Hukuk Sistemimizde Ormanlar Süleyman Sapanoğlu

Hukuk Sistemimizde Ormanlar


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
715
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257277266
Boyut
16x24
Baskı
1265,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 265 puan kazanacaksınız)
   265

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 19

BİRİNCİ KİTAP
HUKUK SİSTEMİMİZDE ORMANLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
1. Giriş 23
2. Hukuk Sistemimizde Orman Mevzuatı 24
A. Anayasal Düzenlemeler 26
B. TMK’nun Ormanla İlgili Hükümleri 28
C. Tapu Kanunu’nun 16. maddesi 28
D. 3402 sayılı KK’nun Ormanla İlgili Hükümleri 29
E. Orman Kanunları 30
a. 3116 sayılı OK’nun Ormanla İlgili Hükümleri 30
b. 6831 sayılı OK’nun Hükümleri 31
c. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunu 32
F. Boğaziçi Kanunun Ormanlara İlişkin Hükmü 34
G. Turizmi Teşvik Kanunun Ormanlara İlişkin Hükmü 34
İKİNCİ BOLÜM ORMANIN TANIMI VE İSTİSNALAR
1. Ormanın Tanımı 35
2. Ormanlarının Hukuki Durumu 39
A. Ormanlar, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan
Yerlerdir 40
B. Ormanlar Kamu Mallarındandır 41
C. Ormanlar, Zilyetlik ve İhya Yoluyla Kazanılamaz 44
D. Ormanlar Özel Mülkiyet Şeklinde Tapu Kütüğüne Kayıt Olunamazlar 49

E. Orman Niteliğinin Kaybedilmesi 54
3. İstisnalar 59
A. Sazlıklar 60
B. Step Nebatlariyle Örtülü Yerler 60
C. Parklar 60
D. Şehir Mezarlıklarıyla Kasaba ve Köylerin Hudutları İçerisinde Bulunan Eski (Kadim) Mezarlıklardaki Ağaç ve Ağaçlıklarla Örtülü
Yerler 61
E. Sahipli Arazide Bulunan ve Civarındaki Ormanlarda Tabii Olarak Yetişmeyen Ağaç ve Ağaççık Nevilerinin Bulunduğu Yerler 62
4. Orman ve İstisnalara İlişkin Kararlar 70
5. Orman Türleri 102
A. Mülkiyet ve Aidiyet Bakımından Ormanlar 103
a. Devlet Ormanları 103
b. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanlar 111
c. Hususi Ormanlar 119
aa. Eski Döneme Ait Kayıtlar 123
bb. Tapu Kaydı Sayılan Belgeler 125
(1) Onanmış Yoklama Kayıtları 125
(2) Süresinde Tapu Dairelerine Devredilmiş Vakıf
Defterlerinde Yazılı Kayıtlar 126
(3) Mütevellileri Tarafından Tapu Dairelerine
Devredilmiş Temessük Kayıtları 127
(4) Tapu Dairelerine Devredilmiş Hazine-İ Hassa Defterleri 127
cc. Hususi Ormanlarla İlgili Diğer Özel Kanunlardaki Hükümler 129
(1) 2644 sayılı Tapu Kanunu’na Göre 129
(2) 3116 sayılı OK’una Göre Hususi Ormanlar 130
(3) 4785 Sayılı Kanununa Göre Devletleştirme Dışında Bırakılan Ormanlar 130
(4) 5658 sayılı Kanununa Göre İadeye Tabi Hususi
Ormanlar 131
dd. Hususi 0rmanların Yetiştirilmesi, İşletilmeleri ve Korunmaları 132
B. Vasıf ve Karakter Bakımından Ormanlar 135
a. Muhafaza Ormanları 135
b. Milli Parklar 140

