Kişisel Verilen İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Legal Kitabevi A.Ş. (Legal Kitabevi) tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

  1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerini Legal Kitabevi tarafından işlenebilecektir. Legal Kitabevi veri sorumlusudur.

  1. b) İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Legal Kitabevinin ya da Legal Kitabevinin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve yönetimsel tedbirler alınmaktadır.

  1. c) Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Legal Kitabevinin hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerindeki koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Legal Kitabevinin ya da Legal Kitabevinin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  1. d) Toplanma Biçimleri ve Hukuksal Sebepleri

Legal Kitabevinin çalışmalarını sürdürmek için kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, Legal Kitabevinin temsilcileri vb. kanallar yoluyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

  1. e) Kanuni Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7- 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Legal Kitabevine yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

Legal Kitabevi A.Ş. Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No:65 Kadıköy/İstanbul

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir.

  1. f) İletişim Bilgileri

Yukarıda e) paragrafında belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen (Legal Kitabevi A.Ş. Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No:65 Kadıköy/İstanbul) adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yolu ile gönderebilirsiniz.

Kapat