Kitle Fonlaması Şeref Özer

Sermaye Piyasası Kanununa GöreKitle Fonlaması( Crowdfunding )


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
571
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276668
Boyut
16x24
Baskı
1245,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 245 puan kazanacaksınız)
   245

Av. Şeref Özer

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Kitle Fonlaması
- Kitle Fonlama Platformları
- Paya Dayalı Kitle Fonlaması
Borçlanmaya (Borçlanma Aracına) Dayalı Kitle Fonlaması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Tablo Listesi 18
Kısaltmalar 19
Giriş 25
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KİTLE FONLAMASI
I. KİTLE FONLAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ 35
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KİTLE FONLAMASI 43
A. Genel Olarak 43
B. ABD Hukukunda Kitle Fonlaması 44
1. Kitle Fonlaması Mevzuatı 44
a. Genel Olarak 44
b. JOBS Act 48
c. Kitle Fonlaması Yönetmeliği 49
2. Kitle Fonlamasının Tanımı 50
3. Kitle Fonlamasının Türleri 50
4. Kitle Fonlamasına Aracılık 51
a. Aracılık Faaliyetinde Bulunabilecekler 51
aa. Genel Olarak 51
ab. Broker–Dealer’lar 52
ac. Fonlama Portalları 52
b. Tek Aracı Kullanılması Zorunluluğu 52
c. Aracıların Faaliyet Esasları 53
ca. Genel Olarak 53
cb. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Altyapının Hazırlanması 53
cc. Yatırımcıların Bilgilendirilmesi 53
cd. Yatırım Sınırlamalarının Gözetimi 54
ce. Yalnızca Üyelerin Taleplerinin Kabul Edilmesi 54
cf. Toplanan Fona İlişkin İşlemlerin Yerine Getirilmesi 54
cg. İhraççının Tanınması 54
ch. Uygulanan Komisyon Oranının Açıklanması 54
cı. İhraca İlişkin Aşamaların Teyit Edilmesi 55
ci. Fonlama Portallarına İlişkin Ek Yükümlülükler 55
d. Aracılara İlişkin Yasaklar 55
da. Tüm Aracılara İlişkin Yasaklar 55
db. Fonlama Portallarına İlişkin Yasaklar 56
dc. Fonlama Portallarının Yasaklar Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetleri 56
e. Aracıların Listeden Çıkarılması 56
5. Fon Talep Edebilecekler (İhraççılar) 57
6. Toplanabilecek Fon Tutarı 58
7. Fonlama Fazlası 58
8. Kamunun Aydınlatılması 58
a. Genel Olarak 58
b. İhraç Belgesi (C Formu) 59
c. İhraç Belgesindeki Bilgilerde Değişiklik 60
d. Toplanan Fon Tutarı 60
e. Yıllık Rapor 60
f. Kamunun Aydınlatılmasında Kullanılan Mecra 60
g. Bilgilendirme, Tanıtım ve Reklam Faaliyetleri 60
9. İhraç Edilen Menkul Kıymetlere İlişkin İkincil Piyasa İşlemleri 61
10. Fon Arz Edebilecekler (Yatırımcılar), Yatırım Sınırı ve Cayma Hakkı 61
C. AB Hukukunda Kitle Fonlaması 62
1. Kitle Fonlaması Mevzuatı 62
2. Kitle Fonlamasının Tanımı 64
3. Kitle Fonlamasının Türleri 65
4. Kitle Fonlamasına Aracılık 66
a. Aracılık Faaliyetinde Bulunabilecekler 66
b. Aracıların Yetkilendirilmesi ve Tescili 67
c. Aracıların Faaliyet Esasları 67
ca. Tüm Aracıların Uyması Gereken Esaslar 67
cb. BBSPY Hizmeti Veren Aracıların Uyması Gereken Faaliyet Esasları 71
d. Aracıların Denetimi 71
e. Aracıların Faaliyet İzninin Sona Erdirilmesi 71
5. Fon Talep Edebilecekler 72
6. Toplanabilecek Fon Tutarı 72
7. Kamunun Aydınlatılması 73
a. Genel Olarak 73
b. Giriş Bilgisi Testi ve Kayıpların Karşılanabilirliği Simülasyonu 74
c. Anahtar Yatırım Bilgi Formu 74
ca. Tüm Aracılar Bakımından 74
cb. BBSPY Hizmeti Veren Aracılar Bakımından 75
d. Duyuru Panosu 76
e. Temerrüt Oranının Açıklanması 76
f. Raporlama Yükümlüğü 77
8. Fon Arz Edebilecekler (Yatırımcılar), Yatırım Sınırı ve Cayma Hakkı 77
III. TÜRK HUKUKUNDA KİTLE FONLAMASI 78
A. Kitle Fonlamasının Tanımı 78
1. Genel Olarak 78
2. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Tanım 81
B. Kitle Fonlamasının Unsurları 83
1. Asıl Unsurlar 84
a. Fon Talep Edenler 84
b. Fon Arz Edenler 85
c. Finansmana Aracılık Edenler 85
2. İkincil Unsurlar 87
a. Kurul Tarafından Belirlenen Esaslar 87
b. Yatırımcı Tazmininin Dışında Kalması 89
c. Arz Edilen Fonun Niteliği 91
C. Kitle Fonlamasının Özellikleri 91
1. Genel Olarak 91
2. Fon Talep Edenlerin Halka Açık Ortaklık Tanımı Dışında Bırakılmış Olması 92
a. Kitle Fonlamasının, Fiili Bir Halka Arz Olarak Nitelendirilmesinin Mümkün Olmaması 93
b. Fon Talep Edenlerin, Pay Sahibi Sayısı Nedeniyle Halka Açık Ortaklık Statüsü Kazanmasının Mümkün Olmaması 95
3. Fon Talep Edenlerin İhraççı Tanımı Dışında Bırakılmış Olması 100
4. Fon Talep Edenlerin İzahname ve İhraç Belgesi Hazırlama Yükümlülüğünün Bulunmaması 102
D. Kitle Fonlamasının Amacı 108
E. Kitle Fonlamasının Türleri 110
1. Genel Olarak 110
2. Ödüle Dayalı Kitle Fonlaması 114
3. Bağışlamaya Dayalı Kitle Fonlaması 116
4. YDKF 117
5. BDKF 121
6. Karma Model Kitle Fonlaması 125
7. YDKF ile BDKF’nin Karşılaştırılması 127
a. Ortak Özellikleri ve Avantajları 127
b. Farklılıkları 129
c. İçerdikleri Riskler 129
d. Risklerin Yönetimi 133
e. Dezavantajları 134
8. SPKn’de Düzenlenen Kitle Fonlaması Türleri 136
F. Kitle Fonlamasının Benzer Kavramlar ile İlişkisi 139
1. Genel Olarak 139
2. Kitle Fonlaması ile Halka Arz Arasındaki İlişki 140
3. Kitle Fonlaması ile Mevduat ve Katılım Fonu Kabulü Arasındaki İlişki 143
4. Kitle Fonlaması ile Girişim Sermayesi Yatırımı Arasındaki İlişki 145
a. Kitle Fonlaması ile GSYO Arasındaki İlişki 146
b. Kitle Fonlaması ile GSYF Arasındaki İlişki 153
5. Kitle Fonlaması ile Melek Yatırımcı Arasındaki İlişki 159
İkinci Bölüm
KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI
I. PLATFORMUN TANIMI 169
II. PLATFORM TARAFINDAN YERİNE GETİRİLEN FAALİYETİN SPKn KAPSAMINDAKİ NİTELİĞİ 174
III. SPKn’NİN 109/2 MADDESİNİN PLATFORMLAR BAKIMINDAN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI SORUNU 176
IV. PLATFORMLARIN KURULUŞ ŞARTLARI 178
A. Genel Olarak 178
B. Tür Şartı 179
C. Asgari Sermaye Şartı 179
D. Payların Niteliğine İlişkin Şart 180
E. Ticaret Unvanı Şartı 180
F. Faaliyet Konusu Şartı 181
G. Esas Sözleşme Hükümlerine İlişkin Şart 182
H. Kuruculara İlişkin Şartlar 182
İ. Yönetim Kurulunun Üye Sayısı Şartı 185
V. PLATFORMLARIN LİSTEYE ALINMA ŞARTLARI 186
A. Genel Olarak 186
B. Listeye Alınmanın Hukuki Niteliği 186
C. Listeye Alınma Başvurusu için Gerekli Belgeler 187
D. Listeye Alınma Başvurusu Süresi 189
E. Listeye Alınma Şartları 190
1. Genel Olarak 190
2. Kuruluş Şartlarının Kaybedilmemiş Olması 190