c. İstihsal Ormanları 148
6. Hatıra/özel Amaçla Kurulan Ormanlar 149
7. Makiye Ayrılan Taşınmazlar 149
§1. ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR/BOŞLUKLAR 153
1. Genel Olarak 153
2. Orman İçi Açıklıkların Sınırlandırılması 157
3. Orman İçi Açıklıkların Tapuya Tescili 160
4. Orman İçi Açıklıklara İlişkin Yargıtay Kararları 160
§2. ORMAN NITELIĞIYLE TESPIT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZLAR 174
§3. YABANI ZEYTINLIK SAHALARI 187
1. Genel Olarak 187
2. Orman Sayılmayan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahalar 197
3. Orman Sayılan Sahalardaki Deliceliklerin İhyası 198
4. 3573 Sayılı Kanun Uyarınca Yabani Zeytinliklerin İhyası 202
§4. ORMANLARININ KADASTROSU 211
1. Giriş 211
2. Genel Olarak Kadastro 212
3. Kadastronun Amacı 214
§5. DEVLET ORMANLARININ KADASTROSU 217
1. 6831 sayılı OK’nun Uyarınca Orman Kadastrosu 221
A. Devlet Ormanlarının Kadastrosu. 221
a. Orman Kadastrosu Yapılacak Yerler 226
aa. Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacak Yerler 226
bb. Devletten Başkasına Ait Ormanlar 229
ccc. Mülkiyet Uyuşmazlığı Nedeniyle Mahkemeye İntikal
Etmiş Sahaların Kadastrosu. 229
dd. Tapulama ve Kadastrosu Yapılmış Yerlerde Orman
Kadastrosu 229
ee. Makilik Sahaların Kadastrosu 230
ff. Yabani Zeytinlik Sahalarını Kadastrosu 232
b. Kadastrosu Yapılacak Alanların Tespiti ve İlanı 233
c. Orman Kadastro Komisyonlarının Teşkili 234
d. Komisyonunun Görev ve Yetkileri 235
e. Bilgi ve Belge Toplama 238
B. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanların Kadastrosu 240
C. Hususi Ormanların Kadastrosu 245
2. Orman Sınırlandırma Uygulaması 247

A. 3402 sayılı KK’nu Uyarınca Orman Kadastrosu 257
a. Devlet Ormanlarının Kadastrosu. 258
b. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanların ve Hususi Ormanların Kadastrosu 264
B. Orman Kadastrosunun Kesinleşmesi 279
a. Kesinleşmiş Orman Kadastrosunun Hukuki Sonuçları 281
b. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler, Orman Genel
Müdürlüğü ve Hazinenin Tasarrufuna Geçer 281
c. Kadastronun Kesinleşmesi ile Eski Tapu kayıtları Geçerliliğini Yitirirler 282
d. Kadastrosu Kesinleşmiş Ormanların Tapu Kütüğüne Tescili 283
aa. Orman İçi Açıklıkların Tapuya Tescili 288
bb. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanların Tescili 288
cc. Hususi Ormanların Tescili 290
d. Kesinleşmiş Kadastro Tutanak ve Haritalarının Kapsamında Kalan Yerler, 6831 sayılı OK’nun 1. maddesi Uyarınca Orman
Sayılırlar 290
e. Kesinleşmiş Kadastro Haritalarının Dışında Kalan Yerler
Orman Sayılmazlar 292
§6. İKİNCİ KADASTRO YASAĞI 293
1. Genel Olarak İkinci Kadastro 293
A. İkinci Kadastronun Hukuki Sonuçları 293
a. İlk Kadastrodan Sonra İkinci Kadastro Yapılamaz 293
b. İkinci Kadastro Bütün Sonuçları ile Hükümsüzdür 294
c. İkinci Kadastro Süreye Bağlı Olmaksızın İptal Edilebilir 294
d. Kadastro Yasağı, Çifte Tapu Oluşumunu Önler 297
2. Orman Kadastrosu ve İkinci Kadastro Yasağı 298
A. Kesinleşmiş Genel Kadastro Yapılmış Yerde, Orman Kadastrosu 299
B. Kesinleşmiş Orman Kadastrosu ve İkinci Kadastro 302
§ 7. NİTELİK YİTİRMESİ NEDENİYLE, ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN
YERLER 312
1. Giriş 312
2. Madde Uygulaması Yapılacak Alanların Tespiti ve İlanı 319
A. Orman Kadastrosunun 2. madde Uygulaması ile Birlikte
Yapılması 326
B. Orman Kadastrosunun Daha Önce Yapılmış Olması 327
3 2. Madde Uygulaması. 327
4. 2/B Uygulaması 331

