Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Uğur Aşkın

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
316
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009597
Boyut
16x24
Baskı
252,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 52 puan kazanacaksınız)
   52

 

 

İÇİNDEKİLER
2. BASKIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 15
BİRİNCİ BÖLÜM
ONARICI ADALET (RESTORATIVE JUSTICE)
KAVRAM 17
ONARICI ADALET FİKRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 18
AMAÇ 20
TEMEL İLKELER 23
BİR ONARICI ADALET MEKANİZMASI OLARAK FAİL-MAĞDUR
ARABULUCULUĞU (UZLAŞTIRMA) 24
ONARICI ADALET UYGULAMA MODELLERİ 29
Toplum ve Aile Grup Konferansları 30
Cezalandırıcı Halka (Ceza Belirtme Çemberi) 34
Hapishane Bağlamında Onarıcı Süreçler 37
Mahkeme Tarafından Alınan Onarıcı ve Tazmin Edici Tedbirler 38
Toplumsal Onarım (Islah) Kurulları 39
İKİNCİ BÖLÜM UZLAŞTIRMANIN GENEL HÜKÜMLERİ
TERİM VE TANIM 41
TEMEL KAVRAMLAR 42
Şüpheli- Sanık 42
Müdafi 43
Vekil. 45
Suçtan Zarar Gören ve Mağdur 45
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin Tanımlar Kısmı 47
Bakanlık, Daire Başkanlığı ve Genel Müdürlük 47
Büro 50
Eğitim Kuruluşları Listesi 50

Sicil 51
Ücret Tarifesi 52
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Portalı) 53
Uzlaşma ve Uzlaştırma 54
Uzlaştırmacı 55
İ. Uzlaştırma Raporu ve Uzlaşma Belgesi. 57
UZLAŞTIRMANIN TARİHÇESİ 58
UZLAŞTIRMANIN AMAÇLARI 62
UZLAŞTIRMANIN YARARLARI 64
Mağdur Açısından Yararları 64
Fail Açısından Yararları 65
Toplum Açısından Yararları 66
Uzlaştırmanın Ceza Muhakemesi Bakımından Yararları 67
UZLAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 67
UZLAŞTIRMANIN YASAL DAYANAKLARI 70
UZLAŞTIRMA İLE ARABULUCULUK KARŞILAŞTIRMASI 71
UZLAŞTIRMANIN ANAYASANIN BAZI TEMEL İLKELERİ İLE İLİŞKİSİ 75
Uzlaştırma ve Masumiyet Karinesi 76
Uzlaştırma ve Gizlilik İlkesi 77
Uzlaştırma ve Kişinin Kendini Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamaması 80
Uzlaştırma ve Cezaların İnsan Onuruna Aykırı Olamayacağı ile
Ölçülülüğü 81
Uzlaştırma ve Adil Yargılanma Hakkı ile Hak Arama Hürriyeti 82
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞTIRMANIN ŞARTLARI VE UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR
CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMANIN ŞARTLARI 85
Genel Açıklamalar 85
Suçun Uzlaştırma Kapsamında Bulunması 87
Yetişkinler Bakımından Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar 88
Şikâyete Tabi Suçlar 88
CMK m. 253’te Sayılan Suçlar 99
Özel Kanunlarda Düzenlenen Suçlar 102
Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar 104
Mağdurun Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması 115

Muhakeme Şartlarının Gerçekleşmesi 116
Şikâyet 117
İzin 118
Talep 118
Kusur Yeteneğinin Bulunması 119
Zamanaşımı 120
Dokunulmazlık 121
Askerlik Hizmetinin Yapılmış Olması 121
Soruşturma Evresinde Yeterli Delilin Bulunması 122
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA
SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA VE SONUÇLARI 127
Uzlaştırma Teklifi 127
Genel Olarak 127
Uzlaşma Teklifinin Önce Hangi Tarafa Yapılacağı Meselesi (Şüpheliye
mi mağdura mı?) 129
Uzlaşma Teklifi Kimlere Yapılabilir? 132
Tarafların Davet Edilmesi 133
Açıklamalı Tebligat Yoluyla Teklif 135
İstinabe Yoluyla Teklif 138
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Yoluyla Teklif 140
Tercüman Bulundurma 142
Uzlaştırma Müzakereleri 143
Genel Olarak 143
Müzakerelere kimler katılabilir 143
Müzakereye Katılmaktan İmtina Edilmesi 144
Müzakereye Hazırlık Aşaması 145
Uzlaştırmacının Taraflarla Görüşmesi 145
Müzakereler Nasıl Yürütülür? 147
Müzakerelerin Gerçekleştirilebileceği Yerler 147
Taraflara Ulaşamama Halinde Müzakere 149
Uzlaştırmada Edim 150
Genel Olarak 150
Edimin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olmaması 151
Uzlaşmaya Konu Olabilecek Edim Türleri 152
Edimin Takibinin Yapılması 155

Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 156
Uzlaştırma Raporu 158
Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması 158
Uzlaştırma Raporunun İmzalanması 161
Uzlaştırma Raporunun Onaylanması 162
Uzlaşma Belgesi 164
KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ 166
Genel Olarak 166
Kanun Değişikliği Sebebiyle Fiilin Uzlaştırma Kapsamına Girmesi 167
İnfaz Sırasında Uzlaştırma 168
İnfaz Bittikten Sonra Uzlaştırma 169
Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü 170
Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi 170
Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Kaydı 171
Belgelerin Uzlaştırmacıya Verilmesi ve Uzlaştırma Süresi 171
Uzlaştırma Raporunun Büroya Teslim Edilmesi ve Raporun Hâkim
Tarafından İncelenmesi 172
Mahkemenin Uzlaştırma Süreci Sonunda Verebileceği Karar Türleri 174
BEŞİNCİ BÖLÜM UZLAŞTIRMACIYA İLİŞKİN HUSUSLAR
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ ve SINAVI 175
Eğitim 175
Amaç, Kapsam ve Konusu 175
Yenileme Eğitimleri. 177
Eğitim Kuruluşları 178
Sınav 180
UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ VE DENETİMİ 181
Görevlendirilmesi 181
Denetimi 183
UZLAŞTIRMACININ REDDİ ve YASAKLLIK HALLERİ 184
UZLAŞTIRMACI SİCİLİ 185
Sicile Kayıt Olma Şartları 186
Sicilden ve Listeden Çıkarılma 187
ETİK İLKELER 189
Bağımsızlık ve Tarafsızlık 189

Adalete Hizmet Etme ve Görevi Etkin Şekilde Yürütme 192
Nazik ve Saygılı Olma. 192
Masumiyet Karinesine Riayet Etme 193
Taraflar Arasında Herhangi Bir Saikle Ayrım Yapmama 194
Taraflarla Menfaat Çatışması Yaşamama 195
Uzlaştırmacı Olduğu Olayla İlgili Sonradan Vekil veya Müdafii Olarak
Görev Yapamama 196
Doğrudan veya Dolaylı Menfaat Temin Etmeme 197
Görevin Saygınlığını Koruma 197
UZLAŞTIRMACININ ETİK İLKELER YÖNÜNDEN DENETLENMESİ 198
UZLAŞTIRMACI ÜCRETİ, UZLAŞTIRMACININ MASRAFLARI VE UZLAŞTIRMA GİDERLERİ 200
Genel Olarak. 200
Uzlaştırmacının Ücreti 200
Uzlaştırmacının Masrafları ve Uzlaştırma Giderleri 202
ALTINCI BÖLÜM
KANUN YOLLARI, ZAMANAŞIMI VE UZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLAR
UZLAŞTIRMA RAPORUNA KARŞI KANUN YOLLARI. 205
UZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE ETKİSİ 207
UZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLAR 208
Uzlaştırmanın Sağlanması Halinde Müsadere Hükümlerinin Uygulanabilirliği. 208
Uzlaştırmanın Sağlanması Halinde Sigorta Şirketlerine Başvuru
İmkânının Değerlendirilmesi 210
Uzlaştırmaya İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması 211
Uzlaştırmanın Sağlanması Halinde Koruma Tedbirleri Nedeniyle
Tazminata İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirliği 213
Uzlaştırmanın Sağlanması Halinde Mahsuba İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirliği. 214
Uzlaşmanın Sağlanması Halinde Ödenmiş Olan Adli Para Cezalarının İadesi 215
Suça Tekerrür Halinde Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanabilirliği 216
Uzlaştırma Kapsamına Giren Bir Suçun Bu Kapsama Girmeyen Bir Başka
Suçla Birlikte İşlenmesi Halinde Uzlaştırmanın Uygulanabilirliği 218
Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Uzlaştırma 222
Birden Fazla Suç Olmasına Rağmen Kanunda Tek Ceza Öngörülen
Hallerde Uzlaştırma 223

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
   
   
Kapat