3. Ortaklara ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Şartlar 190
4. Yatırım Komitesi Oluşturulması 191
a. Tanımı 192
b. Hukuki Niteliği 192
c. Oluşumu 194
d. Görevleri 198
e. Yatırım Komitesi Üyelerine İlişkin Yasak ve Sınırlamalar 199
ea. İlişkili Oldukları veya Çıkar Çatışmasının Ortaya Çıkabileceği Projelere Sahip Girişimcilerin veya Girişim Şirketlerinin Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Yasak ve Sınırlamalar 199
eb. Maddi Menfaat Elde Etmeye İlişkin Yasak ve Yatırım Yapmaya İlişkin Sınırlama 203
5. İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemi ile Muhasebe ve Operasyon Biriminin Bulunması 204
6. Platform ile MKK ve Emanet Yetkilisi Arasında Sözleşme İmzalanması 207
7. Platformun Üyeleri ile Girişimci ve/veya Girişim Şirketinin ve/veya Fonlanan Şirketin Yetkilileri Arasında İletişime Olanak Veren Altyapının Sağlanması 207
8. İlgili Taraflar Arasındaki Muhtemel Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi 208
9. Mesleki Sorumluluk Sigortası Şartı 208
10. YRTS ile Bağlantı Altyapısının Oluşturulması 209
11. Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Katılım Bankaları ile Geniş Yetkili Aracı Kurumlara Listeye Alınma Şartları Bakımından Tanınan Kolaylıklar 210
VI. PLATFORMLARIN LİSTEYE ALINMA İŞLEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 211
VII. PLATFORMLARIN LİSTEDEN ÇIKARILMASI 218
A. Listeden Çıkarılma Nedenleri 218
1. Listeye Alınma Şartlarının Kaybedilmesi 219
2. Listeye Alınmayı Takiben Fiilen Faaliyete Geçilmemesi 219
3. Ödenmiş Sermaye ile Özsermayenin Belirli Sınırın Altına Düşmesi 221
4. Yükümlülüklere Aykırı Eylemlerde Bulunulması 221
5. Kalkınma ve Yatırım Bankasının, Katılım Bankasının veya Geniş Yetkili Aracı Kurumun Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulması veya Faaliyet İzninin İptal Edilmesi 222
B. Listeden Çıkarılma Usulü 223
C. Listeden Çıkarılmanın Hukuki Sonuçları 225
1. Listeden Çıkarılmanın Platform Üzerindeki Hukuki Sonuçları 225
2. Listeden Çıkarılmanın Platformun Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yatırım Komitesi Üyeleri Üzerindeki Hukuki Sonuçları 226
VIII. PLATFORMLARIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 226
A. Platformların Esas Faaliyet Konusu 226
B. Platformların Esas Faaliyet Konusu Yanında Verebilecekleri Diğer Hizmetler ve Gerçekleştirebilecekleri Faaliyetler 227
1. Danışmanlık Hizmeti Verilmesi 227
2. Portföy Yönetim Şirketlerine ve BKY Ağlarına İştirak Edilmesi 229
3. Projelere Fon Sağlanması 230
C. Platformların Gerçekleştiremeyecekleri Faaliyetler 232
1. Bankacılık Faaliyetleri 233
2. Gayrimenkul ile İlgili Faaliyetler 234
3. Diğer Şirketlere Yatırım Yapılması Amaçlı Kitle Fonlaması Faaliyeti 234
4. Yurtdışından Fon Talep Edenlere Aracılık Faaliyeti 234
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti 235
6. Reklam Faaliyetleri 236
7. Platformun Kendi Finansmanına Aracılık 237
8. İlişkili Oldukları Projelerin Finansmanına Aracılık 237
9. Kitle Fonlaması Yoluyla İhraç Edilen Paylara ve Borçlanma Araçlarına İlişkin İkincil Piyasa İşlemlerine Aracılık 240
D. Platformlar ile Fon Talep Edenler Arasında Sözleşme İmzalanması 241
1. Genel Olarak 241
2. Sözleşmenin Şekli 241
3. Sözleşmenin Asgari Unsurları 243
4. Sözleşmeden Kaynaklanan İlişkinin Hukuki Niteliği 244
a. Genel Olarak 244
b. Simsarlık Sözleşmesi Bakımından 245
c. Vekâlet Sözleşmesi Bakımından 248
E. Platformların Temel Görevleri ve Yükümlülükleri 251
1. Genel Olarak 251
2. Platformların Fon Talep Edenler ve Fon Arz Edenler ile İlgili Görevleri 252
a. Kampanya (İnternet) Sayfasının Oluşturulması 252
b. Toplanan Fonun Emanet Yetkilisi Nezdinde Saklanması 253
c. Toplanan Fon Karşılığında Kaydi Pay ve Borçlanma Aracı İhracı ve Bunların Yatırımcılar Adına MKK Nezdinde İzlenmesi 254
d. Yatırımcıların Hak ve Menfaatlerinin Korunması 255
e. Bilgi Gizliliğinin Sağlanması 258
f. Yatırımcıların Karşılaşacakları Muhtemel Maliyetlerin Açıklanması 259
g. Adil ve Şeffaf Olunması ve Çıkar Çatışmasına Neden Olunmaması 261
ga. Kampanyanın Değerlendirilmesinde Adil ve Şeffaf Bir Yaklaşım Tarzının Benimsenmesi 261
gb. Taraflar Arasında Çıkar Çatışmasına Neden Olunmaması 261
h. Fon Talep Edenlerin Ön İncelemeye Tabi Tutulması 265
i. Fon Talep Edenlerin Yükümlülükleri Hakkında Bilgilendirilmesi 266
j. Kampanyalara İlişkin Olarak Kamunun Aydınlatılması 266
k. Projenin Risk Durumunun Değerlendirilmesi 267
3. Platformların Kurul’a Karşı Yükümlülükleri 275
a. Kurul’a Periyodik Raporlama Yapılması 275
b. Finansal Tablo ve Rapor Hazırlanması 275
IX. PLATFORMLAR TARAFINDAN DIŞARIDAN HİZMET ALIMI 279
A. Dışarıdan Hizmet Alınabilecek Faaliyetler 279
B. Hizmet Alınabilecek Kuruluşlar 280
C. Dışarıdan Hizmet Alımı Halinde Sorumluluk ve Bu Sorumluluğun Hukuki Niteliği 281
X. PLATFORMLARIN HUKUKA AYKIRI İŞLEM VE FAALİYETLERİ NEDENİYLE UYGULANABİLECEK OLAN TEDBİRLER 283
XI. YURTDIŞINDA KURULMUŞ OLAN PLATFORMLARIN KF TEBLİĞİ KARŞISINDAKİ DURUMU 284
A. Genel Olarak 284
B. Yurtdışında Kurulmuş Olan ve KF Tebliği’nin Kapsamı Dışında Kalan Platformlar 286
1. Türkiye’de Yerleşik Kişilere Yönelik Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetinde Bulunulmamış Olması 286
2. Türkiye’de Yerleşik Kişilere Yönelik Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Gibi Faaliyetlerde Bulunulduğu Kabul Edilen Haller 287
XII. KİTLE FONLAMASINA ARACILIK FAALİYETİNDE BULUNAN MEVCUT KURULUŞLARIN KF TEBLİĞİ KARŞISINDAKİ DURUMU 288
Üçüncü Bölüm
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI
I. TANIMI 291
II. FON TALEP EDEBİLECEKLER 291
A. Genel Olarak 291
B. Proje 295
C. Girişimci 298
D. Girişim Şirketi 301
1. Girişim Şirketinin Taşıması Gereken Nitelikler 305
a. Anonim Ortaklık Olmak 305
b. Türk Tabiiyetinde Olmak 305
c. Teknoloji ve Üretim Faaliyetinde Bulunmak 306
d. Belirli Finansal Eşikleri Aşmamak 307
e. İnternet Sitesine Sahip Olmak 310
2. Mevcut Bir Girişim Şirketi Tarafından Fon Talep Edilmesi Halinde Bu Şirketin Taşıması Gereken Nitelikler 310
a. Fon Talep Edilen Projeden Başka Bir Faaliyeti Bulunmamak 311
b. İlişkili Taraflarından Olan Alacakları ve İlişkili Taraflarına Olan Borçları Belirli Oranların Altında Olmak 313
c. Kampanya Süresi Sonunda Oluşacak Ortaklık Yapısını Bilgi Formunda Açıklamak 315
E. Fonlanan Şirket 315
1. Genel Olarak 315
2. Fonlanan Şirketlerin Genel Kurullarına İlişkin Hususlar 317
a. Genel Olarak 317
b. SPKn’nin 29. Maddesinde Düzenlenen Hususlar 318
c. SPKn’nin 30/2 ve 30/5 Maddelerinde Düzenlenen Hususlar 324
III. FON TALEP ETMESİ MÜMKÜN BULUNMAYANLAR 326
IV. TOPLANAN FON KARŞILIĞINDA İHRAÇ EDİLECEK OLAN PAYLARIN ÖZELLİKLERİ 327
V. TOPLANABİLECEK FON TUTARI 333
A. Genel Olarak 333
B. Kampanya Kavramı ve Kampanya Sayısı Sınırı 334
C. Toplanabilecek Fon Tutarı Sınırı 337
D. Yatırımcıların Niteliğine İlişkin Sınır 340
E. Pay Devirlerine İlişkin Sınırlama 342
F. Fon Tutarına İlişkin Sınırlamaların Gözetimi 344
VI. FONLAMA FAZLASI 344
VII. FON TOPLAMA (KAMPANYA) SÜRECİ 347
A. Fon Talep Edenin Başvurusu 347
1. Genel Olarak 347
2. Fizibilite Raporu 348
3. Bilgi Formu 349
B. Fizibilite Raporunun İncelenmesi ve Bilgi Formunun Onaylanması 352
1. Genel Olarak 352
2. Bilgi Formunun Onaylanması 354
3. Bilgi Formunun Onaylanmasına İlişkin Karar Nisabı ve Karşı Oyların Durumu 355
4. Bilgi Formunun Hazırlanmasından ve Onaylanmasından Doğan Sorumluluk 356
a. Sorumluluğu Doğuran Haller 357
b. Sorumluluğun Niteliği 359
c. Sorumlu Kişiler 365
C. Bilgi Formunun Yayımlanması 368
1. Genel Olarak 368
2. Bilgi Formunun Yayımlanması ve Kampanya Süresi Arasındaki İlişki 368
D. Yayımlanan Bilgi Formunda Değişiklik 369
1. Genel Olarak 369
2. Değişiklik Talebi Halinde Yatırım Komitesinin Onayının Alınması Zorunluluğu 369
3. Yatırım Komitesi Tarafından Onay Verilmemesinin Kampanya Bakımından Sonuçları 371
4. Yatırım Komitesi Tarafından Onay Verilmemesinin Fon Arz Eden Yatırımcılar Bakımından Sonuçları 371
E. Yatırımcıların Bilgilendirilmiş Olduğunun Tespit ve Teyit Edilmesi 372
F. Yatırımcılar Tarafından Yatırım Taleplerinin İletilmesi 372
1. Genel Olarak 372
2. Emanet Yetkilisi 373
3. Emanet Yetkilisi Tarafından Yerine Getirilen Hizmet ve Hukuki Niteliği 374
a. Genel Olarak 374
b. Saklamanın Şekli Bakımından 375
c. Saklama Sözleşmesi Türleri Bakımından 378
ca. Genel Saklama Sözleşmesi Bakımından 378
cb. Misli Saklama Sözleşmesi Bakımından 379
cc. Ardiye Sözleşmesi Bakımından 381
d. Emanet Yetkilisi Nezdindeki Nakit Üzerindeki Mülkiyet Hakkı 382
4. Emanet Yetkilisi ile Fon Arz Edenler ve Fon Talep Edenler Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 385
G. Fon Toplama (Kampanya) Sürecinin Sona Ermesi 386
1. Kampanyanın Başarıyla Sonuçlanması 386
a. Mevcut Girişim Şirketlerinin Toplanan Fona Erişimi 387
b. Yeni Kurulacak Girişim Şirketlerinin (Fonlanan Şirketlerin) Toplanan Fona Erişimi 389
c. Toplanan Fon Karşılığında İhraç Edilecek Olan Paylar ve Yatırımcıların Hesaplarına Aktarılması 398
d. Toplanan Fon Karşılığında Pay Dağıtım Esasları 401
2. Kampanyanın Başarısızlıkla Sonuçlanması 402
3. Platformun Listeden Çıkarılması Nedeniyle Kampanya Sürecinin Sona Ermesi 403
VIII. FONUN KULLANIM YERİ 404
A. Genel Olarak 404
B. Fonun Kullanımının Yasaklandığı Alanlar 404
C. Fonun Kullanımına İlişkin Olarak Kamunun Periyodik Aydınlatılması 406
D. Fonun Kullanımının Gözetimi ve Denetimi 406
1. Genel Olarak 406
2. Gözetim ve Denetimle Görevli Kişiler 407
