Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2000-2005 Abuzer Kendi

Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2000-2005


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
378
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789755372846
Boyut
16x24
Baskı
1200,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 200 puan kazanacaksınız)
   200

Prof Dr. Abuzer KENDİGELEN

Dr. Öğr. İbrahim Çağrı ZENGİN

Araş. Gör. F. Pelin TOKCAN

Araş. Gör. Numan S. SÖNMEZ

 

İÇİNDEKİLER
 Önsöz VII
 Bibliyografya Hakkında IX
 İçindekiler XI
 Bibliyografya Planı XIII
 Taranan Armağanlar ve Toplu Eserler
(Kısaltmaları ile birlikte) XXIX
 Taranan Dergiler (Kısaltmaları ile birlikte) XXXIII
 Genel Kısaltmalar XXXVII
Bibliyografya
I. Hukuk / Genel 1
II. Milletlerarası Özel Hukuk 19
III/1. Borçlar Hukuku / Genel Hükümler 52
III/2. Borçlar Hukuku / Özel Hükümler 86
IV. Tüketici Hukuku 111
V. Ticaret Hukuku / Genel 120
V/1. Ticari İşletme Hukuku 127
V/2. Ticaret Şirketleri Hukuku / Genel 139
V/2-A. Anonim Şirketler 149
V/2-B. Limited Şirketler 172
V/3. Kıymetli Evrak Hukuku 177
V/4. Taşıma Hukuku 188
V/5. Deniz Ticareti Hukuku 193
V/6. Sigorta Hukuku 205
XII İÇİNDEKİLER
VI. Kooperatif Hukuku 216
VII. Sermaye Piyasası Hukuku 218
VIII. Banka Hukuku / Banka İşlemleri Hukuku 232
IX. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 248
X. Rekabet Hukuku 282
XI. Avrupa Birliği Özel Hukuku 307
XII. Çevre Hukuku 328
XIII. Enerji Hukuku 334
XIV. Uyuşmazlıkların Alternatif Yollarla Çözümü 336
 Arama Cetvelleri
I. Yazarlara Göre 343
II. Çevirenlere Göre 374
III. Editör ve Yayına Hazırlayanlara Göre 375
 Enstitü Yayınları (2020-2022) 377
BİBLİYOGRAFYA PLANI
I. HUKUK / GENEL
1. Genel Olarak 1
2. Bibliyografya 6
3. Biyografi / Nekroloji 7
- Prof. Dr. A. Can Tuncay 7
- Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük 7
- Prof. Dr. Aslan Gündüz 7
- Prof. Dr. Aydın Aybay 7
- Prof. Dr. Aysel Çelikel 7
- Prof. Dr. Baki Kuru 8
- Prof. Dr. Bülent Tanör 8
- Prof. Dr. Çetin Özek 10
- Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu 11
- Prof. Dr. Ergun Önen 11
- Prof. Dr. Ergun Özsunay 12
- Prof. Dr. Fahiman Tekil 12
- Prof. Dr. Hayri Domaniç 12
- Prof. Dr. İrfan Baştuğ 12
- Prof. Dr. Kemal Oğuzman 13
- Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel 13
- Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu 13
- Prof. Dr. Necla Arat 14
- Prof. Dr. Nuri Çelik 15
- Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl 15
- Prof. Dr. Ömer Teoman 15
XIV BİBLİYOGRAFYA PLANI
- Prof. Dr. Seyfullah Edis 15
- Prof. Dr. Tahir Çağa 16
- Prof. Dr. Turgut Kalpsüz 16
- Prof. Dr. Turhan Esener 16
- Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce 16
- Prof. Dr. Ünal Tekinalp 16
- Prof. Dr. Vecdi Aral 17
- Prof. Dr. Yıldızhan Yayla 17
4. Hukuk Rehberleri ve İçtihat Derlemeleri 18
5. Sözlükler 18
II. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
1. Mevzuat ve Karar Derlemeleri 19
2. Ders Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar 20
3. Genel Olarak 20
4. Milletlerarası Yeknesak Kurallar 22
5. Vatandaşlık Hukuku 23
6. Yabancılar Hukuku 26
a)Genel Olarak 26
b)Mülteciler ve Sığınmacılar 28
c) Yabancı Yatırımlar 28
d)Yabancıların Taşınmaz İktisabı 31
7. Kanunlar İhtilafı 32
8. Milletlerarası Usul Hukuku 38
9. Milletlerarası Uyuşmazlıkların Alternatif Yollarla Çözümü 41
10. Yabancı Mahkeme/Hakem Kararlarının Tanınması
ve Tenfizi 48
BİBLİYOGRAFYA PLANI XV
III/1. BORÇLAR HUKUKU / GENEL HÜKÜMLER
1. Ders Kitapları, Mevzuat ve Yardımcı Kaynaklar 52
2. Genel Olarak 54
3. Borcun Kaynakları 55
a)Sözleşmeden Doğan Borç İlişkisi 55
aa) Sözleşmenin Kurulması 55
bb) Şekil 58
cc) Muvazaa ve İnançlı İşlem 60
dd) Genel İşlem Koşulları 60
ee) Sözleşmenin İçeriği 61
aaa) Kesin Hükümsüzlük 61
bbb) Gabin (Aşırı Yararlanma) 62
ff) İrade Bozuklukları 62
gg) Temsil 63
b)Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkisi 64
aa) Genel Olarak 64
bb) Kusura Dayanan Sorumluluk 65
aaa) Genel Olarak 65
bbb) Zarar ve Tazminat 66
(1) Genel Olarak 66
(2) Maddi Zararın Tazmini 67
(3) Yansıma Zarar 67
(4) Bedensel Zararların Tazmini 67
(5) Manevi Zararın Tazmini 68
(6) Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 69
(7) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 69
ccc) Müteselsil Sorumluluk 70
cc) Kusursuz Sorumluluk 70
aaa) Genel Olarak 70
XVI BİBLİYOGRAFYA PLANI
bbb) Hakkaniyet Sorumluluğu 70
ccc) Özen Sorumluluğu 71
(1) Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 71
(2) Yapı Malikinin Sorumluluğu 71
(3) Noterin Sorumluluğu 71
(4) Tehlike Sorumluluğu 72
(4a) Genel Olarak 72
(4b) Üreticinin Sorumluluğu 72
(4c) İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından
Sorumluluğu 73
(4d) Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu Kaynaklı Sorumluluk 73
dd) Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu 74
ee) Zamanaşımı 76
c) Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkisi 76
4. Borç İlişkisinin Hükümleri 76
a)Borçların İfası 76
b)Borcun İfa Edilmemesi 77
c) Borçlunun Temerrüdü 78
aa) Genel Olarak 78
bb) Temerrüt (ve Anapara) Faizi ile Munzam Zarar 78
d)Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt 80
e) Borcun / Borç İlişkisinin Sona Ermesi 80
aa) Genel Olarak 80
bb) İfa İmkânsızlığı 81
cc) Aşırı İfa Güçlüğü 81
dd) Takas 82
ee) Zamanaşımı 82
f) Teselsül 83
BİBLİYOGRAFYA PLANI XVII
g)Şart ve Cezai Şart 83
h)Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 84
aa) Alacağın Temliki 84
bb) Borcun Nakli 85
cc) Sözleşmenin Devri 85
III/2. BORÇLAR HUKUKU / ÖZEL HÜKÜMLER
1. Ders Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar 86
2. Genel Olarak 86
3. Satım (Satış) Sözleşmesi 87
a)Genel Olarak 87
b)Hasarın Geçişi 88
c) Menkul Satımı 88
d)Gayrimenkul Satımı 89
e) Bazı Satım Türleri 90
f) Milletlerarası Satım / CISG 90
4. Bağışlama Sözleşmesi 91
5. Kira Sözleşmesi 91
6. Ariyet ve Karz (Ödünç) Sözleşmesi 93
7. Hizmet Sözleşmesi 93
8. İstisna (Eser) Sözleşmesi 95
a)Genel Olarak 95
b)İnşaat Sözleşmeleri 96
9. Vekâlet Sözleşmesi 98
a) Genel Olarak 98
b) Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ortaklığı 99
10. Tellallık (Simsarlık) Sözleşmesi 100
11. Vekâletsiz İş Görme 101
12. Havale 101
XVIII BİBLİYOGRAFYA PLANI
13. Vedia (Saklama) Sözleşmesi 101
14. Kefalet Sözleşmesi 101
15. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 103
16. Adi Ortaklık Sözleşmesi 103
17. Atipik Sözleşmeler 105
a) Genel Olarak 105
b) Faktoring Sözleşmesi 108
c) Finansal Kiralama Sözleşmesi 108
d) Forfaiting Sözleşmesi 109
e) Franchise Sözleşmesi 110
f) Barter Sözleşmesi 110
18. Spor Hukuku Sözleşmeleri 111
IV. TÜKETİCİ HUKUKU
1. Kitaplar 111
2. Tezler 113
3. Makaleler 115
a) Genel Olarak 115
b) Mesafeli Sözleşmeler 118
c) Tur Sözleşmeleri 119
d) Tüketici Kredileri ve Kredi Kartı 119
V. TİCARET HUKUKU / GENEL
1. Mevzuat Derlemeleri 120
2. Genel ve Toplu Eserler 121
3. Tezler 124
4. Makaleler 125
BİBLİYOGRAFYA PLANI XIX
V/1. TİCARİ İŞLETME HUKUKU
1. Ders Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar 127
2. Genel Olarak 127
3. Ticari İşletme 128
a) Genel Olarak 128
b) Devri 128
c) Rehni 128
4. Ticari İş 129
5. Ticari Satım 130
6. Ticari Hüküm 130
7. Ticari Dava 131
8. Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları 131
a) Genel Olarak 131
b) Fatura ve Teyit Mektubu 132
9. Ticaret Sicili 132
10. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 133
11. Haksız Rekabet 133
12. Ticari Defterler 137
13. Cari Hesap 137
14. Tacir Yardımcıları 137
a) Genel Olarak 137
b) Ticari Temsilci ve Ticari Vekil 138
c) Acente 138
d) Tek Satıcı 139
V/2. TİCARET ŞİRKETLERİ HUKUKU / GENEL
1. Genel Olarak 139
a) Kitaplar 139
b) Tezler 141
XX BİBLİYOGRAFYA PLANI
c) Makaleler 142
2. Genel Hükümler 144
3. Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması 145
a) Genel Olarak 145
b) Birleşme 146
c) Bölünme 147
d) Tür Değiştirme 148
4. Şirketler Topluluğu 148
5. Kollektif Şirketler 149
V/2-A. ANONİM ŞİRKETLER
1. Genel Olarak 149
2. Genel Hükümler ve Kuruluş 150
a) Genel Olarak 150
b) Sermaye 152
3 Yönetim Kurulu 153
a)Genel Olarak 153
b)Kurumsal Yönetim 154
c) Sorumluluk Sigortası 154
d)Yönetim ve Temsil 155
e) Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararlarının Hükümsüzlüğü 155
4. Şirketin Kendi Paylarını İktisabı 156
5. Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık 156
6. Denetleme 158
7. Genel Kurul 159
a)Genel Olarak 159
b)Çağrı ve Gündem 159
c) Toplantının Yapılması 160
d)Pay Sahipliği Hakları 160
BİBLİYOGRAFYA PLANI XXI
e) Azınlık ve Hakları 162
f) Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 163
8. Esas Sözleşme Değişiklikleri 163
a)Genel Olarak 163
b)İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 164
c) Sermaye Artırımı 164
d)Sermaye Azaltımı 165
9. Pay ve Pay Senetleri 165
a) Genel Olarak 165
b) İmtiyazlı Paylar 167
c) Bağlı Nama Yazılı Paylar (Pay Senetleri) 167
10. Menkul Kıymetler 168
11. Kâr, Kazanç, Tasfiye Payı ve Yedek Akçeler 168
12. Sona Erme ve Tasfiye 169
13. Hukuki Sorumluluk 170
a) Genel Olarak 170
b) İbra 171
14. Cezai Sorumluluk 172
V/2-B. LİMİTED ŞİRKETLER
1. Genel Olarak 172
2. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği 173
