Konkordato ve Konkordato Komiserliği Yunus Şengöz

İcra ve İflas HukukundaKonkordato ve Konkordato Komiserliği


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
573
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009177
Boyut
16x24
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7

I. KISIM
KONKORDATONUN TARİHÇESİ, AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE KONKORDATO, KONKORDATONUN TANIMI VE ŞEKİLLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN TARİHÇESİ, AVRUPADA VE
TÜRKİYE’DE KONKORDATO
1. KONKORDATONUN TARİHÇESİ VE AVRUPA’DA KONKORDATO 25
2. TÜRKİYE’DE KONKORDATO 26
İKİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN TANIMI VE ŞEKİLLERİ
1. KONKORDATONUN TANIMI 31
2. KONKORDATONUN ŞEKİLLERİ 31

II. KISIM
ADİ KONKORDATO, ADİ KONKORDATO TALEBİ, YETKİLİ MAHKEME, GİDER AVANSI VE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

BİRİNCİ BÖLÜM
ADİ KONKORDATO, ADİ KONKORDATO TALEBİ VE YETKİLİ MAHKEME
1. ADİ KONKORDATO 35
2. ADİ KONKORDATO TALEBİ, YETKİLİ MAHKEME VE GİDER AVANSI 35
2.1. Konkordato Talebinde Bulunabilecek Borçlular 36
2.2. Konkordato Talebinde Bulunabilecek Alacaklılar 37
2.3. İflasa Tabi Olanlar ve Tacir Sayılanlar 38
2.4. Konkordatonun Kapsamı ve Türleri 39
2.5. Konkordato Talebinde Yetkili ve Görevli Mahkeme 40
3. TÜRK TİCARET KANUNUNUN BORCA BATIKLIK VE KONKORDATO İLE İLGİLİ
HÜKÜMLERİ 41
İKİNCİ BÖLÜM GİDER AVANSI
1. GİDER AVANSI 45

2. GİDER AVANSI TARİFESİ 45
2.1. Konkordato Gider Avansı Tarifesi 45
2.2. Hukuk Muhameleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 49
3. KONKORDATO KOMİSERİNİN ÜCRETLERİ VE GİDERLERİ 50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
1. KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 51
1.1. 7155 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik 54
1.2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Yönetmeliği 56
1.3. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler ve Süreleri 61

III. KISIM
MAHKEMECE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ, BORÇLUNUN MALVARLIĞININ KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI, GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİ, KANUN YOLLARINA BAŞVURMA, GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM
MAHKEMECE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ, BORÇLUNUN MALVARLIĞININ KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI, GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURMA
1. GEÇİCİ MÜHLET 65
1.1. Asliye Ticaret Mahkemesince Geçici Mühlet Kararı Verilmesi 67
1.2. Geçici Konkordato Komiseri Görevlendirilmesi ve Kıyasen Uygulanacak Hükümler 68
1.3. Geçici Mühletin Süresi 68
1.4. Kanun Yolllarına Başvurulamaması 68
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİM
1. GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİM 69
1.1. Geçici Mühletin Sonuçları 70
1.2. Geçici Mühletin İlanı ve Bildirimi 70
2. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE İLANINA İLİŞKİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KARARLARI 71
3. MÜHLETİN BORÇLUNUN ORTAK OLDUĞU ADİ ORTAKLIKLAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI 83
4. MÜHLETİN BORÇLUNUN ORTAK OLDUĞU İŞ ORTAKLIKLARI BAKIMINDAN
SONUÇLARI 86
5. KONKORDATO GEÇİCİ MÜHLET SÜRECİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ÖRNEĞİ 90

IV. KISIM
KESİN MÜHLET, MAHKEMECE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİ, SÜRESİNİN UZATILMASI, KESİN MÜHLETİN KALDIRILARAK KONKORDATO TALEBİNİN REDDEDİLMESİ, ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULMASI VE KONKORDATO KOMİSERİ
GÖREVLENDİRİLMESİ, İLANI VE BİLDİRİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM
KESİN MÜHLET, MAHKEMECE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİ, SÜRESİNİN UZATILMASI, KESİN MÜHLETİN KALDIRILARAK KONKORDATO TALEBİNİN
REDDEDİLMESİ, İLANI VE BİLDİRİM
1. KESİN MÜHLET 105
1.1. Mahkemece Kesin Mühlet Kararının Verileceği Süre 106
1.2. Mahkemece Kesin Mühlet Kararı Verilmesi 107
1.3. Kesin Mület Süresi ve Konkordato Komiseri ile Varsa Alacaklılar Kurulunun
Görüşünün Alınarak Süresinin Uzatılması 107
1.4. Kesin Mühlet Verilmesine, Kesin Mühletin Uzatılmasına ve Kesin Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddine İlişkin Kararların İlân Edilimesi ve İlgili
Yerlere Bildirilmesi 108
2. KESİN MÜHLET KARARLARI 108

İKİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ, NİTELİKLERİ, GÖREVLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLAR
1. KONKORDATO KOMİSERİ 109
2. ADİ KONKORDATODA KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ,
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 111
3. KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİ 114
4. KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ 125
5. KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ 126
5.1. Konkordato Projesinin Tamamlanmasına Katkıda Bulunmak 131
5.2. Borçlunun Faaliyetlerine Nezaret Etmek 143
5.3. İca Ve İflas Kanununda Verilen Diğer Görevleri Yapmak. 143
5.3.1. Geçici Mühlet Süre Uzatım Talep Edebilmesi, Mahkemenin Kesin Mühlet Hakkında Karar Verebilmesi İçin Rapor Sunulması ve Mahkemece Gerek Görülürse Beyanı Alınmak Üzere Duruşmada Hazır Bulunması (İİK.
Mad.287/4) 143
5.3.2. Mahkemece Kesin Mühlet Kararı Verilirse, Yeni Bir Komiser Görevlendirilmesi veya Geçici Komiserin Görevine Devam Etmesi Halinde
Mahkemeden Dosyanın Teslim Alınması (İİK.Mad.289/3) 144
5.3.3. Mahkemece Kesin Mühlet Kararı Verilirse veya Kesin Mühlet İçinde Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Bunun İçin Komiserin de Görüşünün Alınması ve Komiserinin Toplantıda Alınan Kararlar İçin Katılanlarca
İmzalanan Bir Tutanak Düzenlemesi (İİK.Mad.289/4) 144
5.3.4. Mahkemeye Görüş Bildirilmesi (İİK. Mad.289/4) 144

5.3.5. Konkordato Komiserinin Raporu ve Talebi Üzerine veya Borçlunun Talebi Komiserin Görüşü Alınarak Kesin Mühlet Süresinin Uzatılması (İİK.
Mad.289/5) 145
5.3.6. Borçlunun Faaliyetlerine Nezaret Edilmesi (İİK. Mad. 290/2, 297/1, 321/2) 145
5.3.7. Kesin Mühlet İçinde Amaçlanan İyileşmenin Gerçekleştiğinin Rapor İle
Bildirilmesi (ve Konkordato Talebinin Reddedilmesi) (İİK. Mad. 291/1) 147
5.3.8. İcra ve İflas Kanunu’nun 292’nci Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Hususların Gerçekleşmesi Halinde Durumun Rapor İle Mahkemeye Bildirilmesi (ve Konkordatonun Reddine ve Borçlunun İflasına Karar
Verilmesi) (İİK.Mad.292/1) 147
5.3.9. Konusu Para Olmayan Alacakların Eşit Kıymette Para Alacağına Çevrilerek Komisere Bildirilmesi ve Komiserin Onay Vermesi (İİK.
Mad.294/6) 148
5.3.10. Borçlunun, Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç
İlişkilerini, Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin Onayıyla Herhangi
Bir Zamanda Sona Erecek Şekilde Feshedebilmesi (İİK Mad.296/2) 148
5.3.11. Konkordato Komiserinin Borçlunun İşlerine Nezaret Yanında, Bazı İşlerin Yapılmasına İzin Vermesi veya Borçlunun Yerine İşletmenin Faaliyetine
Devam Etmesi ve Borç Akdedilmesine İzin Vermesi (İİK. Mad.297/1) 148
5.3.12. Borçlunun Mevcudunun Defterinin Tutulması ve Malların/Rehinli Mallarının Kıymetinin Takdir edilmesi (İİK. Mad.298) 151
5.3.13. Alacaklıların Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi (İİK. Mad.299) 151
5.3.14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Davet Edilmesi (İİK.Mad.300) 152
5.3.15. Alacaklıların, Konkordato Projesini Müzakere Etmek Üzere Toplantıya
Davet Edilmesi (İİK. Mad.301) 153
5.3.16. Konkordato Projesini Görüşme Toplantısı Yapılması ve Raporun Mahkemeye Tevdi Edilmesi, Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana
Davetin Sonuçlarının Raporda İşlenmesi (İİK. Mad.302) 153
5.3.17. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi, Raporun Sunulması ve Karar Verilemezse Kesin Mühletin Devam Etmesi ve Ek Rapor Verilmesi (İİK. Mad.304/1,2) 154
5.3.18. Konkordatonun Tasdiki İçin, İİK’nun 206/1 İnci Maddesindeki İmtiyazlı
Alacaklıların Alacaklarının Tam Olarak Ödenmesinin ve Komiserin İzniyle Akdedilmiş Borçların İfasının Teminata Bağlanması (İİK. Mad.305/1) 154
5.3.19. İmtiyazlı Alacakları İzlemesi (İİK. Mad. 294, 305, 308/c) 155
5.3.20 Rehinli Alacaklıların Davet Edilmesi, Rehinli Alacaklılarla Müzakere (Toplantı) Yapması ve ve Anlaşma ve Tutanak Düzenlemesi ve Bu Hususun 302 nci Maddeye Göre Verilecek Raporda İşlenmesi (İİK. Mad.
308/h-2, h-3, h—4) 157
5.3.21. Raporun/Raporların Düzenlenmesi ve Mahkemeye Sunulması 159
5.4. Mahkemenin İstediği Konularda ve Uygun Göreceği Sürelerde Ara Raporlar
Sunmak. 161
5.5. Alacaklılar Kurulunu Konkordatonun Seyri Hakkında Düzenli Aralıklarla
Bilgilendirmek. 161

5.6. Talepte Bulunan Diğer Alacaklılara Konkordatonun Seyri ve Borçlunun Güncel
Malî Durumu Hakkında Bilgi Vermek 161
5.7. Mahkeme Tarafından Verilen Diğer Görevleri Yerine Getirmek. 161
5.8. Karar Defteri Tutmak 161
6. KONKORDATO KOMİSERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 161
7. KONKORDATO KOMİSERİNİN YETKİLERİ 163
8. KONKORDATO KOMİSERLERİNİN SORUMLULUKLARI 164
9. İCRA VE İFLAS KANUNUNUN KONKORDATO KOMİSERİ HAKKINDA KIYAS
YOLUYLA UYGULANACAK HÜKÜMLERİ 165
10. İFLASTAN SONRA KONKORDATODA KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ 167
11. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA KONKORDATO
KOMİSERİNİN GÖREVLERİ 168
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ALACAKLILAR KURULU
1. ALACAKLILAR KURULU 169
1.1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 169
1.2. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulmasının Zorunlu Olduğu Haller 170
1.3. Alacaklılar Kurulunun Görevleri 171
1.4. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 172
1.5. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması Halinde Konkordato Komiserinin Görevleri 174
1.5.1. Alacaklılar Kurulu Oluşturulurken Komiserin de Görüşünün Alınması ve Komiserin Bu Toplantıda Hazır Bulunarak Alınan Kararları Toplantıya
Katılanların İmzasını Almak Suretiyle Tutanağa Bağlaması 174
1.5.2. Alacaklılar Kurulunu Konkordatonun Seyri Hakkında Düzenli Aralıklarla Bilgilendirmek 174
1.5.3. Konkordato Komiserinin Tasfiye Memuru Olarak Görevlendirilmesi Halinde Tasfiye Raporunun Alacaklılar Kuruluna Sunulması, Tasfiyenin Uzun Sürmesi Halinde Malvarlığı Cetvelleri ve Faaliyet Raporu
Düzenlemesi 175
1.5.4. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Alacaklılar Kurulu, Seçilmesi
ve Görevleri 175
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ TABLOLARIN ANALİZİ
1. MALİ TABLOLARIN GENEL OLARAK ANALİZİ, AŞAMALARI, TÜRLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 177
1.1. Analiz Türleri 177
1.1.1. Yönetim Analizi 178
1.1.2. Yatırım Analizi 178
1.1.3. Kredi Analizi 178
1.2. Analiz Yöntemleri 178
1.2.1. Mukayeseli Mali Tablolar Analizi 178

1.2.2. Yüzdeli (Oransal) Mali Tablolar Analizi 179
1.2.3. Eğilim (Trend) Yüzdeleri İle Mali Tabloların Analizi 179
1.2.4. Rasyolar (Oranlar) İle Mali Tabloların Analizi 179
2. KONKORDATO AÇISINDAN MALİ TABLOLARIN ANALİZİ 180
2.1. Konkordato Açısından Bilançonun Analizi 180
2.1.1. Bilançonun Analizinde Analiz Türlerinin Uygulanması 192
2.1.1.1. Yönetim Analizi 192
2.1.1.2. Yatırım Analizi 193
2.1.1.3. Kredi Analizi 193
2.1.2. Bilançonun Analizinde Finansal Analiz Yöntemlerinin Uygulanması 193
2.1.2.1. Mukayeseli Bilanço Analizi 194
2.1.2.2. Yüzdeli (Oransal) Bilanço Analizi 197
2.1.2.3. Eğilim (Trend) Yüzdeleri İle Bilançonun Analizi 198
2.1.3.4. Rasyolar (Oranlar) İle Bilançonun Analizi 199
2.1.3.4.1. Likidite Oranları 199
2.1.3.4.1.1. Cari Oran 199
2.1.3.4.1.2. Nakit Oranı 200
2.1.3.4.2. Finansal Oranlar veya Mali Yapı Analiz Oranları 201
2.3.1.4.2.1. Borçların Aktif/Pasif Toplamına Oranı 202
2.1.3.4.2.2. Öz Kaynakların Pasif Toplamına
Oranı 203
2.1.3.4.2.3. Öz Kaynakların Toplam Yabancı
Kaynaklara Oranı 204
2.1.3.4.2.4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların
Toplam Kaynaklara/Pasif Toplamına
Oranı 205
2.1.3.4.2.5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara/Pasif Toplamına
Oranı 206
2.1.3.4.2.6. Duran Varlıkların Öz Kaynaklara
Oranı 207
2.1.3.4.2.7. Maddi Duran Varlıkların Öz
Kaynaklara Oranı 207
2.1.3.4.3. İşletmenin Faaliyet Oranları/İşletmenin Faaliyet
Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar 208
2.1.3.4.3.1. Stok Devir Hızı Oranı 208
2.1.3.4.3.2. Alacakların Devir Hızı Oranı 209
2.1.3.4.3.3. Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi
Oranı 209
2.1.3.4.3.4. Hazır Değerler Devir Hızı Oranı 209
2.2. Gelir Tablosunun Analizi 210
2.2.1. Konkordato Açısından Gelir Tablosunun Analizi 212

