Kasten Yaralama Suçu Örneğinde Genel Hükümler Salih Kocalar

Kasten Yaralama Suçu Örneğinde Genel Hükümler


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
348
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253706
Boyut
16x24
Baskı
182,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 82 puan kazanacaksınız)
   82

Salih KOCALAR

Yunus BİÇEN

 

Konu Başlıkları
- Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
- Uygulamalı ve Açıklamalı Örnekler
- Yargıtay Kararları
- Adli Sicil Kayıtlarının Okunması ve Yorumlanması
- Farazi (Sanal) Yargılamalar
Örnek Olay Çözümlemeleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
1. Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU UYGULAMASINDA
KASTEN YARALAMA SUÇLARI
I. GİRİŞ 17
II. TÜRK CEZA KANUNU UYGULAMASINDA KASTEN YARALAMA SUÇLARI 17
A. Suçun Genel Unsurları 18
1. Kanunilik (Tipiklik) Unsuru 18
2. Maddi Unsur 19
a. Fail 19
b. Mağdur 20
c. Konu 20
d. Hareket 21
e. Netice 25
f. İlliyet Bağı (Sebep–Sonuç İlişkisi) 25
3. Manevi Unsur 26
a. Kast 26
b. Olası Kast 28
c. Taksir 31
d. Kast, Olası Kast ve Taksirle İlgili Yargıtay Kararları 33
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 41
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri 43
aa. Kanun Hükmünü ve Amirin Emrini Yerine Getirme 43
aaa. Kanun Hükmünü ve Amirin Emrini Yerine Getirme ile İlgili Yargıtay Kararları 49
bb. Meşru Savunma 50
aaa. Meşru Savunmanın Koşulları 50
aaaa. Saldırıya İlişkin Koşullar 50
bbbb. Savunmaya İlişkin Koşullar 51
bbb. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma 51
cc. Zorunluluk Hali 51
aaa. Meşru Savunma ve Zaruret Haline İlişkin Yargıtay Kararları 52
dd. İlgilinin Rızası 61
ee. Hakkın Kullanılması 61
aaa. İlgilinin Rızası ve Hakkın Kullanılması ile İlgili Yargıtay Kararları 62
ff. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 67
b. Ceza Sorumluluğunu Azaltan ve Kaldıran Nedenler 68
aa. Yaş Küçüklüğü 68
aaa. Çocuklar Hakkında Soruşturma 69
bbb. Çocuklar Hakkında Kovuşturma 70
ccc. Çocuklar Hakkında Ceza Kanunumuzdaki Diğer Düzenlemeler 70
bb. Sağır ve Dilsizlik 71
aaa. Yaş Küçüklüğü ve Sağır ve Dilsizlik ile ilgili Yargıtay Kararları 72
cc. Akıl hastalığı 74
aaa. Akıl Hastalığı ile İlgili Yargıtay Kararları 75
dd. Hata 76
aaa. Hata ile İlgili Yargıtay Kararları 77
ee. Haksız Tahrik 82
ff. Sınırın Aşılması 83
aaa. Haksız Tahrik ve Sınırın Aşılması ile İlgili Yargıtay Kararları 84
B. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 85
1. Teşebbüs 85
a. Teşebbüs ile İlgili Yargıtay Kararları 88
2. Fikri İçtima 89
a. Bileşik Suç 90
b. Zincirleme Suç 92
c. Fikri İçtima ile İlgili Yargıtay Kararları 94
3. İştirak 101
a. Müşterek Faillik 101
aa. Birlikte Suç İşleme Kararı 102
bb. Bağlılık Kuralı 105
b. Dolaylı Faillik 106
c. Azmettirme 106
d. Yardım Etme 107
e. İştirak ile İlgili Yargıtay Kararları 107
4. Gönüllü Vazgeçme 110
5. Etkin Pişmanlık 112
a. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlıkla ilgili Yargıtay Kararları 113
2. Bölüm
KASTEN YARALAMA
I. KASTEN YARALAMA 131
A. Genel Açıklamalar 131
B. Korunan Hukuki Değer 131
C. Kasten Yaralama Suçu 132
1. Genel Bilgi 132
2. Kasten Yaralama Suçunun Unsurları 133
a. Fail 133
b. Mağdur 133
c. Suçun Konusu 134
d. Eylem ve Netice 134
e. Manevi Unsur 138
f. Hukuka Aykırılık Unsuru 139
3. Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri 144
a. Genel Açıklamalar 144
aa. Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Daha Az Cezayı Gerektiren Kasten Yaralama (m.86/2) 145
bb. Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (m.86/3) 146
aaa. Kasten Yaralama Suçunun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 146
bbb. Kasten Yaralama Suçunun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 149
ccc. Kasten Yaralama Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 149
aaaa. Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı 150
bbbb. Ceza Kanunumuz Uygulaması Açısından Kamu Görevlisi Sayılanlar 151
ddd. Kasten Yaralama Suçunun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 152
eee. Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesi 153
II. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA 154
A. Kasten Yarama Suçuna İlişkin Uygulama Örnekleri 161
B. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 172
1. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralanmalar 173
a. 5237 sayılı TCK’nin 87/1. Maddesi 173
aa. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması (TCK 87/1–a) 173
bb. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması (TCK 87/1–b) 174
cc. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması
(TCK 87/1–c) 175
dd. Yaralama Eyleminin Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması (TCK 87/1–d) 177
ee. Yaralama Eyleminin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması (TCK 87/1–e) 178
b. 5237 sayılı TCK’nin 87/2. Maddesi 178
aa. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması (TCK 87/2–a) 178
bb. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması (TCK 87/2–b) 179
cc. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Konuşma Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (TCK 87/2–c) 180
dd. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (TCK 87/2–c) 181
ee. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması (TCK 87/2–d) 182
ff. Kasten Yaralama Eyleminin Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olmak (TCK 87/2–e) 183
c. Kasten Yaralama Eyleminin Kemik Kırığına veya Çıkığına Neden Olması (TCK 87/3) 184
III. KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA 185
A. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlara İştirak 188
B. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda İçtima 190
C. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs 192
D. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi 194
1. Yaralama Suçuyla İlgili Yargıtay Kararları 196
E. Dava Zamanaşımı 213
1. Zamanaşımın Durması 214
2. Zamanaşımın Kesilmesi 215
3. Zamanaşımı Hesabı ve Uygulanması 215
F. Dava Zamanaşımına İlişkin Uygulama Örnekleri ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararında Zamanaşımı Hesaplanması 219
1. Yargıtay Kararları 225
G. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 227
1. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları 228
2. Yargıcın Seçenek Yaptırma Çeviremeyeceği Durumlar 228
3. Yargıcın Seçenek Yaptırıma Çevirme Zorunluluğu 228
4. Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar 229
5. Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı 230
6. Yargıtay Kararları 231
H. Hapis Cezasının Ertelenmesi 238
1. Yargıtay Kararları 240
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 242
1. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Koşulları 243
a. Verilecek cezaya ilişkin koşullar 243
b. Faile ilişkin koşullar 243
2. Yargıtay Kararları 244
İ. Şikâyete Bağlı Suçlar, Uzlaşma ve Ön Ödeme 247
1. Şikâyet 247
2. Uzlaşma 248
3. Ön Ödeme 250
a. Yetişkinler İçin Uzlaştırma Kapsamında Olan Suçlar 252
b. Sadece Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar 253
c. Ön Ödemeye Tabi Suçlar 254
d. Yargıtay Kararları 254
4. Kamu Davasına Katılma 259
a. Yargıtay Kararları 260
J. Kovuşturma Usulü ve Yaptırımlar 262
3. Bölüm
ÖRNEK OLAYLAR VE FARAZİ (SANAL) YARGILAMALAR
I. ÖRNEK ADLİ SİCİL KAYDI 272
A. Sabıka Kaydı Okuma 272
1. Yargıtay Kararları 274
II. ADLİ PARA CEZALARINDA KESİNLİK, TEMYİZ VE TEKERRÜR KONUSU 276
A. Farazi (Sanal) Yargılamalar 279
OLAY–1 279
OLAY–2 287
OLAY–3 290
OLAY–4 295
OLAY–5 298
OLAY–6 300
OLAY–7 303
OLAY–8 313
OLAY–9 316
OLAY–10 320
B. Örnek Olaylar 332
ÖRNEK–1 332
ÖRNEK–2 333
ÖRNEK–3 333
ÖRNEK–4 335
ÖRNEK–5 335
ÖRNEK–6 335
ÖRNEK–7 336
ÖRNEK–8 336
ÖRNEK–9 336
ÖRNEK–10 337
ÖRNEK–11 337
ÖRNEK–12 338
ÖRNEK–13 338
ÖRNEK–14 339
ÖRNEK–15 339
Kaynakça 343
Kavramlar Dizini 345

