İnfaz Hukuku Veli Özer Özbek

İnfaz Hukuku


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
503
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266898
Boyut
16x24
Baskı
1370,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 70 puan kazanacaksınız)
   70

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

 

Konu Başlıkları
- İnfaz Hukukunun Temel Kavramları
- İnfaz Hukukunun Amacı
- Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik
- İnfazın Konusu, Koşulu ve İnfaz Sistemleri
- İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
- İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri
- Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri
- İnfaz Kurumlarında Uygulanan Rejim
- İnfaz Kurumları, Kurumların İdaresi ve İnfaz Personeli
- Ceza İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler
- İnfaz Muhakemesi
- Özel İnfaz Şekilleri
İnfazın Denetlenmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
13. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 27
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI 29
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ 31
I. Genel Olarak 31
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi 32
A. Batı’da 32
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem 32
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi 35
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu 35
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem 37
c. Yirminci Yüzyıl 38
B. Türk Hukukunda 39
§ 3. AMACI 42
I. Genel Olarak 42
II. Önleme Amacı 43
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı 44
A. Kavram 44
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları 47
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma 49
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik 50
1. Kavram 50
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler 53
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları 53
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme 54
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler 58
1. Süre 59
2. Denetimli Serbestlik 59
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi 59
4. Tehlikeli Suçlular 59
5. F Tipi Cezaevleri 60
6. Çalışma Zorunluluğu 61
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 61
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER 63
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri 63
A. Hukuk Devleti İlkesi 63
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi 64
C. Eşitlik İlkesi 65
D. Sosyal Devlet İlkesi 66
II. İnfaza İlişkin İlkeler 68
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi 68
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi 69
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi 70
D. İnsanca İnfaz İlkesi 70
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi 71
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler 71
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 73
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri 73
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi 73
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku 73
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku 73
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku 74
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 74
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK 75
İkinci Bölüm
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN
İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI
CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU 77
I. İnfazın Konusu 77
II. İnfazın Koşulu 78
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZAYA İLİŞKİN İLAMLARIN İNFAZI VE MÜDDETNAME 80
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci 80
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı 81
A. Kendiliğinden Başvurma 81
B. Davetiye ile Celp 81
C. Yakalama Emri 81
III. Müddetname 82
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ 82
I. Topluluk Sistemi 82
II. Hücre Sistemi 83
A. Pensilvanya Sistemi 84
B. Auburn Sistemi 85
III. Kademeli Serbesti Sistemi 86
IV. Değerlendirme 86
Üçüncü Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI 89
I. Cezanın Tanımı 89
II. Cezanın Amaçları 89
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı 89
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı 90
1. Özel Önleme 91
2. Genel Önleme 91
C. Karma Teori 92
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ 94
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI 94
I. Cezanın Türleri 94
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar 96
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi 96
B. TCK’da Cezalar 97
1. Hapis Cezaları 97
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 97
aa. Kavram 97
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 98
b. Müebbet Hapis Cezası 100
c. Süreli Hapis Cezası 101
aa. Genel Olarak 101
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası 101
aaa. Genel olarak 101
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı 102
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri 108
2. Adli Para Cezası 118
a. Tanım–Kavram 118
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler 118
c. TCK’da Para Cezası 119
d. Adli Para Cezasının İnfazı 119
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli 119
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü 120
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi 122
dd. Çevirme Yasağı 125
Dördüncü Bölüm
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL 127
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri 127
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi 128
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI 129
I. Hükümlülerin Gözlemi 129
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar 130
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler 130
C. Gözlemin Şekli 131
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi 131
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü 131
II. Hükümlülerin Gruplandırılması 131
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ
OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME 133
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 135
I. Kavram 135
II. Uzun Süreli Hükümlülük 138
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ 140
I. Beslenmenin Reddi 140
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi 140
1. Açlık ve Beslenme Kavramları 140
2. Açlık Grevi 141
B. Beslenmenin Reddi Halleri 144
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi 144
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi 145
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir 145
II. Muayene ve Tedavinin Reddi 148
§ 4. İNTİHAR 149
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER 152
Altıncı Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI 155
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; Yönetmelik m.72) 155
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları 158
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı 159
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı 161
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; Yönetmelik m.74) 161
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; Yönetmelik m.75) 167
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CGTİHK m.68; Yönetmelik m.76) 168
V. Ayrımcılık Yasağı 173
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; Yönetmelik m.77) 173
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70; Yönetmelik m.78) 175
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86; Yönetmelik m.104–108) 175
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü (CGTİHK m.60; Yönetmelik m.73) 176
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61; Yönetmelik m.73) 176
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.62) 176
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65) 178
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64) 178
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72) 178
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CGTİHK m.71; Yönetmelik m.79). 179
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22) 180
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 180
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26) 180
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27) 181
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28) 181
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması 181
A. Genel Olarak 181
B. Çocukların Çalıştırılması 182
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma 182
D. Kurum Dışında Çalıştırma (Yönetmelik m.82) 183
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler (Yönetmelik m.83) 183
F. Ücret ve Sosyal Haklar (CGTİHK m.32; Yönetmelik m.85) 184
Yedinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM 185
I. Genel Olarak 185
II. İnfaz Rejimi 186
III. Yeniden Topluma Kazandırma 187
A. Kavram 187
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları 189
1. Terapi ve Danışma 189
2. Eğitim–Öğretim 190
3. Meslek Kazandırma 190
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma 191
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma 192
1. Bireyselleştirme (m.73–74) 193
2. Eğitim 194
a. Genel Olarak 194
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar 195
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler 196
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret) 197
a. Genel Olarak 197
b. Ziyaret Şekilleri: Kapalı ve Açık görüş 201
aa. Kapalı Görüş 201
aaa. Tanım 201
bbb. Görüş Yeri 201
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler 202
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri 203
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri 203
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü 203
bb. Açık Görüş 204
aaa. Tanım 204
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler 204
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş 204
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer 205
eee. Görüş Süresi ve Saatleri 205
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular 205
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti 206
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85) 206
e. Avukatların Ziyareti 207
aa. Genel Olarak 207
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu 207
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19) 208
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20) 208
aaa. Genel Kural 208
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi 208
ee. Ziyaret Yasağı 209
aaa. Genel Olarak 209
bbb. Yasağın Kapsamı 209
ccc. Muhakemesi 210
ddd. Süresi 210
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi 210
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme 210
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi 210
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti 211
g. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86) 211
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları 213
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri 213
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar 214
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK 216
I. Genel Olarak 216
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar 216
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri 217
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler 217
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler 217
D. Giyim Eşyaları 217
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar 218
F. Elektrikli Eşyalar 218
G. Müzik Aletleri 219
H. Dinî İhtiyaçlar 219
I. Sağlık 219
J. Temizlik 219
K. El İşi Faaliyetleri 220
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15) 220
1. Hayvanlar 220
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler 220
3. Diğer Eşyalar 221
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar 221
III. İnfaz Kurumlarında Arama 221
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama 221
B. Çıplak Olarak veya Beden Çukurlarında Arama 222
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım 223
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme 224
A. Genel Olarak 224
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri 225
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 225
a. Kınama 225
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 226
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma 228
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 229
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 231
f. Hücreye Koyma 233
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları 240
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri 240
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 241
aa. Uyarma 241
bb. Kınama 241
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme 242
dd. Harcamalarına Sınır Koyma 242
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 243
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma 243
gg. İznin Ertelenmesi 243
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade (CGTİHK m.46/8, 14/4/2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun m.26 ile değişik) 244
ıı. Odaya Kapatma Cezası 245
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları 245
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü 246
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 249
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı 249
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3) 251
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6, geçici m.8, geçici m.9) 253
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet 255
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması 257
K. Ödüllendirme 257
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ 260
I. Kavram 260
II. Çeşitleri 261
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54) 261
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55) 262
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56) 262
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57) 262
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58) 263
IV. Milletlerarası Nakil 263
A. Genel Olarak 263
B. Nakil Prosedürünün Başlaması 264
1. Bir Anlaşmanın Varlığı 264
2. Talep 264
C. Naklin Koşulları 264
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre 264
2. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu’na Göre 265
a. Hükümlünün Türkiye’ye Nakli (m.30) 265
aa. Koşulları 265
bb. Türkiye’de İnfaz (m.31) 266
b. Türkiye’den Hükümlü Nakli (m.32) 266
c. Yabancı devlette infazın sonuçları (m.33) 267
d. Masraflar (m.34/3) 268
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME İÇİN HAZIRLAMA VE İNFAZ SONRASI 268
I. İnfazın Gevşetilmesi 268
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı 268
B. İzin 269
1. Mazeret İzni 269
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması 270
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni 270
2. Özel İzin 272
3. İş Arama İzni 272
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme 273
II. Salıverilme İçin Hazırlama ve İnfaz Sonrası 273
A. Genel Olarak 273
B. Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Halin Belirlenmesi (CGTİHK m.89) 274
Sekizinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ
İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI 277
I. İnfaz Kurumu Kavramı 277
II. İnfaz Kurumunun Unsurları 277
III. Çeşitleri 278
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 278
1. Kavram 278
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri 278
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri 278
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 279
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 280
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 280
d. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 280
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları 281
1. Kavram 281
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma 283
a. Ayrılma Şekli 283
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (CGTİHK m.14) 283
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6) 285
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7) 286
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8) 287
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları 288
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9) 288
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (CGTİHK m.14/3, 4: Yön. m.10) 289
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11) 291
d. Kapalı Kuruma İade (CGTİHK m.14/5) 291
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13) 293
C. Çocuk Eğitimevleri 294
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları 294
V. İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi Sorunu 318
A. Kavram 318
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar 321
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ 322
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli 322
A. Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.7) 323
B. İkinci Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.8) 324
C. Yönetim Servisi (Yönetmelik m.9) 324
D. Güvenlik ve Gözetim Servisi (Yönetmelik m.10) 325
E. Teknik Servis (Yönetmelik m.11) 327
F. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Yönetmelik m.12) 327
G. Sağlık Servisi (Yönetmelik m.13) 327
H. Eğitim ve Öğretim Servisi (Yönetmelik m.14) 329
İ. İşyurdu Servisi (Yönetmelik m.15) 330
J. Yardımcı Hizmetler Servisi (Yönetmelik m.16) 331
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar 331
A. Yükümlülükler 331
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (Yönetmelik m.19) 332
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (Yönetmelik m. 21) 332
III. Personelin Eğitimi 332
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması 333
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu 333
1. İdare ve Gözlem Kurulu (Yönetmelik m. 22) 333
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (Yönetmelik m. 23) 333
3. Disiplin Kurulu (Yönetmelik m. 24) 333
4. Eğitim Kurulu (Yönetmelik m. 25) 333
B. Kurulların Çalışması 333
1. Kurulların Toplanması (Yönetmelik m. 26) 333
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (Yönetmelik m.27) 334
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m. 28) 334
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.29) 335
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.30) 335
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.31) 336
Dokuzuncu Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE
İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
§ 1. CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ 337
I. Kavram–Terim 337
II. Cezanın İnfazının Ertelenmesi (CGTİHK m.16, m.17, m.17/A) 338
A. Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi (Geri Bırakma) (CGTİHK m.16) 338
1. Ertelemenin Konusu 338
2. Erteleme Usulü 339
3. İnfaza Ara Verme 340
B. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi (CGTİHK m.17) 340
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4) 342
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması 343
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller 343
C. Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması (CGTİHK m.17/A) 343
III. Hapis cezasının ertelenmesi (TCK m.51) 344
A. Tanım–Kavram 344
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik 345
1. Denetim Süresi 346
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler 347
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri 348
4. Yükümlülüklerin İnfazı 349
C. Ertelemenin Sonucu 350
D. Ertelemenin Düşmesi 350
IV. Koşullu Salıverilme 351
A. Tanım–Kavram 351
B. Koşulları 352
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması 352
a. Genel Olarak 352
b. 7242 sayılı Kanuna Getirilen Düzenlemenin Bir Özel Af Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Sorunu 356
c. Anayasa m.10’da Düzenlenen Eşitlik İlkesi Bakımından Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı Sorunu 360
d. Birden Fazla Suçtan Alınan Cezalar Bakımından Koşullu Salıverme Süresinin Belirlenmesi 361
e. Çocuklar Bakımından Koşullu Salıvermede Sürenin Hesaplanması 362
2. İyi Hal 363
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme 365
D. Koşullu Salıverilme Yasağı 365
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik 367
1. Uzman Kişi Görevlendirme 368
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı 368
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması 370
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller 370
2. Geri Alınmanın Sonucu 372
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam 372
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu 372
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı 372
A. Koşulları 373
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1) 373
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.2) 381
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a) 381
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b) 382
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4) 382
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5) 382
C. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6) 383
D. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7) 385
E. Koşullu Salıverilme 386
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER 387
I. Ceza Zamanaşımı 387
A. Genel Olarak 387
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 387
C. Zamanaşımı Süreleri 387
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması 388
1. Hükmün Kesinleşmesi 388
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi 390
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 390
1. Kavram 390
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri 390
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması 390
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması 391
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi 391
II. Hükümlünün Ölümü 392
III. Af 393
A. Genel Olarak 393
B. Affın Çeşitleri 394
1. Genel Af 394
2. Özel Af 395
3. Cumhurbaşkanınca Af 396
Onuncu Bölüm
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA (CGTİHK m.98) 397
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI 405
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ 407
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ 408
Onbirinci Bölüm
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI 411
I. Kavram–Tanım 411
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç 411
III. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri 414
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 414
B. İnfazı 420
C. Müsadere 421
1. Genel Olarak 421
2. Tanım–Kavram 421
3. Müsaderenin Çeşitleri 422
4. Müsadere Kararlarının İnfazı 423
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 425
A. Kavram 425
B. Tedbir Kararı 426
C. İnfazı 427
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 435
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7) 435
VII. Suçta Tekerrür 440
A. Kavram 440
B. Koşulları 441
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 441
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 442
C. Tekerrürde Süre 443
D. Tekerrürün Sonuçları 444
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı 447
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular 449
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı 449
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu 451
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi 452
IX. Sınır Dışı edilme (TCK m.59) 456
A. Kavram 456
B. Koşulları 456
C. İnfazı (Yönetmelik m.52) 457
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (m.60) 458
A. Kavram 458
B. Çeşitleri 458
1. İznin İptali 458
2. Müsadere 459
C. İnfazı (Yönetmelik m.53) 459
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI 460
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 460
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar 460
B. Tutukevine Kabulün Koşulu 461
C. Tutukluların Barındırılması 461
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler 461
A. Tutukluların Hakları 461
B. Kısıtlayıcı Önlemler 463
III. Tutukluların Yükümlülükleri 464
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI 465
I. Genel Olarak 465
II. Uygulama Koşulları 466
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler 468
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (DSHY m.57) 469
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI 470
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler 470
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar (CGTİHK m.118) 470
Onikinci Bölüm
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM 471
I. Genel Olarak 471
II. Kuruluşu ve Yetkisi 472
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4) 473
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü (İHK m.5) 474
A. Şikayet Edebilecek Kişiler 474
B. Şikayet Süresi ve Şekli 475
C. Şikayet Mercii 475
D. Şikayetin Etkisi 475
E. Şikayetin İncelenmesi 475
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme (İnf.Hak.K. m.6/1) 475
2. Esasın İncelenmesi ve Karar 476
3. Kanun Yolu 477
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM 477
I. İzleme Kurullarının Kurulması 478
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler 478
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi 479
IV. İzleme Kurullarının Görevleri 479
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi 480
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 480
Onüçüncü Bölüm
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ–YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
§ 1. ADLİ SİCİL 483
I. Amaç ve Kapsam 483
II. Adli Sicilde Tutulacak Bilgiler 483
III. Adli Sicil Türleri 483
IV. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler 484
V. Adli Sicile Kaydedilemeyecek Bilgiler 486
VI. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi 486
VII. Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Silinmesi Usulü 488
§ 2. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ 488
I. Genel Olarak 488
II. Özellikleri 489
III. Koşulları 491
Kaynakça 493
Kavram Dizini 501

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
   
   
Kapat