Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi Ülkü Ay Kaplan

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
228
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750244575
Boyut
1624
Baskı
162,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 62 puan kazanacaksınız)
   62

Ülkü AY KAPLAN

 

Konu Başlıkları
- Yönetim Kurulu Sistemleri
- Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri
- Yönetim Kurulunun Gözetim Görevinin Kurumsal Yönetim Felsefesinde Yeri
- İcrada Görevli Olmayan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
- Yabancı Hukuk Sistemlerinde Gözetim Görevi
- Türk Hukukunda Gözetim Sorumluluğu

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  17
I. KONUNUN TAKDİMİ  17
II. ÇALIŞMANIN PLANI  18
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK GÖZETİM GÖREVİNİN YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ KAPSAMINDAKİ YERİ
I. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI  21
A. Yönetim Kavramı  21
B. Yönetim Yetkisinin Kapsamı  23
1. Genel Olarak  23
2. Anonim Şirket Genel Kurulunun Görev ve Yetkilerinin Kapsamı  23
3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  25
C. Kurul Olma Özelliği  26
D. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Süresi  27
E. Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranan Nitelikler  29
II. YÖNETİM KURULU SİSTEMLERİ  30
A. Genel Olarak  30
B. Monist Sistem  31
C. Dualist Sistem  32
III. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  33
A. Genel Olarak  33
B. Yönetim Kurulunun Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri  34
1. Temsil Yetkisinin Tanımı ve Kapsamı  34
2. Temsil Yetkisinin Kullanılması  35
3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  36
C. Yönetim Kurulunun Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri  38
1. Devredilemez Görev ve Yetkiler  38
a. Genel Olarak  38
b. Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Talimatların Verilmesi  41
c. Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi  42
d. Muhasebe Sisteminin, Finansal Denetimin ve Planlamanın Düzenlenmesi  43
e. Yönetimle Görevli Müdürlerin ve İmza Yetkisini Haiz Kişilerin Atanmaları ve Görevden Alınmaları  46
f. Yıllık Faaliyet Raporu ile Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması  48
g. Sermayeyi Korumaya Yönelik Görev ve Yetkiler  48
h. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin Tutulması  49
i. Yıllık Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması  50
j. Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması  51
k. Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi  53
l. Yönetimle Görevli Kişilerin Üst Gözetimi  54
2. Yönetim Yetkisinin Devri  54
a. Tanımı ve Kapsamı  54
b. Temsil Yetkisinin Yönetim Yetkisiyle Birlikte Devredilip Devredilemeyeceği Sorunu  56
c. Yönetim Yetkisinin Devrinin Şartları  57
aa. Esas Sözleşmede Yönetimin Devrine İzin Veren Bir Hüküm Bulunması  57
bb. Usulüne Uygun Şekilde Hazırlanan ve Yönetim Kurulunca Kabul Edilen İç Yönerge  59
d. Yönetimin Devredilebileceği Kişiler  63
aa. Terminoloji  63
bb. Yönetim Kurulu Üyelerine Devir  64
cc. Üçüncü Kişilere Devir  65
e. Yönetimin Devrinin Sonuçları  66
İkinci Bölüm
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE
YABANCI HUKUK SİSTEMLERİ AÇISINDAN
YÖNETİM KURULUNUN GÖZETİM GÖREVİ
I. YÖNETİM KURULUNUN GÖZETİM GÖREVİNİN TANIMI, KAPSAMI, MONİST VE DUALİST YÖNETİM KURULU SİSTEMLERİNE GÖRE UYGULANIŞI  67
A. Tanımı  67
B. Kapsamı  68
1. Cura in Eligendo: Seçmede Özen  69
2. Cura in Instroendo: Talimat Vermede Özen  70
3. Cura in Custodiendo: Gözetimde Özen  72
C. Monist Sistem ve Dualist Sistemde Gözetim  73
II. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE ÜST GÖZETİMİN BU İLKELERDEKİ YERİ  73
A. Kurumsal Yönetimin Tanımı ve Tarihçesi  73
B. Kurumsal Yönetime Dair Teorik Yaklaşımlar  78
1. Vekâlet Teorisi  78
2. Menfaat Sahipleri Teorisi  80
3. Temsil Teorisi  80
C. Kurumsal Yönetimin Esaslı Unsurları  80
1. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık İlkesi  81
2. Eşitlik İlkesi  83
3. Hesap Verebilirlik İlkesi  85
4. Dış Sorumluluk İlkesi  86
D. Gözetim Görevinin Kurumsal Yönetim İlkelerindeki Yeri  86
1. İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri  88
a. Tanımı  88
b. Tarihçesi  88
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri  89
a. Tarihçesi  90
b. Tanımı ve Kavramı  92
3. Yönetim Kurulunun Gözetim Görevini Yerine Getirmesi İçin Kurulabilecek Komiteler  95
a. Genel Olarak  95
b. Denetim Komitesi  96
c. Riskin Erken Saptanması Komitesi  98
d. Kurumsal Yönetim Komitesi  98
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  99
III. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE YÖNETİM KURULUNUN GÖZETİM GÖREVİ  102
A. OECD Kurumsal Yönetim Prensiplerine Göre Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  102
1. OECD’nin İlgili Düzenlemeleri  102
2. OECD’nin 2004 Kurumsal Yönetim Prensipleri  102
3. G20/OECD Kurumsal Yönetim Prensipleri– 2015  106
B. Alman Hukukunda Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  107
1. Alman Hukukundaki İlgili Düzenlemeler  107
2. Yönetim Kurulunun Yapısı  107
3. Gözetim Kurulunun Yapısı  108
4. Gözetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  111
C. İsviçre Hukukunda Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  111
1. İsviçre Hukukundaki İlgili Düzenlemeler  111
2. Yönetim Kurulunun Yapısı  112
3. Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  114
D. İngiliz Hukukunda Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  116
1. İngiliz Hukukundaki İlgili Düzenlemeler  116
2. Yönetim Kurulunun Yapısı  117
3. Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  119
E. ABD Hukukunda Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  120
1. Amerikan Hukukundaki İlgili Düzenlemeler  120
2. Yönetim Kurulunun Yapısı  121
3. Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  123
F. Avrupa Şirketinde Yönetim Kurulunun Gözetim Görevi  125
1. Avrupa Şirketi ile İlgili Düzenlemeler  125
2. Yönetim Kurulunun Yapısı  126
a. Dualist Sistemde Kurulan Avrupa Şirketi  128
b. Monist Sistemde Kurulan Avrupa Şirketi  129
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YÖNETİM KURULUNUN
GÖZETİM GÖREVİ
I. TÜRK TİCARET KANUNUNDA YÖNETİM KURULUNUN GÖZETİM GÖREVİ  131
A. Tarihçe  131
B. Gözetim Görevinin Yerine Getirilmesi  133
1. Genel Olarak  133
2. İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri  134
3. Yönetim Kurulunda Kurulabilecek Komiteler  136
a. Genel Olarak  136
b. Denetim Komitesi  137
c. Riskin Erken Saptanması Komitesi  138
d. Kurumsal Yönetim Komitesi  138
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  139
a. Yönetim Kurulunun Bilgi Alması  139
b. Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  140
aa. Yönetim Kurulu Toplantısı Sırasında Bilgi Alma ve İnceleme  143
bb. Yönetim Kurulu Toplantısı Dışında Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  146
II. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YÖNETİM KURULUNUN GÖZETİM GÖREVİ  150
A. İlgili Sermaye Piyasası Hukuku Düzenlemeleri  150
B. Halka Açık Anonim Ortaklık Statüsü  151
C. Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Kurumsal Yönetim  153
1. Tarihçe  153
