Vergi Kaçakçılığı Suçları Yusuf Burak Aslanpınar

TCK'nın Genel Hükümleri ÇerçevesindeVergi Kaçakçılığı Suçları


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
228
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281587
Boyut
16x24
Baskı
2132,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 132 puan kazanacaksınız)
   132

Yusuf Burak ASLANPINAR

 

İÇİNDEKİLER
 
Teşekkür 
 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
 
7
Simgeler ve Kısaltmalar 
 
17
1. GİRİŞ 
 
19
2. KAVRAM VE SINIFLANDIRMA BAKIMINDAN VERGİ SUÇ VE CEZALARI, TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE YAPTIRIMLARI 
 
21
2.1. VERGİ SUÇU KAVRAMI 
 
21
2.1.1. Suç Kavramı ve Suç–Kabahat Ayrımı 
 
21
2.1.2. Vergi Suçu Kavramı ve Vergi Suçu–Vergi Kabahati Ayrımı 
 
23
2.1.3. Vergi Suçlarını Benzer Nitelikteki Suçlardan Ayıran Özellikler 
 
29
2.1.4. Vergi Suçlarının Sınıflandırılması 
 
30
2.2. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
32
2.2.1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
 
32
2.2.1.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949–09.01.1961 Tarihleri Arasındaki Durum) 
 
32
2.2.1.2. İkinci Dönem: 213 Sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve VUK’taki İlk Aşama (10.01.1961–28.07.1998 Tarihleri Arasındaki Durum) 
 
33
2.2.1.3. Üçüncü Dönem: 4369 Sayılı Kanun ile VUK’ta Yapılan Önemli Değişiklikler ve Getirdikleri (10.12.1998–07.02.2008 Tarihleri Arası) 
 
36
2.2.1.4. Dördüncü Dönem: 5728 Sayılı Kanun ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler (08.02.2008–01.07.2009 Tarihleri Arası) 
 
37
2.2.1.5. Beşinci Dönem: 5904 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikle Ceza Alt Sınırının Artırılması (02.07.2009–30.04.2021 Tarihleri Arası) 
 
38
2.2.1.6. Altıncı Dönem: 7318 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikle VUK’un 359. Maddesine “ç” Fıkrasının Eklenmesi (30.04.2021–14.04.2022 Tarihleri Arası) 
 
38
2.2.1.7. Yedinci Dönem: 7394 sayılı Kanun ile Ceza Üst Sınırlarının Artırılması, Zincirleme Suç ve Etkin Pişmanlık Düzenlemelerinin Getirilmesi (15.04.2022 Tarihi ve Sonrası) 
 
40
2.2.2. Diğer Vergi Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
 
43
2.2.2.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949–09.01.1961 Tarihleri Arası) 
 
43
2.2.2.2. İkinci dönem: 213 sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve 5728 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere Kadar Geçirdiği Aşamalar (10.01.1961–07.02.2008 Tarihleri Arasındaki Durum) 
 
43
2.2.2.3. Üçüncü Dönem: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler Sonrası Mevcut Durum (08.02.2008 Tarihi ve Sonrası) 
 
46
3. TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ 
 
49
3.1. TÜRK CEZA KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİNİN ÖZEL CEZA KANUNLARI VE CEZA İÇEREN KANUNLARDAKİ SUÇLAR HAKKINDA UYGULANMASI 
 
49
3.2. TCK’NIN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ 
 
54
3.2.1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast, Taksir ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
 
55
3.2.1.1. Ceza sorumluluğunun şahsiliği 
 
55
3.2.1.2. Kast 
 
57
3.2.1.3. Taksir 
 
57
3.2.1.4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
 
58
3.2.2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 
 
58
3.2.2.1. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri 
 
59
3.2.2.2. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali 
 
59
3.2.2.3. Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası 
 
60
3.2.2.4. Sınırın Aşılması 
 
61
3.2.2.5. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
 
61
3.2.2.6. Haksız Tahrik 
 
62
3.2.2.7. Hata 
 
63
3.2.2.8. Yaş Küçüklüğü 
 
63
3.2.2.9. Akıl Hastalığı 
 
64
3.2.2.10. Sağır ve Dilsizlik 
 
65
3.2.2.11. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
65
3.2.3. Suça Teşebbüs 
 
66
3.2.3.1. TCK’da Yer Alan Teşebbüs Hükümleri 
 
66
3.2.3.2. Suç Yolu ve Suça Teşebbüs 
 
66
3.2.3.3. Teşebbüsün Şartları 
 
69
3.2.3.3.1. Suç İşleme Kastının Olması 
 
69
3.2.3.3.2. Elverişli Hareketlerin İcrasına Başlanması 
 
70
3.2.3.3.3. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması 
 
72
3.2.3.4. Teşebbüs Halinde Ceza Miktarının Belirlenmesi 
 
72
3.2.3.5. Gönüllü Vazgeçme 
 
73
3.2.4. Suça İştirak 
 
74
3.2.4.1. Genel Olarak 
 
74
3.2.4.2. Faillik 
 
74
3.2.4.2.1. Müşterek Faillik 
 
75
3.2.4.2.2. Dolaylı Faillik 
 
75
3.2.4.2.3. Azmettirme 
 
76
3.2.4.2.4. Yardım Etme 
 
77
3.2.4.2.5. Bağlılık Kuralı 
 
77
3.2.4.2.6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
 
78
3.2.5. Suçların İçtimaı 
 
78
3.2.5.1. Bileşik Suç 
 
79
3.2.5.2. Zincirleme Suç 
 
79
3.2.5.3. Fikri İçtima 
 
80
4. TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 
 
81
4.1. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARININ CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ 
 
