İvazlı Miras Sözleşmeleri Neslihan Akça

İvazlı Miras Sözleşmeleri


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
311
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258092370
Boyut
16x24
Baskı
1144,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 144 puan kazanacaksınız)
   144

Dr. Neslihan Akça

 

İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 17
GİRİŞ 19
I KONUNUN TAKDİMİ 19
II KONUNUN ÖNEMİ20
III KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 22
BİRİNCİ BÖLÜM
İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ,
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUMU, TANIMI, TÜRLERİ,
HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ
§ 1 İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUMU 27
I TARİHİ GELİŞİMİ 27
A Roma Hukukunda 27
B Cermen Hukukunda29
II KARŞILAŞTIRILMALI HUKUKTAKİ DURUMU 32
A Alman Hukukunda32
B Türk Hukuku ve İsviçre Hukukunda35
C Çeşitli Avrupa Devletlerinin Hukuk Sistemlerinde 37
§ 2 İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE TÜRLERİ39
I GENEL OLARAK39
II İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TANIMI44
III İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ45
A İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmesi 45
B İvazlı Olumlu Miras Sözleşmesi47
10 İçindekiler
§ 3 İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 51
I GENEL OLARAK51
II ÇİFTE HUKUKİ İŞLEM GÖRÜŞÜ 53
A Genel Olarak53
B Bağımsız Sözleşmelerin Birbiriyle İrtibatlandırılması55
III TEK BİR HUKUKİ İŞLEM GÖRÜŞÜ 57
A İvazlı Miras Sözleşmesinin Tek Bir Hukuki İşlem Niteliği57
B İvazlı Miras Sözleşmelerinin İsimli Sözleşme Olması63
C İvazlı Miras Sözleşmesindeki Ölüme Bağlı Kazandırma İle
Karşı Edim (İvaz) Arasındaki Bağın Niteliği 65
1 Genel Olarak65
2 İvazlı Miras Sözleşmesi Bakımından Synallagma 68
a Genel Olarak Synallagma Kavramı68
b İvazlı Miras Sözleşmesi Bakımından Synallagmatik
Bağ 72
(1) Genel Olarak 72
(2) İvazlı Miras Sözleşmesinde Edimler Arasında
Değişim İlişkisi 73
(3) Ölüme Bağlı Bir Kazandırma İle Sağlararası Bir
Edim Arasında Karşılıklılık İlişkisi76
(4) Miras Sözleşmesinin Causasının Karşı Tarafın
Edimi Değil Ölüm Olması77
(5) İvazlı Miras Sözleşmesinin Synallagmatik Bir
Sözleşme Olmasının Eşyanın Tabiatına Uygun
Olup Olmadığı Meselesi79
(6) Kanun’un Tam İki Tarafa Borç Yükleyen
Sözleşmelere Gönderme Yapmasının Anlamı81
(7) Synallagmanın Kabulünde Taraf İradelerinin
Önemi 83
3 Koşul 84
a Genel Olarak 84
b İvazlı Miras Sözleşmesi Bakımından Koşul Yoluyla
Kurulan Bağ 86
4 Causa88
a Genel Olarak 88
b İvazlı Miras Sözleşmeleri Bakımından Causa Yoluyla
Kurulan Bağ 90
İçindekiler 11
§ 4 İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN BENZER KURUMLARDAN
AYIRT EDİLMESİ93
I İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN İKİ YÖNLÜ MİRAS
SÖZLEŞMELERİNDEN AYIRT EDİLMESİ93
II İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLARARASI İVAZLI
KAZANDIRICI İŞLEM YOLUYLA ÖLÜME BAĞLI
KAZANDIRMALARDAN AYIRT EDİLMESİ95
İKİNCİ BÖLÜM
İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN KONUSU,
KURULMASI VE HÜKÜMLERİ
§ 5 İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN KONUSU 103
I GENEL OLARAK103
II ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA BULUNMA 103
III MİRASTAN FERAGAT ETME106
IV SAĞLARARASI EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 108
A Genel Olarak108
B Ölüme Bağlı Kazandırmanın İvazın Konusu Olarak
Kararlaştırılıp Kararlaştırılamayacağı Meselesi109
C Sağlararası Edimin Kapsamı113
1 Genel Olarak 113
2 Kazandırma Ve Edim Kavramları 114
3 İvazlı Olumlu Miras Sözleşmeleri Bakımından
Sağlararası Edimin Kapsamı116
4 İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmeleri Bakımından
Sağlararası Edimin Kapsamı118
§ 6 KURULMASI 123
I İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI BAKIMINDAN
EHLİYET UNSURU 123
II İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI BAKIMINDAN
ŞEKİL UNSURU128
§ 7 HÜKÜMLERİ 137
I İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN MİRASBIRAKANIN
SAĞLIĞINDAKİ HÜKÜMLERİ137
II İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN MİRASBIRAKANIN
ÖLÜMÜNDEN SONRAKİ HÜKÜMLERİ139
A Ölüme Bağlı Tasarrufun Hüküm Doğurması ve Hükümden
Düşmesi139
1 İvazlı Olumlu Miras Sözleşmeleri Bakımından 139
12 İçindekiler
a Genel Olarak 139
b İvazlı Miras Sözleşmesi Kapsamında Atanan
Mirasçının Mirası Reddi 141
2 İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmeleri Bakımından 143
a Genel Olarak 143
b İvazlı Feragatin Altsoya Etkisi 145
c Alacaklıların Feragat Edene Başvurma Hakkı 147
(1) Genel Olarak 147
(2) Şartları 148
(3) Sorumluluğun Kapsamı 150
(4) Sorumlu Tutulacak Kimseler 152
(5) Sorumluluğun Niteliği 154
(6) Sorumluluğun Süresi 155
(7) Sorumlulukların Yarışması 156
d Feragat Edenin Feragatinden Yararlanacak Kişilerin
Tespiti Ve Feragatin Hükümden Düşmesi 157
(1) Genel Olarak 157
(2) Hükmün Uygulama Alanı 161
(3) İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmeleri Bakımından
TMK M 529 Hükmünün Uygulanması 162
(4) TMK M 529 Hükmünün İvazlı Mirastan Feragat
Sözleşmelerine Uygulanmasının Sonucu 164
B Mirasbırakanın Ölümünde İvazın Ödenmemiş Olması 165
1 Genel Olarak 165
2 İvazlı Olumlu Miras Sözleşmeleri Bakımından İvazın
Ödenmemiş Olması 166
3 İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmeleri Bakımından İvazın
Ödenmemiş Olması 167
III İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNDE TENKİS 168
A Genel Olarak 168
B İvazlı Olumlu Miras Sözleşmeleri Bakımından Tenkis 169
1 Genel Olarak 169
2 İade Talebi 170
C İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmeleri Bakımından Tenkis 171
1 Genel Olarak 171
2 Mirasbırakanın Tasarruf Oranının Hesaplanması Ve
Sağlararası İvazın Tenkisi 174
a Mirasbırakanın Tasarruf Oranının Hesaplanması 174
İçindekiler 13
b Sağlararası İvazın Tenkisi 176
(1) Genel Olarak 176
(2) Sağlararası İvaz Bakımından Tenkiste Sıra178
(3) Mirastan Feragat Edenin Seçimlik Hakkı 179
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
§ 8 İRADÎ SONA ERME SEBEPLERİ 183
I SAĞLARARASI EDİMİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE
SÖZLEŞMEDEN DÖNME 183
A Genel Olarak183
B TMK M 547 Hükmünün Uygulama Alanı 187
1 Genel Olarak 187
2 İvazlı Miras Sözleşmesinin Türleri Bakımından187
3 İvazlı Miras Sözleşmesindeki Ölüme Bağlı Tasarruf ve
Karşı Edim Arasındaki Bağın Niteliği Açısından189
C Dönme Hakkına Sahip Olan Kişi190
1 Genel Olarak 190
2 İvazlı Olumlu Miras Sözleşmesinin Karşı Tarafının
Sözleşmeden Dönme Hakkı192
D TMK M 547 Hükmünün Kapsamı 195
E TMK M 547 Hükmünün Uygulanması 197
1 TMK M 547 Hükmünün Sağlararası Edimin Hiç İfa
Edilmemesi Durumunda Uygulanması 197
a Genel Olarak 197
b Temerrüdün Şartları199
c Temerrüdün Sonuçları 200
(1) Genel Olarak 200
(2) Seçimlik Hakların Kullanılması203
i Aynen İfa ve Gecikme Sebebiyle Tazminat203
ii Aynen İfadan Vazgeçip İfa Etmeme
Dolayısıyla Müspet Zararın Tazmini 203
iii Sözleşmeden Dönme Ve Menfi Zararların
Tazmini 204
2 TMK M 547 Hükmünün Sağlararası Edimin Gereği Gibi
İfa Edilmemesi Durumunda Uygulanması205
14 İçindekiler
3 TMK M 547 Hükmünün Kusursuz Sonraki İmkânsızlık
Durumunda Uygulanması 206
F TMK M 547 Hükmünün Uygulanma Zamanı 206
G Mirasçı Atanması Karşılığında Yapılan Ölünceye Kadar
Bakma Sözleşmesinin Feshi 207
1 Genel Olarak 207
2 Mirasçı Atanması İçeren Ölünceye Kadar Bakma
Sözleşmesinin Feshi 208
II ORTADAN KALDIRMA SÖZLEŞMESİ 210
A Genel Olarak 210
B Ortadan Kaldırma Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 211
C Ortadan Kaldırma Sözleşmesinin Tarafları Ve Zamanı 213
D Ortadan Kaldırma Sözleşmesinin Şekli 215
E Ortadan Kaldırma Sözleşmesinin Sonuçları 218
F Ortadan Kaldırma Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması 218
II MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA SEBEBİYLE TEK TARAFLI DÖNME 219
A Genel Olarak 219
B TMK M 546/II Hükmünün Uygulama Alanı 221
C TMK M 546/II Hükmüne Göre Dönme Hakkına Sahip Olan Kişi 224
D TMK M 510 Hükmünün Kapsamının İvazlı Miras
Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi 225
E Dönmenin Şekli 228
F İvazlı Miras Sözleşmeleri Bakımından Dönmenin Sonuçları 230
§ 9 YASAL SONA ERME SEBEPLERİ233
I MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME 233
A Genel Olarak 233
B TMK M 548/I Hükmünün Uygulama Alanı 234
C TMK M 548/I Hükmünün Uygulanmasının İvazlı Miras
Sözleşmesi Bakımından Sonuçları 235
II MİRASTAN YOKSUNLUK DURUMUNUN ORTAYA ÇIKMASI 238
A Olumlu Miras Sözleşmeleri Bakımından Mirastan Yoksunluk
Durumunun Ortaya Çıkması 238
1 Genel Olarak 238
2 Mirastan Yoksunluk Sebebinin Ortaya Çıkmasının İvazlı
Olumlu Miras Sözleşmeleri Bakımından Sonucu 238
C Mirastan Feragat Sözleşmeleri Bakımından Mirastan
Yoksunluk Durumunun Ortaya Çıkması 239
III İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİ AKDEDEN EŞLERİN BOŞANMASI 240
İçindekiler 15
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN İPTAL EDİLMESİ
VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 10 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR BAKIMINDAN MEDENİ KANUNDA
DÜZENLENMİŞ İPTAL SEBEPLERİNİN İVAZLI MİRAS
SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 245
I GENEL OLARAK245
II İPTAL SEBEPLERİ249
A Ehliyetsizlik 249
1 Genel Olarak 249
2 İvazlı Miras Sözleşmesinde Tarafların Ehliyetsizliğinin
Yaptırımı 250
B Şekle Aykırılık 254
1 Genel Olarak 254
2 İvazlı Miras Sözleşmeleri Bakımından Şekle Aykırılığın
Yaptırımı 255
C Hukuka Veya Ahlaka Aykırılık 255
1 Genel Olarak 255
2 İvazlı Miras Sözleşmeleri Bakımından Hukuka Veya
Ahlaka Aykırılığın Yaptırımı 256
C İrade Sakatlığı Halleri 259
1 Genel Olarak 259
2 İvazlı Miras Sözleşmelerinin Tarafları Bakımından İrade
Sakatlığı Halleri260
a Mirasbırakan Bakımından İrade Sakatlığı Halleri 260
b Karşı Taraf Bakımından İrade Sakatlığı Halleri 267
3 İvazlı Miras Sözleşmeleri Bakımından Tarafların İrade
Sakatlığının Yaptırımı 268
III İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARINCA İPTAL
SEBEPLERİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ269
A Genel Olarak269
B Hukuka veya Ahlaka Aykırılığın İleri Sürülmesi 269
C Diğer İptal Sebeplerinin İleri Sürülmesi 270
1 İptal Sebeplerinin Mirasbırakanın Ölümünden Önce İleri
Sürülmesi270
a Genel Olarak 270
16 İçindekiler
b Mirasbırakanın Sağlığında İptal Sebeplerinin İleri
Sürülmesinin Mümkün Olup Olmadığı Meselesi 270
(1) Mirasbırakan Bakımından Mirasbırakanın
Sağlığında İptal Sebeplerinin İleri Sürülmesinin
Mümkün Olup Olmadığı Meselesi 270
(2) Karşı Taraf Bakımından Mirasbırakanın
Sağlığında İptal Sebeplerinin İleri Sürülmesinin
Mümkün Olup Olmadığı Meselesi 273
i Karşı Tarafın Kendi Ehliyetsizliğini veya
İrade Sakatlığını İleri Sürmesi 273
ii Karşı Tarafın Mirasbırakanın
Ehliyetsizliğini Ve Şekle Aykırılığı İleri
Sürmesi 274
b İleri Sürmenin Şekli 274
3 İptal Sebeplerinin Mirasbırakanın Ölümünden Sonra
İleri Sürülmesi 279
a Genel Olarak 279
b İptal Davası 280
III İVAZLI MİRAS SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN İPTAL
SEBEPLERİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN SONUÇLARI 281
A Tarafların Ehliyetsizliğinin İleri Sürülmesinin Sonuçları 281
B Diğer İptal Sebeplerinin İleri Sürülmesinin Sonuçları 282
§ 11 MİRAS SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN MEDENİ KANUN’DA
DÜZENLENMEMİŞ ANCAK BORÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN
BAZI HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL SEBEPLERİNİN İVAZLI MİRAS
SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ283
I MUVAZAA (TBK MAD 19) 283
II AŞIRI YARARLANMA (TBK MAD 28) 285
A Genel Olarak 285
B İvazlı Miras Sözleşmeleri Açısından Aşırı Yararlanmanın
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 286
C Aşırı Yararlanmanın İleri Sürülmesi 289
SONUÇ 291
KAYNAKÇA 301

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
   
   
Kapat