A. Genel Olarak 331
B. Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler 331
C. Orman Sınırları Dışına Çıkarılmayacak Yerler 337
5. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanların, Orman Sınırları Dışına
Çıkarılması 338
6. Hususi Ormanların, Orman Sınırları Dışına Çıkarılması 340
7. Orman Sınırları Dışına Çıkarmanın Hukuki Sonuçları 341
A. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler, Orman Genel Müdürlüğü
ve Hazinenin Tasarrufuna Geçer 341
§8. ORMAN SAYILAN YERLERIN BELIRLENMESI 344
1. 0rman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılan Yerlerde 344
2. 0rman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılmamış Olan Yerlerde 350
3. Hükmen Orman Olarak Belirlenen Yerler 353
§9. ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARLAN YERLERIN DEĞERLENDIRILMESI 356
1. Giriş 356
2. Yasal Düzenlemeler 357
3. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 2924 Sayılı Kanununa Göre Değerlendirilmesi 358
A. 6831 Sayılı OK’nun 2/A maddesi Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 359
B. 6831 Sayılı OK’nun 2/B Maddesi Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 361
4. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 6292 Sayılı Kanununa Göre Değerlendirilmesi 362
5. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler 364
A. 6831 Sayılı OK’nun 2. Maddesinin (A) Bendi Kapsamında Olan
Yerler 365
a. Genel Olarak. 365
b. 2(A) Bendi Kapsamında Dışarı Çıkarılan Yerler 366
c. (A) bendi Kapsamında Orman Sınırları dışına Çıkarılan Yerlerin
Orman Genel Müdürlüğünün Tasarrufuna Geçişi 369
d. (A) Bendi Kapsamında Olan Yerlerin Değerlendirilmesi 370
B 2B Uygulaması 374
a. Genel Olarak 374
b. 6831 Sayılı OK’nun 2/1 (B) Bendi Kapsamında Orman Sınırları
Dışına Çıkarılan Taşınmazlar 374
c. (B) bendi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Maliye Bakanlığının Tasarrufuna Geçmesi 378
d. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 379

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
USUL HUKUKUNA İLİŞKİN KURALLAR
Giriş 383
§1. DAVA VE TARAF EHLIYETI 385
1. Genel Olarak 385
2. Davacı 389
A. Gerçek Kişiler 390
a. Tek Kişi Mülkiyetinde 390
b. Birlikte Mülkiyet 390
aa. Paylı mülkiyet 390
bb. Elbirliği Mülkiyeti 391
B. Tüzel kişiler 392
3. Davalı 393
4. Taraf Değişikliği 396
5. Dava Hakkının Devri 401
§2. GÖREV VE YETKI 408
1. Genel olarak görev 408
A. Genel Mahkemelerin Görevi 409
B. Kadastro Mahkemelerinin Görevi 414
a. Kadastro Komisyonları Tarafından Gönderilen İşler 415
b. Askı ilan süresi içinde açılan davalar: 417
c. Genel Mahkemelerden Devredilen Davalar 419
d. Katılma Yolu ile İleri Sürülen İstek ve Davalar 420
e. Kadastro Davaları Hakemde Görülemez 422
2. Yetki 424
A. Genel olarak Yetki 424
B. Genel Mahkemelerin Yetkisi 425
C. Kadastro Mahkemelerinin Yetkisi: 430
§3. ORMANLARA İLIŞKIN DAVALAR 433
1. Genel olarak 433
2. Ormana İlişkin Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 434
3. 6292 sayılı Kanunun, 2/B Alanları Hakkında Yapılan İşlemlere Etkisi 434
4. Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu Haller 435
A. İtiraz Davaları. 435
a. İtiraz Davalarında Davacı: 439
b. İtiraz Davalarında Davalı 441

5. Ormana İlişkin Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde
Çözümlenmesi 446
A. Tescil Davası 447
B. Elatmanın Önlenilmesi Davası 449
C. Zilyetliğin Korunması Davası: 450
D. Tapu iptali ve Tescil Davaları. 451
a. Hazine ve Orman İdaresi Tarafından, Kayıt Malikleri Aleyhine
Açılan İptal ve Tescil Davaları 453
b. Gerçek Kişiler veya Tüzel Kişiler Tarafından Hazine Aleyhine
Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları 470
§4. DAVA AÇMA SÜRESİ 473
1. Genel Olarak 473
2. Dava Açma Sürelerinin Türleri 476
A. Zamanaşımı Süresi 476
B. Hak Düşürücü Süre 477
a. Genel Olarak Hak Düşürücü Süreler 477
b. 6292 sayılı Kanunun Hak Düşürücü Sürelere Etkisi 481
c. 6831 sayılı OK’nunda Yazılı Süreler 482
aa. Otuz Günlük Süre 483
(1) 3116 sayılı OK’nunda Öngörülen Süre 485
(2) 6183 sayılı OK’nunda Öngörülen Süre 485
(3) 1744 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik 486
(4) 2896 sayılı Kanun 487
(5) 3302 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik 487
bb. On Yıllık Süre 487
d. 3402 sayılı KK’nunda Yazılı Süreler 492
e. 3402 Sayılı KK’nun 12. Maddesi: 496
f. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar 503
§5. DAVANIN AÇILMASI 511
§6. İSPAT YÜKÜ VE DELILLER 513
§7. HÜKÜM 522
Genel olarak 522
§8. YARGILAMA GİDERLERİ 529
1. Genel olarak 529
2. Yargılama giderlerinin çeşitleri: 529
3. Yargılama giderlerinden sorumluluk 530
§9. KANUN YOLLARI 545
1. Olağan kanun yolları: 547

