Tacirler Arası İhbar ve İhtarların Şekli Yeliz Özçetin

Tacirler Arası İhbar ve İhtarların Şekli


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
199
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750265273
Boyut
16x24
Baskı
159,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Konu Başlıkları
- Şeklin Niteliği ve Buna Bağlanan Sonuçlar
- İhbar ve İhtarları Bildirim Şekilleri
- İhbar ve İhtarların Konusu
TTK. 18–3 Hükmünün Uygulanma Koşulları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 19
Birinci Bölüm
ŞEKLİN NİTELİĞİ VE
BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR
I. ŞEKİL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 21
A. Şeklin Konusu Olarak Hukuki İşlem Benzeri Fiiller 22
B. Şekil Serbestisi 25
C. Şeklin Yararları ve Sakıncaları 26
1. Şeklin Yararları ve Amacı 26
2. Şeklin Sakıncaları 27
D. Şekil Türleri 27
1. Kaynağı Bakımından Şekil 28
2. Yapılışı Bakımından Şekil 28
3. Hukuki Niteliği Bakımından Şekil 28
II. KAYNAĞI BAKIMINDAN KANUNİ ŞEKİL 28
III. YAPILIŞI BAKIMINDAN ADİ YAZILI ŞEKİL 29
A. Adi Yazılı Şeklin Unsurları 30
1. Metin 30
a. Metnin Yazılı Olduğu Yer 30
b. Metnin Kim Tarafından Yazıldığı ve Yazımında Kullanılan Vasıtalar 31
c. Metnin Dili 32
d. Metnin İçeriği 35
2. El Yazısı ile İmza 35
a. İmzanın Şekli 35
b. Paraf 36
c. İmzanın Yeri 37
d. İmzanın işlevi 38
e. Temsilcinin İmzası 38
f. El Yazısı ile İmzaya İstisnalar 39
(1) Bir Araçla İmza 39
(2) İmza Atamayanların Parmak İzi veya Usulüne Uygun Olarak Onaylanmış El İşareti ya da Mühür Kullanması 40
(3) Görme Engellilerin İmzası 42
3. Elektronik İmza 42
a. Türk Borçlar Kanunu’nda Elektronik İmza 43
b. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Elektronik İmza 44
c. Türk Ticaret Kanunu’nda Elektronik İmza 44
d. Elektronik İmzanın Tanımı 45
(1) Güvenli Elektronik İmza 46
(2) Güvenli Elektronik İmzanın Geçerlilik Şartları 47
(a) Münhasıran İmza Sahibine Bağlı Olması 47
(b) Sadece İmza Sahibinin Tasarrufunda Bulunan Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Aracı İle Oluşturulması 47
(c) Nitelikli Elektronik Sertifikaya Dayanarak İmza Sahibinin Kimliğinin Tespitini Sağlaması 48
(d) İmzalanmış Elektronik Veride Sonradan Yapılan Değişikliğin Tespitinin Sağlanması 49
(3) Güvenli Elektronik İmza Kullanımında İmza Sahibi 50
(4) Güvenli Elektronik İmzayla Yapılamayacak İşlemler 51
B. Yazılı Şekil Yerine Geçen Durumlar 51
1. Telgraf ve Mektup 51
2. Faks ve Benzeri Cihazlarla Gönderilen Metinler 52
3. Güvenli Elektronik İmzayla Gönderilip Saklanabilen Metinler 56
IV. HUKUKİ NİTELİĞİ BAKIMINDAN ŞEKİL 56
A. Geçerlilik Şekli ve İspat Şekli 56
B. Geçerlilik Şekli ve İspat Şekli Arasındaki Farklar 58
C. TTK. 18/3 Bakımından Şeklin Hukuki Niteliği 60
1. “Muteber Olması İçin” İfadesi 6102 Sayılı TTK İle Kaldırılmıştır 60
2. Tacirin ihbar ve İhtar Gönderme Vasıtalarından İadeli Taahhütlü Mektup, Taahhütlü Mektup Olarak Değişmiştir 65
3. Tekniğin Gelişimi ile İnternet Kullanımının ve Kayıtlı İşlemlerin Artırılması İçin Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Tacirlerin Tercih Edebileceği Yeni Bir Vasıta Olarak Eklenmiştir 66
V. YABANCI UNSURLU İŞLEMLERDE ŞEKİL 66
VI. ŞEKLE BAĞLI İŞLEMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TAMAMLANMASI 67
VII. ŞEKLE BAĞLI İŞLEMLERİN ORTADAN KALDIRILMASI 68
VIII. ŞEKLE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 68
A. Görüşler 69
1. Kesin Hükümsüzlük Görüşü 69
2. Kendine Özgü Hükümsüzlük Görüşü 70
3. Yokluk Görüşü 72
4. İptal Edilebilirlik Görüşü 72
5. Eksik Borç Görüşü 72
6. Fiili Sözleşme Görüşü 73
7. TTK. 18/3’te Öngörülen Şekle Aykırılığın Yaptırımı 73
B. Şekle Aykırılığa Getirilen Sınırlamalar 74
1. Tahvil 74
2. Şekil Noksanlığı Nedeniyle Geçersizliğin İleri Sürülmesi Hakkının Kötüye Kullanılması Yasağı 74
3. Diğer Sınırlamalar 76
İkinci Bölüm
İHBAR VE İHTARLARI BİLDİRİM ŞEKİLLERİ
I. NOTER ARACILIĞI 77
A. Tebligatın Yapılacağı Zaman 79
B. Tebligatın Yapılacağı Yer 79
1. Adres Dışında Tebligat 80
2. Adres Değişikliği Olması Halinde Tebligatın Yapılacağı Yer 80
C. Tebliğ İmkansızlığı 81
D. Tebellüğden İmtina 83
E. Tebliğ Tarihi 83
F. Tebliğ Masrafı 84
G. Yurtdışına Tebligat 84
H. Yurtdışından Tebligat 87
İ. Tebliğ Yapılacak Kişi 87
1. Gerçek Kişiye Tebligat 87
2. Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat 89
II. TAAHHÜTLÜ MEKTUP 90
A. Taahhütlü Mektubun Gönderilme Usulü 91
B. Taahhütlü Mektubun Gönderileceği Zaman 91
C. Taahhütlü Mektubun Gönderileceği Yer 91
D. Taahhütlü Mektubun Teslim Edileceği Kişi 92
E. Taahhütlü Mektubun Gönderilmesi Masrafı 92
F. Taahhütlü Mektubun Zıyaı veya Hasarı ya da Gecikmesi Halinde Sorumluluk 92
G. Taahhütlü Mektubun Zıyaı veya Hasarı ya da Gecikmesi Halinde Zamanaşımı 95
III. TELGRAF 95
A. Telgrafın Unsurları 95
B. Telgraf Türleri 96
C. Telgraf Ek Hizmetleri 96
D. Telgraf Kabul Usulleri 96
IV. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ 96
A. KEP Sistemi ile Yapılabilecek İşlemler 97
B. KEP Sisteminin İşleyişi 98
C. KEP Sisteminde Hesap Sahibinin Yükümlülükleri 99
Üçüncü Bölüm
İHBAR VE İHTARLARIN KONUSU
I. TEMERRÜT İHTARI 102
A. İhtarı Gönderen Tacir 104
B. İhtara Muhatap Olan Tacir 105
C. İhtarın İçeriği 106
1. Alacağın Yeterli Açıklıkla Belirlenmesi 106
2. Borçlanılan Edimin Ciddi Biçimde İfade Edilmesi 108
3. İhtar İçeriğinin Borçlanılan Edime Uygunluğu 110
4. İhtarın Şarta Bağlı Olması Sorunu 111
5. İhtarda Süre Belirtilmesi 112
D. İhtarın Sonuç Doğurmaya Başladığı An 113
E. İhtarın Hukuki Niteliği 116
F. İhtarın Şekli 117
G. İhtarda Bulunulmasına Gerek Olmayan Haller 119
1. Belirli Vade veya Kesin Vade Söz Konusu Olabilir 119
2. İfa zamanı Sözleşmede Tanınan Bir Yetkiye Dayanarak Bir Muacceliyet İhbarıyla Belirlenebilir 119
3. Sözleşmede veya Kanun Hükmünde İhtar Koşulundan Vazgeçilmiş Olunabilir 121
4. Borç Haksız Fiilden veya Sebepsiz Zenginleşmeden Doğmuş Olabilir 121
5. İhtar Göndermek Gereksiz veya Yararsız Olabilir 122
6. Ticari İşletmeler Arası Mal ve Hizmet Tedarikinde Belirsiz Vade Olduğu Durumlarda Kanuni Şartların Oluşması Hali Olabilir 123
II. SÖZLEŞMEDEN DÖNME İHBARI 126
A. Dönme İhbarında Bulunan Tacir 130
B. Dönme İhbarının Muhatabı Tacir 130
C. Dönme İhbarının İçeriği 131
D. Dönme İhbarının Sonuç Doğurduğu An 131
E. Dönme İhbarının Hukuki Niteliği 132
F. Dönme İhbarının Şekli 132
III. SÖZLEŞMEYİ FESİH İHBARI 132
A. Fesih İhbarında Bulunan Tacir 134
B. Fesih İhbarının Muhatabı Tacir 134
C. Fesih İhbarının İçeriği 135
D. Fesih İhbarının Sonuç Doğurduğu An 136
E. Fesih İhbarının Hukuki Niteliği 136
F. Fesih İhbarının Şekli 137
IV. TTK. 18/3’TE YER ALAN ŞEKİLLERİN UYGULANACAĞI ÖZEL DURUMLAR 137
A. Taşıma İşlerinde Gönderen veya Gönderilenin Def’ilerini Kullanmasında Şekil 137
B. Cari Hesap Cetveline İtirazda Şekil 137
V. TTK. 18/3 HÜKMÜ DIŞINDA KALAN İHBAR VE İHTARLAR 138
A. Ayıp İhbarı 138
B. Fatura 140
C. Faturaya ve Teyit Mektubuna İtiraz 143
D. Alacağın Temliki İhbarı 145
Dördüncü Bölüm
TTK. 18/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI
I. TARAFLARIN TACİR OLMASI 147
A. Tacir Sıfatının Gerçek Kişilerce Kazanılması 148
1. Bir Ticari İşletmenin Mevcut Olması 149
a. Esnaf İşletmesi Sınırlarını Aşan Ölçüde Gelir Sağlama Amaçlı Faaliyette Bulunmak 149
b. Devamlılık 154
c. Bağımsızlık 155
2. Ticari İşletmenin Kısmen de Olsa Kendi Adına Çalıştırılması 157
3. Tacir Sayılma 160
4. Tacir Gibi Sorumlu Olma 163
5. Ticareti Yapması Yasaklanmış veya İzne/Ruhsata Tabi Kişilerin Tacir Sıfatı 166
B. Tacir Sıfatının Tüzel Kişilerce Kazanılması 168
1. Ticaret Şirketleri 168
2. Amacına Varmak İçin Ticari İşletme İşleten Dernekler 170
3. Amacına Varmak İçin Ticari İşletme İşleten Vakıflar 172
4. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar 173
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bunlara Ait Teşebbüsler 174
b. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer Kurum ve Kuruluşlar 175
5. Tacir Sıfatının Donatma İştiraki Tarafından Kazanılması 176
6. Tacir Sıfatının Şirketler Topluluğu Tarafından Kazanılması 177
C. Tacir Sıfatının Sona Ermesi 179
II. İHBAR VE İHTARLARIN KONUSUNUN TARAFLARIN TİCARİ İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ OLMASI 180
Sonuç 183
Kaynakça 187
Kavramlar Dizini 195

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
Kapat