Yargıtay 12. Ceza Dairesi (2014 - 2016) Kararlarında Hekimin Sorumlulu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi (2014 - 2016) Kararlarında Hekimin Sorumluluğu


Basım Tarihi
2016-09
Sayfa Sayısı
397
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053151357
Boyut
16x23
Baskı
1122,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 122 puan kazanacaksınız)
   122

Av. Ümit ERDEM

 

Bu Değerli Eser, Avukat Ümit Erdem’in Sağlık Hukuku Alanında Yıllardır Yaptığı Çalışmalardan Sadece Küçük Bir Kesitin Yazıya Dökülmüş Halidir. İş Bu Eserde, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nce, 2014 Yılı Ocak Ayı İla 2016 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Sonuçlandırılmış, “Hekim Sorumluluğu” İle İlgili 204 Adet Kararın Tam Metinleri Bir Araya Getirilmiştir. Her Bir Karar İçin, Özet Metin Hazırlanarak Ve Birkaç Anahtar Kelime Belirlenerek, Arama Kolaylaştırılmış Olup, Hukuk Ve Tıp Meslek Profesyonelleri İle Öğrencilerine, Yargı Mensuplarına, Akademisyenlere Ve Sağlık Hukuku İle İlgilenenlere Faydalı Olması Amaçlanmıştır.

 

İçindekiler

Sunuş V

Giriş Vıı

Teşekkür Ix

İçindekiler Xı

 

Ölüm Olayı İle Sanık Doktor’un Gerekli Tetkikleri Yaptırmadan Tedaviye Başlamasında, Kusurlu Davranışı İle Meydana Gelen Ölüm Sonucu Arasında İlliyet Bağı Bulunduğu, Adli Tıp Genel Kurulu’ndan İlliyet Bağının Tespiti Açısından Rapor Alınmasının Dosyaya Yenilik Katmayacağı Hk. 

* Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı * Hematoloji Uzmanı * Konsültasyon Raporunun İçeriği Ve Değerlendirilmesi * Operasyon Öncesi Tetkiklerin Yeterliliği * Steroid Tedavisine Bağlı  

Komplikasyonlar 1

 

Bilirkişi Raporları Hep Birlikte Değerlendirilerek, Sanık Doktor’un İhmali Eylemi İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağı Kurulamasa Bile Görevinin Gereklerini Yerine Getirmek Hususunda İhmali Bulunduğu Gözetilerek, Tck’nın 257/2. Maddesi Gereğince Mahkûmiyeti Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Sol Kolda Ağrı Şikayeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Gözlem Altında Tutma Gerekliliği * Konsültasyon İstemenin Önemi * Myalji Tanısına Yönelik Semptomatik Tedavinin Önemi. 3

 

Hükmün Gerekçesinde Sanıkların Kusursuz Olduğu Kanaatine Varılarak Beraatlerine Hükmedilmesine Rağmen, Hüküm Fıkrasında “Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Unsurları Bulunmaması” Gerekçesinin Yazılmaması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Pediatri Uzmanı * Anestezi Uzmanı * Miadında Ağrılı Gebeye Yaklaşım * Nts Tetkikleri / Çks Takiplerinin Gerekliliği * Amnion Sıvı Aspirasyonu Sonucu Bebek Ölümü 5

 

Dosya İçinde Yeniden Canlandırma İşlemlerine İlişkin Yeterli Bilgi Ve Belge Bulunmadığı Görülmekle; Yeniden Canlandırma İşlemine Ait Tüm Tıbbi Belgelerin İlgili Sağlık Kuruluşundan Getirtilmesi, İşleme Katılan Kişi Veya Kişilerin Tanık Sıfatı İle Dinlenmesi Ve Yeniden Canlandırma İşleminin Süresi, Şiddeti, Biçimi Ve Sonuçları Konusunda Gerekli Araştırmanın Yapılması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı * Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Ambulans İle Sevk Kararı * Toraks Travmasına Yönelik Konsültasyon Gerekliliği * Yeniden Canlandırma (Cpr) Uygulamaları 8

 

Yoğun Bakım Ünitesi Bulunmayan Hastanede Prömotoraks Gelişen Bebeğin Takibinin Uygun Olmadığı Ve Yoğun Bakım Ünitesi Bulunan Bir Hastane’ye Acilen Sevkinin Gerektiği, Yoğun Bakım Ünitesi Bulunmayan Şartlarda Hastayı Takip Eden Ve Erken Dönemde Başka Bir Hastaneye Sevk Etmeyen Sanık Doktorlar’ın, Bebeğin Ölümü Olayında Sorumlu Oldukları Hk. 

* Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * Sezeryan Doğum Komplikasyonları * Hood Uygulaması / Cpap Tedavisi Sonucu Prömotoraks Komplikasyonu * Hastanede Yeterli Ve Gerekli Uzman Doktorların Olmaması * Yoğun Bakım Ünitesi Olan Bir Hastaneye Zamanında Sevk Etmemek 10

 

Entübasyon Tüpünün Sistemden Ayrılması Ya Da Hastanın Soluk Borusundan Çıkması Halinde Alarmın Çalması Gerektiği, Bu Alarmın Susturulamayacağı, Bu Nedenle Kardiyak Arrest Nedeni Olarak Tüpün Sistemden Ayrılması Ya Da Hastanın Soluk Borusundan Çıkmış Olmasının Olası Olmadığı Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Anestezi Uzmanı * Konjenital Kifoz Cerrahisi Komplikasyonları * Ameliyat Sırasında Kalp Durması * Canlandırma İşleminden Sonra Hipoksi * Entübasyon Tüpünün Sistemden Ayrılma İhtimali 12

 

Tetanos Antiserumu Yapmayan Veya Serum Yapılabilecek Bir Merkeze Yönlendirilmeyen Sanık Doktor’un İhmali Eylemi İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağı Kurulamasa Bile Görevinin Gereklerini Yerine Getirmek Hususunda İhmalinin Bulunduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Derinliği 1 Cm.Yi Geçen Kirli Yaralanma * Sütür / Atel / Pansuman Uygulamaları * Tetanos Aşısı Ve Tek Doz Aşının Koruyuculuğunun Olmaması * Kasılma Şikayeti İle Sevk Sonrası Tetanos Ön Tanısı * Tetanosta Kuluçka Süresi * 24 Saat İçinde Tetanos Antiserumunun Yapılması Gerekliliği 14

 

Sanık Doktor’un Muayene Yapıp Tetkikler İstemeden Sadece Yapılan Tetkiklere Bakarak Sedasyona Karar Vermesi, İşlemin Anestezi Teknisyeni Tarafından Yapılmasına Karar Vermesi, Diğer Sanık’ın İse Ameliyathane Dışı Girişimlerde Asesyon/Anestezi Uygulaması İçin Gerekli Koşulları Sağlamadan Endoskopi Odasında Özefagustduodenoskopi İşlemi Yapmasının Eksiklik Olduğu Ve Sanıkların Eylemleri İle Ölüm Arasında İlliyet Bağının Bulunduğunun Kabulünde Zorunluluk Olduğu, Özefagustduodenoskopi İşlemi İle Ölüm Arasındaki Sürede İlliyet Bağını Kesen Herhangi Bir Neden Saptanmadığından Sanıkların Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Oldukları Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Anestezi Uzmanı * Özofagustduodeneoskopi Komplikasyonları * Sedasyon Anestezisi Öncesinde Ayrıntılı Fiziki Muayenenin Önemi * Hastayı Monitorize Etmeden Anestezi Uygulanmaması Gerekliliği 16

 

İlliyet Bağına İlişkin Raporları Düzenleyen Heyetler Arasında Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı İle Kalp Damar Cerrahisi Ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarına Yer Verilmemesi Ve Bilimsel Mütalaalarda İleri Sürülen Hususlarla Bu Raporlar Arasındaki Çelişkilerin Giderilip, Olay İle Ölüm Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığı Ve Ölüm Nedeninin Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Tespiti Bakımından; Bir De Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Fibula Tibia Kemik Kırığı Komplikasyonu Olarak Pulmoner Emboli  * Konjenital Kifoz Cerrahisi Komplikasyonları 21

 

Kusur Yönünden İki Rapor Arasındaki Çelişki Görülmesi Karşısında, Bu Çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınarak Giderilmesi İçin, Sanık Doktor’un Rutin Tetkikleri İstemeyerek, Teşhis Ve Tedavide Gecikmeye Yol Açıp Açmadığı, Menenjite Bağlı Ölüm Olayında İlliyet Bağı Ve Kusuru Bulunup Bulunmadığı Konusunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Tanı İçin Gerekli Tetkikleri İstem Zorunluluğu * Sinüzit / Menenjit Ayırıcı Tanısı * Tedavide Gecikme İddiasının Prognoza Etkisi 26

 

Hastayı Kapalı Ameliyata Alan Sanık Doktor’un Ameliyat Sırasında Üreterde Darlık Olduğunu Tespit Etmesiyle, Darlığa Yönelik İleri Bir Tetkik Yapmadan, Hemen Açık Cerrahiye Devam Etmesinin, Doğru Bir Tıbbi Yaklaşım Olup Olmadığı Ve Böbrekte Meydana Gelen Fonksiyon Kaybının, Sanık Doktor’un Ameliyat Sırasındaki Eksik Veya Hatalı Müdahalesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Üroloji Uzmanı * Üreter Taşı Ameliyatında Onam Alınmadan Açık Cerrahiye Geçilmesi * Açık Cerrahi Komplikasyonları * Hasta Onamının Önemi 29

 

Ölümün Takip Ve Tedavi Eksikliğinden Kaynaklandığının Kesin Olarak Saptanamaması Karşısında Ölüm İle Sanık Doktor’un Eylemi Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmadığı Anlaşılmakla, Sanığın Hukuki Durumunun Tck’nın 257/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Bulantı, Kusma, İshal Şikâyeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Diyabetik Hastada Kan Şekeri Takibinin Önemi * Dahiliye Uzmanından Konsultasyon İstenilmemesi * Diyabetik Ketoasidoz Komplikasyonu Olarak Akciğer Ödemi 30

 

Bağırsak Perforasyonu Ve Gelişen Komplikasyonlar Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayında Hastaya Yapılan Tetkiklerin Hastalığın Tespiti Açısından Yeterli Olup Olmadığı, Sanık Doktorlar’ın Hastalığın Tespiti İçin Yapmış Oldukları Tetkiklerin Sonuçlarını Doğru Değerlendirip Değerlendirmedikleri, Hastalığın Seyri İle Otopside Tespit Edilen Bulguların Tahlil Sonuçlarından Sonra Da Gerçekleşmesinin Mümkün Olup Olmadığının, Savunmalar Da Dikkate Alınarak Belirlenmesi Ve Ne Kadar Sürede Önlem Alınmazsa Ölümle Sonuçlanacağı Gibi Hususların Sorularak, Sanık Doktorlar’ın Kusurları Bulunup Bulunmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Genel Cerrahi Uzmanı * Acil Tıp Uzmanı * Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Konsultasyon Gerekliliğinin Önemi * İdrar Yolu Enfeksiyonu Ve Bağırsak Perforasyonu Ayırıcı Tanısı 33

 

Şüpheli Doktor’un Bahse Konu Ameliyatı Bizzat Yaptığı, Ameliyat Sonrasında Müştekinin Rahim Kısmında Spançın Unutulduğunun Anlaşıldığı, Spançın Vajinal Yolla Serviksten Çıkarılmaya Çalışıldığı, Ancak Bu Şekilde Çıkarılamayınca Müştekinin Yeniden Batın Kısmının Açılarak Spançın Çıkarıldığı Olayda, Kusur Bulunduğunun Kabulü Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Sezeryan İle Doğumda Unutulan Ameliyat Malzemesi * Malzeme Sayımının Eksiksiz Yapılması Gerekliliği 37

 

Acil Hastanın Sevk Edileceği Sağlık Kuruluşunun Belirlenmesi Ve Nakil İşlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin Yönetiminde Ve Koordinasyonunda Yapılacağı, Komuta Kontrol Merkezi’nin, Hastaya Ait Bilgileri Alıp, Bu Bilgiler Işığında Hastanın Hangi Sağlık Kuruluşuna Sevk Edileceğine Karar Vereceğı, İlgili Kuruluşun Yetkilileriyle İrtibata Geçerek Gerekli Görüşmeleri Yaptıktan Sonra Hastanın Nakline Engel Bir Durum Yoksa, Sevk İçin Ambulansa Çıkış Emri Vererek Naklin Gerçekleşmesini Sağlayacağı, Gerektiğinde İntikal Süresini Kısaltmak Amacıyla Yukarıdaki İşlemlerin Bir Kısmının Hasta Yola Çıkarıldıktan Sonra Yapılabileceği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Sırt Ağrısı Ve Solunum Sıkıntısı Olan 32 Haftalık Gebeye Yaklaşım * Göğüs Hastalıkları Konsultasyonunun Önemi * Aort Diseksiyonu * Ambulans İle Acil Sevk Prosedürü 40

 

Ölenin Tedavisinde Tıbbi Hata Emareleri Tespit Edilen Dava Dışı Doktorlar Hakkında Açılmış Bir Davanın Olup Olmadığının Araştırılması, Açılmış Bir Davanın Olması Halinde Bu Dava Dosyası İle Birleştirilmesi, Açılmış Bir Davanın Bulunmadığının Anlaşılması Halinde İse, Dava Açılması Sağlandıktan Sonra Bu Dosya İle Birleştirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Nöroloji / Ortopedi / Beyin Cerrahisi Konsultasyonlarının Önemi * Kafa Kaidesi Kırıklarından Sonra Gelişen Posttravmatik Menenjit  * Bbt Görüntülerinin Radyoloji Uzmanınca Değerlendirilmesinin Gereği 43

 

Ölenin; Faz 3, Randomize, Çok Merkezli, Çift, Kör, Paralel Grup, Aktif Kontrollü Özel İlaç Firması Tarafından Destekli Gizli Olarak Yürütülen “Remedy” Adlı Çalışma Programına Alındığının Anlaşılması Karşısında, Derin Ven Trombozu Teşhisi Konulan Ölene, Sanık Doktorlar Tarafından “Remedy” Çalışmasına Başlamadan Önce Bilenen Tıbbi Müdahale Yöntemlerinin Uygulanıp Uygulanmadığı, Uygulanması Halinde İse Sonuç Verip Vermediği Araştırılarak, Sonuca Göre Sanık Doktorlar Hakkında Tck’nın 90/4. Maddesi Gereğince Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Sol Bacakta Ağrı Şikayeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Nöroloji Konsultasyonun Önemi * Derin Ven Trombozu * Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu * Klinik İlaç Araştırmaları Uygulamaları 46

 

Bilirkişi Raporu’na Göre De Sanık Doktor’un Kusurlu Olduğu Ancak, Sanık Doktor’un Eylemi İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmadığının Bildirilmesi Karşısında, Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Tck’nın 257/2. Maddesi Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Multipl Travmalarda Genel Cerrahi Ve Ortopedi Konsultasyonlarının Önemi * Acil Serviste Vital Bulgu Takibinin Gerekliliği 48

 

Şikayete Yönelik Muayenenin Yapıldığı, İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yönelik Semptomatik Tedavi Başlatılarak Hastanın Müşahade Altına Alındığı, İlaçlarla Genel Durumu Düzelen Hastanın Kontrol Önerisi İle Reçetesi Düzenlenerek Taburcu Edildiği, Ölenin Eşinin İfadesinde De Eve Taburcu Olduktan Sonra O Gece Antibiyotiğinin De İçirildiği Beyanı Da Birlikte Değerlendirildiğinde; Sanık Doktor’a Atfı Kabil Kusur Bulunmadığı Hk. 

* Acil Tıp Uzmanı * İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Hastaya Yaklaşım * Ertesi Gün Gelişen Kardiak Arrestin Değerlendirilmesi * Uygun Tetkik İstemenin, Yeterli Süre Müşahade Altında Tutma Gerekliliği * Gerekli Tedaviye Zamanında Başlanılmasının Önemi 50

 

Kişinin Muayenesinin, Gerekli Tetkiklerinin Ve Konsültasyonlarının Yapıldığı, İleri Tetkik Ve Tedavisi Amacıyla Sevk Kararının Uygun Olduğu Ve Sevk Edildiği Hastanede Muayenin Yapılmış Olduğu, Tanıya Uygun Tedavisinin Yapıldığı Cihetle Kişinin Muayene, Takip Ve Tedavisine Katılan İlgili Doktorlara Ve Sağlık Personeline Atfı Kabil Kusur Bulunmadığı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Dahiliye Uzmanı * Karın Ağrısı Ve Kusma Şikayeti Olan Kadın Hastaya Yaklaşım * Hemoglobin Takibinin Önemi * İcap Nöbet Değişiminde Acil Servis Hekiminin Bilgilendirilmemesi  * Tanıya Uygun Tedavinin Gerekliliği 53

 

Enjekte Edilen İlaçların Doku İçi Yayılımı İle Sinir Hasarına Neden Olabileceklerinin Tıbben Bilindiği, Bu Durumun Enjeksiyonların Tekniğine Uygun Yapılması Durumunda Da Daha Önceden Öngörülemeyecek Ve Önlenemeyecek Arazlara Sebep Olabildiği, Bu Durumun Her Türlü Özene Rağmen Oluşabilecek Herhangi Bir Kusur Ve İhmalden Kaynaklanmayan Komplikasyon Olarak Nitelendirildiği, Enjeksiyonun Yapılış Tekniği Ve Uygulanan Bölgenin Uyumsuzluğu Yönünden Tıbbi Bir Delil De Tanımlanmadığından, Tüm Bulgular Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde, Enjeksiyonu Uygulayan Sağlık Personeline Ve Enjeksiyon Yapılma Talimatı Veren İlgili Doktor’a Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemediği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * İm Enjeksiyon Komplikasyonu * Siyatik Sinir Hasarına Bağlı Düşük Ayak * Enjeksiyonun Yapılış Tekniği Ve Uygulanan Bölgenin Önemi 56

 

Bilgi İşlem’de Görevli Memurlar Tarafından İsimlerinin Bilgisayara Kaydedilmesi Dışında Sanık Doktorlar’ın Adı Geçen Hastaya Müdahale Ettiklerine Ve Filmlerin Değerlendirilmesine Katıldıklarına Dair Hasta Yakınının Mahkeme’deki Beyanı Dışında Delil Bulunmadığından, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Alınacak Rapor’un Olayın Aydınlatılmasına Sağlayacağı Bir Katkının Bulunmayacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Çoklu Travmalarda Sistemik Muayenenin Önemi * Göğüs Cerrahisi Konsultasyonunun Gerekliliği * Hemopinötoraks Tanısının Konulması 58

 

Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Nöroloji Uzmanı * Genel Cerrahi Uzmanı * Genel Cerrahi Konsultasyonunun Önemi * Gözlem Kağıdına Konsultasyon İsteğinin Sonradan Yazıldığı İddiası 60

 

Hastaya Yapılan Tedavi Yöntemleri Ve Ameliyatların Tıbben Uygun Olduğu, Bunların Dışında Daha Farklı Tıbbi Ve Teknik Bir Yöntem Ve Tedavi Gerekmediği Ve Sanık Doktor’a Atfedilebilecek Bir Kusur Bulunmadığı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Genel Cerrahi Uzmanı * Karın Ağrısı Ve Kusması Olan Hastaya Yaklaşım Ve Brid İleus * Pediatrik Cerrahi Konsultasyonun Gerekliliği * Bridektomi Ameliyatı  Komplıkasyonları 63

 

Hastanın Müracaatında Gerekli Fizik Muayenesinin Uygun Şekilde Yapılmadığı, Mantar Zehirlenmesi Bilinmese De Laboratuar Bulguları Göz Önüne Alınarak Yatırılması Gerektiği, Ancak Bu Durumla Ölümün Arasında İlliyet Bağının Kurulamayacağı, Bu Tür Mantar Zehirlenmelerinin Uygun Tedaviye Rağmen Kurtulamayabileceği, Tedavide Yer Alan Plazmaferez Ve Penisilinin Tedaviye Eklenebileceği Ancak Hastaların Başvurularının Zamanlaması Ve Tanının Gecikmesi Sonucu Bu Tedavilerin Gerekliliğinin Kalmadığı, Sonuç Olarak Sanık Doktor’un Yatırarak Takip Etmesi Gereken Hastayı Taburcu Etmesinin Bir Kusur Olduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Nöroloji Uzmanı * Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı * Dahiliye Konsultasyonunun Gerekliliği * Hastanın Eksik Anamnez Vermesi * Mantar Zehirlenmesinde İlk 48 Saatin  Önemi 65

 

Ölen Üzerinde Gerçekleştirilen Tedavinin Tıp Kurallarına Uygun Olup Olmadığı, Ölümün Neden Kaynaklandığı, Ölüm İle Sanık Doktor’un Eylemi Arasında İlliyet Bağı Kurulup Kurulamayağı Ve Mevcut Eylem Nedeniyle Sanık Doktor’a Kusur İzafe Edilip Edilemeyeceği Konusunda, 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Üroloji Uzmanı * Genel Cerrahi Uzmanı * Karın Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım * Genel Cerrahi Konsultasyonunun Önemi * Renal Kolik / Akut Kolesistit Ayırıcı Tanısı * Aynı / Geçmeyen Şikayet İle Tekrar Başvuran Hastaya Yaklaşım 67

 

Ölene Ait Ameliyat Evrakları, Tedavi Evrakları Ve Dosya, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na Gönderilerek, Yüksek Sağlık Şurası İle Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca Düzenlenen Raporlar Yeniden Ve Birlikte Değerlendirilerek, Sanık Doktorlar’ın Gerçekleştirdikleri Tedavilerinde Kusurlu Olup Olmadıkları, Kusurlu Olduklarının Tespiti Durumunda İse, Teşhis Ve Tedavide Kusur İle Ölüm Olayı Arasında İlliyet Bağının Kurulup Kurulamayacağının Tespiti Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Genel Cerrahi Uzmanı * Gastroentoloji Uzmanı *  Ateşli Silah Yaralanması İle Gelen Hastaya Yaklaşım * Ortopedi Konsultasyonunun Gerekliliği 70

 

Duodenum Yaralanmasına Sebebiyet Veren Balon Protez Uygulaması Sırasında Ve Sonrasındaki Komplikasyon Yönetiminde Tıp Kurallarına Aykırılıp Olup Olmadığı Hususunda Doktor’un, Atılı Suçu Görevinden Dolayı İşlediğinin İddia Edilmiş Olması Karşısında, 4483 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Soruşturma İzni De Alındıktan Sonra Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Kusur Raporu’nun Alınması Sağlanmadan, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmemesi Gerektiği Hk

* Genel Cerrahi Uzmanı * Safra Kesesi Ameliyatı Komplikasyonları * Balon Protek Ve Duodenum Yaralanması * Literatürde Yer Alan Ve Almayan Komplikasyonlar * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi 73

 

Zamanında Hemotoraks Tanısı Konularak Tıbbi Ve Cerrahi Tedavisinin Yapılmamış Olması Nedeniyle Sanık Doktor’un Kusurlu Olduğu, Kusurlu Olarak Ölenin Aracına Çarpan Şoför Sanık’ın Eyleminin Ölümü Meydana Getirmediği, Bu Nedenle Ancak Taksirle Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulabileceği Hk. 

* Göğüs Cerrahi Uzmanı * Genel Cerrahi Uzmanı * Beyin Sinir Cerrahisi Uzmanı * Akciğer Grafisinin Doğru Değerlendirilmesinin Gerekliliği * Hemotoraks Tanısının Zamanında Konulmasının Önemi 76

 

Kişinin Karın Ağrısı, Bulantı, Kusma Şikayeti İle Geldiği Hastanedeki Muayenesinin Ve Gerekli Tetkiklerin Yapılarak Konulan Tanının Uygun Olduğu, Ameliyatta Oluşan İnce Barsak Yaralanmasının; Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Beklenen Komplikasyonlardan Olup, Erken Dönemde Tespit Edildiği, Gerekli Cerrahi Ve Tıbbi Tedavisinin Yapıldığı, Takiplerinin Düzenli Olarak Yapılmış Olduğu, Gelişen Komplikasyonlar Nedeni İleri Tetkik Ve Tedavisi İçin Üniversitesi Hastanesi İle Görüşülerek Hastanın Uygun Bir Şekilde Sevkinin Yapıldığı Da Dikkate Alındığında; Kişinin Muayene, Tetkik Ve Tedavisini Yapan Sanık Doktor’a Atf-I Kabil Kusur Bulunmadığı Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Komplikasyonları * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi * Hastanın Uygun Şekilde Sevk Edilmesi Gerektiği 79

 

Ölene İlk Müdahaleyi Yapan Sanık Doktor İle Bu Davanın Sanıklarının Meydana Gelen Ölüm Olayındaki Kusur Ve Sorumluluklarının Tespiti Ve Değerlendirilmesi İçin; Öncelikle Dava Dosyasının, Bazı Sanıklar Hakkındaki Diğer Dava Dosyası İle Birleştirmesi, Birleştirme Mümkün Olmadığı Takdirde Dosyanın Bu Dosya İçerisine Alınması Gerektiği Hk

* Genel Cerrahi Uzmanı * Kolesistektomi Ameliyatı Sonrası Safra Yolu Yaralanması * Komplikasyonun Erken Tespit Edilmesi * Erken Dönemde Ameliyat Kararı Verilmesinin Önemi 81

 

Kişinin Klinik Bulgularına Göre Konulan Tanının Doğru Olduğu, Tanıya Uygun Cerrahi Yapıldığı, Ameliyatta Akut Kanama Odağı Olmadığı, Bu Tür Ameliyatlarda Yakın Damar Komşuluklar Nedeniyle Kanama Olabileceği, Bunun Bir Komplikasyon Olduğu, Komplikasyona Yönelik Zamanında Müdahale Yapıldığı Dikkate Alındığında Kişinin Tedavisine Katılan Şüpheli Doktor’a Atfı Kabil Kusur Bulunmadığı Hk. 

* Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı * Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Komplikasyonu Olarak Kanama  * Ameliyat Sonrası Takibin Gerekliliği * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi 84

 

Kendisine Müracaat Eden Hastanın Göz Durumunun Komplike Bir Vaka Olduğunu, Çalıştığı Hastanede Arka Göz Segmente Yönelik Müdahalede Bulunabilecek Teknolojik İmkânın Olmadığını Beyan Eden Ve Buna Rağmen Göz İçi Lensi Konulamayarak Giriştiği Katarakt Cerrahisi Sırasında Kapsül Yırtılmasına Sebebiyet Veren Sanık Doktor’un Savunması Da Gözetilerek Eyleminin Tıp Kurallarına Uygun Olup Olmadığı, Sanık Doktor’a Atfedilecek Kusurun Tartışmayı Gerektirmeyecek Şekilde Kesin Bir Biçimde Saptanması Yönünden Hastane Tedavi Evrakları Da İrdelenerek Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Göz Hastalıkları Uzmanı * Arka Kortikal Katarakt Ameliyatı Komplikasyonları  * Komplikasyonun Erken Tespit Edilmesinin Önemi * Yetersiz Şartlarda Riskli Ameliyat Yapılması 86

 

Tanık Olarak Beyanları Alınan Hemşire Ve Sekreter De İfadelerinde Hasta’nın Ameliyat Hakkında Ayrıntılı Olarak Çizim Yapılmak Suretiyle Bilgilendirildiği Ve Onam Alındığını Söyledikleri, Ayrıca Dosya İçerisindeki Hasta Dosyası İncelendiğinde Hasta’nın İmzası Bulunan Bir Onam Belgesi Alındığının Gözetilmesi Gerektiği Hk. 

* Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı * Meme Protezi Ameliyatı Komplikasyonları * Karın Bölgesinde Liposuction İşlemi * Birden Çok Estetik Ameliyat Geçiren Ve Ameliyat Konusunda Bilgi Sahibi Hasta * Ayrıntılı Çizim Yapılarak Hastanın Bilgilendirilmesi * Yazılı Onam Formunun Önemi 88

 

Hastanın Ameliyat Öncesi Hematoloji Doktoru’na Danışılarak Lokosit Seviyeleri Bu Operasyona Uygun Hale Geldiğinde By-Pass Ameliyatı Yapıldığı Anlaşıldığı, Ameliyat Sonrasında Ejeksiyon Fraksiyonun Olumsuz Etkisi Olabileceği Düşünülerek, Atrial Fibrilasyonu Düzeltme Amacıyla By-Pass Operasyonu Sırasında Rf-Ablasyon Yapıldığı Anlaşıldığından Cihetle Sanık Doktor’a Kusur Atfedilemeyeceği Hk. 

* Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı * Hematoloji Uzmanı  * Medikal Takip Yerine Cerrahi Müdahale Kararı Alınması * Koroner Arter Hastalığı Ve Bağlı Gelişen Komplikasyonlar 90

 

Sanık Doktor’un Eylemi İle Ölüm Arasında İlliyet Bağının Bulunmadığının Tespit Edildiği, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Tutulamayacağı, Ancak Tüm Dosya Kapsamından Kot Kırıkları Tespit Edilen Hastanın Yatırılarak Takibi Yapılması Gerekirken Eve Gönderilmesi Şeklindeki Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesindeki Görevi İhmal Suçunu Oluşturduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Acil Tıp Uzmanı  * Yüksekten Düşme Şikayeti İle Gelen Hastaya Yaklaşım * Beyin Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Ve Ortopedi Konsultasyonlarının Gerekliliği * Medikal Takip Yerine Cerrahi Müdahale Kararı Alınması * İki Taraflı Kot Kırıkları Olan Hastanın Taburcu Edilmemesi Gerektiği 95

 

Mahkeme’ce, Sanıkların Mahkûmiyetlerine Yeter, Her Türlü Derecede Şüpheden Uzak, Kesin Ve İnandırıcı Delil Bulunmamasından Dolayı Sanık Doktorlar Hakkında Cmk’nın 223/2-E Maddesi Gereğince Beraat Kararı Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı  * Histektomi Ve Sağ Overin Alınması Ameliyatı Komplikasyonları * Tespit Edilen Yabancı Cismin Yapılan Ameliyat İle İlgisinin Bulunmaması * Hastada Uygulanan Operasyonlar İle Hastada Saptanan Kırık Enjektör İğnelerinin Tıbbi Açıdan İlişkisinin Bulunmadığı 98

 

Hiç Bir Tıbbi Müdahalenin Tedavisinin Kesin Olmadığı Da Dikkate Alındığında; Mantar İntoksikasyonu Ön Tanısı İle Hastanenin Acil Servisi’ne Girişi Yapılan Hastanın Karaciğer Enzimlerinin Yüksek Oluşu Da Dikkate Alınıp Müşahede Altına Alınarak Takibinin Yapılması Gerekli Olduğu Halde Reflü Tanısı Ve Reflüye Yönelik İlaçlarla Tedavi Edilerek Taburcu Edilmesi Nedenleri İle Sanık Doktor’un Hastanın Ölümünde Kusurlu Olduğu Gözetilip, Sanık Doktor’un Mahkumiyetinin Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Mantar Yeme Şikayeti İle Gelen Hastaya Yaklaşım * Karaciğer Enzimlerinin Yüksek Olmasının Önemi * Reflü Tanısı Ve İlaçları İle Taburculuk * Hastanın Müşahade Altına Alınması Gerekliliği 101

 

Yoğun Bakımda Tedavisi Gereken Hastanın Sevk Edildiği Üniversite Hastanesi’nde Yer Olmaması Nedeniyle Kabul Edilemediği, Bu Nedenle Yüksek Sağlık Şurası’ndaki Tespitler İdarenin Hizmet Kusuru Kapsamında Hukuki Sorumluluğunu Gerektirebilecek İse De, Olay Tarihinde Hastanede Görevli Bulunan Sanık Doktorlar’ın Cezai Sorumluluğuna Gidilemeyeceği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Genel Cerrahi Uzmanı * Sevk Kararı * Ambulans İle Sevk Edilen Hastanın Yer Olmadığı Gerekçesi İle Kabul Edilmemesi * Hastayı Kabul Etmeyen Hekimlerin İsmen Tespit Edilememesi * İdarenin Hizmet Kusuru 103

 

Hastada Kürtaj Sonrası Kanamanın Meydana Gelmesi Ve Seyrinde, Sanık Doktor’un Kusurlu Eyleminin Bulunup Bulunmadığı, Kürtaj Sonrası Gerekli Takip Ve Kanama Kontrollerinin Yeterince Yapılıp Yapılmadığı Hususlarının Tespiti İçin, Ek Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Ağrı Şikayeti İle Başvuran Gebeye Yaklaşım * Kürtaj Sonrası Ağrı Takibinin Önemi * Kürtaj Sonrası Kanama Kontrolünün Gerekliliği 105

 

Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğu Anlaşılmakta İse De, Maktule Uyguladığı Tedavi Yönteminin Hatalı Olduğu Belirtilen Üroloji Doktoru Sanık’ın Vefat Ettiği, Pratisyen Hekim Olan Sanık İle Anestezi Uzmanı Doktor’un Tedaviye Yönelik Kusurlu Eylemlerinin Bulunmadığı, Dolayısıyla Üroloji Doktoru Dışındaki Sanıklara Kusur Atfedilemeyeceği, Dolayısıyla Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Yönündeki Bir İncelemenin Üroloji Doktoru Dışındaki Sanıkların Hukuki Durumunu Etkilemeyeceği, Bu Sanık Doktor’un Da Ölmesi Nedeniyle Hakkında Yargılama Yapılamayacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Anestezi Uzmanı * Üroloji Uzmanı * Beyin Cerrahi, Göğüs Cerrahi Ve Ortopedi Konsultasyonlarının Önemi * Medikal Takip Yerine Cerrahi Müdahale Kararı Alınması Gerekliliği * İki Taraflı Kot Kırıkları Olan Hastanın Taburcu Edilmemesi Gerektiği 106

 

Hastaya Ameliyat Öncesi Yapılan Tetkik Ve Hazırlıkların, Ameliyat Yapılması Kararının Yerinde Olduğu, Ameliyat Sonrası Meydana Gelen Durumun Komplikasyon Olduğu, Sanık Doktor’un Uygulamalarının Tıp Kurallarına Uygun Olduğu, Sanık Doktor’un Taksirinin Bulunmadığı Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Trioidektomi Ameliyatı Ve Komplikasyonları * Cerrahi Tedavi İçin Bilgilendirilmiş Olur Belgesi * Onam Formunun Önemi 109

 

Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğu Değerlendirildiğinden, Dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na Gönderilerek, Meydana Gelen Olayda Sanık Doktor’un Tıp Kurallarına Uymayan Davranışı Olup Olmadığı Ve Sanık Doktor’un Eksik Bıraktığı Eylemleri İle Ölüm Arasında Nedensellik Bağının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği Hk. 

* Dahiliye Uzmanı * Kardiyoloji Uzmanı * Ekg’nin Doğru Okunmasının Önemi * Hastanın Yatırılarak Tedavisinin Yapılması Gerekliliği 111

 

Trafik Kazası Nedeniyle Gelen Hastanın İlk Müracaatında Nöroşurirji Yönünden Değerlendirirken Hastanın Yaşı Ve Kendisinde Mevcut Olan Hastalığını Da Göz Önüne Alarak Değerlendirilmesi Gerektiği, Bu Durumda Hastaya Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Çektirmesi Gerekirken Bunu Yapmadığı, Ancak Bt Çektirmesi Halinde Bile Erken Dönemde İntraserebral Kanama Tespit Edilemeyebileceğinin, Bu Durumda Da Hastanın Gözlem Altında Kalmasının Uygun Olacağının, Dolayısıyla Hastayı Kısa Sürede Gözlemde Tutup Nöroşurirji Yönünden Acil Müdahale Gerekmediğini Belirten Sanık Doktor’un Kusurlu Olduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Kafa Travmasında Kranial Bt’nin Önemi * Ekg’nin Doğru Okunmasının Gerektiği * Beyin Cerrahisi Konsultasyonunun Önemi 113

 

Adli Tıp Kurumu’ndan Talep Edilen Sanık Doktor’un Kusuruna İlişkin Rapor Sonucu Beklenmeden, Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmaması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi  * Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Trafik Kazalarında İç Kanamanın Ekarte Edilmesinin Önemi 115

 

Bronkoskopi Yapma İmkanı Ve Yoğun Bakım Ünitesi Olmaması Nedeniyle Entübe Edilerek Kısa Sürede Ambulansla Üniversite Hastanesi’ne Sevk Edilmesinin Tıp Kurallarına Uygun Olduğundan, Sanık Doktorlar’ın Kusuru Bulunmadığına, Ambulansla Acil Sağlık Hizmet Yönetmeliği’ne Göre Sevk Sırasında 112 Ambulansta Doktor Bulunma Zorunluluğu Bulunmadığı, 112 Ambulansta Görev Yapanların Entübasyon Konusunda Eğitimli Oldukları, Sevk Sırasında Entübasyon Tüpünün Çıkmasının Bir Komplikasyon Olup, Ambulans İle Solunum Desteği Sağlayarak En Yakın Hastane’ye Götürülmesinin Uygun Olduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi  * Ambulans İle Hasta Sevk Şartları  * Sevk Sırasında Entübasyon Tüpünün Çıkması * Ambulansta Hekim Bulunmasının Zorunlu Olmadığı 117

 

Ölene Ait Ameliyat Ve Tedavi Evrakları Ve Dosya, Adli Tıp Kurumu Genel  Kurulu’na Gönderilerek, Ölende Mevcut H1n1 Virüsünün Tedavisinin Mümkün Olup Olmadığı, Müracaat Edilen İlk Gün Tedaviye Başlansa İdi Tedavi Şansının Bulunup Bulunmadığı, Teşhis Ve Tedavide Eksiklikle Ölüm Arasında İlliyet Bağının Kurulup Kurulamayacağının Tespitinden Sonra Ölümle Tedavi Ve Teşhis Kusuru Arasında İlliyet Bağının Saptanması Halinde Taksirle Öldürme, İlliyet Bağının Bulunmadığının Tespiti Halinde İse Tedavi İmkânı Bulunduğunun Anlaşılması Halinde İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma, Gelinen Aşama İtibariyle Hiç Bir Tedavi Şansının Bulunmadığının Saptanması Halinde İse Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Pratisyen Hekim * Ateş Ayırıcı Tanısı * Uygun Ve Gerekli Tetkiklerin İstenmesinin Önemi  * H1n1 Enfeksiyonu Teşhis Ve Tedavisi 118

 

Kişinin Ölümüyle Sanık Doktorlar’ın Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunduğu Ve Geçen Bu 24 Saatlik Sürede İlliyet Bağını Kesen Herhangi Bir Nedenin Saptanmadığı, Bu Sebeple Sanık Doktorlar’ın Taksirle Öldürmeden Sorumlu Tutularak Mahkumiyetinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Nöbet Bitiminde Hasta Devrinin Önemi * Tahlil Sonuçları Değerlendirilmeden Reçete Düzenlenemeyeceği * Konsultasyonun Önemi 120

 

Kusurlu Tıbbi Müdahale İle Görme Kaybı Arasında Doğrudan Bir Neden Sonuç İlişkisi Bulunmaması Nedeniyle Eylemin Taksirle Yaralama Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Olmamakla Birlikte, Travmatik Olayın Niteliği Ve Oluşan Klinik Bulgular Dikkate Alındığında, Sanık Doktor’un Bizzat Hastaneye Gelerek Hastayı Muayene Etmesi Ve Tedaviyi Derhal Başlatması Gerekirken, Tedaviyi Uzmanlığı Bulunmayan Pratisyen Doktor’a Bıraktığı, Bu İtibarla Eyleminin İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Suretiyle Sanık Doktor’un Tck’nın 257/2. Maddesi Gereğince Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göz Hastalıkları Uzmanı * Göz Travmalı Hastaya Yaklaşım * İcapçı Uzman Hekimin Telefonla Tedavi Önermesi * İcapçı Hekimin Hastaneye Gelmemesi 122

 

Sanık Doktor’un Göğüs Ağrısı Şikayeti İle Gelen Hasta Hakkında Kalp Damar Cerrahisinden Konsültasyon İstemekten İbaret Eyleminden Dolayı Kusurunun Bulunmaması Nedeniyle Sanık Doktor Hakkında Cmk’nın 223/2-C Maddesi Gereğince Beraat Kararı Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği Hk. 

* Kardiyoloji Uzmanı * Endikasyon Dışı Koroner By-Pass Ameliyatı * Konsultasyonun Önemi 124

 

Sanık Doktorlar’ın Eylemleri İle, Ölüm Arasında İlliyet Bağının Da Tespit Edilemediği Dikkate Alındığında, Sanık Doktor’un Eyleminin Tck’nın 257. Maddesinde Düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturabileceği, Ancak Özel Hastanede Çalışan Sanık Doktor’un Kamu Görevlisi Olmaması Nedeniyle Bu Suçun Da Oluşmayacağı Gözetilerek, Sanıklar Hakkında Atılı Suçtan Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği Hk.

* Kardiyoloji Uzmanı * Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı * Kalp Kapak Protezi Geç Dönem Komplikasyonları * Komplikas¬Yonda Süreç Ve Önemi 125

 

Hastaya Yapılan İşlem Sırasında Karın İçi Organ Yaralanmaları Olabileceğinin Onam Formu İle İmza Altına Alındığı, Sanık Doktor'un Daha Önceden Bir Başka Doktor Tarafından Başlanan Fragmin Amüle Bağlı Yumurta Toplama İşlemi Sırasında Mesaneye Girdiği Sırada Kanama İhtimalinin Daha Fazla Olduğunu Dikkate Alarak Normal Bir Hastadan Daha Uzun Süre Takip Etmesinin Uygun Olduğu, Hastanın Bu İşleme Bağlı Mesane Yaralanmasının Olduğunu Bilerek İşleme Rıza Verdiği, Hastanın Mesane Yaralanmasının Yapılan Yumurta Toplama İşleminin Komplikasyonu Olarak Değerlendirildiği, Ancak Sanık Doktor’un Hastayı Uzun Süreli Takip Etmemesinin Görevi İhmal Olarak Değerlendirile-Bileceği, Sanık Doktor’un Kamu Görevlisi Olmadığı Nazara Alındığında Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Da Oluşmayacağı, Bu Nedenle Mahkeme’nin Beraat Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Yumurta Toplama İşlemi Ve Komplikasyonları * Onam Formunun Önemi * Riskli Hastalarda Uzun Süre Takip Gerekliliği 128

 

Hastanın Ölümünün Takip Ve Tedavi Kusurundan Kaynaklandığının Kesin Olarak Saptanamadığı, Ölüm Olayı İle Doktor’un Eylemi Arasında İlliyet Bağının Bulunmadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürmeye İlişkin Tck’nın 85/1. Maddesi Yerine, İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Tck’nın 257/2. Maddesiyle Cezalandırılması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Kusma Ve İshal Şikayeti Olan Diyabetik Hastaya Yaklaşım * Kan Şekeri Takibinin Düzenli Yapılmasının Önemi 130

Menenjit Tanısının Konulamadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Eyleminin Tıp Kurallarına Uygun Olmadığı Ve Meydana Gelen Ölüm Olayında Kusurlu Olduğu, Kusurlu Davranışla Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması Nedeniyle Fiilin Tck’nın 257/2. Maddesi Kapsamında Değil, Taksirle Öldürme Kapsamında Değerlendirilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Menenjit Ayırıcı Tanısı * Nöroloji Konsultasyonunun Önemi * Gerekli Muayene Ve Tetkiklerin Yapılmaması 131

 

Sanık Doktor’un, Ölenin, Dosyaya Konu Ameliyat Öncesinde Bir Kist Ameliyatı, Bir Apandist Ameliyatı Ve Bir De Sezeryan İle Doğum Olmak Üzere Üç Kez Aynı Bölgeden Ameliyat Geçirdiğini Bildiği, Sezeryan İle Doğum Ameliyatını Kendisinin Gerçekleştirdiği Ve Hastayı Dokuz Senedir Tanıdığı, Ameliyat Yönteminin Seçimi Konusunda Katılan Ve Ölen Eşinin Herhangi Bir Müdahalesinin Yahut Israrlarının Bulunmadığı, Sanık Doktor’un Alınan İfadesinde Belirttiği Üzere, Ölenin Anatomik Yapısından Kaynaklanan Ve İç Organların Daha Önce Geçirilmiş Olan Ameliyatlara Bağlı Olarak Yapışıklık Göstermeleri Ve Yer Değiştirmeleri Söz Konusu Olabileceğini Bilmesine Rağmen Açık Teknik İle Batına Girmek Yerine Kapalı Tekniği Tercih Ederek Pnömoperitoneuma Oluşturulmak Suretiyle Meydana Gelen Ölüm Olayında Kusurlu Olduğu Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Over Kisti Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Yönteminin Seçimi133

 

Hastada Mevcut Baziler Arter Anevrizmasına Yaklaşım, Tedavi Ve Cerrahi Girişim İçin Uygun Merkez Aranması İşlemlerinin Yerinde Ve Doğru Olduğu, Tıbbi Ve Etik Olarak Sanık Doktorlara Atfedilebilecek Bir Kusur Bulunmadığının Belirtilmesi Karşısında Sanık Doktorlar’ca Yapılan İşlemlerin Tıp Kurallarına Uygun Olduğu Ve Sanıklara Yüklenecek Kusur Bulunmadığı Hk. 

* Nöroloji Uzmanı * Beyin Cerrahisi Uzmanı * Baziller Arter Anevrizmalı Hastaya Yaklaşım * Sevk İşlemlerinin  

Uygunluğu 136

 

Hastada Meydana Gelen Yaralanmanın Komplikasyon Sonucu Oluştuğu Anlaşılmakla, Bozma Öneren Görüşe İştirak Edilmediği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Kas İçi İlaç Enjeksiyonu Sonrası Komplikasyonlar * Siyatik Sinir Nöropatisi 138

 

Ölüme Neden Olan Durumun Ne Sebeple Gerçekleşmiş Olabileceğinin Ve Sanık Doktor’un Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Eylemlerinin Olup Olmadığının İrdelenmesi Ve Dosyadaki Uzman Görüşleri Hususunda Mütalaa Verilmesi Bakımından Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonları * Geçerliliği Olmayan Ameliyat Yöntemi Seçimi İddiası 139

 

Kan Grubu B Rh (-) Olan Hastaya A Rh (+) Kan Verilmesi Nedeniyle Ölümle Sonuçlanan Olayda Yapılan İncelemede Olayla İlgili Olarak Yapılan İdari Soruşturma Evrakları’nın Da Dosya İçinde Bulunmadığı Gözetildiğinde Somut Gerçeğin Ve Sanıklara Kusur Olarak İzafe Edilebilecek Davranışlarının Tespiti Amacıyla Öncelikle, Tüm Evrakların Getirtilip, Sanıkların Her Birinin Görevleri İle Kusur Oluşturabilecek Fiilleri Açıkça Belirlenip, Fiilleri İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması Açısından Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi’nden Bu Hususları Değerlendiren Ek Rapor Alınmasından Sonra, İlliyet Bağı Bulunmayan Sanıklar Yönünden Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşup Oluşmayacağı Saptanması Gerektiği Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Yanlış Kan Transfüzyonu * Kan Transfüzyon Takip Formunun Önemi 141

 

Sanık Doktor’un Hastaya Gerçekleştirdiği Tıbbi Tedavinin Yeterli Olup Olmadığı, Müdahalenin Yetersiz Olduğunun Tespiti Halinde Bu Eksikliğin Ortaya Çıkan Myokard İnfarktüsü Ve Sonrası Gelişen Rahatsızlıklar Yönünden Zarar Arttırıcı Etkiye Sahip Olup Olmadığı, Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Olup Olmadığı Hususlarının Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Net Olarak Saptanması İçin İddia, Savunma Ve Tüm Tıbbi Belgeler De Değerlendirilmek Suretiyle Adli Tıp Kurumu Büyük Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kardiyoloji Uzmanı * Miyokard Rüptürünün Saptanamaması * Hastanın Zamanında Ameliyata Alınıp Alınmadığı143

 

Yüksek Sağlık Şurası Ve Adli Tıp Kurumu Raporları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Büyük Genel Kurulu’ndan Rapor Alınıp, Sanık Doktor’un Kusurlu Davranışı Bulunup Bulunmadığı, Bulunduğu Takdirde Ölum İle Kusurlu Davranışı Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Ateş, Bulantı Ve Kusma İle Gelen Hastaya Yaklaşım * Menenjit Ayırıcı Tanısı * Menenjite Uygun Tedavi Yönteminin Seçimi Gerektiği * Antibiyotiğe Başlanılmamasının Sonuçları 146

 

Sanık Doktorlar’ın Sevk İşlemini 4 Günlük Gecikmeden Sonra Yapmaları Da Gözetilerek Olaydaki Kusur Durumlarının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi İçin Dosyanın Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’ne Gönderilmesi Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Genel Cerrahi Uzmanı * Batın Ameliyatları Sonrası Komplikasyonlar * Paralitik İleus – Mekanik İleus Ayırıcı Tanısı * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi * Sevk İşleminin 4 Gün Gecikmesi Ve Sonuçları 148

 

Yaralanma İle Sanık Doktor’un Kusurlu Hareketi Arasında Uygun İlliyet Bağının Kurulamamasına Göre; Sanık Doktor’un Önce Grafi İstemesi, Dikişleri Kontrol Etmesi Ve Ortopedi Polikliniğine Sevk Etmesi Gerekir İken, Özensiz Davranan Ve Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmesi Nedeniyle Eyleminin Tck’nın 257/1. Maddesinde Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * El Parmak Travmalı Hastaya Yaklaşım * Konsultasyonun Önemi Ve Gereği * Sütur Tekniğinin Önemi * Ezilme Tarzı Yaralanmalarda Revaskülerizasyon 150

 

Sanıktaki Görme Bozukluğunun, Ölüme Neden Olan Komplikasyonun Gelişmesinde Etkili Olup Olmadığı, Sanık Doktor’un Ölen Üzerinde Gerçekleştirdiği Ameliyatın Tıp Kurallarına Uygun Olup Olmadığı, Ölümün Neden Kaynaklandığı, Ölüm Olayı İle Sanık Doktor’un Eylemi Arasında İlliyet Bağı Kurulup Kurulamayağı Ve Mevcut Eylem Nedeniyle Sanık Doktor’a Kusur İzafe Edilip Edilemeyeceği Konusunda, İçlerinde Üroloji Ve Göz Hastalıkları Alanında Uzman Hekimlerin De Yer Aldığı Genişletilmiş Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Üroloji Uzmanı * Prostat Kanseri Ameliyatı Komplikasyonları * Ölümün Hatadan Kaynaklandığına Dair Telefon İhbarı Sonrası Soruşturma * Tek Göz İle Ameliyat Yapılıp Yapılamayacağının Tespiti Gerektiği 152

 

Adli Tıp Kurumu Raporu Dışındaki Bilirkişi Raporları’na Hangi Nedenlerle İtibar Edilmediği Açıklanmaksızın Ve Bu Konuda Herhangi Bir Gerekçe De Gösterilmeksizin Hüküm Kurulmaması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Aynı Şikayet İle Tekrar Acil Servise Başvuran Hasta * Önceden Alınan Ağrı Kesicilerin Hastanın Muayene Bulgularını Maskeleyip Maskelemeyeceği 154

 

Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Tüm Dosyanın Yüksek Sağlık Şurası’na Gönderilerek, Sanık Doktor Tarafından Hastaya Uygulanan Tedavinin Yerinde Olup Olmadığı, Hastanın Sağ Ayağına Takılan İmplantın Kalınlığının Yaralanma Niteliği İçin Yeterli Olup Olmadığı, Sanık Doktor’un Hastaneden Ayrılmasının Netice Üzerinde Etki Oluşturup Oluşturmadığının Belirlenmesi Gerektiği Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Femur Kırığı Olan Hastaya Yaklaşım * Femur Ameliyat Materyalinin Kırılması * Operasyonu Gerçekleştiren Hekimin Hastaneden Ayrılması 156

 

Belirlenen Eksiklikler Yerine Getirildikten Sonra Maddi Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi İçin, Önceki Raporlar Da İrdelenecek Şekilde, Sanık Ve Diğer Doktorlar’ın Eylemleri İle Ölüm Neticesi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Ve Sanık Doktor’un Ve Ölenin Tıbbi Tedavisinde Görev Alan Diğer Doktorlar’ın Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadıklarının Ve Kusurlu İseler Nedenleri Ve Derecelerinin Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Rapor Alınmasından Sonra Tck’nın 257. Maddesinde Düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşup Oluşmayacağı Hususunun Da Değerlendirilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Beyin Cerrahisi Uzmanı * Dahiliye Uzmanı * Bel Ve Kalça Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Hasta Anemnezinin Önemi * Ayırıcı Tanı İçin Gerekli İncelemelerin Yapılması Gerektiği * Klinikte Yatan Ve Sorunları Olduğu İletilen Hasta İle İlgilenmeme * Hastayı İlk Gören Ve Yatışını Yapan Hekim İle Temas Gerekliliği 159

 

Ölenin Bir Gece Önce İçmiş Olduğu Bildirilen Kolonya Miktarının Bilinmemesi Ve Ölenin Sağlık Kuruluşuna Götürülmesindeki Gecikme Sebebiyle Ölüm İle Sanık Doktor’un Kusurlu Hareketi Arasında Uygun İlliyet Bağının Kurulamamasına Göre; Öleni Hastaneye Yatırması Gerektiği Halde Yatırmayarak, Özensiz Davranan Ve Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Eden Sanık Doktor’un Eyleminin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğunun, Tck’nın 257/1. Maddesi İle Mahkûmiyetine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmeyerek Yazılı Şekilde Tck’nın 85/1. Maddesi İle Mahkûmiyetine Karar Verilmemesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Kolonya İçen Hastaya Yaklaşım * Ambulans İle Getirilen Hastanın Yatışının Yapılmaması * Konsultasyon  

İstenmemesi 164

 

Sanık Doktorlar’ın Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Tespitine İlişkin Olarak, Önceki Raporlar Da İrdelenerek Sanık Doktorlar’ın Eylemi İle Ölüm Neticesi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi  * Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Miadında Sancılı Gebeye Yaklaşım * Anne Ve Bebeğin Takiplerinin Düzenli Yapılması Gerektiği * Nst Ve Çks Kayıtlarının Önemi 166

 

Yüksek Sağlık Şurası Raporu’nun Bağlayıcı Olmadığı Da Nazara Alınarak, Sanık Doktor’a Atfedilecek Kusurun Tartışmayı Gerektirmeyecek Şekilde Kesin Bir Biçimde Saptanması, Hastaya Yapılan Bel Fıtığı Ameliyatının Tıbbi Açıdan Gerekli Olup Olmadığı, Ameliyat Esnasında Hata Yapılıp Yapılmadığı Hususlarında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi, Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Tespitine İlişkin Olarak Önceki Raporlar Da İrdelenecek Şekilde Ve Sanık Doktor’un Taksirli Eylemi İle Yaralama Neticesi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Adli Tıp Kurumu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Beyin Cerrahi Uzmanı * Bel Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Ameliyatta Vücutta Unutulan Yabancı Cisim * Endikasyon Dışı Ameliyat İddiası 169

 

Hasta İle Doktor Arasındaki Tazminat Davası Dosyasının Getirtilip, Dosyaya Sunulan Bilirkişi Raporları’nın İncelenmesi Ve Sonucuna Göre Sanık Doktor’un Hukuki Durumunun Tespit Ve Tayini Gerektiği Hk. 

* Plastik Cerrahi Uzmanı * Çene Gerdirme Operasyonu Komplikasyonları * Cilt Kesilerinin Görünen Alanlara Taşırıldığı İddiası 171

 

Teşhiste Gecikmeye Neden Olduğundan, Ölene Eksik Tıbbi Girişimde Bulunduğundan Şüphe Bulunmayan Sanık Doktor’un, Zamanında Doğru Teşhis Ve Tıbbi Girişimde Bulunduğu Halde Dahi Ölüm Sonucunun Gerçekleşip Gerçekleşmeyeceğini, Sanığın Neden Olduğu Gecikmenin; Ölenin Doktor Muayenesine Getirilmesinde Ya Da Üniversite Hastanesi’ne Sevkinde Yaşanan Gecikmenin Sonuca Etkili Olup Olmadığını, Adı Geçen Hastanede Cerrahi Girişimde Bulunulmamasının Tıp Kurallarına Uygun Olup Olmadığını, Dolayısıyla Sanık Doktor’un Ya Da Diğer Bir Kişinin Kusuru Bulunup Bulunmadığını İrdeleyen Raporun Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Alınması Sonrası Sanığın Hukuki Durumunun Tespit Ve Tayini Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Nöroloji Uzmanı * Bel Ve Kalça Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Teşhise Vardıracak Tetkiklerin İstenmesi Gerektiği * Ayırıcı Tanı İçin Gerekli İncelemelerin Yapılması Zorunluluğu * İnr Takibinin Önemi * Hasta Sevkinde Yaşanan Gecikmenin Sonuca Etkisi 172

 

Sanık Olan Doktor’a Atfedilecek Kusurun Tartışmayı Gerektirmeyecek Şekilde Kesin Bir Biçimde Saptanması, Sanık Doktor’a Gerçekleştirdiği Ameliyatta, Sanığın Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespitine İlişkin Olarak, Önceki Raporlar Da İrdelenerek Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Komplikasyonları * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi * Dren Uygulamasında Tıkanma, Yerinden Kayma Veya Katlanma  

İhtimalleri 174

 

Bilirkişi Raporları’nda; “Ölenin Gözlem Altında Tutulmuş Olsa Da, Muhtemelen Sonucun Değişmeyeceği” Belirtildiğinden, Bu Konuda İhmali Olan Sanık Doktor’un Eyleminin Taksirle Öldürme Suçunu Oluşturmayacağı, Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesine Uygun Suçu Oluşturacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi  * Sol Kolda Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Kardiyoloji Konsultasyonunun Önemi * Hastanın Gözlem Altında Tutulmasının Önemi * Ekg’nin Teknik Olarak Değerlendirilmesinin  

Yapılamaması 176

 

Maddi-Manevi Tazminat Davası Dosyasının Getirilmesinden Sonra, Olay Nedeniyle Alınan Raporlar’ın Kendi Aralarında Çelişkili Oluşu Ve Yüksek Sağlık Şurası Kararı İle De Örtüşmemesi Sebebiyle Bu Kez Adli Tıp Kurumu Büyük Genel Kurulu’ndan, Sanık Doktorlar’ın Eylemleri İle Ölüm Olayı Arasındaki Bağlantı İle Kusur Durumlarının Tıbbi Dayanaklarının, Çelişkileri Giderecek Ve Diğer Raporlardaki Bulgularla Kıyaslamaları Yapılmak Suretiyle Tereddütleri De Giderecek Şekilde, Açıklayıcı Ve Kesin Bir Değerlendirme Yapılması Suretiyle Rapor Tanzimi Gerektiği Hk. 

* Anestezi Uzmanı * Çocuk Cerrahisi Uzmanı * Penil Kordi Rezeksiyonu Ameliyatı Komplikasyonları * Anestezi Sonrası Solunum Arresti * Anesteziden Sonraki İlk Saatlerde Hasta Takibinin Önemi 178

 

Sanık Doktor’un Olaydaki Kusur Durumunun Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi İçin Dosyanın Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi’ne Gönderilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Ve Tayini Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Konsultasyonun Önemi * Mı Bulgularını Gösteren Ekg’nin Uygun Şekilde Değerlendirilmesi Gerektiği * Acil İlaç Takibinin Önemi 183

 

Yüksek Sağlık Şurası Raporu’nda, Bebeğin Redüksiyonunu Pratisyen Hekimlere Bırakması Ve Hastane’ye Gitmemesi Sebebiyle Kusurlu Olduğu Bildirildiğinden, Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan İcapçı Doktor Hakkında Dava Açılmışsa Birleştirilmesi, Açılmamışsa Dava Açılmasının Sağlanması İle Dava Dosyalarının Birleştirilip Bebeğin Cesedine Uygulanan Otopsi Neticesinde Tespit Edilen Patolojik Bulguların Açıklamasını, Ölüm Sebebini Ve Zamanını, Teşhis Ve Tedavinin Yerinde Olup Olmadığını Ve Sanıkların Eylemleri İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Çocuk Cerrahisi Uzmanı * Kasık Fıtığı Olan Bebeğe Yaklaşım * Hastaneye Gitmeyen Nöbetçi İcapçı Hekim 184

 

Damar Kesilmesine Neden Olan Reflü Ameliyatının Açık Yapılmasının Gerekip Gerekmediği, Ameliyatın Açık Yapılması Halinde De Yaralanmanın Meydana Gelip Gelmeyeceği, Açık Ameliyata Geçilmesinden Sonra Damar Onarımı Sırasında Pankreasta Meydana Geldiği Görülen Yaralanmanın Kapalı Reflü Ameliyatı Sırasında Damar Kesilmesi Sonucu Oluşup Oluşmadığı Belirlenip, Tüm Dosya Kapsamı Birlikte Değerlendirilerek Sanıklara Atfı Kabil Kusur Bulunup Bulunmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Bakımından Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı *Laparoskopik Nissen Duplikasyonu Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Yöntemini Değiştirme Kararı *Komplikasyon Sürecinin Yönetimi 186

 

Hasta Yakınlarının Mağdur Küçüğü Son Ve Ayrıntılı Kontrol Muayenesine Götürmemeleri Nedeniyle, Sanık Doktor’un İhmal Ya Da Kusur Teşkil Eden Eyleminden Bahsedilemeyeceği Hk. 

* Kulak Burun Boğaz Uzmanı * Endoskopik Sinüs Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Esnasında Yabancı Cisim Unutulması Veya Sonrası Çıkarılmadığı İddiası * Ailenin Çocuklarını Son Ve Ayrıntılı Kontrole Götürmemesi * Hasta Ve Hasta Yakınlarının Sorumlulukları 187

 

Ameliyat Ve Ameliyat Öncesi Yapılan Preoperatif Hazırlıkların Yeterli Ve Usulüne Uygun Olduğu, Postoperatif Takiplerinin Düzenli Ve Sık Yapıldığı, Geç Dönemde Meydana Gelen Kusma Sonucu Asit Mide Muhteviyatının Aspirasyonunun Bir Komplikasyon Olduğu, Komp-Likasyona Yönelik Tetkik Konsültasyonu Ve Tedavinin Yapıldığı, Yoğun Bakım Ünitesinde Takibinin Uygun Görülmesi Durumunda Yoğun Bakım Ünitesi Olan Bir Merkeze Sevk Kararı Verilmesinin Doğru Olduğu Hk. 

* Kulak Burun Boğaz Uzmanı * Anestezi Uzmanı * Bademcik Ameliyatı Komplikasyonları * Hasta Konsultasyon Formunun Önemi * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi * Sevk Kararının Gerekliliği 189

 

Radyoloji Kliniği Mr Birimi Hasta Bilgilendirme Ve Onam Formu’na Göre; Bilgilendirme Yapanın Sanık Doktor Olduğu, Formun İçeriğinde İse; “Hastalığınızın Cinsine Göre Size Damar Yolu İle Kontrast Madde Verilebilir. Bu Madde Nadiren Bazı Hastalarda Alerjik Reaksiyonlara Neden Olabilir.” Uyarılarına Yer Verildiği, Formun Altında “Yukarıda Yazılanları Okudum Ve Anladım. Vücudumda Mr’a Girdiğimde Sorun Doğurabilecek Protez Veya Herhangi Bir Metal Parçası Olmadığını Kabul Ediyorum.” İbaresinin Altında Mağdurun İmzasının Bulunduğu, Formun İçeriğine Göre Mağdurun İşlem Öncesi Herhangi Bir Hastalık Beyanında Bulunmadığı Ve Bilgilendirilme İşleminde Eksiklik Bulunmadığı Hk. 

* Nöroloji Uzmanı * Radyoloji Uzmanı * Ellerde Güçsüzlük Şikayeti Olan Hastaya Yaklaşım * Radyopak Madde Verilmesi Sonrası Gelişen Anaflaktik Reaksiyon * Hastanın Mr. Çekimi Öncesinde Allerji Öyküsünü Tariflememesi * Hasta Bilgilendirme Ve Onam Formunun İçeriği Ve Önemi 191

 

Yoğun Bakımda Uzun Süre Entübe Kalan Hastalarda Trakeostomi Açılmasının Tıbbi Zorunluluk Olduğu, Hastanın Fistül Yani Kaçak Şüphesi İle Sevk Edildiğinde, Burada Hastanın Trakeostomi Durumu Değerlendirilerek Fıstül Yani Kaçak Gözlenmediğinin Ve Hastaya Rijid Bronkoskopi Uygulanması Sonucu Trakeal Yani Kendiliğinden Darlık Tespit Edildiğinin Anlaşıldığı, Hastaya Uygulanan Trakeostomi Açılması İşlemi Sonrası Oluşan Trakeal Stenozun, Her Türlü Özene Rağmen Görülebilecek Komplikasyon Olarak Nitelendirildiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Anestezi Uzmanı * Kulak Burun Boğaz Uzmanı * Yüksekten Düşme Sonucu Getirilen Hastaya Yaklaşım * Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Açılması * Komplikasyon Süreci Ve   Yönetim 193

 

Sanıkların Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Tespitine İlişkin Olarak Önceki Raporlar Da İrdelenecek Şekilde Ve Sanıkların Eylemi İle Ölüm Neticesi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı  * Sezeryan Endikasyonu Kararı * Doğum Sırasında Baş-Pelvis Uyumsuzluğu Olan Gebeye Yaklaşım * Doğum Sonrası Ortaya Çıkan Uterus Atoni Kanaması * Tıp Merkezinde Rahim Alınması Ameliyatının Yapılıp Yapılamayacağı * Histekerektomi Ameliyatı Yerine Sevk Kararı Verilmesi195

 

Hastada Zor Entübasyon Riski Olduğu Yanında Zor Ventülasyon Gelişirse Yaşamı Tehdit Eden Bir Durum Yaratabileceği De Dikkate Alınıp, Gerekli Tüm Zor Hava Yolu Algoritmi Uygulaması Önlemlerinin Alınmasının Ge-Rekli Olduğu Halde Flexibl, Laryngoskop Denenmemesi, Hava Yolu Açık-Lığının Sağlanması İçin Krikotirotomi Yapılmaması Nedenleri İle Sanık Doktor’un Hastanın Ölümünde Kusurlu Olduğu Hk. 

* Anestezi Uzmanı * Kist Ameliyatı Komplikasyonları * Zor Entübasyon Riski Belirlenen Hastaya Yaklaşım * Hiç Bir Tıbbi Müdahalenin Tedavisinin Kesin Olmaması * Krikotirotomi Yapılmamasının  Nedenleri 198

 

Ölümün Takip Ve Tedavi Kusurundan Kaynaklandığının Kesin Olarak Saptanamadığı, Ölüm Olayı İle Sanık Doktorun Eylemi Arasında İlliyet Bağının Bulunmadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürmeye İlişkin Tck’nın 85/1. Maddesi Yerine, İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Tck’nın 257/2. Maddesiyle Cezalandırılması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Dahiliye Uzmanı * Halsizlik Ve Terleme Şikayeti Olan Diyabetik Engelli Hastaya Yaklaşım * Diyabetin Metabolik Komplikasyonlarında Süreç Yönetimi * Hasta Taburculuk Eğitiminin Önemi 201

 

Klinik Şikâyetlerde Her Türlü İhtimalin Göz Önüne Alınmasının Tıbbi Bir Gereklilik Olduğu, Olayda İse Aynı Hal Ve Şartlarda Bir Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı’ndan Beklenen Özenin Gösterilmediği, Teşhisteki Gecikme Nedeniyle Kişide Yaygın Doku Kaybı İle Karakterize Klinik Tablonun Ortaya Çıktığı Ve Sanık Doktor’un Kusurlu Olduğu Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Dirsek Çıkığı Olan Hastaya Yaklaşım * Alçı Atel Uygulaması Komplikasyonları * Hastada Damar Ve Sinir Muayenesinin Yapılmaması * Hastanın Bilgilendirilmesinin Önemi203

 

Hastanede Çalışan Diğer Doktorlar’ın Da, Atılı Suçu Görevlerinden Dolayı İşlediklerinin İddia Edilmiş Olması Karşısında, 4483 Sayılı “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun” Hükümlerine Göre Soruşturma İzni Alınması İçin Durma Kararı Verilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi  * Pediatri Konsultasyonunun Önemi * Ayırıcı Tanı İçin Akciğer Grafisi Ve Laboratuvar Tetkiklerinin İstenilmesi Gerekliliği * Çocuğun Hastaneye Yatırılıp Gerekli Destek Tedavisinin Yapılmaması205

 

Genel Cerrahi Ve Kalp Damar Cerrahi Konsültasyonları İstenmeden Ve Hastanın Stabil Hale Getirilmeden Sevk Edilmesi Tıp Kurallarına Uygun Olmadığından, Sanığın Bu Eylemi İle Ölüm Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilemese De, Sanık Doktor’un Görevinin Gereklerini Usulüne Uygun Bir Şekilde Yapmadığı Ve Eyleminin Tck’nın 257. Maddesinde Belirtilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * İş Kazası Sonucu Genel Beden Travmalı Olan Hastaya Yaklaşım * Konsultasyon İstem Zorunluluğu Ve Önemi * Hasta Stabil Hale Getirilmeden Sevk Yapılmaması  

Gerektiği 207

 

Ölüm İle Kaza Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı Hususunda Tereddüt Hasıl Olduğundan, Mağdura Ait Tüm Evraklar Getirtilip, Kazadan Sonraki Durumu Hakkında Yakınlarından Bilgi Alındıktan Sonra, Yüksek Kardiyak Riskli Olması Nedeniyle Ameliyat Olmayan Kişinin Ölümü İle Kaza Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Trafik Kazası Sonrası Bel Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Yüksek Kardiyak Riski Nedeniyle Ameliyat Olmayan Hastanın Ölümü * Hastanın Tedaviyi Red Hakkını Kullanması 208

 

Cihazın Yetkisiz Personele Taktırıldığı Yönündeki Anlatımlar Ve Tespitler De Nazara Alınarak, Koter Cihazının Hastanın Koluna Uygun Şekilde Bağlanıp Bağlanmadığı Ve Cihazın Kimin Talimatı İle Kim Tarafından Bağlanması Gerektiği Tespit Edilip, Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Bakımından, Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınması Ve Açıldığı Takdirde Tanık Anestezi Doktoru Hakkındaki Dava Dosya İle Bu Dosyanın Birleştirilmesi Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Anestezi Uzmanı * Anal Fissür Ve Hemoroid Ameliyatı Komlikasyonları * Koter Cihazının Yetkisiz Personel Tarafından Takılması 210

 

İlçede Bir Tane Acil Sağlık Hizmetleri (112) İstasyonu Olduğu, Söz Konusu Ambulansın Da Sanık Doktor Tarafından Durumunun Daha Ağır Olduğu Değerlendirilen Diğer Hastayı Götürdüğü, Ayrıca Hasta Yakınları Tarafından Temin Edilen Ambulansın Da Öleni İleri Tetkik Ve Tedavi İçin Başka Bir Sağlık Kuruluşu Yerine Sanığın Çalıştığı Hastaneye Getirildiği, Sanık Doktor Tarafından Ambulansla Sevki İçin 112 Kkm İle Bağlantıya Geçildiği, Ancak Geç Temininde Sanığa Kusur İzafe Edilemeyeceği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Pelvis Kırığı Nedeniyle Ortopedi Uzmanı Bulunan Hastaneye Sevk * Durumu Daha Ağır Olarak Değerlendirilen Hastanın Önceliği * 112 Kkm’nin Yetki Ve Sorumluluğu 212

 

Elindeki Kesi Nedeniyle Başvuran Hastada Grafi Alınması Gerekirken. Grafi Almadan Girişimde Bulunulmasının Tıbbi Bir Eksiklik Olduğu, Ancak Kesi İçerisindeki Cam Parçasının Ebatlarının Büyüklüğü Dikkate Alındığında, Fiziki Muayene İle De Tespit Edilebileceği Ve Hastanın Kendisi Tarafından Da Farkedilebileceği Halde, Olaydan Sonra 3 Ay Boyunca Hastanın Herhangi Bir Sağlık Kuruluşuna Başvurmamış Olmasının Düşünülemeyeceği Ve Olayı Şüpheli Hale Getirdiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Nöbetçi Ortopedi Asistanı * Elde Cam Kesiği İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Grafi İstenilmeden Sütür Atılması * 3 Ay Boyunca Başvurmayan Hasta 214

 

Maddi Gerçeğin Hiç Bir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Çıkartılması Ve Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Bakımından, Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Olayda Sanık Doktor’un Kusurunun Bulunup Bulunmadığına Ve Ölüm İle Sanık Doktor’un Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Fetusta Kistik Kitle Olan Gebeye Yaklaşım * Komplikasyonda Süreç Ve Yönetimi  * Hemodinamik Takiplerin Yakından Ve Yeterli Yapılmasının Gerekliliği 217

 

Dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu’na Gönderilerek; Hastanın Muayenesinde Gerekli Ve Yeterli Konsültasyonların İstenip İstenmediğinin, Sanık Doktor’un Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Eylemlerinin Tıp Kurallarına Uygun Olup Olmadığının Ve Sanık Doktor’un İcrai Ve İhmali Eylemleri İle Ölüm Arasında Nedensellik Bağının, Bu İtibarla Sanık Doktor’a Yüklenebilecek Kusur Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Hastanın Şikâyetlerine Uygun Konsultasyon İstenmesinin Önemi * İleri Tanı Yöntemlerine Geçilmesi Gerekliliği * Yeterli Ve Uygun Şartlarda Sevk Gerekliliği 219

 

Hastaya A Rh (-) Yerine A Rh (+) Kan Verilmesinin Tıp Kurallarına Aykırı Olduğu, Hastaya Yanlış Kan Verilmesinin Ölüme Katkısı Olmasa Ve Sanıkların Doğrudan Kan Transfüzyonu İşlemini Yapmasalar Da, Olayda Dikkat Ve Özen İhmallerinin Bulunduğu, Bu Nedenle Yanlış Kan Verme Nedeniyle Hastanın Sağlık Tablosunda Tck’nın 257/2. Maddesinde Belirtilen Şekilde Bir Mağduriyetin Oluşup Oluşmadığı Hususunda, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi’nden Ek Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Yanlış Kan Transfüzyonu * Hasta Yakınlarının Durumu Farketmeleri * Hasta Güvenliği Uygulamalarının Önemi 221

 

Ameliyat Esnasındaki Batın İçi Damar Yaralanması Ve Sonraki Takip Ve Müdahalelerde Sanık Doktor Tarafından Özensizlik Olup Olmadığı, Sanık Doktor’un Gerek Ameliyat Esnasındaki, Gerekse De Ameliyat Sonrasındaki Davranışlarında Kusuru Bulunup Bulunmadığı, İşlemlerinin Tıbbi Standartlara Uygun Olup Olmadığı, Ölümün Komplikasyon Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hususlarının Tespiti İçin Bir Kez De Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Beyin Ve Sinir Cerrahi Uzmanı * Bel Fıtığı Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Esnasında Batın İçi Damar Yaralanması * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi 222

 

Sanık Doktor’un Eylemi İle Netice Arasında İlliyet Bağının Kesin Bir Şekilde Kurulamadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Tutulamayacağı, Ancak Bahsedilen Raporlar Ve Tüm Dosya Kapsamından Doktor’un Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirmediği Ve Eyleminin Tck'nın 257/2. Maddesindeki Görevi İhmal Suçunu Oluşturduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Muayene Bulgularının Doğru Değerlendirilmesinin Önemi * Hastanın Yatırılarak Gerekli Tetkik Ve Tedavisinin Yapılması Gerektiği 224

 

Doğum Öncesi Ve Sonrası Takipte Eksiklik Olup Olmadığı, Var İse Bu Eksikliklerin Ve Sanıkların Eylemlerinin Meydana Gelen Ölüm Ve Asifiktik Şekilde Özürlü Doğum Sonucuna Etkileri Ve Bağlantıları, Meydana Gelen Neticede Kusurlarının Bulunup Bulunmadığının Hiçbir Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespiti İçin Ayrıca Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk.

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Vakum Endikasyonları * Asfiktik Doğan Bebek * Nts Ve Çks Kayıtlarının Önemi * Bebeğin Doğum Öncesi Dönemde Hipoksiye Girdiği Zamanın Tespiti 226

 

Olay Tarihinde Hasta Olan Ve Yakınları Tarafından Telefonda Kalp Yetmezliği, Kalp Pili Takılı Olduğu, Oksijen Tüpü İle Nefes Aldığı Söylenen Kişinin; Acil Sağlık Hizmeti Gerektiren Bir Hasta Olmasına Rağmen, Sanık Tarafından Acil Hasta Olmadığı Şeklinde Değerlendirilme Yapılarak, Görevini Yaparken Özensiz Davranan Ve Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal Gösteren Sanık Doktor Hakkında Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesinde Düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği Hk. 

* 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Hekimi * Telefon İle Ambulans Talebi * Telefonda Acil Hasta Değerlendirme Yetkisi * Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Uygulamaları 228

 

Tomografi Çekilmesindeki Gecikmenin Hastanın Ölümüne Neden Olup Olmadığı, İlk Müracaat Sırasında Beyin Tomografisi Çekilmesinin Erken Teşhis Ve Tedavi Bağlamında Sonucu Etkileyip Etkilemeyeceği, Bu Hususta Sanık Doktor’un Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti İçin, Bir Kez De Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınlması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Şiddetli Baş Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım * Beyin Tomografisi Çekilmemesinin Sonuca Etkisi 229

 

Dosyanın Bir Kez De Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’ne Gönderilerek, Sanık Doktor’un Kusur Durumuna Ve Kusurlu Eylemleri İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Kurulup Kurulamayacağına Dair Yeniden Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Histerektomi Ameliyatı Komplikasyonları * Takip Ve Tedavide Dikkat Ve Özenin Gerekliliği * Taburculuk Zamanının Önemi 230

 

Maddi Gerçeğin Hiç Bir Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Ortaya Çıkartılması Ve Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Bakımından Adli Tıp Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu’ndan, Sanık Doktor’un Olaydaki Kusur Durumuna İlişkin Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Doğum Sonrası Kanamaya Bağlı Komplikasyonlar * Hastaya Erken Müdahalenin Önemi 232

 

Bilirkişi Raporları’nca; Ameliyatı Yapan Cerrahın Ameliyat Sahasını Kapatmadan Önce Yeterli Kontrolü Yapmamasının Bir Eksiklik Olduğu Hususunda Görüş Bildirildiği Anlaşıldığından; Sanık Doktor’un Söz Konusu Denetim Ve Kontrol Eksikliğinden Kaynaklanan Kusuru İle Yaralanma Olayı Arasında İlliyet Bağı Bulunduğundan, Sanık Doktor’un Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Cezalandırılması Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Operasyon Bölgesinde Unutulan Cerrahi Alet * Ameliyat Sahasının Kapatmadan Önce Yeterli Kontrollerin Yapılması Gerektiğii 235

 

Bebeği İyileşmeden Taburcu Etmesinin Tıp Kurallarına Aykırı Olduğu Belirtilen Sanık Doktor’un Eylemi İle Ölüm Neticesi Arasında İlliyet Bağının Bulunmadığı, Özel Hastanede Çalışan Sanık Doktor’un “Kamu Görevlisi” Olmaması Nedeniyle Hukuki Durumunun Tck’nın 257/2. Maddesi Kapsamında Da Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı Ve Sanık Doktor’un Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği Hk. 

* Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * Öksürük Şikayeti Olan Bebeğe Yaklaşım * Yenidoğan Pnömonisi Ve Komplikasyonları * Tam İyileşme Sağlanmadan Taburcu Etmenin Tıbbi Bir Eksiklik Olduğu 236

 

Sanık Doktor’un Eylemi İle Netice Arasında İlliyet Bağının Kesin Bir Şekilde Kurulamadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Tutulamayacağı, Ancak Bahsedilen Rapor Ve Tüm Dosya Kapsamından, Sanık Doktor’un, Göğüs Ağrısı Şikâyetine Rağmen Ölenin Ekg’sini Çektirmemek Suretiyle Üzerine Düşen Görevi Yerine Getirmediği Ve Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesindeki Görevi İhmal Suçunu Oluşturduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Ayrıntılı Anamnez Alınmasının Önemi * Ekg Çekilmesinin Gerekliliği 239

 

Kişinin Klinik Durumu Ve Ölüm Sebebi Dikkate Alındığında; Kişiye Zamanında Uygun Tanı Konularak Takip Ve Tedavisinin Yapılması Durumunda Kurtulma İhtimalinin Bulunduğu, Ancak Kesin Olmadığı Cihetiyle Mevcut Bulgularla Hastanın Taburcu Edilmesinde Sanık Doktor’a Kusur İzafesinin Mümkün Olmadığı, Sanık Doktor’un Uyguladığı Tedavi Ve Koyduğu Teşhis İle Kişinin Ölümü Arasında Kesin Bir İlliyet Bağı Kurulamayacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım      * Uygun Tanı Ve Tedavinin Önemi 241

 

Prematüre Bebeğin En Geç 34. Haftada Göz Dibi Muayenesinin Yapılmasının Şart Olduğu, Usulüne Uygun Olarak Bunu Yapmayan Sanıkların Kusurlu Olduğu, Hastada Meydana Gelen Görme Hissinin Kaybedilmesi İle İlgililerin Kusurları Arasında İlliyet Bağı Olduğunun Kabulü Gerektiği Hk. 

* Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * Prematüre Doğan Bebeğe Yaklaşım * Süresinde Prematüre Retinopatisinin Muayenesinin Gerekliliği 242

 

Sanık Doktor’un, Uzmanlık Alanı İçinde Yer Alan Ölenin Hastalığına Yönelik Uygun Teşhis Ve Tedavi Yöntemlerine Başvurmayarak, Ölenin Yaşamını Tehlikeye Sokacak Nitelikte Yaralanmasına Neden Olacak Şekilde Müdahalede Bulunması Hk. 

* Üroloji Uzmanı * Kasıkta Ağrı Şikayeti İle Gelen Hastaya Yaklaşım * Ameliyat Öncesi Yapılması Gereken Değerlendirme Ve Görüntülemelerin Önemi * Uygulanan Tedavi Yaklaşımının Tıp Kurallarına Uygun Olmaması243

 

Zamanında Tanı Konularak Müdahale Yapılması Halinde De Travmanın Ağırlığı, Av Tüfeği Saçma Taneleri Trajeleri Nedeni İle Sol Böbrek, Karaciğer, İnce Ve Kalın Barsak Yaralanması Oluşturması Nedeniyle Hastanın Kurtulmasının Kesin Olmadığının Tespiti Karşısında; Sanık Doktor’un Eyleminin Ancak Tck’nın 257/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirilebileceği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Başvuran Hastaya Yaklaşım * Usg İle İç Organ Yaralanmasının Tespiti Gerektiği * Konsultasyonun Önemi 246

 

Tüm Bilirkişi Raporları Değerlendirilerek, Sanık Doktor’un İhmali Eylemi İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağı Kurulamasa Bile Görevinin Gereklerini Yerine Getirmek Hususunda İhmali Bulunduğu Gözetilerek Tck’nın 257/2. Maddesi Gereğince Mahkumiyeti Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Kardiak Açıdan Riskli Hastanın Gözlem Altına Alınmaması * Belli Aralıklarla Ekg Tekrarlanması Gerekliliği * Dahiliye Uzmanı Tarafından Konsülte Edilmesi Gerekliliği 248

 

Hastanın Bir Kardiyoloji Uzmanı Tarafından Konsülte Edilmesini Ve Trombolitik Tedaviye Başlanmasını Sağlamayan Sanık Doktor’un Kusurlu Olduğunun Bildirilmesi Ve Myokard Enfarktüsünün Erken Tanı Ve Uygun Tedaviye Rağmen De Ölümcül Seyredebileceğinin Anlaşılması Karşısında; Konsültasyon İstemeyen Ve Uygun Tedaviye Başlanmasını Sağlama Konusunda İhmali Olan Sanık Doktor’un Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesine Uygun Suçu Oluşturacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göğüs Ağrısı Ve Kusma Şikayeti İle Gelen Hastaya Yaklaşım * Konsultasyon İsteminin Gerekliliği * Zamanında Uygun Tedaviye Başlanılmasının Önemi 250

 

Sanık Doktorlar’ın Kusurlu Hareketleri Sonucu Ölüm Olayı İle İlliyet Bağlarının Bulunduğu Hk. 

* Dahiliye Uzmanı * Psikiyatri Uzmanı * Revir Hekimi * Akut Bronşit / Pnömoni Ayırıcı Tanısı * Uygun Olmayan İlaç Tedavisi * Tedavinin Yeterince Takip Edilememesi 252

 

Ölene Ait Tüm Tedavi Evrakları İncelenip Süreçte Görev Yapanların Tespiti, Bu Aşamada Tedavi Veya Teşhiste Kusurlu Davranışları Bulunanların Belirlenmesi, 10 Günlük Tedavi Süresinin Ve Uygulanan Tedavi Yönteminin Yeterli Olup Olmadığı, Tedavi Yöntemi Yetersiz İse Veya Eksik İse Bunun Kusur Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği, Erken Taburcu Edilip Edilmediği, Erken Taburcu Edilmiş İse Kimler Tarafından Taburcu Edildiği, Bunun Kusur Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği, Kusurları Varsa Kimlerin Hangi Eylemlerinden Dolayı Kusurlu Oldukları, Tespit Edilen Eksiklik İle Hastanın Ölümü Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Adli Tıp Kurumu Veya Konularında Uzman Üniversite Öğretim Üyeleri’nden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu’ndan Rapor Alınarak, Kusur Durumunun Şüpheye Yer Bırakmayacak Biçimde Belirlenmesi Gerektiği Hk. 

* Kardiyoloji Uzmanı * Kvc Uzmanı * Yapay Kalp Kapakçığı Ameliyatı Komplikasyonları * Uygun Süre Tedavi Sonrası Taburculuğun Önemi * Uygulanan Tedavi Yönteminin Uygun Olup Olmadığı 255

 

Hastaya Uygulanan Tedavideki Eksikliğin Meydana Gelen Netice İle Arasındaki İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığı, Söz Konusu Eksiklikte Hastaya Müdahale Eden Sanık Doktor’un Kusurlu Olup Olmadığı, Kusurlu İse Hangi Derecede Kusurlu Olduğunun Açıklığa Kavuşturulmadığı; Bunun Yanısıra Hastalığın Seyri İle İlgili Diğer Sanık Doktorlar Tarafından Konulan Teşhis İle Tedavilerin Tarihleri Ve Hastanın Ölümü Arasındaki Geçen Süre De Dikkate Alınarak Somut Olayda, Bu Sanıkların Varsa Kusurlu Eylemlerinin Tespiti Ve Söz Konusu Eylemlerle Netice Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığının Duraksamaya Yol Açmayacak Şekilde Ortaya Konulması Bakımından Dosyanın Bir Kez De Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na Gönderilerek Buradan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı * Menenjit, Beyin Apsesi Ve Gelişen Komplikasyonlar * İleri Tetkik Yapılmasının Gerekip Gerekmediği 257

 

Sanık Doktorlar’ın Eylemleri İle Meydana Gelen Ölüm Olayı Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığının Tespiti İçin, Adli Tıp Kurumu’ndan Veya Yüksek Sağlık Şurası’ndan, Sanıkların Eksiklik Olarak Belirlenen İşlemleri Zamanında Yapmış Olmaları Halinde Hastanın, Kanser Hastalığına Yakalanıp Yakalanmayacağı Veya Ölüm Olayının Meydana Gelip Gelmeyeceği Konusunda Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* İntaniye Uzmanı * Karaciğer Kanseri * Uygun Tetkiklerin Uygun Aralıklarla Yapılması Gerektiği * Zamanında Yapılmamış İşlemlerin Sonuca Etkisi 259

 

Sanık Doktor’un Eylemi İle Netice Arasında İlliyet Bağının Kesin Bir Şekilde Kurulamadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Tutulamayacağı, Ancak Bahsedilen Raporlar Ve Tüm Dosya Kapsamından Sanık Doktor’a Tedavideki İhmali Nedeniyle, Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesindeki İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * 15. Haftasında Erken Membran Rüptürü Tanılı Gebeye Yaklaşım * Uygun Dozda Antibiyotik Kullanımının Önemi 260

 

Sanık Doktor’un Eylemi İle Netice Arasında İlliyet Bağının Kesin Bir Şekilde Kurulamadığı, Bu Nedenle Sanığın Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Tutulamayacağı, Ancak Bahsedilen Raporlar Ve Tüm Dosya Kapsamından Sanık Doktor’un Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirmediği Ve Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesindeki Görevi İhmal Suçunu Oluşturduğu Gözetilmesi Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Anksiyete / Beyin Kanaması Ayırıcı Tanısı * Uygun Tetkiklerin İstenmesinin Önemi * Uygulanan Tedavi Yönteminin Uygun Olup Olmadığı 262

 

Ancak Doğru Tanı Konularak Uygun Tedaviye Başlanmış Olması Halinde Ölümün Meydana Gelmesi Durumunda, Ölümün Komplikasyon Olarak Değerlendirileceği, Hiç Bir Tıbbi Müdahalede Şifa Garantisi Bulunmadığı Kabul Edilmekle Birlikte Meydana Gelen Ölümle Tedavi Ve Teşhisteki Eksiklik Arasında İlliyet Bağı Bulunması Halinde Bunun Komplikasyon Olarak Değil Malpraktis Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği, Dolayısıyla Mahkeme’nin Mahkumiyet Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı, Bebeğin Kurtulmasının Kesin Olmadığı Şeklindeki Tespitin De Malpraktis Olgusunu Değiştirmeyeceği Ve Sanık Doktor’un Meydana Gelen Ölümden Sorumlu Tutulmasını Engelleyecek Bir Değerlendirme Olarak Kabul Edilemeyeceği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Aile Hekimliği Uzmanı * Ateş, İshal Ve Kusma Şikayeti İle Getirilen Bebeğe Yaklaşım *  Bebeğin Yatırılarak Takip Edilmesinin Önemi 264

 

İlaç İçme Öyküsüne Rağmen Ağır Metabolik Asidozu Olan Ölenin, Midesi Yıkanıp Serum Takılıp, 5 Saat Sonra Taburcu Edilmesi Şeklinde Gerçekleşen Olayda, Bilirkişi Raporları’na Göre; Hastanın 24 Saat Süreyle Müşahade Altında Tutulmamasının Eksik Tedavi Kabul Edilmekle Birlikte Bu Eksikliğin Ölüm Üzerinde Etkisi Ve Ölümle İlliyet Kurula-Mayacağından, Görevi İhmal Suçunun Oluştuğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * İlaç İçme / İntihar Teşebbüsü Öyküsü Olan Hastaya Yaklaşım * Hastayı 24 Saat Müşaade Altında Tutma  Gerekliliği 267

 

Olayda Ölene Gerekli Tetkikleri Yapmayan Ve Bu Konuda İhmal Gösteren Doktor’un Eylemi İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağı Kurulamayacağı, Dolayısıyla Sanık Doktor’un Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Tutulamayacağı Sabit İse De, Ölene Gerekli Müdahalenin Yapılmayarak Tıbbi Yardımın Geciktirilmesi Şeklindeki Eyleminin Tck’nın 257/2. Maddesine Uygun Suçu Oluşturacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Dahiliye Uzmanı * Mantar Zehirlenmesi Sonrası Başvuran Hastaya Yaklaşım * Uygun Tetkiklerin Yapılması Gerektiği * 36 Saat Gözlem Altında Tutmanın Önemi * Habersiz Olarak Hastaneyi Terkeden Ve Geri Gelen Hasta 267

 

Oksijen Saturasyon Probunun Ameliyat Sırasında Arızalanmasının Veya Arızalı Olması İle Ölüm Olayı Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Değerlendirme Yapılmaması, Ölen Kişinin İkinci Ameliyata Hazır Olup Olmadığına İlişkin Değerlendirme Yapılıp Yapıl-Maması İle Onay Formu’nun Alınıp Alınmadığı Hususlarında Değer-Lendirme Yapılmaksızın; Yetersiz Rapora Göre Karar Verilemeyeceği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Bel Fıtığı Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Sırasında Arızalan Cihaz * Onam Formunun Önemi 269

 

Maddi Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Açısından Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Olayda Sanık Doktorlar’ın Kusuru Bulunup Bulunmadığına Ve Ölüm İle Sanık Doktorlar’ın Eylemleri Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Beyin Cerrahi Uzmanı * Genel Cerrahi Uzmanı * Yüksekten Düşme, Ateş Ve Kusma Şikayetleri İle Başvuran Çocuğa Yaklaşım * Genel Beden Travmasında Gerekli Konsultasyonların Ve Tetkiklerin Önemi 271

 

Sanık Doktor’a Kusur Olarak İzafe Edilen Davranışlarla Ölüm Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığı, Kusurlu Davranışlarla Meydana Gelen Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağının Kurulup Kurulamayacağı, Sanık Doktor’un Kendisine Yüklenilen Ve Kusur Olarak İzafe Edilen Davranışları Tam Olarak Yerine Getirmesi Durumunda Dahi Ölümün Gerçekleşip Gerçekleşmeyeceğine İlişkin Rapor Alınarak, Ölüm İle Kusurlu Davranışlar Arasında Uygun İlliyet Bağının Saptanamaması Durumunda Eyleminin, İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında, Uygun İlliyet Bağının Saptanması Halinde İse Taksirle Öldürme Suçunun Oluşacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Karın Ağrısı Ve Kusma Şikayetleri İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım * Laboratuar Bulgularına Göre Konsultasyon İstenmesi Gerektiği 273

 

Hastanın İlk Müracaatı Anında Gereken Tıbbi İşlem Ve Müdahalelerin Neler Olduğu, Sanık Doktor’un Belirtilen Şikâyetlerle Müracaat Eden Hastaya Karşı Gerçekleştirdiği Tıbbi Tedavinin Yeterli Olup Olmadığı, Sanık Doktor’un Müdahalesinin Yetersiz Olduğunun Tespiti Halinde Bu Eksikliğin Ortaya Çıkan Myokard İnfarktüsü Ve Sonrasında Gelişen Rahatsızlıklar Yönünden Zararı Arttırıcı Bir Etkiye Sahip Olup Olmadığı Hususlarının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde, Net Bir Biçimde Saptanması, Sanık Doktor’un Teşhis Ve Tedavisinde Bir İhmalinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi, Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Tespitine İlişkin Olarak Önceki Raporları Da İrdeleyecek Şekilde Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göğüs Ağrısı, Yanma Hissi Ve Sol Kolda Uyuşma Şikayetleri İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Kardiyoloji Kosultasyonunun Sonuca Etkisinin Araştırılması Gerektiği 275

 

Sanık Doktor’un Eylemi İle Netice Arasında İlliyet Bağının Kesin Bir Şe-Kilde Kurulamadığı, Bu Nedenle Sanığın Taksirle Öldürme Suçundan Sorumlu Tutulamayacağı, Ancak Bahsedilen Raporlar Ve Tüm Dosya Kapsamından Sanığın Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirmediği Ve Eyle-Minin Tck’nın 257/2. Maddesindeki Görevi İhmal Suçunu Oluşturduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Araç Dışı Trafik Kazası İle Getirilen Hastaya Yaklaşım * Kırıkların Tespit Edilememesinin Tıbbi Eksiklik Olduğu 276

 

Enfeksiyonun Ameliyat Esnasında Kullanılan Araç, Gereç, Malzeme Ve Solüsyonlardan Kaynaklanabileceği, Ameliyatta Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Sorunu Yaşandığı, Başta İdare Olmak Üzere Ameliyat Ekibinin Sorumlu Olduğu Hk. 

* Göz Hastalıkları Uzmanı * Katarakt Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyathane Ve Tıbbi Malzeme Sterilizasyonunun Önemi * Hastane Enfeksiyonlarında Ameliyat Ekibinin Sorumluluğu 278

 

Ölüm İle Hastanede Tespit Edilen Eksiklikler Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığına Dair Adli Tıp Kurumu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Başhekim * Yeni Doğan Servisi Sorumlu Hekimi * Hastanede 1 Ayda Yatan 16 Bebekten 4ünün Ölmesi  * Enfeksiyon İçin Risk Oluşturan Eksikliklerin Tespit Edilmesi * Geceleri Nöbetçi Doktor Bulunmaması * Hastaların Günlük Takip Notlarının Tutulmaması * Kültür Raporlarını Tanılamada Yetersizlik 280

 

Dosyanın Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’ne Gönderilerek, Sanık Doktor’un; Mevcut Şikâyet, Klinik Ve Laboratuvar Bulgularla “Akciğer Enfeksiyonu” Tanısı Konmasının Mümkün Olup Olmadığının, Mümkün Olması Halinde, Ölümün Bir Gün İçinde Gerçekleştiği De Dikkate Alınarak, Akciğer Enfeksiyonuna Uygulanabilecek Tedavinin Hastalığın Seyrini Etkileyip Etkilemeyeceğinin Sorulması, Sonuçla Sanık Doktor’un Eylemi Arasında İlliyet Bağının, Tanı, Teşhis Ve Tedavide Sanık Doktor’a İsnat Edilebilecek Herhangi Bir Kusur Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Kusma, İshal Ve Karın Ağrısı Şikayetleri İle Gelen Hastaya Yaklaşım * Akciğer Enfeksiyonu Tanısı Konulmasının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği 282

 

Ölümün Plesantal Anomaliden Kaynaklanmış Olabileceği, Kanamanın Orjinine Yönelik Gerekli Müdahale Zamanında Yapılsa Bile Ölümün Yüksek İhtimalde Gerçekleşeceği Bildirildiğinden, Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığı, Eksik Veya Hatalı Davranışı İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Kurulup, Kurulamayacağının Tespiti Açısından Önceki Raporlar Da İrdelenecek Şekilde Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Sezeryan İle Doğum Komplikasyonları * Kanamanın Orijinine Yönelik Zamanında Ve Gerekli Araştırmanın Yapılması Gerekliliği 283

 

Kusur Konusunda Kuşkuya Düşüldüğünden, Bir Kez De Mesleki Kusurlar Yönünden Bilimsel Ve Teknik Görüş Bildirmekle Yetkili Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Veya Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınarak, Açıkça, Sanık Doktor’un Eylemi İle Ölüm Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Sol Kasık Fıtığı Ameliyatının Komplikasyonları * Postoeratif Dönemde Uygun Nöbetçi Ekibin Ve Hasta Vizitinin Önemi 286

 

Savunması Da Gözetilerek, Sanık Prof. Doktor’a Atfedilecek Kusurun Tartışmayı Gerektirmeyecek Şekilde Kesin Bir Biçimde Saptanması, Sanık Doktor’a Gerçekleştirdiği Ameliyatta, Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının, Meydana Gelen Sonuç İle Tıbbi Müdahale Arasında İlliyet Bağının Olup Olmadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespitine İlişkin Olarak, Önceki Raporlar Da İrdelenerek Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Estetik Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı * Meme Küçültme Ve Dikleştirme Ameliyatı Komplikasyonları * Komplikasyon Süreci Ve Yönetiminin Önemi 287

 

Nefes Darlığı, Göğüs Ağrısı Yakınmaları Olan Öleni Hastaneye Götürmemek Sureti İle Bu Konuda İhmal Gösteren Sanık Doktor’un Eyleminin; Taksirle Öldürme Suçunu Oluşturmayacağı, Ölene Gerekli Müdahalenin Yapılmayarak Tıbbi Yardımın Geciktirilmesi Suretiyle Mağduriyete Neden Olunması Şeklindeki Eylemin Tck’nın 257/2. Maddesine Uygun Suçu Oluşturacağı Hk. 

* 112 Ambulans Hekimi * Göğüs Ağrısı, Nefes Alamama Şikayetleri Olan Hastaya Yaklaşım * Konversiyon / Siyanoz Ayırıcı Tanısı 288

 

Hasta Ve Yakınlarının Beyanlarında; Bebeğin Canlı Olarak Dünyaya Geldiği Ve Bebeğin Masaya Alındıktan Sonra Yere Düşürüldüğü İddiaları Dikkate Alındığında, Maddi Gerçeğin Hiç Bir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Çıkartılması Ve Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Bakımından Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Bebeğin Ölüm Nedeninin Belirlenmesi Ve Olayda Sanıkların Kusurlarının Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Normal Doğumda Kordon Dolanması Komplikasyonu * Bebeğin Masadan Düştüğü İddiası 290

 

Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Ve Özellikle Hastaya Zamanında Gerekli Müdahalenin Yapılması Halinde Mağdurun Bir Tüpünün Alınmasının Gerekip Gerekmeyeceğinin Açıklığa Kavuşturulmak Üzere Adil Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Ektopik Gebelik Ayırıcı Tanısı * Uygun Tanının Uygun Sürede Konulmasının Önemi 291

 

Adli Tıp Kurumu Raporu’nun Bağlayıcı Olmayıp, Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilmesi Gereken Bir Delil Değerlendirme Aracı Olduğu Da Nazara Alınarak; Sanık Doktor’un Yaptığı Ameliyat Sırasında Hata Yapıp Yapmadığı Ve Hastanın İkinci Bir Ameliyat Geçirmesine Neden Olup Olmadığı Hususlarında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi, Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Tespitine İlişkin Olarak Önceki Raporlar Da İrdelenerek Sanık Doktor’un Taksirli Eylemi İle Yaralama Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı, Hastanın İddiaları, Sanık Doktor’un Savunması Ve Tüm Tıbbi Bilgi Ve Belgeler De Değerlendirilmek Suretiyle Öncelikle Her İki Yaralanmanın Oluşma Nedeninin Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Üniversite’nin Konusunda Uzman Doktorlarından Oluşan Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Guatr Ameliyatı Kompikasyonları * Zor Entubasyon Vakalarına Yaklaşım * Komplikasyon Süreci Ve  

Yönetimi 293

 

Maddi Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi, Sanık Doktor’un Olayda Kusurlu Olup Olmadığının Kesin Olarak Tespiti Bakımından, Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’nden Yeniden Alınacak Rapor Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Amniyon Sıvısı Aspirasyonuna Bağlı Solunum Yetmezliği  * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi 295

 

Aynı Kurul’dan Alınan Raporlar’da Belirlenen Çelişkinin Giderilmesi Ve Sanık Doktor’un Eylemi İle Ölüm Arasında İlliyet Olup Olmadığının Belir-Lenebilmesi İçin Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Aşı Sonrası Yüksek Ateş Şikayeti İle Başvuran Çocuğa Yaklaşım * Tam Sistemik Muayenenin Önemi 296

 

Bebeğin Anne Karnında Öldüğü, Sağ Olarak Doğmadığı, Dolayısı İle Kişi Sıfatını Kazanamadığı Anlaşıldığından; Sanık Doktor’un Eyleminin Taksirle Öldürme Suçunu Oluşturmayacağı, Ancak Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığına İlişkin Olarak Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğundan, Çelişkiyi Giderecek Şekilde Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Miadında Ağrılı Gebeye Yaklaşım * Çks Takip Ve Kayıtlarının Önemi * Gebenin Sık Ve Sürekli Takip Edilmesi Gerekliliği 298

 

Sanık Doktor Tarafından Yapılan Tüm Ameliyat Süreçleri, Taburcu Ve Hastaneye Sevk İşlemleri De Değerlendirilmek Suretiyle Meydana Gelen Olayda, Sanık Doktor’un Tıp Kurallarına Uymayan Davranışı Olup Olmadığının Ve Komplikasyon Yönetiminde Eksiklik Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği Hk. (Muhalefet Şerhi) 

* Acil Servis Hekimi * Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Düşme Sonrası Başvuran Hastaya Yaklaşım * Revizyon Total Kalça Protezi Ameliyatı Kompikasyonları * Komplikasyon Süreci Ve Yönetiminin Önemi 300

 

Sanık Doktor’un Görevinin Gereklerine Uygun Ve Zamanında Müdahale Ettiği Takdirde Bebeğin Ölmeyeceğinin Beklenen Ve Muhtemel Sonuç Olduğunun Anlaşılmasına Göre, İhmali Eylemi İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Bulunan Sanık Doktor’un Taksirle Öldürme Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Miadında Ağrılı Gebeye Yaklaşım * Çks / Nts Takip Ve Kayıtlarının Önemi * Asfiktik  Doğum Ve Gelişen Komplikasyonlar * Bizzat Ve Erken Müdahalenin Önemi 302

 

Malign Tümörü Seminom Olarak Değerlendiren,  Tanı Hatası Yapan Sanık Doktor’un Suç Açısından Taksirinin Bulunmadığı Hk.

* Patoloji Uzmanı * Hatalı Tanı / Tanıda Gecikme * Tanıda Gecikme İle Tümör Kitlesinin Büyüdüğü Ve Diğer Organlara Yük Getirdiği İddiası * Kemoterapi Komplikasyonları 304

 

Hastada Ameliyat Sonrası Ortaya Çıkan Cauda Equina Sendromunun, Her Türlü Özene Rağmen Önlenemeyecek Bir Anestezi Komplikasyonu Olarak Değerlendirildiği, Herhangi Bir Tıbbi İhmal Ya Da Kusurdan Kaynaklanmadığı Hk. 

* Anestezi Uzmanı * Kasık Fıtığı Ameliyatı * Spinal Anestezi Komplikasyonları * Caıda Equina Sendromu 308

 

Sanık Doktor’a İsnat Edilen Taksirle Yaralama Suçunun Tck’nın 89/5. Maddesi Uyarınca Soruşturma Ve Kovuşturmasının Şikâyete Tabi Olduğu, Mağdur Hastanın Tck’nın 73/1. Maddesinde Belirtilen Altı Aylık Yasal Süre İçinde Merciine Başvurarak Şikayetini Bildirmesi Gerektiği Hk. 

* Plastik Rekonsdtriktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı * Göğüs Toparlama Ameliyatı Komplikasyonları * Revizyon Ameliyatının Gerekliliği 309

 

Uygulanan İlacın Hemen Kısa Bir Süre İçerisinde Vücut İçinde Doku İçi Yayılımının Ve Siyatik Sinire Etkisinin Mümkün Olup Olmadığı, Mümkün Olmaması Halinde Hastaya Yapılan İğnenin Siyatik Sinire Denk Gelmesi Neticesinde Söz Konusu Arazın Belirtilen Sürede Oluşup Oluşmayacağı Ve Enjeksiyondan Sonra Sol Ayağının Üzerine Basamadığını Beyan Eden Hastanın, Hastanede Sabaha Kadar Müşahede Altında Tutulması Yerine, Olayın Hemen Akabinde Tam Teşekküllü Bir Hastane’ye Sevkinin Sağlanması Durumunda Da Aynı Sonuçların Oluşup Oluşmayacağı Hususunda Yeniden Bir Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Baş Ağrısı Ve Migren Şikayeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * İm Enjeksiyon Komplikasyonu * Siyatik Sinir Hasarına Bağlı Düşük Ayak * Acilen Sevkin Gerekip Gerekmediği 310

 

Mahkeme’ce, Sanık Doktor’un Üzerine Atılı Taksirle Yaralama Suçu Açısından Kusurunun Bulunmadığı Belirtilmiş Olmasına Rağmen Hüküm Fıkrasında Uygulanan Kanun Maddesinin Yazılmaması Suretiyle Cmk’nın 232/6. Maddesine Muhalefet Edilmesi Hk. 

* Göz Hastalıkları Uzmanı * Şalazyon Dokusu İçine Enjeksiyon Komplikasyonu * Görme Kaybı İddiası 312

 

Mağdurenin Kolunda Oluşan Şişliğin Tedavi Sırasında Gelişen Bir Komplikasyon Olması Sebebiyle Meydana Gelen Olayda Sanık Doktor’un Kusurunun Bulunmadığı Hk. 

* Özel Sağlık Merkezi * Nöbetçi Hekim * Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * İshal Ve Kusma Şikayetleri İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım * İntravenöz Mayi Komplikasyonu Olarak Kolda Şişlik * Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Derecede Yaralanma 313

 

Hükmün Esasını Teşkil Eden Kısa Kararda Davanın Hukuki İhtilaf Kapsamında Bulunduğundan Bahisle Sanık Doktor’un Beraatine Hükmedilmesine Karşın, Gerekçeli Kararda Sanık Doktor’un Kusurunun Bulunmadığından Bahisle Beraat Kararı Verilmek Suretiyle Çelişki Yaratılmaması Gerektiği Hk. 

* Kardiyoloji Uzmanı * Göğüs Ağrısı Şikayeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Koroner By-Pass Ameliyatı Endikasyonu * Ameliyatta Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmaması 314

 

Bazı Durumlarda Doğumun Hızlı Bir Şekilde Gerçekleşebileceği, Tüm Doğumlarda İntrauterin Ani Ölümlerin Görülebileceği, Sanık Doktor’a Atf-I Kabil Kusurunun Bulunmadığı  Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Vajinada Hafif Kanama Şikayeti Olan 31 Haftalık Hamileye Yaklaşım * Doğru Ve Zamanında Sevk Kararının Önemi * Vajinal Kanamada Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi 315

 

Dosyanın Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’ne Gönderilerek; Sanık Doktor Tarafından Bir Saatlik Sürede Yapılan 8 Operasyonun, Süre Ve Kullanılan Malzemeler İle Malzemelerin Kullanılma Sayısı Bakımından Tıp Bilimi Kurallarına Uygun Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği Hk. 

* Göz Hastalıkları Uzmanı * Ameliyat Sonrası Hastalarda Gelişen Endoftalmiler * Ameliyat Ortamının Strerilizasyonunun Önemi * Hastane Enfeksiyonu 317

 

Sanık Doktor Hakkındaki Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğundan, Dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na Gönderilmesi Gerektiği Hk. 

* Üroloji Uzmanı * Testis Ağrısı İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Varikoselektomi Ameliyatı Sonrası Testis Kaybı * Ameliyatta Yanlış Arterin Bağlanarak Doku Kaybına Sebep  Olunduğu İddiası 318

 

Bilirkişilerden İkisinin Aynı Olması, Her İki Raporun Oybirliği İle Düzenlenmesine Rağmen;  Raporun Birinde Sanık Doktor’un “Kusurlu”, Diğerinde İse “Kusursuz” Olduğu Belirtilerek Açık Çelişki Oluşturulduğu Halde Ve Mevcut Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Doğum Eylemi Sonrası Bebekte Tespit Edilen Brakial Pleksus Yaralanması 320

 

Hastaya Uygulanan Cerrahi İşlemin Endikasyonunun Doğru Olduğu, Ameliyatta Gelişen Rektum Yaralanmasının Bir Komplikasyon Olarak Kabulünün Gerektiği Ve Bu Komplikasyonun Da Doğru İzlendiği Ve Gerekli Tedavinin Yapıldığı Hk. 

* Üroloji Uzmanı * Prostat Ameliyatı Komplikasyonları * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi 321

 

Hastaya Konulan Tanı Ve Yapılan Ameliyatın Tıp Biliminin Genel Kabul Görmüş İlke Ve Kurallarına Uygun Olduğu, Hastada Ortaya Çıkan Tablonun Ameliyat Esnasında Her Türlü Özene Rağmen Oluşabilen Herhangi Bir Tıbbi Kusur Ya Da İhmal İzafe Edilemeyen Komplikasyon Olarak Nitelendirildiği Hk. 

* Beyin Cerrahisi Uzmanı * Mikrodiskektomi Ameliyatı Komplikasyonları * Cerrahi Alet Ucunun Kırılarak Sinir Hasarı Yapmayacak Bir Bölgede Kalması 322

 

Hastalığın Derecesini Gösteren Grafinin Çekilmemesi Eksiklik Olarak Değerlendirilmiş İse De, Sonraki Tedaviye Yönelik İşlemlerde Bir Eksiklik Bulunmadığı, Bu Eksikliğin Tedavi Sürecine Veya Oluşan Zarara Bir Etkisinin Saptanamadığı, Eksikliğin Ancak Meydana Gelen Zarara Yol Açması Veya Zararın Artmasına Etkili Olması Halinde Cezai Sorumluluğu Gerektirebileceği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Çocuk Cerrahisi Uzmanı * “Anestezi Uzmanı * Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * Solunum Yolunda Yabancı Cisim Aspirasyonu Şikayeti İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım * Rijid Bronokoskopi İşlemi Komplikasyonları * Hastanın Kendi Kendini Entübe Etmesi * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi 323

 

Sanık Doktor’un Ölenin Müdavi Doktoru Olmayıp, Ameliyat Sonrası Dikişlerinin Bir Kısmının Açılması Sebebiyle Ölenin Yarasını Steril Alet-Lerle Diktiği, Başkaca Tedaviyi Yönlendirici Bir Eyleminin Olmadığı Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Karaciğer Kanseri Tanılı Hastaya Yaklaşım * Karaciğer Nakli Kararı Ve Süreci 325

 

Gelişen Bradikardinin Hemen Tespit Edildiği, Bradikardi Ve Arrest Sonrası Uygulanan Resüsitasyonun Doğru Yapıldığı, Sanık Doktorlar’ın Eylemlerinin Tıp Kurallarına Uygun Olduğu Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Anestezi Uzmanı * Sezeryan Endikasyonu * Ameliyat Sonrası Ortaya Çıkan Bradikardi * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi * Resütasyonun Önemi 327

 

Kişiye Uygulanan Bilateral Total Tiroidektomi Operasyonu Sırasında Oluşan Laryngeal Sinir Hasarının, Yapılan Ameliyatın Komplikasyonlarından Olduğu Cihetle, Genel Cerrahi Uzmanı Olan Sanık Doktor’a Kusur İzafe Edilmediği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Troidektomi Ameliyatı Komplikasyonları * Konsultasyonun Önemi * Komlikasyon Süreç Ve Yönetimi 328

Ölümün Takip Ve Tedavi Kusurundan Kaynaklandığının Kesin Olarak Saptanamadığı, Ölüm Olayı İle Sanık Doktor’un Eylemi Arasında İlliyet Bağının Bulunmadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürmeye İlişkin Tck’nın 85/1. Maddesi Yerine, İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Tck’nın 257/2. Maddesiyle Cezalandırılması Gerekirtiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Baş Ağrısı Ve Migren Şikayeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * İm Enjeksiyon Komplikasyonu * Siyatik Sinir Hasarına Bağlı Düşük Ayak * Acilen Sevkin Gerekip Gerekmediği 329

 

Hastada Kürtaj Sonrası Kanamanın Meydana Gelmesi Ve Seyrinde, Sanık Doktor’un Kusurlu Eyleminin Bulunup Bulunmadığı, Kürtaj Sonrası Gerekli Takip Ve Kanama Kontrollerinin Yeterince Yapılıp Yapılmadığı Hu-Suslarının Tespitiçin İhtisas Kurulu’ndan Ek Rapor Alınması  Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * 14 Haftalık Fetüsün Ölümü Ve Gebeye Yaklaşım * Kürtaj Sonrası Kanama * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi 332

 

Nöropatinin; Enjeksiyon Uygulamalarının Beklenebilir Komplikasyonu Olarak Değerlendirilmiş Olması Nedenleri İle Sanıklara Kusur Yüklenemeyeceği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Baş Ağrısı Ve Migren Şikayeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * İm Enjeksiyon Komplikasyonu * Siyatik Sinir Hasarına Bağlı Düşük Ayak 333

 

Doğumu Gerçekleştirilen Hastada Kanama Sonrası Rüptür  Ve Atoni Kanaması Tespiti Sonrası Yapılması Gereken İşlemlerin Bir Tıbbi Sıralama İçinde Yapılması Gerektiği, Yapılan Bir İşlemin Yeterli Gelmemesi Halinde Sonraki Aşamaya Geçilmesi Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Normal Doğum Komplikasyonları * Histerektomi Öncesi Tedavi Seçenekleri * Komplikasyon Süreç Ve Yönetimi 334

 

Sanık Doktorlar Tarafından Yapılan İşlemlerde Tıp Kurallarına Aykırılık Bulunmadığı, Bu Nedenle Kusur Yüklenemeyeceği Hk. 

* Acil Servis Hekimi  * Dahiliye Uzmanı * Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı * Nöroloji Uzmanı * Yüksek Ateş Şikayeti İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * Konsultasyonun Önemi * Doğru Ve Zamanında Sevk  

Gerekliliği 336

 

Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğu Değerlendirildiğinden, Dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na Gönderilerek, Meydana Gelen Olayda Sanık Doktorlar’ın Tıp Kurallarına Uymayan Davranışları Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı  * Karaciğer Kist Hidatiği Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Öncesi Gerekli Hazırlıkların Yapışıp Yapılmadığı * Ameliyat Sonrası Takiplerin Yeterli Olup Olmadığı 337

 

Yapılan Ameliyatın Gerekliliğinin Bulunmadığı, Damar Yaralanmalarını Engellemek Amacıyla Sol Taraftan Giriş Yapılmadığı, Bu Tip Operasyonlarda Büyük Damar Yaralanmaları Görülebilmekle Birlikte Literatürde Bu Tip Operasyonlar Sırasında Geliştiği Bildirilen Kalp Yaralanması Bulunmadığı, Dolayısıyla Ölüm Olayının Meydana Gelmesinde Kusur Bulunduğu Hk. 

* Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı * Ameliyat Endikasyonunun Bulunmaması * Damar Yaralanmasını Önlemek İçin Uygun Tekniğin Önemi 339

 

Küçüğün Görme Kaybı Oluşacak Şekilde Yaralandığı Olayda, Sanık Doktor’un Kusurunun Bulunmadığı Hk. 

* Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * Prematüre Doğan Bebeğe Yaklaşım * Süresinde Prematüre Retinopati Muayenesinin  

Gerekliliği 340

 

Sanık Doktor’un, Mağduru Kulağına Ve Geniz Etine Müdahale Etmek İçin Ameliyat Ettiği Sırada, Mağdurun Anne-Babasına Haber Vermeden, Enfekte Olduğundan Bahisle Küçüğün Bademciklerini De Alması Şeklinde Gerçekleşen Eylemin; Tıbbi Bir Zorunluluktan Kaynaklanıp Kaynak-Lanmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu Ya Da Yüksek Sağlık Şürası’ndan Ayrıca Bir Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Endikasyon Kararı * Ameliyatın Genişletilmesi * Hasta Yakınlarından Onam İstenmesinin Önemi 341

 

Katılanın Burnunun Estetik Açıdan Kabul Edilebilir Bir Görünümde Oldu-Ğu, Estetik İyileştirmeler Sırasında Tercih Edilen Yönteme Bağlı Burun Kanatlarında Oluşan Nedbelerin Bu Ameliyatların Tekniğine Bağlı Bekle-Nir Durumlar Olduğu, Sanık Doktor’un Kusurunun Bulunmadığı Hk. 

* Plastik Rekonstriktif Ve Estetik Cerrahisi Uzmanı * Burun Estetiği Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Tekniğinin Seçimi * Burun Kanatlarında Oluşan Nedbeler 342

 

Acil Olmayan Cerrahi Müdahaleler Öncesinde, Hastanın Muayene, Laboratuar Ve Görüntüleme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Ön Veya Kesin Tanısı Konulmasından Sonra Cerrahi Müdahale Yapılması Gerektiği, Sanık Uzman Doktor’un Uygulamasının Tıp Kurallarına Uygun Olmadığı Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Sezeryan Sırasında Tespit Edilen Farklı Bir Anormallik * Ameliyatın Genişletilmesi Kararı *  Acil Olmayan Cerrahi Müdahale 344

 

İki Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Ortaya Çıkması Karşısında, Hastanın Hymenide Yırtılma Olup Olmadığı, Sanık Doktor’un Olayda Kusurunun Bulunup Bulunmadığına Dair Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Muayenede Hymen Yırtıldığı İddiası 345

 

Sanık Doktor’un Hastayı, Gerçekleştireceği Ameliyatın Risk Ve Sonuçları Konusunda Yeterli Şekilde Bilgilendirmediği, Dolayısıyla Sanık Doktor’un Aldığını Savunduğu Rızanın Geçerli Olmadığı, Zira; Rızanın Ancak Tıbba Uygun Teşhis Ve Tedavi Uygulanması Şartıyla Eylemi Hukuka Uygun Hale Getireceği Hk. 

* Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı * Lomber Diskektomi Ameliyatı Komplikasyonları * Ameliyat Endikasyonu * Hastanın Gerekli Ve Yeterli  Bilgilendirmesinin Gerekliliği * Onam Formunun İçeriği * Onamın Geçerliliği 347

 

İleri Tetkikleri Yaptırmayarak Ve Batın Bt Çekmeyerek İhmal Suretiyle Görev Gereklerine Aykırı Hareket Eden Sanık Doktor’un Eyleminin, 5237 Sayılı Tck'nın 257/2. Maddesine Uyan İhmali Davranışla Görevi Kötüye Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden, Yanlış Değerlendirme Sonucu Eylemin 5237 Sayılı Tck'nın 257/1. Maddesi Kapsamında Değerlendirilip Mahkumiyet Hükmü Kurulması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilmemesi Gerektiği Hk. 

* Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı * Lomber Disk Ameliyatı Komplikasyonu Olarak Kaynağı Saptanamayan Kanama * Ameliyat Öncesi İleri Tetkiklerin Yapılması Gerekliliği 348

 

Sanık Doktor’un Eyleminin Görevi İhmal Kapsamında Değerlendirilerek Bu Suçla İlgili Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu Hk. 

* Diyaliz Hekimi * Karın Ağrısı Şikayeti Olan Diyaliz Hastasına Yaklaşım * Ayırıcı Tanı İçin Gerekli Laboratuvar Ve Radyolojik Tetkiklerin Önemi * Akut Apandisit Tablosunun Bilinememesi 350

 

İkinci Kez Hastane’ye Müracaat Edildiğinde Ölene Tetanoz İmmünglobülin Yapıldığı Halde Dahi Ölüm Olayının Gerçekleşip Gerçekleşmeyeceği İle Ölene Bu Uygulamanın 19 Gün Sonra Sevk Edildiğinde Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edilerek; Tetanoz İmmünglobülin Yapılıp Yapılmamasının Ölüm Sonucuna Etkisine Dair Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Ağaçtan Düşme Öyküsü İle Getirilen Hastaya Yaklaşım * Tetanoz Aşısı Yapılmasının Önemi * Kirli Yaralanmalarda Antibiyotik Başlanılması Gerektiği * Tetanoz İmmünglobülin Yapılıp Yapılmamasının Ölüme Etkisi 352

 

Dosyanın Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’ne Gönderilerek, Aralarında Kulak Burun Boğaz Uzmanı Da Bulunan Heyet’ten, Sanık Doktorlar’ın Uygulamalarının Tıp Kurallarına Uygun Olup Olmadığı, Kusurlarının Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Kbb Uzmanı * Doğru Ve Zamanında Tanının Önemi * Acil Müdahale Gerekip Gerekmediği 354

 

Sanık Doktor Tarafından Miadından Önce Endikasyon Kararı Verilip Verilmediğinin, Uygulanan Vakum Yönteminin Uygun Ve Zamanında Olup Olmadığının, Başarısız Olan Bu Yöntemden Sonra Uygulanan Ameliyatın Zamanında Olup Olmadığının Ve Ölüm Nedeni De Dikkate Alındığında Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespitine İlişkin Olarak, Önceki Raporlar Da İrdelenerek, Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Saptanması İçin Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan Veya Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Vakum Yöntemi İle Doğum Endikasyonları Ve Komplikasyonları * Miadından Önce Endikasyon Kararı Verilip Verilmediği * Vakum Uygulaması Sonrası Yapılan Ameliyatın Zamanında Olup Olmadığı 355

 

Ölümün Tek Başına Sanık Doktor’un Eylemi Sonucu Meydana Gelip Gelmediği Hususlarının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Net Bir Biçimde Saptanması, Sanık Doktor’un Takip Ve Kontrollerde Bir İhmalinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi, Sanık Doktor’un Olay Nedeniyle Tıbbi Açıdan Kusurlu Bulunup Bulunmadığının Tespitine İlişkin Olarak Önceki Raporlar Da İrdelenecek Şekilde Gerekli Görüldüğü Takdirde Yüksek Sağlık Şurası İle Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* 112 Ambulans Hekimi * Kafa Travmalı, Alkol Kullanımı Olan Hastaya Yaklaşım * Hastanın Müşahade Altına Alınması Gerekliliği * Takip Ve Kontrollerde Eksiklik Bulunup Bulunmadığı 356

 

Sanık Doktor’un Acilde Görevli Pratisyen Hekim Olduğu, Epikriz Raporları’na Göre Öleni Konsültasyona Gönderdiği, Ölenin Yatışının Yapılıp Yapılmayacağına Dair Tıbbi Değerlendirmenin Çocuk Hastalıkları Uzmanına Ait Olacağı Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Gelişme Geriliği Olan Yenidoğana Yaklaşım * Yenidoğan Servisine Yatış Kararının Acil Servis Hekiminin Veremeyeceği 359

 

Tekrarlayan Göğüs Ağrıları İle Müracaat Eden Hastaya Seri Ekg Takibi Ve Enzim Takibi Yapılmamasının Eksiklik Olduğu, Söz Konusu Eksikler İle Ölüm Olayı Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Tekrarlayan Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Seri Ekg Ve Enzim Takibi Yapılmasının Önemi 361

 

5237 Sayılı Tck’nın 257. Maddesinde Düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu İle İlgili Madde Gerekçesi Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Trafik Kazası İle Getirilen Hastaya Yaklaşım * Büyük Kemik Kırıklarında Damar Yaralanmasının Ve Dolaşım Bozukluğunun Erken Tanısının Önemi * Erken Dönem Konsultasyon Gerekliliği 362

 

Doktor’un Savunması Ve Dosyadaki Tüm Belge Ve Raporlar Değerlendirilmek Suretiyle Sanık Doktor’un Tedavi Uygulanmasındaki Eksikliğinin Ölüm Sonucuna Etkisi Ve Kusur Durumu Hususunda Adli Tıp Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Yerine Tıbbi Bilgiyi Gerektiren Konuda Yorum Yapılması Hk. 

* Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * Yoğun Bakımda Hyalen Raembran Hastalığı Olan Yenidoğana Yaklaşım * Kan Gazı Takiplerinin Önemi * Surfaktan Verilmesinin Gerekliliği 364

 

Fraksiyonel Lazer İşlemi Akabinde Gelişen Cilt Lezyonlarının Her Lazer İşlemi Sonrasında Da Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlardan Olduğu Cihetle, Sanık Doktor’un Eylemine Kusur Atfedilemeyeceği Hk. 

* Estetik Merkezi * Fraksiyonel Lazer İşlemi Komplikasyonu Olarak Cilt Lezyonları * Tıbbi Kayıtların Tutulmaması * İki Seans Arasındaki Sürenin Uygunluğu 365

 

Maddi Gerçeğin Hiç Bir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Çıkartılması Ve Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Bakımından Adli Tıp Genel Kurulu’ndan, Olayda Sanık Doktor’un Kusurunun Bulunup Bulunmadığına Ve Ölüm İle Sanık Doktor’un Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * 14 Haftalık Gebede Omfalosel Tanısının Kürtaj Endikasyonu Olup Olmadığı * Ek Başka Anomalilerin De Tespitinin Gerektiği * 10 Haftayı Geçen Gebelerde Kürtaj Kararı * Kürtaj Sonrası Kanama Ve Komplikasyonlar 367

 

Sanık Doktor’un Öleni Takip Ve Tedavisinde Herhangi Bir Eksiklik Bulunup Bulunmadığının, Yapılan Müdahale Ve Tetkiklerin Yeterli Olup Olmadığının Ve Şahsın Ölümünde Sanık Doktor’ún Tıbbi Açıdan Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Genel Durum Bozukluğu, Ateş Ve Tansiyon Yüksekliği Şikayetleri Olan Hastaya Yaklaşım * Akut / Kronik Hiponatremi Ayırıcı Tanısı * Hastanın Yatırılarak Tedavisinin  Gerektiği 369

 

Mağdura Ait Ameliyat Evrakları Ve Tedavi Evrakları Ve Dosya, Adli Tıp Genel Kurulu’na Gönderilerek Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Raporu İle Yüksek Sağlık Şurası’nca Düzenlenen Rapor Yeniden Ve Birlikte Değerlendirilerek Safra Yolu Yaralanmasının Komplikasyon Olarak Değerlendirilmesini Gerektirecek Mağdura Ait Anatomik Riskler Olup Olmadığı Da Belirlenmek Suretiyle Meydana Gelen Olayda Sanık Doktor’un Kusuru Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Kolesistektomi Ameliyatı Komplikasyonu Olarak Koledok Yaralanması * Hastaya Ait Anatomik Risklerin Tespitinin Gerektiği 370

 

Mağdurenin Yaralanmasının Tck'nın 89. Maddesinde Belirtilen Yaralanma Türlerinden Hangisi Kapsamında Kaldığının Saptanmasından Sonra, Gerekirse Sorumlu Diğer Kişi Ya Da Kişiler Hakkında Soruşturma İzni Alınması, Sanıkların Ve Olaya Müdahalede Bulunan Diğer Kişilerin Beyanları Arasındaki Çelişkiler Giderilerek,  Hükme Esas Bilirkişi Raporu’ndaki İhtimaller Açıklığa Kavuşturulmak Üzere Dosya’nın Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’ne Gönderilmesi Gerektiği Hk. 

* Çocuk Cerrahisi Uzmanı * Çocuk Cerrahisi Asistanı * Damar Yolu Açma Denemeleri Ve Komplikasyonları * Kateterin Doktor Tarafından Değerlendirilmeden Çekilmesi * Hastanın Uzmanlar Tarafından Değerlendirilmemesi * Hastaya Zamanında Cerrahi Müdahalede Bulunulup Bulunulmadığı 372

 

Ekg’yi Doğru Değerlendirmeyerek İlgili Uzmana Haber Vermekte Geciken Sanık Doktor’un, Ölenin Miyokard Enfarktüsü Ve Eşlik Eden Komplikasyonları Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayında Kusurlu Olduğu Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım * Ekg’nin Doğru Değerlendirilmesinin Önemi * Konsultasyon Gerekliliği 375

 

Yapılan Tıbbi Müdahalelerin Hastaya İzah Edilmediği, İmzalı Onam Formunun Alınmadığı Anlaşılmakla, İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluştuğu Hk. 

* Üroloji Uzmanı * İdrar Kaçırma Şikayeti İle Başvuran Kadın Hastaya Yaklaşım * Ameliyatın Genişletilmesi * Hastanın Bilgilendirilmemesi Ve Yazılı Onamının Alınmaması 375

 

Gelişen Durumun Önlenemez Ve Öngörülemez Bir Komplikasyon Olduğu, Yapılan Tedavilerin Tıp Kurallarına Uygun Olduğu, Komplikasyonunun Giderilmesi İçin Yapılan Tedavilerin Tıp Kurallarına Uygun Olduğu Hk. 

* Anestezi Uzmanı * Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı * Koroner By-Pass Ameliyatı Komplikasyonu Olarak İskemik Optik Nöropati * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi 377

 

Oluşa Uygun Düşmeyen Rapora İtibarla, Sanık Doktor Hakkında Cmk’nın 223/2-C Maddesi Gereğince Beraat Kararı Verilmemesi Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Kist Hidatik Ameliyatı Komplikasyonu Olarak Unutulan Sütur İğnesi * Karın Ön Duvarı Hasarı * Ameliyat Malzemelerinin Sayılması 378

Enjeksiyonların Tekniğe Uygun Yapılması Durumunda Da Daha Önceden Öngörülemeyecek Ve Önlenemeyecek Arazlara Sebep Olabildiği, Bu Durumun Her Türlü Özene Rağmen Oluşabilecek Herhangi Bir Kusur Ve İhmalden Kaynaklanmayan Komplikasyon Olduğu Cihetle, Enjeksiyonu Uygulayan Sanık Sağlık Personeli  Ve Enjeksiyon Yapılma Talimatı Veren Sanık Doktor’un Kusursuz Olduğu Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Menisküs Ameliyatı Sonrası İm. Enjeksiyonu Sonrası Komplikasyon Olarak Siya¬Tik Sinir  Nöropatisi 378

 

Hastanede Yapılan Kan Kültürü Sonucunun 12 Günde Alınmasının Gecikme Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği Ancak Gecikme Nedeninin Dosyadan Anlaşılamadığı, Bu Gecikmeden Sanık Doktorlar’ın Sorumlu Tutulmasının Mümkün Bulunmadığı Hk. 

* Anestezi Uzmanı * Genel Cerrahi Asistanı * Vac Tedavisinde Komplikasyon Olarak Gelişen Hemoraji * Kan Kültürü Sonucunun Geç Alınmasının Nedeninin Dosyadan Alaşılamaması  * İdarenin Hizmet Kusuru 381

 

Yapılan Enjeksiyon Nedeniyle Hastada Sol Ayakta Meydana Gelen Siyatik Sinir Zedelenmesinin Enjeksiyona Bağlı Bir Komplikasyon Olması Nedeniyle, Sanık Hemşire’nin Ve Tıbbi Açıdan Gerekenleri Yapan Sanık Doktor’un Kusursuz Oldukları Hk. 

* Özel Poliklinik Hekimi * Reçete İlaç Enjeksiyonu İçin Başvuran Hastaya Yaklaşım * İm Enjeksiyon Komplikasyonu * Siyatik Sinir Hasarına Bağlı Düşük Ayak * Oyçokluğu İle Bilirkişi Raporu Ve Onama Kararı383

 

30 Yaşındaki Hastanın Üçlü Tarama Testinde Down Sendromu Riski Olması Nedeniyle Amniosentez Yapıldığı, Amniosentez Endikasyonunun Doğru Olduğu, Hastanın Takip Ve Tedavisinde Gerekenler Yapıldığından Sanık Doktorlar’a Kusur Atfedilemeyeceği Hk. 

* Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı * Down Sendromu Riski Nedeniyle Amniyosentez Endikasyonu * Amniyosentez Sonrası Solunum Sıkıntısı Ve İshal Şikayetleri İle Başvuran Hasta * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi 384

 

Sanık Doktor’un Eylemi Sonucu Hastanın Öldüğüne Dair Kesin Delil Bulunmadığı, Sanığın Meydana Gelen Ölümden Sorumlu Tutulması Mümkün Değil İse De, Sanık Doktor’un Ürolojik Yaklaşımlarındaki Hatalı Eyleminin Tck'nın 257/2. Maddesine Temas Eden Görevi İhmal Suçunu Oluşturduğu Hk. 

* Üroloji Uzmanı * Ürolojik Yaklaşımlarda Eksiklikler Bulunması * Mesane Rüptürü Olan Hastanın Uygun Ve Doğru Takip  

Edilmemesi 386

 

Ölümün Tedavi Kusurundan Kaynaklandığının Kesin Olarak Saptanamadığı, İlk Muayenede Tanı Konulmuş Olsa Dahi Yapılacak Tedavinin Hastayı Kurtaracağının Kesin Olduğunu Söylemenin Mümkün Olmadığı, Ölüm İle Sanık Doktor’un Eylemi Arasında Nedensellik Bağının Bulunmadığı, Bu Nedenle Sanık Doktor’un Taksirle Öldürmeye İlişkin Tck'nın 85/1. Maddesi Yerine, İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Tck'nın 257/2. Maddesiyle Cezalandırılması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * İnleme Şikayeti Olan Bebeğe Yaklaşım * Solunum Sistemine Ait Bir Hastalığın Bulgularının Olup Olmadığı 387

Bilirkişi Raporu’nda; Hastada Meydana Gelen Yaraların Sanık Doktor’un Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığına İlişkin Her Hangi Bir Saptama Bulunmadığından, Maddi Gerçeğin Hiç Bir Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Ortaya Çıkartılması Bakımından, Adli Tıp Kurulu’ndan Veya Yüksek Sağlık Şurası’ndan, Sanık Doktor’un Olaydaki Kusur Durumuna İlişkin Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahisi Uzmanı * Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale Komplikasyonu Olarak Yara * Yara İzlerinin Esas Sebebinin Araştırılması Zorunluluğu 389

 

Tedaviyi Yapan Sanık Doktorlar’ın, Dosya İçindeki Bulgulara Rağmen Hastayı Geç Ameliyata Almaları Nedeniyle Kusurlu Olup Olmadığı Hususunda Tereddüt Hâsıl Olduğundan, Bir Kez De Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Veya Yüksek Sağlık Şurası’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Araç Dışı Trafik Kazası Sonrası İntraabdominal Kanama Öntanılı Hastaya Yaklaşım * Hastanın Ameliyata Geç Alındığı İddası 390

 

Olayda Sanık Doktor’dan Başkasına İzafe Edilecek Kusur Bulunmadığı Ve Sanık Doktor’un Tam Kusurlu Olduğu Hususu Nazara Alınarak; Sanık Doktor Hakkındaki Temel Cezanın Asgari Hadden Uzaklaşılarak Belirlenmesi Gerektiği Hk. 

* Göz Hastalıkları Uzmanı * Endoftalmi Komplikasyonu Gelişen Hastaya Yaklaşım * Komplikasyon Süreci Ve Yönetimi 391

Ölende Saptanan Bulgular Da Nazara Alınarak Yapılan Tedavinin Tıbbi Standartlara Uygun Olup Olmadığı Özellikle İlk Müdahalede Gecikme Veya İhmal Bulunup Bulunmadığının Hiç Bir Kuşkuya Yer Bırakmaksızın Saptanması Amacıyla Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan Rapor Alınması Gerektiği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Yüksek Ateş Şikayeti İle Gelen Çocuğa Yaklaşım * Uygun Ve Gerekli Tetkiklerin İstenmesinin Önemi * Sepsis Ayırıcı  

Tanısı 392

 

Hastanın Yaralanmasının Neticesi İçin Kesin Rapor Alınarak, Tüm Raporlar Birleştirilip, Adli Tıp Kurumu Veya Yüksek Sağlık Şurası'ndan Rapor Alınıp; Yaralanmanın, Yapılan Ameliyatlar Sonucu, Sanık Doktor’un Eylemi Neticesinde Gerçekleşip Gerçekleşmediği Ve Eylem İle Meydana Gelen Netice Arasında Nedensellik Bağı Bulunup Bulunmadığı Hususları Kesin Olarak Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği Hk. 

* Genel Cerrahi Uzmanı * Akut Apandisit Ameliyatı Komplikasyonu Olarak Bağırsak Düğümlenmesi * Komplikasyon Süreci Ve  

Yönetimi 394

 

Kırığın Tespitindeki Gecikmenin Hastanın Sağlık Durumu Üzerinde İyi-Leşme Sürecini Uzatıp Uzatmadığı Yönünden, Yüksek Sağlık  Şurası’ndan Rapor Alınarak, Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği Hk. 

* Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı * Trafik Kazası Çoklu Kırıklı Hastaya Yaklaşım * Pelvis Filminin Çekilmemesinin Ve Gecikmenin İyileşme Sürecine Etkisi 394

 

Enjekte Edilen İlaçların Doku İçi Yayılımı İle Sinir Hasarına Neden Olabileceklerinin Tıbben Bilindiği, Bu Durumun Enjeksiyonların Tekniğine Uygun Yapılması Durumunda Da Daha Önceden Öngörülemeyecek Ve Önlenemeyecek Arazlara Sebep Olabildiği, Bu Durumun Her Türlü Özene Rağmen Oluşabilecek Herhangi Bir Kusur Ve İhmalden Kaynaklanmayan Komplikasyon Olarak Nitelendirildiği, Enjeksiyonun Yapılış Tekniği Ve Uygulanan Bölgenin Uyumsuzluğu Yönünden Tıbbi Bir Delil De Tanımlanmadığından, Tüm Bulgular Bir Bütün Olarak Değerlen-Dirildiğinde, Enjeksiyonu Uygulayan Sanık Sağlık Personeli’ne Ve Enjeksiyon Yapılma Talimatı Veren Sanık Doktor’a Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemediği Hk. 

* Acil Servis Hekimi * Baş Ağrısı Ve Yüksek Tansiyon Şikayetleri İle Başvuran Hastaya Yaklaşım * İm Enjeksiyon Komplikasyonu * Siyatik Sinir Hasarına Bağlı Düşük Ayak 396

 

Testis Torsiyonu Vakasında İlk 8 Saat İçinde Acil Cerrahi Uygulanması İle Testisin Kan Dolaşımını Bozan Bu Durumun Testisin Canlılığı Kaybolmadan Tedavi Edilebilir Olduğu, Olumlu Sonuç Alınması Mümkün Olan İlk 8 Saatlik Zaman Diliminin Aşılması Nedeniyle Sanık Doktor’un, İsmi Tespit Edilemeyen Bir Başka Doktor’un Tedavi Şeklinin Devamı Yolundaki, 2 Gün Sonraki  Görüşünün Sonuç Üzerinde Etkili Olama-Yacağının Gözetilmesi Gerektiği Hk. 

* Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı * Genel Cerrahi Uzmanı * Testislerde Ağrı Şikayeti İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım * Testis Torsiyonunda İlk 8 Saatin Önemi * Muayene Eden Ve Reçete Veren Ama İsmi Tespit Edilemeyen Uzman Hekim 397

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
   
   
Kapat