Temel Hukuk Bilgisi Polat Tunçer

Temel Hukuk Bilgisi


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
446
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053003724
Boyut
13,5x19,5
Baskı
235,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 35 puan kazanacaksınız)
   35

Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.VII
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ IX
İÇİNDEKİLER .XIII
KISALTMALAR. XLI
BİRİNCİ BÖLÜM 
TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK
A.  Toplumsal Düzen1 
B.  Toplumsal Düzen Kuralları1 
1.  Görgü Kuralları .2 
2.  Ahlak Kuralları 3 
a.  Sübjektif Ahlak Kuralları .3 
b.  Objektif Ahlak Kuralları.4 
3.  Din Kuralları5 
4.  Örf ve Adet Kuralları.6 
5.  Hukuk Kuralları .7 
6.  Kuralların Karşılaştırılması 8 
C.  Hukukun Tanımı .9 
D.  Hukukun Amacı 10 
1.  Düzeni Sağlama 10 
2.  İhtiyaçları Karşılama .11 
3.  Güveni Sağlama 11 
4.  Adaleti Sağlama12 
a.  Denkleştirici Adalet.13 
b.  Dağıtıcı Adalet.13 
c.  Sosyal Adalet 14 
5.  Özgürlüğü Sağlama.14 
İKİNCİ BÖLÜM 
HUKUKUN YAPTIRIMLARI VE TEMEL İLKELERİ
A.  Hukukun Yaptırımları15 
XIV 
1.  Ceza 15 
2.  Cebri İcra 16 
3.  Tazminat .17 
4.  Geçersizlik.17 
a.  Yokluk .18 
b.  Butlan .18 
5.  İptal.19 
6.  Müsadere .19 
B.  Hukukun Temel İlkeleri.20 
1.  Bizzat İhkak‐ı Hak Yasağı.20 
2.  Kanun Önünde Eşitlik İlkesi.20 
3.  Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi 20 
4.  Dürüstlük İlkesi .21 
5.  İyiniyet İlkesi.21 
6.  İspat İlkesi.21 
7.  Delil Denkliği İlkesi21 
8.  Suç ve Cezaların Yasallığı İlkesi .22 
9.  Resmî Belgelerin İspatı Gerekmez İlkesi .22 
10. Kanunların Geriye Yürümezliği İlkesi 22 
11. Vergide Kanunîlik İlkesi.23 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HUKUKUN KAYNAKLARI
A.  Yazılı Kaynaklar.25 
1.  Anayasa 25 
2.  Kanun28 
3.  Kanun Hükmünde Kararname 29 
4.  Uluslararası Antlaşmalar.31 
5.  Tüzük 31 
6.  Yönetmelik32 
B.  Yazısız Kaynaklar: Örf ve Adet Hukuku .32 
C.  Yardımcı Kaynaklar .34 
1.  Bilimsel Görüşler (Doktrin) .34 
2.  Yargı Kararları (Kazaî İçtihatlar) 35 
XV
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HUKUK SİSTEMİ
A.  Özel ve Kamu Hukuku Ayrımı .37 
1.  Menfaat Kriteri .37 
2.  Egemenlik Kriteri 37 
3.  İrade Özgürlüğü Kriteri .37 
B.  Kamu Hukukunun Dalları38 
1.  Anayasa Hukuku .38 
2.  İdare Hukuku 39 
3.  Ceza Hukuku.40 
4.  Yargılama Hukuku.41 
a.  Ceza Yargılama Hukuku 41 
b.  Medenî Yargılama Hukuku .42 
c.  İdarî Yargılama Hukuku.43 
5.  Devletler Genel Hukuku44 
6.  Vergi Hukuku 44 
7.  İş Hukuku45 
a.  Bireysel İş Hukuku.46 
b.  Toplu İş Hukuku 46 
8.  Sosyal Güvenlik Hukuku46 
C.  Özel Hukukun Dalları 47 
1.  Medeni Hukuk 47 
a.  Kişiler Hukuku.48 
b.  Aile Hukuku.48 
c.  Miras Hukuku .49 
d.  Eşya Hukuku .49 
2.  Borçlar Hukuku .50 
3.  Ticaret Hukuku .51 
a.  Ticarî İşletme Hukuku .52 
b.  Şirketler Hukuku .52 
c.  Kıymetli Evrak Hukuku53 
d.  Deniz Ticaret Hukuku53 
e.  Sigorta Hukuku .53 
4.  Devletler Özel Hukuku54 
a.  Vatandaşlık Hukuku 54 
b.  Yabancılar Hukuku54 
c.  Kanunlar İhtilafı 55 
d.  Milletlerarası Usûl Hukuku .55 
XVI 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
TÜRK YARGI SİSTEMİ
A.  Anayasal Yargı.57 
1.  Kuruluşu58 
2.  Üyelerin Görev Süresi .59 
3.  Görev ve Yetkileri .59 
4.  Çalışma ve Yargılama Usulü60 
5.  Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri61 
a.  İptal Davası .61 
b.  İtiraz Yolu62 
c.  Bireysel Başvuru Yolu63 
6.  Anayasa Mahkemesinin Kararları .64 
B.  Adlî Yargı.64 
1.  Hukuk Mahkemesi:.65 
a.  Kuruluşu65 
b.  Yargı Çevresi .65 
c.  Görevleri.66 
d.  Sulh Hukuk Mahkemesi 66 
e.  Asliye Hukuk Mahkemesi67 
2.  Ceza Mahkemesi.68 
a.  Kuruluşu68 
b.  Görevleri.68 
1)  Sulh Ceza Mahkemesinin Görevleri68 
2)  Asliye Ceza Mahkemesinin Görevleri .69 
3)  Ağır Ceza Mahkemesinin Görevleri 69 
c.  Yargı Çevresi .69 
3.  Üst Derece Mahkemesi: Yargıtay70 
a.  Daireler .70 
b.  Hukuk ve Ceza Genel Kurulu.71 
