Ceza Hukukunda Hareket Kavram ve Terimi Selman Dursun

Disiplinler Arası Bir YaklaşımlaCeza Hukukunda Hareket Kavram ve Terimi


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
304
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272035
Boyut
16x24
Baskı
189,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 89 puan kazanacaksınız)
   89

Konu Başlıkları
- Sözlüklerde Hareket
- Doğa Bilimlerinde Hareket Sosyal
- Bilimlerde Hareket
- Ceza Hukukunda Hareket
Anlamsal Hareket Kuramına Giriş

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 17
GİRİŞ VE SÖZLÜKTE HAREKET
I. KONUNUN SINIRLANMASI VE TAKDİMİ 21
II. SÖZLÜKTE HAREKET 23
A. Tanımlar 24
1. Hareket: Devinim ve Aksiyon 24
2. Fiil: Edim ve Amel 27
3. Eylem 30
4. Davranış: Tavır, Tutum ve Muamele 31
B. Değerlendirme 34
BİRİNCİ BÖLÜM
DOĞA BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERDE HAREKET
I. DOĞA BİLİMLERİNDE HAREKET 37
A. Genel Olarak Doğa Bilimleri 37
1. Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler Ayırımı 37
2. Doğa Bilimleri Kavramı 38
B. Fizikte Hareket: Yer Değişikliği 39
1. Fizik Bilimi ve Hareketle İlişkisi 39
2. Hareket Kavramı ve Hareket Kanunları 41
3. Hareketle İlgili Diğer Kavramlar: İş ve Enerji 43
C. Biyolojide Hareket: Canlılığın Belirtisi 44
1. Biyoloji Bilimi ve Hareket 44
2. Davranış Biyolojisi: Etoloji 46
II. SOSYAL BİLİMLERDE HAREKET 48
A. Genel Olarak Sosyal Bilimler Kavramı: Felsefe ve Bilim Ayırımı 48
B. Psikolojide Hareket: Güdülenme ve İradi Hareket 49
1. Psikoloji Bilimi ve Davranış Bilimleri 49
2. Çeşitli Davranış Yaklaşımları 52
a. Nörobiyolojik veya Nörofizyolojik Yaklaşım 52
b. Yapısalcı, İşlevselci ve Bütünlükçü Yaklaşımlar 53
c. Davranışsal Yaklaşım 54
ç. Bilişsel Yaklaşım 55
d. Ruhsal Çözümleme Yaklaşımı 56
e. Hümanist Yaklaşım 56
f. Diğer Yaklaşımlar 57
3. Güdü ve Güdülenme 58
a. Güdü Kavramı ve Çeşitleri 58
b. Güdülenme Süreci: İhtiyaç, Dürtü, Güdü ve Davranış 60
c. Güdülenmede İrade Aşaması 62
4. Tutum (Tavır) 63
5. İradi Hareket veya Fiil 64
a. Genel Olarak İrade Kavramı 65
b. İradi Hareket veya Fiil Aşamaları: Düşünme, Tartışma, Karar ve İcra 67
C. Sosyolojide Hareket: Sosyal Hareket 70
1. Sosyoloji Bilimi 70
2. Hareket Teorileri 73
a. Sosyolojik Teoriler ile Hareket Teorileri İlişkisi 73
b. Sosyal Hareket Teorisi 74
(1) Tanımlar: Davranış, Hareket, Sosyal Hareket 74
(2) Tanımların Sonuçları 75
(3) Hareketi Anlama Faaliyeti 77
(4) İdeal Hareket Tipleri: Anlamı Keşfetme 79
(5) Eleştiriler 80
c. İletişimsel Hareket Teorisi 82
ç. İradeci Hareket Teorisi 84
d. Davranış Teorisi 85
(1) Genel Olarak 85
(2) Davranış ve Sosyal Davranış 86
(3) Temel Davranış Önermeleri 86
Ç. Felsefede Hareket: Amaçsal, İradi ve Anlamsal Hareket 88
1. Felsefe Bilimi 88
a. Tanım Güçlüğü 88
b. Bilgelik, Bilge, Bilgiç ve Filozof Kavramları 90
c. Felsefe–Bilim İlişkisi ve Felsefenin Ayrımları 91
2. Hareket Teorisi veya Felsefesi 93
a. Genel Olarak 93
b. Hareketin Açıklanması: Nedensel, Niyetsel ve Kişisel Yaklaşım 96
c. Hareketin Tanımlanması: Tasviri, Normatif ve Rasyonel Hareket Teorileri 98
ç. Hareket Teorilerinin Tarihsel Kökenleri 99
(1) Aristo Felsefesinde Hareket 99
(2) İslam Felsefesinde Hareket 106
d. Modern Hareket Teorisi 114
e. Tasviri veya Tefsiri Yaklaşım: Anlamsal Hareket 116
D. Hukukta Hareket: Dışsal Hareket ve Hukuki Hareket 124
1. Hukuk Kavramı ve Hukuk Bilimi 124
a. Hukuk Felsefesi ve Hukukun Çeşitli Tanımları 124
b. Pozitif Hukuk ve Genel Hukuk Öğretisi 128
2. Hukuk Felsefesinde Hareket 129
a. İçsel Hareket ve Dışsal Hareket Ayırımı 129
b. Hukuk ve Ahlak Ayırımında İçsel ve Dışsal Hareket 130
3. Genel Hukuk Öğretisinde Hareket 133
a. Olay, Hukuki Olay ve Hukuki Hareket veya Fiil 133
b. Hukuka Uygun Hareketler: İrade, Tasavvur ve His Açıklamaları 136
(1) Genel Olarak 136
(2) İrade Açıklamaları: Hukuk İşlem, Hukuki İşlem Benzeri ve Maddi Eylem 137
(3) Tasavvur ve His Açıklamaları 139
c. Hukuka Aykırı Hareketler 139
4. Türk Pozitif Hukukunda Hareket 140
a. Medeni Hukuk ve Diğer Özel Hukuk Dalları 141
b. Anayasa ve İdare Hukuku 143
III. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 144
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNDA HAREKET
I. KANUNİ DÜZENLEMELERDEKİ TERİMLER 153
A. Hareketin Tanımlanması Girişimi: Amerika ve İngiltere Örnekleri 153
1. Türk Ceza Kanunu ve Kıta Avrupası’ndaki Durum 153
2. Amerikan Ceza Hukuku 154
a. Model Ceza Kanunu ve Eyalet Ceza Kanunları 154
b. Federal Ceza Hukuku Düzenlemeleri ve Federal Ceza Kanunu Tasarısı 156
3. İngiliz Ceza Kanunu Tasarısı Taslağı 157
B. Maddi Ceza Hukuku Düzenlemeleri 158
1. Hareket 159
2. Fiil 160
a. Genel Olarak 160
b. Suç Öncesi Olay veya Olgu Olarak Fiil 161
c. Suç Oluşturan veya Suçla İlişkili Fiil 163
ç. Dar Anlamda Fiil: Hareket 164
(1) Yer Bakımından Uygulamada Fiil ve Hareket 164
(2) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçta Fiil ve Hareket 166
(3) Fikri İçtimada Fiil ve Hareket 167
d. Haksızlık Olarak Fiil 168
e. Diğer Örnekler: “Fiili” İbaresi 169
3. Davranış 169
a. İcra ve İhmalin Üst Kavramı Olarak Davranış 170
b. Davranışları Yönlendirme Yeteneği: İrade Yeteneği 172
c. Cinsel Davranışlar 172
ç. Davranışla Bağlantılı Diğer Terimler: Muamele, Tavır ve Tutum 173
C. Şekli Ceza Hukuku Düzenlemeleri 175
1. Ceza Muhakemesi Hukuku 175
2. Ceza İnfaz Hukuku 177
Ç. Kabahatler Hukuku Düzenlemeleri 178
1. Genel Olarak ve Alman Düzene Aykırılıklar Kanunu 178
2. Fiil 179
3. Davranış 180
II. ÖĞRETİDE KULLANILAN TERİMLER 181
A. Türk Ceza Hukuku Öğretisi 181
1. Mülga Türk Ceza Kanunu Dönemi 182
a. Fiil veya Eylem: Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı (Maddi Unsur) 182
b. Fiil veya Hareket 183
c. Hareket 184
ç. Fiil: Davranış veya Onunla Birlikte Netice ve Nedensellik Bağı 185
2. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu Dönemi 186
a. Fiil veya Eylem: Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı 186
b. Fiil veya Eylem: Davranış veya Onunla Birlikte Netice ve Nedensellik Bağı 187
c. Hareket, Fiil veya Davranış 188
B. Alman Ceza Hukuku Öğretisi 189
1. Ceza Kanunundaki Terimler: Fiil, Hukuka Aykırı Fiil ve Cezai Fiil 190
2. Hareket ve Davranış 192
a. Hareket: İcra ve İhmali İçeren Davranış 193
b. Davranış: Hareket ve İhmal 193
c. İcra ve İhmal Olarak Hareket 194
ç. Kaçınılabilirlik Olarak Hareket (İcra) ve İhmal 195
3. Ek Başlık: Hareket (İcra) ve İhmalin Telif Edilebilirliği Meselesi ve Reform Öncesi Öğreti 197
a. Hareket ve İhmalin Çelişik Karşıtlığı ve Sistemin İkici İnşası Görüşü 197
b. Hareketin Üst Kavram Olarak Muhafazası 199
c. Davranışın Üst Kavram Olması 202
ç. Kusurun İdrak Aracı Olarak Hareket ve İhmal 203
4. Fiil veya Eylem 204
5. Ek Başlık: Fiil Terkipleri 206
6. Hareket ile Fiilin İlişkisi: Kant ile Hegel’in ve Taraftarlarının Görüşleri 207
a. Hareketin Fiil veya Fiilin Hareket Olarak İsnadiyeti 207
b. Felsefi Görüşlerin Ceza Hukukuna Yansıması 212
7. Hareket veya Fiil ile Netice İlişkisi 215
C. Amerikan ve İngiliz Ceza Hukuku Öğretisi 217
1. Müşterek Hukukun Ortak Felsefi Temelleri 217
2. Müşterek Hukuk Öğretisi 222
3. Modern Amerikan Ceza Hukuku Öğretisi 225
4. Modern İngiliz Ceza Hukuku Öğretisi 228
5. Ortak Tartışma: Fiil Gerekliliği 230
III. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 232
A. Kanuni Düzenlemeler 232
B. Öğretideki Görüşler 235
1. Türk Ceza Hukuku 235
2. Alman Ceza Hukuku 238
3. Amerikan ve İngiliz Ceza Hukuku 245
SONUÇ VE ANLAMSAL HAREKET KURAMINA GİRİŞ
I. GENEL SONUÇLAR 257
II. ANLAMSAL HAREKET KURAMININ TAKDİMİ 264
A. Genel Olarak Anlamsallık ve Hareket 264
B. Ceza Hukukunda Anlamsal Hareket 267
1. Genel Olarak Anlamsal Yaklaşım Örnekleri 267
2. Vives Antón ve Fletcher’ın Anlamsal Hareket Kuramları 269
Yararlanılan Kaynaklar 275
Kavram ve Kişi Dizini 300

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
   
   
Kapat