A. İstinaf kanun yolu: 547
B. Temyiz 552
C. Kanun yararına temyiz 553
2. Yargılamanın iadesi 554
İKİNCİ KİTAP KULLANIM KADASTROSU
BİRİNCİ BÖLÜM KULLANIM KADASTROSU
1. GİRİŞ 559
2. Kullanım Kadastrosu 562
A. Kullanım Kadastrosunun Amacı 564
B. Kullanım Kadastrosuna Tabi Taşınmazlar 566
C. Kullanım Kadastrosuna Tabi Olmayan Taşınmazlar 570
a. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler 570
b. Orman Sayılan Yerler 572
c. 2. madde Uygulamasının Konusu Olan Yerler 577
d. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanlar 578
e. Hususi Ormanlar 578
f. Orman İçi Boşluklar/Açıklıklar 579
g. Tarım Arazisi Niteliğinde Bulunan Yerler 581
h. Daha Önce Kadastrosu Yapılmış Olan Taşınmazlar 582
3. Kullanım Kadastrosunun Yapımında İzlenecek Yöntem 582
A. Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması İle Kullanım
Kadastrosunun Birlikte Yapılması 585
B. Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulamasından Sonra Kullanım Kadastrosunu Yapılması 587
İKİNCİ BÖLÜM
USUL HUKUKUNA İLİŞKİN KURALLAR
§1. KULLANIM KADASTROSUNA İLİŞKİN DAVALAR 601
1. Genel Olarak Dava Kavramı 601
2. Kullanım Kadastrosuna Karşı Açılacak Davalar 601
3. 6292 sayılı Kanunun, 2/B Alanları Hakkında Yapılan İşlemlere Etkisi 608
4. Hazinenin Mülkiyetinden Çıkan Taşınmazlar 609

§2. DAVA VE TARAF EHLİYETİ 613
1. Davacı 613
2. Davalı 620
3. Zorunlu Taraf Değişikliği 627
§3. GÖREV VE YETKİ 631
1. Görev 631
A. Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu Haller 633
B. Genel Mahkemelerin Görev 636
a. Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar 636
b. Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar: 657
2. Yetki 659
3. Dava Süresi 659
A. Otuz Günlük Askı İlan Süresi 660
B. Kesinleşmiş Tespitlere Karşı Açılacak Davalarda Süre 660
§4. İSPAT VE DELİLLER 666
1. Kanıtlama Yükümlülüğü 666
2. Mahkemece Yapılacak Araştırma ve İnceleme 673
3. Fiili Kullanım ve Muhdesatların Tutanağın Beyanlar Hanesinde
Gösterilmesi 674
§5. HÜKÜM 676
1. Genel Olarak 676
2. Hükmün Tescile İlişkin Bölümü 677
3. Hükmün Beyanlar Hanesine Yazılacak Şerhlere İlişkin Bölümü 679
4. Davanın Durdurulmasına İlişkin Şerh 687
§6. YARGILAMA GIDERLERI 693
§7. KANUN YOLLARI 695
§8. KULLANIM KADASTROSUNA İLİŞKİN KARARLAR 695
KAYNAKÇA 707
KAVRAMLAR FİHRİSTİ 709

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
265,00   
265,00   
2
132,50   
265,00   
3
88,33   
265,00   
4
66,25   
265,00   
5
53,00   
265,00   
6
44,17   
265,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
265,00   
265,00   
2
132,50   
265,00   
3
88,33   
265,00   
4
66,25   
265,00   
5
53,00   
265,00   
6
44,17   
265,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
265,00   
265,00   
2
132,50   
265,00   
3
88,33   
265,00   
4
66,25   
265,00   
5
53,00   
265,00   
6
44,17   
265,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
265,00   
265,00   
2
132,50   
265,00   
3
88,33   
265,00   
4
66,25   
265,00   
5
53,00   
265,00   
6
44,17   
265,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
265,00   
265,00   
2
132,50   
265,00   
3
88,33   
265,00   
4
66,25   
265,00   
5
53,00   
265,00   
6
44,17   
265,00   
Kapat