Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku Olgun Değirmenci

Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku


Basım Tarihi
2016-01
Sayfa Sayısı
568
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750235481
Boyut
16X23,5
Baskı
3111,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 111 puan kazanacaksınız)
   111

Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ

 

Konu Başlıkları
- Askerî Ceza Hukukuna Giriş
- Askerî Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
- Askerî Suç Teorisi
- Askerî Yaptırım Teorisi
- Güncel Yargı Kararları Işığında Uygulamada Sık Karşılaşılan Askerî Suçlar
Askerî Disiplin Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Sunuş  13
Kısaltmalar Cetveli  27
Birinci Bölüm  
ASKERÎ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ  
1. Askerî Ceza Hukukunun Gerekliliği  29
2. Tarihsel Arka Planı ile Askerî Ceza Hukuku  32
3. Askerî Ceza Hukuku – Genel Ceza Hukuku İlişkisi  36
4. Askerî Ceza Hukukunun Kaynakları  38
4.1. Doğrudan Kaynaklar  38
4.2. Dolayısıyla Kaynaklar  41
5. Askerî Ceza Kanunu’nun Zaman Bakımından Uygulanması  42
5.1. Askerî Ceza Kanunlarının Yayımı, İlanı ve Yürürlüğüne İlişkin Esaslar  42
5.2. Savaş ve Seferberlik Hükümlerinin Uygulanması  43
5.3. Geçmişe Uygulanma Yasağı ve Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması  46
5.4. Ceza Kanunlarının Yürürlük Süreleri  47
6. Askerî Ceza Kanunu’nun Kişi İtibarıyla Uygulanması  48
6.1. Muvazzaf Askerî Şahıslar  48
6.2. Yedek Askerî Şahıslar  51
6.3. TSK ve MSB Kadrolarında Çalışan Sivil Personel  52
6.4. Siviller  56
6.5. Yabancı Askerî Şahıslar  57
6.5.1. Savaşan Türk Ordusu Nezdinde Bulunan Yabancı Subaylar  57
6.5.2. Mülteci Askerî Şahıslar  58
6.5.3. Savaş Esirleri  58
6.5.4. NATO Kuvvetler Statüsüne Tabi Personel  59
7. Askerî Ceza Kanunu’nun Yer Bakımından Uygulanması  60
7.1. Genel Olarak  60
7.2. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından AsCK’nın Uygulanması  62
7.3. Ülke Dışında İşlenen Suçlar Bakımından AsCK’nın Uygulanması  65
8. Askerî Ceza Hukukundaki Temel Kavramların Açıklanması  66
8.1. Nizam  66
8.2. Hizmet  68
8.3. Vazife  69
8.4. Disiplin  69
8.4.1. Kanunlara, Nizamlara ve Amirlere İtaat  70
8.4.2. Astın ve Üstün Hukukuna Riayet  70
8.5. Nöbetçi  71
8.6. Ast–Üst  75
8.7. Makam  77
8.8. Amir  77
8.8.1. Kavram  77
8.8.2. Amirlik Sıfatının Kazanılması  78
8.8.2.1. Bir Göreve Tayin Edilmekle  78
8.8.2.2. Bir Göreve Vekâlet Etmekle  78
8.8.3. Bazı Görevlerden Doğan Sınırlı Amirlik  79
8.8.3.1. Garnizon Komutanlığı  79
8.8.3.2. Kışla, Konak ve Ordugâh Komutanlığı  80
8.8.3.3. Nöbetçi Amirliği  80
8.8.3.4. Diğer Nöbetçi Personel  80
8.8.3.5. Askerî Karakol, Nöbetçi ve Devriyelerin Amirliği  81
8.8.3.6. Askerî İnzibat Personelinin Amirliği  82
8.8.4. Üstlerin Emir Verebileceği Hâller  83
8.9. Emir  84
8.9.1. Emir Kavramı  84
8.9.2. Hukuka Aykırı Emir  87
8.9.3. Konusu Suç Teşkil Eden Emir  89
8.10. Emrin Unsurları  93
8.10.1. Emir Hizmete İlişkin Olmalıdır  94
8.10.2. Emir Yetkili Amir Tarafından Verilmelidir  107
8.10.2.1. Emirle İlgili Şekil ve Öze İlişkin Koşullara Sahip Olmalıdır  108
8.10.2.1.1. Şekle İlişkin Koşullar  108
8.10.2.1.2. Öze İlişkin Koşullar  111
İkinci Bölüm  
ASKERÎ SUÇ TEORİSİ  
1. Suç Kavramı  113
2. Suçun Tanımı  114
3. Askerî Suç Kavramı  116
3.1. Sırf Askerî Suçlar  121
3.1.1. Failin Askerî Şahıs Olması  121
3.1.2. Eylemin Askerî Bir Hizmet veya Görevin İhlâlini İfade Etmesi  121
3.1.3. Eylemin Kısmen veya Tamamen Başka Bir Kanunda Suç Olarak Öngörülmemiş Olması  122
3.1.4. Sırf Askerî Suçların Sonuçları  123
3.2. Askerî Suç Benzerleri  124
4. Suçun Unsurları  125
4.1. Kanuni Unsur (Tipiklik)  125
4.2. Maddi Unsurlar  128
4.2.1. Hareket  129
4.2.1.1. Genel Açıklamalar  129
4.2.1.2. Hareketin Niteliğine Göre Askerî Suçların Tasnifi  129
4.2.1.2.1. Hareketin Sayısına Göre Tasnif  130
4.2.1.2.1.1. Tek Hareketli Suçlar  130
4.2.1.2.1.2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  130
4.2.1.2.1.2.1. Birleşmiş Hareketli Suçlar  130
4.2.1.2.1.2.2. Bölünebilen veya Kesintili Suçlar  131
4.2.1.2.1.2.3. Seçimlik Hareketli Suçlar  131
4.2.1.2.2. Hareketin Şekline Göre Tasnif (İcrai veya İhmali Suçlar)  131
4.2.1.2.3. Hareketin Önemine Göre Tasnif (Bağlı veya Serbest Hareketli Suçlar)  133
4.2.2. Netice  134
4.2.2.1. Genel Açıklamalar  134
4.2.2.2. Neticeye Göre Suçların Tasnifi  134
4.2.2.2.1. Sırf Hareket Suçları – Neticeli Suçlar  134
4.2.2.2.2. Ani Suç – Mütemadi Suç  134
4.2.2.2.3. Kalkışma Suçları  136
4.2.3. Nedensellik Bağı  136
4.2.4. Mağdur  137
4.2.5. Suçun Nitelikli Unsurları  139
4.2.5.1. Fiille İlgili Nitelikli Unsurlar  141
4.2.5.2. Fail ve Mağdurla İlgili Nitelikli Unsurlar  144
4.2.5.3. Suçun Konusu İle İlgili Nitelikli Unsurlar  145
4.2.5.4. AsCK’da Yer Alan Ortak Nitelikli Unsurlar  145
4.2.5.4.1. Astlarla Birlikte Bir Suçu İşlemek veya Astının Suçuna İştirak Etmek  147
4.2.5.4.2. Suçun Silahın veya Resmi Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle Hizmet Esnasında İşlenmesi  148
4.2.5.4.3. Suçun Müteaddit Kişiler Tarafından Toplu Olarak veya Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi  151
4.3. Manevi Unsurlar  153
4.3.1. Genel Açıklamalar  153
4.3.2. Kast  154
4.3.2.1. Genel Açıklamalar  154
4.3.2.2. Kastın Bilme Unsuru  154
4.3.2.3. Kastın İsteme Unsuru  155
4.3.2.4. Kastın Çeşitleri  156
4.3.2.4.1. Genel Kast – Özel Kast  156
4.3.2.4.2. Ani Kast – Tasarlama (Taammüt) Kastı  157
4.3.3. Taksir  157
4.3.3.1. Genel Açıklamalar  157
4.3.3.2. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  158
4.3.3.3. Hareketin İradiliği  158
4.3.3.4. Neticenin İradi Olmaması  158
4.3.3.5. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  159
4.3.3.6. Neticenin Öngörülebilir Olması  159
4.3.3.7. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık  160
4.3.3.8. Bilinçsiz Taksir – Bilinçli Taksir Ayrımı  160
4.3.4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  162
4.4. Hukuka Aykırılık Unsuru  164
4.4.1. Genel Açıklamalar  164
4.4.2. Hukuka Uygunluk Sebepleri  165
4.4.2.1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  166
4.4.2.1.1. Silah Kullanma Yetkisi  166
4.4.2.1.2. Emre İtaati Sağlamak İçin Zor Kullanma  172
4.4.2.1.3. Astı Tenkid ve Muaheze Yetkisi  175
4.4.2.2. Meşru Savunma  175
4.4.2.2.1. Genel Açıklamalar  175
4.4.2.2.2. Meşru Savunmanın Şartları  177
4.4.2.2.2.1. Saldırıya İlişkin Şartlar  178
4.4.2.2.2.1.1. Bir Saldırının Bulunması  178
4.4.2.2.2.1.2. Saldırının Haksızlığı  178
4.4.2.2.2.1.3. Saldırının Bir Hakka Yönelmiş Olması  179
4.4.2.2.2.1.4. Saldırının Hâlen Mevcut Olması  179
4.4.2.2.2.2. Savunmaya İlişkin Şartlar  180
4.4.2.2.2.2.1. Savunmada Zorunluluk Olması  180
4.4.2.2.2.2.2. Savunmanın Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılması  181
4.4.2.2.2.2.3. Savunmanın Tecavüz ile Orantılı Olması  181
4.4.2.3. Hakkın Kullanılması  182
4.4.2.4. İlgilinin Rızası  184
4.4.2.5. Yükümlülüklerin Çatışması  185
4.4.2.6. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  186
4.5. Kusurluluk  188
4.5.1. Genel Olarak  188
4.5.2. Kusurluluğu Etkileyen Hâller  189
4.5.2.1. Yaş Küçüklüğü  189
4.5.2.2. Sağır ve Dilsizlik  191
4.5.2.3. Akıl Hastalığı  192
4.5.2.4. Geçici Nedenler  194
4.5.2.5. Cebir  195
4.5.2.6. Korkutma ve Tehdit  197
4.5.2.7. Mücbir Sebep  198
4.5.2.8. Hukuka Aykırı Emrin Yerine Getirilmemesi  199
4.5.2.9. Zorunluluk Hâli  202
4.5.2.9.1. Genel Açıklamalar  202
4.5.2.9.2. Zorunluluk Hâlinin Şartları  203
4.5.2.9.2.1. Tehlikeye İlişkin Şartlar  203
4.5.2.9.2.1.1. Ağır Bir Tehlikenin Varlığı  203
4.5.2.9.2.1.2. Tehlikenin Muhakkak Olması  203
4.5.2.9.2.1.3. Tehlikenin Kişinin Kendisine veya Başkasına Yönelik Olması  204
4.5.2.9.2.1.4. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  204
4.5.2.9.2.2. Korunmaya İlişkin Şartlar  204
4.5.2.9.2.2.1. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması  204
4.5.2.9.2.2.2. Zorunluluk Hâlinde İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması  204
4.5.2.9.2.2.3. Tehlikeye Göğüs Germe Mükellefiyetinin Olmaması  205
4.5.2.9.3. Meşru Savunma ile Zorunluluk Arasındaki Farklar  205
4.5.2.10. Haksız Tahrik  205
4.6. Ceza Hukukunda Yanılma (Hata)  208
4.6.1. Yanılma (Hata) Kavramı  208
4.6.2. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz Kuralı  209
4.6.3. Kastı Kaldıran Yanılma Hâlleri  212
4.6.3.1. Suçun Maddi Unsurlarında Yanılma  212
4.6.3.2. Suçun Nitelikli Unsurlarında Yanılma  215
4.6.3.3. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Yanılma  217
4.6.4. Kusurluluğu Etkileyen Yanılma Hâlleri  219
4.6.4.1. Ceza Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerde Yanılma  219
4.6.4.2. Yasak (Haksızlık) Yanılgısı  221
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  221
5.1. Genel Açıklamalar  221
5.1. Teşebbüs  222
5.1.1. Genel Açıklamalar  222
5.1.2. Teşebbüsün Şartları  223
5.1.2.1. Suçun İşlenmek İstenmesi  223
5.1.2.2. Suçun Kasten İşlenen Suçlardan Olması  223
5.1.2.3. İcra Hareketlerine Başlanması  223
5.1.2.4. Gerçekleştirilen Fiilin Neticeyi Meydana Getirmeye Elverişli Olması  223
5.1.2.5. Neticeli Bir Suçun veya İcra Hareketleri Kısımlara Bölünebilen Sırf Hareket Suçunun Olması  224
5.1.2.6. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemiş Olması  225
5.1.3. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık  225
5.2. İştirak  226
5.2.1. Genel Açıklamalar  226
5.2.2. İştirak Çeşitleri  226
5.2.2.1. Faillik  226
5.2.2.2. Şeriklik  227
5.2.2.2.1. Azmettirme  227
5.2.2.2.2. Yardım Etme  228
5.2.2.2.1. Maddi Yardım Etme  228
5.2.2.2.2. Manevi Yardım Etme  229
5.3. Suçların İçtimaı  229
5.3.1. Genel Açıklamalar  229
5.3.2. Fikri İçtima  230
5.3.2.1. Genel Açıklamalar  230
5.3.2.2. Fiilin Tek Olması  231
5.3.2.3. Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Verme  231
5.3.3. Bileşik Suç  233
5.3.4. Zincirleme Suç  234
5.3.4.1. Genel Açıklamalar  234
5.3.4.2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda Birden Çok İşlenmesi  234
5.3.4.3. Birden Fazla Suçun Bir Suç İşleme Kararıyla İşlenmesi  234
5.3.4.4. Suçun Aynı Kişiye Karşı İşlenmiş Olması  235
Üçüncü Bölüm  
ASKERÎ YAPTIRIM TEORİSİ  
1. Askerî Cezalar  237
1.1. Genel Olarak  237
1.2. Asli Cezalar  238
1.2.1. Genel Olarak  238
1.2.2. Ölüm Cezası  239
1.2.3. Hapis Cezaları  240
1.2.4. Adli Para Cezaları  242
1.3. Feri Cezalar  243
1.3.1. Genel Olarak  243
1.3.2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma (AsCK m. 30)  243
1.3.3. Rütbenin Geri Alınması (AsCK m. 35)  250
1.3.4. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme (AsCK m. 32)  252
2. Güvenlik Tedbirleri  253
2.1. Genel Olarak  253
2.2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  253
2.3. Müsadere  254
2.4. Tekerrür  255
Dördüncü Bölüm  
ASKERÎ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER  
1. Giriş  259
2. Askerî Suçların Tasnifi  260
3. Vazife ve Memuriyete Gitmeme Suçu (AsCK m. 65)  260
3.1. Genel Bilgiler  260
3.2. Korunan Hukuki Menfaat  261
3.3. Suçun Unsurları  262
3.3.1. Maddi Unsurlar  262
3.3.2. Manevi Unsur  266
3.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  266
3.5. Yaptırım  267
4. Firar Suçu (AsCK m. 66)  268
4.1. Genel Bilgiler  268
4.2. Korunan Hukuki Menfaat  269
4.3. Suçun Unsurları  270
4.3.1. Maddi Unsurlar  270
4.3.2. Manevi Unsur  285
4.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  286
4.5. Yaptırım  289
5. Yurt Dışına Firar Suçu (AsCK m. 67)  291
5.1. Genel Bilgiler  291
5.2. Suçun Maddi Unsuru  295
5.3. Suçun Manevi Unsuru  299
6. Sözleşerek Firar Suçu (AsCK m. 70)  301
6.1. Genel Bilgiler  301
6.2. Suçun Unsurları  301
6.2.1. Maddi Unsurlar  301
6.2.2. Manevi Unsur  304
6.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  306
6.4. Yaptırım  306
7. Kendisini Askerliğe Elverişsiz Hâle Getirme Suçu (AsCK m.79)  306
7.1. Genel Bilgiler  306
7.2. Korunan Hukuki Menfaat  307
7.3. Suçun Unsurları  308
7.3.1. Maddi Unsurlar  308
7.3.2. Manevi Unsur  311
7.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  313
7.5. Yaptırım  314
8. Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu (AsCK m. 81)  315
8.1. Genel Bilgiler  315
8.2. Korunan Hukuki Menfaat  316
8.3. Suçun Unsurları  316
8.3.1. Maddi Unsurlar  316
8.3.2. Manevi Unsur  320
8.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  320
8.5. Yaptırım  323
8.6. AsCK m. 79 ile AsCK m. 81’in Karşılaştırılması  323
9. Amir veya Üstü Tehdit Suçu (AsCK m. 82)  324
9.1. Genel Bilgiler  324
9.2. Korunan Hukuki Menfaat  325
9.3. Suçun Unsurları  325
9.3.1. Maddi Unsurlar  325
9.3.2. Manevi Unsur  332
9.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  333
9.5. Yaptırım  334
10. Amir veya Üste Hakaret Suçu (AsCK m. 85).  334
10.1. Genel Bilgiler  334
10.2. Korunan Hukuki Menfaat  335
10.3. Suçun Unsurları  336
10.3.1. Maddi Unsurlar  336
10.3.2. Manevi Unsur  347
10.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  348
10.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  352
10.5. Yaptırım  354
11. Emre İtaatsizlikte Israr Suçu (AsCK m. 87).  355
11.1. Genel Bilgiler  355
11.2. Korunan Hukuki Menfaat  356
11.3. Suçun Unsurları  356
11.3.1. Maddi Unsurlar  356
11.3.2. Manevi Unsur  364
11.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  365
11.5. Yaptırım  368
12. Amire veya Üste Mukavemet Suçu (AsCK m. 90)  369
12.1. Genel Bilgiler  369
12.2. Korunan Hukuki Menfaat  369
12.3. Suçun Unsurları  370
12.3.1. Maddi Unsurlar  370
12.3.2. Manevi Unsur  375
12.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  376
12.5. Yaptırım  378
13. Amire veya Üste Fiilen Taarruz Suçu (AsCK m. 91)  379
13.1. Genel Bilgiler  379
13.2. Korunan Hukuki Menfaat  379
13.3. Suçun Unsurları  379
13.3.1. Maddi Unsurlar  379
13.3.2. Manevi Unsur  385
13.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  387
13.5. Yaptırım  387
14. Muharriklik Suçu (AsCK m. 93)  388
14.1. Genel Bilgiler  388
14.2. Korunan Hukuki Menfaat  388
14.3. Suçun Unsurları  388
14.3.1. Maddi Unsurlar  388
14.3.2. Manevi Unsur  390
14.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  390
14.5. Yaptırım  390
15. İsyan Muharriki (AsCK m. 94)  391
15.1. Genel Bilgiler  391
15.2. Korunan Hukuki Menfaat  391
15.3. Suçun Unsurları  391
15.3.1. Maddi Unsurlar  391
15.3.2. Manevi Unsur  392
15.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  393
15.5. Yaptırım  393
16. Fesad Suçu (AsCK m. 97)  393
16.1. Genel Bilgiler  393
16.2. Korunan Hukuki Menfaat  394
16.3. Suçun Unsurları  394
16.3.1. Maddi Unsurlar  394
16.3.2. Manevi Unsur  397
16.4. Etkin Pişmanlık  397
16.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  397
16.6. Yaptırım  398
17. Askerî İsyan Suçu (AsCK m. 100)  398
17.1. Genel Bilgiler  398
17.2. Korunan Hukuki Menfaat  398
17.3. Suçun Unsurları  399
17.3.1. Maddi Unsurlar  399
17.3.2. Manevi Unsur  401
17.4. Etkin Pişmanlık  401
17.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  402
17.6. Yaptırım  404
18. Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek (AsCK. m.109)  404
18.1. Genel Bilgiler  404
18.2. Korunan Hukuki Menfaat  404
18.3. Suçun Unsurları  405
18.3.1. Maddi Unsurlar  405
18.3.2. Manevi Unsur  408
18.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  408
18.5. Yaptırım  409
19. Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Vermek  
(AsCK. m.111)  410
19.1. Genel Bilgiler  410
19.2. Korunan Hukuki Menfaat  411
19.3. Suçun Unsurları  411
19.3.1. Maddi Unsurlar  411
19.3.2. Manevi Unsur  417
19.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  418
19.5. Yaptırım  418
20. Erleri Kanuna Aykırı Olarak Hizmetçiliğe Verme Suçu (AsCK. m.114/3)  418
20.1. Genel Bilgiler  418
20.2. Korunan Hukuki Menfaat  419
20.3. Suçun Unsurları  420
20.3.1. Maddi Unsurlar  420
20.3.2. Manevi Unsur  424
20.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  424
20.5. Yaptırım  425
21. Memuriyet Nüfuzunun Kötüye Kullanılması Suçu (AsCK. m.115)  425
21.1. Genel Bilgiler  425
21.2. Korunan Hukuki Menfaat  425
21.3. Suçun Unsurları  426
21.3.1. Maddi Unsurlar  426
21.3.2. Manevi Unsur  430
21.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  430
21.5. Yaptırım  432
22. Asta Müessir Fiil Suçu (AsCK. m.117)  432
22.1. Genel Bilgiler  432
22.2. Korunan Hukuki Menfaat  433
22.3. Suçun Unsurları  433
22.3.1. Maddi Unsurlar  433
22.3.2. Manevi Unsur  439
22.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  439
22.5. Yaptırım  441
23. Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip, Terk Etmek veya Kaybetmek (AsCK. m.130)  442
23.1. Genel Bilgiler  442
23.2. Korunan Hukuki Menfaat  442
23.3. Suçun Unsurları  443
23.3.1. Maddi Unsurlar  443
23.3.2. Manevi Unsur  453
23.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  454
23.5. Yaptırım  455
24. Eşyayı ve Malları Çalma, Satma, Rehin Verme veya Alma Suçu (AsCK. m.131)  455
24.1. Genel Bilgiler  455
24.2. Korunan Hukuki Menfaat  456
24.3. Suçun Unsurları  458
24.3.1. Maddi Unsurlar  458
24.3.2. Manevi Unsur  471
24.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  472
24.5. Yaptırım  474
25. Mazarratı Mucip Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Suçu (AsCK. m.136)  476
25.1. Genel Bilgiler  476
25.2. Korunan Hukuki Menfaat  477
25.3. Suçun Unsurları  477
25.3.1. Maddi Unsurlar  477
25.3.2. Manevi Unsur  480
25.4. Objektif Cezalandırılma Koşulu  480
25.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  480
25.6. Yaptırım  483
Beşinci Bölüm  
ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU  
1. Giriş  485
2. Türk Askerî Disiplin Hukukunun Gelişimine Kısa Bir Bakış  486
3. Karşılaştırmalı Askerî Disiplin Hukuku  488
3.1. Genel Olarak  488
3.2. Uygulanan Disiplin Yaptırımları  490
4. Disiplin Kavramı  494
5. Askerî Disiplin Hukukuna Ait Genel Kavramlar  496
5.1. Amir  496
5.2. Disiplinsizlik  496
5.3. Disiplin Amiri  496
5.4. Disiplin Amirleri  497
5.5. Disiplin Cezaları  498
5.6. Disiplin Soruşturması  498
5.7. Tahkikat  499
6. Askerî Disiplin Hukukuna Hâkim Genel İlkeler  499
6.1. Disiplinsizliklerde Manevi Unsur:  499
6.2. Disiplinsizliklerde Non Bis in Idem İlkesinin Uygulaması:  500
6.3. Ceza Soruşturmasının Disiplin Soruşturmasından Bağımsızlığı  502
6.4. Takdir Hakkının Kullanımı  502
6.4.1. Disiplin Cezasının Hiç Verilmemesi  503
6.4.2. Hafif Ceza Uygulanması  503
6.4.3. Temel Cezanın Tespiti  504
6.4.4. Disiplin Kuruluna Sevk  504
7. Disiplin Amirlerinin Ceza Verme Yetkisi  508
7.1. Disiplin Soruşturmasının Yapılması  508
7.2. Disiplin Amirinin Ceza Uygulaması  512
7.3. Üst Disiplin Amirlerinin Ceza Vereceği Durumlar  517
7.4. Disiplin Amirlerinin İkaz ve Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi  518
8. Disiplin Cezaları ve İnfaz Şekilleri  519
8.1. Genel Olarak  519
8.2. Disiplin Cezalarının İnfaz Şekilleri  520
9. Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylemler  525
9.1. Genel Olarak  525
9.2. Uyarma Cezasını Gerektiren Eylemler  526
9.3. Kınama Cezasını Gerektiren Eylemler  527
9.4. Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezasını Gerektiren Eylemler  528
9.5. Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Eylemler  529
9.6. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezasını Gerektiren Eylemler  530
9.7. Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Eylemler  531
9.8. Disiplin Ceza Puanına Bağlı Ayırma Cezası  532
10. Disiplin Cezaları Dışındaki İdari Yaptırımlar  534
10.1. Geçici Kontrol Altına Alma Tedbiri  534
10.2. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma veya Görev Yerini Değiştirme  535
11. Disiplin Kurulları  535
11.1. Genel Olarak  535
11.2. Disiplin Kurullarının Oluşumu  536
11.3. Disiplin Subayı Nitelikleri ve Görevi  536
11.4. Disiplin Kurullarının Yetkisi  537
11.5. Disiplin Kurulları Tahkikat Usulü  538
11.6. Disiplin Kurullarının Kararı  539
12. Diğer Hususlar  539
12.1. Zamanaşımı  539
12.2. Savunma Hakkı  542
12.3. Cezalara İtiraz ve Cezanın Kesinleşmesi  546
12.4. Cezaların İnfazı  547
12.5. Yargı Yolları  547
Kaynaklar  551
Kavramlar Dizini  565
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
111,00   
111,00   
2
55,50   
111,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
111,00   
111,00   
2
55,50   
111,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
111,00   
111,00   
2
55,50   
111,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
111,00   
111,00   
2
55,50   
111,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
111,00   
111,00   
2
   
   
Kapat