Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması Uğur Tü
Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk
Hukukunda Tanınması
Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk
Hukukunda Tanınması

Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması


Basım Tarihi
2014-11
Sayfa Sayısı
270
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051465074
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Çekişmesiz Yargı
- Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması Koşulları
Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması Usulü

 

 • GİRİŞ - 1
 • B i r i n c i Bölüm
 • GENEL OLARAK ÇEKİŞMESİZ YARGI
 • 1. ÇEKİŞMESİZ YARGI KAVRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ - 3
 • I. GENEL OLARAK - 3
 • II. ÇEKİŞMESİZ YARGININ GENEL ÖZELLİKLERİ - 6
 • A. Kanunda Sayılan Kıstaslar - 6
 • 1. Çekişme (Hasım) Yokluğu Kıstası (HMK m. 382/I-a) - 7
 • 2. Sübjektif Hakkın Yokluğu Kıstası (HMK m. 382/I-b) - 10
 • 3. Hâkimin Re’sen Harekete Geçmesi Kıstası (HMK m. 382/I-c) - 11
 • B. Öğretide Sayılan Kıstaslar - 14
 • 1. İnşaî Etki Kıstası - 15
 • 2. Önleyici Etki Kıstası - 17
 • III. ÇEKİŞMESİZ YARGININ TANIMI - 18
 • 2. ÇEKİŞMESİZ YARGININ GELİŞİMİ - 19
 • I. GENEL OLARAK - 19
 • II. MUKAYESELİ HUKUKTA DURUMU VE GELİŞİMİ - 19
 • A. Roma Hukukunda - 19
 • B. Alman Hukukunda - 20
 • C. Avusturya Hukukunda - 28
 • D. İsviçre Hukukunda - 31
 • III. TÜRK HUKUKUNDA DURUMU VE GELİŞİMİ - 34
 • 3. ÇEKİŞMESİZ YARGIYA TÂBİ İŞLER - 39
 • I. GENEL OLARAK - 39
 • II. KİŞİLER HUKUKUNDA - 41
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 41
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 41
 • III. AİLE HUKUKUNDA - 42
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 42
 • 1. Eşler Arasındaki İlişkilerde - 42
 • 2. Hısımlık Hukukunda - 44
 • 3. Vesayet Hukukunda - 46
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 46
 • IV. MİRAS HUKUKUNDA - 48
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 48
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 50
 • V. EŞYA HUKUKUNDA - 51
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 51
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 52
 • VI. BORÇLAR HUKUKUNDA - 54
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 54
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 56
 • VII. TİCARET HUKUKUNDA - 56
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 56
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 59
 • VIII. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA - 60
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 60
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 62
 • IX. DİĞER HUKUK DALLARINDA - 64
 • A. Kanunda Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 64
 • B. Öğretide Belirtilen Çekişmesiz Yargı İşleri - 65
 • 4. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARI VE ÖZELLİKLERİ - 67
 • I. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARI - 67
 • II. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ KESİNLİĞİ
 • (KESİN KARAR) - 69
 • A. Şeklî Anlamda Kesin Karar - 71
 • 1. Kavram ve Meydana Gelmesi - 71
 • 2. Sonuçları - 74
 • B. Maddî Anlamda Kesin Karar - 75
 • 1. Genel Olarak - 75
 • 2. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Şartları - 76
 • a. Tarafların Aynı Olması (Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları) - 76
 • b. Dava Sebebinin (Vakıaların) Aynı Olması (Kesin Hükmün Objektif Sınırları) - 78
 • c. Dava Konusunun (Hüküm ile Talep Sonucunun) Aynı Olması - 80
 • 3. Kararın İçeriği Bakımından Maddî Anlamda Kesin Hükmün Uygulanma Alanı - 82
 • 4. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Başlaması ve Etkileri - 83
 • 5. Çekişmesiz Yargı Kararları Açısından Maddî
 • Anlamda Kesinlik Kavramı - 87
 • a. -Ne bis in idem- Kuralının Uygulanması - 90
 • b. Bir İşin Yargılama Sırasında Çekişmesiz Yargı
 • Alanından Çıkıp Çekişmeli Yargı Alanına Girmesi - 91
 • c. Çekişmesiz Yargı Kararları Açısından Maddî Anlamda Kesinliğin Değerlendirilmesi - 97
 • III. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ - 98
 • A. Genel Olarak - 98
 • B. Kararın Sonradan Haksız veya Hatalı Görülmesi Sebebiyle Değiştirilmesi - 99
 • C. Kararın Verilmesinden Sonra Meydana Gelen Değişiklikler (Vakıalar) Sebebiyle Değiştirilmesi - 100
 • D. Değiştirilen Kararın Etkisi - 101
 • İkinci Bölüm
 • YABANCI ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ
 • TÜRK HUKUKUNDA TANINMASI KOŞULLARI
 • 1. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI
 • HAKKINDA GENEL BİLGİLER - 103
 • I. GENEL OLARAK - 103
 • II. MAHKEME KARARLARININ TÜRLERİ VE YABANCI MAHKEME KARARLARININ ETKİLERİ - 106
 • A. Genel Olarak - 106
 • B. Mahkeme Kararlarının Türleri - 107
 • 1. Eda Kararları - 107
 • 2. Tespit Kararları - 108
 • 3. İnşaî (Yenilik Doğurucu) Kararlar - 108
 • C. Yabancı Mahkeme Kararlarının Etkileri (Sonuçları) - 109
 • III. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASININ TEORİK GEREKÇESİ İLE TANIMA
 • VE TENFİZE İLİŞKİN SİSTEMLER - 111
 • A. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınmasının Teorik Gerekçesi - 111
 • 1. Mücamele (Comity) Teorisi - 112
 • 2. Yargısal (Kazaî) Akit Teorisi - 112
 • 3. Özel Kanun (Lex Specialis) Teorisi - 113
 • 4. Müktesep Haklar Teorisi - 113
 • B. Tanıma ve Tenfize İlişkin Sistemler - 114
 • 1. Tanıma ve Tenfiz Müessesesini Kabul Etmeyen Sistemler - 114
 • 2. Tanıma ve Tenfiz Müessesesini Kabul Eden Sistemler - 115
 • a. Tanımayı Tenfizdeki Usûle Bağlayan Sistemler - 117
 • b. Tanımayı ve Tenfizi Ayrı Usûle Bağlayan Sistemler - 118
 • IV. TÜRK HUKUKUNDA TANIMAYA İLİŞKİN GELİŞİM - 119
 • A. Osmanlı Döneminde Tanıma ve Tenfiz - 119
 • B. MÖHUK’dan Önce Tanıma ve Tenfiz - 119
 • C. 2675 Sayılı MÖHUK’a Göre Tanıma ve Tenfiz - 122
 • D. 5718 Sayılı MÖHUK’a Göre Tanıma ve Tenfiz - 123
 • 2. TANIMA KAVRAMI VE ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ TANINMASI KOŞULLARI - 125
 • I. KAVRAM - 125
 • II. TANIMANIN KOŞULLARI - 127
 • A. Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınmasında Aranan Koşullar - 127
 • 1. Tanımada Aranan Ön koşullar - 130
 • a. Yabancı Mahkemelerden Hukuk Davalarına İlişkin Olarak Verilmiş Bir İlâmın Olması - 130
 • b. Yabancı Kararın Kesinleşmiş Olması - 137
 • 2. Tanımada Aranan Asıl Koşullar - 147
 • a. İlâmın Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Giren Bir Konuda Verilmemiş Olması - 147
 • aa. Türkiye’de Bulunan Taşınmazlara İlişkin Davalar - 151
 • bb. Mirasa İlişkin Davalar - 155
 • cc. İş, Tüketici ve Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalar - 160
 • b. İlâmın Dava Konusu veya Taraflarla Gerçek Bir İlişkisi Bulunmadığı Halde Kendisine Yetki Tanıyan Bir Devlet Mahkemesince Verilmiş Olmaması - 169
 • c. Kararın Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Bulunmaması - 174
 • d. Savunma Haklarının İhlal Edilmemiş Olması - 185
 • B. Tanımada Aranmayan Koşullar - 192
 • 1. Karşılıklılık - 192
 • 2. Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarına Uygunluk - 197
 • Üçüncü Bölüm
 • YABANCI ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ
 • TÜRK HUKUKUNDA TANINMASI USÛLÜ
 • 1. TANIMADA İZLENECEK USÛL - 201
 • I. GENEL OLARAK - 201
 • II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME - 204
 • A. Görev - 204
 • B. Yetki - 205
 • III. TEMİNAT - 206
 • A. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Teminat Gösterme Yükümlülüğü - 207
 • XIII
 • B. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Teminat Gösterme Yükümlülüğü - 211
 • IV. TANIMA DAVASINDA TARAFLAR, TANIMA TALEBİ VE GEREKLİ BELGELER - 216
 • A. Taraflar - 216
 • B. Tanıma Talebi - 220
 • C. Gerekli Belgeler - 220
 • V. TANIMA DAVASININ GÖRÜLMESİ - 222
 • A. Yargılama Usûlü - 222
 • B. Tanıma Talebinin Kapsamı - 226
 • C. İspat Yükü ve İtirazlar - 227
 • 2. TANIMA DAVASINDA VERİLECEK KARARLAR VE KANUN YOLLARI - 230
 • I. KARAR - 230
 • A. Tanıma Kararı - 230
 • B. Tanıma Talebinin Reddi Kararı - 231
 • C. Kısmi Tanıma Kararı - 232
 • D. Tanıma Kararının Sonuçları - 233
 • E. Kararın Şekli - 234
 • II. KANUN YOLLARI - 235
 • A. İstinaf - 235
 • B. Temyiz - 237
 • C. Yargılamanın İadesi - 239
 • SONUÇ - 241
 • KAYNAKÇA - 249
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat