Ceza Muhakemesi Hukuku Ahmet Gökcen

Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
767
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009214
Boyut
16x24
Baskı
482,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 82 puan kazanacaksınız)
   82

Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN

Prof. Dr. Murat BALCI

Doç. Dr. M. Emin ALŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR

 

 

İÇİNDEKİLER
4. BASKIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 6
İÇİNDEKİLER 7
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ, CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI
§1- CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ 27
I- Tanım, Terim 27
II- Ceza Muhakemesinin Amacı 28
III- Hukuk Sistematiğindeki Yeri 29
§2- CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ 29
I- Genel Açıklamalar. 29
II- Avrupa’daki Tarihi Gelişim 29
III- Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun Tarihi Gelişimi 33
1- Genel Açıklamalar ve Türklerin Müslüman Olmalarından Önceki
Dönem 33
2- Türklerin Müslüman Olması, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku 34
3- Osmanlı Devleti Mahkeme Teşkilatı ve Sistemi 37
A- Genel Açıklamalar ve Tanzimat’ın İlanına Kadar Olan Dönem 37
B- Şer’iye Mahkemeleri ve Diğer Yargılama Organları 38
a- Şer’iye Mahkemeleri ve Kadı 38
b- Adli Teşkilatta Kadı’lardan Başka Görevli Olan Şahıslar 39
aa- Nâip 39
bb- Subaşı, Ases ve Diğer Kişiler 39
c- Diğer Yargı Organları 40
aa- Divan-ı Hümayun 40
bb- Paşa Divanları 41
cc- Muhtesiplik 41
dd- Kazaskerlik 41
C- Zimmilere Ait Cemaat Mahkemeleri 42
D- Konsolosluk Mahkemeleri 43

E- Tanzimat’ın İlanından Cumhuriyet’in Kuruluşuna Kadar Olan
Dönem 44
a- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat- ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesine Kadar Olan
Gelişmeler 44
b- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat-
ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi 46
aa- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu’nun Yürürlüğe
Girmesi 46
bb- Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe
Girmesi 50
4- Cumhuriyet Dönemi. 51
§3- CEZA MUHAKEMESİNİN KAYNAKLARI 53
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANLARI, YÜRÜYÜŞÜ VE ŞARTLARI
§1- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 57
I- Genel Açıklamalar 57
II- Kıyas 58
§2- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULANMASI 60
I- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması. 60
II- Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 61
§3- CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 65
§4- CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 68
I- Genel Açıklamalar 68
II- Dava Şartları 68
1- Genel Açıklamalar 68
A- Şikâyet 69
B- Dava Süresi 73
C- İzin 75
D- Talep 75
E- Yargı Bulunmaması 77
F- Açık Dava Bulunmaması 77
G- Önödemenin Yerine Getirilmemesi 78
H- Uzlaştırmanın Sonuçsuz Kalması 84
İ- Seri Muhakeme Usulünün Kabul Edilmemesi 91
2- Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 93

III- Yargılama Şartları 93
1- Genel Açıklamalar 93
A- Sanığın Hazır Bulunması 93
a- Gaiplik (m.244, 246) 94
b- Sanığın Yokluğu Halleri 95
aa- Genel Açıklamalar 95
bb- Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (m.194) 96
cc- Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabilen Haller (m.195) 96
dd- Sanığın Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutulması (m.196) 97
ee- Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller (m.200, 203,
204) ..............................................................................................98
c- Kaçaklık 99
aa- Genel Açıklamalar 99
bb- Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 100
aaa- Kaçaklar Hakkında Tutuklama 101
bbb- Güvence (Teminat) Belgesi 101
ccc- Özel Elkoyma 102
cc- Sanığın Müdafii Gönderme Hakkı 104
d- Eski Hale Getirme 104
B- Sanığın Akıl Hastası Olmaması 104
C- Bekletici Meselenin Çözümü 105
D- Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 105
2- Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İLKELER 109
I- Hukuk Devleti İlkesi - Oranlılık İlkesi 109
II- İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 111
III- Adil Yargılanma İlkesi. 113
IV- Hakim Önünde Meramını Anlatabilme İlkesi 117
V- Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 118
VI- Şüpheden Sanık Yararlanır (İn Dubio Pro Reo) İlkesi 119
VII- Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi. 122
VIII- Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 124
IX- Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 126

X- Halka Açıklık (Aleniyet) İlkesi. 128
XI- Vasıtasızlık İlkesi 129
XII- Sözlülük-Yazılılık İlkesi 130
XIII- Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi-Maslahata Uygunluk İlkesi 131
XIV- Masumiyet İlkesi 132
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI
§1- MAHKEMELER VE HÂKİMLİKLER 135
I- Mahkemeler 135
II- Hakimlikler 137
III- Adalet Komisyonu 138
§2- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 139
§3- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 139
§4- YARGITAY 141
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§1- HÂKİM 143
I- Kavram 143
1- Kanuni Hâkim İlkesi 144
2- Tabiî Hâkim İlkesi 144
II- Hâkimde Bulunması Gereken Nitelikler 146
1- Tarafsızlık 151
A- Genel Açıklamalar 151
B- Hâkim Tarafsızlığının Güvenceleri 153
a- Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 153
b- Hâkimin Reddi ve Ret Muhakemesi 157
c- Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii 159
2- Bağımsızlık 160
A- Genel Açıklamalar 160
B- Uluslararası Sözleşmelerde Hâkim Bağımsızlığı 161
C- Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri 161
a- Yasama Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 161
b- Yürütme Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 162
c- Diğer Organlara Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 165

III- Hâkim Çeşitleri 167
IV- Hâkimin (Mahkemenin) Yetkileri 167
1- Madde (Görev) Bakımından Yetki 167
A- Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri 168
B- Sulh Ceza Hâkimliği 169
C- Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Yetki Uyuşmazlığı 171
D- Madde Bakımından Yetkide İstisnai Haller 173
a- İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 173
b- Bağlantı 173
aa- Genel Olarak 173
bb- Bağlantının Çeşitleri 173
aaa- Sübjektif-Objektif Bağlantı 173
bbb- Dar-Geniş Bağlantı 174
cc- Bağlantının Sonuçları 174
aaa- Birleştirme 174
bbb- Nisbi Muhakeme 179
ccc- Bekletici Mesele 180
2- Yer Bakımından Yetki 182
A- Genel Olarak 182
B- Yetki Uyuşmazlığı ve Yetkiye İtiraz 184
C- Yer Bakımından Yetkide İstisnai Haller 185
a- İstinabe 185
b- Davanın Nakli 186
c- Bağlantı 188
3- Kişi Bakımından Yetki 188
A- Genel Olarak 188
B- Kişi Bakımından Yetkide İstisna: Bağlantı 189
§2- SAVCI 189
I- Kavram 189
II- Savcılık Teşkilatı 192
1- Genel Açıklamalar 192
2- Cumhuriyet Başsavcılığı 192
3- Cumhuriyet Başsavcısı 193
4- Cumhuriyet Başsavcı Vekili 193
5- Cumhuriyet Savcısı 194
A- 5235 sayılı Teşkilat Kanunundaki Görevleri 194
B- 5271 sayılı CMK’daki Görevleri 194

a- Soruşturma Aşamasındaki Görevleri 194
b- Kovuşturma Aşamasındaki Görevleri 202
C- 5275 sayılı CGTİHK’daki Görevleri 203
D- İdari Görevleri 204
E- Özel Hukuktaki Görevleri 204
III- Savcılık Makamının Hukuki Niteliği 205
1- Genel Açıklamalar 205
2- İdari Makam Olduğu Görüşü 206
3- Adli Makam Olduğu Görüşü 206
4- Karma Görüş 207
5- Kanaatimiz 207
IV- Savcı Bağımsızlığı 207
V- Savcının Tarafsızlığı 209
VI- Savcının Yetkisi 210
VII- Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 212
VIII- Savcının Reddi veya Çekinmesi 215
§3- MÜDAFİ 218
I- Kavram 218
II- Müdafiin Hukuki Konumu 219
1- Genel Açıklamalar 219
2- Müdafiin Hukuki Konumuna İlişkin Görüşler 219
A- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü 219
B- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü 220
C- Müdafiin Hem Mahkemenin Hem de Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı
Olduğu Görüşü 221
D- Müdafiin Bağımsız Bir Adli Organ Olduğu Görüşü 221
E- Kanaatimiz 221
III- Müdafi Olabilme Şartları 222
IV- Müdafilik Yapılamayacak Haller ile Müdafiin Görevden Yasaklanması 222
V- Zorunlu Müdafilik, İhtiyari Müdafilik 224
VI- Müdafi Sayısı 225
VII- Müdafiin Yetkileri 226
1- Dosyayı İnceleme Yetkisi 226
A- Genel Açıklamalar 226
B- İncelenecek Dosyanın İçeriği 228
C- İncelemenin Serbestliği 229
D- Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması 231

E- İncelenmesi Sınırlandırılamayan Belgeler 234
F- Dosyanın İnceleneceği Yer ve Süre 236
G- Kovuşturma Evresinde Dosya İnceleme Yetkisi 236
2- Dosyadan Örnek Alma Yetkisi 237
3- Hazır Bulunma Yetkisi 238
4- Doğrudan Soru Sorma Yetkisi 239
5- Şüpheli ve Sanıkla Haberleşme Yetkisi 240
6- Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 241
VIII- Müdafiin Ödevleri 241
§4- ŞÜPHELİ-SANIK 242
§5- MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN 246
§6- ADLİ KOLLUK 252
§7- ZABIT KATİBİ 255
ALTINCI BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§1- TANIM 257
§2- İŞLEM ÇEŞİTLERİ 257
§3- İŞLEMLERİN SÜRELERİ 260
I- Genel Olarak 260
II- Sürelerin Hesaplanması 260
III- Eski Hale Getirme 261
§4- İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ 263
§5- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 265
§6- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 267
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE ESASLARI 269
§2- İSPAT ARACI OLARAK DELİLLER: ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ 270
I. Genel Açıklamalar, Delilin Özellikleri ve Çeşitleri 270
II- Sanık Açıklamaları ve İkrar. 274
1- Genel Açıklamalar 274
2- İfade ve Sorgunun Tarzı 274
3- İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 276
III- Tanık Açıklamaları 281
1- Genel Açıklamalar 281

2- Tanıkların Çağrılması 283
3- Tanıklıktan Çekinme 284
4- Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 286
5- Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerde Tanıklık 287
6- Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme 289
7- Tanığın Yemini ve Dinlenmesi 289
IV- Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları (m.50/1-c) 296
V- Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 297
VI- Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Açıklamalar 301
VII- Belirti Delilleri (Maddi Deliller = İz) 301
§3- DELİLLERİN MUHAFAZA VE TOPLANMASINDA YETKİLİ MAKAM 302
§4- MADDİ DELİLLER; MUHAFAZASI, TOPLANMASI, AMBALAJLANMASI 306
I- Maddi Deliller (İz) ve Çeşitleri 306
II- Maddi Delillerin Muhafaza Altına Alınması, Toplanması, Ambalajlanması 307
1- Olay Yeri İncelemesi, Muhafaza Altına Alma 307
2- Maddi Delillerin (İz) Toplanması 309
3- Maddi Delillerin Ambalajlanması 310
4- Delillerin Gönderileceği Yerler, Kriminal Polis Labaratuvarı ve Bölümleri 311
A- Balistik Bölümü 312
B- Sahtecilik Bölümü 313
C- Patlayıcı Maddeler Bölümü 313
D- Kimya Bölümü 314
E- Teknik Fotoğraf Bölümü 315
F- Araştırma ve Geliştirme Bölümü 315
§5- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 315
§6- DELİL YASAKLARI (DELİL ELDE ETME VE DEĞERLENDİRME YASAKLARI) 320
I- Mutlak Değerlendirme Yasağı 325
II- Nisbi Değerlendirme Yasağı 333
§7- BİLİRKİŞİ 334
I- Kavram 334
II- Bilirkişinin Hukuki Niteliği 336
III- Uzman Mütalaası-Teknik Müşavir 338
IV- Bilirkişinin Görevlendirilmesi 340
V- Bilirkişinin Görev ve Yetkileri 341
VI- Bilirkişinin Görevini Yerine Getirmemesi 344
VII- Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi 345
VIII- Bilirkişiye Başvurulması Gerekli Haller 345

1- Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 345
2- Bilirkişiye Başvurulması Zorunlu Haller 348
A- Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler (m. 73) 348
B- Şüpheli veya Sanığın Bilincinin İncelenmesi (Müşahade-Gözlem
Altına Alma, m.74) 349
C- Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 350
a- Genel Olarak 350
b- Hukuki Niteliği ve Amacı. 351
c- Dış Beden Muayenesi 352
d- İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma 352
e- Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 354
D- Moleküler Genetik İncelemeler 355
E- Fizik Kimliğin Tespiti 356
F- Ölü Muayenesi ve Otopsi 359
a- Ölü Muayenesi 359
b- Otopsi 359
3- Bilirkişiye Başvurulabilecek Diğer Bazı Haller 360
§8- KEŞİF 361
§9- TEŞHİS 363
I- Teşhisin Aşamaları 364
II- Teşhisin Şekilleri 365
III- Teşhise Katılacak Olan Kişiler 366
IV- Teşhise Hazırlık İşlemleri ve İcrası 366
V- Teşhiste Müdafiin Konumu 368
§10- YÜZLEŞTİRME 370
SEKİZİNCİ BÖLÜM KORUMA TEDBİRLERİ
§1- KAVRAM 371
I- Terim, Tanım, Önleyici Tedbirlerden Farkı 371
II- Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 373
1- Genel Açıklamalar 373
2- Yasal Dayanak Bulunması 374
3- Suç Şüphesinin Belirli Bir Yoğunlukta Olması 374
A- Şüphe Kavramı 374
B- Basit Şüphe (Başlangıç Şüphesi) 375

C- Makul Şüphe 376
D- Yeterli Şüphe 377
E- Kuvvetli Şüphe 378
4- Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 378
5- Geçici Olması 379
6- Gecikmede Tehlike (Sakınca) Bulunması 380
7- Gecikmede Tehlike Varsa Savcı Kararı Bulunması 380
8- Oranlılık (Ölçülülük) Bulunması 380
§2- KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ 382
I- Yakalama (m.90) 382
1- Genel Açıklamalar, Önleme Yakalaması, Koruma Altına Alma,
Durdurma, Kimlik Sorma 382
2- Hukuki Niteliği 386
3- Yakalamanın Şartları 387
A- Herkes Tarafından Yapılan Yakalama 387
a- Suçüstü Halinin Bulunması 388
b- Failin Kaçma Tehlikesinin Bulunması veya Hemen Kimliğinin Belirlenememesi 389
B- Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalama 390
4- Şikâyete Bağlı Suçlarda Yakalama 390
5- Yakalama Emri Üzerine Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 391
6- Yeniden Yakalama Yasağı 392
7- Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 393
A- Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 393
B- Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi 394
C- Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 395
D- Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler 396
II- Gözaltı (m. 91) 397
1- Genel Açıklamalar 397
2- Şartları 398
3- Gözaltı Süresi 399
4- Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 401
5- İtiraz ve Denetim 403
III- Tutuklama (m. 100) 404
1- Genel Açıklamalar 404
2- Tutuklamanın Şartları 407

A- Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delillerin Varlığı 408
B- Tutuklama Nedenlerinin Varlığı 409
C- Tedbirin Orantılı Olması 411
D- Tutuklama Yasağı Bulunan Haller 411
3- Tutuklama Kararı 413
4- Tutuklama Kararına İtiraz 415
5- Tutuklamada Geçecek Süre 416
6- Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talepleri 420
7- Salıverilenin Yükümlülükleri 421
8- Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmesi 422
9- Tutukluluğun İncelenmesi 422
10- Tutuklama Nedeniyle Tazminat 422
IV- Adli Kontrol (m. 109) 423
1- Genel Açıklamalar 423
2- Kavram ve Tanım. 424
3- Adli Kontrol Yükümlülükleri 426
4- Adli Kontrolün Uygulanma Şartları 430
A- Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 430
B- Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Soruşturma veya Kovuşturmanın
Bulunması 430
5- Karar Verecek Merci 431
6- Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması 433
7- Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama 435
8- Güvence Gösterilmesi 436
V- Zorla Getirme (m. 146) 438
1- Genel Açıklamalar 438
2- Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 438
3- Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 439
4- Mağdur ve Şikâyetçilerin Zorla Getirilmesi 440
5- Karar Verecek Merci 440
6- Süresi. 441
7- Tedbirin İcrası 441
VI- Arama (m. 116) 442
1- Genel Açıklamalar, Adli–Önleme Araması Ayrımı 442
2- Hukuki Niteliği 445
3- Aramanın Şartları 446

A- Genel Olarak, İlgilinin Rızası 446
B- Makul Şüphe 447
C- Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 447
D- Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Şartlar 450
a- Genel Olarak 450
b- Şüpheli veya Sanık Nezdinde Yapılacak Arama 451
c- Diğer Kişiler Nezdinde Yapılacak Arama 451
E- Aramanın Yapılacağı Zamana İlişkin Şartlar 451
F- Arama Yapılacak Yere İlişkin Şartlar 452
a- Üstte Arama 452
b- Eşyada Arama 453
c- Konutta Arama 453
d- İşyerinde Arama 455
e- Avukat Bürolarında Arama 455
f- Araçta Arama 456
4- Arama Kararı veya Emri 457
5- Aramanın İcrası 458
6- Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 459
VII- Elkoyma (m. 123) 461
1- Genel Açıklamalar 461
2- Elkoymanın Amacı, Hukuki Niteliği ve Müsadereden Farkı. 462
3- Elkoyma İçin Aranan Şartlar 464
A- Elkoymaya Müracaat Edebilmek İçin Aranan Şüphe 464
B- Kişi Bakımından Şartlar 465
C- Madde Bakımından Şartlar 465
4- Elkonulamayacak Eşya 467
A- İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler 467
B- Elkonulamayacak Mektuplar ve Belgeler 467
C- Basın Araçları 469
5- Elkoyma Kararını Verme Yetkisi 469
6- Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi 470
7- Elkonulan Eşyanın İadesi 472
8- Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 473
9- Elkoyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller 474
10- Özel Elkoyma Çeşitleri 474
A- Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m. 128) 475
B- Postada Elkoyma (m. 129) 477

C- Avukat Bürolarında Elkoyma (m. 130) 479
D- Bilgisayarlarda Elkoyma (m. 134) 480
E- Kaçaklarla İlgili Elkoyma (m. 248) 482
F- Basılmış Eserlere Elkoyma (Basın K. m.25) 483
11- İtiraz ve Denetim 483
12- Sona Ermesi 484
VIII- Şirket Yönetimine Kayyım Tayini (m. 133) 484
1- Genel Açıklamalar 484
2- Tedbirin Amacı ve Hukuki Niteliği 485
3- Tedbire Karar Verme Yetkisi 486
4- Tedbirin Uygulanma Şartları 487
A- Tedbirin Gerekli Olması 487
B- Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığı 488
C- Katalog Suç Olması 488
D- Tedbirin Uygulanmasının Ölçülü Olması 489
IX- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (m. 135) 491
1- Genel Açıklamalar 491
2- Tedbirin Hukuki Niteliği 492
3- Tedbirin Uygulanma Şekilleri 493
4- Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 494
5- Tedbirin Uygulanabilme Şartları. 498
6- Tedbirin Uygulanma Süresi 499
7- Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler 500
8- Tedbire Karar Verecek Mercii 502
9- İletişimin Denetlenmesi Yasağı 504
A- Tanıklıktan Çekinme Yönünden 504
B- Müdafi Yönünden 505
a- Sorunun Ortaya Konulması 505
b- Çözüm Önerileri 506
10- İletişimin Denetlenmesi Tedbiri İçin Tazminat Talebinin Değerlendirilmesi 511
11- Tedbir Sonucunda Elde Edilen Bilgilerin İmha Edilmesi 512
12- Şüpheli veya Sanığın Üçüncü Kişilerle Yaptığı Görüşmelerin Delil Değeri 513
13- İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Uygulanabileceği Suç
Tipleri 515
14- İletişimin Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesi Konusunda Verilen Yazılı
Emrin Hâkimin Onayına Sunulması Sırasında Gerekli İşlemler 515

15- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespitinin Delil Değeri 517
16- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespiti Sonucu Elde Edilen
Bilgilerin Mahkûmiyet Hükmünde Kullanılması 518
X- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139) 519
1- Genel Açıklamalar ve Kışkırtıcı Ajan Kavramı 519
2- Tedbirin Uygulanma Şartları 522
3- Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri 524
4- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi. 528
5- Tesadüfen Elde Edilen Deliller 528
XI- Teknik Araçlarla İzleme (m.140) 529
1- Genel Açıklamalar 529
2- Tedbirin Uygulanma Şartları ve Kapsamı 530
3- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi. 531
4- Tesadüfen Elde Edilen Deliller 532
XII- Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (m. 141) 533
1- Genel Açıklamalar 533
2- Tazminat Nedenleri 535
DOKUZUNCU BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§1- GENEL AÇIKLAMALAR 545
§2- SORUŞTURMA EVRESİ 545
I- Kavram, Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 545
II- Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 551
III- Soruşturmanın Gizliliği 551
IV- Soruşturmanın Sona Ermesi 552
1- İddianamenin Düzenlenmesi 553
2- Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 555
3- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) ve
Denetimi 557
§3- ARA MUHAKEME EVRESİ 560
I- Genel Açıklamalar 560
II- İddianamenin Değerlendirilmesi 560
1- İddianamenin Kabulü 560
2- İddianamenin İadesi. 561
§4- KOVUŞTURMA EVRESİ 565
I- Duruşma Hazırlığı Devresi 565
II- Duruşma Devresi 567

1- Genel Açıklamalar 567
2- Duruşmada Yapılacak İşlemler 569
3- Duruşmada Bulunması Zorunlu Olan Kimseler 571
4- Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 571
5- Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 572
A- Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 574
B- Duruşma Tutanağı 575
6- Doğrudan Soru Yöneltme 576
7- Tercüman Bulundurulması 577
III- Hüküm Devresi 578
1- Genel Açıklamalar 578
A- Hüküm - Kesin Hüküm - Kesinleşmiş Hüküm 578
B- Karar 581
2- Hükmün Oluşumu 581
A- Müzakereye Katılacak Hâkimler 582
B- Müzakerede Görüşülecek Konular ve Müzakere Yönetimi 584
C- Gerekli Oy Sayısı ve Oyların Toplanması 587
3- Hükmün Unsurları 591
A- Genel Açıklamalar 591
B- Hükmün Şekli Unsurları 592
a- Hükmün Türk Milleti Adına Verilmesi 592
b- Muhakemeye Katılanların Kimlikleri 593
c- Suçun İşlendiği Yer ve Zaman 595
d- Hürriyeti Kısıtlayıcı Haller 596
e- Gerekçe 598
f- İmza 599
C- Hükmün Esasa İlişkin Unsurları 601
a- Verilen Hükmün Çeşidi 601
b- Uygulanan Kanun Maddeleri 602
c- Ceza Miktarı 603
d- Kanun Yolları 604
e- Tazminat İsteme İmkanı 608
4- Hüküm Fıkrasının Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi. 608
5- Gerekçe 609
6- Hükmün Konusu 612
A- Genel Açıklamalar 612
B- Fiil ve Failin İddianamede Gösterilmesi 613

a- Fiilin (Maddi Olayın) İddianamede Açıklanması 615
b- Failin İddianamede Açıklanması 617
7- Hükmün Açıklanması 618
A- Hükmün Tefhimi 618
B- Hükmün Tebliği 619
8- Hüküm Çeşitleri 620
A- Genel Açıklamalar 620
B- Beraat 623
a- Suçun Unsurlarına İlişkin Beraat 624
b- Sübuta İlişkin Beraat 624
C- Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 625
a- Kusurun Bulunmaması Dolayısıyla Ceza Verilmesine Yer
Olmadığı Hükmü 625
b- Faile Ceza Verilememesi Sebebiyle Ceza Verilmesine Yer
Olmadığı Hükmü 625
D- Mahkumiyet 626
E- Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesi 626
F- Davanın Reddi 627
G- Davanın Düşmesi 628
H- Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı 628
9- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 630
A- Genel Olarak 630
B- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları 632
a- Suça İlişkin Şartlar (Objektif Şartlar) 632
b- Faile İlişkin Şartlar (Sübjektif Şartlar) 632
C- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller 635
D- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Uygulanması 635
E- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları 636
F- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kanun Yolu
Denetimi 637
10- Basit Yargılama Usulü 638
ONUNCU BÖLÜM KANUN YOLLARI
§1- GENEL AÇIKLAMALAR 641
I- Terim, Tanım 641
II- Amacı 642
III- Kanun Yolunun Öngörülmüş Olması 642

IV- Kanun Yollarının Konusu 642
V- Başvuru Şartı Olarak Hukuki Yararın İhlal Edilmesi 643
VI- Kanun Yollarına Gidebilecekler 643
1- Genel Açıklamalar 643
2- Cumhuriyet Savcısı 644
3- Şüpheli veya Sanık 645
4- Katılan (Müdahil) 645
5- Yasal Temsilci ve Eş 646
6- Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat 647
7- Diğer Kişiler 648
VII- Kanun Yoluna Başvurmanın Etkisi 649
1- Aktarma 649
2- Yayılma 649
3- Durdurma 650
VIII- Başvuruda Yanılma 650
IX- İstem. 651
X- Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 652
XI- Aleyhe Değiştirme Yasağı 653
XII- Çeşitleri. 654
§2- İTİRAZ 655
I- Tanım 655
II- İtirazın Konusu 656
III- İtiraz Sebepleri 656
IV- İtiraz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler 656
V- İtiraz Süresi 657
VI- İtirazı İnceleyecek Merci 657
VII- İtiraz İncelemesi 659
§3- İSTİNAF 661
I- Genel Açıklamalar. 661
II- İstinafa Tabi Kararlar 663
1- Resen İstinafa Tabi Kararlar 663
2- Talep Üzerine İstinafa Tabi Kararlar 664
III- İstinafa Tabi Olmayan Kararlar 664
IV- Doğrudan Temyize Tabi Kararlar 666
V- İstinaf Sonrası Kesinleşen Kararlar 666
VI- Başvuru Hakkı Olanlar 668

VII- Başvuru Süresi 668
VIII- Başvuru Şekli 669
IX- İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Reddi 670
X- İstinaf Talebinin Tebliği ve Cevabı 670
XI- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri 671
XII- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Görevi 672
1- Dosya Üzerinde Ön İnceleme 672
2- İnceleme 672
3- Duruşma Hazırlığı 674
4- İstinaf Duruşması 674
5- Görevsizlik Kararlarını İnceleme 675
6- Koruma Tedbirlerine Müracaat 676
XIII- Başvurunun Etkisi 676
XIV- Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı 677
XV- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Verdikleri Kararlar Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesi 677
XVI- İstinaf Sonrası Kanun Yolu 678
§4- TEMYİZ 678
I- Genel Açıklamalar 678
II- Temyiz Mercii Olarak Yargıtay 679
1- Ceza Muhakemesinde Olay ve Hüküm Mahkemesi Ayrımı 681
2- Yargıtay’ın Görev Alanı 685
A- Yargıtay’ın Görev Alanının Ceza Muhakemesi İlkeleriyle
Sınırlandırılması 688
B- Yargıtay’ın Görev Alanının Hukuki Tanımlama İle Sınırlandırılması 691
III- Temyiz Kanun Yolu 693
IV- Temyiz İncelemesinin Konusu 695
1- Genel Bilgiler 695
2- 24 Ekim 2019 tarihinde Yürürlüğe Giren 7188 sayılı Kanunla Getirilen istisnalar 698
V- Temyiz İncelemesinin Kapsamı 699
VI- Temyiz Sebepleri 701
1- Hukuk Kuralının Uygulanmaması veya Yanlış Uygulanması 703
2- Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri 705
A- Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması (m.
289/1-a) 705
B- Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması (m. 289/1-b) 706

C- Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması
(m. 289/1-c) 707
D- Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli
veya yetkili görmesi (m. 289/1-d) 707
E- Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması
(m. 289/1-e) 708
F- Duruşmalı olarak verilen hükümde aleniyet kuralının ihlâl edilmesi
(m. 289/1-f) 709
G- Hükmün 230 uncu maddede gösterilen şekilde gerekçeyi
içermemesi (m. 289/1-g) 709
H- Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma
hakkının sınırlandırılmış olması (m. 289/1-h) 710
İ- Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması
(m. 289/1-i) 711
VII- Temyiz İstemi ve Süresi 711
VIII- Temyiz Gerekçesi 712
IX- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi 712
X- Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 712
XI- Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması 718
XII- Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 719
XIII- Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Sirayeti 719
§5- KANUN YARARINA BOZMA 719
I- Genel Açıklamalar. 719
II- Başvuracak Merci 722
III- Bozma Nedenleri ve Karar Çeşitleri 723
§6- CUMHURİYET BAŞSAVCISININ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI 724
I- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 724
1. Genel Açıklamalar 724
2. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme 726
3. Başvuru Usulü 726
II. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 729
§7- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 729
I- Genel Açıklamalar. 729
II- Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulanabilecekler 730
III- Yargılamanın Yenilenmesinde Süre 731
IV- Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 731

V- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 731
1- Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri 732
2- Yargılamanın Hükümlü Aleyhine Yenilenmesi Sebepleri 740
VI- Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı 741
§8- ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 743
I- Genel Açıklamalar 743
II- Bireysel Başvuru Hakkının Konusu 744
III- Bireysel Başvuru Hakkının Amacı 745
IV- Bireysel Başvurunun Kabul Edilebilirlik Şartları 746
1- Kişi Bakımından Yetki 746
2- Yer Bakımından Yetki 747
3- Zaman Bakımından Yetki 747
4- Konu Bakımından Yetki 748
A- Başvuruya Konu Olabilecek Eylem ve İşlemler 748
B- Başvuruya Konu Olamayacak Eylem ve İşlemler 748
V- Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi. 749
VI- Başvuru Süresi 749
VII- Hukuki Yarar Bulunması 750
VIII- İhlal İddiasının Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 750
IX- Başvurunun İncelenmesi 751
1- Öninceleme 751
2- Kabul Edilebilirlik İncelemesi 751
3- Esas Hakkında İnceleme 751
KAYNAKÇA 753

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
   
   
Kapat