c.  Yargıtay Büyük Genel Kurulu 71 
C.  İdarî Yargı72 
1.  İlk Derece Mahkemesi 72 
a.  İdare Mahkemesi72 
b.  Vergi Mahkemesi73 
2.  Üst Derece Mahkemeleri74 
a.  Bölge İdare Mahkemesi 74 
b.  Danıştay 75 
XVII
D.  Uyuşmazlık Mahkemesi76 
E.  Sayıştay.76 
F.  Hâkimler ve Savcılar Kurulu77 
G.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.79 
ALTINCI BÖLÜM 
DAVA TÜRLERİ
A.  Hukuk Davaları .81 
1.  Hukuk Davası Türleri.82 
a.  Eda Davası.82 
b.  Tespit Davası.82 
c.  İnşaî Dava .82 
2.  Hukuk Davalarına Hâkim Olan İlkeler .82 
a.  Davada Taraflar 83 
b.  İspat Yükü .83 
c.  Delil.83 
d.  Taraflarca Getirilme İlkesi.84 
e.  Tasarruf İlkesi .84 
f.  Taleple Bağlılık İlkesi.85 
g.  Aleniyet İlkesi85 
h.  Sevk ve İdare İlkesi85 
ı.  Davayı Aydınlatma İlkesi.85 
i.  Dinlenilme Hakkı.86 
j.  Dürüstlük ve Doğruluk İlkesi.86 
k.  Hukuku Re’sen Uygulama İlkesi86 
l.  Hüküm Verme İlkesi86 
m.  Usul Ekonomisi İlkesi 87 
n.  Cebrî İcra İlkesi .87 
B.  Ceza Davaları 88 
1.  Genel Olarak.88 
2.  Ceza Davaları İli İlgili Diğer Hususlar.88 
a.  Davada Taraflar 88 
b.  Re’sen Araştırma 89 
c.  Deliller 89 
d.  Karar .89 
e.  İnfaz 90 
XVIII 
C.  İdarî Davalar .90 
1.  İptal Davası .90 
a.  İptal Davasının Temel Özellikleri.91 
b.  İptal Davasının Sonuçları.91 
2.  Tam Yargı Davası.92 
a.  Tam Yargı Davasının Özellikleri.92 
b.  Tam Yargı Davasının Türleri 94 
1)  Tazminat Davası .94 
2)  Vergi Davası94 
3)  İdarî Sözleşmeden Doğan Davalar95 
c.  Yürütmenin Durdurulması 96 
YEDİNCİ BÖLÜM 
HUKUKΠOLAYLAR – FİİLLER ‐ İŞLEMLER
A.  Hukukî Olaylar ve Fiiller97 
1.  Hukukî Olaylar 97 
2.  Hukukî Fiiller.98 
a.  Genel Olarak .98 
b.  Hukuka Aykırı Fiiller 98 
c.  Hukuka Uygun Fiiller.99 
B.  Özel Hukuk İşlemleri.99 
1.  Hukuki İşlemin Unsurları.99 
a.  İrade Açıklaması100 
b.  Hukukî Sonuç 101 
1)  Genel Şartlar 101 
2)  Özel Şartlar.101 
2.  Hukuki İşlemlerin Türleri 102 
a.  Tek Taraflı‐Çok Taraflı Hukukî İşlem .102 
1)  Tek Taraflı Hukukî İşlem .102 
2)  Çok Taraflı Hukukî İşlem.102 
b.  Sağlararası‐Ölüme Bağlı Hukukî İşlem 103 
c.  İvazlı‐İvazsız Hukukî İşlem.103 
1)  İvazlı Hukukî İşlem103 
2)  İvazsız Hukukî İşlem103 
d.  Tasarruf – Taahhüt İşlemleri.104 
XIX
1)  Tasarruf İşlemleri .104 
2)  Taahhüt İşlemleri .104 
e.  Sebebe Bağlı ‐Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler105 
3.  Hukukî İşlemlerde Sakatlık ve Müeyyideler105 
a.  İrade Bozuklukları .106 
1)  Hata106 
2)  Hile .106 
3)  İkrah .107 
b.  Hukuka Aykırılık ve Müeyyidesi 107 
1)  Yokluk.107 
2)  Butlan.108 
a)  Mutlak Butlan 108 
b)  Nispî Butlan .108 
C.  Kamu Hukuku İşlemleri.109 
1.  Yasama İşlemleri.109 
a.  Kanun109 
b.  Parlamento Kararı.110 
2.  Yargı İşlemleri .110 
3.  Yürütme İşlemleri: İdarî İşlemler 110 
a.  Özel Hukuk Alanındaki İşlemler 111 
b.  Kamu Hukuku Alanındaki İşlemler111 
4.  İdarî İşlemlerde Sakatlıklar .112 
a.  Yetki Unsurunda Sakatlık112 
b.  Şekil Unsurunda Sakatlık 113 
c.  Usul Unsurunda Sakatlık.113 
d.  Sebep Unsurunda Sakatlık114 
e.  Konu Unsurunda Sakatlık115 
f.  Amaç Unsurunda Sakatlık.115 
5.  İdarî İşlemlerdeki Sakatlıkların Müeyyideleri .116 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
HAKKIN TANIMI VE TÜRLERİ
A.  Hakkın Tanımı.117 
B.  Hakkın Türleri .118 
1.  Kamu Haklarının Türleri119 
a.  Kişisel Haklar.119 
XX 
b.  Sosyal ve Ekonomik Haklar .119 
c.  Siyasî Haklar120 
d.  Kamu Haklarının Sınırlanması ve Korunması 120 
1)  Hakların Sınırlanması120 
2)  Hakların Korunması121 
2.  Özel Hakların Türleri .123 
a.  Niteliklerine Göre Özel Haklar 123 
1)  Mutlak Haklar.123 
a)  Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar.124 
b)  Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar124 
2)  Nispî Haklar 125 
b.  Konularına Göre Özel Haklar 126 
1)  Malvarlığı Hakları .126 
2)  Kişi (Şahıs) Hakları 126 
c.  Kullanımlarına Göre Özel Haklar.127 
1)  Devredilebilen Haklar.127 
2)  Devredilemeyen Haklar127 
d.  Amaçlarına Göre Özel Haklar128 
1)  Kurucu Yenilik Doğuran Haklar.128 
2)  Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar 129 
3)  Bozucu Yenilik Doğuran Haklar 129 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
HAKKIN KAZANILMASI ‐KAYBEDİLMESİ ‐ KORUNMASI
A.  Hakkın Kazanılması .131 
1.  Aslen Kazanma131 
2.  Devren Kazanma.132 
B.  Hakkın Kaybedilmesi.132 
1.  Ölüm .133 
2.  Terk ve Feragat .133 
3.  Devir .134 
4.  Zamanaşımı 134 
C.  Hakkın Kullanılması.135 
D.  Hakkın Korunması.137 
1.  Hakkın Devlet Eliyle Korunması 137 
a.  Hukuk Davaları138 
XXI
1)  Çekişmeli Dava .138 
2)  Çekişmesiz Dava.138 
b.  Ceza Davaları 139 
c.  İdarî Davalar .139 
2.  Hakkın Sahibi Eliyle Korunması.140 
a.  Meşru Müdafaa 140 
b.  Zaruret (Iztırar) Hali 141 
c.  Kuvvet Kullanarak Hakkı Koruma142 
3.  Hakkın Korunmasında İspat Yükü .142 
ONUNCU BÖLÜM 
KİŞİLİK TÜRLERİ
A.  Kişilik Kavramı.145 
B.  Kişilik Türleri .145 
1.  Gerçek Kişiler145 
a.  Kişiliğin Başlangıcı.146 
b.  Kişiliğin Sona Ermesi .146 
c.  Kişisel Durum Sicili147 
d.  Hısımlık .148 
1)  Kan Hısımlığı.148 
2)  Kayın Hısımlığı 148 
a)  Evlenme Yasağı 148 
b)  Dernekte Oy Kullanma Yasağı149 
c)  Vasi Atanma.149 
d)  Mirasçılık .149 
e)  Şahitlikten Kaçınma Hakkı .149 
f)  Hâkimin Davaya Bakma Yasağı 150 
g)  Hâkimin Davaya Bakmaktan Kaçınma Hakkı150 
3)  Kan ve Kayın Hısımlığı Dereceleri .150 
e.  Yerleşim Yeri.151 
1)  Yerleşim Yeri Kavramı 151 
2)  Yerleşim Yeri Türleri .151 
3)  Yerleşim Yeri Zorunluluğu İlkesi .152 
2.  Tüzel Kişiler.153 
a.  Tüzel Kişiliğin Türleri.153 
XXII 
1)  Özel Hukuk Tüzel Kişileri 153 
2)  Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 154 
a)  Kamu İdareleri .155 
b)  Kamu Kurumları.157 
b.  Kişiliğin Başlangıcı .157 
c.  Kişiliğin Sone Ermesi .158 
d.  Dernekler159 
1)  Kuruluşu .159 
2)  Üyelik .160 
3)  Organlar .161 
a)  Genel Kurul 161 
b)  Yönetim Kurulu162 
c)  Denetim Kurulu162 
4)  Derneklerin Sona Ermesi162 
5)  Derneklerin Faaliyetleri163 
6)  Derneklerin Örgütlenmesi164 
7)  Dernek Gelirleri ve Saklı Hükümler 164 
e.  Vakıflar165 
1)  Kuruluşu .165 
2)  Vakıf Senedi165 
3)  Vakfın Örgütü .166 
4)  Denetim166 
5)  Yönetim, Amaç ve Malların Değiştirilmesi .166 
6)  Faaliyetten Geçici Alıkoyma .167 
7)  Vakfın Sona Ermesi.167 
8)  Diğer Hükümler 167 
f.  Şirketler 167 
1)  Kollektif Şirket 168 
2)  Komandit Şirket169 
3)  Anonim Şirket.170 
4)  Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket.170 
5)  Limited Şirket .171 
6)  Kooperatif 172 
ONBİRİNCİ BÖLÜM 
KİŞİLİĞE BAĞLI HAK VE EHLİYETLER
A.  Gerçek Kişilerin Kişilik Hakları.173 
1.  Maddî Bütünlük Üzerindeki Haklar.173 
XXIII
2.  Manevi Bütünlük Üzerindeki Haklar.173 
3.  Sır Çevresi ve Gizlilik Alanı Üzerindeki Haklar.174 
4.  Ekonomik Bütünlük Üzerindeki Haklar .174 
B.  Gerçek Kişilerde Kişiliğin Korunması.174 
1.  Kişiliğin İçe Karşı Korunması .175 
2.  Kişiliğin Dışa Karşı Korunması .175 
C.  Gerçek Kişilerin Ehliyeti 177 
1.  Hak Ehliyeti.177 
2.  Fiil Ehliyeti 178 
a.  Fiil Ehliyetinin Şartları .178 
1)  Ayırt Etme Gücüne Sahip (Mümeyyiz) Olmak 178 
2)  Ergin (Reşit) Olmak.179 
3)  Kısıtlanmamış Olmak180 
b.  Fiil Ehliyetine Göre Hukukî Durumları.181 
1)  Tam Ehliyetliler 181 
2)  Sınırlı Ehliyetliler.181 
3)  Sınırlı Ehliyetsizler 182 
4)  Tam Ehliyetsizler 183 
D.  Tüzel Kişiliğin Ehliyeti .184 
1.  Hak Ehliyeti.184 
a.  Malvarlığı Hakları185 
b.  Kişilik Hakları.186 
c.  Taraf Ehliyeti.186 
d.  Sadece Tüzel Kişilerin Yararlanabileceği Haklar186 
e.  Kişiye Bağlı Haklar.187 
2.  Fiil Ehliyeti 187 
ONİKİNCİ BÖLÜM 
AİLE HUKUKU: NİŞANLANMA – EVLENME ‐ BOŞANMA
A.  Nişanlanma.189 
1.  Nişanlanma Koşulları 189 
2.  Nişanlanma İle Doğan Borçlar ve Haklar 190 
a.  Nişanlanmadan Doğan Haklar 190 
b.  Nişanlanmadan Doğan Borçlar .190 
1)  Evlenme Borcu .190 
2)  Sadakat Borcu 191 
XXIV 
3.  Nişanlanmanın Sona Ermesi .191 
a.  Sona Erme Sebepleri.191 
b.  Sona Ermenin Hukukî Sonuçları192 
1)  Hediyelerin Geri Verilmesi .192 
2)  Tazminat.192 
3)  Zamanaşımı 192 
B.  Evlenme192 
1.  Evlenmenin Şartları 193 
a.  Evlenmenin Maddî Şartları .193 
1)  Evlenme Ehliyeti.193 
2)  Evlenme Engelleri.193 
a)  Kesin Evlenme Engelleri.194 
b)  Kesin Olmayan Evlenme Engelleri194 
b.  Evlenmenin Şeklî Şartları 195 
1)  Evlenmeden Önceki İşlemler195 
a)  Evlenme Başvurusunda Bulunma 196 
b)  Başvurunun İncelenmesi196 
c)  Evlenme İzin Belgesi 197 
d)  Evlenmeye İtiraz 197 
e)  Başvurunun Reddine İtiraz.197 
2)  Evlenme Sırasındaki İşlemler (Evlenme Töreni) .198 
a)  Evlenme Töreninin Aslî Şartları198 
b)  Evlenme Töreninin Tâlî Şartları199 
3)  Evlenmeden Sonraki İşlemler.199 
2.  Batıl Olan Evlenmeler .199 
a.  Mutlak Butlan .200 
b.  Nispî Butlan.200 
c.  Butlanı Gerektirmeyen Sebepler 201 
d.  Butlanın Sonuçları.201 
3.  Evliliğin Genel Hükümleri202 
4.  Evlilikte Mal Rejimleri .203 
a.  Genel Hükümler204 
1)  Yasal Mal Rejimi ve Mal Rejimi Sözleşmesi 204 
2)  Olağanüstü Mal Rejimi .204 
b.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 205 
1)  Edinilmiş ve Kişisel Mallar 205 
2)  Malların Yönetimi ve Sorumluluk.206 
3)  Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye206 
XXV
c.  Mal Ayrılığı207 
d.  Paylaşmalı Mal Ayrılığı207 
e.  Mal Ortaklığı .208 
1)  Mülkiyet .208 
2)  Yönetim ve Tasarruf.209 
3)  Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye210 
C.  Boşanma.210 
1.  Boşanmanın Sebepleri211 
a.  Özel Boşanma Sebepleri .211 
1)  Zina.211 
2)  Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış .211 
3)  Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme .211 
4)  Terk Etmek .212 
5)  Akıl Hastalığı.212 
b.  Genel Boşanma Sebepleri.212 
1)  Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması .212 
2)  Eşlerin Anlaşması .212 
3)  Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması .213 
2.  Boşanma Davası213 
a.  Genel Olarak.213 
b.  Boşanma Davasında Yargılama İlkeleri .213 
3.  Boşanmanın Hukukî Sonuçları 214 
a.  Kadının Kişisel Durumu.214 
b.  Tazminat .214 
c.  Mal Rejimi ve Miras 215 
d.  Çocukların Durumu.215 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
NAFAKA ‐ SOYBAĞI ‐ EVLAT EDİNME
A.  Nafaka 217 
B.  Soy Bağı 218 
1.  Genel Hükümler218 
2.  Kocanın Babalığı .219 
a.  Babalık Karinesi.219 
b.  Soybağının Reddi 219 
c.  Diğer İlgililerin Dava Hakkı219 
XXVI 
d.  Sonradan Evlenme220 
3.  Tanıma ve Babalık Davası .220 
a.  Tanıma 220 
b.  Babalık Davası.221 
4.  Soybağının Hükümleri.221 
C.  Evlat Edinme.222 
1.  Küçüklerin Evlat Edinilmesi.222 
a.  Genel Şartlar.222 
b.  Özel Şartlar .222 
1)  Birlikte Evlât Edinme 222 
2)  Tek Başına Evlât Edinme.223 
3)  Küçüğün Rızası ve Yaşı223 
4)  Ana ve Babanın Rızası.223 
5)  Vesayet Dairelerinin İzni 223 
2.  Ergenlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi224 
3.  Evlat Edinmenin Hükümleri 224 
4.  Evlat Edinmede Şekil ve Usul225 
5.  Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması .225 
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
VELAYET VE VESAYET
A.  Velayet227 
1.  Genel Olarak.227 
2.  Velayetin Kapsamı 227 
3.  Çocuğun Korunması228 
4.  Çocuk Malları229 
B.  Vesayet.229 
1.  Vesayet Organları .229 
2.  Vesayeti Gerektiren Haller230 
3.  Vesayetin Usulü ve İlanı230 
4.  Yetki231 
5.  Vasinin Atanması 231 
6.  Vasi Atama Usulü232 
7.  Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 232 
8.  Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 232 
9.  Vasinin Görevleri 233 
XXVII
10. Kayyımın Görevleri .234 
11. Vesayet Dairelerinin Görevleri .235 
12. Vesayet Organlarının Sorumluluğu.236 
13. Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi237 
14. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 237 
15. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları.238 
ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
BORÇLAR HUKUKU: BORCUN KONUSU – UNSURLARI ‐ KAYNAKLARI
A.  Borçlar Hukukunun Konusu239 
B.  Borcun Tanımı ve Unsurları 239 
C.  Sorumluluk Kavramı .240 
D.  Borcun Kaynakları.241 
1.  Sözleşmeden Doğan Borçlar.241 
a.  Sözleşmenin Kurulması.241 
1)  İcap (Öneri) 241 
2)  Kabul 242 
3)  Sözleşmenin Kurulduğu An 242 
b.  Sözleşmenin Şekli .242 
1)  Yazılı Şekil.243 
2)  Resmî Şekil .243 
3)  İradî Şekil243 
c.  Sözleşmenin İçeriği .244 
d.  İrade Bozuklukları .244 
1)  Yanılma.244 
2)  Aldatma244 
3)  Korkutma245 
4)  İrade Bozukluğunun Giderilmesi 245 
2.  Haksız Fiilden Doğan Borçlar 245 
a.  Hukuka Aykırılık 246 
b.  Kusur.247 
1)  Kast 247 
2)  İhmal 247 
c.  Kusursuz Sorumluluk 248 
d.  Zarar .248 
e.  İlliyet Bağı .249 
3.  Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkisi.250 
XXVIII 
ONALTINCI BÖLÜM 
BORCUN İFASI VE SONA ERMESİ
A.  Borcun İfası.251 
1.  İfanın Konusu251 
2.  İfa Yeri.252 
3.  İfa Zamanı.252 
B.  Borcun İfa Edilmemesi252 
C.  Alacaklının Temerrüdü .253 
D.  Borçlunun Temerrüdü 253 
E.  Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları.254 
1.  Aynen İfa.254 
2.  Tazminat .255 
3.  Sözleşmeden Dönme 255 
F.  Borç ve Borç İlişkisinin Sona Ermesi .255 
1.  Asıl Borcun Sona Ermesi .255 
2.  İbra .256 
3.  Yenileme.256 
4.  Birleşme256 
5.  İfa İmkânsızlığı 256 
6.  Aşırı İfa Güçlüğü257 
7.  Takas.257 
G.  Zamanaşımı 257 
1.  Zamanaşımı Kuralları 257 
2.  Zamanaşımının Durması .258 
3.  Zamanaşımının Kesilmesi259 
H.  Borçlarda Özel Durumlar 260 
1.  Müteselsil Borçlar.260 
a.  Müteselsil Borçluluk .261 
b.  Müteselsil Alacaklılık.261 
2.  Şartlara Bağlı Borçlar 261 
a.  Geciktirici Şart.262 
b.  Bozucu Şart.262 
3.  Pey Akçesi, Cayma Akçesi ve Cezaî Şart263 
a.  Bağlanma Parası (Pey Akçesi) .263 
b.  Cayma Parası (Cayma Akçesi) .263 
c.  Cezaî Şart 263 
1)  Seçimlik Cezaî Şart263 
2)  İfaya Eklenen Cezaî Şart .264 
3)  Kararlaştırılan Cezaî Şart: .264 
XXIX
ONYEDİNCİ BÖLÜM 
SÖZLEŞME TÜRLERİ 
A.  Satış Sözleşmesi265 
1.  Satış Sözleşmesinin Hükümleri .265 
a.  Satıcının Borçları.265 
1)  Devir ve Taşıma Giderleri .265 
2)  Zapttan Sorumluluk266 
3)  Ayıptan Sorumluluk266 
4)  Zamanaşımı 267 
b.  Alıcının Borçları.267 
1)  Bedel Ödeme ve Satılanı Devralma267 
2)  Satış Bedeli Belirleme.267 
3)  Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faizi268 
4)  Alıcının Temerrüdü.268 
2.  Satış Sözleşmesinin Türleri: 268 
a.  Taşınır Satışı268 
b.  Taşınmaz Satışı268 
c.  Örnek Üzerine Satış 269 
d.  Beğenme Şartıyla Satış .269 
e.  Kısmî Ödemeli Satış 269 
1)  Taksitle Satış.269 
2)  Ön Ödemeli Taksitle Satış.270 
f.  Açık Artırma Yoluyla Satış .270 
B.  Mal Değişim Sözleşmesi .270 
C.  Bağışlama Sözleşmesi.271 
D.  Kira Sözleşmesi.272 
1.  Tanımı ve Özellikleri .272 
2.  Kira Sözleşmesinin Türleri.273 
a.  Adî (Basit) Kira 273 
1)  Bildirim Yoluyla 273 
2)  Dava Yoluyla.274 
b.  Hasılat (Ürün) Kirası275 
1)  Sürenin Geçmesi 275 
2)  Fesih Bildirimi.275 
3)  Olağanüstü Fesih275 
3.  Kira Sözleşmesinin Hükümleri 276 
XXX 
a.  Kiraya Verenin Borçları .276 
1)  Teslim Borcu.276 
2)  Vergi ve Benzeri Yükümlülüğe Katlanma Borcu .276 
3)  Yan Giderlere Katlanma Borcu .277 
4)  Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu.277 
5)  Üçüncü Kişinin Hakları Sebebiyle Sorumluluk 277 
b.  Kiracının Borçları.277 
1)  Kira Bedelini Ödeme Borcu 277 
2)  Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Borcu 278 
3)  Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu278 
4)  Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu .278 
5)  Ayıpların Giderilmesine Katlanma Borcu279 
6)  Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu279 
c.  Özel Durumlar.279 
1)  Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 279 
2)  Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri279 
3)  Kira İlişkisinin Devri 280 
4)  Kiralananın Kullanılmaması 280 
5)  Takastan Feragat Yasağı .280 
4.  Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi280 
a.  Sürenin Geçmesi.281 
b.  Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi veFesih Bildirimi281 
c.  Olağanüstü Fesih 281 
5.  Kiralananın Geri Verilmesi 281 
6.  Kiraya Verenin Hapis Hakkı.282 
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 
ÖDÜNÇ – HİZMET – ESER SÖZLEŞMESİ
A.  Ödünç Sözleşmesi.283 
1.  Kullanım Ödüncü 283 
2.  Tüketim Ödüncü .283 
B.  Hizmet Sözleşmesi284 
1.  Genel Hizmet Sözleşmesi284 
a.  İşçinin Borçları 284 
1)  Bizzat Çalışma Borcu 284 
XXXI
2)  Özen ve Sadakat Borcu.285 
3)  Teslim ve Hesap Verme Borcu .285 
4)  Fazla Çalışma Borcu285 
5)  Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu .286 
6)  İşçinin Sorumluluğu286 
b.  İşverenin Borçları286 
1)  Ücret Ödeme Borcu .286 
2)  İş İçin Gerekli Araç ve Malzeme Sağlama Borcu.287 
3)  İş İçin Gerekli Giderleri Ödeme Borcu 287 
4)  İşçinin Kişiliğinin Korunması Borcu.287 
5)  Ceza Koşulu ve İbra 288 
6)  İşçiye Tatil ve İzinlerini Verme Borcu .288 
7)  Yıllık İzin288 
8)  Hizmet Belgesi Verme Borcu289 
c.  Hizmet İlişkisinin Devri289 
d.  Sözleşmenin Sona Ermesi .290 
1)  Belirli Süreli Sözleşmede 290 
2)  Belirsiz Süreli Sözleşmede Fesih.290 
3)  Derhâl Fesih .290 
4)  İşçi veya İşverenin Ölümü 291 
5)  Rekabet Yasağı .291 
2.  Pazarlamacılık Sözleşmesi 291 
a.  Tanımı.291 
b.  Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri .292 
c.  İşverenin Özel Yükümlülükleri 292 
d.  Sözleşmenin Sona Ermesi .293 
3.  Evde Hizmet Sözleşmesi .293 
a.  Tanımı.293 
b.  Çalışma Koşulları.293 
c.  İşçinin Özel Borçları 293 
d.  İşverenin Özel Borçları294 
e.  Sona Ermesi 294 
C.  Eser (İstisna) Sözleşmesi.295 
1.  Tanımı.295 
2.  Yüklenicinin Borçları .295 
3.  İş Sahibinin Borçları 296 
4.  Sözleşmenin Sona Ermesi .296 
XXXII 
ONDOKUZUNCU 
BÖLÜM YAYIM – VEKALET – SAKLAMA KEFALET SÖZLEŞMESİ
A.  Yayım Sözleşmesi297 
1.  Tanımı.297 
2.  Yayımlatma Hakkının Geçişi ve Sorumluluk297 
3.  Yayımlatanın Tasarruf Hakkı .297 
4.  Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi 298 
5.  Çoğaltma ve Dağıtım 298 
6.  Düzeltme ve İyileştirme298 
7.  Bedel İsteme Hakkı .299 
8.  Eserin Yok Olması .299 
9.  Basılanın Yok Olması.300 
10. Kişisel Sebeplerle Sona Ermesi .300 
B.  Vekâlet Sözleşmesi .300 
1.  Tanımı.300 
2.  Vekâletin Kapsamı 301 
3.  Vekilin Borçları301 
4.  Vekâlet Verenin Borçları.302 
5.  Müteselsil Sorumluluk 302 
6.  Vekâletin Sona Ermesi 302 
C.  Saklama Sözleşmesi302 
1.  Genel Saklama Sözleşmesi302 
a.  Tanımı .302 
b.  Saklatanın Borçları303 
c.  Saklayanın Borçları303 
2.  Misli Şeylerin Saklanması303 
3.  Ardiyeciye Bırakma.304 
4.  Konaklama Yeri, Garaj, Otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlere 
Bırakma.304 
a.  Konaklama Yeri İşletenin Sorumluluğu .304 
b.  Garaj, Otopark ve Benzeri Yer İşletenin Sorumluluğu 305 
c.  Hapis Hakkı .305 
D.  Kefalet Sözleşmesi306 
1.  Tanımı, Konusu Şekli ve Eşin Rızası.306 
a.  Tanımı .306 
b.  Konusu306 
XXXIII
c.  Şekil 306 
d.  Eşin Rızası .307 
2.  Kefalet Sözleşmesinin Türleri .307 
a.  Adî Kefalet 307 
b.  Müteselsil Kefalet .308 
c.  Birlikte Kefalet 308 
3.  Kefalet Sözleşmesinde Ortak Hükümler .308 
a.  Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki .308 
b.  Kefil İle Borçlu Arasındaki İlişki .309 
4.  Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 310 
E.  Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi311 
1.  Finansal Kiralama Kavramı311 
2.  Temel Unsurları 311 
3.  Finansal Kiralamanın Hükümleri.312 
a.  Kiracının Borçları.312 
b.  Kiralayanın Borçları.313 
4.  Sözleşmenin Sona Ermesi .314 
a.  Kendiliğinden Sona Erme314 
b.  Fesih İle Sona Erme.314 
F.  Franchise Sözleşmesi314 
G.  Factoring Sözleşmesi 315 
YİRMİNCİ BÖLÜM 
MİRAS HUKUKU
A.  Temel Kavramlar 317 
B.  Mirasçılar318 
1.  Yasal Mirasçılar.318 
a.  Kan Hısımlarının Mirasçılığı.319 
1)  Altsoy (Birinci Derecede Mirasçı) .319 
2)  Ana ve Baba (İkinci Derecede Mirasçı).319 
3)  Büyük Ana ve Büyük Baba(Üçüncü Derece Mirasçı) 319 
4)  Evlilik Dışı Hısımlar (Birinci Derecede Mirasçı) .320 
b.  Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı320 
c.  Evlatlığın Mirasçılığı 320 
d.  Devletin Mirasçılığı .320 
2.  Atanmış Mirasçılar321 
XXXIV 
a.  Mirasçı Atama.321 
b.  Belirli Mal Bırakma321 
3.  Ölüme Bağlı Tasarruflar 322 
a.  Vasiyet 322 
1)  Resmî Vasiyetname322 
2)  El Yazılı Vasiyetname323 
3)  Sözlü Vasiyetname .323 
b.  Miras Sözleşmesi 324 
4.  Miras Bırakanın Tasarruf Özgürlüğü .324 
5.  Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali ve Tenkis Davası325 
a.  İptal Davası .325 
b.  Tenkis Davası 326 
6.  Mirasın İntikali327 
a.  Mirasın Açılması327 
b.  Mirasa Ehliyet .327 
1)  Miras Bırakanın Ölümü Anında Sağ Olmak.328 
2)  Mirastan Yoksun Olmamak 328 
7.  Mirasçılıktan Çıkarma .328 
8.  Mirasın Kazanılması329 
a.  Küllî Halefiyet İlkesi.329 
1)  Mirasın Kendiliğinden Kazanılması.330 
2)  Mirasın Bütün Halinde Kazanılması ya da Reddi 330 
3)  Mirasın Kazanılması ve Kişisel Sorumluluk .331 
4)  Mirasın Kazanılması ve Elbirliği Mülkiyeti 331 
5)  Mirasın Kazanılması ve Müteselsil Sorumluluk 332 
b.  Cüz’i Halefiyet İlkesi332 
9.  Mirasçılık Sıfatının İspatı.333 
10. Mirasın Paylaşılması .333 
YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM 
EŞYA HUKUKU: EŞYA KAVRAMI VE MÜLKİYET HAKKI
A.  Eşya Kavramı ve Türleri 335 
1.  Eşya Kavramı.335 
2.  Eşya Türleri .336 
a.  Taşınır ve Taşınmaz Eşyalar 336 
b.  Misli ve Misli Olmayan Eşya337 
XXXV
c.  Tüketilen ve Tüketilmeyen Eşya .337 
d.  Sahipli ve Sahipsiz Eşya.337 
e.  Özel Mülkiyete Konu Olan ve Olmayan Eşya 338 
f.  Basit ve Bileşik Eşya 338 
g.  Bölünebilen ve Bölünemeyen Eşya.338 
B.  Mülkiyet Hakkı, Türleri ve Rehin İşlemleri339 
1.  Eşya Üzerindeki Mutlak Haklar.339 
2.  Mülkiyet Hakkı340 
a.  Mülkiyet Hakkının Kapsamı 340 
1)  Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz).340 
2)  Doğal Ürünler.340 
3)  Eklenti (Teferruat)341 
b.  Birlikte Mülkiyet .341 
1)  Paylı Mülkiyet (Müşterek Mülkiyet).341 
2)  Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet) 342 
3.  Taşınmaz Mülkiyeti.342 
a.  Kazanılması ve Kaybı.342 
b.  Mülkiyetin Kısıtlanması.343 
4.  Taşınır Mülkiyeti .344 
YİRMİİKİNCİ BÖLÜM 
KAT MÜLKİYETİ
A.  Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kavramları 347 
B.  Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması .347 
C.  Kat Malikinin ve Kat İrtifakı Sahibinin Hakları.348 
1.  Kat Malikinin Hakları.348 
2.  Kat İrtifakı Sahibinin Hakları .348 
D.  Kat Maliklerinin Borçları .348 
1.  Doğruluk ve Dürüstlük Borcu348 
2.  Ana‐gayrimenkulün Bakımı ve Korunması Borcu349 
3.  Genel Giderlere Katılma Borcu .349 
4.  Sigorta Anlaşmasına Katılma Borcu 350 
5.  Ortak Giderlerin Teminatı Borcu 350 
6.  Müsaade Mecburiyeti 350 
7.  Yasak İşler.351 
8.  Kat Mülkiyetinin Devri Borcu351 
XXXVI 
E.  Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları352 
F.  Ana Gayrimenkulün Yönetimi.352 
1.  Kat Malikleri Kurulu 352 
2.  Yöneticinin Atanması353 
3.  Yöneticinin Görevleri 354 
4.  Yöneticinin Sorumluluğu.355 
5.  Yöneticinin Hakları355 
G.  Yönetimin Denetlenmesi 356 
H.  Ana Gayrimenkulde Yenilik ve İlaveler .356 
1.  Faydalı Yenilik ve İlaveler356 
2.  Çok Masraflı ve Lüks Olanlar.356 
3.  Bağımsız Bölüm İlavesi357 
I.  Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi.357 
1.  Gayrimenkulün Yok Olması veya Kamulaştırılması.357 
2.  Ana Yapının Harap Olması 357 
3.  Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi.358 
İ.  Kat İrtifakının Sona Ermesi .358 
YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İRTİFAK HAKKI – TAŞINIR – TAŞINMAZ REHNİ
A.  Sınırlı Aynî Haklar (İrtifak Hakları).359 
1.  Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .359 
2.  İntifa Hakkı359 
3.  Oturma Hakkı361 
4.  Üst Hakkı.361 
5.  Kaynak Hakkı.362 
B.  Taşınmaz Yükü ve Rehni .362 
1.  Taşınmaz Yükü 362 
2.  Taşınmaz Rehni.363 
a.  Genel Hükümler363 
b.  İpotek364 
c.  İpotekli Borç Senedi364 
d.  İrat Senedi.365 
