Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri Öykü Koç

Türk Hukuku'ndaDevre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
151
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257656016
Boyut
16x24
Baskı
145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 45 puan kazanacaksınız)
   45

 

 


İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 15
GİRİŞ 17
BİRİNCİ BÖLÜM
DEVRE MÜLK HAKKININ TANIMI, UNSURLARI, KAPSAMI VE DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ
§1. DEVRE MÜLK KAVRAMI 23
§2. TÜRKİYE’DE DEVRE MÜLK SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 24
§3. DEVRE MÜLK HAKKININ TANIMI 26
I. DEVRE MÜLK HAKKININ HUKUKSAL DAYANAĞI 27
II. DEVRE MÜLK HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 29
A. Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğini Haiz Olmadığı Görüşü 31
B. Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğini Haiz Olduğu Görüşü 32
§4. DEVRE MÜLK HAKKININ KURULMASI 34
I. DEVRE MÜLK HAKKININ KURULMASININ KOŞULLARI 35
A. Devre Mülk Sözleşmesinin Varlığı 35
B. Geçerli Bir İktisap Sebebinin Bulunması. 38
C. Tescil Talebi ve Tescil 38
II. DEVRE MÜLK HAKKI KURULMASININ BİÇİM VE YÖNTEMİ 39
§5. DEVRE MÜLK HAKKININ KAPSAMI 40
I. TASARRUF YETKİSİ 40
II. YARARLANMA HAKKI 41
III. DEVRE MÜLK ÜZERİNDE AYNİ HAK TESİSİ 41
§6. DEVRE MÜLK PAYI, DEVRE SAYISI VE SÜRELERİN BELİRLENMESİ 42

§7. DEVRE MÜLK HAKKINA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 43
§8. DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 45
I. DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 45
II. DEVRE MÜLK SAHİBİNİN HAKLARI 45
A. Devre Mülke Konu Bağımsız Bölüm ya da Yapıdan İstifade
Hakkı ve Bu Hakkın Devri 45
B. Ayni Hak Tesisi Hakkı 47
C. Devre Mülk Hakkının Ortak Mülkiyet Payına Bağlı Olarak Devri
ve Mirasçılara İntikali 48
D. Önalım Hakkı 49
III. DEVRE MÜLK SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 50
IV. SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAKLARI 51
V. SATICI VEYA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 52
§9. DEVRE MÜLK HAKKININ SONA ERMESİ 53
I. DEVRE MÜLK HAKKININ TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE SONA ERMESİ 53
II. DEVRE MÜLK HAKKININ KULLANIM SÜRESİNİN DOLMASI 54
III. DEVRE MÜLK HAKKININ SAĞLADIĞI YARARLARIN ORTADAN
KAYBOLMASI 55
IV. DEVRE MÜLK HAKKINA KONU TAŞINMAZIN MESKEN NİTELİĞİNİ KAYBETMESİ VE YOK OLMASI 55
V. DEVRE MÜLK HAKKINA KONU TAŞINMAZLARDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 56
VI. DİĞER SEBEPLER 57
VII. DEVRE MÜLK İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 58
A. Devre Mülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 58
B. Devre Mülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 59
İKİNCİ BÖLÜM
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN GELİŞİMİ, KURULUŞU VE UNSURLARI
§1. DEVRE TATİL KAVRAMI 61
§2. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE DEVRE TATİL SİSTEMLERİ 62
I. AYNİ HAKKA DAYANAN DEVRE TATİL SİSTEMLERİ 62
A. Dönüşümlü Mülkiyet Sistemi 63

B. Paylı Mülkiyet Sistemi 63
C. Sınırlı Ayni Hakka Dayanan Devre Tatil Sistemleri 64
II. ALACAK HAKKINA DAYANAN DEVRE TATİL SİSTEMLERİ 65
A. Dar Anlamda Devre Tatil Sözleşmeleri 66
B. Tüzel Kişi Üyeliği ya da Ortaklığı Sıfatına Bağlı Devre Tatil
Sistemleri 66
§3. DEVRE TATİL SİSTEMLERİNİN AB HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ 67
§4. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ 68
I. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 68
II. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEKİ GELİŞİMİ 69
III. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 70
IV. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ 74
V. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİ 76
VI. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 78
A. Taraflar 78
1. Tüketici 79
a. Gerçek Kişi 80
b. Tüzel Kişi 80
c. Tüketicinin Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla
Hareket Etmesi 81
2. Sağlayıcı veya Satıcı 82
B. Sözleşme Süresi 83
1. Birden Fazla Dönem 84
2. Kullanılacak Dönemin Belirlenmesi 85
3. En Az Bir Gecelik Konaklama İmkanının Tanınması 86
C. Oturmaya Uygun Bir Taşınmazın veya Taşınırın Kullanım Hakkı
veya Devir Taahhüdü 87
D. Sözleşmenin Şekli 89
E. Devre Tatil Sözleşmesinde Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 90
F. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmeleri 92

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
§1. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 95
I. 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 96
A. Tüketicinin Hakları 97
1. Devre Tatil Hakkı 97
2. Süre Boyunca Devre Tatilden Yararlanma Hakkı 98
3. Değişim Hakkı ve Değişim Sözleşmesi 99
4. Yeniden Satış Hakkı ve Yeniden Satış Sözleşmesi 100
5. Dönme Hakkı 101
6. Devre Tatil Projesinde Değişiklik Yapılması Durumunda Tüketicinin Hakları 103
7. Cayma Hakkı 105
B. Tüketicinin Yükümlülükleri 111
1. Tatil Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 111
2. Dönem Bitiminde Devre Tatile Konu Yeri Boşaltma
Yükümlülüğü 113
3. Yönetim Giderlerine Katılım ve Hizmet Ücreti Ödeme Yükümlülüğü 114
4. Diğer Yükümlülükler 115
II. 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAK
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 116
A. Satıcı veya Sağlayıcının Hakları 117
1. Tatil Bedelini Talep Etme Hakkı 117
2. Yönetim Giderlerine Katılım ve Servis Hizmetlerine İlişkin
Ücret İsteme Hakkı 118
B. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri 119
1. Devre Tatil Hakkını Sağlama ve Yararlanmaya Hazır Hale
Getirme Yükümlülüğü 119
2. Tüketicinin Bilgilendirilmesini Sağlama Yükümlülüğü 120
a. Ön Bilgilendirme 121
aa. Ön Bilgilendirmeye İlişkin Süre Koşulu 123

bb. Ön Bilgilendirme Formunun Zorunlu İçeriği 123
cc. Ön Bilgilendirmenin Yapılış Şekli 124
dd. Ön Bilgilendirme Formu Verilmesinin Bağlayıcılığı 126
ee. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesinin Sonuçları 127
b. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Ön
Bilgilendirme Formu Yükümlülüğü 127
aa. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Yapı
Ruhsatının Alınmış Olması Zorunluluğu 128
bb. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesine İlişkin Diğer Yükümlülükler 129
c. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Tüketiciye Belge
Verme Yükümlülüğü 130
3. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde Satıcı veya
Sağlayıcının Yükümlülükleri 131
4. Tüketiciye Yönelik Yapılan Uygulamalar ve Reklamlara
İlişkin Yükümlülükler 132
5. Sorumsuzluk Kayıtlarının Geçersizliği 133
III. DEVRE TATİL HAKKININ DEVRİ VE MİRASÇILARA İNTİKALİ 134
§2. DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ. 135
I. TATİL HAKKININ SÜRESİNİN SONA ERMESİ 135
II. TATİL HAKKINA KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YOK OLMASI 136
III. SAĞLAYICI ŞİRKETİN İFLASI 137
IV. FESİH 138
SONUÇ 139
KAYNAKÇA 145

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
   
   
Kapat