Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Umut Ozan Erginer

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri


Basım Tarihi
2020-12
Sayfa Sayısı
220
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050507454
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

SUNUŞ v
ÖNSÖZ vii
İÇİNDEKİLER ix
KISALTMALAR xv
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, KURULMASI, ŞEKLİ VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI
I.  TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI 3
II.  TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
UNSURLARI 6
A.  Taraflarca Belirlenen Kredi Miktarı 6
B.  Tüketiciye Faiz veya Menfaat Karşılığı Kredi 
Kullandırılması 7
C.  Ödemenin Ertelenmesi 8
D.  Tarafların Anlaşması 9
III. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 12
A.  Borç Doğuran Bir Sözleşme Olması 12
B.  Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Ani Edimli Olması 12
C.  Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 13
D.  Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tipik Bir Sözleşme 
Olması 14
IV.  TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
TARAFLARI 17
A.  Tüketici 17
B.  Kredi veren 21
1.  Bankalar 21
2.  Diğer Finans Kurumları 22
V.  TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
KURULMASI VE ŞEKLİ 23
A. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
KURULMASI 23
1.  Genel Olarak 23
2.  Tüketici Kredisi Sözleşmesindeki Haksız Şartların İncelenmesi 23
a.  Genel Olarak 23
b.  Genel İşlem Şartları 24
3.  Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Haksız Şartlar 27
a.  Haksız Şartın Tanımı 27
b.  Haksız Şartın Unsurları 29
aa.  Önceden Hazırlanmış Olan Bir Sözleşmenin 
Mevcut Olması ve Tek Yanlı Olarak 
Düzenlenmesi 29
bb.  Tüketici Aleyhine Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Dengesizlik Hali 31
c.  Anlamı Açık Olmayan Tüketici Kredisi 
Sözleşmesinin Şartları 32
d.  Haksız Şart Uygulamalarında Yaptırım 33
aa.  Genel Olarak 33
bb.  Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Haksız 
Şartların Denetimi 34
aaa.  Genel Olarak 34
bbb.  Haksız Şartların Denetimi Açısından Bakanlığın Yetkisi 35
VI.  TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ 38
A.  Genel Olarak Şekil Şartı 38
B.  TKHK’da Yazılı Şeklin Geçerlilik Şartı Olması 40
C.  Yazılı Sözleşmenin İki Nüsha Olarak Düzenlenmesi 42
D.  Yazılı Şekle Uyulmamasının Hukuki Sonuçları 43
VII. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 46
A.  Kredi Açma Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 47
B.  Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 49
C.  Faktoring Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 51
D.  Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi ile 
Karşılaştırılması 53
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ
I.  KREDİ VERENİN BORÇLARI 57
A.  Kredi Verenin Sözleşme Öncesi Bilgilendirme 
Yükümlülüğü 57
1.  Genel olarak 57
2.  Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün 
Hukuki Niteliği 59
3.  Bilgilendirme Borcunun Kapsamı ve Koşulları 61
4.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğü 66
5.  Bilgilendirme Yükümlülüğün İhlali Halinde Yaptırım 67
B.  Kredi Verenin Krediyi Verme Borcu 68
1.  Genel olarak 68
2.  Kredi Verenin Krediyi Verme Borcunun İfa Yeri ve 
İfa Zamanı 70
3.  Kredi Verenin Krediyi Verme Borcundan 
Kaçınmasının Sonuçları 73
C.  Sözleşme Şartlarının Tüketici Aleyhine 
Değiştirilmemesi 77
1.  Genel Olarak 77
a.  Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 
Açısından 77
b.  Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 
Açısından 80
2.  Sözleşme Şartlarının Tüketici Aleyhine 
Değiştirilmesi Durumunda Yaptırım 82
D.  Kredi Verenin Erken Ödemeyi Kabul Borcu 84
1.  Genel Olarak 84
2.  Tüketicinin Kredinin Tamamını Erken Ödemesi 90
3.  Tüketicinin Ara Ödeme Yapması 92
4.  Kredi Verenin Erken Ödemeyi Kabul Etmemesinin 
Sonuçları 95
E.  Kredi Verenin Sır Saklama Yükümlülüğü 98
1.  Genel olarak 98
2.  KVKK Kapsamında Yükümlülükler 102
3.  Kredi Verenin Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranmasının Yaptırımları 103
a.  Hukuki Yaptırım 103
b.  Cezai Yaptırım 108
F.  Kredi Verenin Özen Borcu 109
1.  Özen Borcunun Konusu ve Gösterilecek 
Özenin Derecesi 109
2.  Özen Borcunun Yerine Getirildiğinin İspat Külfeti 112
3.  Özen borcuna aykırılığın sonuçları 112
II.  TÜKETİCİNİN BORÇLARI 113
A.  Tüketicinin Krediyi Kabul Etme Borcu 113
B.  Tüketicinin Krediyi Geri Ödeme Borcu 115
1.  Genel olarak 115
2. Tüketicinin Kredi Ödemesinin Aşırı İfa Güçlüğü 
Durumuna Düşmesi 116
3.  Krediyi Ödeme Borcunun İfa Yeri ve İfa Zamanı 121
4.  Krediyi Ödeme Borcunda Zamanaşımı 122
5.  Krediyi Ödeme Borcuna Aykırılığın Sonuçları 124
a.  Genel Olarak 124
b.  Tüketicinin Temerrüt ve Geç Ödeme Durumu 124
c.  Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Muacceliyet Kaydı 126
aa.  Genel Olarak 126
bb.  Muacceliyet Kaydına Sözleşmede 
Yer Verilmesi 128
cc.  Kredi Verenin Bütün Edimlerini Eksiksiz 
Olarak Yerine Getirmesi 129
dd.  Tüketicinin Birbiri Ardına İki Taksidi 
Ödememesi 130
ee.  Tüketiciye En Az 30 Gün Önceden Bildirim Yapılması 131
ff.  Muacceliyet Durumunda Ek Ücret Yasağı 133
C.  Tüketicinin Faiz Ödeme Borcu 134
1.  Genel olarak faiz kavramı 134
2.  TKHK Uyarınca Tüketicinin Faiz Ödeme 
Yükümlülüğü 136
a.  Genel Olarak 136
b.  Tüketiciye Uygulanacak olan Faiz 138
D.  Tüketicinin Mevzuat ve Sözleşmeden Doğan 
Diğer Masrafları Ödeme Borcu 144
1.  Genel Olarak 144
2.  Masraflar 144
a.  Mevzuattan Doğan Zorunlu masraflar 144
b.  Sözleşmeden Doğan Masraflar 146
3.  Tüketicinin Mevzuattan Kaynaklanan Zorunlu 
Masrafları ile Sözleşmeden Doğan Masrafları Ödememesinin Yaptırımı 150
III. DİĞER HÜKÜMLER 152
A.  Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Sorumsuzluk 
Anlaşmasının Yapılıp Yapılamayacağı 152
1.  Sorumsuzluk Kayıtlarının TKHK Açısından 
İncelenmesi 152
2.  Sorumsuzluk Kaydı Koymama Yükümlülüğünün 
Yaptırımı 154
B.  Tüketicinin Cayma Hakkını (Geri Alım Hakkı) Kullanması 155
1.  Genel olarak 155
2.  Cayma Hakkının Hukuki Niteliği 157
3.  Tüketicinin Cayma Hakkı Hususunda Kredi 
Veren Tarafından Bilgilendirilmesi 158
4.  Cayma Hakkı Süresinin Başlaması 160
5.  Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Şekli 161
6.  Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonuçları 162
C.  Sigorta yaptırılması 164
1.  Sigorta Sözleşmesi Kavramı 164
2.  TKHK uyarınca Tüketicinin Sigorta Yaptırılması Konusundaki Söz Hakkı 165
3.  Sigorta Yaptırılması Hükümlerine Aykırılığın 
Sonuçları 169
D.  Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Teminat 
Verilmesi Halinde Uygulanacak Hükümler 169
1.  Genel olarak 169
2.  TKHK Açısından Şahsi Teminat Hükmü 172
a.  4077 Sayılı Mülga Kanun Bakımından 172
b.  6502 sayılı TKHK Bakımından 174
E. Kredi Verenin Haklarını Bir Üçüncü Kişiye Devretmesi 177
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
I.  GENİŞ ANLAMDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 182
A.  Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Dönme 182
B.  İkale (Bozma) Yolu ile Sözleşmeyi Sona Erdirme 183
II.  DAR ANLAMDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 184
A.  İfa Yolu ile Sözleşmeyi Sona Erdirme 184
1.  Tüketicinin Kredi Borcunu İfa Etmesi 184
2.  Kredinin Kredi Verence Tüketiciden Tahsil Edilerek Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 185
B.  İbra 186
C.  Yenileme 187
D.  Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi 188
E.  Takas 188
F.  Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflas 189
1.  Ölüm 189
a.  Ölüme Benzer Durumlar 191
aa.  Ölüm Karinesi 191
bb.  Gaiplik 192
2.  Tüketicinin Fiil Ehliyetinin Kaybı 193
3.  İflas 195
G. Zamanaşımı 195
SONUÇ 197
KAYNAKÇA 205
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
Kapat