İstihkak Davaları Timuçin Muşul

İcra ve İflas Hukukunda;İstihkak Davaları


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
473
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257467612
Boyut
16x24
Baskı
3145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 145 puan kazanacaksınız)
   145

Prof. Dr. Timuçin MUŞUL

 

Kitapta uygulamaya ışık tutacak nitelikte ve yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararına da yer verilmiştir. Taranan Yargıtay kararlarından kanun maddelerini aynen tekrarlayanlar kitaba alınmamış, sadece uygulamada ortaya çıkan sorunları çözücü ve ilke kararı niteliğini haiz olanlar ele alınarak tahlili tenkitleri yapılmış, gerekçesiyle birlikte açıklanmış.

(Önsözden)

 

 


İÇİNDEKİLER

İcra ve İflas Hukukunda
İSTİHKAK DAVALARI

Kavram, tanımı, amacı, hukukî niteliği ve özel dava şartı
§ 1. İSTİHKAK DAVASI: KAVRAM, TANIMI, AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 1
Kanunî Düzenleme 1
Davacı, Davalı Sıfatları ve İspat Yükü 1
Çalınmış ve Kaybolmuş Şeyler 1
Taşınır Davası 1
TMK m.989-991 Hükümlerinin İstihkak Davası Açılmasına
Engel Olup Olmadığı 3
Kavram 3
Tanımı 4
Ç. Amacı 4
Hukukî Niteliği 5
Uygulama 5
Kanaatimiz 6
İcra Müdürlüğünce Vaki Şikâyetin İstihkak Davası Olarak Nitelendirilemeyeceği 8
Üçüncü Kişinin Şikâyet Yoluyla Haczin Kaldırılmasını İstediği Mahcuz
Malın Kendisine Ait Olduğunu İddia Ederek İstihkak Davası Açması 9
Şikâyet ve İstihkak Davasının Terdit İlişkisi İçinde İleri Sürülebileceği 10
§ 2. ÖZEL DAVA ŞARTI: HACİZ. 19
Haciz Yoluyla Takibe Girişen Alacaklının Borçlunun Malvarlığından
Tatmin Edileceği 19
İstihkak Davasının Görülebilmesi İçin Takip Konusu Alacağın Gerçek Olması Gerektiği 20

İstihkak Davası Bakımından Özel Dava Şartı: Geçerli Bir Haczin Olması 21
Haciz; Tanımı ve Gerçekleşmesi 21
Nelerin Haciz Edilebileceği 22
Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası Üzerine İcra Müdürünün
Hacizden Vazgeçip Geçemeyeceği 24
Haciz Edilen Taşınır Malların Borçlu Yedinde Bırakılması veya Yediemine Teslimi 29
Geçerli Bir Haczin Varlığının İstihkak Davası Bakımından Özel
Dava Şartı Olduğu 32
Dava Şartları; Tanımı ve Özellikleri 32
İstihkak Davası Açıldığı Sırada Geçerli Bir İcra Takibinin ve
Bu Takipte Konulmuş Haczin Varlığı 35
Davanın Açıldığı Tarihte Geçerli Bir Haczin Olmaması 41
Haczin İstihkak Davası Sırasında Kalkması 43
Fiili Haczin Yapılamamasının İstihkak Davası Açmaya Engel
Olup Olmayacağı 45
İstihkak İddiasının, İstihkak Davası veya İstihkak İddiasının
Reddi Davası Bakımından Ön Koşul Olduğu 46
Ç. Ticaret Şirketi veya Adi Şirket (Adi Ortaklık) Ortağının Şahsî
Alacaklısının Neleri Haciz Ettirebileceği 47
Genel Olarak 47
Ticaret Şirketlerinde 47
Adi Ortaklıkta Ortaklık Malının Ortaklardan Birinin Şahsi Borcu
İçin Haczedilmesi Halinde İstihkak Davası 49
Genel Olarak 49
İstihkak Davası 50
§ 3. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İSTİHKAK DAVASI 53
Yabancı Davacı İçin Özel Dava Şartı: Teminat Gösterme Yükümlülüğü 53
İstihkak Davasına Konu Mahcuz Malın Yabancılık Unsuru Taşıması 55
İİK m.97’deki istihkak davasının İİK m.228 ve TMK m.683’deki istihkak davalarından farklı olduğu, ön sorun-bekletici sorun
§ 4. İİK m.97’deki İSTİHKAK DAVASININ İİK m.228 veTMK m.683’deki
İSTİHKAK DAVALARINDAN FARKLI OLDUĞU 57
İİK m.97’deki İstihkak Davasının İİK m.228’deki İstihkak Davasından
Farklı Olduğu 57

Genel Olarak 57
Masaya Kaydedilen İddialarının İncelenip Gerekli Kararların
Verilmesi 59
Masaya Yapılan Talebin Reddi 60
Sınırlı Aynî Hak İddiaları 60
Mülkiyete Dayanan İstihkak İddiası 60
İflâs İdaresinin İstihkak İddiasını Kabul veya Reddi 61
İflâs İdaresinin, İstihkak İddiasını Kabul Etmesi 61
İflâs idaresinin, İstihkak İddiasını Reddetmesi 61
İflâs Tarihinde Üçüncü Kişi Yedinde Müflise Ait Malın
Bulunması 63
İİK m.97’deki İstihkak Davasının TMK m.683’deki İstihkak
Davasından Farklı Olduğu 64
§ 5. İSTİHKAK İDDİASI VE İSTİHKAK DAVASINDA;
ÖN SORUN – BEKLETİCİ SORUN 67
Genel Olarak 67
Ön Sorun 67
Bekletici Sorun 67
İstihkak İddiasında ve İstihkak Davasında 69
İstihkak davalarının birleştirilmesi ve ayrılması, istihkak ve şikâyet dosyalarının birleştirilemeyeceği
§ 6. İSTİHKAK DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 77
HMK Hükümlerinin Uygulanacağı 77
İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 78
İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Ortaya Çıkabileceği Hâller 78
İhtiyari Dava Arkadaşlığının Davanın Başında veya Seyri
Sırasında Ortaya Çıkması 79
Davalar Arasında Bağlantı Olması 79
Davaların Birleştirilmesi 80
İhtiyari Dava Arkadaşlığının Hükümleri 80
Zorunlu Dava Arkadaşlığı 81
Ç. Birden Fazla Kişinin Aynı Hâciz Alacaklıya Karşı Aynı Dilekçe İle
İstihkak Davası Açması 82
Birden Fazla Hâciz Alacaklıya Karşı Aynı Dilekçe İle İstihkak Davası Açılması. 83

§ 7. İSTİHKAK VE ŞİKÂYET DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ 85
İstihkak Davası ve Şikâyetin Farklı Hükümlere Tâbi Olduğu 85
İstihkak Davası ve Şikâyetin Birlikte Görülemeyeceği 85
İstihkak davasına konu olabilecek mallar ve haklar
§ 8. İSTİHKAK DAVASINA KONU OLABİLECEK MALLAR 89
Taşınır Mallar 89
Mahcuz Taşınır Mal Üzerinde İstihkak İddiası 89
Rehinli Taşınır Mal Üzerinde İstihkak İddiası 89
Taşınmaz Mallar 91
Taşınmazların İstihkak Davasına Konu Yapılıp Yapılamayacağı 91
Üçüncü Kişinin Taşınmazının Haciz Edilemeyeceği 92
Taşınmazı Haciz Edilen Üçüncü Kişinin Ne Yapacağı 93
Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası Taşınırlar İçin
Olup, Taşınmazlar Hakkında Açılamayacağı 93
Üçüncü Kişinin Taşınmazı Başkasının Borcu İçin Haciz
Edilmişse 94
Üçüncü Kişi, Borçlunun Haciz Edilen Taşınmazının
Mülkiyetini Tescilsiz İktisap Yoluyla Kazanmışsa 97
§ 9. İSTİHKAK DAVASINA KONU OLABİLECEK HAKLAR 99
Hangi Hakların İstihkak Davasına Dayanak Yapılabileceği 99
İstihkak Davasında İleri Sürülebilecek Haklar 99
Kişisel Hakların ve Başkasına Ait Hakların İstihkak Davasında
İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 103
Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak İddiası 106
Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyet Payı 106
Genel Olarak 106
İstihkak İddiası 107
Mütemmim Cüz veya Teferruat Hakkında İstihkak İddiası 107
Mütemmim Cüz Hakkında İstihkak İddiası 107
Genel Olarak. 107
İstihkak İddiası 108
Teferruat Hakkında İstihkak İddiası. 109
Genel Olarak. 109

İstihkak İddiası 112
3. İpoteğin Mütemmim Cüz ve Teferruatı Da Kapsayacağı 112
Kara Taşıt Araçlarının Haczi Halinde İstihkak İddiası 113
Kara Taşıt Aracı Sicile Kayıtlı Değilse 113
Kara Taşıt Aracı Sicile Kayıtlıysa 114
Yetişmemiş Mahsullerin Haczi Halinde İstihkak İddiası 115
Taşınmaz ve Üzerindeki Mahsul Aynı Kişiye Aitse 115
Taşınmaz ve Üzerindeki Mahsul Ayrı Kişilere Aitse 115
Yetişmemiş Mahsullerin Ne Zaman Haciz Edilebileceği 115
İpotekli Taşınmazın Yetişmemiş Mahsullerinin Haczi 116
Kiralayanın Finansal Kiralama Sözleşmesine Dayanan İstihkak İddiası 116
Genel Olarak. 116
Finansal Kiralama Sözleşmesi 116
Sözleşmenin Konusu 117
Sözleşmenin Şekli ve Tescili 117
ç) Finansal Kiralama Konusu Malın Mülkiyeti 118
Kiracının İflâsı veya İcra Takibine Uğraması 118
Kiralayanın İflâsı veya İcra Takibine Uğraması 118
Sözleşmenin Sona Ermesi 118
Sözleşmenin İhlâli 119
ğ) Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 119
Kiralayanın İstihkak İddiası 119
Finansal Kiralama Sözleşmesiyle Kiralanan Malın Haczi Halinde
İstihkak İddiasının Hangi Hakka Dayanabileceği 120
Mahcuz Malın Mülkiyeti Finansal Kiralama Sözleşmesi
Kapsamında Davacı 3. Kişiye Geçmişse 121
Mahcuz Malın Mülkiyeti Finansal Kiralama Sözleşmesi
Kapsamında Davacı 3. Kişiye Geçmemişse 121
Ç. Rehin Hakkına Dayanan İstihkak İddiası 121
Taşınır Mal Üzerindeki Rehin Hakkı 121
Borçlunun Haczedilen Mevduat Hesabında Bankanın Rehin
Hakkı 122
Mevcut Alacaklar Üzerinde Rehin Hakkı 122
Haciz Müzekkeresi Gönderilmesi Halinde 122

Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Halinde 124
İleride Doğacak Alacaklar Üzerinde Rehin Hakkı 124
Hapis Hakkına Dayanan İstihkak İddiası 125
Kiralayanın Hapis Hakkı 125
Avukatın Hapis Hakkı 126
Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışta Hapis Hakkı 127
Malın, Satıcı Tarafından Haczi Halinde 127
Malın, Satıcının Alacaklısı Tarafından Haczi Halinde 128
Alıcı, Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmemişse 128
Alıcı, Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmüşse 128
Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malın Haczi Üzerine Satıcının
İstihkak İddiası 129
Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış 129
Geçerlik Şartları 129
Taliki Şarta Bağlı Olduğu 130
Konusu 130
Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malın Alıcının Alacaklısı Tarafından Haczi 130
Alıcı, Taksitleri Zamanında Ödüyorsa 131
Alıcı, Taksitleri Zamanında Ödememişse 132
Üçüncü Kişinin, Tapuya Şerh Verilmiş Şahsi Hakka Dayanan İstihkak
İddiası 132
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğmuş ve Şerh Verilmiş Şahsî Talep Hakkının, İstihkak Davasına Konu Yapılıp
Yapılamayacağı 135
Ğ. Bankanın, Borçlusuna Karşı İleri Sürebileceği Rehin Hakkını, Borçlunun Alacaklısına Karşı Da İstihkak İddiası Olarak İleri
Sürebileceği 138
Çek Kanunu m.3 138
Haciz Yazısı – Haciz İhbarnamesi 139
İİK m.99’un Uygulanacağı Hallerde 3. Kişinin Doğrudan İstihkak
Davası Açmasına Bir Engel Olmadığı 143
Birinci Haciz İhbarnamesini Tebellüğ Eden 3. Kişinin, Borçlunun Mevduatı Üzerinde Rehin Hakkını Haiz Olduğunu İddia Etmesi 143

Görevli ve yetkili mahkeme,taraf ve
dava ehliyeti, sıfat, davanın tarafları, vekâlet ve ücreti
§ 10. DAVANIN NEREDE AÇILACAĞI 147
2004 Sayılı İİK Hükümleri Uyarınca Yapılan Haciz Üzerine Açılan
İstihkak Davalarında; Görevli Ve Yetkili Mahkeme 147
Görevli Mahkeme 147
Yetkili Mahkeme 148
Genel Olarak. 148
Kavram ve Tanımı 148
Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlar Hakkında Genel
Yetkili Mahkeme 148
Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlar Hakkında Genel
Yetkili Mahkeme 150
İstihkak Davasının Açılacağı Yetkili İcra Hukuk Mahkemesi 150
İcra Mahkemesinin Yetkisiz Olması Halinde Yargılama
Giderleri 151
6183 Sayılı AATUHK Hükümleri Uyarınca Yapılan Haciz Üzerine
Açılan İstihkak Davalarında; Görevli ve Yetkili Mahkeme 152
AATUHK.’nın İstihkak Davalarına İlişkin Düzenlemesi 152
Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları
(AATUHK m.66) 152
Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak
İddiaları (AATUHK m.67) 152
Borçlu ile Birlikte İkamet Eden Üçüncü Kişilerin İstihkak İddiası 153
6183 sayılı AATUHK Uyarınca Açılan İstihkak Davalarında
Yetkili ve Görevli Mahkeme, Yargılama 153
Yetkili ve Görevli Mahkeme 153
Yargılama. 155
§ 11. TARAF EHLİYETİ 157
Genel Olarak 157
Tanımı 159
Gerçek Kişiler 159
Kişiliğin Kazanılması ve Sona Ermesi 159
Dava Açıldığı Sırada “Taraf Ehliyeti” Mevcut Değilse 161
Yargılama Sırasında “Taraf Ehliyet” Son Bulursa 162

Tüzel Kişiler 163
Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Temsili 163
Dava Sırasında Taraf Ehliyetinin Yitirilmesi 164
Davadan Önce Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin İhyası 164
Dava Sırasında Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin İhyası 166
Kamu İdareleri 166
Tüzel Kişiliği Bulunmayan Başbakanlık ve Bakanlık Birimleri 168
Tüzel Kişiliği Olmayan Şahıs Ve Mal Toplulukları 169
Adi Ortaklık 169
Ortak Girişim (Joint Venture = İş Ortaklığı) 169
Taraf Ehliyetinin Yokluğu 171
Davada 171
İcra Takibinde 171
§ 12. TAKİP ve DAVA EHLİYETİ 173
Tanımı 173
Gerçek Kişilerin Fiil Ehliyeti 173
Tam Ehliyetliler 173
Tam Ehliyetsizler 173
Mahdut Ehliyetliler 174
Mahdut Ehliyetsizler 175
Takip ve Dava Ehliyetinin Yokluğu 175
Ç. Tüzel Kişiler 175
§ 13. SIFAT VE TAKİP YETKİSİ 177
Tanımı ve Hukukî Niteliği 177
Sıfat Yokluğu 180
Takip Yetkisi 182
§ 14. İSTİHKAK DAVASININ TARAFLARI 185
İstihkak Davasının Kimler Arasında Görüleceği 185
Kural ve İstisnaları 185
Kural 185
İstihkak Davasının Üçüncü Kişi İle Alacaklı Arasında Görüleceği 185
İstihkak Davasında Borçlunun Taraf Olup Olamayacağı 186
İstisnalar 190

Takip Konusu Alacağın, İstihkak Davasının Açılmasından Önce Devri 193
Takip Konusu Alacağın, İstihkak Davasının Açılmasından Sonra Devri 194
Yargılama Sırasında Dava Konusu Şeyin Devri 195
Husumetin Alacaklıdan Gayrı Bir Kişiye Yöneltilmesi 195
Dava Dilekçesindeki Maddi Hataya Dayanan Yanlışlıkların
Düzeltilmesi 196
İstihkak Davasında Davacı ve Davalı Sıfatlarının Nasıl Belirleneceği 197
“Haciz Sırasında Elde Bulundurma” Kıstası 197
Genel Olarak. 197
Haczin Borçlu Elinde (Yedinde) Yapılması 198
Davacı ve Davalı Sıfatları 198
Davalı Tarafta Birden Fazla Kişinin Bulunması 198
Haczin Üçüncü Kişi Yedinde Yapılması 198
Haczin Borçlu ve Üçüncü Kişi Yedinde Yapılması 199
“Elde Bulundurma” İle Kast Edilenin Teknik Anlamda “Zilyetlik” Olmadığı 199
Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malın Alıcının Alacaklısı
Tarafından Haczi Halinde; İstihkak Davasının Tarafları 202
§ 15. VEKÂLET, TEBLİĞ VE VEKÂLET ÜCRETİ 203
Müvekkil ve Vekil Kavramları 203
Dava ve İcra Takibinde Vekil İle Temsil Mecburiyeti Olmadığı 204
1. Gerçek kişi 204
2. Tüzel kişi 204
Yabancı ülkede düzenlenmiş vekâletname 205
Vekile Tebliğ 206
Genel Olarak 206
Elektronik Tebligat 207
Elektronik Tebligat İşlemlerinin Yürütülmesi 207
Tanımlar 207
Avukatlara Elektronik Tebligatın Zorunlu Olup Olmadığı 208
Kural 208
İstisna 208
Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağı 208

Muhatabın Bilgilendirilmesi 208
Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Erişimi 208
Elektronik Tebligatın Muhatabın Adresine Ulaşmasına Dair
Delil Kaydının Bildirimi 209
Ç. Usulsüz Tebliğ ve Tebliğ Yokluğu 209
Vekâlet Ücreti 210
Genel olarak 210
İstihkak Davasında 210
İstihkak Davasının Esastan Kabul veya Reddi Halinde 210
İstihkak Davasının Usulden Reddi Halinde 213
Davanın Konusuz Kalması Halinde 213
Vekâletin Sona Ermesi 215
Kural. 215
Vekâletin Davanın Açılmasından Önce Müvekkilin Ölümü
İle Sona Ermesi 215
Vekâletin Dava Sırasında Müvekkilin Ölümü İle Sona Ermesi 215
İstisna 216
İcra mahkemesine hatalı başvuru, icra mahkemesinin başvuruyu yanlış nitelendirmesi, istihkak davasının konusuz kalması
§ 16. İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURUNUN HATALI YAPILMASI. 217
§ 17. İCRA MAHKEMESİNİN BAŞVURUYU YANLIŞ NİTELENDİRMESİ 221
İİK m. 96-99 Hükümlerinin Yanlış Uygulanması 221
İcra Mahkemesinin Başvuruyu Yanlış Nitelendirmesi 222
Şikâyetin, İstihkak Davası Olarak Nitelendirilmesi 223
İstihkak Davasının, Şikâyet Olarak Nitelendirilmesi 225
§ 18. İSTİHKAK DAVASININ KONUSUZ KALMASI 227
Geçerli Bir Haczin Varlığının Dava Şartı Olduğu 227
Haczin Kalkıp Davanın Konusuz Kalması 227
Malın, borçlu elinde haciz edilmesi halinde;
istihkak iddiası ve istihkak davası, yargılama usulü ve ispat yükü
§ 19. İSTİHKAK İDDİASI ve İSTİHKAK DAVASI. 231
Genel Olarak 231
Kimlerin Kimin Lehine İstihkak İddiasında Bulunabileceği 231

İstihkak Davası veya İstihkak İddiasının Reddi Davasını Açma
Süresi 232
İstihkak İddiasında Bulunma ve İstihkak Davası Açma Süreleri 233
İstihkak İddiasında Bulunma Süreleri 233
Haciz Sırasında Borçlu veya Üçüncü Kişi Hazır Bulunmuşsa 233
Haciz Sırasında Borçlu veya Üçüncü Kişi Hazır Bulunmamışsa 233
İstihkak Davası Açma Süreleri 234
Üçüncü kişinin yasal 7 günlük hak düşürücü süre (m.96/3) içerisinde istihkak iddiasında bulunması üzerine; 234
Üçüncü Kişiye İstihkak Talebinde Bulunma İmkânı Verilmemişse 235
İstihkak İddiasının İcra Dairesine Bildirilmesi. 235
Haciz Sırasında veya Bilahare İstihkak İddiası 235
Haciz Edilecek Mallar, Takibin Yapıldığı İcra Dairesinin
Yetki Çevresi İçinde İse 235
Üçüncü Kişi Lehine İstihkak İddiasını Kimlerin İleri Sürebileceği 235
İstihkak İddiasına Karşı İtiraz Edilmesi 245
aa) İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesine Rağmen İcra Müdürlüğünce İİK m.97/f.1, cüm.1 Uyarınca İşlem Yapılmaması 245
bb) İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi Üzerine İcra Müdürlüğünce İİK m.97/f.1, cüm.1 Uyarınca İşlem Yapılması 247
İstihkak İddiasına Karşı İtiraz Edilmemesi 251
Haciz Edilecek Mallar, Takibin Yapıldığı İcra Dairesinin
Yetki Çevresi Dışında İse 252
İcra Müdürünün, Haczin İİK m.97 veya m.99 Hükmüne
Göre Yapılmış Sayılmasına Karar Vermede Hataya Düşmesi 254
Hacizden Sonra İstihkak İddiası 255
Hacizden Sonra İstihkak İddiasının Ne Zaman İleri Sürülebileceği 255
Borçlu veya Üçüncü Kişinin Malın Haciz Edildiğini
Sonradan Öğrenmesi 255
Haciz Sırasında İstihkak İddiasında Bulunma İmkânının Üçüncü Kişiye Verilmemesi 256

Üçüncü Kişinin Hâciz Alacaklıya Karşı Açacağı İstihkak
Davasının Konusu, Maddî ve Manevî Tazminat 261
Ç. Üçüncü Kişinin Doğrudan İcra Mahkemesinde İstihkak Davası Açması 263
İİK m.96-97 Hükümlerinin Mükellefiyetler Listesi Bakımından da Uygulanabilir Olduğu 266
Şikâyet ve İstihkak Davasının Terditli Açılması 269
§ 20. YARGILAMA USULÜ 271
İstihkak Davasının Tâbi olduğu Yargılama Usulü ve Takipsiz
Bırakılması 271
Başvurma Harcına ve Peşin Nispi İlâm Harcına Tâbi Olduğu 273
Hâkimin İncelemeyi Duruşmalı Yapmak Zorunda Olduğu 274
Ç- Hâkimin Bütün Delilleri Serbestçe Takdir Edebileceği 275
İşlemden Kaldırılan Dosyanın, Yenilenmesinden Sonra Takipsiz
Bırakılması 275
HUMK Yürürlükteyken Dosyası İşlemden Kaldırılıp Bilahare Yenilenen Davanın, HMK Yürürlüğe Girdikten Sonra Takipsiz Bırakılması 276
HUMK Yürürlükteyken Açılan Davanın, HMK Yürürlüğe Girdikten Sonra İşlemden Kaldırılan Dosyasının Yenilenmesini Müteakip
Takipsiz Bırakılması 277
§ 21. KİMİN, NEYİ, NASIL İSPAT EDECEĞİ 279
Mülkiyet Karinesi ve İspat Yükü. 279
Mülkiyet Karinesi 279
Mülkiyet Karinesinin Aksini İspat Yükü 280
Mülkiyet karinesinin borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine olması 283
Malın Borçlu Yedinde Haczedilmesi 283
Malın Borçlu ile Üçüncü Kişinin Birlikte Yedinde
Haczedilmesi 284
Mülkiyet Karinesinin Üçüncü Kişi Lehine Olması 285
İcra Müdürünün İİK m.96-97/f.1, cüm.1 Yerine Hataen İİK m.99 Hükmüne Göre İşlem Yapmasının İspat Yüküne Yer
Değiştirmeyeceği 289
Mülkiyet Karinesinin Trafik Siciline Tescil Edilmiş Araçlar
Hakkında Geçerli Olmadığı 291
Mülkiyet Karinesinin, Ticaret Ve Sanayi Odasına Kaydı Zorunlu
Araçlar Hakkında Geçerli Olmadığı 293
Tescile Tâbi Aracın Üçüncü Kişi Yedinde Haczi 293
Tescile Tâbi Aracın Borçlu Yedinde Haczi 293

Borçlu ile Üçüncü Kişinin Birlikte Yedinde Olan Mallarda
Mülkiyet Karinesi 294
Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağın Olması Halinde Mülkiyet Karinesi 295
Mülkiyet Karinesinin Aksini İddia Eden İstihkak Davacısının
Neleri, Hangi Delillerle İspat Etmesi Gerektiği 296
İİK m.97/a, 2. Fıkranın Düzenlemesi 296
Adi Kira Sözleşmesi ve Vergi Levhasının İspata Yeterli Olmadığı 298
Faturaların İspata Yeterli Olup Olmadığı 298
Genel Olarak 298
Borcun Doğum Tarihinden Önce Düzenlenmiş Fatura 302
Borcun Doğum Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Fatura 303
ç) Haczin Yapıldığı Tarihte Düzenlenmiş Fatura 304
Borçlu ile Üçüncü Kişinin Beraber Oturdukları Yerde Bulunup Kadın, Erkek veya Çocuklara Ait Olması Gerektiği Açıkça Anlaşılan yahut Örf ve Âdet, Sanat, Meslek ya da Meşgale
Gereği Olan Mallarda Mülkiyet Karinesi 304
Haczin Yapıldığını Öğrenme Karinesi 305
Borçlunun Üçüncü Kişinin İddiasını Kabul Etmesinin Hâciz
Alacaklıya Etki Etmeyeceği 306
Ç. Davacı Üçüncü Kişinin, İspat Yükünü Yerine Getirememesi 307
Borçlu ile Davacı Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Olmasının
Davaya Etkisi 308
Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Muvazaalı İşlemlere Dayanması 310
Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davasına Konu Olayda İİK m.280/f.3 Şartlarının Gerçekleşmesi 314
İstihkak davasının kabul veya reddi
§ 22. İSTİHKAK DAVASININ KABULÜ 317
İstihkak İddiasının Mülkiyet Hakkına Dayandırılması 317
İstihkak İddiasını Rehin Hakkına Dayandırılması. 319
İstihkak Davasını Kazanan Davacı 3. Kişi Lehine Tazminat 319
İİK m.97/15. Fıkrada Öngörülen Tazminat 319
Davacı 3. Kişinin Gerçek Zararının Tazmini İçin Genel
Mahkemede Dava Açabileceği 322

§ 23. İSTİHKAK DAVASININ REDDİ 325
İstihkak Davasının Yasal Süresinden Sonra Açılması 325
İstihkak İddiasının Muvazaaya Dayanması 325
Borçlunun, Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı ile Kendisine Ait Aile Şirketi Olan Davacı Şirketin Tüzel Kişilik Perdesinden Yararlanarak
Ticari Faaliyete Bu Şirket Üzerinden Devam Etmesi 327
Ç. İstihkak Davasının İcra Mahkemesince Haksız Bulunması 329
Davanın Esastan Reddi 329
Vekille Temsil Edilen Davalı Alacaklı Lehine Vekâlet Ücretine
Karar Verilmesi 330
İstihkak Davasının Reddi Üzerine Davalı Hâciz Alacaklı Lehine Tazminat 331
İstihkak Davasının Açılmasından Önce Mahcuz Malın Paraya
Çevrilmiş Olması 336
İstihkak Davası Konusunun Bedele Dönüşmesi 337
Mahcuz Malın Yedieminden Satın Alınması 339
Gemi Alacağının Doğumundan Sonra Gemiyi İyiniyetle İktisap Eden Üçüncü Kişinin, Hâciz Alacaklıya Karşı Açtığı İstihkak Davası 339
Genel Olarak 339
Deniz Alacağı, Gemi Alacağı ve Kanunî Rehin Hakkı 339
Gemi Alacaklarının, Kanunî Rehin Hakkı ile Teminat Altına Alınmış Olmasının, Geminin İhtiyati Haczine Engel Teşkil
Etmediği 340
Gemi Alacaklısına Karşı Açılan İstihkak Davası 341
Karşı dava
§ 24. KARŞI DAVA OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 343
Müstakil Dava Olarak Tasarrufun İptali Davası. 343
İİK.’nın Düzenlemesi 343
“İcra ve İflâs Hukukunda; TASARRUFUN İPTALI DAVALARI, 3.
Baskı, Ankara 2021” ile ilgili AÇIKLAMA 344
Borçlu Hakkındaki İflâs Kararının Tasarrufun İptali
Davasının Derdestliğine Etkisi 344
Tasarrufun İptali Davasına Adlî Tatilde Devam Edilip Edilemeyeceği 346
Tasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Sebebiyle İptal Davasının
Terditli Dava Şeklinde Açılamayacağı 348

Karşı Dava Olarak Tasarrufun İptali Davası 349
Kimler Aleyhine, Hangi Süre İçinde, Nerede, Nasıl Açılacağı 349
1 . a) Tasarrufun İptali Davasının Karşı Dava Olarak Açılması 349
Haczin Talimatla Yapılmış Olması 350
Karşı Davanın Açılabilme Şartlarının Mevcut Olmaması 351
Görevli Mahkeme 351
Tasarrufun İptali Davasının, Derdest İstihkak Davası İle Birleştirilemeyeceği 352
Tasarrufun İptalinin İstihkak Dava Dilekçesinde İkinci
Netice-i Talep Olarak İleri Sürülmesi 354
Genel Olarak 354
Tasarrufun İptalinin, İstihkak Dava Dilekçesinde İkinci
Netice-i Talep Olarak İleri Sürülmesi 356
Geçerli Bir Haczin Varlığının Özel Dava Şartı Olduğu 356
Takip Borçlusu ve 3. Kişi Arasında Zorunlu Pasif Dava
Arkadaşlığı Olduğu 357
Karşı Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasının Konusu
Yargılama ve Hüküm 359
Delillerin Serbestçe Takdir Edileceği 359
İstihkak Davasının Kabulüne Karar Verilmesi 359
İstihkak Davasının Reddine Karar Verilmesi 360
İstihkak Davasının Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi 362
Üçüncü Kişinin, Borçlunun Ticari Emtiasını Devralma
İşleminin Muvazaalı Olması 362
İstihkak davası Ve Karşı Tasarrufun İptali Davası Sırasında Borçlunun İflâsı 363
Vekâlet Ücreti 363
Genel Olarak. 363
Her İki Davanın Da Haciz Yokluğu Sebebiyle Reddi Halinde
Vekâlet Ücreti. 364
İstihkak İddiasının Reddi Davasının Açılması Halinde, Tasarrufun
İptali Davasının Karşı Dava Olarak Açılamayacağı 364

Malın, üçüncü kişi elinde haciz edilmesi halinde; istihkak iddiasının reddi davası
§ 25. İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI 367
Hukukî Niteliği 367
Üçüncü Kişi Elindeki Malın Haczi 367
İstihkak İddiasının Reddi Davasını Açma Süresi 372
Ç. Üçüncü Kişinin Borçlu ile Beraber Yedinde Haciz Edilen Mallar
Üzerinde İstihkak İddiası 376
Üçüncü Kişinin, Sadece Kendi Yedinde Haciz Edilen Mallar Üzerinde İstihkak İddiası 376
Üçüncü Kişinin Elinde Haciz Edilen Taşınır Malın,Takibin Yapıldığı
İcra Dairesinin Yetki Sahası Dışında Bulunması 377
F Taşınır Malın Üçüncü Kişi Elinde Haciz Edilmesi Halinde; Zilyetlik Karinesi 379
İstihkak İddiasının Reddi Davasının Kabul veya Reddi 380
Genel Olarak 380
İstihkak İddiasının Reddi Davasının Kabulü 381
İstihkak İddiasının Reddi Davasının Reddi 382
Ğ. İcra Müdürlüğünün İİK m.99 Gereğince İşlem Yapmaması 382
İİK m.99’un, Üçüncü Kişinin İstihkak Davası (m.97) Açmasını
Engellemediği 384
Borçlunun İİK m.44 Gereklerini Yerine GetirmedenTicari İşletme Devri Halinde; İstihkak İddiasının Reddi Davasının veya İstihkak
Davasının Açılması 385
Hâciz Alacaklının İstihkak İddiasının Reddi Davası Açması 385
Üçüncü Kişinin, Hâciz Alacaklıya Karşı İstihkak Davası Açması 386
Satışı isteme sürelerine etkisi
§ 26. İSTİHKAK İDDİASI VE DAVASININ SATIŞI İSTEME SÜRELERİNE ETKİSİ 387
Genel Olarak 387
Malın Borçlu Yedinde Haczi Halinde 389
Malın Üçüncü Kişi Yedinde Haczi Halinde 391
Borçlunun iflâsının davaya etkisi
§ 27. BORÇLUNUN İFLÂSININ, DERDEST İSTİHKAK DAVASINA VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASINA ETKİSİ 393

Yargılama giderleri
§ 28. YARGILAMA GİDERLERİ 395
Yargılama Giderlerine Nasıl Karar Verileceği 395
Harçlar 396
İstihkak Davasında; Başvuru, Karar ve İlâm Harçları 396
Dava Değeri 398
Dava Açılırken Peşin Nispi Harç 398
Nispi Karar ve İlâm Harcı Ödenmeksizin İlâm Suretinin Alınabileceği 400
Davanın Reddi Halinde Maktu Karar ve İlâm Harcı 401
İstihkak davasının
kabulü veya reddi kararının icrası
§ 29. İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLEN KARARLARIN İCRASI 403
İstihkak Davasının Kabulü 403
İstihkak Davasının Reddi 404
Kanun yolları
§ 30. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 405
Genel Olarak 405
İcra (Hukuk) Mahkemesi Kararları ve Kanun Yolları 406
Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başladığı 20.07.2016 Tarihine Kadar 5311 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere Rağmen Uygulanan İİK.’nın Değişiklikten Önceki Hükümlerine Göre; İcra Mahkemesince Verilen Hukuk İşlerine İlişkin
Kararlara Karşı Kanun Yolları 406
Temyiz 408
Temyiz Talebinin Kabule Şayanlık Şartları 410
İcra Mahkemesinin Hukuk İşlerine İlişkin Kabili Temyiz Kararları 412
Temyiz Kanun Yoluna Başvurulmuş Olmasının Derdest
İcra Takibine Etkisi 416
ç) İcra Mahkemesi Kararının Temyizen İncelenmesi 419
Şikâyet Hakkında Verilen Kararın Temyizen Bozulması Üzerine Müştekinin Bozma Kararına Uyulması Talebine Rağmen İcra Mahkemesinin İlk Kararında
Direnip Direnemeyeceği 420

Tashihi Karar 421
5311 Sayılı Kanun İle İİK.’da Yapılan Değişikliklere Göre; İcra Mahkemesince Verilen Hukuk İşlerine İlişkin Kararlara Karşı
Kanun Yolları 422
İstinaf 422
İstinaf Kanun Yoluna Gidilebilecek Kararlar 422
İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi 423
İstinaf Dilekçesinin Reddi 424
Temyiz 425
İstinaf ve Temyiz İncelemelerinin Nasıl Yapılacağı 425
İcra ve İflâs İşlerinin, Yargıtay’ın Hangi Hukuk Dairelerinin İşbölümüne Girdiği 426
Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı 426
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun, 07.07.2020 tarih
ve 173 Sayılı Kararı 427
aa) Yargıtay 13., 19., 20., 21. ve 22. Hukuk
Dairelerinin Kapatılması 427
bb) Yargıtay 17., 18. ve 20. Ceza Dairelerinin
Kapatılması 427
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun, 03.11.2020 tarih
ve 245 sayılı Kararı 428
aa) Yargıtay 17. ve 23. Hukuk Dairelerinin Kapatılması 428
bb) Yargıtay 3. ve 13. Ceza Dairelerinin Kapatılması 429
İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Yargılamanın İadesi Yoluna
Gidilip Gidilemeyeceği 429
Genel Olarak 429
İcra Hukuk Mahkemesi Kararlarına Karşı Yargılamanın
İadesinin Talep Edilip Edilemeyeceği 431
KİTAP İNCELEMESİ 433
Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL’UN YAYINLARI; 467

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
   
   
Kapat