Sigorta Hukuku Samim Ünan

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı KitapSigorta HukukuCilt VI - Yargı Kararları


Basım Tarihi
2020-05
Sayfa Sayısı
455
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786257899093
Boyut
16x24
Baskı
170,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 70 puan kazanacaksınız)
   70

Samim Ünan

 

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Cilt VI olarak yayınlanan bu kitap, ülkemizde son zamanlarda verilmiş olan bazı yargı kararlarını ve bunlara ilişkin yorumlarımızı içermektedir. Bu ciltte de çok sayıda göreve, yargı koluna ilişkin karar yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)
İÇİNDEKİLER
Kasko sigortası uyarınca sigorta ettirene sigorta tazminatını (parasını) ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği
Sorumluluk sigortacısının haksız eylemden kaynaklanan istemlerde hangi tarihten itibaren faiz ile sorumlu olacağı; davacı mal sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasında, davacının sigortalısının zararın artmasına sebep olan bir karşılık kusurunun mevcut olup olmadığı
Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı haksız eyleme dayalı rücu davasına davalının tacir olması halinde hangi mahkemede bakılması gerektiği
Tacir sıfatına sahip sigorta ettirene kasko sigortası teminatı sağlamış olan sigortacının, başka bir tacire ait aracın çarpması sonucu sigorta ettirenin aracında meydana gelen zararı giderdikten sonra açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı
Davacı sigortacının kasko sigortası kapsamında sigorta ettirenin zararını giderdikten sonra çarpan aracın sürücüsü ve araç işleteninin sorumluluk sigortacısına karşı açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı
Yol kusuru (yolun üzerinde su birikmiş olması) sebebiyle açılan davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği
Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı dava, zarardan sorumlu olan kişiye değil de bir başkasına yöneltilmişse, davanın hangi gerekçeyle reddi gerektiği
Kat mülkiyetine tabi binada bulunan su giderinin tıkanması sebebiyle apartman yöneticisi aleyhine açılan davanın dayanağı
Sigortacının yasal haleflik hakkına dayanarak açtığı kat mülkiyetine tabi binada bulunan bir bağımsız bölümden su sızması nedeniyle oluşan zararın tazmini davasının hangi mahkemede görüleceği
Yangın dolayısıyla sorumlu kişilere karşı yangından kaynaklanan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın hangi mahkemede görülmesi gerektiği
Zarardan sorumlu araç işleteni ve onun Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesini düzenleyen sigortacıya karşı açılan davada sigortacının merkezinin bulunduğu mahkemenin yetkisi
Zarara sebep olmuş motorlu aracın ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısına karşı yasal haleflik hakkına dayanılarak açılan davanın asliye hukuk mahkemesinde mi yoksa ticaret mahkemesinde görüleceği
Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölüme komşu bağımsız bölümden sızan suların neden olduğu zararla ilgili yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı
Motorlu aracın verdiği zararı ödeyen mal (yük) sigortacısının, zarardan sorumlu araç maliki, onun sorumluluk sigortacısı ve sürücüsüne karşı açtığı yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı
Trafik kazasında zarar gören aracın malikinin, diğer araç için ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacıdan bütün zararını karşılayan tutarda tazminat aldıktan sonra kendi kasko sigortacısından da ödeme alması; kasko sigortacısının yasal halef olduğu savıyla açtığı davada verilmesi gereken karar
Yol kusurundan doğan zararların tazmini için Belediye'ye karşı açılan dava hangi yargının görevine girer?
