Tüm Makalelerim Cilt 3: 2002-2010 Ömer Teoman

Tüm Makalelerim Cilt 3: 2002-2010


Basım Tarihi
2010-10
Sayfa Sayısı
284
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786054446001
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110

TÜM MAKALELERİM CİLT 3: 2002-2010Ömer TEOMAN-Makale 1

-Bankalara İlişkin Yeni Düzenlemenin

Getirdikleri

-(Güncel Hukuk S.2 [Şubat 2004], S. 32-33)

-Makale 2

-Tacir Yardımcıları

-(Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan, Hukuk Araştırmaları Dergisi

Armağan Özel Sayısı, C. 12, S. 1-3 [2004-2006], İstanbul 2006, S. 221-304)

-Tacir Yardımcılarının Varoluş Nedenleri

-Tacir Yardımcılarının Sınıflandırılması

-Düzenlendikleri Yer Açısından

-Tacire Bağlı Olup Olmadıkları Açısından

-Taciri Temsil Edip Etmedikleri Bakımından

-Tacir İle İlişkilerinin Devamlı Olup Olmaması Açısından

-İncelenecek Tacir Yardımcıları

-Ticarî Mümessil

-Tanımı

-Atanması

-Nitelikleri

-Yetkileri

-Genel Olarak Yetkinin Sınırsızlığı

-Ticarî Mümessilin Yetkilerinin Sınırı

-Yasadan Kaynaklanan Sınırlamalar

-“İşletmenin Gayesi”

-Taşınmazların Alım Satımı

-Taciri Davalarda Temsil Etmek

-Tacirin Kişiliğine Özgü İşler

-Tacirin İradesinden Kaynaklanan Sınırlamalar

-Genel Olarak

-Görevin Bir Şube İle Sınırlandırılması

-Birlikte Temsil

-Görevin Son Bulması

-Sona Erme Nedenleri

-Sona Ermenin Üçüncü Kişilere İleri Sürülmesi

-Rekabet Yasağı

-Ticarî Vekiller

-Tanımı Ve Türleri

-Atanması Ve Azli

-Yetkileri

-Yetkilerin “Olağan” İşlemlerle Sınırlı Olması

-Özel Yetki Verilmesini Zorunlu Kılan İş Ve İşlemler

-Mağaza Satış Görevlilerinin Yetkileri

-Seyyar (= Gezici) Tüccar Memurları

-Genel Bilgi Ve Tanım

-Atanması Ve Yetkileri

-Ticaret İşleri Tellâlı

-Tellâllığa İlişkin Yasal Düzenlemeler

-Tk 100-115’in Uygulama Alanı

-Ticarî Nitelikteki Sözleşmelere Aracılık

-Ticarî Sözleşmelere Aracılığın Sürekli Biçimde Yapılması

-Ticaret İşleri Tellâllığının İşlevi Ve Benzerlerinden Ayrılması

-Tanımı

-Öğeleri

-Taraflardan Hiçbirine Bağlı Olmama

-Görevin Ücret Karşılığında Yapılması

-Ticarî Sözleşmelerin Yapılmasına Aracılık Etmek

-Aracılığın Meslek Edinilmiş Olması Zorunluluğu 45

-Yükümlülükleri Ve Hakları

-Yükümlülükleri.