2.2.1.1. Gelir Tablosunun Analizinde Analiz Yöntemlerinin Uygulanması 213
2.2.1.1.1. Mukayeseli Gelir Tablosu Analizi 213
2.2.1.1.2. Yüzdeli (Oransal) Gelir Tablosu Analizi 214
2.2.1.1.3. Eğilim (Trend) Yüzdeleri İle Gelir Tablosunun Analizi 214
2.2.1.1.4. Rasyolar (Oranlar) İle Gelir Tablosunun Analizi 214
2.2.1.1.4.1. Brüt Satış Kârlılık Oranı 217
2.2.1.1.4.2. Faaliyet Kârlılık Oranı 217
2.2.1.1.4.3. Olağan Kârlılık Oranı 217
2.2.1.1.4.4. Dönem Kârlılık Oranı 217
2.2.1.1.4.5. Dönem Net Kârlılık Oranı 218
2.3. Nakit Akım Tablosunun Analizi 218
BEŞİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNCA BORÇLUNUN KONKORDATO ÖN PROJESİNDE YER ALAN TEKLİFİN GERÇEKLEŞECEĞİ HUSUSUNDA MAKUL GÜVENCE VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİ TESPİT AMACIYLA YAPILACAK DENETİM VE DENETİM RAPORU
1. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU DENETİMİ 223
2. DENETİM VE DENETİM RAPORU 225
2.1. Denetimin Konusu ve Kapsamı 225
2.2. Denetimde Uyulacak Standartlar 226
2.2.1. Bağımsız Denetim Standardı 805 227
2.2.2. Güvence Denetimi Standardı 3000 228
2.2.3. Güvence Denetimi Standardı 3400 230
2.3. Denetim Kıstası 232
2.4. Denetim Kanıtı 232
2.5. Denetim Raporu 233
2.6. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları 233
2.7. Borçlu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Arasında Düzenlenecek Sözleşme ve
Denetim Ücreti 234
2.8. Sözleşme ile Denetim Raporunun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumuna Bildirilmesi 234
3. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNCA BİLGİLENDİRME 234
3.1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bildirisi 242
3.2. Denetim Raporu Örneği -Makul Güvence Veren Rapor Örneği 243
ALTINCI BÖLÜM
KONKORDATO KOMİSERİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK YAZI, TUTANAK, DEFTER VE RAPOR ÖRNEKLERİ
1. TİCARET MAHKEMESİNDEN DOSYA TESLİM ALMA TUTANAĞI 247
2. BİLGİ İSTEME YAZISI 247

3. ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI VE İLANIN
ALACAKLILARA GÖNDERİLMESİ YAZISI 249
4. BORÇLUNUN ALACAKLILAR TARAFINDAN İDDİA EDİLEN ALACAKLAR HAKKINDA BEYANDA BULUNMAYA DAVET EDİLMESİ YAZISI 251
5. TALEP VE BEYAN TUTANAĞI 251
6. BORÇLUNUN MEVCUTLARININ DEFTERİ VE MALLARININ/REHİNLİ MALLARININ KIYMETLERİNİN TAKDİR EDİLMESİ 252
7. ALACAKLILARIN KONKORDATO PREJESİNİ MÜZAKERE ETMEK ÜZERE DAVET
EDİLMESİ İLANI, İLANIN BİLDİRİLMESİ VE İLANIN ALACAKLILARA GÖNDERİLMESİ 257
8. KONKORDATO PROJESİNİN HAZIRLANMASI 259
9. KONKORDATO TUTANAĞI 262
10. REHİNLİ ALACAKLILARI DAVETİYE YAZISI, REHİNLİ ALACAKLILAR ANLAŞMASI
VE REHİNLİ ALACAKLILAR ANLAŞMALAR TUTANAĞI 263
11. RAPORLAR 267
11.1. Kesin Mühlet Raporu 267
11.2. Kesin Mühlet Uzatma Raporu 268
11.3. Konkordatonun Tasdik İşlemleri Raporu 269
11.4. Kesin Mühletin Kaldırılması Raporu 269
11.5. Kesin Mühletin Kaldırılması, Konkordato Talebinin Reddi ve İflasın Talebi Raporu 269
11.6. Borçlunun Finansal Durum Raporu 270
11.7. Konkordato Projesi Raporu 270
11.8. Konkordato Projesi İçin Ek Rapor-Mühlet Uzatılması Raporu 271
11.9. Ara Rapor 272
12. TİCARET MAHKEMESİNE DOSYA TESLİM TUTANAĞI 272

V. KISIM
KESİN MÜHLET DÖNEMİNDE BORÇLUNUN DURUMUN DÜZELMESİ NEDENİYLE MÜHLETİN KALDIRILMASI İLE KESİN MÜHLETİ KALDIRMA NEDENLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ VE
İFLASIN AÇILMASINA KARAR VERİLMESİ VE KESİN MÜHLETİN KABULÜ VE REDDİ KARARLARI İÇİN KANUN YOLLARINA BAŞVURULAMAMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLUNUN MALÎ DURUMUNUN DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI
1. BORÇLUNUN MALÎ DURUMUNUN DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI 275
1.1. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebi İle Amaçlanan İyileşmenin Gerçekleşmesi 276
1.2. İyileşmenin Konkordato Komiseri Raporu İle Mahkemeye Bildrilmesi 276
1.3. Mahkemece Borçlunun, Varsa Konkordato Talep Eden Alacaklı ve Alacaklılar
Kurulunun ve Diğer Alacaklılarının Duruşmaya Davet Edilmesi 276

İKİNCİ BÖLÜM
KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASIN AÇILMASI
1. KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASIN AÇILMASI 277
1.1. İflasa Tabi Olan ve Olmayan Borçlular Bakımından Kesin Mühletin Kaldırılma
Nedenleri 278
1.2. Konkordato Komiserince Rapor Düzenlenmesi 279
1.3. Mahkemece Borçlunun, Varsa Konkordato Talep Eden Alacaklı ve Alacaklılar
Kurulunun, Diğer Alacaklılarının Duruşmaya Davet Edilmesi 279
2. KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI KARARLARI 280
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KESİN MÜHLETİN KABULÜ VE REDDİ KARARLARI İÇİN KANUN YOLLARINA BAŞVURULAMAMASI
1. KANUN YOLLARI 281
1.1. Kesin Mühletin Kabulü ve Reddi Kararları İçin Kanun Yollarına Başvurulamaması 282
1.2. İstinaf Yoluna Başvurulması 282

VI. KISIM
KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR, REHİNLİ ALACAKLILAR, SÖZLEŞMELER VE BORÇLU BAKIMINDAAN SONUÇLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 287
1.1. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 289
1.2. İcra ve İfla Kanunu’nun 206 ncı Maddesinin Birinci Sırasındaki İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Sonuçları 290
1.3. Alacaklar ve Rehinli Alacaklara Faiz Uygulaması 292
1.4. Takas 292
1.5. Hacizli Mallar 293
1.6. Alacakların Devri 293
1.7. Konusu Para Olmayan Alacaklar 293
İKİNCİ BÖLÜM
KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 295
1.1. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 296
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN SONUÇLARI 297
1.1. Uygulanmayacak Sözleşme Hükümleri 298
1.2. Borçlunun Sürekli Borç İlişkilerini Feshetme Yetkisi 300

DÖRDÜNCÜ BÖLMÜM
KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI 301
1.1. Borçunun, Konkordato Komiserinin Nezareti Altında İşlerine Devam Edebilmesi 302
1.2. Mahkemece Bazı İşlemlerin Komiserin İzni İle Yapılmasına Karar Verilmesi 303
1.3. Ticaret Mahkemesi Kararları 305
1.4. Mahkemenin Borçlunun Yerine Komiserin İşletmenin Faaliyetini Devam
Ettirmesine Karar Vermesi 311
1.5. Borçlunun Hükümsüz Tasarrufları 312
1.6. Mahkemece Borçlunun Malları Üzerindeki Tasasruf Yetkisinin Kaldırılması veya Konkordato Talebinin Reddi 313
1.7. Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 313

VII. KISIM
KONKORDATO KOMİSERİ TARAFINDAN BORÇLUNUN MEVCUTLARININ DEFTTERİNİ DÜZENLENMESİ, MALARIN VE REHİNLİ MALLARININ KIYMETLERİNİN TAKDİRLERİNİN YAPILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ
1. DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ 317
1.1. Borçlunun Mevcutlarının Defterinin Düzenlenmesi 318
1.2. Malların Kıymetlerinin Takdir Edilmesi/Rehinli Malların Kıymetlerinin Takdir
Edilmesi 320
1.3. İcra ve İflas Hukukunda Rehin ve Rehinli Mal 320
1.4. Türk Medeni Kanununa Göre Rehin 321
1.5. Varlıkların Değerlendirilmesi 323
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEĞERLENDİRME
1. TÜRK TİCARET KANUNUNUN DEĞERLEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 327
1.1. Yargıtay Kararı 329
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DEĞERLENDİRME
1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DEĞERLENDİRME 331
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME
1. TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME 343
1.1. Türkiye Finanasal Raporlama Standardı 13 344

VIII. KISIM
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET, ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ, ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET, ALACAKLILAR TOPLANTISI VE KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ VE BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR
1. ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 397
2. ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ 397
3. ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET 398
4. ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 399
1.1. Konkordato Projesi Toplantısı 401
1.2. Konkordato Projesinin Kabul Edilmesi 401
1.3. Konkordato Tutanağının Düzenlenmesi 402
1.4. Gerekçeli Raporun Düzenlenmesi ve Mahkemeye Sunulması 403
5. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR 404

IX. KISIM
KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ, KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI, KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI,
REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ,KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI, KANUN YOLLARI VE ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA
1. KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 409
2. KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI 410
2.1. Konkordato Projesinin ve Dolayısıyla Konkordatonun Tasdik Şartları 413
2.2. Konkordato Projesinin Yetersiz Bulunması 416
3. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI 416
3.1. Konkordato Tasdik Kararının Kapsamı 417
3.2. Kayyım Tayini 418
3.3. Konkordato Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 418
4. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU
MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 418
4.1. Rehinli Mallların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Belirli Şartlarla Bir Yıla
Kadar Ertelenmesi 420
4.2. Finanasal Kiralama Konusu Malların İadesinin Belirli Şartlarla Bir Yıla Kadar Ertelenmesi. 421
4.3. Rehinli Mallların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının ve Finanasal Kiralama
Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının Kaldırılması 422
5. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI 422
6. KANUN YOLLARI 423
7. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 424

X. KISIM
KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ, KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ, KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER, KONKORDATONUN KISMEN VE TAMAMEN FESHİ VE VERGİ, RESİM HARÇ İSTİSNASI VE TEŞVİK BELGELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ
1. KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 427
1.1. Konkordatonun Hukuki Bağlayıcılığı 429
1.2. Konkordatonun Bağlayıcı Hale Geliş Tarihi 429
1.3. Konkordatonun Kapsamı 429
2. KONKORDATONUN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 430
2.1. Geçici Mühlet Kararının İlanı ve Bildirimi 430
2.2. İcra ve İflas Kanununda Yer Alan Süreler 433
2.3. Konkordatonun Bağlayıcılığı Hale Geldiği An 434
2.4. Konkordatonun (Anlaşmanın) Süresi 435

İKİNCİ BÖLÜM
KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ VE KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER
1. KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ 437
2. KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER 438

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONKORDATONUN KISMEN VE TAMAMEN FESHİ
1. KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 439
2. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 440

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONKORDATODA VERGİ, RESİM HARÇ İSTİSNASI VE TEŞVİK BELGELERİ
1. KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 441

XI. KISIM
REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI
1. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 445
1.1. Borçlunun Rehinli Alacaklılar İle Müzakeresi ve Müzakere Şartları 448
1.2. Rehinli Alacağa İlişkin Anlaşmanın Feshi 450
1.3. İcra ve İfla Kanunu’nun 308/h Maddesinin Kapsamı 451
1.4. Türk Medeni Kanunu’nun Rehinle İlgili Hükümleri 452
1.5. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 453

XII. KISIM
İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO VE
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
1. İFLASTAN SONRA KONKORDATO 457
2. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 459
2.1. Zorunlu İçeriği 462
2.2. Tasdikin Sonuçları 463
2.3. Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu 464
2.4. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi 465
2.5. Paraya Çevirme 467
2.6. Rehinli Taşınmazlar 467
2.7. Taşınır Rehinleri 468
2.8. Tahsili Güç Ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri 469
2.9. Paraların Paylaştırılması 470
2.10. Rehin Açığı 470
2.11. Tevdi 471
2.12. Faaliyet Raporu 473
2.13. Hukuki İşlemlerin İptali 473
3. UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 474
XIII. KISIM
FEVKALADE HALLLERDE MÜHLET VE TATİL
1. FEVKALADE HALLERDE MÜHLET 477