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,50   
82,50   
2
41,25   
82,50   
3
27,50   
82,50   
4
20,63   
82,50   
5
17,33   
86,63   
6
14,58   
87,45   
7
12,61   
88,28   
8
11,14   
89,10   
9
9,99   
89,93   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,50   
82,50   
2
41,25   
82,50   
3
27,50   
82,50   
4
20,63   
82,50   
5
17,33   
86,63   
6
14,58   
87,45   
7
12,61   
88,28   
8
11,14   
89,10   
9
9,99   
89,93   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,50   
82,50   
2
41,25   
82,50   
3
27,50   
82,50   
4
20,63   
82,50   
5
17,33   
86,63   
6
14,58   
87,45   
7
12,61   
88,28   
8
11,14   
89,10   
9
9,99   
89,93   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,50   
82,50   
2
41,25   
82,50   
3
27,50   
82,50   
4
20,63   
82,50   
5
17,33   
86,63   
6
14,58   
87,45   
7
12,61   
88,28   
8
11,14   
89,10   
9
9,99   
89,93   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,50   
82,50   
2
41,25   
82,50   
3
27,50   
82,50   
4
20,63   
82,50   
5
17,33   
86,63   
6
14,58   
87,45   
7
12,61   
88,28   
8
11,14   
89,10   
9
9,99   
89,93   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,50   
82,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat