Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları Ragıp Şahin

Teori ve UygulamalıKoruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
615
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258381
Boyut
16x24
Baskı
1159,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 159 puan kazanacaksınız)
   159
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Tazminat İstenebilecek ve İstenemeyecek Haller
- Tazminat Yargılaması
Emsal Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 19
Giriş 21
Birinci Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİNİN KAVRAMSAL İNCELEMESİ,
TARİHSEL GELİŞİM, KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ ESASI
I. KORUMA TEDBİRLERİ 23
A. Kavramsal İnceleme 23
B. Amaçsal İnceleme 24
C. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri 24
1. Zorlama 24
2. Araç Olma 25
3. Geçici Olma (Süreyle Sınırlılık) 25
D. Koruma Tedbirlerinin Önşartları 26
1. Suç Şüphesinin Bulunması 27
2. Kanunilik 27
3. Haklı Görünüş 27
4. Gecikmezlik 28
5. Ölçülülük 29
II. ULUSLARARASI BELGELER VE ULUSAL BELGELERLE TARİHSEL GELİŞİM 30
A. Uluslararası Belgeler 30
1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 30
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 30
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları 31
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları 33
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı 35
2. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 37
a. Genel Olarak 37
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 38
c. Haksız Gözaltına Alınan veya Tutuklananın Tazminat Hakkı 38
B. Ulusal Belgeler 39
1. 12 Şubat 1339 Tarihli Kanun 39
2. 1956 Tarihli Kanun Teklifi (Sebük Tasarısı) 39
3. 1961 Anayasası 40
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 40
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları 41
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları 41
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı 42
4. 466 Numaralı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun 43
a. Genel Olarak 43
b. 466 Numaralı Kanundaki Tazminatın Niteliği 44
c. Tazminat Nedenleri 44
d. Tazminatın Kapsamı 46
e. Başvuru Usulü ve Yargılama 46
f. Tazminatın Geri Alınması ve İhtiyati Haciz 47
g. Tazminat İstenemeyecek Durumlar 47
h. Yargılama Gideri 48
i. Zaman Bakımından Uygulama 48
5. 1982 Anayasası 48
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 48
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları 49
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları 49
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı 50
6. 5271 Numaralı Ceza Muhakemesi Kanunu 51
III. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MAHİYETİ 52
A. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Devletin Tazminat Sorumluluğu Hakkındaki Teoriler 52
1. Genel Olarak 52
2. İstimlâk Teorisi 53
3. Risk Teorisi 53
4. Şibih Cürüm Teorisi 53
5. Hukuk Devleti İlkesi 53
6. Kusursuz Sorumluluk Teorisi 54
7. Hukuki Sorumluluk Teorisi 54
8. Organ Teorisi 54
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDAKİ
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. TAZMİNAT İSTENEBİLECEK KORUMA TEDBİRLERİ, TAZMİNATA NEDEN OLAN HÂLLER ve YARGI UYGULAMASI 57
A. Genel Olarak 57
B. Yakalama Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Yargı Uygulaması 58
1. Yakalama Koruma Tedbiri 58
a. Kavramsal İnceleme 58
b. Yakalamanın Türleri 60
c. Yakalamanın Şartları 60
d. Yakalanana Yakalanma Nedeni, Hakkındaki İsnadın ve Haklarının Anlatılması 66
e. Yakalamanın Bildirilmesi 69
f. Yakalama Üzerine Yapılacak İşlemler 72
g. Yakalama İşlemine Karşı Kanundaki Başvuru İmkânı 73
2. Tazminat Nedenleri 74
a. Genel Olarak 74
b. Kanunlardaki Koşullara Aykırı Olarak Yakalama Yapılması 74
c. Yakalanana Yakalanma Nedenlerinin ve Suçlamaların Açıklanmaması 84
d. Yakalamayı Bildirim Yükümlülüğünün İhlali 89
e. Yakalama İşlemine Karşı Başvuru Hakkının İhlali (Habeas Corpus Güvencesinin İhlali) 94
f. Yakalanan Kişi Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı veya Beraat Hükmü Verilmesi 96
3. Yakalama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları 108
a. Yargıtay Kararları 108
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 111
C. Gözaltı Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları 112
1. Gözaltı Koruma Tedbiri 112
a. Kavramsal İnceleme 112
b. Gözaltı Koruma Tedbirinin Şartları 113
i. Genel Olarak 113
ii. Olağan Gözaltı Kararının Şartları 113
iii. Olağanüstü Gözaltı Kararının Şartları 115
c. Gözaltı Süresi 118
i. Genel Olarak 118
ii. Bireysel Suçlarda Gözaltı Süresi 119
iii. Toplu Suçlarda Gözaltı Süresi 121
d. Gözaltına Alınanın veya Gözaltı Süresi Uzatılanın Durumunun Bildirilmesi 124
e. Gözaltının Sona Ermesi 125
f. Gözaltı Koruma Tedbirinde Başvuru Yolu 126
2. Tazminat Nedenleri 128
a. Genel Olarak 128
b. Hâkim Önüne Çıkarılma Hakkının İhlali 129
c. Mahkûm Olmalarına Rağmen, Hükümlünün Gözaltında Geçirdiği Sürelerin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması veya İşlediği Suç İçin Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece Adli Para Cezası Olması Nedeniyle Zorunlu Olarak Bu Cezayla Cezalandırılması 135
3. Gözaltı Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları 137
a. Yargıtay Kararları 137
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 138
D. Tutuklama Koruma Tedbiri ve Tazminat Nedenleri 140
1. Tutuklama Koruma Tedbiri 140
a. Kavramsal İnceleme 140
b. Amaçsal İnceleme 141
c. Tutuklama Koruma Tedbiri Şartları 142
i. Genel Olarak 142
ii. Somut Delillerin Yarattığı Kuvvetli Şüphe Bulunmalıdır 142
iii. Tutuklama Nedenlerinde En Az Biri Bulunmalıdır 143
iv. Tutuklama Yasağı Bulunmamalıdır 148
v. Cumhuriyet Savcısının Gerekçeli Talebi ve Hâkim veya Mahkemenin Gerekçeli Kararı Bulunmalıdır 150
d. Tutuklulukta Süre 153
i. Genel Olarak 153
ii. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Düzenlenen Tutukluluk Süreleri 154
iii. “İsnada Bağlı Tutma” ve “Mahkûmiyet Sonrası Tutma” Kavramlarının Tutukluluk Sürelerine Etkisi 156
iv. Tutuklulukta Makul Süre 159
v. Birden Fazla Suç İsnadı Hâlinde Tutukluluk Süresi 162
e. Tutuklananın Durumunun Bildirilmesi 162
f. Tutuklama Kararına Karşı Kanun Yolu 163
g. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi 166
h. Tutuklunun Salıverilmesi 167
2. Tazminat Nedenleri 168
a. Genel Olarak 168
b. Şüpheli veya Sanığın Kanunda Belirtilen Şartlara Uyulmadan Tutuklanmasına veya Tutukluluğunun Devamına Karar Verilmesi 169
c. Şüpheli veya Sanığın Tutuklama Nedenlerini ve Suçlamaları Öğrenme Hakkının İhlali 173
d. Şüpheli veya Sanığın Kanuni Hakları Hatırlatılmadan ya da Hatırlatılan Bu Haklardan Yararlanma Talebi Yerine Getirilmeden Tutuklanması 175
e. Şüpheli veya Sanığın Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi 177
f. Tutuklunun Makul Sürede Yargılama Makamı Önüne Çıkarılmaması veya Makul Sürede Tutuklu Hakkında Hüküm Verilmemesi 179
g. Tutuklama Kararına Karşı Şüpheli veya Sanığın Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Engellenmesi (Habeas Corpus Güvencesinin İhlali) 183
h. Tutuklanan Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi 185
ı. Tutuklu Olarak Geçirilen Sürelerin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması veya Tutuklananın Sadece Adli Para Cezasına Mahkûm Edilmesi 190
3. Tutuklama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları 196
a. Yargıtay Kararları 196
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 198
E. Arama Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları 200
1. Arama Koruma Tedbiri 200
a. Kavramsal İnceleme 200
b. Aramanın Türleri 201
c. Aramanın Şartları 201
i. Makul Şüphe 202
ii. Hâkim Kararı ve Yetkili Merciin Yazılı Emri 203
d. Aramanın Zamanı 205
e. Aramanın Yapılabileceği Alanlar 205
i. Üstte Arama 205
ii. Eşyada Arama 206
iii. Konutta Arama 206
iv. Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama 207
v. Avukat Bürolarında Arama 208
f. Arama Kararında/Emrinde Bulunması Gereken Hususlar 208
g. Arama Kararının ve Emrinin İnfazı 209
2. Tazminat Nedenleri 210
a. Genel Olarak 210
b. Aramanın Açıkça Hukuka Aykırı Olması 211
c. Aramanın Ölçüsüz Olarak Gerçekleştirilmesi 212
3. Arama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları 213
a. Yargıtay Kararları 213
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 218
F. Elkoyma Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları 223
1. Elkoyma Koruma Tedbiri 223
a. Kavramsal İnceleme 223
b. Elkoymanın Kapsamı 223
c. Elkoymanın Türleri 224
i. Basit Elkoyma 224
ii. Postada Elkoyma 225
iii. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 226
iv. Avukat Bürolarında Elkoyma 229
v. Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoyma 229
vi. Şirkete Kayyım Tayini 230
d. Elkoyma Kararı 233
e. Elkoyma Kararına Karşı Kanun Yolu 234
f. Elkonulan Eşyanın İadesi 234
g. Elkonulan Hakkında Alınması Gereken Tedbirler 235
2. Tazminat Nedenleri 235
a. Genel Olarak 235
b. Koşulları Oluşmadan Elkoyma 237
c. Elkonulanın Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması (Elkonulanı Koruma Yükümlülüğünün İhlali) 244
d. Elkonulanın Amaç Dışı Kullanılması (Elkonulanı Amaç Dışı Kullanma Yasağının İhlali) 244
e. Elkonulanın Makul Sürede İade Edilmemesi (Elkonulanı Makul Sürede İade Yükümlülüğünün İhlali) 245
3. Elkoyma Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları 248
a. Yargıtay Kararları 248
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 261
G. Yargılamanın Yenilenmesi Neticesinde Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararları Verilmesi Nedeniyle Tazminat 265
H. Kanun Yararına Bozma Neticesinde Beraat Kararı Verilmesi Nedeniyle Tazminat 266
II. TAZMİNAT İSTENEMEYECEK DURUMLAR 267
A. Genel Olarak 267
B. Şartlar 267
1. Kişinin, Kanuna Aykırı Olarak Yakalanmamış veya Tutuklanmamış Olması 267
2. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 144’üncü Maddesinin 1’inci Fıkrasının b ila e Bendindeki Durumların Gerçekleşmesi 268
a. Tazminata Hak Kazanmadığı Hâlde Sonradan Yürürlüğe Giren ve Lehte Düzenlemeler Getiren Kanun Gereği, Durumları Tazminat İstemeye Uygun Hale Dönüşenler 270
b. Genel veya Özel Af, Şikâyetten Vazgeçme, Uzlaşma Gibi Nedenlerle Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Davanın Düşmesine Karar Verilenler veya Kamu Davası Geçici Olarak Durdurulan, Kamu Davası Ertelenen veya Kamu Davası Düşürülenler 271
c. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması Sebebiyle Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilenler 278
d. Adli Makamlar Huzurunda Gerçek Dışı Beyanla Suç İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirerek Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olan Kişiler 283
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGILAMASI
I. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGILAMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMADA UYGULANACAK HUKUK 291
II. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE HARÇ 293
A. Dava Açma Şekli 293
B. Dava Açma Süresi 293
1. Hukuki Nitelik 293
2. Üç Aylık ve Bir Yıllık Süreler 294
3. Tazminat Hakkının Bildirilmemesi Hâlinde Süre 308
