İflas İdaresi Yakup Oruç

İflas İdaresi


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
320
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257940
Boyut
16x24
Baskı
177,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 77 puan kazanacaksınız)
   77

Dr. Yakup ORUÇ

 

Konu Başlıkları
- İflâs Kurallarının Amacı
- İflâs İdaresinin Önemi ve Tasfiye İçerisindeki Konumu
- İflâs İdaresinin Hukukî Niteliği
- İflâs İdaresinin Tasfiyeye Katılan Diğer Organlar İle İlişkisi
- İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler
- İflâs İdaresinin Seçimi
- İflâs İdaresinin Takip ve Davalardaki Durumu
- İflâs İdaresinin Görev Alanı ve Denetlenmesi
İflâs İdaresinin Görevinin Sona Ermesi ve Sorumluluğu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Teşekkür 9
Özet 11
Kısaltmalar 19
GİRİŞ 25
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL İLKELER
§ 1. İFLÂS KAVRAMI, TANIMI VE İFLÂS KURALLARININ AMACI 29
I. Genel Olarak 29
II. İflâs Kavramı ve Tanımı 32
III. İflâs Kurallarının Amacı 34
A. İflâs Kurallarının Amacının Klasik (Geleneksel) Anlayış Çerçevesinde Değerlendirilmesi 36
B. İflâsın Kurallarının Amacının Yenilikçi Anlayış Çerçevesinde Değerlendirilmesi 42
1. Yenilikçi Anlayışın Türk Hukukundaki Görünüm Şekilleri 43
2. Yenilikçi Anlayışın Alman Reform Kanunundaki Görünüm Şekilleri 48
§ 2. İFLÂS İDARESİ KAVRAMI, İFLÂS İDARESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ, ÖNEMİ VE TASFİYE İÇERİSİNDEKİ KONUMU 58
I. Genel Olarak İflâs İdaresi Kavramı 58
II. İflâs İdaresinin Tarihi Gelişimi 61
III. İflâs İdaresinin Önemi 64
IV. İflâs İdaresinin Tasfiye İçerisindeki Konumu 65
§ 3. İFLÂS İDARESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 68
I. Genel Olarak 68
II. Teoriler 70
A. İflâs İdaresinin Alacaklıları (Alacaklılar Birliğini) Temsil Ettiğini Savunan Görüş 70
1. Görüşün Dayanakları 70
2. Görüşün Eleştirisi 71
B. İflâs İdaresinin Müflisi Temsil Ettiğini Savunan Görüş 71
1. Görüşün Dayanakları 71
2. Görüşün Eleştirisi 72
C. İflâs İdaresinin Bazen Alacaklıları (Alacaklılar Birliğini) Bazen de Müflisi Temsil Ettiğini Savunan Görüş 75
1. Görüşün Dayanakları 75
2. Görüşün Eleştirisi 75
D. İflâs İdaresinin İflâs Masasının Kanuni Temsilcisi (Organı) Olduğunu İleri Süren Görüş (Organ Teorisi) 76
1. Görüşün Dayanakları 76
2. Görüşün Eleştirisi 77
E. İflâs İdaresinin Tarafsız (Nötr) Davrandığını Savunan Görüş 78
1. Görüşün Dayanakları 78
2. Görüşün Eleştirisi 78
F. İflâs İdaresinin Resmi Organ Olduğunu İleri Süren Görüş (Resmi Organ Teorisi) 79
1. Görüşün Dayanakları 79
2. Görüşün Eleştirisi 81
III. Kanaatimiz 82
İKİNCİ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN KONUMU (DURUMU)
§ 4. İFLÂS İDARESİNİN TASFİYEYE KATILAN DİĞER ORGANLAR İLE İLİŞKİSİ 87
I. İflâs İdaresinin Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi 87
A. Alacaklılar Toplanmasının İflâs Tasfiyesi İçerisindeki Konumu 87
B. Alacaklılar Toplanması ile İflâs İdaresi Arasındaki İlişki 88
1. İflâs İdaresinin Genel Olarak Birinci Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi 89
a. Birinci Alacaklılar Toplanmasının Seçim Yetkisi ve Bilgi Edinme Hakkı 90
b. Birinci Alacaklılar Toplanmasının İdare ve Değerlendirmeye Yönelik Etkisi 91
2. İflâs İdaresinin Genel Olarak İkinci ve Sonraki Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi 92
a. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Seçim Yetkisi ve Bilgi Edinme Hakkı 93
b. İkinci Alacaklılar Toplanmasının İdare ve Değerlendirmeye Yönelik Etkisi 95
II. İflâs İdaresinin Borçlu (Müflis) ile İlişkisi 97
A. Bilgi Verme Yükümlülüğü 97
1. Borçlunun (Müflisin) Yükümlülüğü 97
2. Üçüncü Kişinin Yükümlülüğü 100
B. Bulunma (Hazır Olma) Yükümlülüğü 101
1. Müflisin İflâs İdaresinin Emri Altında Hareket Etme Yükümlülüğü 101
2. Müflise Uygun Bir Miktarda Yardımda Bulunulması 104
§ 5. İFLÂS İDARESİ TEŞKİLÂTI 107
I. İflâs İdaresine Seçilebilecek ve Seçilemeyecek Kişilerin Değerlendirilmesi 107
A. Gerçek Kişiler 107
1. Alacaklılar 109
2. İflâs Dairesi Görevlileri 112
a. Türk Hukukundaki Durum 112
b. İsviçre Hukukundaki Durum 115
c. Değerlendirme 117
3. Müflis ve Akrabaları 119
4. Hâkimler ve Savcılar 122
B. Tüzel Kişiler 122
II. İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler 126
A. Türk Hukukunda İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler 126
1. İflâs İdaresi Yeterli Bilgi ve Tecrübeye Sahip Olmalıdır 126
2. İflâs İdaresi Alacaklılar ve Borçluya Karşı Bağımsız Olmalıdır 127
3. İflâs İdaresi Tarafsız Olmalıdır 127
B. Alman Hukukunda Aciz (İflâs) İdaresi İçin Aranan Nitelikler 128
1. Aciz (İflâs) İdaresi Seçilirken Somut Olaya Uygun Hareket Edilmelidir 129
2. Aciz (İflâs) İdaresi Ticari İşlerde Tecrübeye Sahip Olmalıdır 129
3. Aciz (İflâs) İdaresi İtibar Sahibi Olmalı, Pratik Tecrübeyi Haiz Olmalı ve Bölgesel Olarak Yakın Bir Yerden Seçilmelidir 129
4. Aciz (İflâs) İdaresi Alacaklılar ve Borçluya Karşı Bağımsız Olmalıdır 130
III. Alacaklılar Toplanmasının Seçim Kararı 130
A. Toplantı Yeter Sayısı 131
B. Karar Yeter Sayısı 132
C. Toplantı ve Karar Yeter Sayılarına Ulaşılamamasının Sonuçları 134
IV. Alacaklılar Toplanmasınca Belirlenecek Adayların İcra Mahkemesince Seçimi ve İflâs İdaresine Seçilenlerin Sayısı 135
A. Alacaklılar Toplanmasınca Belirlenecek Adayların İcra Mahkemesince Seçimi 136
B. İflâs İdaresine Seçilenlerin Sayısı 140
V. İflâs İdaresine Seçilenlerin Görevi Kabul veya Reddi 143
VI. İflâs İdaresinin Toplanma Şekli ve Karar Alma Biçimi 147
VII. İflâs İdaresi Seçiminin İptali 149
VIII. İflâs İdaresinin Onanması (İkinci Alacaklılar Toplanmasının Onaylaması) 152
IX. Görevin İflâs İdaresine Devri 160
X. İflâs İdaresine Ücret Ödenmesi 161
§ 6. İFLÂS İDARESİNİN TAKİP VE DAVALARDAKİ DURUMU 162
I. İflâs İdaresinin Takiplerdeki Durumu 162
II. İflâs İdaresinin Davalardaki Durumu 164
A. (İflâs İdaresinin) Dava Takip Yetkisi 164
B. İflâs İdaresinin Yürüteceği Davalar 166
III. İflâs İdaresinin Dava ve Takipler Bakımından Hususi Görev ve Yetkileri 173
A. Genel Olarak 173
B. İflâs İdaresinin Yapılacak Tebligatlar Bakımından Durumu 174
C. İflâs İdaresinin Yürüttüğü Dava ve Takiplerde Yetki 176
D. İflâs İdaresince Takip Edilen Davalarda Müflisin Tanık Olarak Dinlenip Dinlenemeyeceği 176
E. İflâs İdaresi Tarafından Takip Edilen Davalarda İsticvap 177
F. Feri ve Asli Müdahalede Müflisin Durumu 178
G. İflâs İdaresi Tarafından Takip Edilen Davalarda Yeminin Edası 179
H. İflâs İdaresinin Sınırlandırıldığı İşlemler (Sulh, Feragat, Kabul ve Tahkim) 179
İ. Adli Yardım 181
J. Kesin hüküm 181
K. Yargılama Giderleri 183
L. Elde Edilen Hükmün İcrası 185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN GÖREV ALANI VE DENETLENMESİ
§ 7. İFLÂS İDARESİNİN GÖREV ALANI 187
I. İflâs İdaresinin Tasfiyeye İlişkin Genel Yükümlülükleri 187
A. İflâs İdaresinin Tutanak Tutma Yükümlülüğü 187
B. İflâs İdaresince Para İşlemlerinin Yerine Getirilmesi 189
C. İflâs İdaresince Yapılması Yasak Olan İşler 189
D. İflâs İdaresinin Yazışmaları 190
E. İflâs İdaresinin İş Görmekten Memnuiyeti 190
II. İflâs İdaresinin Masayı İdareye İlişkin Görevleri 193
A. Aktiflerin Elde Edilmesi ve Tasfiyesine İlişkin Görev ve Yetkiler 196
1. İstihkak 197
2. Masa Alacaklarını Tahsil Etmek ve Acil Satışlar Yapmak 205
a. Vadesi Gelmiş Alacakları Tahsil Etmek 206
b. Acil Satışları Yapmak 210
B. Pasiflerin Tespit Edilmesi ve Tasfiyesine İlişkin Görev ve Yetkiler 214
1. İflâs Alacaklarını İncelemek 214
2. Sıra Cetveli Düzenlemek 218
3. Sıra Cetveline Muhalefet 221
C. İflâs İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplanmasının İcrasına Yönelik Faaliyetleri 227
D. Satış (Paraya Çevirme) 230
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış 232
a. Menkul (Taşınır) Malların Satılması 233
b. Gayrimenkul (Taşınmaz) Malların Satımı 233
2. Pazarlık Yoluyla Satış 235
3. Takip Hakkının Devri 239
E. Dağıtım (Paraların Dağıtılması) 243
1. İflâs İdaresinin Kesin Dağıtım Yetkisi 243
2. İflâs İdaresinin Geçici Dağıtmalar Yapabilme Yetkisi 245
a. Genel Olarak 245
b. Değerlendirme 247
§ 8. İFLÂS İDARESİNİN DENETLENMESİ 248
I. İcra Mahkemesi Tarafından Denetim Yapılması 248
A. İcra Mahkemesince Şikâyet Yoluyla Denetim 248
1. İflâs İdaresinin İşlemlerine Karşı Şikâyet Yoluna Gidilmesi 249
a. Şikâyete Konu İşlemler (Şikâyet Yoluna Gidilebilecek İşlemler) 249
b. Şikâyet Yoluna Gidebilecekler (Şikâyet Yetkisi–Beschwerdelegitimation) 252
aa. İflâs Alacaklıları 253
bb. Müflis 254
cc. Üçüncü Kişiler 254
dd. İflâs Dairesi 255
2. İflâs İdaresinin Şikâyet Yetkisi 255
B. İcra Mahkemesince Şikâyet Dışı Denetim 257
C. İcra Mahkemesinin İflâs İdaresini İlgilendiren Hususlarda Verdiği Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvurulması 259
II. İflâs Dairesi Tarafından Denetim Yapılması 260
III. Alacaklılar Tarafından Denetim Yapılması 263
IV. İflâsa Karar Veren Ticaret Mahkemesi Tarafından Denetim Yapılması 264
V. Cumhuriyet Savcıları ve Adalet Müfettişleri Tarafından Dolaylı Olarak Denetim Yapılması 264
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE SORUMLULUĞU
§ 9. İFLÂS İDARESİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ 265
I. İflâsın Kapanması ile (Olağan Sona Erme) 265
II. Olağanüstü Sona Erme (Süresinden Önce) 268
A. İflâsın Kaldırılması ile Sona Erme 268
B. Basit Tasfiye Usûlüne Karar Verilmesi ile Sona Erme 271
C. İflâs İdare Memurunun Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya Ölmesi ile Sona Erme 272
D. İkinci Alacaklılar Toplanması Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme 272
E. İcra Mahkemesi Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme 272
F. İflâs Dairesi Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme 274
G. İstifa (Görevden Çekilme) ile Sona Erme 275
§ 10. İFLÂS İDARESİNİN SORUMLULUĞU 277
I. Hukukî Sorumluluğu 277
A. Genel Olarak 277
B. Sorumluluk Şartları 279
C. Sorumluluk Davası 283
1. Genel Olarak 283
2. Sorumluluk Davasının Tarafı 284
D. Zamanaşımı 287
II. Disiplin Sorumluluğu 289
III. Cezai Sorumluluğu 293
SONUÇ 295
Kaynakça 303
Kavram Dizini 317

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
38,50   
77,00   
3
25,67   
77,00   
4
19,25   
77,00   
5
16,17   
80,85   
6
13,60   
81,62   
7
11,77   
82,39   
8
10,40   
83,16   
9
9,33   
83,93   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
77,00   
77,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat