵa SoŶƌası Eǀƌe. ϲϯ
B- ŞüpheliŶiŶ SöLJledikleƌiŶiŶ KaLJdedilŵesi ϲϰ
C- Hukuka ALJkıƌı Olaƌak YapılaŶ Biƌ SoƌgulaŵaŶıŶ Etkisi ϲϲ
D- ŞüpheliŶiŶ Kaƌakoldaki Haklaƌı . ϳϭ
ϭ- Hukuki YaƌdıŵdaŶ/Müdafi YaƌdıŵıŶdaŶ FaLJdalaŶŵa Hakkı. ϳϭ
Ϯ- Kodlaƌa Eƌişeďilŵe ǀe YakıŶlaƌıŶa Haďeƌ Veƌŵe Hakkı ϴϬ
V- ARAMA ϴϭ
A- Duƌduƌŵa ǀe Aƌaŵa Yetkisi ϴϭ
B- MülküŶ AƌaŶŵası Yetkisi ϴϱ
C- Yakalaŵa YetkisiŶiŶ KullaŶılŵası İle BağlaŶtılı Aƌaŵa ϵϬ
ϭ- YakalaŶaŶ KişiŶiŶ Polis Kaƌakolu DışıŶda AƌaŶŵası. ϵϬ
Ϯ- YakalaŶaŶ KişiŶiŶ Polis KaƌakoluŶda AƌaŶŵası ϵϭ
ϯ- BedeŶ MuaLJeŶesi ϵϮ
ϰ- Yakalaŵa İçiŶ Mülkte Aƌaŵa . ϵϯ
ϱ- YakalaŶaŶıŶ EǀiŶiŶ ǀď. AƌaŶŵası . ϵϰ
VI- KİMLİK SAPTAMA ;IDENTIFICATIONͿ . ϵϲ
A- Teşhis ϵϲ
ϭ- Teşhis Tüƌleƌi ǀe Usulü. ϵϲ
Ϯ- SesteŶ Teşhis . ϭϬϬ
ϯ- Polis Kaƌakolu DışıŶda Teşhis. ϭϬϬ
ϰ- JüƌiŶiŶ ULJaƌılŵası ϭϬϭ
ϱ- Hukuka ALJkıƌı Olaƌak YapılaŶ Biƌ TeşhisiŶ Etkisi ϭϬϭ
B- Fotoğƌaf Gösteƌilŵesi. ϭϬϮ
C- ÖƌŶek Alŵa, İz Alŵa, Fotoğƌaf Çekŵe ϭϬϯ
ϭ- ÖƌŶek Alŵa ϭϬϯ
Ϯ- DNA ÖƌŶekleƌiŶiŶ ǀe PƌofilleƌiŶiŶ SaklaŶŵası . ϭϬϰ
İçindekiler
11
ϯ- Paƌŵak İzi. ϭϬϲ
ϰ- FotoğƌafıŶı Çekŵe, ALJakkaďı İzi Alŵa ϭϬϳ
VII- ÖZEL GRUPLAR. ϭϬϳ
A- ÇoĐuklaƌ ϭϬϳ
B- Akıl Sağlığı Bozuk OlaŶlaƌ ϭϭϬ
C- İşitŵe EŶgelli OlaŶ LJa da İŶgilizĐe BilŵeLJeŶ Şüpheli ϭϭϭ
D- Teƌöƌ SuçuŶdaŶ Şüpheli OlaŶlaƌ . ϭϭϭ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOVUŞTURMA BAŞLATMAYA YETKİLİ KURUMLARDAN
POLİS VE KRALİYET SAVCILIK/KOVUŞTURMA SERVİSİ’NİN
;THE CROWN PROSECUTION SERVICE - CPSͿ
GELİŞİMLERİ, YAPILARI VE İŞLEVLERİ
I- GENEL OLARAK ϭϭϯ
II- POLİS ϭϭϰ
III- KRALİYET SAVCILIK/KOVUŞTURMA SERVİSİ ;THE CROWN PROSECUTION
SERVICE - CPSͿ ϭϭϳ
A- Gelişiŵi . ϭϭϳ
B- Yapısı. ϭϭϵ
C- İşleǀi ϭϮϱ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOVUŞTURMA BAŞLATMA USULLERİ
POLİS VE CPS’NİN SORUŞTURMADAN SONUÇ ÇIKARMASI
KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ
I- GENEL OLARAK ϭϯϯ
II- KOVUŞTURMA BAŞLATMA USULLERİ ϭϯϯ
A- Suçlaŵa Yolu ;Chaƌged ǁaLJͿ ϭϯϱ
B- Yazılı Suçlaŵa ǀe Talep Yolu ;WƌitteŶ Chaƌge aŶd ReƋuisitioŶͿ . ϭϯϲ
C- ŞikâLJet ǀe CelpŶaŵe GöŶdeƌŵe Usulü ;IŶfoƌŵatioŶ aŶd SuŵŵoŶͿ ϭϯϲ
III- POLİS VE CPS’NİN BİR KOVUŞTURMA AÇILIP AÇILMAMASINA KARAR
VERİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞI FAKTÖRLER. ϭϯϳ
A- DelilleƌiŶ Yeteƌli Olŵası ϭϯϴ
B- Kaŵu Yaƌaƌı ϭϰϲ
C- CPS’ŶiŶ Politikalaƌı ǀe ULJgulaŵası ϭϰϴ
D- Koǀuştuƌŵa Başlatŵa KaƌaƌıŶıŶ AlıŶŵasıŶda MağduƌuŶ Rolü. ϭϱϬ
İçindekiler
12
IV- KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ. ϭϱϯ
A- Yaƌgı Dışı DeŶetiŵ ϭϱϯ
B- Yaƌgısal DeŶetiŵ. ϭϱϰ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA SÜRECİ VE SANIĞIN MAGISTRATES’ COURT’TAKİ
İLK DURUŞMASINA ÇIKMASI
I- GENEL OLARAK ϭϱϵ
II- SUÇLAMA ÖNCESİ SÜREÇ ϭϱϵ
III- SUÇLAMA SÜRECİ ϭϲϰ
IV- MAGISTRATES’ COURT’TAKİ İLK DURUŞMA ;FIRST HEARINGͿ . ϭϳϬ
A- Magistƌates’ Couƌt ϭϳϬ
B- Yaƌgılaŵa Şekli ϭϳϲ
C- Salıǀeƌŵe LJa da Tutuklaŵa ϭϳϴ
ϭ- Kefalet ;BailͿ ϭϳϴ
a- Kefalet Hakkı . ϭϳϵ
İçindekiler
13
Ϯ- GeŶçlik İkazı/GeŶçleƌe YöŶelik İkaz ;Youth CautioŶsͿ ϮϬϰ
a- Koşullaƌı. ϮϬϰ
ď- ULJgulaŶŵası ǀe SoŶuçlaƌı . ϮϬϱ
ϯ- Koşullu İkaz ϮϬϲ
a- Koşullaƌı. ϮϬϳ
ď- ULJgulaŶŵası ǀe SoŶuçlaƌı . ϮϬϴ
V- CEZA İHBARNAMELERİ. ϮϭϮ
A- CƌiŵiŶal JustiĐe aŶd PoliĐe AĐt ;CJPAͿ ϮϬϬϭ KapsaŵıŶdaki Ceza
İhďaƌŶaŵeleƌi . Ϯϭϯ
B- AŶti-SoĐial Behaǀiouƌ AĐt ϮϬϬϯ KapsaŵıŶdaki Ceza İhďaƌŶaŵeleƌi . Ϯϭϱ
C- Diğeƌ KaŶuŶlaƌdaki Ceza İhďaƌŶaŵeleƌi . Ϯϭϲ
VI- AYIRMA KARARLARININ DENETİMİ Ϯϭϲ
VII- ŞAHSİ DAVA YOLUNA GİTME ϮϮϮ
YEDİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMA ŞARTLARI
I- GENEL OLARAK ϮϮϱ
II- YARGILAMA YETKİSİ. ϮϮϱ
III- BAĞIŞIKLIK . ϮϮϳ
IV- SÜRE ϮϮϵ
V- İZİN ϮϯϬ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ŞAHSİ DAVA YOLU
;ŞİKÂYET VE CELPNAME GÖNDERME USULÜ -
INFORMATION AND SUMMONͿ
I- GENEL OLARAK Ϯϯϯ
II- AŞAMALARI Ϯϯϱ
A- ŞikâLJetiŶ HazıƌlaŶŵası ǀe SuŶulŵası Ϯϯϱ
B- CelpŶaŵeŶiŶ DüzeŶleŶŵesi . Ϯϯϲ
C- CelpŶaŵeŶiŶ Teďliğ Edilŵesi Ϯϯϵ
III- SANIĞIN GELMEMESİ. Ϯϯϵ
IV- CELPNAME YERİNE YAKALAMA EMRİ DÜZENLENMESİ ϮϰϬ
İçindekiler
14
DOKUZUNCU BÖLÜM
KOVUŞTURMA BAŞLATMA YETKİSİNE SAHİP
DÜZENLEYİCİ KURUMLAR ;REGULATORY AGENCIESͿ
I- GENEL OLARAK Ϯϰϭ
II- DÜZENLEYİCİ KURUMLAR Ϯϰϰ
KAYNAKÇA Ϯ49

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
12,80   
64,00   
6
10,67   
64,00   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
12,80   
64,00   
6
10,67   
64,00   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Kapat