4. Asıl Davanın Sonucuna Bağlı veya Asıl Davanın Sonucundan Etkilenen Talepler Açısından Dava Açma Süresi 313
C. Harç 316
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 316
A. Görevli Mahkeme 316
B. Yetkili Mahkeme 322
IV. DAVANIN TARAFLARI 335
A. Davacı 335
1. Genel Durum 335
2. Özel Durum 343
a. Velayet Altındakilerin Konumu 343
b. Vesayet Altındakilerin Konumu 344
c. Mirasçıların Konumu 345
d. Yabancıların Konumu 348
B. Davalı 349
V. ÖN İNCELEME 350
A. Genel Olarak 350
B. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetersiz Bulunması 351
C. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yeterli Bulunması 354
VI. TAHKİKAT 357
A. Her Türlü Araştırmanın Yapılması Gerekliliği 357
B. Davanın Konusu – Tazminatın Kapsamı 384
1. Tazminat Sorumluluğunun Esası 384
2. Tazmine Esas Zararlar ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasında Tazmini Talep Edilebilecek Zararlar 385
a. Zarar Kavramı ve Zarar Kavramına İlişkin Ayrımlar 385
b. Maddi Zarar 388
i. Maddi Zararın Hesaplanmasına İlişkin İlkeler 391
(1) Genel Olarak 391
(2) Zararı İspat Yükü 391
(3) Zararın Hesabında Esas Alınacak Tarih 393
(4) Zarar Miktarına Faiz Eklenmesi 395
(5) Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme/İndirilecek Değerler) 406
ii. Maddi Tazminatın Belirlenmesine İlişkin İlkeler 410
(1) Genel Olarak 410
(2) Zararın Üst Sınır Olması 410
(3) Maddi Zararın Tazmin Şekli 413
iii. Yargı Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Talep Edilebilecek ve Edilemeyecek Zarar Türleri 415
(1) Yoksun Kalınan Gelirin Tazmini Talep Edilebilir 415
(2) Terör Tazminatının Talebi Mümkündür 436
(3) Huzur Hakkı Talep Edilebilir 437
(4) Tahliye İçin Ödenen Nakdi Kefaletin Yasal Faizi Talep Edilebilir 438
(5) Esas Ceza Dosyasında Ödenen Adli Para Cezasının İadesi Talep Edilebilir 440
(6) Esas Ceza Dosyasında Ödenen Avukatlık Ücreti Talep Edilebilir 440
(7) Haksız Elkonulan Araca İlişkin Otopark Ücreti Talep Edilebilir 449
(8) Haksız Elkonulan Araca İlişkin Vergi ve Gecikme Zamları Talep Edilebilir 452
(9) Haksız Elkonulan Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Talep Edilebilir 453
(10) Haksız Elkonulan Araçta Meydana Gelen Çürüme Nedeniyle Yapılan Onarım Bedeli Talep Edilebilir 453
(11) Haksız Elkonulan Araçtan Dolayı Yoksun Kalınan Kazanç Talep Edilebilir 454
(12) Haksız Elkonulan Hisse Senedinin Değerinde Meydana Gelen Değişiklik Talep Edilemez 457
(13) Ek Ders Ücreti Talep Edilemez 458
(14) Cezaevinde Yapılan Giderler Talep Edilemez 461
(15) Bahşişler Talep Edilemez 463
(16) Maaş Taltifi Talep Edilemez 463
(17) İşçilik Alacakları Talep Edilemez 463
(18) Oyak Nema Kaybı Talep Edilemez 466
(19) 2155 Numaralı Kanun ve İlgili Yönetmeliğe Göre Ödenen Tayın (Yemek Yardımı) Bedeli Talep Edilemez 467
(20) Daha Sonra Davacıya Ödenen Maaş Farkı Faizi İstenemez 469
(21) Özel Bilirkişi Ücreti ve Noter Masrafı Talep Edilemez 469
(22) Uçuş Tazminatı Talep Edilemez 469
(23) Rütbe, Terfi ve Yurt Dışı Görevi Maaş Farkları Talep Edilemez 470
(24) Konut Ön Birikim Fonundan Kaynaklanan Kayıplar Talep Edilemez 471
(25) Cezaevinde Kullanılan Sağlık Cihazı Bedeli Talep Edilemez 472
c. Manevi Zarar 478
i. Manevi Zarar Kavramı, Unsurları ve Yönelik Olduğu Varlık Açısından Manevi Zarar 478
ii. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği 485
iii. Manevi Zararları İspat 487
iv. Manevi Tazminatın Hesaplanması 487
v. Mahkeme Kararı 490
vi. Maddi Tazminata İlişkin İlkelerin Uygulanabilirliği 490
C. Taleple Bağlılık Kuralı 498
1. Genel Olarak 498
2. Kuralın Uygulanmayacağı Hâller 499
D. Islah 504
1. Genel Olarak 504
2. Islahın Yapılması 505
3. Islahın Çeşitleri 506
4. Islahın Konusu 507
VII. DURUŞMA VE KARAR 511