- Aracılık Etme Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığı

-Sorunu

-Bordro Vermek Yükümlülüğü

-Amacı Ve Hangi Durumlarda Verileceği

-İçeriği

- Bordroların Her İki Tarafa İmzalattırılması

-Her Bir Tarafa Karşı Tarafın İmzasını İçeren

-Bordronun Verilmesi

-Bordroda Taraflardan Birinin Önceden

-Gösterilmeyip Sonradan Bildirilmesi

-Örneklerin (= Nümunelerin) Saklanması

-Yevmiye Defteri İle İlgili Yükümlülükler

-Defterin Tutulması

-Defterin İbrazı

-Defterin Tevdii

-Hak Ve Yetkileri

-Ücret İsteme

-Genel Olarak

-Tutarı

-Borçlusu

-Zamanaşımına Uğraması

-Ücret İsteme Hakkının Düşmesi

-Masrafları İsteme

-Tahsil Ve Tesellüm Konusundaki Yetkisizlik

-Sona Ermesi

-Komisyoncu

-Düzenlenmesi Ve Türleri

-“Komisyoncu” Kavramı

-Tanımı

-Öğeleri

-Bir Taşınırın Alım Veya Satımına Aracılık Etmek

-Faaliyetin Meslek Edinilmiş Olması

-Komisyoncunun Kendi Adına Fakat Müvekkili Hesabına Hareket

-Etmesi

-Komisyoncu İle Müvekkil Arasındaki Sözleşmenin Özellikleri Ve

-Bunun Sürekli Nitelik Taşımaması

-Ücret

-Borç Ve Yükümlülükleri

-Görevi Yerine Getirme Yükümlülüğü

-İşin Cereyanı Hakkında Bilgi Vermek

-Eşya İle İlgili Yükümlülükler

-Eşyanın Sigortalanması

-Eşyaya Özen Göstermek Ve Bozuklukları Tesbit Ettirmek

-Eşyanın Derhal Satılması

-Müvekkil Tarafından Belirlenen Fiyata Uymak

-Veresiye Mal Satmamak

-Malı Teslim Almadan Semeni Ödememek

-Kefalet

-Hakları

-Masrafları Ve Ödediği Paraları İstemek

-Komisyon Ücreti

-Kimden İstenebileceği

-Doğumu

-Düşmesi Ve Müvekkilin Aradan Çıkması

-Hapis Hakkı

-Malı Sattırabilme Hakkı

-Komisyoncunun Sözleşmede Bizzat Taraf Olması

-Koşulları

-Malın Borsa Ya Da Piyasa Değerinin Bulunması

-Müvekkilin Aksi Yönde Talimatı Bulunmaması

-Müvekkilin Verdiği Emri Geri Almamış Ve Komisyoncunun

-Bunu Henüz Öğrenmemiş Olması

-Komisyoncunun Ücret Ve Masrafları İsteme Hakkı

-Komisyoncunun Bizzat Taraf Olması Durumunda Malın Fiyatı

-Acenta

-Ekonomik Yararı Ve İşlevleri

-Tanımı Ve Türleri

-Genel Olarak

-Tk’nun Kural Olarak Aracı Acentayı Düzenlemiş Bulunması

-Unsurları

-Bağımsızlık

-Acenta İle Müvekkili Arasında Bir Sözleşmenin Varlığı

-Acentanın Faaliyetini Belirli Bir Yer Ya Da Bölgede Gerçekleştirmesi

-Genel Olarak Yer Ya Da Bölge Kavramı

-Acentanın Görevinin Belirli Bir Mal Ya Da Müşteri Kesimi

-İle Sınırlandırılması Sorunu

-Belirli Bir Yerde Sadece Tek Bir Acentanın Tayin Edilmesinin

-Zorunlu Olup Olmadığı (Tekel Hakkı) Sorunu

-Tekel Kuralının Öngörülme Nedenleri

-Tekel Kuralının Çift Yönlülüğü

-Belirli Bir Faaliyet Alanı İle Sınırlı Olması

-Buyurucu Nitelik Taşımaması

-Tekel Kuralına Aykırılığın Yaptırımı

-Acentelik Faaliyetinin Meslek Edinilmiş Olması

-Acentalığın “Daimî” Olarak Yapılması (Süreklilik Unsuru)