3. Ortakların Hak ve Borçları 173
a) Genel Olarak 173
b) Esas Sermaye Payı 174
c) Ortakların Sorumluluğu 175
4. Organlar 175
a) Genel Kurul 175
b) Müdürler 175
XXII BİBLİYOGRAFYA PLANI
5. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 176
6. Sona Erme ve Tasfiye 176
V/3. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
1. Genel Olarak 177
2. Kambiyo Senetleri 179
a)Genel Olarak 179
b)Poliçe 181
c) Bono 181
d)Çek 182
aa) Genel Olarak 182
bb) 3167 Sayılı Çek Kanunu 184
cc) Karşılıksız Çek 186
3. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip 187
V/4. TAŞIMA HUKUKU
1. Genel Olarak 188
2. Karayolu ile Taşıma 189
a) Genel Olarak 189
b) Eşya ve Yolcu Taşıma 190
3. Havayolu ile Taşıma 191
4. Multimodal (Karma) Taşıma 192
5. Taşıma İşleri Komisyoncusu 192
V/5. DENİZ TİCARETİ HUKUKU
1. Genel Olarak 193
2. Ders Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar 194
3. Gemi 194
4. Donatan ve Donatma İştiraki 196
BİBLİYOGRAFYA PLANI XXIII
5. Kaptan ve Gemi Adamları 197
6. Deniz Ticareti Sözleşmeleri 198
7. Denizde Taşıma Senetleri / Konişmento 200
8. Yolcu Taşıma Sözleşmesi 201
9. Deniz Kazaları 201
a) Genel Olarak 201
b) Müşterek Avarya 202
c) Çatma 202
d) Kurtarma ve Yardım 202
10. Gemi Alacakları 203
11. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Petrol Kirliliği
Zararının Tazmini 204
V/6. SİGORTA HUKUKU
1. Ders Kitapları, Yardımcı Kaynaklar ve Monografiler 205
2. Genel Olarak 206
3. Sigorta Sözleşmesi 209
4. Zarar Sigortaları 211
a)Genel Olarak 211
b)Mal Sigortaları 212
c) Sorumluluk Sigortaları 213
aa) Genel Olarak 213
bb) Trafik Sigortaları 213
cc) Halefiyet 214
5. Can Sigortaları 215
6. Sigorta Aracıları 216
VI. KOOPERATİF HUKUKU
1. Kitaplar 216
XXIV BİBLİYOGRAFYA PLANI
2. Tezler 217
3. Makaleler 217
VII. SERMAYE PİYASASI HUKUKU
1. Genel Olarak 218
a) Kitaplar ve Tezler 218
b) Makaleler 219
2. Yatırımcının Korunması 220
3. Sermaye Piyasası Araçları 221
4. Kaydileştirme / Kaydi Sistem 223
5. İhraç ve Halka Arz 224
6. Halka Açık Anonim Ortaklıklar 224
a) Genel Olarak 224
b) Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim 225
c) Örtülü Kâr Dağıtımı/Kazanç Aktarımı 225
d) Genel Kurul 226
7. Sermaye Piyasası Kurumları 227
8. Yatırım Hizmet ve Kuruluşları 228
9. Bağımsız Denetim 230
10. Borsa ve Piyasalar 230
11. Merkezi Takas Kuruluşu - Merkezi Kayıt Kuruluşu 231
12. Sorumluluk 231
a) Hukuki Sorumluluk 231
b) Cezai Sorumluluk 231
13. Sermaye Piyasası Kurulu 232
VIII. BANKA HUKUKU / BANKA İŞLEMLERİ HUKUKU
1. Genel Olarak 232
a) Kitaplar ve Tezler 232
BİBLİYOGRAFYA PLANI XXV
b) Makaleler 233
2. Banka Anonim Ortaklığı 236
3. Bankaların Denetimi 237
4. Elektronik Para 240
5. Banka Sırrı 240
6. Banka / Tüketici Hukuku 240
7. Banka İşlemleri 241
a) Genel Olarak 241
b) Mevduat 242
c) Kredi Sözleşmesi / Banka Kredileri 243
d) Teminat Mektupları 244
e) Akreditif 244
f) Banka ve Kredi Kartları 245
8. Bankacılık Suçları ve Kabahatleri 247
9. Finansal Şirketler 248
IX. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
1. Genel Olarak 248
a) Kitaplar 248
b) Tezler 250
c) Makaleler 250
2. Sınai Haklar 254
a) Genel Olarak 254
b) Marka 255
aa) Genel Olarak 255
aaa) Kitaplar ve Tezler 255
bbb) Makaleler 256
bb) Markanın İçereceği İşaretler ve Marka Hakkının
Elde Edilmesi 257
XXVI BİBLİYOGRAFYA PLANI
cc) Tanınmış Marka ve Garanti Markası 259
dd) Markanın Koruma Kapsamı 260
ee) Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması, İntikali ve Haczi 261
ff) Hükümsüzlük ve Hakkın Sona Ermesi 262
gg) Marka Hakkına Tecavüz ve Sorumluluk 263
c) Patent 264
aa) Genel Olarak 264
bb) Patent Verilebilirlik Şartları 266
cc) Çalışan Buluşları 266
dd) Patent Lisans Sözleşmesi 267
ee) Patent Hakkına Tecavüz 267
ff) İlaç/Biyoloji Patentleri 267
d) Faydalı Model 268
e) Tasarım 268
f) Coğrafi İşaret 270
g) İnternet Alan Adları 271
3. Fikir ve Sanat Eserleri 272
a) Genel Olarak 272
b) Eser Kriterleri ve Sınıfları 274
aa) Genel Olarak 274
bb) Mimari Eserler 276
cc) Televizyon Programları ve Reklamları 276
dd) Sinema ve Müzik Eserleri 276
ee) Bilgisayar Programları 276
c) Eser Sahibi 277
d) Fikri Haklar 277
e) Fikri Hakların İntikali, Sözleşme ve Tasarruflar 280
f) Fikri Hakların İhlali ile Hukuk ve Ceza Davaları 281
BİBLİYOGRAFYA PLANI XXVII
X. REKABET HUKUKU
1. Genel Olarak 282
a) Kitaplar 282
b) Tezler 284
c) Makaleler 286
2. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 289
3. Muafiyet 294
4. Hâkim Durum 294
5. Birleşme ve Devralmalar 298
6. Sektörel İncelemeler 301
7. Rekabet Kurumu / Kurulu 304
8. Rekabet Kanununda Öngörülen Yaptırımlar 305
9. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki
Sonuçları 306
XI. AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU
1. Avrupa Birliği ve Temel Metinler 307
2. Serbest Dolaşım 308
a) Genel Olarak 308
b) Kişilerin Serbest Dolaşımı 308
c) Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 308
d) Sermayenin Serbest Dolaşımı 309
3. Avrupa Birliği / Hukuk 310
a) Genel Olarak 310
b) Avrupa Birliği / Milletlerarası Özel Hukuk 312
c) Avrupa Birliği / Borçlar Hukuku 313
d) Avrupa Birliği / Tüketici Hukuku 313
e) Avrupa Birliği / Ticari İşletme Hukuku 315
f) Avrupa Birliği / Ticaret Şirketleri Hukuku 315
XXVIII BİBLİYOGRAFYA PLANI
g) Avrupa Birliği / Sermaye Piyasası Hukuku 316
h) Avrupa Birliği / Banka Hukuku 317
ı) Avrupa Birliği / Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 317
i) Avrupa Birliği / Rekabet Hukuku 319
j) Avrupa Birliği / Çevre ve Enerji Hukuku 325
m) Avrupa Birliği / Uyuşmazlıkların Alternatif Yollarla
Çözümü 326
4. Avrupa Birliğine Uyum / İlişkiler (Türkiye) 326
XII. ÇEVRE HUKUKU
1. Kitaplar 328
2. Tezler 329
3. Makaleler 331
XIII. ENERJİ HUKUKU
1. Kitaplar ve Tezler 334
2. Makaleler 335
XIV. UYUŞMAZLIKLARIN
ALTERNATİF YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
1. Genel Olarak 336
2. Arabuluculuk 337
3. Tahkim 338
ARAMA CETVELLERİ
I. Yazarlara Göre 343
II. Çevirenlere Göre 374
III. Editör ve Yayına Hazırlayanlara Göre 375
 Enstitü Yayınları (2020-2022) 377

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
   
   
Kapat