Sigorta konusu sitede meydana gelen yangın zararı için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği
Sel zararı sebebiyle tazminat ödeyen mal sigortacısının, zarardan sorumlu kuruma yasal halef sıfatıyla yönelttiği tazminat davasının hangi yargıda görüleceği
Kasko sigortacısının tacir olmayan sigortalısının aracına zarar veren tacir sıfatı bulunmayan üçüncü kişiye yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği
Kasko sigortacısı tarafından yasal halef sıfatıyla açılan rücu davasında, sigorta ettirenin uğradığı gerçek zarardan fazla bir tazminat ödenmeyeceği; davacı sigortacının ödediği tazminat tutarının belirleyici olmayacağı; zarar tutarının Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi incelemesiyle belirlenmesi gerektiği
Trafik kazalarında araçta meydana gelen zararın saptanmasının teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiği ve mahkemece bu konuda Yargıtay denetimine elverişli bir bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği
Kasko sigortalı araca verilen zarardan sorumlu birden fazla kişi varsa, bunların hepsi hasım gösterilerek açılacak davanın hangi mahkemede açılması gerektiği
Yangın sigortası uyarınca taşınmazdaki zararı gideren sigortacının, yasal haleflik hakkına dayanarak zarardan sorumlu (yapı maliki olduğu anlaşılan) kişiye karşı açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği
Trafik kazasında hasarlanan araç için kasko sigortası uyarınca tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın tüketici mahkemesinde yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde mi görülmesi gerektiği
Kat mülkiyetine tabi taşınmazda komşu bağımsız bölümden sızan suların verdiği zararı karşılayan davacı sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya hangi mahkemenin bakması gerektiği
Yangın sigortası kapsamında taşınmazda meydana gelmiş olan zararı karşılayan sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kiracıya yönelteceği tazminat talebine hangi mahkemede bakılması gerektiği
Sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kişinin mirasçılarına karşı açtığı davada, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olması durumunda davanın reddi gerekeceği
Zarardan sorumlu kişinin tacir sıfatına sahip olması halinde, yangın sigortası kapsamında meydana gelen zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya ticaret mahkemesinde bakılmasının gerekip gerekmediği
Aydınlatma direğinin kasko sigortalı araç üzerine devrilmesinden doğan hasarı ödeyen sigorta şirketinin davalı yönetim birimine karşı yasal halef sıfatıyla açtığı davanın yönetsel yargı da mı yoksa adli yargıda mı görüleceği
Kiracının uğradığı dahili su hasarı sebebiyle taşınmaz malikine (kiraya verene) karşı kiracının zararını ödeyen sigortacı tarafından açılan yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği
Kat mülkiyetine tabi taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölümde diğer bir bağımsız bölümden sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halefliğe dayalı olarak diğer bağımsız bölüm malikine karşı açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği
Metrobüs çalışması sırasında yere bırakılan demir bariyerlerin yağış ve fırtınalı hava nedeniyle yolun ortasına kadar gelmesinden kaynaklanan trafik kazası sonrasında araçtaki zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla Belediye aleyhine açtığı dava yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görülmelidir?
Motorlu aracın davacının sigortaladığı işyerine ait sundurma ve güvenlik kamerasına çarparak zarar vermesi halinde, yasal haleflik hakkına dayalı olarak açılan davada görevli mahkeme
Sigortacının işyeri sigortasıyla sigortalamış olduğu dükkânın mal sahibine yüklenebilecek sebeplerle çıkan yangında zarar görmesi üzerine sigortalı kiracıya tazminat ödedikten sonra mal sahibine açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği
Konut sigortası uyarınca komşu taşınmazdan sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği
Kat mülkiyetine tabi taşınmazda sigortalı bağımsız bölümün diğer bir bağımsız bölüme ait kalorifer tesisatından sızan sularla zarara uğraması üzerine sigorta ettirene tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkı uyarınca açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği
Trafik kazası nedeniyle sigorta ettirene tazminat ödeyen mal sigortacısının zarardan sorumlu işletenin ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacına yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği
Motorlu araca gelen zararı tazmin eden mal sigortacısının zarardan sorumlu kişilere yasal halefliğe dayalı olarak yönelttiği rücu davasının yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği; adli yargıda görülmesi halinde ticaret mahkemesinin mi yoksa asliye hukuk mahkemesinin mi davaya bakacağı
Yoldaki rögar kapağının fırlaması sonucu meydana gelen araç hasarını ödemiş olan sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği
Trafik kazasından doğan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu araç sürücüsü, işleteni ve onun sorumluluk sigortacısı aleyhine açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği
Ehliyetsiz olarak kullanılan motorlu araçla yapılan kaza sebebiyle zarar görene tazminat ödeyen aracın ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacının, sigorta ettiren araç malikinin mirasçılarına yönelttiği rücu davası
Davalının yüklenici sıfatı ile yaptığı yol inşaatında gerekli tedbirleri almamasından dolayı meydana gelen kazada hasar gören araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı
Sigortalı konutta meydana gelen doğalgaz patlamasının yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla sorumlular aleyhine açtığı davaya tüketici mahkemesinde bakılması
Ticari faaliyette (yük taşımada) kullanılan motorlu araç için ZTS poliçesini düzenleyen sigortacının, araç sürücüsünün gabari dışı yükleme yaparak belediyeye ait köprüyü hasara uğratması sonucu belediyenin zararını karşıladıktan sonra sigorta ettirene yönelttiği rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı
Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği
Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği
Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği
Yolun bakım ve onarımından sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğü görevlisinin yanlış yönlendirmesi sonucu bir aracın ters yöne girmesi ve sigortalı araçla çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazası sonrasında hasarlanan araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği
Araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçmesi sebebiyle meydana gelen iki araç arsındaki çarpışmada, işletenlerin sorumluluğu tehlike esasına dayandığından kırmızı ışıkta geçen araca yüzde yüz kusur verilmesinin doğru olup olmayacağı
Kasko sigortacısının sigorta ettirene tazminat ödemesi ertesinde, sigorta konusu aracın hasarlanmasına yol açan diğer aracın işleteni ve (kazaya sebep olan) sürücüsünden (ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısının ödediği limit tutarı düşüldükten sonra) zarar bakiyesi için yasal halef sıfatıyla açtığı davada zararın ve tazminatın nasıl hesaplanacağı
Kasko sigortası ile sigorta güvencesi altına alınmış olan aracın hastanenin otopark görevlisine bırakılması sonrasında, bir güvenlik görevlisinin aracın yerini değiştirmek isterken yaptığı yanlış manevra sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının ödediği tazminat için sorumlu oldukları savıyla kazaya sebep olan güvenlik görevlisi, onu çalıştıran güvenlik şirketi ve aynı zamanda otopark işleticisi olan sağlık kurumuna yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davası
Kasko sigortacısının, yasal halefliğe dayanarak kavşakta sigortalı araca çarpıp zarar veren aracın işletene açtığı rücu davası- Hangi tarafın yeşil ışıkta geçtiği- Davalıya ait aracın sürücüsünün alkollü olması
Yol üzerindeki rögar kapağının sebep olduğu motorlu araç hasarını gideren sigortacının yasal halef sıfatıyla özel hukuk hükümlerine tabi kuruluş aleyhine açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği
Bina asansörünün yol açtığı araç hasarını ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davası
İşleten sıfatının (ve işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi sıfatının) nasıl kanıtlanacağı
“Zincirleme” trafik kazasında zarar gören (en ön taraftaki) aracın kasko sigortacısı tarafından arkadaki aracın sürücüsü ve ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısı aleyhine yasal halef sıfatıyla açılan davada kusur durumunun ne şekilde araştırılacağı
Kasko sigortası ile güvence altına alınmış olan park halindeki aracın davalının (kiracı) evinde meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle evin duvarlarının yıkılması sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası
Kasko sigortası ile güvence altına alınmış aracın hasarını ödeyen sigortacı tarafından aracın otoparkta hasarlandığı savıyla açılan davada davacının “otoparkta hasarlanma” olgusunu nasıl kanıtlayacağı
Kasko sigortacısı tarafından açılan yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasında, hasar bedelinin saptanması için bilirkişi incelemesi yaptırılması; davalıların miras bırakanının aczi saptanmışsa davalıların mirasçı sıfatıyla sorumlu tutulamayacağı
Üzerinde rehin hakkı kurulmuş bulunan motorlu aracın trafik kazasında hasarlanması üzerine, sigorta ettiren araç malikine rehin alacaklısının onayını almaksızın tazminat ödeyen kasko sigortacısının zarardan sorumlu kişiye açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası
Trafik kazasında yaralanan sigortalıların tedavi giderlerini ödeyen sağlık sigortacısının yasal halef sıfatıyla kazaya yol açan aracın işleteninin sorumlu olduğu ölçüde o araç için ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısına değil SGK'ya başvurması gerektiği
Sağlık sigortacısının trafik kazası sebebiyle ortaya çıkan sağlık giderlerini karşılaması sonrasında yasal halef sıfatıyla, kazadan sorumlu olan işletene yükletilebilecek tedavi masrafı sorumluluğu için ZTS poliçesini düzenlemiş olan sorumluluk sigortacısına değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açması gereği
Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla yapılan satışta araç üzerindeki işleten sıfatının kime ait sayılacağı
Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasında, sigorta ettirenin zararın meydana gelmesine etki eden davranışı (eşlik eden kusuru) sebebiyle indirim yapılması
Kasko sigortası güvencesi altında olan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu uğradığı hasarı ödedikten sonra diğer aracın işletenine yasal halef sıfatıyla rücu eden sigortacının açtığı davada, davalıların araç işleteni olan miras bırakanlarının borca batık olarak ölmüş bulunduğu savunmasını ileri sürmeleri- Davacı sigortacının talep edebileceği tutarın ne olması gerektiği
Kasko sigortası konusu araçtaki hasarı ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasında hüküm altına alınacak tazminatın nasıl belirleneceği
Kasko sigortacısının yasal halef sıfatıyla trafik kazasından sorumlu olan aracın işletenine karşı açtığı rücu davasında tazmine konu tutarın nasıl hesaplanacağı
Kasko sigortası konusu aracın anahtarlar teslim edilerek kendisine bırakıldığı şirketin, aracın çalınmasından sorumluluğu
Rögar kapağının fırlaması sonucu meydana gelen araç hasarının tazminine yönelik davada, yönetsel yargının mı yoksa adli yargının mı görevli olacağı; isteme uygulanacak zamanaşımı
Taşıma sırasında meydana gelen zararı ödeyen sigortacının zarardan sorumlu taşıyıcıya karşı açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası taşıma sözleşmesine dayanır ve bu sözleşme TTK'da düzenlendiği için Ticaret Mahkemesinde görülmelidir.
Yola aniden çıkarak sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden yayanın mirasçılarına karşı kazada zarar gören aracın kasko sigortacısı tarafından açılan rücu davası- Araç onartılmasa dahi, gerçek zarar belirlenerek hüküm altına alınabilir
Kasko sigortacısının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasında kazaya sebep olduğu ileri sürülen diğer aracın sürücüsünün kusurunun (ve araç işleteninin sorumluluğunun) nasıl kanıtlanacağı
ZTS poliçesini düzenleyen sigortacıya karşı bölge müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesinde dava açılması; başka davalılar da varsa ortak yetkili mahkemenin kesin yetkili sayılıp sayılmayacağı
Mal zararına uğrayan sigorta ettirenin zararını zarardan sorumlu üçüncü kişinin sorumluluk sigortacısından aldıktan sonra ayrıca mal (kasko) sigortacısından da tahsil etmesi- Kasko sigortacısının sigorta ettirene ve zarardan sorumlu kişiye karşı, ödediği geri almak üzer dava açması
Trafik kazasından kaynaklanan tedavi giderleri için SGK'nın sorumluluğu- Özel sağlık sigortacısının karşıladığı masraflar sebebiyle SGK'ya yasal halefliğe dayalı rücu hakkı
Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı birden fazla davalının söz konusu olduğu davada yetkili mahkeme
Yasal halef sıfatıyla rücu davası açan sigortacının selefi sigorta ettireni bağlayan tahkim şartı uyarınca tahkim yoluna gitmesi gerektiği
CIF satılan mallarda, hasar alıcıya geçtikten (mallar taşıyana teslim edildikten) sonra, satış parasının tahsil edilmesine kadar satıcının mallar üzerinde sigortalanabilir çıkara sahip olup olmadığı
Kişisel kusuru ile yol açtığı tek taraflı kazada vefat eden araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanların, aracın ZTS poliçesi olmaması dolayısıyla Güvence Hesabı'na yönelttikleri dava
Tüketiciye kredi vermiş olan bankanın, kredi borcu geri ödenmemişken kredi bağlantılı olarak düzenlenen hayat sigortası kapsamında riziko gerçekleşmesi (kredi müşterisi sigorta ettirenin vefatı) durumunda kredi borçlusu mirasçılardan önce hayat sigortası poliçesini düzenlemiş olan sigortacıdan istemde bulunması gerekir mi? (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 2.5.2019 E. 2016/6270 K. 2019/5657)
Kredi (bağlantılı) hayat sigortasında bankanın, kredi alacağının ödenmemesi halinde önce sigortacıyı dava etmesinin zorunlu olup olmadığı (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 6.2.2019 E. 2016/18862 K. 2019/1327)
Kredi hayat sigortasında kredi alacaklısı bankanın önce sigortacıyı dava etmesinin gerekip gerekmediği (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi T. 11.5.2016 E. 2015/16813 K. 2016/12955)
Kredi hayat sigortasında kredi alacaklısı bankanın önce sigortacıyı dava etmesinin gerekip gerekmediği (Yargıtay 13. HD 29.04.2019 E.2016/19095 K.2019/5344)
Damperli kamyonun yük boşaltırken damper pistonunun kırılması sebebiyle gördüğü zararın kasko sigortası kapsamında olup olmadığı
TTK 1427(3) uyarınca karar altına alınan “avans” tutarının daha sonra hükmedilen tazminattan düşülmesi – Makine kırılması zarar hesabının nasıl yapılması gerektiği – Temerrüt faizinin başlangıcının nasıl belirleneceği
TTK 1427(2) hükmü uyarınca sigorta tazminatı alacağının muaccel hale gelmesi
Sigorta tazminatı isteminin yerinde olup olmadığı belirlenirken zarara uğrayan işyerinde riziko sırasında bulunduğu kabul edilmesi gereken değerlerin de dikkate alınması lüzumu
Kısmi hasar üzerine sigorta sözleşmesinin feshi
Finansal kiralama konusu aracın kaza sonucu gördüğü hasarı ödeyen sigortacının, zarardan sorumlu kişilere yönelik olarak açtığı yasal halefliğe dayanan rücu davası – Sigortalının TTK 1429 anlamında eylemlerinden sorumlu olduğu kişi niteliğindeki davalılara sigortacının rücu edip edemeyeceği – Davaya hangi mahkemede bakılacağı
Sigorta ettirenin TTK 1448 uyarınca rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi ve azaltılması ve engel olunması için imkanlar dahilinde önlemler almak görevi
SRC-4 belgesine sahip olmayan sürücünün yaptığı kazanın yük taşıma sigortası teminatından yararlanma hakkını ortadan kaldıracağına ilişkin sözleşme klozu
Davacının davalı ile bir sigorta şirketi arasında davalının istemi üzerine yapılan sigorta sözleşmesine ilişkin primi ödediği fakat davalının anlaşmaya aykırı şekilde prim tutarını kendisine geri ödemediği savıyla açtığı dava
Kredi bağlantılı olarak grup hayat sigortası kapsamına alınan kredi müşterisinin daha sonra kredi borcunu daha düşük faiz oranından yararlanmak için yeniden yapılandırması; bunun üzerine kredi bağlantılı sigortanın da yeni kredi ilişkisine uygun şekilde yeniden yapılması; bu yeni sigorta yapıldığı sırada önemli (ölümcül) rahatsızlığın sigortacıya bildirilmemiş olması
Yönetici sorumluluk sigortasında sigorta ettiren şirketin sözleşme öncesi bildirim görevine aykırı davranmış olması sebebiyle sigortacı tarafından ödenecek tazminat tutarından indirim yapılması
Hırsızlık sigortasında sigorta ettirenin zararın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bir halde gerekli koruma önlemlerini almaması
Yat sigortası uyarınca yatta meydana gelen hasarın tazmini istemiyle açılan dava- 805 sayılı “Türkçe Kullanılması” hakkında yasa- TTK 1429 ile TTK 1448 arasındaki ayrım (bu hükümlerin uygulanma alanları)
Sigorta ettiren kiracının sigortalı finansal kiralama şirketi lehine yaptırdığı sigortada, finansal kiralama konusu malın hasar görmesi üzerine kimin sigortacıyı dava edebileceği
Finansal kiralama konusu malın sigorta ettiren kiracı tarafından sigortalı finansal kiralama şirketi lehine sigorta ettirilmiş olması halinde sigortacıyı dava hakkının kime ait olacağı – sigorta alacağının temyiz aşamasında temliki
Hırsızlık rizikosunu temin eden sigorta poliçesindeki güvenlik önlemleri alınmasına ilişkin özel hükme uyulmaması
KAVRAM DİZİNİ
MADDE DİZİNİ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
   
   
Kapat