C.  Taşınır Rehni.366 
1.  Teslime Bağlı Rehin.366 
2.  Hapis Hakkı .367 
XXXVII
YİRMİDÖRDÜNCÜ 
BÖLÜM ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
A.  Zilyetlik .369 
1.  Zilyetlik Kavramı ve Türleri .369 
2.  Zilyetliğin Devri.369 
3.  Zilyetliğin Korunması ve Sorumluluğu 370 
a.  Zilyetliğin Korunması 370 
b.  Zilyetliğin Sorumluluğu .370 
B.  Tapu Sicili371 
1.  Tapu Sicili Kavramı371 
2.  Tapu Sicilinin Unsurları .372 
a.  Ana Siciller 372 
1)  Tapu Kütüğü.372 
2)  Kat Mülkiyeti Kütüğü373 
3)  Yevmiye Defteri ve Belgeler .373 
4)  Plan 373 
b.  Yardımcı Siciller.374 
1)  Mal Sahipleri Sicili 374 
2)  Aziller Sicili .374 
3)  Düzeltmeler Sicili374 
4)  Kamu Orta Malları Sicili374 
3.  Tapu Siciline Hâkim Olan İlkeler .375 
a.  Açıklık İlkesi 375 
b.  İlliyet İlkesi375 
c.  Güven İlkesi 375 
d.  Devletin Sorumluluğu İlkesi 376 
4.  Tapu Siciline Yapılan İşlemler .376 
a.  Kayıt376 
b.  Tescil.376 
c.  Şerh.377 
d.  Beyan378 
YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS HUKUKU: İCRA İŞLEMLERİ
A.  İcra İflas Daireleri380 
B.  İcra Mahkemeleri .381 
C.  Devletin Sorumluluğu.381 
XXXVIII 
D.  İcranın Başlaması382 
E.  İcranın Ertelenmesi.382 
F.  İlamsız İcra Takibi .383 
1.  Para Borcu ve Teminat İçin Takip .383 
2.  İflasa Tabi Şahısların Takibi.384 
3.  Ticareti Terk Edenler.384 
4.  Rehinli ve İpotekli Alacaklar384 
5.  Haciz Yoluyla Takip .384 
6.  İcra Tebliği ve Takip Talebi385 
7.  İtiraz386 
G.  İlamlı İcra Takibi387 
1.  Diğer Borçlarla İlgili İlamların İcrası 387 
a.  Taşınır Teslimi .387 
b.  Çocuk Teslimi388 
c.  Çocukla Şahsî Münasebete Dair İlamın icrası .388 
d.  Çocuklarla İlgili İlâmların İcrası .389 
e.  Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasıyla İlgili İlam389 
2.  Para ve Teminatla İlgili İlamların İcrası .389 
H.  Haciz Yoluyla Takip .390 
1.  Mal Beyanı390 
2.  Haciz .390 
a.  Haczedilemeyen Mal ve Haklar.390 
b.  Haciz Tutanağı Tanzimi .391 
c.  Davet 392 
d.  İstihkak Davası 392 
e.  Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi.393 
f.  Borç Ödemeden Aciz Vesikası.394 
I.  İhtiyatî Haciz .394 
İ.  Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip .396 
1.  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi.396 
2.  İpoteğin Paraya Çevrilmesi .396 
3.  Rehin Açığı Belgesi397 
YİRMİALTINCI BÖLÜM 
İFLAS İŞLEMLERİ
A.  İflasta Yetki .399 
B.  İflas Yoluyla Adi Takip.400 
1.  Ödeme Emri400 
2.  İflas Talebi.400 
3.  Yargılama Usulü400 
XXXIX
4.  İflas Kararının İlanı401 
5.  İflasın Kaldırılması.401 
C.  Doğrudan Doğruya İflas402 
1.  Alacaklının Talebi402 
2.  Borçlunun Talebi.402 
3.  Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflası 403 
D.  İflasın Tasfiyesi .403 
1.  İflas Masasının Teşkili .403 
2.  Alacaklıları Davet 404 
a.  Basit Tasfiye404 
b.  Adî Tasfiye 404 
3.  Masanın İdaresi 405 
a.  İlk Alacaklılar Toplanması .405 
b.  İflas İdaresi405 
4.  Alacaklıların Tahkiki ve Sıraların Tayini.406 
5.  Masanın Tasfiyesi .407 
6.  Paraların Paylaştırılması .408 
7.  İflasın Kapanması408 
E.  İflasın Hukukî Sonuçları 409 
1.  Borçlunun Malları Hakkında İflasın Sonuçları .409 
2.  Alacaklıların Hakları Üzerine İflasın Etkileri 409 
F.  Taksiratlı ve Hileli İflas 410 
1.  Taksiratlı İflas410 
2. Hileli İflas 411 
G.  Konkordato.412 
1.  Adî Konkordato.412 
a.  Konkordato Talebi 412 
b.  Konkordato Süresi 413 
c.  Alacaklıları Davet ve Alacakların Bildirilmesi 414 
d.  Konkordatonun Onaylanması.415 
e.  Konkordatonun Hükümleri .416 
2.  İflastan Sonra Konkordato416 
3.  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato .416 
H.  Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden 
Yapılandırılması 417 
SÖZLÜK 419
KAYNAKÇA 443

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,00   
35,00   
6
5,83   
35,00   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,00   
35,00   
6
5,83   
35,00   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Kapat