2. II–17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği  154
a. Genel Olarak  154
b. Uyulması Zorunlu Olan İlkeler  156
c. Yönetim Kurulunun Yapısı  157
aa. Genel Olarak  157
bb. İcrada Görevli Olmayan Üyeler  158
cc. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri  158
d. İlkelere Göre Kurulabilecek Komiteler  166
aa. Genel Bilgi  166
bb. Denetimden Sorumlu Komite  167
cc. Kurumsal Yönetim Komitesi  169
III. BANKA HUKUKUNDA YÖNETİM KURULUNUN GÖZETİM GÖREVİ  170
A. Genel Olarak  170
B. Bankalarda Kurumsal Yönetim Hakkında  171
1. Tarihçe  171
2. Türk Bankacılık Hukukunda Banka Yönetim Kurulunun Yapısı  175
3. Banka Yönetim Kurullarında İcrada Görevli Olmayan ve Bağımsız Üyeler  182
4. Banka Denetim Komitesi  182
Dördüncü Bölüm
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
GÖZETİM GÖREVİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI
I. SORUMLULUĞUN TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  187
A. Genel Olarak  187
B. Organa Özgü Sorumluluk Kavramı  188
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Doğabilmesinin Şartları  189
1. Kusur  189
2. Zarar  189
a. Doğrudan Zarar  190
b. Dolaylı Zarar  190
3. Kanuna veya Esas Sözleşmeye Aykırılık  191
4. Uygun İlliyet Bağı  191
D. Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluk Çerçevesinin Sınırı: İş Adamı Kararı  192
1. Tanımı  192
2. Şartları  193
3. İspat Yükü  194
E. Sorumluluk Sistemi: Farklılaştırılmış Teselsül  195
1. Tanımı  195
2. Unsurları  196
a. Birlikte Zarar  196
b. Kusurun Derecesi  196
c. Dış İlişkide Bireysel İndirim Sebeplerinin İleri Sürülebilmesi  196
II. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  197
A. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Sorumluluk Halleri  197
B. Sermaye Piyasası Hukukunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Özel Sorumluluk Halleri  198
1. İzahnameden Doğan Sorumluluk  198
2. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk  198
C. Sorumluluk Sistemi  199
III. BANKACILIK KANUNU’NDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  200
A. Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Sorumluluk Halleri  200
B. Şahsi İflâs  200
C. Bankacılık Kanununda Sorumluluğun Sınırı ve Teselsül Sistemi  201
IV. YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ HALİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖZETİM SORUMLULUĞU  203
A. TTK md. 553/2 Düzenlemesi  203
B. TTK md. 553/3 Düzenlemesi  205
Sonuç  207
Kaynaklar  215
Kavramlar Dizini  227
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,50   
62,50   
2
31,25   
62,50   
3
20,83   
62,50   
4
15,63   
62,50   
5
13,13   
65,63   
6
11,04   
66,25   
7
9,55   
66,88   
8
8,44   
67,50   
9
7,57   
68,13   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,50   
62,50   
2
31,25   
62,50   
3
20,83   
62,50   
4
15,63   
62,50   
5
12,50   
62,50   
6
10,42   
62,50   
7
9,55   
66,88   
8
8,44   
67,50   
9
7,57   
68,13   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,50   
62,50   
2
31,25   
62,50   
3
20,83   
62,50   
4
15,63   
62,50   
5
13,13   
65,63   
6
11,04   
66,25   
7
9,55   
66,88   
8
8,44   
67,50   
9
7,57   
68,13   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,50   
62,50   
2
31,25   
62,50   
3
20,83   
62,50   
4
15,63   
62,50   
5
12,50   
62,50   
6
10,42   
62,50   
7
9,55   
66,88   
8
8,44   
67,50   
9
7,57   
68,13   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,50   
62,50   
2
31,25   
62,50   
3
20,83   
62,50   
4
15,63   
62,50   
5
13,13   
65,63   
6
11,04   
66,25   
7
9,55   
66,88   
8
8,44   
67,50   
9
7,57   
68,13   
Kapat