3. Gözetim ve Denetim Takvimi 410
4. Gözetim ve Denetim Sonuçları 410
IX. KAMUNUN AYDINLATILMASI 412
A. Genel Olarak 412
B. Kamunun Aydınlatılmasını Gerektiren Hususlar 417
C. Kamunun Aydınlatılması Usulü 422
1. Açıklamaların Dili 422
2. Açıklama Yapılması Gereken Tarih 422
3. Açıklama Yapılması Gereken Mecra 422
D. Tanıtım Faaliyeti ve Reklamlar 423
E. Kamunun Aydınlatılmasından Doğan Sorumluluk 424
1. Sorumluluğu Doğuran Haller 425
2. Sorumluluğun Niteliği 425
3. Sorumlu Kişiler 427
X. GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN PAYLARINA İLİŞKİN İKİNCİL PİYASA İŞLEMLERİ 431
XI. FON ARZ EDEBİLECEKLER VE YATIRIM SINIRI 434
A. Genel Olarak 434
B. Nitelikli Yatırımcı Statüsünde Olmayan Yatırımcılar 435
C. Nitelikli Yatırımcılar 438
D. Yatırımcıların Platforma Üyelik İşlemleri 439
1. Yatırımcıların Kimlik Bilgilerinin Tespit Edilmesi 439
2. Üyelik Sözleşmesinin İmzalanması 440
a. Genel Olarak 440
b. Sözleşmenin Şekli 441
c. Sözleşmenin Asgari Unsurları 444
d. Sözleşmenin Elektronik Ortamda Saklanması ve Bir Örneğinin Yatırımcıya Teslimi 445
e. Sözleşmeden Kaynaklanan İlişkinin Hukuki Niteliği 446
ea. Genel Olarak 446
eb. Simsarlık Sözleşmesi Bakımından 447
ec. Vekâlet Sözleşmesi Bakımından 448
3. Risk Bildirim Formunun Düzenlenmesi 451
a. Şekil Şartı 453
b. Esasa İlişkin Asgari Unsurlar 453
c. Formun Elektronik Ortamda Saklanması ve Bir Örneğinin Yatırımcıya Teslimi 453
4. Yatırımcılarının Risk Tercihlerinin Belirlenmesi 453
5. Yatırımcıların Yıllık Gelir Beyanlarının Alınması ve MKK’ye İletilmesi 456
6. Nitelikli Yatırımcı Statüsünü Haiz Olunduğunun Tespit Edilmesi 456
7. Yatırımcıların Risk Bilgilerinin Toplanmasına ve Paylaşılmasına İlişkin Açık Rızalarının Alınması 456
E. Yatırımcının Cayma Hakkı 456
XII. FON ARZ EDENLER İLE FON TALEP EDEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ 458
Dördüncü Bölüm
BORÇLANMAYA (BORÇLANMA ARACINA) DAYALI
KİTLE FONLAMASI
I. GENEL OLARAK 463
II. TANIMI 466
III. FON TALEP EDEBİLECEKLER 466
IV. FON TALEP ETMESİ MÜMKÜN BULUNMAYANLAR 467
V. TOPLANAN FON KARŞILIĞINDA İHRAÇ EDİLEBİLECEK OLAN
BORÇLANMA ARAÇLARI 468
VI. BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU 477
VII. TEMİNAT YÖNETİM SÖZLEŞMESİ VE TEMİNAT YÖNETİCİSİ 480
VIII. TOPLANABİLECEK FON TUTARI 481
A. Genel Olarak 481
B. Pay Devirlerine İlişkin Sınırlama 483
IX. FONLAMA FAZLASI 484
X. FON TOPLAMA (KAMPANYA) SÜRECİ 485
XI. FONUN KULLANIM YERİ 486
A. Genel Olarak 486
B. Fon Kullanımının Yasaklandığı Alanlar 487
C. Fonun Kullanımına İlişkin Olarak Kamunun Periyodik Aydınlatılması 488
D. Fonun Kullanımının Gözetimi ve Denetimi 489
XII. KAMUNUN AYDINLATILMASI 490
XIII. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İKİNCİL PİYASA İŞLEMLERİ 491
XIV. FON ARZ EDEBİLECEKLER VE YATIRIM SINIRI 492
XV. FON ARZ EDENLER İLE FON TALEP EDENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 493
Genel Değerlendirme ve Sonuç 497
Kaynakça 527
Kavramlar Dizini 567

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
122,50   
245,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
245,00   
245,00   
2
   
   
Kapat