A. Kararın Duruşmada Verilmesi Zorunluluğu ve Karar Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 511
B. Verilebilecek Karar Türleri 522
1. Görevsizlik Kararı 522
2. Yetkisizlik Kararı 525
3. Dilekçenin Reddi Kararı 525
4. Davanın Kabulü Kararı 529
5. Davanın Reddi Kararı 530
a. Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmaması Nedeniyle 530
b. İdari Makamlara Başvurulmaması Nedeniyle 530
c. Görevli Mahkemenin Hukuk Mahkemeleri Olması Nedeniyle 532
d. Vekilin Açtığı Davaya Asilin Muvafakat Etmemesi Nedeniyle 532
e. Kesin Hüküm veya Derdestlik Nedeniyle 533
f. Davanın Süresinde Açılmamış Olması Nedeniyle 534
g. Sübuta İlişkin Şartların Gerçekleşmemesi Nedeniyle 539
h. Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle 542
i. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yolunda Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle 543
j. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yolunda Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle 544
k. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığınca Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle 544
l. TCK'nın 191. Maddesi Gereğince Denetimli Serbestlik Süresi Sonunda Karar Verilmemesi Nedeniyle 545
m. 6352 Numaralı Kanun’un Geçici 1/1–B. Maddesi Gereğince Ertelenen Kovuşturmanın Sonuçlanmaması Nedeniyle 545
VIII. YARGILAMA GİDERİ 546
A. Vekâlet Ücreti 546
1. Genel Olarak 546
2. Davacı Lehine Vekâlet Ücreti 549
3. Davalı Lehine Vekâlet Ücreti 555
IX. KANUN YOLLARI 561
A. İtiraz 561
B. İstinaf 562
C. Temyiz 567
1. CUMK’a Göre Durum 567
2. CMK’ya Göre Durum 578
X. İCRA AŞAMASI 580
A. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata İlişkin Kabul Hükmünün Kesinleşmiş Olması 580
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasında Hükmedilen Tazminat için İdareye Başvurulması 581
Dördüncü Bölüm
TAZMİNATIN GERİ ALINMASI RÜCU EDİLMESİ VE
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASINDA SORUN ARZ EDEN DURUMLAR
I. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 583
A. Genel Olarak 583
B. Tazminatın Geri Alınmasını Gerektiren Hâller 583
C. Tazminatın Geri Alınması Usulü 585
II. TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİ 585
A. Genel Olarak 585
B. Müfteriye ve Yalancı Tanığa 586
C. Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Eden Hâkim ve Cumhuriyet Savcısına Rücu 587
III. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA SORUN ARZ EDEN DURUMLAR 589
A. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’inci Maddesi Uyarınca, Ancak Suç Soruşturması veya Kovuşturması Nedeniyle Tazminata Hükmedilebileceği Sorunu 589
B. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’inci Maddesinde Sayılmayan Koruma Tedbirleri Açısından Tazminatın Bu Madde Kapsamda Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu 591
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasının Bireysel Başvuru Açısından Tüketilmesi Gereken Bir Yol Olup Olmadığı Sorunu 595
D. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Durumunda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasının Açılıp Açılamayacağı Sorunu 596
Sonuç 599
Kaynaklar 603
Kavramlar Dizini 613

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
159,00   
159,00   
2
79,50   
159,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
159,00   
159,00   
2
79,50   
159,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
159,00   
159,00   
2
79,50   
159,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
159,00   
159,00   
2
79,50   
159,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
159,00   
159,00   
2
79,50   
159,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
159,00   
159,00   
2
   
   
Kapat