-Acentanın Ticarî İşletmeyi İlgilendiren İşlerde Aracılık Yapması

-Acentanın Yetkileri

-Temsil Yetkisi

-Pasif Temsil Yetkisi

-Aktif Temsil Yetkisi

-Hakkı Koruyan Beyanları Yapmak

-Müvekkilini Davada Temsil Etmek

-Satılanı Teslim Ya Da Bedelini Tahsil Edebilmek

-Müvekkilinin Adına Ve Hesabına Sözleşmeleri

-Yapmak

-Sözleşme Yapma Yetkisinin Verilmesi

-Yetkinin Ticaret Siciline Tescili

-Acentanın Hiç Yetkisinin Olmaması

Ya Da Yetkisini Aşması Durumunda

-Müvekkilin Görevi

-Acentanın Yükümlülükleri

-Genel Olarak Müvekkilin İşlerini Yapmak

-Bölgesindeki Piyasa Ve Müşteri Bilgilerini Aktarmak

-Müvekkilinin Talimatını Sormak Ya Da İşlemi Derhal Yapmak

-Müvekkile Ait Eşyaya İlişkin Yükümlülükleri

-Sakladığı Eşyaya Özen Gösterip Onu Korumak

-Eşyadaki Hasarı Tesbit Ettirmek Ve/Ya Malı Sattırmak

-Müvekkile Ait Parayı Ödemek

-Acentanın Hakları

-Ücret İstemek

-Ücret Hakkı Doğuran İşlemler

-Ücrete Hak Kazanma Zamanı

-Ücretin Miktarı

-Ücretin Ödenme Zamanı

-Olağanüstü Masrafları Talep Etmek

-Hapis Hakkı

-Acentalığın Sona Ermesi

-Sözleşmenin Süresi İle İlgili Sona Erme Nedenleri

-Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Dolması

-Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Feshi İhbar

-Haklı Nedenlerle

-Sözleşmedeki Edimlerden Birinin İhlâli Nedeni İle

-Müvekkil Ve/Ya Acentanın Kişisel Durumlarında Ortaya Çıkan

-Değişiklikler

-Sona Ermeye Bağlı Mâli Sonuçlar

-Ayrılma Tazminatı

-Yasanın Benimsediği Sistem

-Olması Gereken Hukuk Bakımından

-“Portföy Tazminatı”

-Acentanın Diğer Zararlarının Giderilmesi

-Acentalık Kurallarının Uygulanacağı Benzer İlişkiler

-Sözleşmeleri Yerli Ya Da Yabancı Bir İşletme Hesabına Ve Kendi

-Adlarına Yapmaya Sürekli Olarak Yetkili Kılınanlar

-Sigorta Sözleşmelerinin Yapılmasına Aracılık Edenler

-Türkiye’de Merkez Ya Da Şubesi Bulunmayan Yabancı Ticarî

-İşletmeler Adına Ve Hesabına Ülkemizde İşlem Yapanlar

-Makale 3

-Tacir Ticari İşletmesini Üçüncü Bir Kişinin

-Borcunun Güvencesi Olarak Rehnedebilir Mi?

-(Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan,İstanbul 2007, S. 79-87)

-Bilimsel Öğretinin Soruna Bakışı 121

-Görüşüm-

-Makale 4

-Kredi Kartı Uygulaması Açısından Tüketicinin

-[Kart Hamilinin] Korunması

-(Batider C. Xxv S. 1 [Mart 2009], S. 15-24 Ve Banka Ve Tüketici Hukuku

-Sorunları Sempozyumu, İstanbul 2010, S. 101-112)

-Makale 5

-Çek Hukukunda 5838 Sayılı Yasa İle Yapılan

-Değişiklikler

-(Batider C. Xxv S. 2 [Haziran 2009], S. 27-34)

-Ödeme Yasağının Kaldırılması 144

-Vadeli Çeke İzin Verilmesi

-Makale 6

-Reklamlara İlişkin Haksız Rekabet

-Uyuşmazlıkları

-(Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu [8-9 Mayıs 2008],

-İstanbul 2009, S. 57-69)

-Rekabetin Anayasal Dayanağı

-Haksız Rekabete İlişkin Yasal Düzenleme

-Reklam Yolu İle Haksız Rekabetin Yasal Dayanağı

-Bildiride İzlenecek Yöntem

-Reklam Yolu İle Haksız Rekabet Örnekleri.

-Kötüleme

-Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek

-Yanlış Ve/Ya Yanıltıcı Açıklamalarla Kendini Ya Da Başka Bir İşletmeyi

-Rakiplere Oranla Üstün Göstermek

-Müstesna Kabiliyet Sanısını Uyandırmak

-İltibas Yaratmak (Karışıklığa Neden Olmak)

-Tk Tasarısı’nın Düzenlemesi

-Makale 7

-Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim

-Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı

-(Batider C. Xxv S. 3 [Eylül 2009] S. 5-24)

-Genel Olarak

-Oy Hakkına İlişkin İlkeler

-Oy Hakkının Genel Kurulda Kullanılabilmesi

-Oy Hakkının Pay Sahibine Bağlanması

-Oy Hakkının Payın İtibari Değeri İle Orantılı Kullanılması

-Her Pay Sahibine Oy Hakkı Tanımanın Zorunlu Olması

-Pay Sahibinin Oy Hakkının Anasözleşme İle Sınırlandırılabilmesi

-İtibari Değerin Düşürülmesine Karşın Eski Oy Oranının Aynen Korunması

-Oy Hakkına İlişkin Diğer İlkeler

-Oy Hakkının Sadece Bir Kişi Tarafından Kullanılabilmesi

-Pay Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Oy Hakkının İntifa Hakkı

-Sahibi Tarafından Kullanılması

-Oy Hakkının Pay Sahibince Bizzat Kullanılmasının Zorunlu Olmaması 185

-Oy Hakkının Doğumu

-Oydan Yoksunluk Hükümleri

-Oyda Ayrıcalıklı Paylar

-Oyda Ayrıcalığın Sadece Eşit İtibari Değerdeki Paylara Farklı Haklar Tanınarak

-Yaratılabilmesi

-Bir Paya En Çok Onbeş Oy Hakkı Tanınabilmesi

-On Beş Oy Sınırlamasının Uygulanmayacağı Haller

-Oyda Ayrıcalığın Uygulanmayacağı Haller

-Makale 8

-İki Farklı (Keşide) Tarihi İçeren Çeklerin

-Hukuki Durumu

-(Xxııı. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu,

-Bildiriler-Tartışmalar, [12 Haziran 2009], Ankara 2009, S. 11-20,

-Tartışmalar: S. 23-33)

-Genel Olarak Sorun

-Yargıtay Uygulaması

-Öğretideki Görüşler

-Görüşüm

-V. Sonuç

-Tartışmalar

-Makale 9

-Yürürlükteki Hukukumuza Ve Türk Ticaret

-Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklık

-Genel Kurul Toplantılarına Katılmak Zorunda Olanlar

-(Batider C. Xxv S. 4 [Aralık 2009], S. 19-33)

-Sorun

-Yürürlükteki Hukukumuzda

-Denetçiler

-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

-Yönetim Kurulu Üyeleri

-Ttk’daki Boşluğa İlişkin Görüşüm

-Komiserler Yönetmeliği’nin Düzenlemesi

-Türk Ticaret Kanunu Tasarısında

-Düzenlemeye Genel Bakış

-Tasarı’ya Göre Genel Kurula Katılmak Zorunda Olanlar

-Murahhas Üyeler

-Yönetim Kurulu Üyeleri

-Denetçiler

-İşlem Denetçisi

-Bakanlık Temsilcisi

-Genel Kurul Toplantısına Katılmamanın Yaptırımı

-Makale 10

-Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü

-Kazanç Dağıtım Yasağı

–Serpk 15/Vı’nın Uygulanma Koşulları–

-(Yargı Dünyası S. 175 [Temmuz 2010], S. 11-14)

-Hüküm Ve Konuluş Amacı

-Uygulanma Koşulları

-Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar

-Hükmün Ceza Hukuku Boyutunun Sonuçları

-Makale 11

-Ticaret Sicili Müdürü Anonim Ortaklık Genel

-Kurulunun İptal Edilebilir Bir Kararını Tescilden Kaçınabilir Mi?

-(Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. Iı, İstanbul 2010, S. 1699-1704)

-Genel Olarak Sorun

-Görüşüm

-Makale 12

-Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim

-Ortaklık Yönetim Kuruluna İlişkin Bazı Hükümlerinin -Değerlendirilmesi

-(Batider C. Xxvı S. 3 [Eylül 2010], S. 5-16)

-Genel Olarak

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmeleri, Sayı Ve

-Nitelikleri

-Yönetim Kurulunda Belirli Grupların Temsili ..

-Yönetim Kurulu Toplantıları

-Temsil Yetkisi Ve Kapsamı

-Yönetim Kurulunun Görevleri

-Şirkete Borçlanma Yasağı

-Yenilik Niteliğindeki Diğer Hükümler

-Makale 13

-Yeni Kredi Kartı Mağdurları Yaratmamak İçin

-Yapılması Gerekenler

-(Referans Gazetesi, 15 Nisan 2009, S. 14)

-Makale 14

-Kredi Kartı Hamili Kart Bedeli Ödemek

-Zorunda Mı?

-(Referans Gazetesi, 14 Mayıs 2009, S. 22)

-Makale 15

-Yeni Çek Yasası Tacir Çeklerini Getiriyor

-(Referans Gazetesi, 27 Mayıs 2009, S. 22)Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
   
   
Kapat