Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda Arabuluculuk Onur Utku Se
Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda
Arabuluculuk
Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda
Arabuluculuk

Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda Arabuluculuk


Basım Tarihi
2016-11
Sayfa Sayısı
250
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051468457
Boyut
16,5X24,5
Baskı
157,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 57 puan kazanacaksınız)
   57

Onur Utku SEVİM ( Adalet Müfettişi )

 

Önsöz-Iı

İçindekiler-Iı

Kısaltmalar-Iı

Özet-Iı

Abstract-Iı

Giriş-2

Birinci Bölüm

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına

Genel Bakış

 1. Uyuşmazlık Ve Anlaşmazlık Kavramı-2

Iı. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları-2

 1. Kavram Ve Nitelikleri-2
 2. Başlıca Alternatif Çözüm Yolları-2
 3. Kısa Duruşma Yöntemi (Mini Trials)-2
 4. Tarafsız Ön Değerlendirme Yöntemi (Early Neutral Evaluation)-2
 5. Vakıaların Saptanması Yöntemi (Fact Finding)-2
 6. Tahkim (Arbitration)-2

(1)-Ulusal Ve Uluslararası Tahkim-2

(2)-Kurumsal Ve Ad-Hoc Tahkim-2

(3)-Zorunlu Ve İhtiyari Tahkim-2

 1. Müzakere (Negotiation)-2

(1)-Temel Müzakere-2

(2)-Sorun Çözücü-Uzlaşmacı Müzakere-2

(3)-Rekabetçi Müzakere-2

 1. Uzlaştırma (Concilation)-2

İkinci Bölüm

Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak

Arabuluculuk

 1. Arabuluculuk Kavramı-2

Iı. Tarihsel Kökeni-2

Iıı. Arabuluculuk Sisteminin Aşamaları-2

Iv. Arabuluculuk Kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm

Yollarının Karşılaştırılması-2

 1. Tahkim Ve Arabuluculuk-2
 2. Uzlaştırma Ve Arabuluculuk-2
 3. Müzakere Ve Arabuluculuk-2
 4. Vakıaların Tespiti Ve Tarafsız Ön Değerlendirme İle Arabuluculuk-2

Üçüncü Bölüm

Arabuluculuk Sisteminin Ab Hukuku Açısından Analizi

 1. Genel Olarak-2

Iı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Aile Arabuluculuğu

Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı-2

 1. Aile Arabuluculuğunun Konusu-2
 2. Aile Arabuluculuğunun Uygulama Kapsamı-2
 3. Aile Arabuluculuğunda Süreç-2
 4. Yargılama Makamları İle Aile Arabuluculuğu İlişkisi-2
 5. Aile Arabuluculuğunun Uygulanmasında Devletin Rolü-2
 6. Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıklarda Aile Arabuluculuğu-2

Iıı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Hukuk

Uyuşmalıklarında Arabuluculuk Konusunda Rec (2002) 10 Sayılı

Tavsiye Kararı-2

 1. Tavsiye Kararının Uygulama Kapsamı-2
 2. Tavsiye Kararında Arabuluculuğun Tanımı Ve Teşekkülü-2
 3. Arabuluculuk Süreci, Niteliği Ve Neticesi-2
 4. Arabulucuların Eğitimi Ve Sorumluluk Sınırı-2
 5. Uluslararası Hususlar-2

Iv. Arabuluculara İlişkin Avrupa Etik Kuralları-2

 1. Arabulucuların Yeterlilik, Atanma, Ücretleri Ve Hizmetlerin Tanıtılması-2
 2. Yeterlilik-2
 3. Atanma-2
 4. Ücretler-2
 5. Arabuluculuk Hizmetinin Tanıtımı-2
 6. Bağımsızlık Ve Tarafsızlık-2
 7. Bağımsızlık-2
 8. Tarafsızlık-2
 9. Arabuluculuk Anlaşması, Süreci, Ve Aşamaları-2
 10. Prosedür-2
 11. Arabuluculuk Sürecinin Adilliği-2
 12. Sürecin Sona Ermesi-2
 13. Gizlilik-2
 14. Medeni Ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulculuğun Belirli

Yönlerine İlişkin 2008/52/Ec Sayılı Arabuluculuk Direktifi-2

 1. Direktifin Amacı-2
 2. Direktifin Uygulama Sahası Ve Kapsamı-2
 3. Arabuluculuk İle Yargılama Makamları Arasındaki İlişki-2
 4. Arabuluculuk Anlaşmasının Tenfizi-2
 5. Zamanaşımı Süreleri-2
 6. Arabulucunun Niteliği Ve Eğitimi-2

Vı. Genel Değerlendirme-2

Vıı. Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Mevzuatında Arabuluculuk-2

 1. Almanya-2
 2. Avusturya-2
 3. Belçika-2
 4. Fransa-2
 5. İngiltere-2
 6. İsviçre-2
 7. İtalya-2
 8. Hollanda-2
 9. Portekiz-2
 10. Slovenya-2

Dördüncü Bölüm

Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Yöntemi

 1. Türk Hukukundatarihsel Gelişimi-2

Iı. Arabuluculuk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Ve Konusu-2

Iıı. Arabuluculuğun Temel İlkeleri-2

 1. İradi Olma Ve Eşitlik-2
 2. Gizlilik-2
 3. Beyan Ve Belgelerin Kullanılamaması-2

Iv. Arabulucunun Hak Ve Yükümlülükleri-2

 1. Ücret Ve Masraf İsteme Hakkı-2
 2. Arabuluculuk Unvanını Kullanma Hakkı-2
 3. Görevini Özenle, Tarafsız, Ve Bağımsız Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü-2
 4. Reklam Yasağına Uyma Yükümlülüğü-2
 5. Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü-2
 6. Aidat Ödeme Yükümlülüğü-2
 7. Belge Ve Dosya Saklama Yükümlülüğü-2
 8. Sır Saklama Yükümlülüğü Ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı-2
 9. Arabuluculuk Faaliyeti-2

Vı. Arabuluculuk Süreci Ve Sürelere Etkisi-2

 1. Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Başvuru Hâlinde-2
 2. Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuğa Başvuru Hâlinde-2

Vıı. Arabulucular Sicili-2

Vııı. Arabulucuların Eğitimi-2

Ix. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi-2

 1. Arabuluculuk Sürecini Sona Erdiren Haller-2
 2. Anlaşmanın Sağlanması-2
 3. Arabulucuların, Arabuluculuk Eğitimi Veren Kurumların Ve

Arabulucluk Bürolarının Denetimi-2

Xı. Yasal Düzenlemeler Nezdinde Arabuluculuk Kurumu Ve Benzeri

Uygulama Biçimleri-2

 1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu-2
 2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-2
 3. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu-2
 4. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki

Kanun-2

 1. 442 Sayılı Köy Kanunu-2
 2. 233 Sayılı Vergi Kanunu-2
 3. 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu-2
 4. 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-2
 5. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun-2
 6. Boşalan Noterliklere Ait Daire Ve Eşyaların Devri Kurallarını Tespit Eden Yönetmeliği-2
 7. 4501 Sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan

Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair

Kanun-2

 1. 5984 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun-2
 2. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-2

Xıı. Değerlendirme Ve Sonuç-2

Beşinci Bölüm

İlgili Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat

 1. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu-2

Iı. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği-2

Iıı. 2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler-2

Iv. 2016 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi-2

 1. Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda Yer Alan Arabuluculuk İle İlgili

Hükümler-2

Vı. Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi Ve

Arabulucular İçin Model Etik Ve Uygulama Kuralları-2

Vıı. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Uzlaşmaya İlişkin Hükümleri-2

Vııı. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik-2

Ix. Hukuki Ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulculuğun Belirli

Yönlerine İlişkin 21. 05. 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu Ve

Konseyi Direktifi 2008/52/Ec-2

 1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Aile Arabuluculuğu

Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı-2

Xı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında

Arabuluculuk Konusunda Rec (2002) 10 Sayılı Tavsiye Kararı-2

Xıı. Arabuluculara İlişkin Avrupa Etik Kuralları-2

Kaynakça-2

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
   
   
Kapat