81
4.1.1. Hukuki Konu ve Korunan Hukuki Değer 
 
81
4.1.2. Maddi Konu 
 
82
4.1.2.1. Genel Olarak 
 
82
4.1.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter, Belge ve Kayıtlar 
 
83
4.1.2.2.1. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterler 
 
83
4.1.2.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Belgeler 
 
85
4.1.2.2.3. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Kayıtlar 
 
86
4.1.2.2.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeler 
 
87
4.1.2.2.5. Ödeme Kaydedici Cihazlar, Bu Cihazlarla İlgili Belge, Bilgi, Veri ve Kayıtlar 
 
88
4.1.2.2.6. Elektronik Defter, Kayıt ve Belgeler 
 
90
4.1.3. Fail 
 
94
4.1.3.1. Gerçek Kişilerde Fail 
 
94
4.1.3.1.1. Genel Olarak 
 
94
4.1.3.1.2. Küçük ve Kısıtlıların Failliği 
 
95
4.1.3.1.3. Mirasçıların Failliği 
 
96
4.1.3.1.4. Vekil, Çalışan, Mali Müşavir ve Muhasebecilerin Failliği 
 
97
4.1.3.1.5. Adi Ortaklıkta Fail 
 
97
4.1.3.2. Tüzel Kişilerde Fail 
 
98
4.1.3.2.1. Genel Olarak 
 
98
4.1.3.2.2. Kanuni Temsilci ve Vekillerin Failliği 
 
98
4.1.3.2.3. Çalışanların Failliği 
 
99
4.1.4. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören 
 
100
4.1.5. Suçun Maddi Unsuru 
 
100
4.1.5.1. Genel Olarak 
 
100
4.1.5.2.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak 
 
103
4.1.5.2.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 
 
105
4.1.5.2.3. Çift Defter Tutmak 
 
107
4.1.5.2.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 
 
108
4.1.5.2.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek) 
 
111
4.1.5.2.6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek 
 
115
4.1.5.2.7. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak 
 
118
4.1.5.3.1. Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak 
 
120
4.1.5.3.2. Sahte Belge Düzenlemek 
 
123
4.1.5.3.3. Sahte Belge Kullanmak 
 
125
4.1.5.4.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık ile Anlaşması Olmadığı Halde Basmak 
 
126
4.1.5.4.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak 
 
129
4.1.5.5.1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yetkilendirilmediği Halde, Ödeme Kaydedici Cihaz Mührünü Kaldırmak, Donanım veya Yazılımını Değiştirmek 
 
130
4.1.5.5.2. Ödeme Kaydedici Cihazlara ve Sistemlerine ya da Kayıt Dışı Satışın Önlenmesi İçin Kurulan Elektronik Kontrol ve Denetim Sistemlerine Fiziksel veya Bilişim Yoluyla Müdahale Ederek Kayıtları Engellemek, Değiştirmek veya Silmek 
 
131
4.1.5.5.3. Ödeme Kaydedici Cihazlar ve Sistemleri ya da Kayıt Dışı Satışın Önlenmesi İçin Kurulan Elektronik Kontrol ve Denetim Sistemleri Tarafından Yetkili Kurumlara İletilmesi Gereken Belge, Bilgi veya Verilerin İletilmesini Önlemek veya Gerçeğe Aykırı İletilmesine Sebep Olmak 
 
131
4.1.6. Suçun Manevi Unsuru 
 
132
4.1.7. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 
 
137
4.1.7.1. Zorunluluk (Iztırar) Hali 
 
137
4.1.7.2. Hakkın Kullanılması 
 
137
4.1.7.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
 
139
4.1.7.4. Hata 
 
140
4.1.7.5. Yaş Küçüklüğü 
 
140
4.1.7.6. Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik, Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
141
4.1.8. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri 
 
141
4.1.8.1. Teşebbüs 
 
141
4.1.8.1.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak Suçuna Teşebbüs 
 
142
4.1.8.1.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak Suçuna Teşebbüs 
 
143
4.1.8.1.3. Çift Defter Tutmak Suçuna Teşebbüs 
 
144
4.1.8.1.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek Suçuna Teşebbüs 
 
145
4.1.8.1.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek) Suçuna Teşebbüs 
 
145
4.1.8.1.6. Defter ve Belgeleri Yok Etmek Suçuna Teşebbüs 
 
145
4.1.8.1.7. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçuna Teşebbüs 
 
146
4.1.8.1.8. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suçuna Teşebbüs 
 
146
4.1.8.1.9. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık ile Anlaşması Olmadığı Halde Basmak Suçuna Teşebbüs 
 
147
4.1.8.1.10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak Suçuna Teşebbüs 
 
148
4.1.8.2. İştirak 
 
148
4.1.8.2.1. Müşterek Faillik 
 
150
4.1.8.2.2. Dolaylı Faillik 
 
152
4.1.8.2.3. Azmettirme 
 
153
4.1.8.2.4. Yardım Etme 
 
154
4.1.8.2.4.1. Maddi Yardım 
 
155
4.1.8.2.4.1.1. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlama 
 
155
4.1.8.2.4.1.2. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırma 
 
155
4.1.8.2.4.2. Manevi Yardım 
 
155
4.1.8.2.4.2.1. Suç işlemeye Teşvik Etme 
 
155
4.1.8.2.4.2.2. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme 
 
155
4.1.8.2.4.2.3. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaat Etme 
 
156
4.1.8.2.4.2.4. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Gösterme 
 
156
4.1.8.3. İçtima 
 
157
4.1.8.3.1. Bileşik Suç 
 
157
4.1.8.3.2. Zincirleme Suç 
 
157
4.1.8.3.3. Fikri İçtima 
 
163
4.2. TCK’NIN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
165
4.2.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ya da Kullanma Suçları Bakımından 7394 Sayılı Kanun ile VUK’un 359. Maddesinde Yapılan Değişiklik Öncesinde Yargıtay’ın Benimsediği Takvim Yılı Ölçütünün Eleştirel Analizi 
 
165
4.2.2. 7394 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrasında Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Zincirleme Suç Hükümlerinin Birden Fazla Takvim Yılındaki Fiiller İçin Uygulanması ve Tereddüt Oluşturabilecek Konularda Çözüm Önerileri 
 
172
4.2.2.2. Farklı Vergi Mükellefleri Adına İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Failin Aynı Kişi Olması Halinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması 
 
174
4.2.2.3. Hem Asli Fail Hem de İştirak Halinde (Azmettiren) Fail Olan Kişi İçin Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması 
 
174
4.2.3. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Doğru Belirlenmesi 
 
175
4.2.3.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Örnek 
 
177
4.2.4. Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Suçu Bakımından Vergi İnceleme Elemanı, Cumhuriyet Savcısı ve Ceza Hakiminin Değerlendirmesinin Önemi ve Vergi Usul Kanunu’nun 360. Maddesinde Yer Alan “Menfaat” Kavramından Analizi 
 
180
4.2.5. VUK’ta Düzenlenen ve Cezalandırmayı Etkileyen Özellikli Durumların Değerlendirilmesi 
 
185
4.2.5.1. Etkin Pişmanlık 
 
185
4.2.5.2. Pişmanlık ve Islah 
 
189
4.2.5.3. Yanılma ve Görüş Değişikliği 
 
190
4.2.5.4. Mücbir Sebep 
 
191
4.2.5.5. İzaha Davet 
 
192
4.2.6. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Dava Şartı Olarak “Mütalaa” 
 
197
4.2.6.1. Genel Olarak Mütalaa Şartı 
 
197
4.2.6.2. Mütalaa Şartı Bakımından Önem Arz Eden Hususlar 
 
200
4.2.6.4. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamalarında Ortaya Çıkan Fail Hakkında Mütalaa Aranmayacağına İlişkin 7394 Sayılı Kanun ile Eklenen Fıkranın Değerlendirilmesi 
 
202
4.2.7. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkına İlişkin Ne (Non) Bis İn İdem İlkesi ve Anayasa Mahkemesi Kararı 
 
204
4.2.8. Ekonomik Suç, Ekonomik Ceza ve Cezaların Etkinliği Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Orantılı Şekilde Cezalandırılmasına Yönelik Öneri 
 
211
Kaynaklar 
 
217
Kavramlar Dizini 
 
225
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
132,00   
132,00   
2
66,00   
132,00   
3
44,00   
132,00   
4
33,00   
132,00   
5
26,40   
132,00   
6
22,00   
132,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
132,00   
132,00   
2
66,00   
132,00   
3
44,00   
132,00   
4
33,00   
132,00   
5
26,40   
132,00   
6
22,00   
132,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
132,00   
132,00   
2
66,00   
132,00   
3
44,00   
132,00   
4
33,00   
132,00   
5
26,40   
132,00   
6
22,00   
132,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
132,00   
132,00   
2
66,00   
132,00   
3
44,00   
132,00   
4
33,00   
132,00   
5
26,40   
132,00   
6
22,00   
132,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
132,00   
132,00   
2
66,00   
132,00   
3
44,00   
132,00   
4
33,00   
132,00   
5
26,40   
132,00   
6
22,00   
132,00   
Kapat