XIV. KISIM
KONKORDATODA SUÇ SAYILAN VE TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE CEZALANDIRILAN FİİLLER
1. KONKORDATODA TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS SAYILAN VE TÜRK CEZA
KANUNUNA GÖRE CEZALANDIRILAN FİİLLER 485
1.1. Taksiratlı İflas 485
1.2. Hileli İflas 486
2. İCRA VE İFLAS KANUNUNUNDA KONKORDATO İLE İLGİLİ SUÇ SAYILAN FİİLLER 487
2.1. Konkordatoda Borçlunun Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmesi 487
2.1.1. Borçlunun Alacaklısını Zara Uğratmak Amacıyla Yaptığı Suç Sayılan Fiilleri 487
2.2. Konkordatoda Borçlunun Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Vermesi veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştırması 488
2.3. Borçlu veya Alacaklının Konkordatoya Muvafakatini Kazanmak İçin Menfaat Temin Etmesi 489
2.4. Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu 490
2.5. Konkordatoda Yetkili Kimselerin Hataya Düşürülmesi Veya Borçlunun Konkordato Koşullarına Uymaması 490
2.5.1. Borçlunun Suç Sayılan Fiilleri 491

2.6. Mevcudun Borçları Karşılamaması/Borca Batıklık Halinde İflasın İstenilmemesi 491
2.6.1. Sermaye Şirketlerinin Yöneticilerinin, Temsilcilerinin ve Tasfiye
Memurlarının Suç Sayılan Fiilleri 492
2.7. Şikayet Süresi 492
2.7.1. Şikayetlerde Zamanaşımı Süresi 492
2.7.2. Yargıtay Kararı 493
2.8. Feragat veya Borcun İtfası Halinde Dava ve Cezanın Düşmesi, Ceza Zamanaşımı
Süresi, Disiplin ve Tazyik Hapsinin Uygulanmayacağı Haller 493
2.8.1. Davayı ve Cezayı Düşüren Haller 494
3. İCRA VE İFLAS KANUNUNDA ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN ADLÎ SUÇLARA
İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 494
4. KONKORDATO KOMİSERLERİNİN SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ. 495

XV. KISIM
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VE BORÇLAR HUKUKUNDA KONKORDATO VE ALACAK SİGORTASI

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN KONKARDATO
1. KONKORDATO NEDENİYLE DEĞERSİZ VEYA ŞÜPHELİ HALE GELEN VE VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN ALACAKLI VE BORÇLU MÜKELLEFLER AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ 505
1.1. Yasal Düzenleme 505
1.2. Danıştay Kararları 506
1.3. Konkordatonun Tanımı 509
1.4. Konkordato Nedeniyle Değersiz veya Şüpheli Hale Gelen Alacakların Alacaklı
Mükellefler Açısından Değerlendirilmesi 510
1.4.1. Vergi Hukukundaki Alacak Amortismanının Gerekçesi 510
1.4.2. Konkordato Talebinin Ticaret Mahkemesince Tasdiki Halinde Alacaklılar
ve Borçlunun Hukuki Durumu 512
1.4.3. İcra ve İflas Hukukunda İcra Takibi 514
1.4.4. Konkordatonun Değerlendirilmesi 516
1.4.5. Sonuç 523
1. 5. Konkordato Nedeniyle Alacaklı Açısından Değersiz veya Şüpheli Hale Gelen
Alacakların Borçlu Mükellefler Açısından Değerlendirilmesi 526
2. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ 527
3. KONKORDATODA VERGİ, HARÇ VE FON İSTİSNASI 532
3.1. Harç İstisnası 533
3.2. Damga Vergisi İstisnası 535
3.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İstisnası 537
3.4. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İstisnası 537
4. KONKORDATO NEDENİYLE YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ VE İHRACAT TAAHHÜT SÜRELERİNİN UZAMASI 539
5. KONKORDATODA AMME ALACAKLARININ DURUMU 539
5.1. Konkordatoda Amme Alacakları 539
5.2. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 542
5.3. Sonuç 549
6. KONKORDATO KOMİSERLERİNİN ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 551
7. KONKORDATO NEDENİYLE DEĞERSİZ VEYA ŞÜPHELİ HALE GELEN
ALACAKLARIN VE BORÇLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ 560
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA KONKORDATO VE ALACAK SİGORTASI
1. TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA KONKORDATO 563
1.1. Yargıtay Kararı 564
2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ
ALACAK SİGORTASI 565
YARARLANILAN KAYNAKLAR 569

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat